Czech Point: doklady na jednom míst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech Point: doklady na jednom míst"

Transkript

1 Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov, bylo v osmnáctém století sedm usedlíků. Ti měli sto šedesát šest strychů polí ve sto dvaceti devíti kouscích. Přitom ani jedno nedosáhlo jakosti prostřední, natož dobré. Proto v roce 1713 sám úředník, který měl na starosti prohlídku vesnic, se přimlouval, aby byla motyčínská pole zařazena do katastru špatných polí. Odtud také pravděpodobně pochází jméno Motyčín. Lidé museli obdělávat svoje políčka motykou a přes všechnu dřinu si vydělali jen na velmi skrovné živobytí. Tak si také snadno vysvětlíme, proč historik a vinařický rodák prof. Ferdinanc Velc poznamenal, že se motyčínským smávali, že tam chalupníci chodí i v zimě bosi. Jaroslav Vykouk st. STALO SE V Kladně se sešli zástupci dětských domovů. Přivítal je náměstek primátora Antonín Kajgr. Položením věnců u pomníků obětem válek na několika místech v Kladně připomněl na počátku května primátor Dan Jiránek 62. výročí konce 2. světové války. Do obřadní síně kladenského magistrátu přijali pozvání dobrovolní dárci krve, aby ořevzali ocenění za to, že darovali nejdražší tekutinu pro záchranu lidských životů. V Závodním klubu kladenské nemocnice se uskutečnila v květnu III. veřejné setkání s poskytovateli sociálních služeb. 4x foto: Josef Seifert Obyvatelé Kladna mohou od poloviny kvtna v Centru správních agend na námstí Svobody získat ovené výpisy z katastru nemovitostí a obchodního i živnostenského rejstíku. Umožuje to pilotní projekt Czech Point, pipravený ministerstvem vnitra, do nhož se Kladno jako jedno ze 34 mst eské republiky zapojilo. Kladenští tak nebudou muset napíklad kvli výpisu z obchodního rejstíku cestovat až do Prahy. P omže to zejména obanm, kteí díve museli tyto dokumenty získávat na úadech, vzdálených desítky kilometr od jejich bydlišt, dodal primátor Dan Jiránek. Ovené výpisy z centrálních evidencí a registr státu budou úedníci vydávat v úedních dnech. V pondlí a stedu od 8 do 18 hodin, ve tvrtek pak od 8 do 15 hodin. Za jednu vytisknutou stranu zaplatí žadatel 50 korun. Každého lovka ped vydáním dokument upozorní náš pracovník na to, kolik bude mít požadovaný doklad stran a kolik ho to bude stát. To je dležité napíklad N ejmodernjší zázemí v eské republice vybudovalo Statutární msto Kladno pro svoji mstskou policii. Po demolici pvodní, nevyhovující budovy za radnicí na stejném míst vyrostl dm, který mstské policii poskytne skvlé prostory pizpsobené a vybavené práv pro innost této složky. Díky skvlé spolupráci stavební spolenosti MAO a msta trvala stavba objektu pl roku. Svoji roli sehrála také letošní píznivá zima, která prakticky stavební práce neperušila. V krátké dob se nám podailo postavit takovou budovu, která byla projektována pímo na poteby mstské policie, ale bude využitelná i v pípad rzných krizových situací. Poskytnutí tohoto kvalitního prostedí a vybavení mstské policii je dalším krokem ke zvýšení úrovn jejího fungování a tím i bezpenosti ve mst, ekl kladenský primátor Dan Jiránek. Stavební práce byly zahájeny v íjnu loského roku, poslední úpravy probhly letos zaátkem dubna. Spolenost MAO se vždy snaží, aby byl zákazník spokojen s kvalitou i rychlostí prací. Zázemí pro kladenskou mstskou policii je jedinený projekt a samozejmostí pro nás je, že nyní pedáváme u výpisu z katastru nemovitostí, protože výtisk více stran je na katastrálním úadu mnohem levnjší, ekl primátor Jiránek. Pro vydání výpisu nepotebují lidé žádný osobní doklad k identifikaci, ale v pípad poizování mstu tento objekt nejen vas, ale také pln funkní, zkonstatoval jednatel stavební spolenosti MAO Otto Tlustý. Nové sídlo mstské policie má špikové výpisu z katastru nemovitostí musí znát íslo listu vlastnictví. K vydání výpisu z obchodního i živnostenského rejstíku pak identifikaní íslo organizace. V budoucnu by se mly služby Czech Pointu rozšíit i o vydávání výpisu z rejstíku trest, u nichž však identifikace osob bude nutná. Pesný termín neznáme, vše záleží zejména na ministerstvu vnitra a také na ministerstvu spravedlnosti, protože není vylouené, že se kvli tomu budou muset dlat njaké legislativní úpravy, ekl tajemník úadu Zdenk Slepika. Msto Kladno muselo kvli projektu koupit nový poíta a vyškolit tyi pracovníky správního odboru. Poet pracovník jsme kvli tomu ale nenavyšovali, stále tu pracuje stejný poet lidí, dodal Slepika. Pokud se pilotní projekt osvdí a služby bude využívat hodn obyvatel, mohly by se úední hodiny Czech Pointu podle jeho slov rozšíit. (Podrobnosti na str. 3) B udova se nachází v areálu Oblastní nemocnice Kladno. Celkové stavební náklady dosáhly 66 milion korun. Stedoeský kraj do stavby investoval 60 milion K. Zbývajících 6 milion korun uhradila ze svých prostedk záchranná služba. Stavební práce provedla stavební firma MAO. Od slavnostního položení základního kamene územního stediska uplynul necelý rok. Oblast zdravotnictví patí k našim prioritám. Dlouhodob se snažíme budovat moderní a vysoce kvalitní záchrannou službu, která je prvním klíovým lánkem pi záchran lidského zdraví. Z krajského rozpotu proto každoron uvolujeme pro záchrannou službu jednu z nejvýznamnjších finanních ástek. Také investice do nového sídla záchranné služby patí mezi nejvtší a nejvýznamnjší. Jsem pesvden, že pispje k dalšímu zkvalitnní práce záchraná, íká Ing. Petr Bendl, hejtman Stedoeského kraje. V nové budov záchranné služby je soustedno editelství územního stediska, stanovišt kladenské záchranné služby vetn osmi garáží a zdravotnické operaní stedisko. Mezi hlavní výhody nové budovy patí soustední všech ídících proces do jednoho místa. To umož- uje pedevším operativnjší a rychlejší zásahy a lepší komunikaci personálu. Stedoeský kraj nemá krajské msto a kvli ad vcí musí lidé jezdit vybavení, a poskytne tak jejím zamstnancm výborné podmínky pro jejich práci. Perfektní servis dostanou i klienti, kteí do sídla mstské policie pijdou vyizovat agendu. CERVEN ˇ ZDARMA Czech Point: doklady na jednom míst Nový stánek nejen pro bruslae N ový stánek mají k dispozici od kvtna návštvníci areálu Sletišt. Je tam nejen rychlé oberstvení pro dti i dosplé, ale také zázemí pro maminky s malými dtmi v podob místnosti spebalovacím pultem. In linisté, kteí vyhledávají zdejší dráhu v hojném potu, se mohou oberstvit u pultík pizpsobených práv postoji na bruslích. Nechybí tam ani sociální zaízení a mnozí návštvníci také ocení možnost využití uzamykatelných skínk po dobu pobytu na Sletišti. Kdo se bude chtít na sportovní areál podívat z výšky, bude moci využít malé terasy v pate. Územní stedisko Záchranné služby Stedoeského kraje sídlí v Kladn V rámci Dne stedoeského zdravotnictví otevel hejtman Stedoeského kraje Ing. Petr Bendl spolu s kladenským primátorem Danem Jiránkem novou budovu Územního stediska Záchranné služby Stedoeského kraje. do Prahy. V Kladn už sídlí vedení stedoeských hasi a jsem rád, že je tu i nové sídlo stedoeské záchranky," dodal primátor Jiránek. Pvodní kladenské stanovišt patilo mezi nejstarší v kraji, kde posádky sídlily v nepijatelných podmínkách. Zdravotnické operaní stedisko umístné v nové budov se tak mže stát hlavním krajským dispeinkem, vysvtlil MUDr. Robert Zelenák. V neposlední ad tím Územní stedisko záchranné služby podle jeho slov získalo jasné a dstojné centrum. Nové sídlo si v sobotu 19. kvtna v rámci Dne stedoeského zdravotnictví prohlédly desítky lidí. Mstská policie má zázemí na špikové úrovni Jednatel společnosti MAO Otto Tlustý předal symbolický klíč od budovy řediteli městské policie Stanislavu Procházkovi. Stejný klíč obdržel také primátor Dan Jiránek. Hned v pízemí budou mít možnost okamžit dostat informace, které potebují, nebo je zde recepce a kancelá komunikace s veejností a tisková mluví. Také pestupky si pedvolaní obané vyídí v prostorách pízemí a jsou zde též kanceláe a prostory nutné pro zajištní výkonu služby a výcviku mstských strážník. Nechybí zde ani sociální zaízení pro obany, samozejmostí je bezbariérovost a sociální zaízení pro tlesn postižené. První patro patí pánským a dámským šatnám a sprchám. Ve druhém pate jsou operaní stedisko a místnost pro krizové ízení, vybavené špikovou technikou. Dále zde budou mít zázemí velitelé smn a nechybí ani uebna. Prioritou pro nás je zajistit bezpenost oban a odvádt kvalitní práci, jejímž výsledkem je poádek ve mst. V nových prostorách máme zajištno vše, co k tomu potebujeme, ekl editel Mstské policie Kladno Stanislav Procházka. Kompletní pesthování Mstské policie do nových prostor se uskutenilo v polovin kvtna. Náklady na stavbu a vybavení objektu byly bezmála 37,4 milionu korun, piemž státní dotace pedstavovala 15 milion korun.

