U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008"

Transkript

1 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Magistrát města Ústí nad Labem Usnesení č. 961/17 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 17. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 17. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 2/4, 2/5 a 3/D1/3 do programu. Usnesení č. 962/17 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 15. schůzi RMO ÚL město, kontrola plnění usnesení přijatých na mimořádné schůzi RMO ÚL město konané dne 27. února 2008 a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 15. schůzi RMO Ústí nad Labem město, informaci o plnění usnesení přijatých na mimořádné schůzi RMO Ústí nad Labem město konané dne 27. února 2008 a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. 1

2 Usnesení č. 963/17 (EO-materiál č. 2/1) Rozpočtová opatření v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2008 předložený materiál, (b) s o u h l a s í s rozpočtovými opatřeními v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2008 spočívajícími ve zvýšení příjmů i výdajů o ,84 tis. Kč schváleného rozpočtu ze dne na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,84 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ,84 tis. Kč financování ,00 tis. Kč, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na IX. zasedání ZMO Ústí n. L. město, které se bude konat 29. dubna Usnesení č. 964/17 (EO-materiál č. 2/2) Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2007 důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2007, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2007, která je jeho součástí, (b) z j i š ť u j e 1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: celkové příjmy ,22 tis. Kč celkové výdaje ,00 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,22 tis. Kč navyšuje vlastní zdroje MO Ústí n. L. město v oblasti financování, 2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: celkové výnosy ,85 tis. Kč celkové náklady ,24 tis. Kč hospodářský výsledek ,61 tis. Kč, 3) splnění závazného ukazatele rozpočtu: mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč skutečnost ,23 tis. Kč z toho: platy zaměstnanců včetně OON ,00 tis. Kč skutečnost ,97 tis. Kč 2

3 platy VPP z prostředků ÚMO Ústí n. L. město 2 039,00 tis. Kč skutečnost ,26 tis. Kč, (c) k o n s t a t u j e, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2007 s přebytkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 3 606,22 tis. Kč, (d) s o u h l a s í 1) po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením MO Ústí n. L. město za rok 2007, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší hospodářské činnosti, bez výhrad, 2) s rozdělením výsledku hospodaření VHČ dle návrhu v závěrečném účtu za rok 2007, (e) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na IX. zasedání Zastupitelstva MO Ústí n. L. - město, které se bude konat dne 29. dubna Usnesení č. 965/17 (EO-materiál č. 2/3) Nabídka společnosti FAKTOREAL, s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem na postoupení (odprodej) nedobytné pohledávky za firmou CZECH NORTH, s. r. o., Ústí nad Labem ve výši ,00 Kč s cenovou nabídkou na odprodej ve výši ,00 Kč předložený materiál dle důvodové zprávy, (b) n e s o u h l a s í s nabídkou společnosti FAKTOREAL, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem na postoupení (odprodej) nedobytné pohledávky za firmou CZECH NORTH, s. r. o., Ústí nad Labem ve výši ,- Kč s cenovou nabídkou na odprodej ve výši ,- Kč, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi městského obvodu Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na IX. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat 29. dubna Usnesení č. 966/17 (EO-materiál č. 2/4-na stůl) Zápis ze 7. jednání finanční komise Rady MO Ústí nad Labem město, konaného dne 2. dubna 2008 zápis ze 7. jednání finanční komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, 3

4 konaného dne 2. dubna 2008, pí M. Zajíčkové, vedoucí odboru SOM ÚMO ÚL město, zajistit splnění požadavku FK RMO ÚL město ve věci stanovení dlužné částky pohledávky, od které budou pohledávky žalovány (viz bod 3/E/4 zápisu). Usnesení č. 967/17 (EO-materiál č. 2/5-na stůl) Revokace části usnesení č. 871/16 z 16. schůze RMO ÚL město k materiálu č. 2/2 návrh na odměny neuvolněným členům ZMO za výkon funkcí, dále předsedům a členům komisí a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO (a) r e v o k u j e část usnesení č. 871/16 z 16. schůze RMO ÚL město dne a to v tom smyslu, že dle novelizace nařízení vlády bude výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva i nečleny zastupitelstva, kteří vykonávají funkci předsedů nebo členů komisí a výborů změněna až od 1. května 2008, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál společně s materiálem č. 2/2 usnesení č. 871/16 na zasedání ZMO ÚL město dne Usnesení č. 968/17 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z majetkové komise ze dne zápis z 11. zasedání majetkové komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. března 2008, Ing. V. Vernerovi, starostovi MO ÚL město, jednat se členy Majetkové komise RMO ÚL město o požadavcích RMO ÚL město. Usnesení č. 969/17 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Pro nebytového prostoru v nemovitosti Stříbrnické Nivy 2428/1 místnost č. 19, 20, ce Stanislav Gajdoš žádost pana Stanislava Gajdoše, bytem Chlumec, o pro nebytového prostoru v nemovitosti Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí nad Labem, místnost č. 19 a 20, ze dne , 4

