Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Nájemní smlouva Výběrové řízení Usnesení č. 977/25 (návrh programu) Schválení programu jednání 25. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 25. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodu č. 3/B6/2 do programu. Usnesení č. 978/25 (materiál č. 1/1) Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 23. schůzi RMO Ústí nad Labem město, kontrola plnění usnesení přijatých na mimořádné schůzi RMO Ústí nad Labem město dne 6. března 2013 a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město informaci o plnění usnesení přijatých na 23. schůzi RMO Ústí nad Labem město, informaci o plnění usnesení z mimořádné schůze RMO Ústí nad Labem město, konané 6. března 2013 a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 979/25 (EO-materiál č. 2/1) Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok

2 důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2012, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2012, která je jeho součástí, (b) z j i š ť u j e 1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: celkové příjmy ,20 tis. Kč, celkové výdaje ,08 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů ,12 tis. Kč, 2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: celkové výnosy ,59 tis. Kč, celkové náklady ,14 tis. Kč, hospodářský výsledek ,45 tis. Kč, 3) splnění celkového závazného ukazatele rozpočtu: mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč, skutečnost ,77 tis. Kč, z toho: platy zaměstnanců včetně OON ,00 tis. Kč, skutečnost ,79 tis. Kč, platy VPP z prostředků ÚMO Ústí n. L. město 435,00 tis. Kč, skutečnost.. 307,98 tis. Kč, (c) k o n s t a t u j e, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2012 s přebytkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 2 708,12 tis. Kč, (d) s o u h l a s í 1) po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením MO Ústí n. L. město, s výsledky hospodaření za rok 2012, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší hospodářské činnosti bez výhrad, 2) s rozdělením výsledku hospodaření VHČ dle návrhu v závěrečném účtu za rok 2012, (e) u k l á d á Ing. L. Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XV. zasedání ZMO ÚL - město, které se uskuteční dne předložený materiál, Usnesení č. 980/25 (EO-materiál č. 2/2) Žádosti o finanční příspěvky - 2 -

3 (b) s c h v a l u j e 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 1, ve výši 4000,- Kč, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 2, ve výši 4000,- Kč, 3) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz důchodců ČR, MO Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 4) poskytnutí finančního příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 10000,- Kč, 5) poskytnutí finančního příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 5000,- Kč, 6) poskytnutí finančního příspěvku pro ZO Českého zahrádkářského svazu Vaňov, ve výši 2500,- Kč, 7) poskytnutí finančního příspěvku pro Junák Svaz skautů a skautek ČR, okres Ústí nad Labem, ve výši 20000,- Kč, 8) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ve výši 4000,- Kč, 9) poskytnutí finančního příspěvku pro EC Lokomotiva Mumie, ve výši 2500,- Kč, 10) poskytnutí finančního příspěvku pro Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 11) poskytnutí finančního příspěvku pro Klub Sportu Zdraví a Naděje, ve výši 2500,- Kč, 12) poskytnutí finančního příspěvku pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v ÚL, Fakultu zdravotnických studií, ve výši 4000,- Kč, (c) n e s c h v a l u j e 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Linka bezpečí, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, 3) poskytnutí finančního příspěvku pro ARS Porta Bohemica, (d) u k l á d á Bc. Evě Zelenkové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město zajistit realizaci poskytnutí finančních příspěvků a informovat ostatní žadatele. Usnesení č. 981/25 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje části p. p. č. 60/1 v k. ú. Božtěšice (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. cena Kč/ 60/1 Božtěšice 618 cca ,-- užívání a údržba zeleně druh pozemku ostatní plocha - 3 -

4 - v majetku města zůstane pruh o min. šíři 0,5 m pro případnou šířkovou úpravu, osazení dopravního značení u komunikace Chuděrovská, - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 982/25 (OSOM-materiál č. 3/B1/2) Záměr prodeje p. p. č. 632 dle GP č. 632/1 a č. 632/2 v k. ú. Bukov (a) s o u h l a s í se záměrem prodeje částí pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 632 dle GP 632/ min. nabídková druh cena Kč/ pozemku 632 dle GP 632/2 Bukov ,-- zahrada zahrada za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 983/25 (OSOM-materiál č. 3/B2/1) Konkrétní prodej části p. p. č. 336 v k. ú. Vaňov, Jan a Stanislav Bejčkovi (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům: - 4 -

