Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně"

Transkript

1 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmů a prohlubuje vzdělávání v jím zvolené oblasti. Volitelné předměty nabízíme podle zájmu dětí Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Cílem předmětu Cvičení z českého jazyka je vyjadřovat se ústně i písemně, podporovat u žáků čtenářské dovednosti, důraz je především kladen na čtení s porozuměním a rozvoj slovní zásoby. Do vyučovací hodiny je zařazována reedukace jednotlivých složek sluchové percepce, zrakové percepce a diferenciace, prostorové a pravolevé orientace, apod. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: - komunikační a slohovou výchovou - jazykovou výchovou Cvičení z českého jazyka je povinně volitelný předmět ve 3. 5 ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Nejčastější formou realizace je vyučovací hodina, která probíhá formou skupinové nebo samostatné práce. Průřezová témata: Předmět Cvičení z českého jazyka integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí; Komunikace; Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; Psychohygiena; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Kreativita; Mezilidské vztahy Mediální výchova - Stavba a tvorba mediálních sdělení, Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáka dovednosti potřebné k osvojování učiva - motivuje žáka k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu - předkládá žákům dostatek vhodných učebních textů a pracovních pomůcek Kompetence k řešení problémů: - vede žáka k tomu, aby uměl nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení - učí žáka využívat získané dovednosti a vědomosti k řešení daného problému

2 Kompetence komunikativní: - učí žáka prezentovat své myšlenky a názory - vede žáka ke kultivovanému projevu - zajišťuje dostatek prostoru ke komunikaci žáků Kompetence sociální a personální: - učí žáka pracovat ve skupinkách a spolupracovat na řešení problému - vede žáka k prezentaci svých myšlenek a názorů a ke vzájemnému respektu - posiluje sebedůvěru žáků Kompetence občanské: - vede žáka k využívání naučné i vědecké literatury k vytváření postojů k přírodě, - učí žáka zvládnout komunikaci i ve vyhraněných situacích - učí žáky tolerantnímu chování a jednání ve společnosti Kompetence pracovní: - vede žáka k organizování a plánování učiva - zajímá se, jak žákům vyhovuje způsob výuky - rozvíjí smysl pro povinnosti vhodnou přípravou na vyučování

3 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 3. orientuje se v gramatice měkkých a tvrdých souhlásek, vyjmenovává souhlásky obojetné vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá vyjmenovaná slova ve větách a tvoří k nim slova příbuzná procvičuje techniku čtení, zdokonaluje se v porozumění čteného textu opakuje tvar písmen a číslic, docvičuje jednotažnost psaní písmen, automatizuje psací pohyb, nacvičuje metodu volného psaní, procvičuje grafomotorické cviky vyhledává a rozeznává slovní druhy seznamuje se s podstatnými jmény a slovesy, nacvičuje určování mluvnických kategorií rozvíjí slovní zásobu, vyjadřuje se v samostatných větách, vypravuje vhodnou formou vlastní zážitky procvičuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu určuje vzájemnou polohu dvou různých objektů, orientuje se v čase a pravolevé orientaci Rozlišování druhů hlásek Vyjmenovaná slova Praktické čtení a čtení s porozuměním Písemný projev Slovní druhy Skloňování a časování Mluvený projev Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání, řešení problémů a rozhodovací schopnosti, OSV komunikace ČJ OSV psychohygiena ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ OSV komunikace ČJ OSV mezilidské vztahy, sebepoznávání a sebepojetí, PRV 3. roč. OSV rozvoj schopnosti poznávání VV, PČ

4 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 4. učí se rozlišovat předponu, kořen, část příponovou určuje předpony a předložky v přiměřeně obtížném textu určuje slovní druhy určí mluvnické kategorie pád, číslo a rod seznamuje se s vzory podstatných jmen procvičuje mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas) upevňuje si dovednost rozlišování souvětí a věty jednoduché učí se vyhledávat základní skladební dvojici (podmět a přísudek) procvičuje výslovnost a artikulační obratnost procvičuje grafomotorické cviky, nacvičuje metodu volného psaní, opisuje a přepisuje text s uvědoměním si obsahu psaného, aktivně používá základní hygienické návyky psaní zdokonaluje techniku čtení a porozumění čtenému textu procvičuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu manipuluje a rozhoduje o vzájemné poloze objektu v prostoru a čase Stavba slova Slovní druhy Podstatná jména Slovesa Stavba věty Základní skladební dvojice Mluvený projev Písemný projev Praktické čtení a čtení s porozuměním Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace ČJ 4. ročník OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ 4. ročník OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ 4. ročník ČJ 4. ročník OSV kreativita, mezilidské vztahy OSV komunikace ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání VV