2 Aktuality Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 9. SCHŮZE RM Rada města souhlasila - se zpracováním studie nástavby domů v majetku Statutárního města Kladna v Hrnčířské ul. č.p. 1812, 1813 a 1814 a v Mlýnské ul. č.p v Kladně; - s rozpočtovým opatřením - převedením finančních prostředků ve výši tis. Kč z kap pol rozpočtu města na rok 2007 na kap pol org. 151 na akci Stavební úpravy v mateřských školách ; - se zvýšením ceny za pronájem pozemku (zahrady) v majetku města na 5,- Kč/ m 2 /rok s účinností od s úpravou částky za nájemné na výši 25,50,- Kč/ m 2 /měsíc za pronájem nebytových prostor č. 503 v objektu č.p na nám. Sítná v Kladně-Sítné z důvodu privatizace tohoto objektu pro Středočeský kraj, zast. Středočeskou vědeckou knihovnou, zast. PhDr. J. Bínovou- Kádnerovou - s přijetím dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje ve výši ,- Kč Statutárním městem Kladnem na akci Restaurování originálů soch sv. Benna a andílka z nemovité kulturní památky Mariánského sousoší v Kladně - s poskytnutím dotace ve výši ,- Kč Statutárním městem Kladnem pro A.C. TEPO Kladno na pořádání TNT-Fortuna mítinku ve dnech 19. a za podmínky účasti známých světových desetibojařů a s poskytnutím dotace ve výši ,- Kč Statutárním městem Kladnem pro A.C. TEPO Kladno na pořádání Mistrovství ČR v juniorských a dorosteneckých kategoriích ve dnech 19. a b) konstatovala přijetí zprávy společnosti Sportovní areály města Kladna, s.r.o., týkající se vyhodnocení nehod v Aquaparku Kladno, dalšího provozování Aquaparku Kladno a Letního koupaliště u Sletiště včetně zajištění bezpečnosti návštěvníků, s tím, že tento dokument bude vyhodnocen na příští schůzi rady města jmenovala Ing. Miroslava Bernáška - 1. náměstka primátora členem výboru zájmového sdružení právnických osob konsorcia Středočeské centrum rostlinných biotechnologií vzala na vědomí - zprávu o plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2007; konstatovala že rozpočet města za 1. čtvrtletí 2007 byl splněn na 26,7 % na straně příjmů a na 18,7 % na straně výdajů - závěry kontrolních dnů základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město, a výši jejich výsledků hospodaření za rok 2006; souhlasila a) s ponecháním zlepšených hospodářských výsledků za rok 2006 z doplňkové činnosti základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město, v plné výši s tím, že budou převedeny do jejich finančních fondů za podmínky, že do fondu odměn může být převedeno maximálně 40 % zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti b) s ponecháním zlepšených hospodářských výsledků za rok 2006 z hlavní činnosti základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město, v plné výši s tím, že budou převedeny do jejich finančních fondů c) s rozpočtovým opatřením spočívajícím v odvodu finančních prostředků základních a mateřských škol, které v roce 2006 nevyčerpaly účelově přidělené prostředky na odpisy dlouhodobého majetku na kap.10 rozpočtu města na rok 2007 v celkové výši ,90 Kč s jejich účelovým vázáním na zabezpečení stavebních úprav spojených se zřízením nových tříd Mateřské školy Na Růžovém poli 2672, která je organizační součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská V Kladn budou nová parkovišt Ulice u kladenského nádraží se dočkala nového povrchu. Obnoveny byly i červeno-bílé přechody pro chodce. M sto Kladno v letošním roce již dokonilo opravu havarijního stavu chodníku v ulici UHvzdy, ásti chodníku v ulici Sportovc mezi ulicemi Strouhalova a Žerotínova, chodník ve vnitroblocích v ulici Vitry, parkovacích pás v ulici U Hvzdy, vetn opravy pilehlých chodník a rekonstrukci v ulici M. Horákové okolo vlakového nádraží až k odboce k Lidlu smrem k Americké, kde je nyní nový asfaltový povrch silnice Zárove probíhá rekonstrukce chodníku v ulici KRÁTCE Zkontrolují smlouvy adní projednali zprávu Ro výsledcích kontroly objektu. p ve Hbitovní ul. v Kladn, pronajatého mstem spolenosti Pohební ústav Syrius, spol. s. r.o. Rada uložila Vymní okna Ing. M. Bernáškovi 1. námstkovi primátora a V. Jahodovi ved. Odboru správy majetku MMK jednat s nájemcem objektu o ádném plnní uzavené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor.j. 07/022/00, uzavené mezi mstem Kladnem NA LINCE 156 MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO Nic se nemá pehánt a spoleností Pohební ústav Syrius, spol. s r.o., a o majetkových záležitostech týkajících se v tomto objektu umístných movitých vcí. a služebn mstské policie oznámil muž, že v ulici O. Peška ve tvr- pate, spí nkdo na chodb domu. Jaké bylo pekvapení strážní- Ntém k, když na uvedené chodb nenašli oekávaného bezdomovce, ale ženu zahalenou pouze do deky. 28letá Monika P. nedokázala vysvtlit, za jakých okolností se do domu dostala a kde má své svršky. Poslední na co si žena vzpomnla bylo, že vera veer byla s kamarádkou na zábav. Strážníci v druhém pate našli ženiny boty, ale po obleení ani památky. Pomocí koleg zpr byla kontaktována její kamarádka, která jí na služebnu pinesla odv. Jak bude na tento den vzpomínat Monika nevíme, ale pro strážníky to byl vskutku kuriozní pípad. Na útku kradl barvy i krádeži autobarev a edidla byl v OD v ul. Unhoštská pistižen P17letý mladík. Strážníci, kteí byli na místo pivoláni, pi ovování totožnosti zadrženého mladíka zjistili, že se jedná o osobu hledanou PR. Poberta byl na útku z výchovného ústavu pro mládež, proto byl hlídkou mstské policie pedán do rukou koleg. Padla jako podatá šechna vozidla, která o jed- kvtnovém víkendu Vnom vpl jedné v poledne projíždla po Sítenském most, mla opravdu štstí. Vozovka zela prázdnotou, když došlo k pádu lampy veejného osvtlení pímo do vozovky. Na místo byla vyslána hlídka mstské policie, která zajišovala bezpený provoz až do chvíle, kdy odpovdní pracovníci pekážku ze silnice odstranili a silnice byla opt volná. Moil z balkonu Italská, výstavba parkovacích pás v ulici Švédská vetn opravy pilehlých chodník a dalších místních komunikací. V plánu je rekonstrukce havarijního stavu silnice a chodníkásti ulice Dr. Steinera smrem od Unhošské. Odbor dopravy a služeb magistrátu pipravuje projektové dokumentace pro výstavbu dalších 7 parkoviš v kladenských sídlištích mla by být v ulicích Maarská, Bulharská, Holandská, Vrchlického, ímská, Karla Tomana a Jižní, dodal primátor Dan Jiránek. ozhoený oban z ul. Švýcarská se obrátil na strážníky s požadavkem Ro zjednání nápravy. Hlídka na míst zjistila, že v tetím pate domu probíhá zejm bujará oslava a nkterý z návštvník si svou malou potebu vyšel vykonat na balkón bytu, piemž pomoil vozidlo oznamovatele. Strážníci o zjištných skutenostech informovali majitelku bytu, která se za své hosty, kteí již odešli omluvila a poté vozidlo oznamovatele za pomoci hadru a vody uvedla do bezvadného stavu. Událost byla ukonena smírem. Jiina Forejtová, tsková mluví MP Kladno ada msta rozhodla o zadání Rveejné zakázky na stavební práce na akci Dodatené stavební práce související s výmnou oken v tlocvin ZŠ Ukrajinská 2447 a souhlasila s podáním výzvy na stavební práce na akci Dodatené stavební práce související s výmnou oken v tlocvin ZŠ Ukrajinská 2447 dodavateli stavebních prací na veejnou zakázku Výmna oken, vnjších dveí v základních školách Brjanská 3078, Amálská 2511, Paížská 2199, Ukrajinská Rada souhlasí s radarem S trategie udržitelného rozvoje Statutárního msta Kladna je dalším z dležitých dokument, které msto v souasné dob vytváí. Prvním jejím výstupem je Analýza souasného stavu a vývojových trend v ekonomické oblasti a oblasti správy vcí veejných. Ekonomická oblast se týkala analýzy rozpot msta, investic, struktury odvtví a podnikatelské sféry, dopravy, podpory podnikání apod. Druhou oblastí byla Správa vcí veejných a obsahovala problematiku samosprávy a státní správy msta, nestátních neziskových organizací, lokální Agendy 21 atd. Na ob oblasti navazovalo zpracování Návrhu prioritních oblastí a strategických cíl a Návrh titulkových indikátor. Jako prioritní oblasti se pro msto Kladno jeví: vytvoit podmínky pro dlouhodob udržitelný kvalitativní rst místní ekonomiky, dobudovat moderní a komplexní systém dopravní infrastruktury s ohledem na zlepšení kvality životního prostedí, realizovat na území msta úzkou spolupráci mezi podnikatelským sektorem a oblastí vdy ada msta vzala na vdomí Rinformaci o usnesení Zastupitelstva msta Plzn v záležitosti schválení zapojení eské republiky do systému protiraketové obrany v rámci Severoatlantické aliance a výzvy zastupitelským sborm mst eské republiky k zaujmutí stejného stanoviska a souhlasila se zapojením eské republiky do systému protiraketové obrany v rámci Severoatlantické aliance. Firma provede revize ada msta souhlasila s reali- zakázky Provádní Rzací revizí plynových zaízení v bytových domech v majetku Statutárního msta Kladna. Poptávkové strana 2 Červen Strategie udržitelného rozvoje msta Kladna analytická ást a výzkumu, maximáln znovuvyužít zdevastované a nevyužívané plochy a objekty a území starých ekologických zátží, zvyšovat podíl obnovitelných zdroj energie ve mst Kladn, zajistit institucionální rámec a management udržitelného rozvoje ve mst, rozvinout procesy místní Agendy 21 do podoby místní Akce 21 a usnadnit zapojování veejnosti do plánovacích a rozhodovacích proces msta Kladna, zajistit image msta jako moderní a udržitelné aglomerace, realizovat v rámci Magistrátu msta Kladna a jeho organizací Program Green Procurement a Program efektivního hospoda- ení, revitalizace Kladna a jeho mstských ástí a rekonstrukce jejich vzhledu. Vypracování analytické ásti, týkající se ekonomické oblasti a správy vcí veejných, bylo podpoeno z fond Evropské unie. Na tuto ást bude navazovat ješt analýza oblasti sociální a životního prostedí a samotné zpracování strategické ásti dokumentu Strategie udržitelného rozvoje Statutárního msta Kladna. ízení vyhrála spolenost ITES, s. r. o., která pedložila nejvýhodnjší nabídku. Msto upraví budovu ada msta projednala srov- tabulku cenových Rnávací nabídek na stavební práce na akci Stavební úpravy budovy B nám. 17. listopadu a rozhodla o pidlení veejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Stavební úpravy budovy B nám. 17. listopadu spolenosti ARTEA CZ, a.s. Strážníci mstské policie se dokali nové budovy V této budově pracovali strážníci ve stísněných podmínkách ještě v loňském roce. Starou budovu čekala demolice a na jejím místě vyrostla skoro jako z vody budova nová. Strážníci v ní našli špičkové zázemí.

3 Červen strana 3 Aktuality Milé dti! Mladí pátelé literatury a krásného slova! Milovníkm krásného slova je urena literární soutž Nepište do šuplíku, jejímž vyhlašovatelem je letos již podeváté Mstská knihovna Kladno. P ro naši knihovnu tradiní soutž je urena mladým zaínajícím autorm, kteí se literární tvorbou nezabývají profesionáln, jejichž práce jsou pvodní, dosud nepublikované a kteí mají chu a odvahu pomit svj talent s jinými. Jak ukázaly pedchozí roníky soutže, jsou mezi našimi dtmi a mládeží tací, kteí potebují vyjádit pocity, nálady, názory a pohledy na svt v básni nebo v povídce. Mnozí z nich jsou opravdu misti krásného slova. Svdí o tom ocenné práce z pedchozích roník. Seznámit s nimi se mžete na webových stránkách P ro nezasvcené jedná se o dvoudenní výtvarnou výstavu umlc známých, jako jsou fotograf Jií Pergl, malíka a kreslíka Renáta Kaiserová, Nina ampulková, dtská ilustrátorka Marcela Alfonsová a další. Bude zde však také mnoho nových umlc, kteí budou vystavovat letos poprvé. A už se jedná o loutky Ladislava Zíky, devné betlémy ezbáe Jiího Jouji, fotografie s básnmi studentek Kláry Kopecké a Lucie Bachové i runí papír Petry Roškotové a další zajímavá díla. Na osmnácti dvorcích svá díla pedstaví až padesát vystavujících. Ke kulatému jubileu této oblíbené akce, vydalo Statutární msto Kladno výroní turistické známky, což ocení zejména sbratelé. Tyto upomínkové pedmty mžete zakoupit v prbhu Kladenských dvork na hišti Bukovka ve stánku poadatel, na dvorcích U Müller, ULíb a U Jedlik. Už v tchto dnech je známka k mání na odd. komunikace s veejností Kanceláe magistrátu (budova Forte), v informaním stedisku budovy Magistrátu, v informaním stedisku msta na nám. Svobody (tzv. knihovny Pokud mezi n patíte, máte ješt stále možnost otevít své šuplíky, oprášit a upravit texty a odevzdat je v Mstské knihovn Kladno do 30. ervna Musíte splovat podmínku, že vám je od 10 do 20 let, píšete poezii nebo prózu, máte k dispozici minimáln 3 básn, pípadn povídku v rozsahu 5 až 15 stran. Napíšete je na formát A4 pouze po jedné straniteln rukopisem, strojem nebo na PC. Odevzdáte v trojím vyhotovení, na disket, nebo zašlete elektronicky na adresu K tomu Lo) nebo v Mstské knihovn Kladno Sítná. Na tchto místech bude jejich prodej probíhat do vyprodání zásob. Na návštvníky letošních dvork eká nkolik zajímavých a píjemných zmn. První z nich nabídne dvorek U Líb, kde si zájemci budou moci sami vyzkoušet ubrouskovou techniku a malování akrylovými barvami na keramiku. Na dvorku U Müller bude krom výtvarných dl pedstaven Obanský spolek Podprhon piložíte iteln vyplnnou pihlášku, seznam prací a vlastnorun podepsaný souhlas s publikováním. Bez tchto náležitostí nelze píspvky do soutže zaadit. Bližší informace o soutži naleznete na nebo na pobokách MK Kladno: Ústední pjovna dtské knihy (ÚPDK nám. Sítná 3105 KOKOS), Zámek, Kroehlavy, Rozdlov a Švermov. Vyhlášení výsledk soutže se koná každoron v rámci celostátní akce Týden knihoven zaátkem íjna. Tšíme se na vaše píspvky. Elena Hantáková, ÚPDK MK Kladno Kladenské dvorky slaví 25 let Již po 25. se letos koná v Kladn tradiní a oblíbená akce Kladenské dvorky, kterou poádá Statutární msto Kladno pod záštitou primátora Ing. Dana Jiránka. Z ODBORŮ a jeho zámry. Píležitost dostanou i návštvníci se soutživou povahou. Na kterémkoli dvorku nebo hišti Bukovka upoadatel dostane každý mapku trasy s popisem. Tato karta bude sloužit také jako soutžní kupón. Kdo bude chtít, mže se zapojit do soutže Projdi všechny dvorky a získej dárek. Každý návštvník, který projde všechny dvorky a na každém z nich získá razítko, dostane dárek. Jako každý rok ani letos nebude chybt program na hišti Bukovka. Sobotní odpoledne bude patit kapelám: UP Date, Bezefšeho, Jarret, Karpatskí pastieri, Luboši Pospíšilovi s kapelou L. P. G. a veer zakoní skupina Bluesberry. Soubžn se sobotním programem Kladenských dvork bude též probíhat celodenní projekt pro dti v divadle Lampion s názvem: Dti na dvorku. Nedle návštvníkm nabídne od 13 hodin divadlo Anastázius Kokorád Velký kouzelník pohádkovou historii na motivy knihy Rudolfa Slawitschka plná kouzel, písní a mlsání. Kdo toto pedstavení nestihne, mže ho shlédnout ješt odv hodiny pozdji. Poté zahrají kapely Hradní Duo, MMS a konec jubilejních dvork zpíjemní Michal Tuný Revival Band. K dokonalé spokojenosti všech nebude chybt ani oberstvení, o které se již tradin postará Music Club Dundee Jam. Statutární msto Kladno dkuje za podporu akce Stedoeskému kraji, hlavním partnerm: Kladno Energy Businesses, s. r. o. a Královskému pivovaru Krušovice, a.s., mediálním partnerm: eskému rozhlasu Region a rádiu Relax, dále Vysoké škole finanní a správní a Stedoeským vodárnám, a.s. Veolia za poskytnutí dárk do soutže a Obanskému sdružení Podprhon, jmenovit ing.arch. Františku Müllerovi apete Líbové za spolupráci na propagaci a realizaci nkterých dvork. Nevíte, co bude vaše dít dlat o prázdninách? pak je tento lánek uren práv vám Centrum drogové prevence a krizové pomoci v Kladn (CDP a KP) v letošním roce už potvrté poádá pro dti navštvující bžnou základní školu pímstský tábor, který se jmenuje Prázdniny s Centrem. Jedná se o typ nespecifické prevence, který podporuje zdravý zpsob trávení volného asu dtí o prázdninách. Letos se Prázdniny s Centrem konají od 30. ervence do 24. srpna. A jak takové Prázdniny s Centrem vypadají? Každý všední den se dti a lekto- i sejdou ráno ped devátou hodinou v CDP a KP (nebo na pedem domluveném míst) a poté následuje denní program, který trvá do odpoledních hodin. Na programu jsou jednak rzné aktivity pímo v budov apilehlé zahrad hry, soutže, pohybové a tvoivé innosti apod., zejména však akce mimo CDP a KP. Letos plánujeme mnoho kratších i delších výlet nap. do pražského Moského svta, na Petín a za pražskými památkami, na Kožovu horu, do Berouna i Podkrušnohorského zooparku a mnohé další. Nebude chybt ani kulturní vyžití v podob návštvy výstavy, hradu nebo zámku. A když nás pekvapí horké dny? Ani na ty jsme nezapomnli a naplánovali pobyt dtí na koupališti. Všechny akce jsou poskytovány zdarma, dtem je nutné zajistit pouze jídlo. Pokud vás Prázdniny oslovily, neváhejte vas zavolat na tel , kde získáte další potebné informace. Lektoi CDP a KP se už na vás a vaše dti moc tší! Za CDP a KP Mgr. Zuzana Miklošová Náš zákazník náš pán C o chcete?, ozvalo se za pepážkou na rozdlovské pošt v sobotu za pt minut deset. Kdybych chtla být vulgární, mla bych okamžitou odpov, ale protože m od mala uili, že základ je pozdravit, pemohla jsem se. Následn jsem si vyslechla, že za pt minut zavírají a že jsem mla pijít dív, že ten balík bude muset hledat a asi dalších milion náznak toho, jak strašn obtžuji. Podobn na tom byl i zoufalý pán na vedlejší pepážce, který ke své transakci poteboval nco vyplnit, ale bylo mu naštvanou osobou za okýnkem sdleno, že to je dost nemožné, nebo za pt minut to fakt nestihne a oni v deset zavírají. Pijte v pondlí, uzavela osoba. Jak to dopadlo, už nevím, protože se kolem m jako vichice pehnala další pracovnice pošty s klíi v ruce, aby poštu zamkla. Jediný rychlý pohyb, který jsem na této pošt za poslední léta zaznamenala. Podobn adrenalinové situace však je možné zažít teba na pokladn v supermarketu. V Lidlu jsem si pi placení vyslechla dv pokladní, které na sebe hulákaly pes uliku jaká to je dnes pruda v té práci a cítila jsem se opravdu velmi provinile, že jsem si šla nakoupit. V Tescu zase mla paní pokladní problém s tím, že si lidé na své nákupy berou moc igelitových tašek. Zejm je paní platila ze svého Nemluvím o infarktových situacích, kdy si chudák zákazník chce nákup porovnat do tašek, ovšem pokladní zane kosmickou rychlostí zboží snímat a házet je kamsi za sebe. Otázka je, jestli se s tím dá vbec nco dlat. Pokud si nkdo stžuje na chování konkrétního pracovníka úadu, mže si být jistý, že tato záležitost bude ešena a jestliže se prokáže bude chyba na stran úedníka, postih ho nemine. V mnoha jiných pípadech jsou stížnosti spíše ztrátou asu a nerv. Nezbývá, než se smíit s tím, že je teba poítat s faktem, že pracovníci na pošt, za pokladnou nebo kdekoli jinde nebudou zrovna naladni na to, že by mli obsloužit zákazníka. Na druhou stranu, najdou se i pokladní,které jsou milé vstícné a ješt zákazníkm popejí pkný den. Zažila jsem v Lidlu ve Slaném pana pokladního, který se choval, jako kdyby prodával ve vlastním obchod. A všichni, kteí u nj platili se usmívali. Pro asi? Urit každý se nkdy setkal s nepíjemnými úedníky, neurvalými idii, nervózními prodavakami a dalšími nepíjemnými osobami. Slyšela jsem párkrát radu, že na takové chování platí zcela opaný pístup úsmv a klid. Závidím tm, kteí to dokáží a vezmou tak hulvátm, protivm, nervózám a dalším exemplám vítr z plachet. Myslím si ale, že vtšina z nás se ídí poekadlem na hrubý pytel hrubá záplata. A tak se dál budeme hádat, rozilovat se a krátit si životy na hloupostí a neurvalostí druhých a postupn si zadláváme na infarkty a podobné nemoci. I pesto všem kladeákm peji klidné prožití zaátku léta a co nejmén dvod k rozilování. Petra Kuerová, tisková mluví MMK Z ODBORŮ Co byste mli vdt, než navštívíte Czech Point v Centru správních agend na námstí Svobody 1960 v Kladn Ped tím než pjdete na Czech Piont, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ovený výstup. Tato služba není urená k nahlížení do registr, ale pouze k vystavení oveného výstupu z píslušného registru.tento obený výstup se stává veejnou listinou. Výpis z katastru nemovitostí Co dostanete Úplný výpis Listu vlastnictví Co potebujete vdt Katastrální území a íslo Listu vlastnictví Webový portál registru Kolik to bude stát 50 K za stránku Výpis z obchodního rejstíku Co dostanete Úplný výpis z Obchodního rejstíku Co potebujete vdt I ( identifikaní íslo orgnizace) Webový portál registru Registr ekonomických subjekt Kolik to bude stát 50 K za stránku Výpis ze živnostenského rejstíku Co dostanete Úplný výpis ze Živnostenského rejstíku Co potebujete vdt I ( identifikaní íslo orgnizace) Webový portál registru Registr ekonomických subjekt Kolik to bude stát 50 K za stránku Okování ps proti vzteklin pozorujeme, že od a od 13:00 16:00 probhne v prjezdu úadovny UDubí,Vrapická 474 okování ps proti vzteklin cena:70,- K. Okování organizuje také úadovna ve Švermov.

