z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Odbor čistoty a zeleně Magistrát města Ústí nad Labem Usnesení č. 397/9 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 9. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 9. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. doplnění informace k bodu č. 3/E/2, předložení změny usnesení k bodu č. 3/G/1 a zařazení bodů č. 6/1 a 6/2 do programu. Usnesení č. 398/9 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 7. schůzi RMO ÚL město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 7. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, pí Márii Zajíčkové, zastupující tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. * 1 *

2 Usnesení č. 399/9 (EO-materiál č. 2/1) Prodloužení termínu na předložení vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého na vybavení a zprovoznění odbíjení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem důvodovou zprávu a žádost Římskokatolické farnosti arciděkanství - Ústí nad Labem, (b) s c h v a l u j e prodloužení termínu na předložení vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku na zprovoznění zvonů v kostele Nanebevzetí Panny Marie do 3 dnů po obdržení faktury od dodavatele prací, Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO Ústí nad Labem město, informovat písemně arciděkanství v Ústí nad Labem o přijatém usnesení. Usnesení č. 400/9 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z majetkové komise ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 4. zasedání majetkové komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město konané dne 25. června Usnesení č. 401/9 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Pronájem nebytového prostoru ve 2. NP nemovitosti Plynárenská 326/49, Ústí nad Labem Sportovní klub policie SEVER zápis z jednání komise pro otevírání obálek na pronájem NP nemovitosti Plynárenská 326/49, Ústí nad Labem, ze dne 27. června 2007, (b) s c h v a l u j e pronájem NP: Plynárenská 326/49, Ústí nad Labem 2. nadzemní podlaží * 2 *

3 Nájemce Sportovní klub Policie Sever, zast. JUDr. Ivanem Bejčkem, prezidentem klubu,, Ústí nad Labem Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město v Kč/ /rok roční nájemné účel nájmu doba pronájmu , ,-- kulečníková na dobu neurčitou herna s tříměsíční výpovědní lhůtou Roční nájemné bude činit ,-- Kč, - nájemné bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem NS zaplatí nájemce kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu, bude-li nájemní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou nájemného včetně služeb, v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - nájemce provede úpravy NP výhradně na vlastní náklady, - nájemce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u Stavebního odboru Magistrátu města Ústí n. L., - nájemce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do NS bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména nájemce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky v NS, - nájemce umožní na základě žádosti využití prostor pro potřeby MO ÚL město (volby, setkání s občany, aj.), - nájemní smlouva bude uzavřena od 1. srpna Ústí nad Labem město, informovat žadatele a vypracovat nájemní smlouvu. Usnesení č. 402/9 (OSOM-materiál č. 3/C/2) Pronájem nebytového prostoru v 1 NP Nemovitosti W. Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem Státní fond životního prostředí ČR zápis z jednání komise pro otevírání obálek na pronájem NP W. Churchilla 1368/4 ze dne 18. června 2007, (b) s c h v a l u j e pronájem NP: W. Churchilla 1368/4 přízemí * 3 *

4 Nájemce Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, zast. Ing. arch Petrem Štěpánkem, ředitelem fondu ÚL Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město v Kč/ /rok roční nájemné , ,-- 4,84 250, ,-- účel nájmu kancelář chodba doba pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Roční nájemné bude činit ,-- Kč - nájemné bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem NS zaplatí nájemce kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu, bude-li nájemní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou nájemného včetně služeb, v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - nájemce provede úpravy NP výhradně na vlastní náklady, - nájemce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u Stavebního odboru Magistrátu města Ústí n. L., - nájemce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do NS bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména nájemce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky v NS, - nájemní smlouva bude uzavřena od 1. srpna Ústí nad Labem město, informovat žadatele a vypracovat nájemní smlouvu. Usnesení č. 403/9 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Prodej pozemkové parcely č nově označené GP č. 1166/1, č. 1166/2, 1166/3 v k. ú. Ústí nad Labem, pí Šťastná, pí Smižíková, pí Venkrbcová, (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. nově označené GP 1166/1, č. 1166/2, č. 1166/3 z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům p. p. č. kupující 1166/1 1166/2 1166/3 Růžena Šťastná Jaroslava Smižíková Mgr. Petra Venkrbcová, Ústí n. L Cena Kč/ 200,-- 200,-- 200,-- celková cena Kč 15200, , ,-- Účel zahrada zahrada zahrada * 4 *