5 p. p. č. 336 Vaňov Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město k. ú kupující Jan Bejček, a p. Stanislav Bejček, Ústí nad Labem cena Kč/ cena Kč , ,-- přístupová cesta, parkovací místa druh pozemku ostatní plocha - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XV. zasedání ZMO ÚL město dne 25. června Usnesení č. 984/25 (OSOM-materiál č. 3/B2/2) Konkrétní prodej p. p. č. 3925/5 a části p. p. č. 3925/2 dle GP č. 3925/10 v k. ú. Ústí n. L., Alena Adamcová (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely a části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 3925/5 3925/2 dle GP 3925/10 Ústí n. L. Alena Adamcová Ústí n. L ,-- celkem 34200, , ,-- pozemek pod stavbou pozemek pod stavbou a užívání zastavěná plocha a nádvoří trvalý travní porost za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XV. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. června

6 Usnesení č. 985/25 (OSOM-materiál č. 3/B2/3) Konkrétní prodej části p. p. č. 882/1 dle GP č. 882/8 v k. ú. Ústí n. L., Zdeněk a Ilona Sládkovi (a) s o u h l a s í s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 882/1 dle GP 882/8 Ústí n. L. Zdeněk a Ilona Sládkovi, Ústí n. L , ,-- zahrada trvalý travní porost za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XV. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. června Usnesení č. 986/25 (OSOM-materiál č. 3/B2/4) Konkrétní prodej p. p. č. 1108/17 v k. ú. Ústí n. L., Petr Chvojka (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 1108/17 Ústí n. L. Petr Chvojka, Ústí n. L , ,-- zahrada zahrada - 6 -

7 za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XV. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. června Usnesení č. 987/25 (OSOM-materiál č. 3/B2/5) Konkrétní prodej části p. p. č. 787/1 dle GP č. 787/11 v k. ú. Ústí n. L., Miroslav Navrátil (a) s o u h l a s í s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč druh pozemku 787/1 dle GP 787/11 Ústí n. L. Miroslav Navrátil, Ústí n. L , ,-- příjezdová cesta trvalý travní porost za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XV. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. června Usnesení č. 988/25 (OSOM-materiál č. 3/B2/6) Konkrétní prodej p. p. č. 1405/3 v k. ú. Klíše, pí Marie Říhová (a) s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 1405/3 Klíše Marie Říhová, , ,-- přístupová a Ústí n. L. příjezdová cesta druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - 7 -

8 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XV. zasedání ZMO ÚL - město dne 25. června Usnesení č. 989/25 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Záměr pronájmu části p. p. č. 1053/1 v k. ú. Bukov záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ / rok roční Kč 1053/1 Bukov ,-- 595,-- zahrada 1053/1 Bukov , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční na dobu neurčitou s 12měsíční pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu částí pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 990/25 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Změna NS č. 764 o pronájmu částí p. p. č. 3819/1 a č v k. ú. Ústí n. L. záměr změny ní smlouvy č. 764 o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ /rok roční Kč 3818 Ústí n. L ,-- 400,-- zahrada 3819/1 Ústí n. L , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční na dobu neurčitou s 12měsíční - 8 -

9 v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce pí Ivana Veisová a část p. p. č v k. ú. Ústí n. L. s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 991/25 (OSOM-materiál č. 3/B3/3) Změna NS č o pronájmu částí p. p. č. 3819/1, p. p. č. 3817/1 a 3818 v k. ú. Ústí n. L. záměr změny ní smlouvy č o pronájmu částí pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ /rok roční Kč na dobu neurčitou 3818 Ústí n. L , ,-- zahrada s 12měsíční v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce pí Bohumila Novotná a část pozemkových parcel č a 3817/1 v k. ú. Ústí nad Labem s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 992/25 (OSOM-materiál č. 3/B3/4) Změna NS č o pronájmu části p. p. č. 461/11 v k. ú. Předlice záměr změny ní smlouvy č o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: 3819/1 Ústí n. L ,-- 330,-- zahrada 3817/1 Ústí n. L ,-- 500,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční na dobu neurčitou s 12měsíční - 9 -