4 Inzerce strana 4 Červen SC-71369/1 Invenio, s.r.o. Hrozí Vám exekuce? Máte finanní problémy? Obrate se na nás Odkoupíme vaši nemovitost!! Kontakt: mobil SC-71430/4 SC-71245/1 SC-71199/1 STK EMISE H O R O M Ě Ř I C E motocykly osobní nákladní autobusy traktory IDV - dovozy, přestavby Suchdolská ul Horoměřice PRAHA - ZÁPAD, na hranici Prahy 6 po - pá so , SC-71421/2 BEZ OBJEDNÁNÍ SLEVY pro držitele ZTP, autoškoly, TAXI, záchrannou službu SC-71397/4 V areálu možnost čerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu). Kompletní služby autoservisu. Prodej produktů OMV.

5 Červen strana 5 Blahopejeme obanm Kladna k životnímu jubileu Všem, kteí oslavili významné životní jubileum, gratulujeme a pejeme do dalších let mnoho zdraví, štstí a spokojenosti 70 let Hink Karel z Kulhánkovy ulice, Pražák Jan a Zavadil Miloslav z Litevské ulice, Stádník Karel ze Šulcovy ulice, Hora Bohuslav z Ostruhové ulice, Balejová Irena a Titz Josef z Brjanské ulice, Hejcmanová Marie z Doberské ulice, Kaiserová Hana a Kratinová Alžbta z Vašíkovy ulice, Fišerová Jaroslava z Moskevské ulice, Hrotíková Jiina z Petrohradské ulice, Havlenová Vra, z Italské ulice, Zíková Jaroslava z ulice U tržnice, Andres Josef z Bulharské ulice, Boumová Eva z Estonské ulice, erná Hana a Piller Jaroslav z Polské ulice, onková Marie z ulice Vitry, uraka Zdenk a Petýrek Jan z Pražské ulice, Froková Alena a Šilhavá Marcela z Paížské ulice, Hejcman Jií z ulice Wednesbury, Kalvas Josef z Ukrajinské ulice, Lacko Rudolf z Maarské ulice, Nemejovská Vlastimila z Varšavské Hrdinka Jií a Gail Antonín ulice, Pidrman Miroslav z Ostravské ulice, Ježková Vra z ulice Ke stadionu, Náhlovská Jiina z Ústecké ulice, Prokop Michal z Hrníské ulice, Szegedi z ulice Obránc míru, Moudrá Jana ze Švermova, Boturová Miluše a Jagerová Jana z Dín, Horková Marie, Krejová Bla a Štefan z Maroldovy ulice, Vachalec Zdenk z Dubí, Dokoupil Eichenmann Zdenk z Vojanovy Stanislav z Ostravské ulice ulice, Smíšková Eva z Chodské ulice, Klabouch Jaroslav ze 75 let Strouhalovy ulice, Parkosová Jiina z ulice s. armády, Bláhová Ludmila z ulice J. Foglara, Chlumecká Zdeka z Vodárenské ulice, Chochola Jií z Francouzské ulice, Klí Karel z Vrchlického ulice, Machek Rudolf z Dánské ulice, Mrázek Jií z Holandské ulice, Neumannová Blanka z Dlouhé ulice, Svobodová Marie Kohout Karel ze Šulcovy ulice, Šenkýová Jaroslava a Námstek Jaroslav ze Sevastopolské ulice, Volfová Jiina z Vašíkovy ulice, Šolcová Marie a Brudnová Zdeka z Vítzné ulice, Bíbrdlíková Emilie, Náprstková Jiina a Franta Jií z Moskevské ulice, Havlová Bediška z Petrohradské ulice, Kocourková Marie z Hel- FONTÁNA Stedisko komplexní sociální pée, o. p. s. Kladno, ulice 5. kvtna 249, tel.: Program aktivit pro seniory CVIČENÍ PŘI HUDBĚ PRO SENIORY Po: hodin DÁMSKÝ KLUB Po: hodin Chcete si vymnit zkušenosti z vaení, runích prací nebo jenom posedt a popovídat si v píjemném prostedí? Navštivte dámský klub. PORADNA PRO SENIORY Po, St, Pá: hodin Zprostedkuje poradenství v oblasti zdravotní, psychické a sociální seniorm, ale i rodinným píslušníkm, kteíon peují. KLUB TVOŘIVÝCH RUKOU St: hodin Chcete si vymnit zkušenosti v oblasti vaení, runích prací nebo jenom posedt a popovídat si v píjemném prostedí? Navštivte klub tvoivých rukou. REHABILITAČNÍ CVIČENÍ SENIORŮ t: hodin od do hod. Spoleenské odpoledne Máte chu poslechnout si pknou hudbu nebo si zatanit? Zveme vás na spoleenské odpoledne ve Fontán. K tanci a poslechu hraje p. Záruba ve hod. PEDNÁŠKA Zveme vás na pednášku p. J. Dudáka na téma Hudba rzných národ. Pednáška bude spojena s poslechem hudby ve hod. PEDNÁŠKA Zajímá vás srovnání klasického jazyka, který byl svtovou eí, a vaší mateštiny? Zveme vás na pednášku PhDr. J. Pavlíka ze Stedoeské vdecké knihovny v Kladn na téma Srovnání klasické latiny a souasné eštiny v možnostech popisu dj. Tšíme se na vaši návštvu. sinské ulice, Bednáová Vlasta z Wolkerovy ulice, Dlouhá Jiina z ulice B. Nmcové, Leber Miroslav z Holandské ulice, Nejedlý Vladimír z Italské ulice, Pachmanová Marie z Norské ulice, Pletánková Libuše z Italské ulice, Pulec Ladislav z ulice U Hvzdy, Soukupová Blažena z Anglické ulice, Trpišovský Miroslav z Americké ulice, Jarolímková Marta z ulice Vitry, Kukelková Blažena z Havanské ulcie, Mikota Jií z Bulharské ulice, Seppová Jiina z Ukrajinské ulice, Szalay Gregor z Budapešské ulice, Vtrovec František z Varšavské ulice, Kutinová Ržena, Procházková Vra a Burgr Karel ze Švermova, Brand Antonín, Vimrová Zdeka a ezá Miroslav z Dubí 110 let knihovny v Kladn 23. kvtna 2007 oslavila Stedoeská vdecká knihovna v Kladn 110. výroí svého založení 9. bezna 1897 bylo povoleno zízení spolku Lidová knihovna na Kladn. 22. kvtna 1897 se konala ustavující valná hromada spolku Lidová knihovna na Kladn. 5. záí 1897 knihovna zahájila pjování v jedné místnosti sokolovny. N a území dnešního msta Kladna to byla již druhá knihovna v roce 1896 byla založena knihovna v tehdy samostatných Kroehlavech. Za 110 let se z knihovny umístné v jediné místnosti s nkolika sty knihami rozrostla - zejména po stavebních a provozních úpravách posledních let v moderní knihovnu informaní spolenosti zaátku 3. tisíciletí. Dnes je pln automatizovaná. tenái a uživatelé mají k dispozici více než knih, map, norem a hudebnin (ron pibývá kolem 20 tisíc), dokument na jiných nosiích CD, zvukových knih pro nevidomé a gramofonových desek. Odebírá ron více než asopis a novin. Od 60. let 20. století je knihovna centrem knihoven Stedoeského kraje a tato její innost v posledních letech výrazn posílila. Je centrem nejen knihoven zizovaných obcemi tch je tém ale i knihoven muzejních, archivních, lékaských, odborných, školních nebo vysokoškolských. Knihovnám vnuje péi, která jim náleží a tato pée je dotována Stedoeským krajem ronástkou 20 mil. K. Od konce 60. let 20. století plní knihovna funkci vdecké knihovny a je píjemcem povinných výtisk (knihy, seriály noviny a asopisy). Ped více než 10 lety byla knihovna prvním místem v Kladn, kde byl internet zaveden. Do roku 2003 plnila knihovna také funkci mstské knihovny. Své výroí dnešní Stedoeská vdecká knihovna v Kladn oslavuje vydáním knihy Nakladatelské Kladno autora Aleše Zacha v grafické úprav Veroniky Botové. Kniha mapuje jednu z dosud málo známých a probádaných kulturních kapitol msta. Akoliv Kladno na konci 19. a v zaátcích 20. století nežilo výrazným kulturním životem a tžko mohlo soutžit s msty zapsanými do historického povdomí bohatými kulturními djinami, existovala v Kladn ada menších nakladatel, z nichž nkteí vydali díla, která jsou dnes bibliofilskými zajímavostmi knižních aukcí. V Malé galerii knihovny bude otevena stejnojmenná výstava. Na ní budou vystaveny tituly knih vydané na konci 19. století a v 1. polovin 20. století, které jsou dnes vzácností a jsou uchovány v nkolika málo exempláích v knihovnách nebo v soukromých sbírkách sbratel. Naprostým PROSLAVILI MĚSTO KLADNO JOSEF STROUHAL P amtníci, a není jich už v Kladn mnoho, si jist vzpomenou na prvního editele kladenského stálého divadla, který i na veejnosti svým zjevem a vystupováním nezapel, že je hereckou osobností par excellence. Jeho gesta byla gesta granda, ve slovních projevech znla skvostná, lahodná a ist artikulovaná eská e, asto pronášená s heroickým patosem. Josef Strouhal byl pro Klade- áky tím, kdo se jako editel mstské scény nemálo zasloužil o výchovu k umní a osvojení si divácké náklonnosti a vrnosti. Narodil se 16. ledna 1863 v Námšti nad Oslavou a do Kladna pišel už jako hotový herec a principál s bohatými zkušenostmi lovka, který prošel strastmi i radostmi života na scénách ochotnických, koovných i v kamenných divadlech. Významný byl i jeho ptiletý pobyt v Americe. Dvakrát dostal nabídku k hostování v Národním divadle (1898 a 1900). K angažování ale shodou nepíznivých náhod nedošlo, a proto se stal 80 let Leffner Zdenk z Dlnické ulice, Blahníková Irena z ulice Ant. Škváry, Laštovika Alois z Heydukovy ulice, Nedvdová Jarmila z Tylovy ulice, Brožíková Marie z Libušínské ulice, Hájková Antonie a Šeflová Vlasta z Vítzné ulice, erná Ludmila z Helsinské ulice, Koucký Rostislav z Petrohradské ulice, Bauerová Miroslava z z ulice R. Svobodové, Blätterbauer Zdenk z Ústecké ulice, Pecák Miroslav z Nuické ulice, Wohlmutová Jaroslava z Benešovské ulice, Müllerová Marie z Vaníkovy ulice, Birnbaumová Josefa a Havlena Jií z Vodárenské ulice, ížková Helena z ulice Jar. Kociána, Hrazdirová Marie z Unhošské ulice, Pilecká Vlasta a Tmová Zdeka z Vrchlického ulice, Prchová Zdeka z ulice U výtopny, Pistoupil Zdenk z Dánské ulice, Bauer Jaroslav a Mach Otta z ulice Gen. Píky, Kopejsová Marie a Vojtková Veronika z ulice Vitry, Kreysová Vra a Zelenka František ze Švermova, Knop Vladimír a Tlustý Karel ze Dín lenem Pištkova divadla arény na Vinohradech, kde se pozdji stal šéfem inohry. Tady se pi organizování dlnických pedstavení pro nejširší lidové vrstvy seznámil se štukatérem Františkem Pavlem, pozdjším kladenským starostou. Když v roce 1913 vymnil Josef Strouhal psobení na pražských scénách za angažmá uspolenosti Jana Blažka, pobýval s touto spoleností v letech 1913, 1914 a 1915 v Kladn. Bylo to období, kdy se v Kladn uvažovalo o vlastním divadelním souboru. Po vzájemné dohod se správou divadla pijal Josef Strouhal nabídku k sestavení stálého hereckého souboru, který pak Kladeákm pedstavil 12. záí 1915 hrou Gabriely Preissové Gazdina roba. Za jeho psobení poznalo kladenské obecenstvo díla svtových dramatik Shakespeara, Rostanda, Sardoua, Tolstého, Ibsena, Hauptmanna i dramata eská. V roce 1919 byl z funkce editele odvolán, ale v konkurzu pro sezonu se stal editelem kladenského divadla podruhé. Post editele opustil v sezon , kdy se stal editelem Josef Burda a Josef 85 let Macháek Otto ze Sevastopolské ulice, Novotná Jiina z Braunovy ulice, Volková Jiina z ulice Na Vyhaslém, Kachlíková Anna z ulice P. Bezrue, Svoboda Jaroslav z Maroldovy ulice, Kolouchová Bla z ulice s. armády, Jágr Jaroslav ze Švýcarské ulice, Kymliková Vra a Navrátil Stanislav z Vodárenské ulice, Pokorná Kamila z Unhošské ulice, Tylová Anežka z Americké ulice, Bhnková Jiina z Norské ulice, Richnavská Zdislava ze Švermova, Ton Josef ze Dín 90 let Pešulová Anna ze Sevastopolské ulice, Srpová Johana ze Švermova 91 let Andra Jan z Vrchlického ulice, Kuerová Helena z ulice A. Dvo- áka, Dvoáková Božena z Jižní ulice 92 let Bášová Marie z Italské ulice, Fišer Antonín ze Švermova 93 let Vydrová Marie z Václavovy ulice, Bursová Jarmila ze Švýcarské ulice 94 let Bulová Anna ze Švermova 99 let Zeithamlová Jiina z Italské ulice Své ANO si v posledních dnech ekli Lenka Drnáková z Unhošt a Michal Cupa z Unhošt Petra Jiravová z Kladna a Michal Švec z Kladna Dagmar Pytrusová z Kladna a Stanislav Vrtílka z Kladna Petra Chvalníková z Kladna a Jií Dostál z Kladna. unikátem je kniha Fatima, perla harému neb Turecký lupi dívek v Caihrad autora J.B. vydaná v roce 1877 v Kladn, kterou v jediném exemplái vlastní Národní knihovna v Praze Doprovodná Malá výstava z djin knihovny dokumentuje vývoj knihovny. Stedoeská vdecká knihovna v Kladn je knihovnou pro více než 1, obyvatel Stedo- eského kraje a jejím zizovatelem je Stedoeský kraj. Strouhal byl jmenován estným editelem. Nastalo období, kdy hrával už jenom role pimené jeho vku. I v nich kritici vyzvedávali jeho hereckou velikost. Poslední pedstavení se uskutenilo na kladenském jevišti 28. listopadu 1935 pi oslavách dvaceti pti let stálého divadla v Kladn. Strouhalv bohatý a obohacující život se uzavel 23. ervna Jaroslav Vykouk st. Společnost MAGISTRÁT MĚSTA KLADNA NÁM. STAROSTY PAVLA 44 ÚŘEDNÍ HODINY PO, ST T hodin telefonní ústedna INFORMAČNÍ STŘEDISKO KANCELÁŘ MAGISTRÁTU PRIMÁTOR , NÁMĚSTEK PRIMÁTORA NÁMĚSTCI PRIMÁTORA , TAJEMNÍK MAGISTRÁTU PROTIDROGOVÉ CENTRUM Kroehlavská ulice, Kladno - Kroehlavy VEDOUCÍ KANCELÁŘE MAGISTRÁTU ODD. ORGANIZAČNÍ ODD. ŠKOLSTVÍ ODD. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ MANAGER CESTOVNÍHO RUCHU KLADNO A OKOLÍ Eva Šípková ÚŘAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ODBOR SPRÁVNÍ ODD. PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ ODD. MATRIKY CENTRUM SPRÁVNÍCH AGEND nám. Svobody 1960 CESTOVNÍ DOKLADY , OBČANSKÉ PRŮKAZY , EVIDENCE OBYVATEL - OBCE EVIDENCE OBYVATEL ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY , BODOVÝ SYSTÉM EVIDENCE VOZIDEL MÍSTNÍ ÚŘADOVNA KLADNO - ŠVERMOV MÍSTNÍ ÚŘADOVNA KLADNO - DUBÍ ODBOR FINANČNÍ ÚSEK DANÍ A POPLATKŮ ODBOR VÝSTAVBY ODD. ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ ÚSEK STAVEBNĚ SPRÁVNÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODD. ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANY OVZDUŠÍ ODD. VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

