Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Usnesení č. 337/9 (návrh programu) Schválení programu jednání 9. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 9. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. doplnění bodu č. 3/B1/8 do programu. Usnesení č. 338/9 (materiál č. 1/1-na stůl) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení přijatých na 8. schůzi RMO Ústí nad Labem město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem (a) b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění usnesení přijatých na 8. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 339/9 (OSOM-materiál č. 3/A1/1) Určení základní minimální nabídkové ceny za nemovitost: Prostřední 86/56 základní minimální nabídkovou cenu ,-- za prodej objektu Prostřední č. p. 86/56 (včetně stavební parcely č. 40 o výměře 189 v k. ú. Předlice) z majetku města Ústí nad Labem s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem, - 1 -

2 pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM ÚMO Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 340/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje části p. p. č. 618/1 v k. ú. Bukov (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 618/1 Bukov 378 cca 2 800,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, min. nabídková druh cena / pozemku pozemek částečně pod stavbou (majetkoprávní vypořádání) zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 341/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/2) Záměr prodeje části p. p. č. 1597/1 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. cena / 1597/1 Klíše 599 cca ,-- - cena je určena pouze pro společenství - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, obslužná plocha k nemovitosti č. p. 861 druh pozemku zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle - 2 -

3 bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 342/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/3) Záměr prodeje části p. p. č. 896/26 v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. (a) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely č. 896/26 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem z majetku města Ústí n. L., Ústí nad Labem město, informovat žadatele. Usnesení č. 343/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/4) Záměr prodeje p. p. č. 1132/4 a části p. p. č. 1132/1 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková cena / 1132/4 Klíše , /1 Klíše 1169 cca ,-- obslužná plocha k nemovitosti č. p. 857 obslužná plocha k nemovitosti č. p. 857 druh pozemku ostatní plocha ostatní plocha - cena je určena pouze pro společenství, - pozemek má charakter veřejného prostranství, přístupný všem bez omezení a z uţívání nelze nikoho vyloučit, - v případě, ţe se na pozemcích nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce

4 Usnesení č. 344/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/5) Záměr prodeje p. p. č. 992 v k. ú. Předlice (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 992 Předlice ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, min. nabídková druh cena / pozemku příjezdová komunikace zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 345/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/6) Záměr prodeje p. p. č. 904/1 v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková druh cena / pozemku 904/1 Ústí n. L ,-- obslužný pozemek, údržba a užívání zahrada za níţe uvedených smluvních podmínek: - funkční vyuţití pozemku musí být v souladu s ÚP města Ústí na Labem - v případě, ţe se na prodávaném pozemku nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno - cena je určena pouze pro společenství - kupující uhradí náklady spojené s prodejem - v kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo města, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce

5 Usnesení č. 346/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/7) Záměr prodeje části p. p. č. 2123/1 dle GP 2123/18 v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková druh cena / pozemku 2123/1 dle GP 2123/18 Ústí n. L ,-- zastavěná plocha stavbou Teplárny Trmice, a. s. trvalý travní porost (dle GP zast.plocha) - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru části prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 347/9 (OSOM-materiál č. 3/B1/8) Záměr prodeje části p. p. č. 882/1 v k. ú. Ústí n. L., ţádost o slevu (a) b e r e n a v ě d o m í dopis Mgr. Jana Faltejska, právního zástupce pí Zuzany Němečkové, a znalecký posudek č. 4101/2011 o ceně p. p. č. 882/1 v k. ú. Ústí n. L., (b) t r v á na usnesení č. 192/6 ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 1. června 2011, (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele

6 Usnesení č. 348/9 (OSOM-materiál č. 3/B2/1) Konkrétní prodej p. p. č. 840 v k. ú. Klíše, Sdruţení občanů Alešova 670/36 (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. k. ú. kupující Cena č. / cena 840 Klíše Sdružení občanů , ,-- obslužná Alešova 670/36, plocha Alešova 670/36, (předzahrádka) Ústí n. L. k nemovitosti č. p kupující uhradí náklady spojené s prodejem, druh pozemku zahrada p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VII. zasedání ZMO ÚL - město dne 13. prosince Usnesení č. 349/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Záměr pronájmu části p. p. č. 4062/1 a p. p. č. 4062/3 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely a pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 4062/1 4062/3 Ústí n. L. Ústí n. L. / /rok pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely a pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrada ,-- 85,-- pozemek pod chatkou doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou - 6 -