5 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 5. přiřazuje slova ke vzorům a odůvodňuje psaní koncovek v textu vyhledává přídavná jména a procvičuje určování druhů a vzorů upevňuje si určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas) a rozpoznává způsob rozeznává a procvičuje druhy zájmen a číslovek docvičuje si dovednost rozlišování souvětí a věty jednoduché a podle větného vzorce vytvoří souvětí samostatně určuje základní skladební dvojici (podmět a přísudek), rozpoznává podmět holý, nevyjádřený, několikanásobný a rozvitý; procvičuje a fixuje shodu přísudku s holým podmětem rozeznává a aplikuje řeč přímou a nepřímou vyhledává podstatné informace v textu, zdokonaluje se v naslouchání, čte s porozuměním přirozeně náročné texty reprodukuje obsah přiměřeného textu, zachovává linii příběhu procvičuje grafomotorické cviky, snaží se o esteticky vyvážené písmo, samostatně vyplní formulář a dotazník procvičuje rozšiřování zrakového rozpětí a očních pohybů, upevňuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu vyzná se v prostoru, čase a pravolevé orientaci Podstatná jména Přídavná jména Slovesa Zájmena a číslovky Stavba věty Základní skladební dvojice Řeč přímá a nepřímá Čtení a naslouchání Mluvený projev Písemný projev Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace ČJ 5. ročník ČJ 5. ročník, OSV rozvoj schopnosti poznávání OSV rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, hodnoty, postoje OSV komunikace MV tvorba mediálního sdělení OSV komunikace OSV rozvoj schopnosti poznávání, VV OSV rozvoj schopnosti sebepoznání a sebepojetí

6 PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodovědné praktikum prohlubuje a rozšiřuje učivo prvouky a přírodovědy. Vzdělávací obsah předmětu je realizován 5 tematickými okruhy: - Místo, kde žijeme - Lidé kolem nás - Lidé a čas - Rozmanitost přírody - Člověk a jeho zdraví Vzdělávání v předmětu přírodovědné praktikum směřuje k: - praktickému poznávání regionálních skutečností přímou zkušeností žáků - poznávání proměnlivosti rozmanitosti živé i neživé přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy - orientaci žáků v dějích a časech - poznávání sebe, člověka jako živé bytosti socializované ve společnosti - osvojování poučení o zdravotní prevenci, první pomoci, o bezpečném chování a o zdravém životním stylu Předmět Přírodovědné praktikum se vyučuje ve ročníku jako volitelný předmět s dotací 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Osvojování učiva je založeno převážně na praktických činnostech, na utváření potřebných návyků a dovedností k okolnímu světu za pomoci specializovaných zařízení (muzeum, ZOO) a exkurzí do terénu. Využíváme různé formy práce (individuální, skupinová) a projektové vyučování. Průřezová témata: Předmět Přírodovědné praktikum integruje průřezová témata a jejich okruhy: Environmentální výchova Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj, Řešení problémů, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Rozvoj schopnosti poznávání, Rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, etika, Psychohygiena, Sebepoznání a sebepojetí Multikulturní výchova - Lidské vztahy VMEGS jsme Evropané Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáky k používání vhodných encyklopedií a odborných pomůcek - učí žáky získávat informace o přírodě živé i neživé - předkládá žákům dostatek studijních materiálů Kompetence k řešení problému: - vede žáky k samostatnému aktivnímu řešení problémů - učí žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů

7 Kompetence komunikativní: - vede žáky k užívání správné terminologie - zajišťuje dostatek prostoru ke komunikaci mezi žáky - učí žáky vyjadřovat své myšlenky, dojmy a reagovat na názory ostatních Kompetence sociální a personální: - rozvíjí společnou práci žáků, učí je spolupracovat - učí žáky respektovat názory a zkušenosti druhých lidí - vhodným způsobem posiluje sebedůvěru žáků Kompetence občanské: - učí žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi - učí žáky tolerantnímu chování a jednání mezi sebou a ve společnosti Kompetence pracovní: - vytváří u žáků pracovní návyky - vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - rozvíjí u žáků jejich smysl pro povinnost

8 Předmět: PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 3. - sestaví rodokmen své rodiny - dokáže pohovořit o vztazích v rodině - pokusí se o návrh domu, bytu, interiéru - pojmenuje faunu a flóru v okolí domova - vyhledává chráněné krajinné oblasti - zapojí se do ochrany životního prostředí absolvuje výlet, nebo procházku - vytvoří denní režim svůj a své rodiny - zprostředkuje tyto informace ostatním - navštíví muzeum, antikvariát, aj. - učí se rozlišovat výrobky přírodní a umělé - posuzuje původ výrobku - vyrobí ruční papír - aktivně se zúčastní projektu Život v půdě - účastní se exkurze do vodárny - pozoruje život v okolí vody - připravuje se na mimořádné události (povodeň, obsah evakuačního zavazadla) - navštíví hvězdárnu, pozoruje oblohu - vytvoří model Sluneční soustavy - seznámí se s živočichy v ZOO Brno - uvědomí si ohrožené druhy - absolvuje vycházku do obory - navštíví Dětské muzeum MZM Brno - seznámí se s rostlinami v botanické zahradě - učí se poznávat ohrožené druhy rostlin - vytváří herbář - zajímá se o životní prostředí - shlédne DVD o lidském těle - vytvoří potravinovou pyramidu - posuzuje vlastní životosprávu - dbá o zdravou výživu a zařadí ji do jídelníčku Rodina a domov Země, v níž žijeme Lidé a čas Lidé a výrobky Neživá příroda Neživá příroda II Slunce a Země Zkoumáme přírodu Zkoumáme přírodu II Lidské tělo OSV poznávání lidí, mezilid.vztahy, komunikace Čj, Aj 3. roč. EV vztah člověka k prostředí, ekosystémy Čj, Vv 3. roč. OSV rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Aj, M, Inf 3. roč. EV ekosystémy M, Vv, Pč 3. roč. EV základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Vv, Hv, Pč 3. roč. EV základní podmínky života OSV sebepoznání a sebepojetí Tv 3. roč.

9 Předmět: PŘÍRODOVÉDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 4. - vypráví o přírodních zajímavostech z prázdnin - seznámí ostatní s ukázkami přírodnin - popisuje různá přírodní prostředí - seznamuje se s ekosystémem les - absolvuje výukový program - vytvoří potravní řetězec - vyhledává informace k sestavení řetězce - zamýšlí se nad rovnováhou v přírodě - učí se poznávat stopy zvířat - pozoruje a odlévá jejich stopy, vytvoří sbírku stop - vyrobí lojové krmítko, umístí a pozoruje ho - zaznamenává druhy ptáků, kteří navštěvují krmítko - rozlišuje ptáky stěhovavé a zimující - shlédne výstavu hornin a nerostů - seznámí se s nejběžnějšími horninami a nerosty v ČR - zjišťuje výskyt hornin a nerostů z mapy - vytvoří tabulky výšky a váhy, měří teplotu - vyrobí hodiny a pracuje s nimi - poznává a rozlišuje plody ovoce a zeleniny - ochutnává ovoce a zeleninu a analyzuje podle smyslů - porovnává čerstvé a sušené plody (vzhled, chuť, využití, hmotnost, ) - vytvoří kartu svého oblíbeného zvířete, nebo domácího mazlíčka s co nejvíce informacemi - navštíví přírodovědnou stanici s následnou diskuzí s chovateli - seznámí se s alergenními a jedovatými rostlinami a živočichy Příroda u nás a ve světě Les Potravinové vztahy v přírodě Stopy zvířat Ptactvo v zimě Horniny a nerosty Měření Plody Můj mazlíček Nebezpečí v přírodě OSV- řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, etika EV ekosystémy Vv, Vl-4. roč. M 4.roč.