6 Sport KLADNO 2004 strana 6 Červen Gladiátoi jsou eskými šampiony! F Nováek uhájil ligu i pro další sezonu F otbalisté Kladna se opt trápili v koncovce a místo toho, aby si díky píznivým okolnostem s pedstihem zajistili úast v dalším roníku Gambrinus ligy, bitvu o definitivu si pkn zkomplikovali. Naprázdno vyšli na trávníku sestupem ohrožené Olomouce (0:2), pak na svém hišti podlehli poslednímu mistru Liberci gólem stídajícího Blažka z 86. minuty. Trenér Kladna Miroslav Koubek ale nemohl poítat se službami Litevce Tomase Radzineviiuse (jeho mateský Liberec si to vymínil E antastického úspchu dosáhli extraligoví hokejbalisté kladenské Habešovny Gladiators. Tým, jenž loni v pozici nováka bojoval v baráži o udržení soutže, totiž postoupil do boj o mistrovský titul, který nakonec získal pro sebe! Pipomeme si cestu za neekaným úspchem Gladiátor. V semifinále dokázali vyadit tým Plzn, na jehož hokejkách dost pekvapiv zstal další kladenský celek KEB. Habešovna ale do série se Západoechy nevstoupila dobe. Poté, co se hladce vypoádala s Hradcem Králové, totiž dlouho ekala na konec maximáln dlouhé série mezi Plzní a KEBem. Herní nevytíženost se na jejích borcích ukázala v prvním domácím utkání, které prohráli 2:4. Druhý den však vyhráli hladce 7:1 a na hišti soupee pak žádné další komplikace nepipustila. Po výhrách 4:1 a 3:0 postoupila do finále, kde ji ekaly jihomoravské Sudomice. Tým z Hodonínska v základní ásti skonil tetí, zatímco gladiátoi pátí, tudíž série zahájila na esko-slovenském pomezí. Také tam kladenský celek potvrdil, že v play-off je na hištích soupe- neporazitelný. Výhrami 3:2 a 5:0 si vytvoil bájenou pozici ped odvetami v Mstské hokejbalové arén. Naše mužstvo má svou sílu, hraje pospolit, hrái si navzájem pomáhají, a to vetn tch starších, vysvtlil dvod tažení svého celku kou Jií Tyburec, jenž už ped moravskou misí vil v dvojnásobný úspch. Ped kladenskými zápasy ale zstal pi zemi. Stejn jako jsme vyhráli dvakrát my, mohou totéž udlat Sudomice v Kladn. Dokázaly to už ve tvrtfinále proti Opav. Už první duel jeho slova málem Poprvé v Kladn! V Kladn se uskutenila ojedinlá a zatím první akce svého druhu, poádaná na území R závod v technickém lezení Sambarsteel Dvoudenní závod Sambarsteel se bude konat od 19. do 20. kvtna 2007 v prostorách malého zimního stadionu na Kladn. Závodilo se v kategorii jednotlivc i tým ve dvou disciplínách pekonání dráhy na as a v jumarování na 50 m. Ale pozor, akce nebyla urena jen jedincm se závodním duchem. Také veejnost se mohla zdarma pijít podívat na výkony soutžících a vyzkoušet si nco z umu technických záchraná, výška i speleolog. Pipravena byla celá ada lanových atrakcí pro malé i velké. Foto Josef Seifert Zatím je víc odchod xtraligové hokejové kluby doplují kádry na novou sezonu azmny se nevyhnuly ani HC Kladno. Z Ústí nad Labem pišel slovenský obránce Tomáše Nádašdi, obdobn jako v minulé sezon by se mohlo vyvíjet angažmá Libora Procházky. Tiaticetiletý bek ji zaal práv ve svém mateském klubu, ale po skonení první tvrtiny základní ásti odešel do týmu nováka švédské Elitserien Skeleftey. Suchou pípravu by ml olympijský vítz z Nagana absolvovat individuáln a k mužstvu by se ml pipojit až v ervenci, kdy vyjede na led. Na dobré cest je píchod odchovance klubu, zkušeného útoníka Zdeka Nedvda. Zatím ale hrái z týmu spíše odcházeli. Vratislav ech zamíil do Komety Brno, Jií Zeman do Ústí, Vítzslav Bílek s Milanem Hluchým do Karlových Var a Michal Havel do Sparty Praha. Trenéi Müller s Kasíkem mají k dispozici zatím 25 hrá. Kádr Kladna na startu suché letní pípravy tvoili: brankái Orct, Lev a Cikánek, obránci Evan, Ševc, Pavlas, Štpánek, Hájek, Ržika, Troninský a Nádašdi, útoníci Blohlav, Patera, Procházka, Gardo, Horna, Kalla, Frolík, urilla, Diviš, Kuchler, Kazatel, Bláha, Radovský a Knotek. Noví mistři republiky hokejbalisté HBC Habešovna Gladiators. potvrdil. Habešovana v první tetin vedla 2:0, hosté však zabrali, srovnali, a když nerozhodlo ani jako podmínku hostování), což bylo na výkonu poražených znát. Po dvou prohrách si Kladenští napravili reputaci na Slavii, kde uhráli bezbrankovou remízu. Stelecky se neprosadili ani v dalším domácím utkání proti Teplicím, které si odvezly zaslouženou výhru 2:0. V naší he bylo píliš nervozity, nemli jsme svj den. Síle Teplic jsme chtli elit organizovanou hrou a bojovností, ale píliš se to nedailo, ekl posmutnlý kladenský kou Koubek. Pehmat napravili jeho sv- enci vzáptí, když brankou Killara z 2. minuty vyhráli na hišti 1. FC Slovácko 1:0, který tím v podstat odsoudili k sestupu do II. ligy. V dalším zápase s Mostem stail obma týmm k záchran jediný bod. A tak se i stalo, remíza 2:2 znamenala, že nováek soutže i Severoeši mli dv kola ped koncem jistotu úasti i v dalším roníku nejvyšší soutže. Tím, že jsme byli ti kola ped koncem prakticky zachránni, jsme byli odmnni za tvrdou práci. Ideální by ale bylo, kdybychom zápas s Mostem vyhráli, prohlásil kapitán SK Kladno Lukáš Killar. Premiéra s nádechem nostalgie V Kralovicích sehrály dva týmy volejbalist Kladna první antukový turnaj sezony. Odehrával se ale spíš v duchu louení. Nostalgicky bych to nazval poslední spolenou akcí, nebo se nyní po postupu Prahy do extraligy rozdlí, ekl manažer týmu Milan Fortuník. Výprava se na turnaji rozlenila i podle výkonnosti. Tým Zlobr v sestav s Linzem, Marelem, Kotrchem, Fortuníkem mladším i budoucím liberem Kladna Sedláem ml útoit na obhajobu prvenství, avšak ve finále nestail na Ústí n/l. Druhý celek pod hlavikou prodloužení, šlo se na penalty. V nich se piklonilo štstí na stranu Gladiátor, kteí po výhe 3:2 P o Velvan a Vágnerplastu po tém pti letech skonila spolupráce hokejového klubu HC Rabat také s dalším generálním partnerem, spoleností RABAT R. Kladenský oddíl se bude jmenovat HC Kladno, nicmén po novém partnerovi, jehož jméno by pípadn nesl ve svém názvu, ohlíží. Klub je ekonomicky stabilní. Tato zmna Kladna se opíral o Skladaného, Fokta i bývalého reprezentanta Hadravu, nyní kladenského asistenta. Hráli však i žáci a kadeti a skonil pátý. Na úvod sezony to byla super akce a teba mladíci v dresu Kladna zaslouží absolutorium, chválil Fortuník. Kladenští zaali druhý kvtnový den regulérní pípravu na novou sezonu. Ta zastihla tým, stejn jako zaídili bez nadsázky nejvtší senzaci v historii hokejbalové extraligy! Svtoví desetibojai na Sletišti Na slavném mítinku v Götzisu (po uzávrce msíníku Kladno erven/2007) bude dotvoena startovní listina vícebojaského závodu v Kladn, jehož premiérový roník se bude ve stedoeském mst konat 19. a 20. ervna. P oadatelé lákají diváky na úast svtového rekordmana Romana Šebrleho a trojnásobného mistra svta Tomáše Dvoáka, usilují zárove ale i o start aktuálního svtového šampiona Bryana Claye z USA a olympijské vítzky v sedmiboji Caroliny Klüftové. Práv v Mekce víceboj se rozhodne. Jistými vícebojai pro Kladno jsou bronzový medailista z OH v Aténách Dmitrij Karpov z Kazachstánu, nebudou chybt Rus Alexander Pogorelov a Blorus Andrej Krauanka, medailisté z letošního HME v Birminghamu. Mezi ženami se pedstaví Ukrajinka Natalija Dobrynská a zejm také kvalitní Francouzka Marie Collonvilléová. Vtšina atlet úast v Kladn potvrdí nebo odmítne až v Götzisu, ekl na tiskové konferenci editel závodu Zdenk Lubenský, bývalý eský rekordman ve skoku o tyi. Kladno se má stát obdobou slavného rakouského mítinku. Stadion na Sletišti svými parametry i pro diváky vyhovuje, platí za jeden z nejlepších v eské republice. Organizátoi se nebojí netradiního termínu závodu v úterý a ve stedu. Ví, že diváci pijdou. Urit to bude tahák. Na víkend stejn všichni radši jezdí na chalupy, pemýšlel nahlas Dvoák. Vím, že tradiní jsou víkendy, ale není žádný dvod, pro bychom nemli zaít novou tradici, prohlásil Lubenský. Pro diváky bude pipraven bohatý doprovodný program, jehož se zúastní také nejlepší eská oštpaka Barbora Špotáková, bývalá vícebojaka. Jsem moc rád, že takový mítink je konen ivechách. Takovou myšlenku mlo plno lidí již díve, ale konen se ji podailo zrealizovat, uvedl Šebrle, jehož pípravu na Götzis narušila krátká nemoc, ale v Rakousku chybt nebude. Ví, že títýdenní pauza mezi obma závody mu pomže. Je to ideální. Už jsem to tak absolvoval nkolikrát a vždy jsem v tomu druhém víceboji udlal vtší výkon, dodal olympijský vítz. Zdroj: Rabat koní, hledá se nový partner s sebou nenese žádné katastrofické scénáe ani v pípad, že bychom nového partnera nesehnali, ekl pro klubový web generální manažer Otakar erný. Nový název klubu s sebou pináší i další zmny jako nové logo, dresy i adresu webových stránek. Nynjší je Do konce roku však bude platit i adresa stávající. ped rokem, v zajetí velkých zmn. Smlouva skonila Rybníkovi s Januškem (oba si hledají zahraniní angažmá), kvarteto Novák, Kotrch, Earl a Hunter zamíilo do kádru nováka extraligy EZ Praha, nový manažer Zdenk Vágner a staronový kladenský kou Jan Svoboda tak hledají nové tváe. Zstali totiž pouze Skladaný, Marel, Linz a Fokt. Pišli dorostenci Sedlá (bloka) s Minaíkem (libero). Dohodnuti jsme ješt s jedním zkušeným nahrávaem z extraligy, jméno však zatím íci nemohu. Bota nás tlaí hlavn na pozicích blokae, smeae a hlavn univerzála, konstatoval Svoboda, jenž by chtl kádr do ervna stabilizovat. Pracujeme na tom usilovn, jenže nejde to tak lehce, jak jsem ekal, piznal. HŘBITOVNÍ AGENDA ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU ODD. SPRÁVY MAJETKU ODD. PRÁVNÍCH AGEND ODD. INVESTIC A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ODD. SPRÁVY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ODD. BYTOVÉ POLITIKY ODBOR DOPRAVY A SLUŽEB ODD. SPRÁVY A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ištní msta ODBOR VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMATIKY ODD. SPRÁVY GIS MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO ŘEDITEL SLUŽBA , PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU námstí 17. listopadu (budovy bývalého OkÚ) živnostenský úad, školství, odbor sociálních vcí a zdravotnictví úední hodiny PO, ST T telefonní ústedna ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODD. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODD. SOCIÁLNÍ PREVENCE A OCHRANY ODD. SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZDRAVOT- NICTVÍ A OPATROVNICTVÍ , ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR DOPRAVY A SLUŽEB ÚSEK SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU ODD. ROZVOJE MĚSTA (628) SEVERNÍ ULICE, ROZDĚLOV SOC. PÉČE A SOCIÁLNÍ POMOC Úední hodiny PO, ST T Telefonní ústedna ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE ODD. SOCIÁLNÍ PÉČE ODD. SOCIÁLNÍ POMOCI KLADNO 2007 měsíčník informací, rad a zajímavostí. Vydává Statutární město Kladno IČO ve vydavatelství PP Group, s. r.o. Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E Distribuce do domácností v Kladně zdarma vždy na začátku měsíce. Adresa: Úsek vnějších vztahů MMK, náměstí Starosty Pavla 15, Kladno, Petra Kučerová , grafická úprava Pavel Huml, distribuce Tempo Team, tisk VLP, a. s. Náklad výtisků, ověřen auditorskou společností ABC.