7 Usnesení č. 350/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. / /rok pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce Ústí n. L , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta Na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou Usnesení č. 351/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/3) Změna NS č o pronájmu části p. p. č. 461/11 v k. ú. Předlice záměr změny ní smlouvy č o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. / /rok v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce pí Ing. Kamila Wagnerová s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 461/11 Předlice ,-- 2,-- 900,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou Usnesení č. 352/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/4) Změna NS č o pronájmu části p. p. č. 857/1 v k. ú. Ústí n. L

8 záměr změny ní smlouvy č o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. 857/1 k. ú. Ústí nad Labem / /rok v tom smyslu, ţe se mění a výše ného, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o změně ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou Usnesení č. 353/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/5) Změna dodatku č. 2 NS č. 871 o pronájmu části p. p. č. 825/7 v k. ú. Předlice záměr změny dodatku č. 2 NS 871 o pronájmu částí pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. / /rok v tom smyslu, ţe se mění doba pronájmu a výpovědní lhůta, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o změně dodatku č. 2 NS dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 825/7 Předlice , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíní výpovědní lhůtou Usnesení č. 354/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/6) Záměr pronájmu části p. p. č. 898/27 o výměře 160 v k. ú. Všebořice záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: - 8 -

9 p. p. č. k. ú. / /rok 898/27 Všebořice ,-- 800,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 355/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/7) Záměr pronájmu části p. p. č. 898/27 o výměře 150 v k. ú. Všebořice záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. / /rok pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 898/27 Všebořice ,-- 750,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou Usnesení č. 356/9 (OSOM-materiál č. 3/B3/8) Záměr pronájmu p. p. č. 779 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. / /rok 779 Ústí n. L , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského - 9 -

10 obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 357/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Konkrétní pro části p. p. č v k. ú. Ústí n. L., Eisbal-Kamenictví, s. r. o. pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č k. ú. ţadatel Ústí n. L. Eisbal- Kamenictví s. r. o. Ústí nad Labem / / rok , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 358/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/2) Konkrétní pro části p. p. č v k. ú. Ústí n. L., manţelé Skuřenští pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č k. ú. ţadatel Ústí n. L. Karel a Martina Skuřenští, bytem Trmice / / rok Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou

11 Usnesení č. 359/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/3) Konkrétní pro části p. p. č. 3558/1v k. ú. Ústí n. L., Jan Halasz, Rostislav Lištiak pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. ţadatel 3558/1 Ústí n. L. Jan Halasz, Ústí nad Labem a Rastislava Lištiaka, Ústí nad Labem / / rok , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 360/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/4) Konkrétní pro p. p. č. 3688/10 a p. p. č. 3688/22 v k. ú. Ústí n. L., Radka Vonková pro pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. ţadatel / / rok doba pronájmu a výp. lhůta 3688/ / 22 Ústí n. L. Radka Vonková, Ústí nad Labem ,-- 5, ,-- 110,-- zahrada pozemek pod chatou na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou

12 Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 361/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/5) Konkrétní pro p. p. č. 754 v k. ú. Ústí n. L., Jiří Malcovský pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. 754 k. ú. ţadatel Ústí n. L. Jiří Malcovský, Ústí nad Labem / / rok , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 362/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/6) Konkrétní pro části p. p. č. 459/1 v k. ú. Klíše, Karel Polívka pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. 459/1 Klíše k. ú. ţadatel Karel Polívka, okr. Ústí n. L. / / rok , ,-- zahrada doba pronájm u a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpověd ní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení

13 Usnesení č. 363/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/7) Konkrétní pro části p. p. č. 1593/5 v k. ú. Klíše, Bohumila Fuksová, Zdeněk Nebeský pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům: p. p. č. k. ú. ţadatel 1593/5 Klíše Bohumila Fuksová, Zdeněk Nebeský, Ústí n. L. / / rok ,-- 450,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 364/9 (OSOM-materiál č. 3/B4/8) Konkrétní pro části p. p. č. 308/2 v k. ú. Všebořice, Jan Vašíček pro části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. ţadatel 308/2 Všebořice / / rok Jan Vašíček, Ústí n. L ,-- 700,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení

14 Usnesení č. 365/9 (OSOM-materiál č. 3/B5/1) Ţádost o sníţení ného za pro části p. p. č. 1734/83 v k. ú. Ústí n. L., Česká pošta (a) b e r e n a v ě d o m í žádost České pošty s. p. ze dne ve věci snížení ného, (b) t r v á na usnesení č. 244/7 ze 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konané dne 20. července 2011, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku s Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele dle tohoto usnesení, Usnesení č. 366/9 (OSOM-materiál č. 3/B5/2) Odstoupení od smlouvy č. 744 o pronájmu části p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše, p. Radek Matys odstoupení od smlouvy č. 744 o pronájmu části p. p. č. 1908/1 o výměře 200 z celkové výměry v k. ú. Klíše, uzavřené 6. června 2008 s p. Radkem Matysem, bytem Ústí nad Labem, dle 679 odst. 3 občanského zákoníku, z důvodu neplacení ného, Ústí n. L. město, informovat o tomto usnesení ce a ekonomický odbor Úřadu městského obvodu Ústí n. L. město. Usnesení č. 367/9 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Revokace usnesení č.334/8 ze dne ve věci stavby ÚL, Předlice Dolní přípojka do 50 m, knn r e v o k u j e usnesení č. 334/8 z 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město ze dne ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 461/11 v k. ú. Předlice ve věci stavby ÚL Předlice Dolní přípojka do 50m knn na základě dopisu fa. GA Energo technik, s. r. o. se sídlem Plzeň, Bolevec - Orlík ze dne

15 Usnesení č. 368/9 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Ţádosti o pro obecního bytu (a) b e r e n a v ě d o m í žádost o pro obecního bytu paní Edity Husákové ze dne , (b) n e s c h v a l u j e pro obecního bytu č. 20, 1+2, Ústí n. L. paní Editě Husákové, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat ní smlouvu dle bodu b). Usnesení č. 369/9 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Ţádosti o prodlouţení ní smlouvy (a) b e r e n a v ě d o m í žádost o prodloužení ní smlouvy od: 1. paní Michaely Procházkové ze dne , 2. pana Pavla Němce ze dne , 3. paní Pavly Špačkové a pana Jana Špačka ze dne , 4. pana Jana Herouta ze dne , 5. paní Jany Weberové ze dne , 6. paní Olgy Mazourkové ze dne , 7. paní Moniky Procházkové ze dne , 8. paní Petry Dresslerové ze dne , (b) s c h v a l u j e prodloužení ní smlouvy: 1. č. 17/Vy/09 na byt č. 7, Ústí n. L. paní Michaele Procházkové, a to o 1 rok, 2. č. směna 3/Vy/10 na byt č. 12, Ústí n. L. panu Pavlu Němcovi a to o 1 rok, 3. č. 15/Vy/08 na byt č. 12, Ústí n. L. panu Janu Špačkovi a paní Pavle Špačkové, a to o 1 rok, 4. č. 13/Vy/09 na byt č. 15, Ústí n. L. panu Janu Heroutovi, a to o 1 rok, 5. č. 15/Vy/09 na byt č. 7, Ústí n. L. paní Janě Weberové, a to o 1 rok, 6. č. 11/Vy/09 na byt č. 11, Ústí n. L. paní Olze Mazourkové, a to o 1/2 roku za podmínky zvýšení nájmu na 35,- / /měsíc, (c) n e s c h v a l u j e prodloužení ní smlouvy: 1. č. 12/Vy/07 na byt č. 9, Ústí n. L. paní Monice Procházkové,