10 Předmět: PŘÍRODOVÉDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 5. - posuzuje pozitivní a negativní zásahy člověka do přírody - vyhledává informace k tématu - zkoumá prakticky podmínky růstu a vývoje rostlin - zjišťuje místní naleziště nerostných surovin - navštíví krasovou oblast nebo pískovcový lom - poznává a pojmenovává nalezené horniny - zúčastní se exkurze (elektrárna, rozvodné závody) - sbírá informace o alternativních energetických zdrojích - vytvoří model (větrná elektrárna) - prohloubí si znalosti návštěvou planetária - seznamuje se s typy souhvězdí - učí se orientaci podle hvězdné oblohy - zjišťuje a zapisuje poznatky z historie letů do vesmíru - pracuje se získanými informacemi a vytváří kartotéku - třídí živočichy podle podnebných pásů - zjišťuje podmínky života živočichů v jednotlivých pásech - porovnává získané informace s místními živočichy - pracuje s ICT prostředky - prohlubuje si dosavadní znalosti o živočiších, jejich vývoji a přizpůsobení se životu na Zemi - seznamuje se s teorií vzniku života na Zemi (Darwinova, náboženská a mimozemská teorie) - porovnává člověka a ostatní savce - zjišťuje zajímavosti o lidském těle - osvojuje si poznatky o potravinách rostlinného i živočišného původu Podmínky života na Zemi Nerostné bohatství regionu Energetické zdroje Vesmír Historie kosmu Rozmanitost na Zemi Moudrá příroda Člověk Zdravá výživa a péče o tělo EV základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidská aktivita a problémy životního prostředí Vl 5. roč. Vl 5. roč. Tv 5. roč.

11 - vyděluje potraviny zdraví škodlivé - zkoumá negativní vliv škodlivin na lidský organismus - diskutuje o prevenci návykových látek - referuje o vlastních hygienických návycích - navrhuje zlepšení hygieny - vytváří nezbytná hygienická pravidla a řídí se jimi - dohlíží na dodržování těchto pravidel i mezi ostatními žáky (zdravotnické hlídky) - seznámí se s hygienou duševní, pracovní, - diskutuje a zdramatizuje negativní chování společnosti - shromažďuje informace o jednotlivých rasách na kontinentech světa - porovnává rozdíly barvu kůže, náboženství, životní styl - vytvoří atlas rasových skupin na Zemi - sestaví vhodnou anketu o rasismu Ochrana zdraví Lidské rasy OSV- psychohygiena Tv 5. roč. MKV- lidské vztahy OSV- morální rozvoj VMEGS-jsme Evropané

12 VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivědné praktikum se realizuje ve ročníku na 1. stupni školy. Plynule navazuje na učivo prvouky a vlastivědy. Vzdělávací obsah se týká člověka, společnosti, vlasti, kultury a dalších témat. Vzdělávání v předmětu Vlastivědné praktikum směřuje k: - prohloubení znalostí z prvouky a vlastivědy - orientaci v čase - upevňování znalostí o významných událostech evropských dějin - porozumění demokratickému uspořádání společnosti - poznávání Země z hlediska přírodních a kulturních odlišností jednotlivých světadílů, národů Předmět je vyučován jako povinně volitelný předmět ve ročníku s dotací 1 hod. týdně. Do výuky jsou zařazovány přednášky, exkurze, práce v terénu apod. Formy práce individuální, skupinová. Průřezová témata: Předmět Vlastivědné praktikum integruje průřezová témata a jejich okruhy: Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané Multikulturní výchova - Kulturní diference Environmentální výchova - Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní a sociální výchova Sebeorganizace a seberegulace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáky k užívání správné terminologie - učí žáky vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, začlení obec (město) do příslušného kraje - předkládá žákům dostatek pracovních materiálů k učení Kompetence k řešení problému: - umožňuje žákům práci s encyklopediemi a medii - žákům je umožněno zažití úspěchu - zadává úkoly vedoucí k posílení schopnosti používání vlastního úsudku