7 KULTURA ZAJÍMAVOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Státní fond životního prostedí podporuje projekty na využívání obnovitelných zdroj energie Ministerstvo životního prostedí povilo realizací ásti B Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroj energie Státní fond životního prostedí R. Pro fyzické osoby jsou vyhlášeny dva specializované programy se tymi podprogramy, na které Fond poskytuje podporu. 1.A. Investiní podpora environmentáln šetrných zpsob vytápní a ohevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby vetn ekologické výroby elektiny pro vlastní spotebu. Jde výhradn o lokální systémy, které využívají slunení energii nebo energii biomasy (tepelná erpadla jsou podporována v samostatném podprogramu 4.A.) a zajišují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby, pípadn elektiny pro vlastní spotebu. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpotovaných prostedk Fondu na daný rok. 1.A.a Kotle na biomasu. Podpora bude poskytována pouze na již ukonené akce. 1.A.b Solární systémy na celoroní ohev teplé vody. Podpora bude poskytována pouze na již ukonené akce. 1.A.c. Solární systémy na pitápní a na celoroní ohev teplé vody. Podpora bude poskytována pouze na již ukonené akce. Podpora se vztahuje i na systémy, které v rámci tohoto programu kombinují rzné obnovitelné zdroje (kombinace solárního systému a kotle na biomasu). Pi poskytování podpory budou preferovány projekty s vyšší akumulací tepla. 1.A.d. Systémy pro výrobu elektiny. Podpora bude poskytována pouze na již ukonené akce a instalovaný výkon do 5,0 kwp v pípad fotovoltaických systém. Žadatel mže v rámci programu 1.A. požádat o podporu pouze v pípad, že systém, na který žádá o podporu, je již prokazateln v trvalém provozu, maximáln však do 12 msíc od data uvedení do trvalého provozu. Žádosti neuspokojené z dvodu nedostatku finanních prostedk budou vráceny žadatelm. 4.A. Investiní podpora vytápní byt a rodinných dom tepelnými erpadly pro fyzické osoby Jde výhradn o lokální tepelná erpadla pro vytápní, pípadn v kombinaci s jiným zdrojem, pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného erpadla vyvolá potebu posílení pípojky na elektrorozvodnou sí, náklady na toto opatení nebudou souástí základu pro výpo- et podpory. Pedmtem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tlesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpotovaných prostedk Fondu na daný rok. Kombinace tepelného erpadla s jiným zdrojem tepla je možná. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou základem pro výpoet podpory ve všech pípadech kombinací výhradn náklady na vlastní tepelné erpadlo a jeho instalaci (vetn provedení vrt, položení zemních kolektor atp.). 11. bezna uplynulo 150 let od narození malíe Adolfa Liebschera ( ), lena tzv. Generace Národního divadla. Jeden z nejpopulárnjších umlc své doby byl žákem Umleckoprmyslové školy ve Vídni. V Praze se uvedl vytvoením osmi lunet ve spojovací chodb Národního divadla a proslavil se zejména jako dekorativní malí. Mezi jeho práce patí nap. výzdoba hlavního sálu Národního domu na Vinohradech, prelí radnice v Kolín, alegorie Uhlí a železo pro zasedací sí radnice v Kladn i osm nástropních alegorií v hlavním sále Spolkového domu ve Vyškov. Spolu s bratrem Karlem Liebscherem ( ) je autorem dioramatu Boj student se Švédy na Karlov most, které vzniklo pro pavilon Klubu eských turist Maximální výše píspvku, uvedená v procentech ze základu pro výpoet podpory Základem pro výpoet podpory jsou náklady na poízení, pípadn instalaci zdroje tepla vetn píslušenství (bez otopných soustav v objektech). íslo programu 1.A 4.A Název programu Investiní podpora environmentáln šetrných zpsob vytápní a ohevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby vetn ekologické výroby elektiny pro vlastní spotebu: a) kotle na biomasu, b) solární systémy na celoroní pípravu teplé vody, c) solární systémy na pitápní a teplou vodu, d) systémy pro výrobu elektiny Investiní podpora vytápní byt a rodinných dom tepelnými erpadly pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována pouze na již ukonené akce. Objekty, v nichž jsou instalována tepelná erpadla s podporou Fondu, musí minimáln splovat v souasné dob platné standardy tepelné ochrany budov. Fond nebude podporovat pechod z vytápní zemním plynem (pípadn propan-butanem) na tepelná erpadla. Žadatel mže požádat o podporu pouze v pípad, že systém, na který žádá, je již prokazateln v trvalém provozu, maximáln však do 12 msíc od data uvedení do trvalého provozu. Žádosti neuspokojené z dvodu nedostatku finanních prostedk budou vráceny žadatelm. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v píloze. II.9. Smrnice MŽP platné pro rok Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu Žadatelem se rozumí všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém bude realizován obnovitelný zdroj, na Listu vlastnictví ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je teba pedložit Fondu úedn ovený souhlas vlastník objektu s instalací zaízení a s tím, že zaízení je v majetku žadatele. Fond podporuje pouze instalace zaízení v bytech a rodinných domech, nikoliv nap. v objektech urených k individuální rekreaci nebo prmyslových objektech, i kdyby tam ml žadatel trvalé bydlišt. Žadatel mže podat žádost na objekt, ve kterém je obnovitelný zdroj instalován, i v kombinaci vyhlášených program krom max. limit % dotace, ze základu pro výpoet podpory a) 50 1 b) 50 1 c) 50 2 d) 50 3 Legenda k tabulce: 1/ Maximální výše dotace na jednu akci iní 50 tis. K. 2/ Maximální výše dotace na jednu akci iní 60 tis. K. 3/ Maximální výše dotace na jednu akci iní 200 tis. K. V programech 1.A. a 4.A se Fond bude podílet na úhrad odborného posudku do výše 50 % celkových náklad, maximáln do výše 3 tis. K soubhu žádostí v programech 4.A. a 1.A.a, kde je kotel na biomasu považován za bivalentní zdroj. Rovnž není možný soubh podpory u programu 1.A.b a 1.A.c Nelze podpoit zaízení (ani nap. jeho rozšíení nebo rekonstrukci), které již bylo podpoeno z Fondu díve. Žadatel vyplní Formulá žádosti o podporu z Fondu pro fyzické osoby a pedloží jej se stanovenými doklady na místn píslušné krajské pracovišt Fondu podle místa realizace podporovaného zaízení. Žádost o podporu lze podat pouze po uvedení zaízení do trvalého provozu a nejpozdji do 12 msíc ode dne uvedení zaízení do trvalého provozu. Trvalý provoz zaíná dnem nabytí právní moci kolaudaního rozhodnutí (v pípad, že stavební úad realizaci podporovaného zaízení povolil stavebním povolením, nebo na stavební objekt, v nmž bude umístno podporované zaízení, bylo vydáno spolené stavební povolení, v nmž je citováno podporované zaízení) nebo dnem pedání díla od dodavatele do trvalého provozu - protokolem od dodavatelské firmy (u zaízení, na které byl stavebním úadem vydán písemný souhlas s provedením Drobné stavby v dob platnosti zákona 50/1976 Sb., v aktuálním znní). Žádosti nesplující tento požadavek nebudou akceptovány. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po S touto podporou lze i nezávisle využít finanní píspvek z fondu Komise rady msta pro životní prostedí msta Kladna. Adolf Liebscher výstava ke 150. výroí narození na Jubilejní zemské výstav roku 1891; dnes je obraz souástí známého petínského bludišt. Trojdílná alegorie Uhlí a železo pro kladenskou radnici vznikla roku Olejová skica k tomuto nástnnému obrazu, provedenému temperou, se nachází v majetku eské spoitelny a Liebscher ji vystavil na Vánoní výstav Umlecké besedy roku Stední obraz triptychu pedstavuje pohled do haly železárny. Obklopena pracujícími dlníky sedí na trn v jejím stedu ženská personifikace msta, držící v pravé ruce kus uhlí; na schody pod jejím trnem pokleká mladý dlník. Postranní výjevy Liebscher komponuje jako krajinné výhledy spíše žánrového než alegorického charakteru. Vlevo je to obraz dvou uhlí pi práci u milíe na okraji lesa, vpravo zobrazuje horníka, vycházejícího z dolu za doprovodu manželky a dtí; v pozadí se otevírá panorama industriální krajiny, plné kouících komín. Realistické zobrazení továrního provozu odráží dobovou fascinaci technikou a pokrokem, která bude hrát dležitou roli v umní 1. poloviny 20. století. Adolf Liebscher vycházel ve své tvorb pedevším z vídeského neobaroku a pozdního romantismu; z jeho eských souasník ho ovlivnil zvlášt Vojtch Hynais. Svému osobitému stylu zstal vrný i po nástupu secese a symbolismu na pelomu 19. a 20. století. Následující generací byly jeho práce zavrhovány jako projev konzervativismu, vlastenecké sentimentality a umleckého rutinérství a bhem 20. století pak upadl tém v zapomnní. Dílo tohoto všestranného malí- e znovu pipomenou výstavy, pipravované k jeho letošnímu výroí Sdružením Liebscher. První se koná ve dnech na Novomstské radnici v Praze. Druhá výstava se uskutení od 6. ervence do na potštejnském zámku ve východních echách. Na pražské výstav bude vystaveno na 140 obraz pedstavujících výbr z díla Adolfa Liebschera. Bude rozdlen do devíti tematických oblastí (návrhy na výzdobu Národního divadla, eské elegie, historická malba, portréty, užitá grafika a ilustrace, dekorativní malba (výzdoba budov), náboženská tematika, žánrová malba a krajinomalba) a doplnn fotoreprodukcemi rozmrných dl, které nelze pemístit. K výstav bude vydána doprovodná publikace. Více informací na: TIP NA VÝLET Královský prvod z Prahy na Karlštejn Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 1. a 2. června 2007 V pátek a v sobotu 1. a 2. ervna 2007 se uskutení mimoádná akce pro všechny, které lákají historické slavnosti, ukázky pvodních emesel, rytíské souboje, legendární eský muzikál, projížka v povoze taženém komi nebo jen procházka krásnou krajinou. V pátek 1. ervna vyrazí v poledne královský prvod z pražského Hradanského námstí smrem ke Karlštejnu, v podveerních hodinách dorazí s nkolika zastávkami v Praze a ernošicích do Dobichovic, zde penocuje, aby se druhý den, v sobotu 2. ervna, vydal pes Lety, evnice a Hlásnou Teba do Karlštejna, kde bude od rána probíhat bohatý program pro veejnost a veer bude na poest císae uspoádáno divadelní pedstavení muzikálu Noc na Karlštejn. Podrobné informace o plánované akci naleznete na Historický průvod sleduje tento příběh Karel IV., z boží milosti císa ímský a král eský, veze císaské korunovaní klenoty, posvátné symboly Svaté íše ímské, zpt na hrad Karlštejn. Klenoty byly ukazovány poutníkm ze všech kout Evropy v kapli Božího tla na Dobytím trhu v Novém Mst pražském a nyní se vracejí do bezpených zdí Karlštejna. Tam budou opt uloženy do oltáe Kaple sv. Kíže. Slavnostní prvod velkého císaského dvora v ele s Karlem IV. a jeho chotí císaovnou Eliškou se dne 1. ervna po ranní