10 p. p. č. k. ú. Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město Kč/ /rok roční Kč v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce Stanislav Michňo s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 993/25 (OSOM-materiál č. 3/B3/5) Záměr pronájmu p. p. č. 3418/3 a p. p. č. 3419/3 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu částí pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem: pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu částí pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce a informovat ce o výši dlužné částky. Usnesení č. 994/25 (OSOM-materiál č. 3/B3/6) Změna NS č o pronájmu části p. p. č. 3793/1 v k. ú. Ústí n. L. záměr změny ní smlouvy č o pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: 461/11 Předlice ,-- 900,-- zahrada p. p. č. 3418/3 3419/3 k. ú. Ústí n. L. Ústí n. L. min. Kč/ / rok roční Kč , , , ,- výkup a prodej automobilů výkup a prodej automobilů doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 3 měsíční neurčitou s 3 měsíční

11 p. p. č. k. ú. 3793/1 Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč v tom smyslu, že bude do ní smlouvy připsán další spoluce Karel Lapáček s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o připsání spoluce do ní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrada Usnesení č. 995/25 (OSOM-materiál č. 3/B3/7) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č k. ú. Ústí n. L. Kč/ / rok roční Kč , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 996/25 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Uzavření dodatku č. 1 k NS č na pro části p. p. č. 3558/1 v k. ú. Ústí n. L., manželé Blasiusovi uzavření dodatku č. 1 k NS č uzavřené s manželi Gustavem a Jindřiškou Blasiusovými, bytem Ústí nad Labem o pro části p. p. č. 3558/1 o výměře 500 z celkové výměry 3985 v k. ú. Ústí n. L. v tom smyslu, že bude připsán do NS další spoluce p. Libor Ruml, bytem Ústí nad Labem,

12 pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 1 k NS č ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 997/25 (OSOM-materiál č. 3/B4/3) Uzavření dodatku č. 1 k NS č. 666 na pro části p. p. č. 460 v k. ú. Klíše, Tomáš Kašpar uzavření dodatku č. 1 k ní smlouvě č. 666 uzavřené s panem Tomášem Kašparem, bytem Ústí nad Labem na pro části p. p. č. 460 o výměře 525 z celkové výměry 1583 v k. ú. Klíše v tom smyslu, že bude připsán další spoluce pí Miroslava Titěrová, bytem Ústí nad Labem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 1 k NS č. 666 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 998/25 (OSOM-materiál č. 3/B4/4) Uzavření dodatku č. 4 k NS č. 627 na pro p. p. č. 731 v k. ú. Všebořice, Ladislav Nejedlý uzavření dodatku č. 4 k ní smlouvě č. 627 uzavřené s panem Ladislavem Nejedlým, bytem Ústí nad Labem na pro p. p. č. 731 o výměře 540 v k. ú. Všebořice v tom smyslu, že bude připsán další spoluce pí Ivana Kostovičová, bytem Ústí nad Labem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování dodatku č. 4 k NS č. 627 ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 999/25 (OSOM-materiál č. 3/B5/1) Odstoupení od NS č o pronájmu p. p. č. 795/2 v k. ú. Ústí n. L., Marie Ulbrichová odstoupení od NS č včetně dodatku č. l o pronájmu p. p. č. 795/2 o výměře 514 v k. ú. Ústí nad Labem, uzavřené dne s Marií Ulbrichovou, bytem Ústí nad Labem, a to dle čl. VII. ní smlouvy, kdy výpovědní lhůta pro případ prodlení se

13 zaplacením ného činí 1 měsíc, počínaje dnem doručení výpovědi ci, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat o tomto usnesení ce a ekonomický odbor Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město. Usnesení č. 1000/25 (OSOM-materiál č. 3/B6/1) Zařazení p. p. č. 570/4 v k. ú. Klíše do svěřeného majetku MO ÚL město a zařazení pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L., Klíše, Hostovice u Ústí n. L., Strážky u Habrovic, Habrovice, Božtěšice, Všebořice, Bukov a Skorotice u Ústí n. L. do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem 1. zařazení pozemkové parcely č. 570/4 o výměře 1471 v k. ú. Klíše, ostatní plocha, do svěřeného majetku MO ÚL město, 2. zařazení následujících pozemkových parcel do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem, p. p. č. k. ú. druh pozemku způsob využití 617/4 Ústí nad Labem 68 ostatní plocha jiná plocha 635/8 Ústí nad Labem 7 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené 635/11 Ústí nad Labem 17 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené 635/12 Ústí nad Labem 40 ostatní plocha ostatní komunikace 2610/13 Ústí nad Labem 178 ostatní plocha ostatní komunikace 2619/3 Ústí nad Labem 72 ostatní plocha ostatní komunikace 2620/3 Ústí nad Labem 51 ostatní plocha ostatní komunikace 4111 Ústí nad Labe387 ostatní plocha ostatní komunikace 4289/1 Ústí nad Labem 622 ostatní plocha ostatní komunikace 4300/12 Ústí nad Labem 16 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené 4921/14 Ústí nad Labem 556 ostatní plocha neplodná půda 1339 Klíše 864 ostatní plocha ostatní komunikace 194 Hostovice u Ústí nad Labem 586 ostatní plocha ostatní komunikace 200/1 Hostovice u Ústí nad Labem 673 ostatní plocha ostatní komunikace 133/13 Strážky u Habrovic 248 ostatní plocha ostatní komunikace 27 Habrovice 971 ostatní plocha neplodná půda 495/3 Božtěšice 1045 ostatní plocha ostatní komunikace