5 pro NP: Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L. místnost č. 19 a 20, ce Stanislav Gajdoš, Chlumec v Místnost č. 19 a 20 o velikosti 32,40 Kč/ /rok roční né nájmu 500, ,-- fotoateliér, sklad obrázků s ukázkami doba pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Roční né bude činit ,-- Kč, - né bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem NS zaplatí ce kauci ve výši trojnásobku měsíčního ného, která bude ci vrácena po skončení ního vztahu, bude-li ní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou ného včetně služeb, v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - ce provede úpravy NP výhradně na vlastní náklady, - ce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u Stavebního odboru Magistrátu města Ústí n. L., - ce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do NS bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména ce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky v NS, - ní smlouva bude uzavřena od 1. května 2008, - kauce ve výši tříměsíčního ného ve výši ,-- Kč bude uhrazena před podpisem ní smlouvy, Ústí nad Labem město, informovat žadatele a vypracovat NS včetně evidenčního listu, který vypracuje OSOM ÚMO ÚL město, Usnesení č. 970/17 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Prodej pozemkové parcely č v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků Ostrčilova 536/6, Ústí n. L. (a) s o u h l a s í s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: 5

6 p. p. č. kupující celková 1162 Společenství vlastníků Ostrčilova 536/6, Ústí n. L. - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, cena Kč/ celková cena Kč , ,- obslužný pozemek Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 29. dubna Usnesení č. 971/17 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Prodej pozemkových parcel č. 818, 822 v k. ú. Bukov, manželé Jirkovi (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely v k. ú. Bukov z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující Věra a Miloš Jirkovi, Ústí nad Labem Cena Kč/ 200,-- 200,-- celková cena Kč , ,-- zahrada zahrada Celková kupní cena činí ,-- Kč. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání IX. zasedání ZMO ÚL - město dne 29. dubna Usnesení č. 972/17 (OSOM-materiál č. 3/D1/3-na stůl) Prodej části pozemkové parcely č. 1930/1 dle GP 1930/24 v k. ú. Ústí n. L.- na stůl (a) s o u h l a s í s prodejem části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L., z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, 6

7 p. p. č. kupující Cena celková Kč/ cena Kč 1930/1 dle GP 1930/24 Ing. Miroslav Voplakal Praha , ,-- parkovací místa - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janovi Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání IX. zasedání ZMO ÚL - město dne 29. dubna Usnesení č. 973/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 3688/10 a č. 3688/22 v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ druh pozemku 3688/ ,-- zahrada orná půda zastavěná zastavěná 3688/ ,- plocha a plocha nádvoří - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 974/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 4149/3 v k. ú. Ústí n. L. (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části následujících pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. 7

8 p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ 4149/3 cca ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, rozšíření zahrady druh pozemku zahrada Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 975/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1874/1 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ 1874/1 cca ,- majetkoprávní vypořádání - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, druh pozemku zahrada obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 976/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/6) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1939/1 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ druh pozemku 1939/ ,- předzahrádka ostatní plocha - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, 8

9 obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 977/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/7) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 145 v k. ú. Klíše (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ druh pozemku ,- zahrada zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 978/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/8) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 573/1 v k. ú. Všebořice (a) r e v o k u j e usnesení č. 1211/16 z 16. schůze RMO ÚL město ze dne , (b) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ 573/ ,- rozšíření pneuservisu a vybudování výjezdu - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, druh pozemku ostatní plocha 9

10 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (b) na úřední desce. Usnesení č. 979/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/9) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 710 v k. ú. Všebořice (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ druh pozemku ,- zahrada zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce v případě odsouhlasení prodeje MmÚL. Usnesení č. 980/17 (OSOM-materiál č. 3/D2/10) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 366/13 v k. ú. Skorotice (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely v k. ú. Skorotice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. celková min. nabídková cena Kč/ druh pozemku 366/ ,- přístup orná půda - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 10