pobožnosti vydá z Pražského hradu. Odtud pak císa po dva dny poveze klenoty pes starobylé vsi Dobichovice, Lety, evnice a Hlásnou Teba, v nichž bude vždy uvítán rychtái a dalšími pedstaviteli obce. Pak se cesta podél Berounky stoí už k samotnému Karlštejnu. Tam císae a jeho poetnou družinu pivítá rychtá spolu s purkrabím hradu, kteí jej obadn uctí chlebem a solí i vínem z karlštejnských strání. Karel IV. pak se svým nejbližším dvorem a vzácnými hosty vstoupí do hradu, aby uložil klenoty do kaple ve Velké vži. V podhradí císaské rezidence se dvoané, rytístvo i lid zúastní rytíských her, turnaj, hodování, zpv, tanc a dalších zábav. Veer vyvrcholí velkolepým divadelním pestavením slavné hry Noc na Karlštejn na louce U kížku nad hradem. Historická akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla a primátora Hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma. Pátek 1. června 2007 Trasa průvodu: Pražský hrad Malá Strana Karlův most Staroměstské náměstí Smíchov Radotín Černošice - Dobřichovice Jednotlivá zastavení: Pražský hrad 11:00 zahájení akce, požehnání klenotům, setkání císaře Karla IV. s prezidentem republiky Václavem Klausem, přehlídka Hradní stráže Staroměstské náměstí od 12:00 doprovodný historický program šermíři, kejklíři, chůdaři 13:00 setkání císaře s primátorem Prahy a starostou Prahy 1 Radotín17:00 pozdrav císaře se starostou Radotína Černošice od 16:00 doprovodný historický program: šermíři, dobová hudba, tanečnice 18:00 setkání císaře se starostou Černošic Dobřichovice 19:30 setkání císaře se starostou a městskou radou Dobřichovic Sobota 2. června 2007 Trasa průvodu: Dobřichovice Lety Řevnice Hlásná Třebaň Karlštejn Jednotlivá zastavení: Dobřichovice zahájení doprovodného programu šermíři, doboví muzikanti, tanečníci začátek průvodu připojit se může kdokoliv, v dobovém kostýmu i bez něj Lety 12:30 přípitek císaře se starostou Letů Řevnice 12:45 setkání císaře se starostou Řevnic, krátký program na počest císaře, k průvodu se připojí delegace Mníšku pod Brdy v čele se starostou, celé dopoledne se na řevnickém náměstí konají košíkářské trhy Hlásná Třebáň 14:30 přípitek se starostou Hlásné Třebaně Karlštejn na louce u mostu od bohatý historický program šermíři, muzikanti, tanečníci, ukázky výcviku dravců, historické tržiště 15:00 příjezd průvodu do Karlštejna rytířský turnaj na počest císaře setkání panovníka se starostou Karlštejna, průvod na hrad Karlštejn hrad setkání císaře s kastelánem, program na počest císaře středověká hostina, slavnostní ukládání klenotů, Karlštejn, louka U křížku 20:30 představení legendárního muzikálu Noc na Karlštejně zdarma Vzhledem k plánovaným dopravním opatřením a omezené parkovací kapacitě doporučujeme všem návštěvníkům akce místo dopravy automobilem využít posílených železničních spojů nebo pěších tras a cyklotras uvedených na

8 Kultura KULTURNÍ TIPY ZÁMECKÁ GALERIE MĚSTA KLADNA Stedoeské sdružení výtvarník Absolventské práce 2007 strana 8 Červen erven venku i pod stechou, louení i novinky V Zámecké zahrad potkáte mušketýry ivadlo v pírod, chcete-li open air, jak se dnes íká, bylo vždy oblíbenou zábavou a zážitkem. Letos pro vás Dpipravujeme titul, který se do lenitého historického exteriéru s hradbami a zámkem pímo ideáln hodí: dramatizaci Dumasových Tí mušketýr. Scéná, který jsme vybrali, pochází z dílny dvou pedních osobností francouzského divadla, scenáristy J.-L. Dabadieho a režiséra J. Savaryho. V jejich textu nechybí žádná z hlavních postav Dumasovy pedlohy, ale ani pokud náhodou znáte tento dobrodružný román zpamti od A do Z, nebudete se nudit. Autoi s pedlohou zacházejí s fantazií a s moderním humorem. Mžete se tšit na Lukáše Homolu jako d Artagnana, Barboru Janatkovou jako Mylady a na tém celý soubor SDK, na hudbu Maria Buzziho a na nápaditou režii Jakuba Maceka, který už v nkolika eských divadlech prokázal, že si s komediálními žánry výborn rozumí. PREMIÉRA 16. ERVNA VE 20.30, VEERNÍ REPRÍZY ERVNA VE Dti kapitána Granta Chytit lásku za paesy atím nejnovjší inscenací SDK je komedie Plíse aneb Chytit Zlásku za paesy, která mla premiéru koncem dubna na zdejší komorní scén Divadlo Na Ton. Pijte také sdílet prostor hotelového pokoje se dvma dámami v nejlepších letech. Nikdy není pozd zaít znovu a prožívat život na plno. V inscenaci excelují v režii Ireny Žantovské dv vaše oblíbenkyn: Jana Jiskrová a Zuzana Mixová. Jen pozor, kapacita Divadla Na Ton je omezená, je proto teba si vstupenky zajistit s dostateným pedstihem. 4., 7. a 12. ERVNA V 19 HODIN Nkteré inscenace již v píští sezon neuvidíte Poprask na lagun Sen noci svatojánské na vernisáži od 11 hodin bude módní pehlídka Otevírací doba Zámecké galerie: út-pá 9 12, 13 17, sone DIVADLO LAMPION Dti na dvorku - celodenní projekt Velký styl - hostuje Luna Stochov Sln aneb pro mají sloni dlouhé choboty - Zámecká zahrada Snhurka a sedm permoník - Zámecká zahrada Sln aneb pro mají sloni dlouhé choboty - Zámecká zahrada Poklad baby Mraenice - zahrada divadla Lampion Komái se ženili - zahrada divadla Lampion Nesmírná dobrodružství aneb Václav to byl ale svatoušekzahrada divadla Lampion Tajemství staré pdy - pedstavení divadelního kroužku Paraplíko z Labyrintu STŘEDOČESKÉ DIVADLO KLADNO Dti kapitána Granta derniéra Plíse Charleyova teta Plíse Hana Hegerová Plíse Podívejte, divadlo! D Artangnan aneb tøi mušketýøi premiéra D Artangnan aneb tøi mušketýøi pøedstavení pro seniory D Artangnan aneb tøi mušketýøi D Artangnan aneb tøi mušketýøi D Artangnan aneb tøi mušketýøi Sen noci svatojánské derniéra Poprask na lagun derniéra Nominaèní veèer Malé kladenské Dionýsie (5. roèník) omentáln nejstarší inscenace z našeho repertoáru se hraje už dva Mapl roku. V tomto období ji vidly tisíce malých i velkých divák nejen v Kladn, ale i v mnoha dalších eských mstech. Všichni však odcházeli z divadla spokojení a u dobrodružného píbhu se skvle pobavili. Nyní se s výpravou na záchranu ztroskotavšího kapitána Granta louíme, naposledy mžete adaptaci oblíbeného Vernova románu vidt na Den dtí, 1. ervna. Naposledy v této sezon vám nabízíme zvýhodnné rodinné vstupné, každý platící dosplý divák má nárok na jednu vstupenku pro dít do 15 let zdarma. A navíc máme pro každého diváka pipraven malý dárek. DERNIÉRA 1. ERVNA V 18 HODIN Tradiní louení s uplynulou sezonou ni letos samozejm nepijdete o velkou party na ukonení sezony, Malé kladenské Dionýsie. Letošní roník je už Apátý, slavíme tedy malé jubileum. Vše tentokrát propukne ve stedu 27. ervna Nominaním veerem, který je stejn jako vloni veejný. Po nm zane v divadle hemžení, a když pjdete v noci kolem, urit uvidíte v nkterém z oken svtlo, a pokud bude teplo, okna budou otevená a možná i leccos zaslechnete... Vydržet ale musíte až do pátku 29. ervna, kdy se uskutení soutžní veer plný zábavy, divadla, hudby, ale i jídla a pití. V rámci veera dojde také k vyhlášení výsledk divácké ankety o nejoblíbenjšího herce, hereku a inscenaci konící sezony. Pokud jste ješt neposlali svj hlas, máteas do 24. ervna. MALÉ KLADENSKÉ DIONÝSIE: NOMINANÍ VEER V 19 HODIN, SOUTŽNÍ VEER V 19 HODIN ako každý rok touto dobou probíhá i letos prodej pedplatného. Stá- pedplatitelm držíme místa do 29. ervna, kontaktujte nás Jvajícím prosím do tohoto data ohledn prodloužení. Všem novým zájemcm je k dispozici informaní brožura. Více o pedplatném a o dramaturgickém plánu na píští sezonu se dozvíte v píštím, prázdninovém ísle. Všechny potebné informace vám podají v obchodním oddlení (tel ). no dtem od 4 let, pobaví i starší obecenstvo, protože je založeno na technice erného divadla a he s loutkou (zaátek 14:00). Druhý host v programu akce Dti na dvorku piveze návštvníkm Lampionu známé postavy J a Hele. Loutkoherecká skupina spolupracující s eskou televizí odehraje poad s názvem Nebojte se strašidel, ve kterém vystoupí práv Jheláci (zaátek 16:00)! Závr sobotního pohádkového maratonu bude patit Snhurce a sedmi permoníkm, klasické pohádce bratí Grimm (zaátek 18:00). Vprbhu dne si dti mohou vyzkoušet vyrobit vlastní loutku v loutkové díln amatérského loutkáe Michala Drtiny, v Lampionu se bude také kreslit a pipraveny jsou i rzné hry a sout- Dti na dvorku navštíví nás J a Hele en dtí a Kladenské dvorky, to jsou tradiní svátky, Lampion v sobotu 2. ervna že. Zastavte se na dvorku divadla Dkteré se vážou k zaátku ervna. Divadlo Lampion se už loni rozhodlo propojit ob tyto píležitosti a nachystalo celodenní projekt nazvaný Dti na dvorku. V rámci druhého roníku této akce bude v sobotu 2. ervna od 9:00 dtem oteven nejen divadelní dvorek, ale také zahrada a sál divadla. Maraton pohádek, soutží a her zahájí píbhy dvou žabák Kvaka a Žbluka, které na motivy knížky amerického autora Arnolda Lobela napsal a nastudoval režisér Jan Prokeš (zaátek 10:00). V pravé poledne se zahrada divadla Lampion otev- e Šípkové Ržence, tedy klasické pohádce, kterou v komorní verzi vyprávjí ti sudiky. Kvak a Žbluňk Odpoledne zavítá do Kladna dtský loutkáský soubor Kašpárek z Mladé Boleslavi, který dtem zahraje tyi pohádky o jednom drakovi. Pestavení, které je ure- Pedplatné už je v prodeji PEJEME VŠEM DIVÁKM A TENÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TŠÍME SE NA BRZKÉ SHLEDÁNÍ V HLEDIŠTI NAŠEHO DIVADLA O Budulínkovi foto Michal Drtina a konci sezony se budeme louit i s další letní komedií, Popras- na lagun. Poslední píležitost k prožití horkého letního dne Nkem plného drobných ptek, šarvátek a samozejm zábavy v Chioggi budete mít v úterý 26. ervna. DERNIÉRA 26. ERVNA 2007 V 18HODIN foto Michal Drtina a pobavte se se svými dtmi! ást hereckého souboru divadla bude tou dobou reprezentovat Kladno na Slovanském vnci, tedy VII. moskevském mezinárodním festivalu klasických divadel a divadel malých forem. Návštvníci festivalu pedstavujícího slovanskou kulturu uvidí inscenace rzných soubor z Ruska, Ukrajiny a Bloruska a také loutkové pedstavení Dobyvatel, které s herci divadla Lampion ped asem nastudoval režisér Marek Beka. V ervnu se divadlo Lampion pedstaví ješt na dvou významných festivalech, a to s inscenací O Budulínkovi, kterou zahraje v sobotu v rámci festivalu Mateinka v Liberci a poté Sněhurka a sedm permoníků dy jindy se mžeme louit se KShakespearovou letní komedií než o svatojánské noci? Kouzelná atmosféra letního veera, kdy se na kopcích rozhoívají svatojánské ohn, urit zavane i do Zámecké zahrady. Zatím nám poasí moc nepálo, urit si vzpomínáte, že ped dvma lety bylo v ervnu ošklivo a premiéra Snu noci svatojánské se odehrála v budov divadla. Tentokrát to už urit musí vyjít. DERNIÉRA 24. ERVNA VE V ZÁMECKÉ ZAHRAD Dobyvatel foto Michal Drtina v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropských region v Hradci Králové. foto Oldich Pernica