13 Kompetence komunikativní: - vede žáky k praktickému ověřování a vzájemné komunikaci - vede žáky k argumentaci - rozvíjí schopnost vyjadřovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální: - učí žáky rozlišovat vztahy mezi lidmi a národy - vytváří heterogenní pracovní skupiny - vnáší mezi žáky přátelskou pracovní atmosféru Kompetence občanské: - učí žáky pojmenovat kulturní či historické památky - vede žáky k hodnocení vlastních výsledků - podporuje u žáků prosazování pozitivních postojú Kompetence pracovní: - vede žáky k plánování úkolů a postupů - vede žáky k uplatňování elementárních poznatků o lidské společnosti, soužití a o práci lidí (porovnává minulost se současností

14 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 3. - poznává důležité objekty a památky ve své obci - seznamuje se s dopravní situací - seznamuje se s významnými osobnostmi obce - orientuje se na mapě, v krajině - rozeznává pojmy týkající se struktury krajiny - pojmenuje sousední státy ČR - seznamuje se s pojmem EU - pracuje s politickou mapou - seznamuje se s historicky doloženými a nedoloženými osobnostmi - vyhledává a třídí informace o dějinách ČR - orientuje se v čase - používá různá měřidla času - poznává současnost a minulost v našem životě - seznamuje se s tradičními lidovými zvyky\ v jednotlivých krajích ČR - seznamuje se a porovnává jednotlivá nářečí, dialekty - seznamuje se s pojmem ekologie - vyhledává informace o průmyslových objektech a jejich vlivu na životní prostředí - seznamuje se s pojmem tříděný odpad - porovnává život za války a v míru - seznamuje se s důležitými válkami - pojmenuje důležité osobnosti dějin - seznamuje se s pojmy CHKO, UNESCO, pozná jejich symboly, vyhledá je na mapě - seznamuje se s významem CHKO a UNESCO Naše obec Země, v níž žijeme Okolní státy Pověsti, dějiny Lidé a čas Lidové zvyky, tradice, řemesla Věci a činnosti kolem nás Válka a mír Významné osobnosti českých zemí Chráněné krajinné oblasti, UNESCO VDO Občan, občanská společnost a stát PRV - 3. roč. VL 4., 5. roč. VMEGS Jsme Evropané. ČJ 4., 5. roč. OSV Seberegulace a sebeorganizace AJ 3. roč. M 3. roč. Inf. 3. roč. MV Kulturní diference EV Zákl. podmínky života VL 4., 5. roč. EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘ 4., 5. roč. VL 4., 5. roč.

15 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 4. - ujasní si polohu ČR v rámci Evropy - pojmenuje sousední státy ČR - pracuje s politickou mapou - pracuje s plánem Prahy - prohlubuje si znalosti o historii, pamětihodnostech a zajímavých místech hlavního města ČR - rozšiřuje si znalosti o jednotlivých krajích ČR - vyhledává si zajímavosti o krajích ČR - porovnává život v demokratickém a totalitním státě - uvědomuje si práva a povinnosti v rámci demokracie - vhodně používá jednotlivé druhy map - vytváří jednoduché orientační mapy - pracuje s informačními technologiemi - seznamuje se s vývojovou linií lidstva - sleduje novodobé archeologické objevy - vyrobí si jednoduchý pravěký předmět - seznamuje se s historicky doloženými i nedoloženými osobnostmi - vyhledává a třídí informace o dějinách ČR - seznamuje se s životem za vlády Přemyslovců - seznamuje se stavebním slohem této doby - seznamuje se s životem za vlády Lucemburků - seznamuje se stavebním slohem této doby - seznamuje se s jednotlivými stavebními slohy - srovnává prvky jednotlivých stavebních slohů Poloha ČR v rámci Evropy Praha Kraje ČR Politické systémy Mapy a plány Pravěk Pověsti Rod Přemyslovců Rod Lucemburků Stavební slohy VMEGS Objevujeme Evropu a svět PŘ - 5. roč. VL 4., 5. roč. VV - 4., 5. roč. VDO Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě VL 4., 5. roč. VDO Občan, občanská společnost a stát; Formy participace občanů v politickém životě VL 4., 5. roč. ČJ 4., 5. roč.