11 Usnesení č. 981/17 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Revokace usnesení 568/11 z RMO ÚL město ze dne ce pí Krausová (a) r e v o k u j e usnesení č. 568/11 z 11. schůze RMO ÚL město, ze dne ve věci pronájmu pozemkové parcely č. 983/5 a 983/5 v k. ú. Ústí nad Labem, pí Krausová, opětovně záměr pronájmu pozemkových parcel v k. ú. Ústí nad Labem p. p. č. celk. Kč/ /rok roční Kč lhůta výpovědní 983/ , ,-- 12 měsíců zahrada 983/ ,-- 110,-- 12 měsíců pozemek pod stavbou Podmínka pronájmu: - zkolaudovat zahradní chatku a doložit kolaudaci ÚMO ÚL město, - ce si na vlastní náklady zajistí oplocení pozemku, Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 982/17 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Revokace usnesení 569/11 z RMO ÚL město ze dne ce p. Prašnický (a) r e v o k u j e usnesení č. 569/11 z 11. schůze RMO ÚL město ze dne ve věci pronájmu části p. p. č. 1058/1 v k. ú. Bukov, ce Prašnický, opětovně záměr pronájmu části pozemkové parcely v k. ú. Bukov p. p. č. celk. Kč/ /rok roční Kč lhůta výpovědní 1058/ část 180 5,-- 900,-- 12 měsíců zahrada 11

12 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 983/17 (OSOM-materiál č. 3/D4/1) Pro pozemkové parcely č. 378 v k. ú. Všebořice, pí Šafaříková pro pozemkové parcely v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí n. L. následujícímu žadateli: p. p. č. žadatel celková 378 Kateřina Šafaříková, Ústí n.l. Kč/ /rok roční Kč - část p. p. č. 378 v k. ú. Všebořice je zatížena věcným břemenem, dle GP, za em zajištění přístupu pro pí Květuši Neumannovou, Ústí n. L., obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat ní smlouvu ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 984/17 (OSOM-materiál č. 3/D5/1) Záměr pronájmu části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov, box č. 50 záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1170/13 v k. ú. Bukov doba pronájmu a výpověd. lhůta 450 5, ,- zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou p. p. č. celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta 1070/ , neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou pozemek pod plechovou garáží č

13 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 985/17 (OSOM-materiál č. 3/D5/2) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Bukov záměr pronájmu části pozemkové parcely č v k. ú. Bukov p. p. č. celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta , ,-- neurčitá 12 měsíců pastvina pro koně Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 986/17 (OSOM-materiál č. 3/D5/3) Záměr pronájmu p. p. č. 76/2 v k. ú. Habrovice záměr pronájmu následující pozemkové parcely v k. ú. Habrovice: p. p. č. celková Kč/ /rok roční Kč obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. doba pronájmu a výp. lhůta 76/ , ,- zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou 13

14 Usnesení č. 987/17 (OSOM-materiál č. 3/D5/4) Záměr pronájmu části p. p. č. 785/2 a č. 785/9 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. p. p. č. celk. roční výp. Kč/ /rok Kč lhůta 785/ , ,-- 12 měs. zahrada 785/ ,-- 130,-- 12 měs. zastavěná plocha Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 988/17 (OSOM-materiál č. 3/D5/5) Záměr pronájmu části p. p. č. 4045/1 a části p. p. č. 4045/2 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu částí pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. p. p. č. celk. Kč/ /rok roční Kč doba pronájmu určitá 4045/ , , / , , zařízení staveniště zařízení staveniště Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 989/17 (OSOM-materiál č. 3/D5/6) Záměr pronájmu p. p. č. 2079/3 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. 14

15 p. p. č. celk. Kč/ /rok roční Kč výpovědní lhůta 2079/ ,-- 700,-- 3 měs. zastavěná plocha Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 990/17 (OSOM-materiál č. 3/D6/1) Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze na části p. p. č. 378 v k. ú. Všebořice, pí Neumannová uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 378 v k. ú. Všebořice pro Květuši Neumannovou, Ústí n. L., za em práva chůze k p. p. č. 382 v k. ú. Všebořice s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku + 19% DPH a žadatelka uhradí veškeré náklady s tím spojené, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování smlouvy a informovat žadatelku. Usnesení č. 991/17 (OSOM-materiál č. 3/D6/2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 710 v k. ú. Skorotice, J. Čaloun, M. Škachová uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 710 v k. ú. Skorotice pro p. Jana Čalouna a pí Markétu Škachovou, oba bytem Ústí n. L., za em umístění přípojky STL plynovodu k p. p. č. 703 v k. ú. Skorotice. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření rozsahu věcného břemene za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku + 19% DPH a žadatelé uhradí veškeré náklady s tím spojené, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování smlouvy a informovat žadatele. 15