16 2. č. 11/Vy/11 na byt č. 21, Ústí n. L. paní Petře Dresslerové, (d) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele dle přijatého usnesení 2. vypracovat dodatky ních smluv dle bodu b) 3. vyzvat ce k předání vyklizených bytů zpět pronajímateli dle bodu c) Usnesení č. 370/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Pro nebytových prostor v nemovitosti Stříbrnické Nivy 2428/4, II. NP, místnost č. 912 pro nebytového prostoru č. 912 v objektu Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L.: ce bydliště/sídlo v / /rok né nájmu Mgr. Gabriela Michlíková Bystřany NP č ,15 (šatna, umývárna, komora) 90, ,- bez služeb sklad - pro na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou - né bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první platba byla připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město - před podpisem ní smlouvy zaplatí ce i kauci ve výši trojnásobku měsíčního ného, která bude ci vrácena po skončení ního vztahu, bude-li ní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou ného včetně služeb; v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny - ce provede úpravy nebytového prostoru výhradně na vlastní náklady - ce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u stavebního odboru Magistrátu města Ústí n. L. - ce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků - do ní smlouvy bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména ce na nemovitosti po předložení jeho návrhu - ostatní podmínky budou uvedeny v ní smlouvě, Ústí nad Labem město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení, 2. zajistit fyzické a protokolární předání nebytového prostoru a vypracování ní smlouvy včetně evidenčního listu výpočtu ného

17 Usnesení č. 371/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Prodlouţení doby nájmu nebytového prostoru Jiří Vojáček, Ústí n. L. zveřejnění záměru prodloužení doby nájmu nebytového prostoru v majetku Města Ústí nad Labem takto: NP ce v č. 101, přízemí, Ústí n. L. způsob využití: herna, sklady, kancelář né / /rok Jiří Vojáček 403,25 původně: 689,70 nově: 1000,-- doba pronájmu původně: do nově: na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit zveřejnění dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 372/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Prodlouţení doby nájmu nebytového prostoru JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L. prodloužení doby nájmu nebytového prostoru v majetku Města Ústí nad Labem takto: NP ce v č. 901, přízemí, Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L. způsob využití: klubovny a sklady JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR 126,26 doba pronájmu původně: do nově: na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení 2. zajistit vypracování dodatku stávající ní smlouvy

18 Usnesení č. 373/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/4) Ţádost o souhlas pronajímatele s uzavřením podních smluv ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 1368/4, Ústí n. L. 1. změnu ní smlouvy ze dne o nájmu nebytových prostor č. 904, W. Churchilla 1368/4, Ústí n. L. v tom smyslu, že smlouva bude obsahovat toto usnanovení: Nájemce nemá právo bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu nebo jiné formy užívání jiné právnické ani fyzické osobě, a to ani na dobu určitou či bezúplatně. Za pod bude pro y této smlouvy považováno i uzavření jakékoli písemné nebo ústní dohody, která by jiné právnické nebo fyzické osobě umožňovala spolu s cem nebo namísto něj předmět nájmu nebo jeho část užívat (např. smlouva o spolupráci, smlouva o sdružení. Výjimku tvoří uzavírání krátkodobých podních smluv mezi cem nebytového prostoru č. 904, W. Churchilla 1368/4, Ústí n. L., Základní uměleckou školou E. Randové a podci za em pořádání jednorázových výchovně vzdělávacích seminářů v rozsahu nepřesahujícím pro jednotlivou akci 3 dny. 2. uzavírání krátkodobých podních smluv mezi cem nebytového prostoru č. 904, W. Churchilla 1368/4, Ústí n. L., Základní uměleckou školou E. Randové a podci za em pořádání jednorázových výchovně vzdělávacích seminářů v rozsahu nepřesahujícím pro jednotlivou akci 3 dny, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatek ní smlouvy dle bodu a). Usnesení č. 374/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti Stříbrnické Nivy 2428/4, II. NP, místnost č. 903 zveřejnění pronájmu nebytového prostoru pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. NP né / /rok doba pronájmu Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí nad Labem, II. NP, způsob využití: kancelář NP č ,- na dobu neurčitou 43,05 s tříměsíční výpovědní lhůtou - výše ného je stanovena z důvodu veřejného zájmu pro prostor občanskému sdružení, které zajišťuje organizaci činností pro občany ČR s tělesným postižením, - né bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu

19 Ústí nad Labem - město, - před podpisem ní smlouvy zaplatí ce kauci ve výši trojnásobku měsíčního ného, která bude ci vrácena po skončení ního vztahu, bude-li ní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou ného včetně služeb; v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - ce provede úpravy nebytového prostoru výhradně na vlastní náklady, - ce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, - ce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do ní smlouvy bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména ce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky uvedeny v ní smlouvě, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 375/9 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Dohoda o uznání dluhu a ţádost o prominutí zbytku dluhu s příslušenstvím, Holubek Lukáš (a) b e r e n a v ě d o m í 1.Dohodu o uznání dluhu jednostranně uzavřenou s panem Lukášem Holubkem, 2. žádost o prominutí zbytku dluhu za ní NP , Masarykova 1688/49, (b) s o u h l a s í 1. s uzavřením dohody o uznání dluhu dle předloženého návrhu, 2. s prominutím dluhu v částce ,96 za předpokladu uhrazení nákladů řízení ,50 a úroku z prodlení ,- v pravidelných měsíčních splátkách dle Dohody o uznání dluhu, (c) u k l á d á Ing, Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit na zasedání ZMO ÚL město dne 13. prosince 2011 k projednání tento materiál, Usnesení č. 376/9 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Ţádost o prominutí penále pí Mazourková (a) b e r e n a v ě d o m í žádost o prominutí penále pí Olgy Mazourkové, b. č. 11, Ústí nad Labem

20 (b) s c h v a l u j e prominutí penále v celkové částce 2 822,00, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatelku o přijatém usnesení. Usnesení č. 377/9 (OSOM-materiál č. 3/I/1) Návrh na vypovězení nájmu teplárenských zařízení v Předlicích (a) b e r e n a v ě d o m í návrh na výpověď smlouvy o pronájmu teplárenských zařízení Teplárny Trmice, a. s., Trmice ke dni , (b) n e s o u h l a s í s návrhem Teplárny Trmice, a. s., na ukončení ní smlouvy dohodou ke dni , (c) t r v á na desetileté výpovědní lhůtě dle Smlouvy o nájmu teplárenských zařízení ze dne , (d) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Teplárnu Trmice, a. s., o přijatém usnesení. Usnesení č. 378/9 (OSOM-materiál č. 3/I/2) Návrh úpravy obecně závazné vyhlášky o odpadech b e r e n a v ě d o m í návrh úpravy obecně závazné vyhlášky o odpadech, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem. Usnesení č. 379/9 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1) Zapůjčení 15 ks kamer Mini DV včetně příslušenství Městské policii Ústí nad Labem (a) b e r e n a v ě d o m í informaci o zakoupení 15 ks Mini kamer MD80 včetně příslušenství, tj. 15 ks microsdhc Kingston a 15 ks autonabíječek USB, v celkové hodnotě ,-,

21 (b) s c h v a l u j e zapůjčení 15 ks Mini kamer MD80 včetně příslušenství, tj. 15 ks microsdhc Kingston a 15 ks autonabíječek USB Městské policii Ústí nad Labem, (c) u k l á d á Mgr. D. Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město, zajistit zapůjčení výše uvedeného majetku na základě předávacího protokolu. V Ústí nad Labem. Mgr. Jan TVRDÍK starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem - město

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 27. května 2009 (upravená verze) č. 174 s účinností od 1. 6. 2009 uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo 3-065-1931-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 13. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 09. 08. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 7. února 2012 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) č. 364 rozpočtové opatření č. 6/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne Městský obvod ÚL - Střekov U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 115/7R/19

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 25. srpna 2010 (upravená verze) č. 277 v působnosti valné hromady 1. p r o j e d n a l a předložený materiál a 2. b e r e n a v ě d o m í rozbor hospodaření

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č.

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č. MĚSTO ROKYCANY Opatření orgánů města č. Z/2/2000 Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany (úplné znění po dodatku č. 1 12) A) Obytné domy určené k prodeji: 1. K prodeji budou nabídnuty

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.01.2006 Usnesení č. 32 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2006. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o zhotovení

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 4. srpna 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 4. srpna 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 4. srpna 2010 (upravená verze) č. 247 odpis pohledávek místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 10. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 10. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 4. 2016 Projednané návrhy:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 21. 11. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 1/1R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. dubna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. dubna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. dubna 2011 č. 116 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaná dne 6. února 2007 čís. 159/8 čís. 171/8 Ing. Radomír Michniak

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.12.2011 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Z Á P I S z 9. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 9. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 9. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 3. 4. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: Omluveni: Zapisovatelka:

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 6. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem. Usnesení č.: 52/5Z/19 složení návrhové komise:

Více