16 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 5. - rozšiřuje si znalosti o ČR - seznamuje se zajímavostmi sousedních států - porovnává současný způsob života ve městě a na vesnici - seznamuje se s životem našich předků - vyhledává informace o významných událostech této doby - seznamuje se s významnými osobnostmi této doby - hodnotí život za války - uvědomuje si důsledky války - rozšiřuje si vědomosti o novodobých dějinách - shromažďuje informace o životě po 2. světové válce - seznamuje se kulturou a zajímavými místy - seznamuje se se základními geografickými údaji ČR a sousední státy Život ve městě a na vesnici Rod Habsburků Válka Dějiny po roce 1945 Evropa Asie Austrálie Amerika Afrika VL 4., 5. roč. VMEGS Objevujeme Evropu a svět VV 5. roč. PŘ 5. roč. MV Kulturní diference

17 Obsahová náplň volitelných předmětů 2. stupně Povinně volitelný předmět Německý jazyk je zařazený do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kapitole 5.1. CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA (6.-9.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Cvičení z českého jazyka je povinně volitelný předmět nabízený žákům v ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně z disponibilní časové dotace. Hlavní důraz v předmětu je kladen na jazykovou výchovu. Základem je prohlubování znalostí a získání většího přehledu v českém jazyce nad rámec vyučovacího předmětu. Žáci se zdokonalují v ústním i písemném projevu a jsou tak vedeni ke správnému vyjadřování a smysluplné komunikaci. Učí se pracovat s odbornými texty a různými jazykovými pomůckami. Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v učebně výpočetní techniky. Průřezová témata: Předmět Cvičení z českého jazyka integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova psychohygiena, rozvoj schopnosti poznávání, kreativita Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech jsme Evropané - poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva - na praktických příkladech vysvětluje cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení - zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků Kompetence k řešení problémů: - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vede žáky k plánování postupů - vede žáky k nalézání chyb v textu a k odůvodňování správných řešení Kompetence komunikativní: - zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností žáka v mateřském jazyce - vytváří prostor pro vyjadřování žáků při problémových úlohách - vede žáky k formulování vlastních názorů a myšlenek

18 Kompetence sociální a personální: - zařazuje práci ve skupině (organizace, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) - dodává žákům sebedůvěru a vnáší přátelskou atmosféru do výuky - podporuje u žáků vzájemnou pomoc a vytváří situace tuto pomoc vyžadující Kompetence občanské: - vede žáka k respektování věkových, intelektových a sociálních zvláštností žáků - zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní - motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních Kompetence pracovní: - rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování - vytváří podnětné a tvořivé prostředí pro práci žáků - vede žáka k organizaci práce ve skupině a k hodnocení práce vlastní i skupinové

19 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 6. - zdůvodní pravopisné jevy lexikální a morfologické - aplikuje základy syntaktického pravopisu - dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy - uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy - určuje některé mluvnické kategorie - tvoří spisovné tvary slov a správně je používá - pochopí vztah mezi základními větnými členy - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, větu hlavní a vedlejší - určuje ve větě podmět a přísudek Pravopis - lexikální a morfologický Tvarosloví - ohebné slovní druhy Skladba - základní větné členy Pravopis - shoda přísudku s podmětem Skladba - věta jednoduchá a souvětí, věta hlavní a vedlejší, grafické znázornění OSV psychohygiena OSV rozvoj schopností poznávání Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

20 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 7. - užívá přenášení pojmenování - rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby - orientuje se v zásadách tvoření českých slov - rozlišuje slovní druhy - seznamuje se s nepravidelnostmi ve skloňování ohebných slovních druhů - tvoří spisovné tvary slov a vhodně je využívá v komunikaci - vysvětlí principy a zásady pravopisu - zdůvodní pravopisné jevy lexikální, morfologické a syntaktické - určí základní skladební dvojici a další rozvíjející větné členy - rozlišuje jednotlivé větné členy - zdůvodní základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Slovní zásoba - význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma Tvoření slov - slovotvorba, způsoby tvoření slov, obohacování slovní zásoby Tvarosloví: - ohebné slovní druhy - slovesný rod - neohebné slovní druhy - pravopis i/y Skladba - stavba věty, základní a rozvíjející větné členy OSV psychohygiena OSV kreativita Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