5 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VI. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. září Usnesení č. 404/9 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Prodej pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L., pí Přistoupilová, informace schválený prodej pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L., kupující pí Aleně Přistoupilové, Ústí n. L., za celkovou kupní cenu ve výši ,-- Kč (kupující uhradí náklady spojené s prodejem), dle usnesení č. 37 z XXI. Zasedání ZMO ÚL město, konaného dne 27. srpna 2002, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, z důvodu právní jistoty pro velkou časovou prodlevu, předložit materiál na jednání VI. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. září Usnesení č. 405/9 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Prodej pozemkové parcely č. 4247, INT, a. s., žádost o odklad platby žádost kupující firmy INT, a. s., zastoupené předsedou představenstva Mgr. Janem Duškem a místopředsedou představenstva Ing. Františkem Boudou o odklad zaplacení kupní ceny ve výši ,-- Kč za prodej pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L., (b) s c h v a l u j e 1. odklad zaplacení kupní ceny ve výši ,-- za prodej pozemkové parcely č v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města Ústí nad Labem do za podmínky uhrazení nevratné kauce ve výši ,-- Kč s tím, že kauce bude následně použita na částečné zaplacení kupní ceny, 2. v případě nezaplacení celkové částky do kauce propadá ve prospěch MO ÚL město, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat o přijatém usnesení žadatele. * 5 *

6 Usnesení č. 406/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1046/1 v k. ú. Bukov (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely v k. ú. Bukov z majetku města Ústí nad Labem p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ Účel 1046/ ,- zahrada 1046/ ,- zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle tohoto bodu a informovat pí MUDr. Haasovou, nájemce části p. p. č. 1046/1 v k. ú. Bukov. Usnesení č. 407/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 2332/17 v k. ú. Ústí nad Labem (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města Ústí nad Labem p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ Účel 2332/ ,-- garáž - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle tohoto bodu. Usnesení č. 408/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 2332/16 v k. ú. Ústí nad Labem * 6 *

7 (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města Ústí nad Labem p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ Účel 2332/ ,-- garáž - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle tohoto bodu. Usnesení č. 409/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/4) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 3949/2 a p. p. č v k. ú. Ústí nad Labem (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkových parcel v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města Ústí nad Labem p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ 3949/ ,- Účel pod stavbou domu narovnání vztahů ,- zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle tohoto bodu. Usnesení č. 410/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1414/1 v k. ú. Ústí nad Labem (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. * 7 *

8 p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ 1414/ ,-- Účel vybudování vjezdu, zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město: 1) zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce, 2) informovat všechny okolní vlastníky nemovitostí o usnesení RMO ÚL město. Usnesení č. 411/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/6) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1287/1 v k. ú. Ústí nad Labem (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. min. nabídková celková p. p. č. cena Účel Kč/ 1287/1 cca ,-- vybudování vjezdu - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 412/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/7) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1881/2 v k. ú. Ústí nad Labem (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. * 8 *

9 min. nabídková celková p. p. č. cena Účel Kč/ 1881/ ,-- manipulační pozemek - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 413/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/8) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1876/2 v k. ú. Ústí nad Labem (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. min. nabídková celková p. p. č. cena Účel Kč/ 1876/ ,-- manipulační pozemek - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 414/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/9) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 456 v k. ú. Klíše a části p. p. č. 745/1 v k. ú. Ústí n. L. žádosti o odprodej pozemků, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, opětovně předložit na RMO ÚL město po doložení geometrického plánu. * 9 *

10 Usnesení č. 415/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/10) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 173 v k. ú. Všebořice žádost o odprodej pozemku, (b) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely č. 173 v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele. Usnesení č. 416/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/11) Záměr prodeje pozemkových parcel č. 150, 151 a 152/2 v k. ú. Božtěšice (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Božtěšice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ účel ,- zahrada 152/ ,- majetkoprávní vypořádání ,- zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 417/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/12) Záměr prodeje částí pozemkové parcely č nově označených GP č. 1870/1, 1870/2 a 1870/3 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následujících částí pozemkové parcely č nově označených GP č. 1870/3, 1870/1 a č. 1870/2 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: * 10 *