14 215/7 Všebořice 10 ostatní plocha ostatní komunikace 224/3 Všebořice 232 ostatní plocha ostatní komunikace 311/14 Bukov 41 ostatní plocha ostatní komunikace 1356/3 Bukov 644 ostatní plocha silnice 1991/1 Bukov 7566 ostatní plocha ostatní komunikace 899/199 Skorotice u Ústí trvalý travní 310 nad Labem porost /293 Skorotice u Ústí 66 trvalý travní /294 nad Labem Skorotice u Ústí nad Labem 44 porost trvalý travní porost pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, informovat o přijatém usnesení Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku. Usnesení č. 1001/25 (OSOM-materiál č. 3/B6/2-na stůl) Zařazení nemovitosti Prostřední č. p. 86/56 do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem a revokace usnesení RMO ÚL-město č.188/6 (a) r e v o k u j e usnesení RMO ÚL město č. 188/6 ze dne ve věci záměru prodeje objektu Prostřední č. p 86/56 (včetně stavební parcely č. 40 o výměře 189 v k. ú. Předlice), (b) s c h v a l u j e zařazení objektu Prostřední č. p. 86/56 (včetně stavební parcely č. 40 o výměře 189 v k. ú. Předlice) do vybraného majetku města Ústí nad Labem za podmínky schválení zařazení v Radě města Ústí nad Labem, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM ÚMO Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku a zajistit převod objektu. Usnesení č. 1002/25 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Žádosti o pro obecního bytu žádost o pro obecního bytu od: 1. paní Jany Křehlíkové ze dne pana Jana Berounského a paní Veroniky Černé ze dne ,

15 3. pana Davida Chytrého ze dne , 4. pana Pavla Dobrovolného ze dne , 5. paní Lucie Šimůnkové ze dne paní Marie Danišové ze dne pana Václava Šorfa ze dne , 8. paní Lucie Hanuščíkové ze dne (b) s c h v a l u j e 1. pro obecního bytu č. 3, 1+2, Ústí n. L. paní Janě Křehlíkové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 60,- Kč/, za podmínky vrácení bytu č. 10, Ústí n. L. zpět pronajímateli, 2. pro obecního bytu č. 18, Ústí n. L. panu Janu Berounskému, Ústí n. L. a paní Veronice Černé, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 2 roky, s měsíčním ným 46,19 Kč/, 3. pro obecního bytu č. 5, Ústí n. L. panu Davidu Chytrému, Roudnice n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 60,- Kč/ s tím, že se neuplatňuje písm. d) čl. 1 Směrnice č. 1/2013 (Zásady pro pro bytů v majetku Města Ústí n. L., ve správě MO Ústí n. L. město), 4. pro obecního bytu č. 4, Ústí n. L. panu Pavlu Dobrovolnému, Benešov n. Pl., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 60,- Kč/, 5. pro obecního bytu č. 7, Ústí n. L. paní Lucii Šimůnkové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 2 roky, s měsíčním ným 49,20 Kč/, 6. pro obecního bytu č. 1, Ústí n. L. paní Marii Danišové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1/2 roku, s měsíčním ným 45,- Kč/, za podmínky vrácení bytu č. 9, Ústí n. L. zpět pronajímateli, 7. pro obecního bytu č. 9, Ústí n. L. panu Václavu Šorfovi, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 45,- Kč/, (c) n e s ch v a l u j e pro obecního bytu paní Lucii Hanuščíkové, Ústí n. L., (d) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat ní smlouvy dle bodu b). Usnesení č. 1003/25 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Žádosti o prodloužení ní smlouvy žádost o prodloužení ní smlouvy od: 1. paní Lenky Skořepové ze dne ,