16 Usnesení č. 992/17 (OSOM-materiál č. 3/D6/3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. J Ústí n. L., W. Churchilla-obřadní síň, obnova uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. na akci J Ústí n. L., W. Churchilla obřadní síň obnova telefonního vedení pro Teleónica O2 Czech Republic, a. s., smlouva o věcném břemeni bude uzavřena po geometrickém zaměření rozsahu věcného břemene za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + 19% DPH, Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit kontrolu jím předloženého návrhu smlouvy. Usnesení č. 993/17 (OSOM-materiál č. 3/D7/3) Snížení výše ného za pro pozemku, p. Feltl žádost p. Josefa Feltla, bytem Ústí n. L., o snížení výše ného za pro části p. p. č. 4063/3 o výměře 400 v k. ú. Ústí n. L., (b) t r v á na usnesení č. 521/10 z 10. schůze RMO ÚL město dne , kterým bylo schváleno né k zahrádkářským ům ve výši 5,- Kč/ /rok, obvodu Ústí nad Labem město, informovat ce a Mgr. Arna Fišeru, náměstka primátora Statutárního města Ústí n. L. Usnesení č. 994/17 (OSOM-materiál č. 3/D7/4) Snížení výše ného za pro pozemku, NS č. 420, manželé Zettlitzerovi žádost manželů Zettlitzerových, bytem Ústí n. L., o snížení výše ného za pro částí p. p. č. 3925/2 a č v k. ú. Ústí n. L., snížení výše ného za pro částí p. p. č. 3925/2 o výměře 2500 z celkové 16

17 výměry 2673 a p. p. č o výměře 1000 z celkové výměry 1074, v k. ú. Ústí n. L. s tím, že bude činit 2,50 Kč/ /rok, obvodu Ústí nad Labem město, vyhotovit dodatek č. 1 k ní smlouvě č. 420 a informovat ce. Usnesení č. 995/17 (OSOM-materiál č. 3/D7/5) Snížení výše ného za pro pozemku, NS č. 261, pí Zettlitzerová žádost pí Libuše Zettlitzerové, bytem Ústí n. L., o snížení výše ného za pro části p. p. č. 3925/1 v k. ú. Ústí n. L., 1. snížení výše ného za pro části p. p. č. 3925/1 o výměře 2570 z celkové výměry 2900, v k. ú. Ústí n. L. s tím, že bude činit 2,50 Kč/ /rok, 2. doplnění ní smlouvy pí Libuše Zettlitzerové, bytem Ústí n. L. o spoluce p. Zdeňka Zettlitzera, bytem Ústí n. L., obvodu Ústí nad Labem město, vyhotovit dodatek č. 1 k ní smlouvě č. 261 a informovat ce. Usnesení č. 996/17 (OSOM-materiál č. 3/D7/6) Snížení výše ného za pro pozemku, NS č. 382, pí Klepačová žádost pí Marie Klepačové, bytem Ústí n. L., o snížení výše ného za pro p. p. č. 3931/2, a částí p. p. č. 3931/1, č v k. ú. Ústí n. L., snížení výše ného za pro p. p. č. 3931/2 o výměře 113 a částí p. p. č. 3931/1 o výměře 564 z celkové výměry 5644, č o výměře 160 z celkové výměry 980 v k. ú. Ústí n. L. s tím, že bude činit 2,50 Kč/ /rok, obvodu Ústí nad Labem město, vyhotovit dodatek č. 1 k ní smlouvě č. 382 a informovat ce. 17