21 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 8. - používá správnou výslovnost a pravopis cizích slov - dokáže nahradit cizí slovo českým - užívá cizí vlastní jména v textu - vysvětlí principy a základy pravopisu - zdůvodní i obtížnější tvary pravopisu - správně používá interpunkci v souvětí - určuje druhy vedlejších vět - rozezná významový poměr mezi několikanásobnými větnými členy - zdůvodní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Slovní zásoba (pravopis a výslovnost přejatých slov) Tvarosloví - skloňování přejatých slov, slovesný vid Pravopis - i/y v koncovkách, předpony s/z, předložky s/z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Skladba - věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné a podřadné, spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí AJ 6. roč. VMEGS jsme Evropané OSV psychohygiena Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

22 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 9. - vysvětlí pravopisná pravidla a procvičuje jejich používání - rozpozná pravopisné jevy syntaktické v souvětí - správně třídí slovní druhy - tvoří spisovné tvary slov - provádí rozbory vět jednoduchých a souvětí - určuje druhy souvětí Pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický Skladba - výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu OSV psychohygiena Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

23 CVIČENÍ Z MATEMATIKY (6.-9.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Cvičení z matematiky doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět Matematika. Prohlubuje a upevňuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Předmět Cvičení z matematiky je vyučován jako volitelný předmět v ročníku. Časová dotace je 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace pro každý ročník. Metody práce jsou zaměřené na samostatnou práci žáků a na práci ve skupinách, kde se žáci učí vzájemně spolupracovat. Při výuce jsou používány pracovní sešity a doplňující cvičení. Průřezová témata: Předmět Cvičení z matematiky integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení Učitel vede žáky k: - rozvoji schopnosti zhodnotit věcnost a správnost použitého řešení - osvojení standardních matematických postupů a výpočtů Kompetence k řešení problému Učitel vede žáky k: - volbě vhodného způsobu nebo více způsobů řešení zadaného matematického úkolu - aplikaci známých postupů na nové typy předkládaných úloh Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k: - řešení úloh kde se uplatní vzájemná komunikace žáků k danému problému - formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky k: - rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh - respektování názoru ostatních Kompetence občanské Učitel vede žáky k: - řešení úloh z oblasti svých zájmů a běžného života - respektování společně dohodnutých pravidel při práci Kompetence pracovní Učitel vede žáky k: - bezpečnému používání vhodných pomůcek - kalkulátory, rýsovací potřeby - samostatnému vytváření modelů těles z různých materiálů potřebných ve výuce

24 Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY Ročník: 6. - zaokrouhlí desetinné číslo - správně porovnává desetinná čísla - vypočte příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel - určí velikost úhlu měřením - narýsuje osu úhlu - sečte a odečte úhly početně i graficky - určí shodné útvary - sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti - určí osově souměrný útvar - používá znaky dělitelnosti (2, 3, 5, 10) - složené číslo rozloží na součin prvočísel - určí největší spol. dělitel (NSD) a nejmenší spol. násobek (nsn) dané dvojice nebo trojice čísel - rozliší vnitřní a vnější úhel v trojúhelníku - rozlišuje jednotlivé druhy trojúhelníků - narýsuje výšku, těžnici v libovolném trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou libovolnému trojúhelníku - narýsuje krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání - narýsuje síť krychle a kvádru - vypočítá povrch a objem krychle a kvádru Desetinná čísla - znázorňování na číselné ose, zaokrouhlování - operace s desetinnými čísly Úhel a jeho velikost - sčítání, odčítání úhlů (početně a graficky) Osová souměrnost - shodnost geometrických útvarů - osově souměrné útvary Dělitelnost - násobek, dělitel - kritéria dělitelnosti - nsn, NSD Trojúhelník - druhy trojúhelníků - výšky, těžnice - kružnice opsaná, vepsaná - konstrukce Krychle a kvádr - krychle a kvádr ve volném rovnoběžník. provedení - síť krychle a kvádru - výpočet povrchu a objemu OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - seberegulace a sebeorganizace OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vv - 6. roč.

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu NAŽIVO+ Verze 2 Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Lidická 9, Horka nad Moravou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Verze 1-24. 8.

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Příloha Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Vyučovací předmět: Německý jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více