11 p. p. č. celková část min. nabídková cena Kč/ 1870 dle GP č.1870/ ,- zahrada 1870 dle GP č.1870/ ,- zahrada 1870 dle GP č.1870/ ,- majetkoprávní vypořádání - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 418/9 (OSOM-materiál č. 3/D2/13) Záměr prodeje pozemkových parcel č. 1269/1, 1241, 1243, 1245 a 1136 v k. ú. Klíše účel (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ účel 1269/ ,- obslužný pozemek ,- obslužný pozemek ,- obslužný pozemek ,- obslužný pozemek ,- obslužný pozemek - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, - prodej je realizován pouze pro společenství, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město: 1) zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce, 2) informovat písemně okolní společenství vlastníků. Usnesení č. 419/9 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Revokace usnesení č ze 44. schůze RMO ÚL město, konané dne 4. září 2006, ve věci prodeje pozemkových parcel č. 3572/1 a 4280/14 dle GP 3572/9 v k. ú. Ústí nad Labem p. Václav Kratochvíl * 11 *

12 (a) r e v o k u j e usnesení č ze 44. schůze RMO ÚL město, konané dne 4. září 2006, ve věci prodeje pozemkových parcel č. 3572/1, 4280/14 dle GP 3572/9 v k. ú. Ústí n. L., kupujícímu Václavovi Kratochvílovi, Ústí n. L., (b) d o p o r u č u j e revokaci usnesení č. 31 z XX. zasedání ZMO ÚL město, konaného dne 26. září 2006, ve věci prodeje pozemkových parcel č. 3572/1, 4280/14 dle GP 3572/9 v k. ú. Ústí n. L., kupujícímu Václavovi Kratochvílovi, Ústí n. L., Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VI. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. září Usnesení č. 420/9 (OSOM-materiál č. 3/D3/3) Revokace usnesení č ze 44. schůze RMO ÚL město, konané dne 4. září 2006, ve věci prodeje pozemkové parcely č. 1450/1 v k. ú. Ústí nad Labem Ing. Antonín Semín (a) r e v o k u j e usnesení č ze 44. schůze RMO ÚL město, konané dne 4. září 2006, ve věci prodeje pozemkové parcely č. 1450/1 v k. ú. Ústí n. L., kupujícímu Ing. Antonínovi Semínovi, Ústí n. L., (b) d o p o r u č u j e revokaci usnesení č. 36 z XX. zasedání ZMO ÚL město, konaného dne 26. září 2006,ve věci prodeje pozemkové parcely č. 1450/1 v k. ú. Ústí n. L., kupujícímu Ing. Antonínovi Semínovi, Ústí n. L., Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání VI. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. září Usnesení č. 421/9 (OSOM-materiál č. 3/D4/1) Pronájem části pozemkové parcely č. 1170/13 v k. ú. Bukov, Václav Pilař pronájem následující části pozemkové parcely v k. ú. Bukov: * 12 *

13 p. p. č. žadatel celk. 1170/13 Václav Pilař Ústí nad Labem nájem Kč/ /rok roční nájem Kč lhůta výpovědní účel část 16 12,-- 192,-- 3 měsíce plechová garáž Ústí nad Labem město, zajistit vypracování nájemní smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 422/9 (OSOM-materiál č. 3/D4/2) Pronájem části pozemkové parcely č. 1908/1 v k. ú. Klíše, pí Kalejová pronájem části pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města následujícímu žadateli: p.p.č. žadatel celk. 1908/1 Soňa Kalejová, Ústí n. L. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč účel výpovědní lhůta , ,- zahrada 12 měsíců pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. Usnesení č. 423/9 (OSOM-materiál č. 3/D4/3) Pronájem pozemkových parcel č. 170/1 a 171/2 v k. ú. Všebořice, Ing. Klapka pronájem následujících následujícímu žadateli: pozemkových parcel v k. ú. Všebořice z majetku města p. p. č. žadatel celk. roční nájem Kč účel výpovědní lhůta 170/1 Ing. Aleš ,- sportoviště 3 měsíce Klapka, 171/2 Ústí n. L ,- sportoviště 3 měsíce * 13 *