18 Usnesení č. 997/17 (OSOM-materiál č. 3/D7/7) Snížení výše ného za pro pozemku, NS č. 217, pí Vaňková žádost pí Marie Vaňkové, bytem Ústí n. L., o snížení výše ného za pro p. p. č v k. ú. Ústí n. L., snížení výše ného za pro p. p. č o výměře 446 z celkové výměry 525, v k. ú. Ústí n. L. s tím, že bude činit 2,50 Kč/ /rok, obvodu Ústí nad Labem město, vyhotovit dodatek č. 1 k ní smlouvě č. 217 a informovat ce. Usnesení č. 998/17 (OSOM-materiál č. 3/D7/8) Změna ní smlouvy č. 725, p. Kalvoda doplnění ní smlouvy č. 725 ce p. Ing. Jiřího Kalvody, bytem ÚL o spoluce p. Lukáše Kalvodu, bytem tamtéž, obvodu Ústí nad Labem město, vyhotovit dodatek k ní smlouvě a informovat ce. Usnesení č. 999/17 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Zápis ze 4. zasedání Bytové komise RMO ÚL město ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis ze 4. zasedání Bytové komise RMO ÚL město konaného dne Usnesení č. 1000/17 (OSOM-materiál č. 3/E/2) Žádost o pro obecního bytu 18

19 žádost pana Františka Šušmáka ze dne , pro obecního bytu č. 21, 1 + 1, Ústí n. L. panu Františku Šušmákovi, Malečov, a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním ný5,- Kč/, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele dle přijatého usnesení, 2. vypracovat ní smlouvu. Usnesení č. 1001/17 (OSOM-materiál č. 3/E/3) Návrh na odpis pohledávky p. Bosák a fa Junior předloženou důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s o u h l a s í 1. s odpisem pohledávky za firmou Junior za vyúčtování vody za rok 1998 a 1999 v celkové výši ,10 Kč za objekt Ústí nad Labem, 2. s odpisem pohledávky za panem Karlem Bosákem za vyúčtování vody za rok 2003 a 2004 v celkové výši ,- Kč za objekt Ústí nad Labem, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 1002/17 (OSOM-materiál č. 3/E/4) Informace o amnestii poplatků z prodlení dlužného ného předložený materiál o vyhodnocení amnestie prominutí poplatků z prodlení dlužného ného, (b) k o n s t a t u j e, že: 1) amnestii využilo 114 subjektů, 2) v rámci amnestie byly uhrazeny pohledávky ve výši ,98 Kč, (c) d ě k u j e pracovníkům OSOM ÚMO ÚL město, kteří se na této agendě podíleli, (d) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál na nejbližší 19

20 zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 1003/17 (OSOM-materiál č. 3/E/5) Návrh na zrušení předpisu ného po zemřelé, pí Margitě Šimkové, ÚL sdělení o zastavení dědického řízení po zemřelé pí Margitě Šimkové, ÚL z důvodu nemajetnosti, zrušení předpisu ného v částce 6 319, 93 Kč, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat Evu Zelenkovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město, o přijatém usnesení a zajistit zrušení předpisu ného. Usnesení č. 1004/17 (OSOM-materiál č. 3/E/7) Žádost o prominutí dluhu za užívání nebytového prostoru Pařížská 1290/5, ÚL, Miroslav Zeman žádost o zrušení předpisu ného za nebytový prostor 901, vinárny Dráček, Pařížská 1290/5, 1. ukončení předpisu čistého ného k , 2. nevyměření poplatku z prodlení, 3. prominutí a odpis pohledávky v částce 3 807,54 Kč bývalému ci panu Miroslavu Zemanovi, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele a Evu Zelenkovou, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město, o přijatém usnesení. Usnesení č. 1005/17 (OSOM-materiál č. 3/E/8) Žádost o prominutí úroku z prodlení za užívání NP, Hrnčířská 8/5, ÚL, Pavel Doubek žádost o prominutí poplatku z prodlení, 20

