Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Nájemní smlouva Usnesení č. 417/11 (návrh programu) Schválení programu jednání 11. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 11. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. doplnění bodu č. 3/D3/4 do programu. Usnesení č. 418/11 (materiál č. 1/1-na stůl) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 9. schůzi RMO Ústí nad Labem město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město informaci o plnění usnesení přijatých na 9. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 419/11 (EO-materiál č. 2/1) Návrh rozpočtového provizoria MO Ústí n. L. město na období 1. čtvrtletí 2012 s vyhlášením rozpočtového provizoria MO Ústí nad Labem město na období 1. čtvrtletí - 1 -

2 2011 v souladu s ustanovením 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - s následujícími pravidly rozpočtového provizoria: 1) limity výdajů jednotlivých odborů a výdajů na investiční akce na uvedené období budou v následující výši (3/12 schváleného rozpočtu na rok 2011): - odbor tajemníka 1 545,25 tis. Kč - ekonomický odbor ,00 tis. Kč - odbor správy obecního majetku - neinvestiční.1 779,75 tis. Kč - investiční akce ,50 tis. Kč, 2) s výjimkou pro odbor správy obecního majetku, kde uvedená částka na neinvestiční výdaje neobsahuje výdaje na obnovu a údržbu zeleně, která nebyla ve SR pro rok 2011 původně rozpočtována. Údržbu zeleně bude MO v roce 2012 vykonávat po celý rok. (3/12 z UR pro rok 2011 činí 4 319,50 tis. Kč), Ing. Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na VII. zasedání ZMO, které se uskuteční předložený materiál, Usnesení č. 420/11 (EO-materiál č. 2/2) Rozpočtové opatření v rozpočtu MO ÚL město na rok 2011 (b) s o u h l a s í 1) s rozpočtovým opatřením v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2011 spočívající ve změně schváleného rozpočtu ze dne ZMO na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,03 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ,84 tis. Kč financování ,81 tis. Kč 2) se závazným ukazatelem rozpočtu MO Ústí nad Labem město takto: Mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč z toho: platy zaměstnanců včetně OON v HČ ,00 tis. Kč platy zaměstnanců včetně OON ve VHČ ,00 tis. Kč mzdy VPP z prostředků MO Ústí nad Labem město 222,00 tis. Kč, Ing. Turkovi Ph. D., místostarostovi městského obvodu Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na VII. zasedání ZMO dne

3 předložený materiál, Usnesení č. 421/11 (EO-materiál č. 2/3) Úprava plánu VHČ MO ÚL město na rok 2011 (b) s o u h l a s í s úpravou plánu VHČ na rok 2011, která spočívá ve zvýšení výnosů. Plán VHČ MO ÚL město na rok 2011 je v následujících hodnotách: Výnosy celkem ,40 tis. Kč Náklady celkem ,00 tis. Kč Hospodářský výsledek zisk ,40 tis. Kč, Ing. Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí n. L. město předložit tento materiál na VII. zasedání ZMO dne Usnesení č. 422/11 (OSOM-materiál č. 3/A1/1) Dopis firmy Nameee.com, a. s. o odkoupení Masarykova čp. 2307/90 doplnění (a) n e s c h v a l u j e prodej nemovitosti Masarykova č. p. 2307/90 (včetně st. p. č. 1035/2 o výměře 719, v katastrálním území Ústí nad Labem), pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM ÚMO Ústí nad Labem město informovat žadatele dle bodu a) tohoto usnesení. Usnesení č. 423/11 (OSOM-materiál č. 3/A1/2) Určení základní minimální nabídkové ceny za nemovitost: Prostřední 86/56 (a) s c h v a l u j e základní minimální nabídkovou cenu ,-- Kč za prodej objektu Prostřední č. p. 86/56 (včetně stavební parcely č. 40 o výměře 189 v k. ú. Předlice) z majetku města Ústí nad Labem s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM ÚMO Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce

4 Usnesení č. 424/11 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje p. p. č. 470, p. p. č. 510/1 a p. p. č. 510/2 v k. ú. Všebořice se záměrem prodeje pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. celková min. nabídková cena Kč/ 470 Všebořice ,-- 510/1 Všebořice ,-- 510/2 Všebořice ,-- užívání a údržba zahrádek užívání a údržba zahrádek užívání a údržba zahrádek druh pozemku zahrada zahrada zastavěná a nádvoří - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L., - v případě, že se na pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno, - bude zřízeno předkupní právo města Ústí n. L., pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 425/11 (OSOM-materiál č. 3/B1/2) Záměr prodeje p. p. č. 3/5 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. celková nabídková p. p. č. cena Kč/ druh pozemku vjezd ke ostatní 3/5 Klíše ,-- garážím - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L., - 4 -

5 pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 426/11 (OSOM-materiál č. 3/B1/3) Záměr prodeje p. p. č. 1093/2 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. celková min. nabídková druh cena Kč/ pozemku 1093/2 Ústí n. L ,-- zahrada zahrada za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 427/11 (OSOM-materiál č. 3/B1/4) Záměr prodeje p. p. č. 810/45 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. celková min. nabídková druh cena Kč/ pozemku 810/45 Ústí n. L ,-- přístupová cesta zastavěná a nádvoří - 5 -

6 pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 428/11 (OSOM-materiál č. 3/B1/5) Záměr prodeje p. p. č v k. ú. Klíše se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. celková nabídková p. p. č. cena Kč/ 1219 Klíše ,-- obslužná k nemovitosti druh pozemku ostatní - cena je určena pouze pro společenství, - v případě, že se na pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 429/11 (OSOM-materiál č. 3/B2/1) Konkrétní prodej části p. p. č. 615/5 dle GP č. 615/17 v k. ú. Klíše, Společenství U Stadionu 2 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující 615/5 dle GP 615/17 Klíše Společenství U Stadionu 2, ÚL, U Stadionu 901/2, Ústí n. L. Cena Kč/m 2 celková cena Kč č. p pozemek má charakter veřejného prostranství, přístupný všem bez omezení a z užívání nelze nikoho vyloučit, 24 70, ,-- scelení pozemku - obslužná k nemovitosti druh pozemku ostatní - 6 -

7 p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince Usnesení č. 430/11 (OSOM-materiál č. 3/B2/2) Konkrétní prodej části p. p. č dle GP č. 1201/2 v k. ú. Klíše, Společenství Klíšská 106/126 s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující 1201 dle GP 1201/2 Cena Kč/m 2 Klíše Společenství Klíšská 106/126, Klíšská 106/126, Ústí n. L. celková cena Kč p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince , ,-- vjezd na pozemek žadatele druh pozemku ostatní Usnesení č. 431/11 (OSOM-materiál č. 3/B2/3) Konkrétní prodej části p. p. č. 1315/1, části p. p. č. 1320/1 a části p. p. č dle GP č. 1315/5, č. 1320/1 a č. 1322/4 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků jednotek Klíšská 479/97 v Ústí n. L. s prodejem částí pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: - 7 -

8 p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ celková cena Kč 1315/1 Klíše , ,-- obslužná dle GP 1315/5 Společenství k nemovitosti vlastníků č. p /1 Klíše jednotek , ,-- obslužná dle GP Klíšská 479/ /1 v Ústí nad k nemovitosti Labem, č. p dle GP 1322/4 Klíše Klíšská ,-- 479/97, Ústí n. L ,-- obslužná k nemovitosti č. p. 479 druh pozemku ostatní ostatní ostatní Celkem: ,-- - na části p. p. č. 1320/1 se nachází zařízení veřejného osvětlení, při prodeji bude zřízeno věcné břemeno, p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince Usnesení č. 432/11 (OSOM-materiál č. 3/B2/4) Konkrétní prodej částí p. p. č. 3843/1 dle GP 3843/3 a 3843/4 v k. ú. Ústí n. L., Šárka a Jiří Andrýsovi s prodejem částí pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ celková cena Kč druh pozemku 3843/1 dle GP 3843/3 a 3843/4 Ústí n.l Ústí n.l Šárka a Jiří Andrýsovi Ústí n. L ,-- 300,-- celkem , , ,-- zahrada a rekreace trvalý travní porost trvalý travní porost (dle GP zast. ) za níže uvedených smluvních podmínek: - dodržení podmínek vymezených v čl. 17, 27 a 53 OZV č. 45/1996, o závazných částech územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem, - 8 -