14 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. Usnesení č. 424/9 (OSOM-materiál č. 3/D4/4) Pronájem pozemkových parcel č. 1011/1 a 1011/2 v k. ú. Ústí n. L., manželé Veselí pronájem pozemkových parcel v k. ú. Ústí nad Labem z majetku města následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel celk. 1011/1 1011/2 Jan a Jaroslava Veselí, nájem Kč/ /rok 5,-- 5,-- roční nájem Kč 1165,-- 175,-- výp. lhůta 12 měs. 12 měs. účel zahrada zahrada celkem 1340,-- - nájemce si bude na své vlastní náklady udržovat a opravovat oplocení, Ústí nad Labem - město, vypracovat nájemní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení a informovat žadatele. Usnesení č. 425/9 (OSOM-materiál č. 3/D5/1) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. p. p. č. celk. nájem roční nájem výp. účel Kč/ /rok Kč lhůta ,3 100,-- 30,-- 3 měs. umístění schodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. * 14 *

15 Usnesení č. 426/9 (OSOM-materiál č. 3/D6/1) Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu části p. p. č. 3819/1 v k. ú. Ústí n. L., manželé Pieňkosovi ukončení nájemní smlouvy č o pronájmu části p. p. č. 3819/1 o výměře 400 z celkové výměry v k. ú. Ústí n. L. dohodou podanou man. Pieňkosovými, Ústí n. L. ke dni s tím, že bude uhrazena alikvotní část nájemného, Ústí n. L. město, vyrozumět o tomto usnesení nájemce a Ing. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí n. L. město. Usnesení č. 427/9 (OSOM-materiál č. 3/D6/2) Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu části p. p. č. 857/1 v k. ú. Ústí n. L., pí Hyhlanová ukončení nájemní smlouvy č o pronájmu části p. p. č. 857/1 o výměře 800 z celkové výměry 2163 v k. ú. Ústí n. L. dohodou podanou pí Hyhlanovou, Ústí n. L. ke dni s tím, že bude uhrazena alikvotní část nájemného, Ústí n. L. město, vyrozumět o tomto usnesení nájemce a Ing. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí n. L. město. Usnesení č. 428/9 (OSOM-materiál č. 3/D6/3) Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. p. Nypl ukončení nájemní smlouvy č. 45 o pronájmu p. p. č o výměře 2043 v k. ú. Ústí n. L. dohodou podanou p. Milošem Nyplem, Ústí n. L. ke dni s tím, že bude uhrazena alikvotní část nájemného, Ústí n. L. město, vyrozumět o tomto usnesení nájemce a Ing. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru Úřadu městského obvodu Ústí n. L. město. * 15 *

16 Usnesení č. 429/9 (OSOM-materiál č. 3/D7/1) Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene na části p. p. č. 424/1, 1313/1, 1337, 1338, 1342, 1621, 1824, 1850/1, 1850/4, 1853/3, 1881/4 a 1882 v k. ú. Bukov uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 424/1, 1313/1, 1337, 1338, 1342, 1621, 1824, 1850/1, 1850/4, 1853/3, 1881/4, 1882 v k. ú. Bukov. Věcné břemeno bude zřízeno po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem, která bude uhrazena před podpisem smlouvy, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit kontrolu předloženého návrhu smlouvy. Usnesení č. 430/9 (OSOM-materiál č. 3/D7/2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ÚL, vývod Předlice unifikace pro ČEZ Distribuce, a. s. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 6 v k. ú. Předlice, na akci ÚL, vývod Předlice unifikace pro ČEZ Distribuce, a. s., věcné břemeno bude zřízeno po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem, Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit kontrolu jím předloženého návrhu smlouvy. Usnesení č. 431/9 (OSOM-materiál č. 3/D7/3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Hostovice rekonstrukce NN Ve Štěpnici pro ČEZ Distribuce, a. s. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 94 v k. ú. Hostovice, na akci Hostovice rekonstrukce NN Ve Štěpnici pro ČEZ Distribuce, a. s., věcné břemeno bude zřízeno po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem, * 16 *