16 2. paní Moniky Flöter ze dne , 3. pana Martina Košťála ze dne , 4. paní Ingrid Koptové ze dne , 5. pana Jana Vajčnera ze dne , 6. paní Ivy Manyczové ze dne , 7. Krajské zdravotní, a. s., ze dne , (b) s c h v a l u j e 1. prodloužení ní smlouvy: A) 1. č. 4/Vy/09 na byt č. 14, Ústí n. L. paní Lence Skořepové, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/ /měsíc, 2. č. 12/Vy/08 na byt č. 8, Ústí n. L. paní Monice Flöter, a to o 1 rok, 3. č. 35/Kr/98 na byt č. 2, Ústí n. L. panu Martinu Košťálovi, a to o 1 rok, 4. č. 11/Vy/08 na byt č. 8, Ústí n. L. paní Ingrid Koptové, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 45,- Kč/ /měsíc 5. č. 19/Vy/11 na byt č. 3, Ústí n. L. panu Janu Vajčnerovi, a to o 1 rok, B) 1. č. 10/Vy/12 na byt č. 5, Ústí n. L. paní Ivě Manyczové, a to o ½ roku za podmínky zvýšení nájmu na 45,- Kč/ /měsíc s upozorněním, že v případě porušení podmínek ní smlouvy (např. pozdní, či nepravidelné placení ného, rušení nočního klidu a občanského soužití aj.) nebude již ní smlouva prodloužena, 2. uzavření nové ní smlouvy na byt č. 3, Ústí n. L. s Krajskou zdravotní, a. s., a to na dobu 1 roku s měsíčním ným 60,- Kč/, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky ních smluv a ní smlouvu dle bodu b). Usnesení č. 1004/25 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Žádost o výpůjčku reprezentativních prostor W. Churchilla 4, Ústí n. L. PČR výpůjčku reprezentativních prostor W. Churchilla 4, Ústí n. L. včetně parkovacích míst Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, a to ve dne , pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení 2. zajistit vypracování Smlouvy o výpůjčce a předávacích protokolů

17 Usnesení č. 1005/25 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Žádosti o slevu z ného NP Stříbrnické Nivy 4, Ústí n. L. 1. žádost pana Stanislava Gajdoše ze dne , 2. žádost sdružení Aktivní rodina, o. s. ze dne , (b) s c h v a l u j e 1. jednorázové snížení předpisu ného za nebytový prostor č. 904, Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L., ce p. Stanislav Gajdoš, a to o 5240,- Kč z důvodu omezení práva ce na řádné užívání prostoru (rekonstrukce elektroinstalace v objektu v době od 12/2012 do 2/2013), 2. jednorázové snížení předpisu ného za nebytový prostor č. 902, Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L., ce Aktivní rodina, o. s., a to o 8400,- Kč z důvodu omezení práva ce na řádné užívání prostoru (rekonstrukce elektroinstalace v objektu v době od 12/2012 do 2/2013), (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město, informovat ce dle přijatého usnesení a zajistit snížení předpisu v programu pro správu bytu a v účetní evidenci. Usnesení č. 1006/25 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Žádost o schválení dohody o splátkách pí Mazourková uznání dluhu a návrh dohody o splátkách dluhu paní Olgy Mazourkové, (b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách dluhu ve výši ,24 Kč za byt č. 11, Ústí n. L. pí Olze Mazourkové, bytem Ústí n. L. s tím, že dluh bude splacen v 18 měsíčních splátkách ve výši 1 200,- Kč (poslední ve výši 1 027,24 Kč) s první splátkou v březnu 2013, (c) u k l á d á Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO Ústí n. L. - město, uzavřít dohodu o splátkách dluhu dle bodu b) tohoto usnesení. Usnesení č. 1007/25 (OSOM-materiál č. 3/D3/2) Žádost o schválení dohody o splátkách p. Hajný