9 Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince Usnesení č. 433/11 (OSOM-materiál č. 3/B2/5) Konkrétní prodej p. p. č. 2112/1 v k. ú. Ústí n. L. s věcným břemenem, Vladimír Černil, výběrové řízení s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ celková cena Kč 2112/1 Ústí Vladimír Černil, , ,-- přístup. n. L. Ústí n. L., cesta, parkovací místa druh pozemku zahrada - na pozemku bude zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy na p. p. č. 2112/2, 2112/3, 2112/4 a 2113 v k. ú. Ústí n. L., (b) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na p. p. č. 2112/1 v k. ú. Ústí n. L. pro vlastníky p. p. č. 2112/2, 2112/3, 2112/4 v k. ú. Ústí n. L. a Společenství pro dům Bělehradská 2042/2 v Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem ve výši 22800,-- Kč + 20% DPH s tím, že každý oprávněný z věcného břemene uhradí alikvotní část a veškeré náklady s tím spojené, 1) Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince 2011, 2) pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování smlouvy ve smyslu bodu (b) tohoto usnesení. Usnesení č. 434/11 (OSOM-materiál č. 3/B2/6) Konkrétní prodej p. p. č. 1397/1, 1397/3 a 1397/4 v k. ú. Ústí n. L., WF Hospital spol. s r.o., výběrové řízení - 9 -

10 dopis Společenství Koněvova 2208/8 a 2209/10 v Ústí nad Labem, (b) s o u h l a s í s prodejem pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. 1397/1 1397/3 k. ú. kupující Ústí n. L. WF Hospital, spol. s r. o. U Plovárny 1190, Děčín IČ Cena Kč/ 717,-- 717,-- celková cena Kč , ,-- údržba a užívání údržba a užívání druh pozemku zahrada ostatní 1397/ , ,-- údržba a užívání ostatní celkem ,-- za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemkových parcel musí být v souladu s územním plánem města Ústí n. L. - na prodávaných nemovitostech se nachází opěrná zeď, která bude součástí převodu 1) p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince 2011, 2) pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení Společenství Koněvova 2208/8 a 2209/10 v Ústí nad Labem. Usnesení č. 435/11 (OSOM-materiál č. 3/B2/7) Konkrétní prodej části p. p. č a části p. p. č dle GP č. 1322/2 a č. 1332/2 v k. ú. Klíše, Společenství Klíšská 485/109 s prodejem částí pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli:

11 p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ celková cena Kč 1322 Klíše , ,-- obslužná dle GP Společenství 1322/2 k nemovitosti Klíšská č. p /109, 1332 Klíše , ,-- obslužná Klíšská dle GP 485/109, /2 k nemovitosti 01 Ústí n. L. č. p. 485 druh pozemku ostatní ostatní Celkem: ,-- - na části p. p. č dle GP č. 1322/2 se nachází zařízení veřejného osvětlení, při prodeji bude zřízeno věcné břemeno, p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince Usnesení č. 436/11 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Záměr pronájmu části p. p. č. 457/1 v k. ú. Klíše (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. celková nájem Kč/ /rok roční nájem Kč pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 457/1 Klíše , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou Usnesení č. 437/11 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Záměr pronájmu p. p. č. 754 v k. ú. Ústí n. L. (a) r e v o k u j e usnesení č. 361/9 z 9. RMO ÚL město, konané dne 12. října 2011 a to z důvodu odstoupení p. Malcovského od záměru pronájmu,