9 Červen strana 9 Kultura Kruh pátel krásné hudby Varhanní koncert na závr sezony V pondlí 4. ervna bude ukonen 51. roník koncertního cyklu Veery pátel krásné hudby varhanním koncertem v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kladn. Uvítáme u varhan Josefa Kšicu a poad zpest- í flétnistka Dana Mimrová a sopranistka Olga Jelínková. Josef Kšica psobí nejen jako varhaník, ale i jako dirigent, sbormistr a cemballista. Má v nejvtší oblib starou eskou hudbu, kterou propaguje pro její nesmírnou hodnotu nejenom u nás, ale i v zahranií. Se souborem Ars Instrumentalis Pragensis získal první cenu v Japonské Ósace, ale nezapomíná ani na novodobou hudbu a z jeho aktuálních projekt je významné uvedení Janákovy Glagolské mše v Londýn. Setkávali jsme se s ním i jako D ruhou ervnovou nedli se tak v prostorách glorieta ped muzeem Památníku Lidice pedstaví 14 soubor ze všech kout celé republiky. Každý z kraj ech a Moravy zde bude v patnáctiminutovém vystoupení s regenschorim ve svatovítské katedrále. Své stopy zanechal i ve spolupráci s Pražským mužským sborem, s Pražským filharmonickým sborem a Pražským loretánským sborem. Dana Mimrová po studiích v Praze rozšiovala své znalosti na vysoké hudební škole v Berlín a psobila nejen ve Státní opee v Berlín, ale i jako sólistka Berlínského rozhlasového orchestru, s nímž získala nejvtší úspchy v Petrohrad a v Moskv. Dnes se vnuje pevážn sólistické a komorní hudb ve spolupráci s pedními pražskými i evropskými umlci. V souasné dob psobí i jako pedagog. Sopranistka Olga Jelínková je laureátkou ady soutží a psobí i jako sólistka na našich reprezentovat jeden sbor. Jako první vystoupí dti z nejvzdálenjších kraj, tedy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Závr bude patit naopak domácímu sboru Sluníko z Kladna. Za doprovodu Posádkové hudby Praha si s dtmi nkolik písní zaspívá dokonce i mnohonásobná eská slavice Lucie Bílá. Na aktivity pro dti pispíváme pravideln, protože patí mezi naše dlouhodobé sponzorské cíle, a pokud mžeme souasn podpoit i uctní památky nevinným lidickým obtem, je to pro nás ctí, vysvtluje Markéta apková z Kladno Energy Businesses. Souasn nás velmi tší, že mžeme být také pi vzniku nové lidické tradice pehlídky dtských sbor, dopluje apková. S myšlenkou podpoit dtský sborový zpv a souasn zorganizovat operních scénách. Pedstavila se poslucham jako Královna noci v Kouzelné flétn, Rosina v Lazebníku sevillském, Frasquita Carmen, je ale také sólistkou nkterých sbor a trvale spolupracuje s orchestrem Collegium eských filharmonik. Pro kladenský koncert si umlci pipravili pevážn poad ze staré hudby (J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. D. Zelenka, ale zazní i Biblické písn A. Dvoáka. Koncert se koná v hodin a bude dstojnou tekou za velmi úspšnou sezonou Kruhu pátel krásné hudby. Ing. Vladimír Náprstek pedseda KPKH Díky sdružení KEB budou letos v Lidicích zpívat dtské sbory z celé eské republiky Stovky dtí letos v ervnu zaplaví Lidice kvli nesoutžní pehlídce dtských pveckých sbor s názvem Svtlo za Lidice. A opravdu je na co se tšit! Vedle malých i vtších zpvák zde zazpívá 10. ervna i Lucie Bílá a do Lidic si dti pijede poslechnout také prezident eské republiky Václav Klaus. Akce, která by se nemohla uskutenit bez finanní podpory sdružení kladenských energetických firem Kladno Energy Businesses (KEB), se koná v rámci pietní vzpomínky k 65. výroí lidické tragédie. dstojnou akci k uctní památky lidických žen, muž adtí pišel Památník Lidice ve spolupráci s kladenským sborem Sluníko a ARTAMA Praha. Festival by se podle poadatel ml do budoucna stát novou každoroní tradicí s ústedním mottem Jsme dti, které zpívají lidickým dtem. První roník Svtla za Lidice, festivalu dtského sborového zpvu, se poádá díky podpoe sdružení KEB a msta Kladna. Osobní záštitu k celé akci pevzal pedseda Senátu Pemysl Sobotka, záštitu sborm poskytli hejtmani jednotlivých krajeské republiky. Turnaj v pétanque Francouzsko-eský klub Kladno ve spolupráci se Statutárním mstem Kladno poádají pro všechny zájemce tvrtý roník turnaje v pétanque (metané). Kdy: 16. ervna 2007, zaátek turnaje: 10:00, kde: Mstský stadion Sletišt v Kladn (hájeek u oberstvení). Turnaje se mžete zúastnit jak vy, tak vaši rodinní píslušníci i vaši pátelé. Turnaj je otevený pro všechny vkové kategorie a vaše tílenné družstvo mže být složeno z dtí, rodi i prarodi. Doprovodný program turnaje: seznámení s pravidly pétanque, francouzské melodie v podání akordeonisty. Piknik s sebou. Pihlášky do tým po 3 hráích pijímá FK do 12. ervna Pijte si i vy zahrát pétanque! Kontakt: Tereza erná, Francouzsko-eský klub Kladno námstí Sítná 3105 Kokos (vchod B, 4. patro), Kladno, tel Vinárna ATELIER Výstava kreseb a grafik Mgr. Zdeky Polívkové hod. Hudební kytarový veer hod. V cyklu Setkání pedstaví P. Veselý zpvaku Magdu Malou hod. Jazz v ATELIERU Vít Fiala a jeho hosté hod. Dyonýsie na závr kulturní sezony. Poetický veer s hudbou, básnmi a umlci hod. Vernisáž výstavy Vjíek dtských kreseb a maleb pod vedením ak. m. R. Kaiserové Výstava dtských prací D ne v 17 hodin se koná vernisáž výstavy VINAICE - MÍSTO, KDE BYDLÍM, která prezentuje roní práci dtí vinaické základní školy. Na realizaci se podílelo Sládekovo vlastivdné muzeum v Kladn a Základní škola a mateská škola Vina- ice. Kladenská obec oima místních dtí, hornický skanzen dolu Mayrau, , denn od 9 h do 15 h. Týden pro školy na Budi V e dnech ervna bude rotunda Bude zpístupnna s výkladem pro školní kolektivy. Pro dti jsou pipraveny pracovní listy. Denn od 9 do 15 hodin. Vzhledem k oekávanému velkému zájmu je nutno se pedem objednat: Sládekovo vlastivdné muzeum v Kladn. Vstupné 10,- / dít, pedagogický doprovod zdarma. Kultura pro Kladno, s.r.o. se pedstavuje Vážení tenái, dovolte, abych vás informoval o vzniku spolenosti Kultura pro Kladno, s.r.o. Posláním této spolenosti, do jejíž psobnosti spadá provoz Stedoeského divadla Kladno, Divadla Lampion, Kladenského zámku se Zámeckou galerií a poádání koncert rzných žánr, je zajištní a zkvalitnní kulturn-spoleenského života oban msta Kladna a jeho návštvník. Již od prvních msíc své existence pro vás tedy pipravujeme rozsáhlou škálu program širokého žánrového rozptí. Dovolte, abych vás ve zkratce seznámil s programem msíce ervna, tedy msíce vrcholící divadelní sezony a msíce sthování koncert i dalších akcí z uzavených prostor pod širé nebe. Tšit se mžeme napíklad na hru D Artagnan, se kterou se pedstaví soubor Stedoeského divadla Kladno v Zámecké zahrad (premiéra ), dále na pedstavení židovské dtské opery Brundibár, které provede soubor Divadla Lampion spolu s dtmi 5. Základní školy v 17. hodin v Lidicích, nebo na již tradiní ukonení divadelní sezóny netradiním zpsobem, tedy na Malé kladenské Dionýsie (29. 6.). Výjimenou kulturní událostí pak bude vystoupení Hany Hegerové ve 20 hodin v kladenském divadle, které bude znamenat nejen pro kladenské publikum ojedinlou píležitost setkat se tváí v tvá s umním této Velké dámy šansonu, Piaf z Prahy, i šansoniérky se slovanskou duší, jak ji mezinárodní kritikové, mimo jiné, nazývají. Milovníci výtvarného umní si jist nenechají ujít Pehlídku absolventských prací student stedních umleckých škol v Zámecké galerii, jejíž vernisáž probhne v 11.hodin v zámecké zahrad. Vaší pozornosti by pak rozhodn nemla uniknout akce pod názvem Latin Night v zámecké zahrad, jejíž souástí bude latinskoamerická diskotéka v podání DJ s Poco Loco a Betterfly a hlavním bodem veera pak vystoupení zpvaky Yvonne Sanchez s kapelou Brasilian Groove. Akce, která je první svého druhu v Kladn, vypukne ve dvacet hodin. Pevn vím, že si z naší široké nabídky vyberete dle svého gusta a že pro vás budou setkání s Kulturou pro Kladno vždy potšením. Libor Kasík