21 prominutí úroku z prodlení v částce ,50 Kč, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele o přijatém usnesení a zajistit ukončení penalizace v systému SSB. Usnesení č. 1006/17 (OSOM-materiál č. 3/E/9) Revokace usnesení č. 221/6 RMO ÚL město, návrh dohody o narovnání dluhu né z nebytového prostoru Hrnčířská 12, ÚL, firma BAS, družstvo dopis JUDr. Pavla Marečka ze dne a dopis JUDr. Formánka (zástupce žalovaného), (b) t r v á na plnění usnesení č. 221/ 6 ze schůze RMO ÚL město ze dne 11. dubna 2007, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat neodkladně prostřednictvím AK JUDr. Marečka povinného o přijatém usnesení. Usnesení č. 1007/17 (OSOM-materiál č. 3/J/1) Záměr zveřejnění pronájmu části p. p. č. 389/1 v k. ú. Ústí n. L. billboard zveřejnění záměru města na pro části pozemkové parcely za em umístění billboardu: p. p. č. k. ú. počet reklam umístění doba pronájmu, výp. lhůta 389/1 Ústí n. L. 1 ost. plocha neurčitá, 3 měsíce - reklamní panel bude povolen jako stavba dočasná, - za cenu minimálně 3.000,-- Kč/měsíčně za billboard, - tj ,-- Kč/ročně za 1 billboard (usnesení č. 175/5 ze dne ), pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí nad Labem - město, zajistit zveřejnění záměru města na pro části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení. 21

22 Usnesení č. 1008/17 (OSOM-materiál č. 3/K/1) Žádost o výpůjčku altánu v Městských sadech v Ústí nad Labem občanského sdružení Mladá dechovka, Ústí nad Labem důvodovou zprávu, uzavření smlouvy o výpůjčce hudebního altánu v Městských sadech s občanským sdružením Mladá dechovka, Ústí nad Labem na dny 4., 11., 18. a 25. května 2008, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL - město, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce. informace dle důvodové zprávy, Usnesení č. 1009/17 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1) Ztráty a nálezy navržený postup s nalezenými věcmi, které v zákonem stanovené lhůtě nebyly vyzvednuty vlastníky a staly se tak majetkem obce, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město, zabezpečit dodržování schváleného postupu. Usnesení č. 1010/17 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/2) Informace o poskytnutí finančního daru z akce Vánoční kamion předložený materiál, přijetí finančního daru ve výši 1.878,- Kč. 22

23 Usnesení č. 1011/17 (Starosta, tajemnice, další a různé-bez materiálu) Žádost ohledně opakovaného požadavku občanů o zřízení výstupní a nástupní zastávky MHD v ulici Velká Hradební opětovnou žádost obyvatel ulice Velká Hradební a Důlce o zřízení výstupní a nástupní zastávky MHD v ulici Velká Hradební (v blízkosti budovy Finančního ředitelství), (b) ž á d á Radu města Ústí nad Labem o urgentní řešení této žádosti vzhledem k věkové struktuře obyvatel v této lokalitě, Ing. V. Vernerovi, starostovi MO ÚL město, projednat toto usnesení na Radě města Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem dne 19. března Ing. Václav VERNER starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Mgr. Jan TVRDÍK místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město 23

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 6. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem. Usnesení č.: 52/5Z/19 složení návrhové komise:

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne Městský obvod ÚL - Střekov U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 115/7R/19

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011 Usnesení č. 1/Z3/2011-15/Z3/2011 ze 3. zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 14.2.2011 v budově Městského úřadu od 16.00 hodin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.2016 Projednané návrhy: 4.1. Navýšení měsíční odměny za výkon

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaná dne 6. února 2007 čís. 159/8 čís. 171/8 Ing. Radomír Michniak

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 62/03 Schválení záměru prodeje bytů volný prodej s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 62/03 Schválení záměru prodeje bytů volný prodej s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 30.4.2003 od 9.00 do 12.00 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 62/03 Schválení záměru

Více

28/18 Zpráva o činnosti JSDH Mojžíř a SDH Neštěmice za rok 2017 Rada městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice po projednání

28/18 Zpráva o činnosti JSDH Mojžíř a SDH Neštěmice za rok 2017 Rada městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice po projednání U S N E S E N Í č. 26/18 52/18 z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 12. února 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek konaného dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek konaného dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek konaného dne 15.6.2015 Usnesení č. 44/2015 Zastupitelstvo obce podle 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.6.2010 397/21z předložený program 21. zasedání Zastupitelstva městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 49. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 5. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Karel

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7

U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 65/7 73/7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 9. 2. 2015 čís. 65/7 73/7 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 12. 6. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 200/13R/19 PROGRAM: 1. Zahájení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 13/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 13/12/Za ZM města KRNOVA SS 13/12/Za U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 27. června 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 385/13-418/13

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 1.12.2015 Projednané návrhy: 9. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 13. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 09. 08. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 25/3 36/3 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 č. ZM 12/2018 u p r a v e n á v e r z e Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2017, který tvoří přílohy

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 2. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 6. 10. 2014 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více