18 uznání dluhu a návrh dohody o splátkách dluhu pana Milana Hajného, (b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách dluhu ve výši 3 378,06 Kč za byt č. 3, Ústí n. L. panu Milanu Hajnému, bytem Ústí n. L. s tím, že dluh bude splacen ve 12 měsíčních splátkách ve výši 300,- Kč (poslední ve výši 78,06 Kč) s první splátkou v dubnu 2013, (c) u k l á d á Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO Ústí n. L. - město, uzavřít dohodu o splátkách dluhu dle bodu b) tohoto usnesení. Usnesení č. 1008/25 (OSOM-materiál č. 3/D3/3) Žádost o schválení dohody o splátkách pí Štraubová uznání dluhu a návrh dohody o splátkách dluhu paní Aleny Štraubové, (b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách dluhu ve výši 4 780,- Kč za byt č. 20, Ústí n. L. pí Aleně Štraubové, bytem Ústí n. L. s tím, že dluh bude splacen v 18 měsíčních splátkách ve výši 270,- Kč (poslední ve výši 190,- Kč) s první splátkou v květnu 2013, (c) u k l á d á Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO Ústí n. L. - město, uzavřít dohodu o splátkách dluhu dle bodu b) tohoto usnesení. Usnesení č. 1009/25 (OSOM-materiál č. 3/H/1) Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části p. p. č. 949/1 v k. ú. Ústí n. L. pro vlastníka p. p. č. 949/3 v k. ú. Ústí n. L. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části p. p. č. 949/1 v k. ú. Ústí n. L. pro vlastníka p. p. č. 949/3 v k. ú. Ústí n. L., smlouva o věcném břemeni bude uzavřena dle geometrického zaměření rozsahu věcného břemene za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem ve výši 24300,-- Kč + DPH s tím, že náklady hradí žadatel, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení

19 informace dle důvodové zprávy, Usnesení č. 1010/25 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/1) Ztráty a nálezy (b) s c h v a l u j e 1. navržený postup s nalezenými věcmi, které v zákonem stanové lhůtě nebyly vyzvednuty vlastníky a staly se tak majetkem obce, 2. navržený postup s nalezenými věcmi, u nichž neuplynula zákonem stanovená lhůta k jejich uchování, avšak jejich stav (plíseň a silný zápach) by mohl představovat možnost zdravotních rizik, (c) u k l á d á Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město, zabezpečit dodržování schváleného postupu. Usnesení č. 1011/25 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/2) Obecně závazná vyhláška č. - Požární řád a podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní více osob předložený materiál, (b) s o u h l a s í s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, (c) u k l á d á Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO ÚL město, informovat zastupitelstvo MO ÚL město o novele OZV, na XV. zasedání ZMO ÚL město dne V Ústí nad Labem. Mgr. Jan TVRDÍK starosta městského obvodu Ústí nad Labem - město. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 7. února 2012 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město MmÚL OČZ Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011 Přehled usnesení 18. RMČ R-313 Zpráva o plnění plánu kontrolních činností za I. pololetí 2011 R-314 Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 R-315 Záměr prodeje pozemku parc.

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 6. 2015 od 8,55 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 U s n e s e n í z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 Usnesení č. 11/10: Zastupitelstvo Města Staré Město bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 24. zasedání zastupitelstva Města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 od 9,08 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011

Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011 Usnesení č. 6/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 18.08.2011 01.06.2011/ZO v z a l o n a v ě d o m í : 1. Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 68/2011 rozhodnutí

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 12/03 Záměr převodu nájmu - zahrádky A/ s c h v a l u j e Usn. č. 13/03 Převod nájmu zahrádek A/ s c h v a l u j e 2. 3.

U S N E S E N Í Usn. č. 12/03 Záměr převodu nájmu - zahrádky A/ s c h v a l u j e Usn. č. 13/03 Převod nájmu zahrádek A/ s c h v a l u j e 2. 3. U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 19.2.2003 od 9.00 do 15.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 12/03 Záměr převodu

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 321/2014: program 22. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z mimořádného 22. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.11.2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni:

Více

Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ruší. II.

Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ruší. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. ruší 110 Usnesení č. 22 z 16.02.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne 22. 4. 2015

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne 22. 4. 2015 číslo usnesení termín zodpovídá 2015/9/199 RM schvaluje program 9. schůze RM. RM ukládá tajemnici připravit návrhy změny Organizační řádu Městského úřadu Štětí, Organizačního schématu, 2015/9/200 který

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 09. 12. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 6/1. Zastupitelstvo města dle jednacího řádu zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

P O Z V Á N K A. 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

P O Z V Á N K A. 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Opava 2. 12. 2015 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 39.

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více