17 Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit kontrolu jím předloženého návrhu smlouvy. Usnesení č. 432/9 (OSOM-materiál č. 3/D7/4) Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene na části p. p. č. 1514/8, 1987/1, 1514/9, 1514/5, 1540, 1514/10, 1514/1, 1980 v k. ú. Klíše a na části p. p. č. 809/21, 1074, 901/72, 461/1, 461/6, 461/12, 429/1 v k. ú. Předlice, společnost ELTODO EG, a. s. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene pro Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, na části p. p. č. 1514/8, 1987/1, 1514/9, 1514/5, 1540, 1514/10, 1514/1, 1980 v k. ú. Klíše a na části p. p. č. 809/21, 1074, 901/72, 461/1, 461/6, 461/12, 429/1 v k. ú. Předlice, za účelem pokládky kabelu pro elektronické mýto D08-78, 4-R-0. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření vedení na předmětných parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude uzavřeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem a žadatel uhradí veškeré náklady s tím spojené, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování smlouvy a informovat žadatele. Usnesení č. 433/9 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Zápis ze 7. zasedání BK RMO ÚL město ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis ze 7. zasedání BK RMO ÚL město konaného dne Usnesení č. 434/9 (OSOM-materiál č. 3/E/2) Žádost o pronájem obecního bytu p. Pucák žádost pana Pucáka ze dne o pronájem obecního bytu, (b) s c h v a l u j e pronájem obecního bytu č. 7, 0+1, I. kat., Tovární 41, Ústí n. L. panu Ladislavu Pucákovi, Stebno, a to na dobu určitou do s měsíčním nájemný5,- Kč/, * 17 *

18 pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele dle přijatého usnesení, 2. vypracovat nájemní smlouvu. Usnesení č. 435/9 (OSOM-materiál č. 3/E/3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Herout žádost pana Herouta ze dne o prodloužení nájemní smlouvy, (b) s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy č. 2/Vy/07 na byt č. 15, Konečná 832, Ústí n. L. panu Janu Heroutovi, a to do , pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele dle přijatého usnesení, 2. vypracovat dodatek nájemní smlouvy Usnesení č. 436/9 (OSOM-materiál č. 3/E/4) Žádost o prominutí dluhu z vyúčtování služeb pí Masnicová žádost paní Masnicové ze dne o prominutí dluhu z vyúčtování služeb, (b) n e p r o m í j í dlužnou částku z vyúčtování služeb za rok 2002 ve výši ,96 Kč za byt č. 2, Resslova 1717/8, Ústí n. L., pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město, informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení a zajistit sepsání uznání dluhu. Usnesení č. 437/9 (OSOM-materiál č. 3/E/5) Návrh na odpis pohledávky - zemřelý p. Novotný dopis od firmy TOMMI SEVER, s. r. o. ze dne , (b) p r o m í j í dlužné nájemné ve výši 5 703,01 Kč za b. č. 1, Moskevská 1891/46, Ústí nad Labem * 18 *

19 za období od 01/96 do 06/98 a to z důvodu zastavení dědického řízení proti nájemci po zemřelém nájemci panu Vladimíru Novotném, (c) s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 5703,01 Kč a nevyměření poplatku z prodlení, (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL - město o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 438/9 (OSOM-materiál č. 3/E/6) Žádost o prominutí poplatku z prodlení pí Jitka Hudáková žádost pí Jitky Hudákové ze dne o prominutí poplatku z prodlení, (b) s o u h l a s í s prominutím poplatku z prodlení dlužného nájemného ve výši ,00 Kč za b. č. 4, Pařížská 228/4, Ústí n. L. (nájemce p. Petr Hudák) za období 01/ /2007, za podmínky úhrady nákladů řízení, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 439/9 (OSOM-materiál č. 3/E/7) Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek dopis od firmy TOMMI SEVER, s. r. o. ze dne , (b) p r o m í j í 1. dlužné nájemné ve výši 2 441,73 Kč za b. č. 3, Prostřední 176/26, Ústí nad Labem za období od 01/96 do 06/97 a to z důvodu zastavení dědického řízení proti nájemci zemřelému Jánu Gujdovi, 2. dlužné nájemné ve výši ,16 Kč za b. č. 2, Moskevská 2297/50, Ústí nad Labem za období od 07/97 do 06/99 a to z důvodu zastavení dědického řízení proti nájemci zemřelému Ivanu Peškovi, (c) s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 2 441,73 Kč a nevyměření poplatku z prodlení za p. J. Gujdou a odpis pohledávky ve výši ,16 Kč a nevyměření poplatku z prodlení za p. I. Peškem, * 19 *