12 (b) s c h v a l u j e záměr pronájmu p. p. č. k. ú. 754 Ústí nad Labem pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: celková nájem Kč/ /rok roční nájem Kč pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou Usnesení č. 438/11 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Uzavření dodatku č. 2 k NS č. 424 na pronájem části p. p. č. 898/27 o výměře 150 v k. ú. Všebořice, Karel Volný (a) s c h v a l u j e pronájem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel celková 898/27 Všebořice nájem Kč/ / rok roční nájem Kč Karel Volný, Ústí n. L ,-- 750,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat dodatek č. 2 k NS č. 424 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 439/11 (OSOM-materiál č. 3/B4/2) Konkrétní pronájem části p. p. č. 898/27 o výměře 160 v k. ú. Všebořice, manželé Kudrnovi (a) s c h v a l u j e pronájem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům:

13 p. p. č. k. ú. žadatel celková 898/27 Všebořice Jiří a Jaroslava Kudrnovi, Ústí n. L. nájem Kč/ / rok roční nájem Kč ,-- 800,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 440/11 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Žádosti o pronájem obecního bytu žádost o pronájem obecního bytu od pana Josefa Kneblíka ze dne , (b) s c h v a l u j e pronájem obecního bytu č. 20, Ústí n. L. panu Josefu Kneblíkovi, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 2 roky, s měsíčním nájemným 46,19 Kč/, za podmínky vrácení bytu č. 11, Ústí n. L. zpět pronajímateli, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat nájemní smlouvu dle bodu b), Usnesení č. 441/11 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy žádost o prodloužení nájemní smlouvy od: 1. pana Andreje Baláže ze dne , 2. paní Jany Křehlíkové ze dne , 3. pana Mgr. Marcela Štofika a paní Mgr. Jaroslavy Štofikové ze dne , (b) s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy: 1. č. 8/Vy/10 na byt č. 1, Ústí n. L. panu Andreji Balážovi, a to o 1 rok,

14 2. č. 13/Vy/10 na byt č. 10, Ústí n. L. paní Janě Křehlíkové, a to o 1 rok, 3. č. 16/Vy/09 na byt č. 6, Ústí n. L. panu Mgr. Marcelu Štofikovi a paní Mgr. Jaroslavě Štofikové, a to o 1 rok, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky nájemních smluv dle bodu b). Usnesení č. 442/11 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Prodloužení doby nájmu nebytového prostoru Jiří Vojáček, Plynárenská 326, Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e prodloužení doby nájmu nebytového prostoru v majetku Města Ústí nad Labem takto: NP nájemce v č. 101, přízemí, Plynárenská 326, Ústí n. L. způsob využití: herna, sklady, kancelář Jiří Vojáček, IČ: ,25 nájemné Kč/ /rok původně: 689,70 nově: 1 000,- doba pronájmu původně: do nově: na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení, 2. zajistit vypracování dodatku stávající nájemní smlouvy. Usnesení č. 443/11 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Pronájem nebytového prostoru č. 903 v nemovitosti Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L. Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. (a) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 903 v objektu Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L.: nájemce bydliště/sídlo v Kč/ /rok roční nájemné nájmu Svaz tělesně postižených Štefánikova 651/25, Ústí n. L. 43,05 1,- 43,- bez služeb kancelář