10 Informace Nastupuje sezona napouštní bazén Stedoeské vodárny, a. s., ze skupiny Veolia Voda jako každý rok pomáhají svým zákazníkm pedcházet problémm pi napouštní domovních bazén a nabízejí možnost na objednávku dodat vodu do bazénu pomocí pistavené cisterny. Tento zpsob plnní bazén je výhodný zejména tím, že odpadá zdlouhavé plnní standardní vodovodní pípojkou, která na takto velký odbr není dimenzována a eliminuje problémy s tlakem apípadným zákalem, upozoruje provozní editel SV ing. Jaroslav erný. V dsledku hromadného napouštní bazén dochází k ohromnému zvýšení rychlosti proudní pitné vody v potrubí, a to má za následek vznik zákal.pestože taková voda zstává pln pitná jak z chemického, tak i mikrobiologického hlediska, zákal, zejména v samotných bazénech, nepsobí v žádném pípad dobe, vysvtluje Jaroslav erný. Kam s komunálním odpadem SEPARAČNÍ DVŮR Do sbrného dvora v Kladn-Rozdlov ve Smeenské ulici (v areálu MPS Kladno, s. r. o.) mohou obané bezplatn odkládat nebezpené složky komunálního odpadu. Jedná se napíklad o automobilové baterie, televize, rádia, záivky, výbojky, barvy, kyseliny, ledniky, oleje, opotebované pneumatiky, suché baterie, plastové a kovové obaly, zbytky znehodnocených prostedk na ochranu rostlin a podobn. Oteveno má v pondlí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin. MOBILNÍ SBĚR Stanovišt speciálního pevozného kontejneru, zajišujícího mobilní sbr nebezpených složek ko4. 6. Wolkerova - Smetanova (Výh.), Ostravská - Brnnská (Sítná), Tyršova - Vašatova (Kl.), Karlova - Brožíkova (Kro.), ímská (Roz. s.), nám. K. Kindla (Bresson), nám. M. Alše (Hnid.), Litevská 2607 (okr.), Lidická - Kralupská (Dí), V. Kratochvíla (Ostrovec), Štpánská (Štp.), Štechova - Prchova (Kl.), Havlíkovo nám. (Mot.), Anglická - Dánská (okr.), F. Kouby (Vrapice). POZOR: Obsluha mobilních sbrných dvor odebírá nebezpený odpad od oban msta Kladna od 14 do17 hodin. MĚSTSKÉ VANY (velkoobjemové bikranové kontejnery pro odkládání objemného odpadu z domácností, Z výše uvedených dvod se Stedoeské vodárny rozhodly pomoci svým zákazníkm tmto problémm pedejít a nabízejí možnost na objednávku dodat vodu do bazénu pomocí pistavené cisterny. Pistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je zákazníkm k dispozici na webových stránkách pípadn jej rády sdlí operátorky Call centra spolenosti po zavolání na Prostednictvím Call centra, pípadn osobní návštvy v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat a dohodnout si s našimi zamstnanci potebné podrobnosti dokonení Pod Prhon dvorky,parkovišt Dánská za blokem 205/ubytovny/+ velké parkovišt v ul. Anglické Mládežnická, Severní, K. Tomana Brjanská, ímská, Sevastopolská, Sokolovská, Kyjevská Vašíkova, Fr. Šrámka,Vít. Nezvala C. Boudy, Amálská (hranice), Bendlova, Koperníkova, nám. E. Beneše, Pavlisova, Kubelíkova Ke Stadionu (hranice), Fibichova, MUDr. Jiroutka, Kesomyslova, Boivojova, Spytihnvova, Václavova, Boleslavova, Zbyslavova, T. G. Masaryka, Komenského, Osv. pol. vz, Dalimilova Žižkova, Suchardova, Mánesova, Liebscherova, R. Svobodové, K. Svtlé, Šafaíkova Zádušní, Slánská, Havíská k ul. Pod Zámkem nám. Starosty Pavla, plk. Floriánská, Gorkého, Balcarova, Stará, I. Olbrachta bez objížky, provádí se strojn chodníky podél SA,Van- urova /horní ást/,ke Stíbrného, Hrníská, stadionu /II.ást/,ermákova, Mlýnská, Vrbenského, Maroldova, Zd.Pet- Hajnova, autobusové nádraží íka, Fr. Kloze Jana Palacha, Saskova, P. Bezrue chodníky, Kleinerova, Vašatova, V. Rabase, Purkyova, park nám. Svobody Švabinského, chodníky v parku 17. listopadu bez objížky, provádí se strojn L. Janáka, Váova, Tyršova, Vašatova, nám. K. Kindla, Libušínska, Škroupova, Mrázkova, Foersterova, Heydukova, Šachetní, Hromadova, Klikorkova, J. ernohorského, Rog.Houdka, Lad. napíklad starého nábytku, kamen, praek, sporák, beden, matrací, koberc ) L. Ševíka (Bresson), Kaftanova - Alešova (Výh.), Štpánská 2661 (Štp.), Saskova (Kl.), Finská (okr.), Koenského - Zeyerova (Roz. j.), Ininova - Kralupská (Dí), 5. kvtna J. Velly (Kro.), Uhelná (Hnid.), J. Soukupa (Ostrovec), Ústecká (Roz.s.), Vašíkova (Roz. s.), Jerevanská (okr.), MUDr. Jiroutka - Zbyslavova (Kl.), Fügnerova (Mot.), Reimanova (Kro.), Vitry (okr.), Husova J. Vaita (Roz.j.), Družstevní (Vrapice), Dlouhá (Kl.), V Bažantnici 2651 (okr.), U hvzdy (Kro.), nám. 9. kvtna (Korea), red. Bouka - Bezinova (Výh.), Americká garáže G 21 (okr.), Sokolovská (Roz. s.), Vrapická J. Špalka (Dubí), Svobody - Svépomoc (Kro.), U haldy (Kl.), J. Wericha (Ostrovec), Italská (okr.), Vyšehrad (Mot.), Moskevská (Roz. j.), Dlouhá - Šulcova (Kro.), gen. Píky (okr.), S.K. Neumanna Velvarská (Hnid.), Kübeck kižovatka se zrcadlem (Kl.), Libušínská - Mrázkova (Bresson), Smeenská panelová cesta k.p. 159 (Roz.s.), Francouzská (okr.), nám. Fr. Rosenbauma (Dubí), Benešovská Mostecká (Sítná) POZOR! Návozy mstských van jsou provádny mezi 14. a 15. hod. a odvozy vždy následující pracovní den v odpoledních hodinách. Návozy bikr. van v ervenci 2007: Prchova 3209 (Kl.), Štítného (Štpánka), Na vyhaslém (Ostrovec), Brožíkova - Oechová (Kro.) Blokové ištní erven 2007 Ševíka, Tylova, L. Zápotockého Divadelní, Ocelárenská, Rooseveltova, Barákova, J. Merhauta, Nuická, J. Hory /II.ást/, Víta Nejedlého, echova, Máchova, Hálkova, Ctiborova Vinšova od J. Hory, echova, Humna, Arbesova, Štpánka + vnitrobloky Patejdlova, Sokolská, Nezamyslova, Štítného, Lipová, Rybná, Kaprova, Sobslavova, Zahradní, Partyzánská, Úzká, Fögnerova P. Holého, Jeronýmova, Palackého, Dlnická, M. Majerové, Fügnerova strana 10 Červen Královský pivovar Krušovice pipravil Den otevených dveí PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Slavnostní zahájení sládkem pivovaru Finále Krušovické ligy Hudební skupina Václava Chaloupky z Nového Strašecí Koncert rakovnické kapely Brass Band Krojovaný průvod obcí od restaurace U lípy do pivovaru, odměnou pro dospělé účastníky v historickém kostýmu budou 2 čepovaná krušovická piva Příjezd kněžny Elisabeth von Fürstenberg s družinou, vystoupení herců divadelního spolku Tyrš Lány, předání Certifikátů kvality vybraným gastronomickým provozovnám Hudební skupina Hradní duo Písničkáři z Lité Uzavření bran pivovaru Koncert hudební skupiny BUTY na pivovarském dvoře, cena vstupenky 150,- Kč, předprodej vstupenek: prodejní síť TICKET ART a recepce Královského pivovaru Krušovice, Infocentrum Slaný, Městské informační centrum Rakovník, KC Rakovník, více na Po celý den okružní jízdy pivovarem na unikátním Šlapohybu žateckých Homolupulů Zdarma prohlídka pivovaru v době od do hodin Poprvé burza pivních etiket ve spolupráci s rakovnickými sběrateli Historický pivovarský nákladní vůz značky Praga Po celý den celý sortiment krušovických piv a čepovaný nefiltrovaný Mušketýr z pivovarské cisterny. dobré jídlo, prodej všech druhů krušovického piva a propagačních předmětů. Mediálními partnery jsou Radio Relax a týdeník Raport. Moderuje Richard Langer. Na pivovarském dvoe zahrají veer Buty P V ážení rodie, jsem otcem dvouaplleté holiky, která je postižena dtskou mozkovou obrnou. Vzhledem k tomu, že jsem se již krátce po narození dcery zaal aktivn zajímat o tuto problematiku v echách, ale ml jsem možnost získat poznatky i v zahraniních rehabilitaních ústavech, chtl bych je samozejm pedat dál rodim, kteí mají dti s podobným postižením. Rád všem átelé a píznivci krušovického piva, v titulcích máte erné na bílém odpov na nejastjší otázky, které se v tchto dnech objevují v pivovarské pošt. Vzte, že brána pivovaru se 16. ervna 2007 otev- e pesn v 9.00 hodin a od té chvíle je vám k dispozici jako každoron pivovarský dvr i pilehlé prostory, krušovické pivo i nejrznjší pochutiny, samozejm se u nás nebudete nudit, protože ledacos zajímavého se odehraje na pipravených pódiích. Loni slavil náš pivovar 425. výroí od svého založení a pijela se na nj poprvé po mnoha letech opt podívat knžna Elisabeth von Fürstenberg, jejichž Informace pro rodie postižených dtí zájemcm poskytnu bezplatn informace o pomckách pro handicapované dti, jako jsou nap. speciální koárky, individuální sedaky atd., a o možnostech, jak je získat. Dále také rád pedám poznatky a zkušenosti s Vojtovou metodou. Zájemci o informace mne mohou kontaktovat na telefonním ísle Velice rád zodpovím vaše dotazy. Petr Kaufman, Kladno rodu pivovar dlouhou dobu patil. Natolik se jí u nás zalíbilo, že si návštvu Dne otevených dveí nenechá opt ujít a pijede s celou družinou. My vás zase rozhodn nechceme pipravit o možnost vidt borce Krušovické ligy pi tradiních soutžích a prohlédnout si v prbhu dne výrobní prostory, které ten den budou v plném provozu jen kvli vám. Brána se zavírá v hodin. Podvakrát jsme uspoádali jako teku za celodenním veselím koncert echomoru, který ml na pivovarském dvoe neopakovatelnou atmosféru. Letos vám podobný zážitek nabídneme s hudební skupinou Buty od hodin. Zveme vás do Krušovic nejen na dobré pivo a tšíme se na vás. inzerce

11 SC-71352/1 otvorů SC-71402/1

12 Aktuality Májové Kladno strana 12 Červen Do Kladna přijela na návštěvu ministryně Džamila Stehlíková. Spolu s hercem Janem Potměšilem se zajímala také o to, jak jsou prostory úřadů přístupné vozíčkářům. Průvodcem jim byl primátor Dan Jiránek. V Kavárně Kubr v Kladně byla výstava prací dětí ze Soukromé speciální školy Slunce. V rámci Dne středočeského zdravotnictví si přišli obyvatelé Kladna prohlédnout i nové sídlo středočeské záchranky v areálu nemocnice. Bývalý Klub 19 se stal po rekonstrukci Centrem kontaktních sportů. Na jeho slavnostním otevření nechyběla řada vzácných hostů. V areálu Sportovního gymnázia na Sítné soutěžili žáci kladenských škol ve znalostech dopravních předpisů, základů první pomoci a také absolvovali jízdu zručnosti. Stovky maturantů v Kladně začaly v květnu skládat zkoušky dospělosti. Byla mezi nimi i Martina ŠMORANCOVÁ, studující na Sportovním gymplu v Kladně. Martina je navíc přeborníci republiky a mistryně Evropy v roce 2007 v kickboxu. Po maturite by chtěla pracovat v ochrance ústavních činitelů nebo jako kaskadérka. Mezi seniory na jejich pravidelnou taneční zábavu v restauraci U zlatého selátka zavítali herečka Uršula Kluková a herec, bývalý kaskadér a příznivec opuštěných zvířat Zdeněk Srstka. Kladno hostilo konferenci ENVIRO, kde se hovořilo nejen o životním prostředí. Kladenský primátor a předseda komise pro životní prostředí Středočeského kraje Dan Jiránek pokřtil na Budči knihu Budeč 1100 let. Příroda, krajina, člověk. Foto na str. 12 Josef Seifert

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Kyselka památkové objekty a jejich vývoj...

Kyselka památkové objekty a jejich vývoj... Kyselka památkové objekty a jejich vývoj... Rok 1991-1992 1) Západoeská zídla s.p.( MP R ) prodávají Závod Mattoni Kyselka pímým prodejem pro Karlovarské minerální vody a.s. Karlovy Vary 2)Státní léebné

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více