20 (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL - město o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 440/9 (OSOM-materiál č. 3/E/8) Návrh na odpis pohledávky po zemřelém p. Petrželkovi dopis od firmy TOMMI SEVER, s. r. o. ze dne , (b) p r o m í j í dlužné nájemné ve výši 5 184,93 Kč za b. č. 4, V Zahrádkách 129/28, Ústí nad Labem za období od 01/00 do 09/02, a to z důvodu zastavení dědického řízení proti nájemci zemřelému Pavlu Petrželkovi, (c) s c h v a l u j e odpis pohledávky ve výši 5 184,93 Kč a nevyměření poplatku z prodlení, (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Ing. I. Urbanovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL - město o přijatém usnesení a zajistit odpis v účetní evidenci. Usnesení č. 441/9 (OSOM-materiál č. 3/E/9) Žádost o prominutí poplatku z prodlení pí Kapičkové žádost pí A. Kapičkové ze dne o prominutí poplatku z prodlení, (b) s o u h l a s í s prominutím poplatku z prodlení dlužného nájemného ve výši ,00 Kč za b. č. 2, Stará 2308/2, Ústí n. L. (nájemce pí Kapičková) za období 03/ /2007 za předpokladu, že budou uhrazeny náklady řízení ve výši ,- Kč, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 442/9 (OSOM-materiál č. 3/G/1) Dohoda s ČEZ Distribuce - Dočasné využití transformační stanice Hostovice pro potřeby distribuce el. proudu. * 20 *

21 (a ) b e r e n a v ě d o m í předloženou důvodovou zprávu, (b) s c h v a l u j e uzavření Dohody o udělení souhlasu vlastníka el. zařízení NN k dočasnému využití transformační stanice v Hostovicích, kabelových rozvodů a přípojky VN pro potřeby distribuce elektrického proudu s ČEZ Distribuce, a. s., bezúplatně, do doby realizace prodeje z důvodu zajištění elektrické energie pro obyvatele Hostovic, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL město: 1) zajistit podepsání výše uvedené Dohody, 2) pokračovat v dohledání podkladů pro případný prodej transformační stanice, kabelových rozvodů a přípojky VN v Hostovicích firmě ČEZ Distribuce, a. s. Usnesení č. 443/9 (OČZ-materiál č. 3/H/1) Předběžná jednání s vedením Města Ústí nad Labem o převodu správy údržby zeleně a čištění chodníků informace dle důvodové zprávy, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, informovat RMO ÚL - město o dalším jednání s vedením Města Ústí nad Labem. Usnesení č. 444/9 (OČZ-materiál č. 3/I/1) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 741/OČZ/2005 Zimní údržba chodníků Baráčnická důvodovou zprávu ve věci zimní údržby v ulici Baráčnická, (b) s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě Údržba zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem město, lokalita Všebořice Bukov, Ing. Jiřímu Dubinovi, vedoucímu odboru čistoty a zeleně ÚMO ÚL město, zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě Údržba zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem město, lokalita Všebořice Bukov. * 21 *

22 Usnesení č. 445/9 (OSOM-materiál č. 3/J/1) Pronájem p. p. č. 742/1 v k. ú. Ústí nad Labem stánek, zájemce Miloš Polášek žádost p. Miloše Poláška, Ústí nad Labem, (b) s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 742/1 v k. ú. Ústí nad Labem o výměře 12 nájemce p.p.č k. ú. celková měsíční nájemné Miloš Polášek Ústí nad Labem 742/1 Ústí nad Labem ,-- - účel pronájmu: PNS prodej tabákových výrobků, - nájemné: na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemné bude hrazeno předem ve čtvrtletních splátkách, - přípojky energií si nájemce zajistí na vlastní náklady, - nájemní smlouva bude uzavřena od 1. srpna 2007, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL město: 1) informovat žadatele a EO ÚMO ÚL město o přijatém usnesení, 2) zajistit fyzicky a protokolárně předání pozemku a vypracování nájemní smlouvy. Usnesení č. 446/9 (OSOM-materiál č. 3/J/2) Pronájem p. p. č. 4185/1 v k. ú. Ústí nad Labem označení provozovny SWIS BOARD, spol. s r. o. důvodovou zprávu předloženou k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Ústí nad Labem a firmou SWIS BOARD, spol. s r. o. zast. Richardem Vlčkem, Ústí nad Labem na pronájem části pozemkové parcely: * 22 *