15 v ČR, o. s., IČ: výše nájemného je stanovena z důvodu veřejného zájmu pronájem prostor občanskému sdružení, které zajišťuje organizaci činností pro občany ČR s tělesným postižením, - nájemné bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem nájemní smlouvy zaplatí nájemce kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu, bude-li nájemní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou nájemného včetně služeb; v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - nájemce provede úpravy nebytového prostoru výhradně na vlastní náklady, - nájemce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, - nájemce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do nájemní smlouvy bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména nájemce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky uvedeny v nájemní smlouvě, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení, 2.zajistit fyzické a protokolární předání nebytového prostoru a vypracování nájemní smlouvy včetně evidenčního listu výpočtu nájemného. Usnesení č. 444/11 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Žádost o přechodné snížení nájemného za nebytový prostor pí Myšičková, Lidické nám. 6, Ústí n. L. žádost paní Jitky Myšičkové ze dne o snížení nájemného za nebytové prostory, restaurace Ve střední Evropě, (b) n e s c h v a l u j e zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 901, Lidické nám. 2222/6 a 2223/7 Ústí n. L.,

16 pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí n. L. - město, informovat nájemce dle přijatého usnesení. Usnesení č. 445/11 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Převedení kladných zůstatků sald bývalých nájemců do výnosů důvodovou zprávu, (b) s c h v a l u j e převedení kladných zůstatků sald 574 bývalých nájemců (jmenný seznam viz příloha k usnesení), které jsou v rozsahu od 20,01 Kč do ,07 Kč, v celkovém součtu ,29 Kč do výnosů, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit dle bodu (b) tohoto usnesení převedení kladných sald do výnosů. důvodovou zprávu, Usnesení č. 446/11 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Korunová vyrovnání do 10 Kč (b) s c h v a l u j e korunové vyrovnání do 20 Kč pro 2496 položek dle jmenného seznamu, který v součtu činí 1906, 64 Kč, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit dle bodu (b) tohoto usnesení převedení kladných sald do výnosů. Usnesení č. 447/11 (OSOM-materiál č. 3D3/3) Dohoda o uznání dluhu. Procházková Monika dohodu o uznání dluhu jednostranně uzavřenou s pí Monikou Procházkovou, (b) s o u h l a s í s uzavřením dohody o uznání dluhu dle předloženého návrhu,

17 Ing, Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit k projednán tento materiál na zasedání ZMO ÚL město dne 13. prosince Usnesení č. 448/11 (OSOM-materiál č. 3/D3/4) Dohoda o uznání dluhu, Věra Davídková, NP , Resslova 1739/16 v Ústí nad Labem dohodu o uznání dluhu jednostranně uzavřenou s paní Věrou Davídkovou, (b) s o u h l a s í s uzavřením dohody o uznání dluhu dle předloženého návrhu, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit k projednání tento materiál na zasedání ZMO ÚL město dne 13. prosince Usnesení č. 449/11 (OSOM-materiál č. 3/H/1) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu Ústí n. L Skřivánek ul. SNP, hav. stav. sítě (a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na částech p. p. č. 1941/7, 1941/11, 1941/15 a 1964/2 katastrálním území Ústí nad Labem za em uložení podzemního vedení komunikační sítě v souvislosti se stavbou Ústí n. L, Skřivánek ul. SNP, hav. stav. sítě Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření vedení na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM, Úřadu městského obvodu ÚL - město, informovat žadatele s tím, že vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene si zajistí žadatel. Usnesení č. 450/11 (OSOM-materiál č. 3/H/2) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu ÚL Čajkovského 4013/7 přípojka knn

18 (a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 4013/1 v k. ú. Ústí nad Labem na umístění zemního kabelového vedení NN v souvislosti se stavbou ÚL Čajkovského 4013/7 přípojka knn. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění zemního kabelového vedení NN na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit kontrolu jim předloženého návrhu smlouvy. Usnesení č. 451/11 (OSOM-materiál č. 3/H/3) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu ÚL Fibichova, p. p. č. 3785/4 přípojka do 50 m (a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 3785/2 a 3813 v k. ú. Ústí nad Labem na umístění zemního kabelového vedení NN a nové pojistné skříně v souvislosti se stavbou ÚL Fibichova p. p. č. 3785/4 přípojka do 50m. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění zemního kabelového vedení NN na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit kontrolu jim předloženého návrhu smlouvy. Usnesení č. 452/11 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1) Zánik mandátu a nastoupení náhradníka do funkce člena ZMO ÚL město informaci dle důvodové zprávy, (b) o s v ě d č u j e, ž e se p. Mgr. Petr Janáček stal členem Zastupitelstva MO ÚL město,