23 p. p. č. k. ú. počet reklam umístění celková 4185/1 Ústí nad Labem 1 Masarykova ostatní komunikace Podmínky pronájmu: - za cenu 3.000,-- Kč/měsíčně za l billboard, - tj ,-- Kč/ročně za 1 billboard - rozměr nesmí být větší než 1,75 x 1,85 m, - po skončení nájemní smlouvy nájemce uvede pozemkové parcely do původního stavu na vlastní náklady, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, - nájemné bude hrazeno čtvrtletně s tím, že první splátka bude uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - nájemní smlouva bude uzavřena od 1. srpna 2007, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí nad Labem - město, zajistit vypracování nájemní smlouvy s nájemcem a informovat ekonomický odbor Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem. důvodovou zprávu, Usnesení č. 447/9 (OČZ-materiál č. 3/J/3) Smlouva o umístění laviček AD-NET (smlouva o výpůjčce) (b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o rozmístění laviček firmy AD-Net v MO Ústí nad Labem - město (smlouva o výpůjčce), mezi Městem Ústí nad Labem a firmou AD-Net, spol. s r. o. na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, Ing. Jiřímu Dubinovi, vedoucímu odboru čistoty a zeleně ÚMO ÚL město: 1) zajistit uzavření smlouvy o rozmístění laviček AD-Net (smlouva o výpůjčce) na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, smlouva bude doplněna o mapku s přesným umístěním laviček, 2) informovat o výsledku rozhodnutí RMO ÚL město firmu AD Net, s. r. o. Usnesení č. 448/9 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1-na stůl) Dohoda o zajištění účasti matrikáře při svatebních obřadech a náhradě nákladů spojených s jeho činností nematričnímu obvodu Ústí nad Labem - Střekov * 23 *

24 informace dle důvodové zprávy, (b) s c h v a l u j e uzavření Dohody o zajištění účasti matrikáře při svatebních obřadech a náhradě nákladů spojených s jeho činností mezi MO ÚL město a MO ÚL Střekov, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru SOM ÚMO ÚL město, zastupující tajemnici ÚMO ÚL město, zajistit realizaci tohoto usnesení. Usnesení č. 449/9 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/2-na stůl) Smlouva o přenechání majetku do užívání č /2007 smlouvu o přenechání majetku (technické a programové vybavení) do užívání č /2007 předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, podepsat předloženou smlouvu. Usnesení č. 450/9 (Starosta, tajemnice, další a různé-bez materiálu) Odkoupení pozemku České dráhy, a. s. vyjádření ČD, a. s. k naší žádosti o odprodej pozemku p. p. č. 634/2 v k. ú. Klíše, (b) k o n s t a t u j e, že za navrhovanou kupní cenu MO ÚL město nemá o odprodej zájem, Ing. J. Dubinovi, vedoucímu OČZ ÚMO ÚL město, průběžně sledovat stav a údržbu této pozemkové parcely. Usnesení č. 451/9 (Starosta, tajemnice, další a různé-bez materiálu) Informace p. R. Láda informaci p. R. Láda o požadavku občanů z lokality Předmostí Důlce o posunutí konečné výstupní stanice linky č. 60 a 62 do ulice Velká Hradební, * 24 *

25 p. V. Vernerovi, starostovi MO ÚL město, projednat s vedením Dopravního podniku, a. s. Ústí nad Labem tuto změnu. V Ústí nad Labem. Ing. Václav VERNER starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Roman Lád člen RMO Ústí nad Labem město * 25 *

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 13. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 09. 08. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í Usn. č.70/18 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í Usn. č.70/18 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala dne 27. 6. 2018 od 14.00 do 16:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Ústí nad Labem Severní Terasa Usn. č.70/18

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 6. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem. Usnesení č.: 52/5Z/19 složení návrhové komise:

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 12. 6. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 200/13R/19 PROGRAM: 1. Zahájení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu (č. 695/48 717/48)

- 1 - U S N E S E N Í. z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu (č. 695/48 717/48) - 1 - U S N E S E N Í z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu 2012 (č. 695/48 717/48) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 1.12.2015 Projednané návrhy: 9. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 10. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 10. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 4. 2016 Projednané návrhy:

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.02.2007 Usnesení č. 129 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.02.2007. Usnesení č. 130 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 21. 11. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 1/1R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-16/2019 Datum jednání: 27.05.2019 2) Program jednání (USN-R4-291/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na pronájem nebytového

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová,

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/24/752 RM schvaluje program 24. schůze RM. 2016/24/753 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 5. 2017. RM pověřuje ke dni 16. 12. 2016

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) č. 364 rozpočtové opatření č. 6/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více