19 Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO ÚL město, zajistit postup dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn v případě nástupu náhradníků. informace dle důvodové zprávy, Usnesení č. 453/11 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/2) Termíny svatebních obřadů na rok 2012 (b) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 3 a 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších právních předpisů a dále dle položky 12 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích termíny svatebních obřadů na rok 2012 takto: Velká obřadní síň - Winstona Churchilla čp leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Usnesení č. 454/11 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/3) Termíny schůzí RMO a zasedání ZMO ÚL - město na rok

20 (a) s c h v a l u j e termíny schůzí Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město v roce 2012, které se budou konat takto: (b) s o u h l a s í s termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město v roce 2012, které se budou konat takto: Usnesení č. 455/11 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/4) Návrh smlouvy o nájmu movitých věcí - Úřad práce ČR (Sociální reforma I) informace dle důvodové zprávy, (b) s c h v a l u j e smlouvu o nájmu movitých věcí s Úřadem práce ČR krajskou pobočkou v ÚL, Mgr. J. Tvrdíkovi, starostovi MO ÚL město, uzavřít smlouvu o nájmu movitých věcí s Úřadem práce ČR krajskou pobočkou v ÚL. Usnesení č. 456/11 (Starosta, tajemnice, další a různé-bez materiálu) Občerstvení na akci MO ÚL město a Českého červeného kříže v Ústí nad Labem Dárci krve

21 s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 přijetí věcného daru v hodnotě 1062,27 Kč včetně DPH od firmy Inpeko, spol. s r. o. Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Michal ROŽEC místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem - město

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 7. února 2012 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne Městský obvod ÚL - Střekov U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 115/7R/19

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 12. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 28. 6. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí zastupitelstva,

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 49. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 29. dubna 2013 čís. 698/49 714/49 1/5 698/49 Rada městského obvodu Martinov 29. dubna 2013

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 6. mim. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24.3.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 6. mim. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24.3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 6. mim. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24.3.2016 Projednané návrhy: 1. Organizační opatření ÚMO Střekov. 2. Převod majetku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č.

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č. MĚSTO ROKYCANY Opatření orgánů města č. Z/2/2000 Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany (úplné znění po dodatku č. 1 12) A) Obytné domy určené k prodeji: 1. K prodeji budou nabídnuty

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 2. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.06.2009 Usnesení č. 628 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.06.2009 Usnesení č. 629 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o přístupu do nálezové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 27. května 2009 (upravená verze) č. 174 s účinností od 1. 6. 2009 uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 3-065-1931-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová,

Více

U S N E S E N Í. 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 5. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Karel

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.10.2010 Usnesení č. 1046 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 04.10.2010. Usnesení č. 1047 Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné licitace bytů Rada MO ÚL ST po projednání s c h v a l u j e upravený řád pro veřejnou licitaci bytů.

U S N E S E N Í. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné licitace bytů Rada MO ÚL ST po projednání s c h v a l u j e upravený řád pro veřejnou licitaci bytů. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 12.5. 2004 od 9.00 do 13.00 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 62/04 Řád pro veřejné

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50)

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50) - 1 - U S N E S E N Í z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince 2016 (č. 663/50 681/50) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaná dne 6. února 2007 čís. 159/8 čís. 171/8 Ing. Radomír Michniak

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze) č. 310 1. b e r e n a v ě d o m í předběžný návrh rozpočtu na rok 2011 a vedoucí finančního odboru provést v tomto návrhu úpravy,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více