Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně"

Transkript

1 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmů a prohlubuje vzdělávání v jím zvolené oblasti. Volitelné předměty nabízíme podle zájmu dětí Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Cílem předmětu Cvičení z českého jazyka je vyjadřovat se ústně i písemně, podporovat u žáků čtenářské dovednosti, důraz je především kladen na čtení s porozuměním a rozvoj slovní zásoby. Do vyučovací hodiny je zařazována reedukace jednotlivých složek sluchové percepce, zrakové percepce a diferenciace, prostorové a pravolevé orientace, apod. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: - komunikační a slohovou výchovou - jazykovou výchovou Cvičení z českého jazyka je povinně volitelný předmět ve 3. 5 ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Nejčastější formou realizace je vyučovací hodina, která probíhá formou skupinové nebo samostatné práce. Průřezová témata: Předmět Cvičení z českého jazyka integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí; Komunikace; Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; Psychohygiena; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Kreativita; Mezilidské vztahy Mediální výchova - Stavba a tvorba mediálních sdělení, Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáka dovednosti potřebné k osvojování učiva - motivuje žáka k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu - předkládá žákům dostatek vhodných učebních textů a pracovních pomůcek Kompetence k řešení problémů: - vede žáka k tomu, aby uměl nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení - učí žáka využívat získané dovednosti a vědomosti k řešení daného problému

2 Kompetence komunikativní: - učí žáka prezentovat své myšlenky a názory - vede žáka ke kultivovanému projevu - zajišťuje dostatek prostoru ke komunikaci žáků Kompetence sociální a personální: - učí žáka pracovat ve skupinkách a spolupracovat na řešení problému - vede žáka k prezentaci svých myšlenek a názorů a ke vzájemnému respektu - posiluje sebedůvěru žáků Kompetence občanské: - vede žáka k využívání naučné i vědecké literatury k vytváření postojů k přírodě, - učí žáka zvládnout komunikaci i ve vyhraněných situacích - učí žáky tolerantnímu chování a jednání ve společnosti Kompetence pracovní: - vede žáka k organizování a plánování učiva - zajímá se, jak žákům vyhovuje způsob výuky - rozvíjí smysl pro povinnosti vhodnou přípravou na vyučování

3 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 3. orientuje se v gramatice měkkých a tvrdých souhlásek, vyjmenovává souhlásky obojetné vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá vyjmenovaná slova ve větách a tvoří k nim slova příbuzná procvičuje techniku čtení, zdokonaluje se v porozumění čteného textu opakuje tvar písmen a číslic, docvičuje jednotažnost psaní písmen, automatizuje psací pohyb, nacvičuje metodu volného psaní, procvičuje grafomotorické cviky vyhledává a rozeznává slovní druhy seznamuje se s podstatnými jmény a slovesy, nacvičuje určování mluvnických kategorií rozvíjí slovní zásobu, vyjadřuje se v samostatných větách, vypravuje vhodnou formou vlastní zážitky procvičuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu určuje vzájemnou polohu dvou různých objektů, orientuje se v čase a pravolevé orientaci Rozlišování druhů hlásek Vyjmenovaná slova Praktické čtení a čtení s porozuměním Písemný projev Slovní druhy Skloňování a časování Mluvený projev Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání, řešení problémů a rozhodovací schopnosti, OSV komunikace ČJ OSV psychohygiena ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ OSV komunikace ČJ OSV mezilidské vztahy, sebepoznávání a sebepojetí, PRV 3. roč. OSV rozvoj schopnosti poznávání VV, PČ

4 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 4. učí se rozlišovat předponu, kořen, část příponovou určuje předpony a předložky v přiměřeně obtížném textu určuje slovní druhy určí mluvnické kategorie pád, číslo a rod seznamuje se s vzory podstatných jmen procvičuje mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas) upevňuje si dovednost rozlišování souvětí a věty jednoduché učí se vyhledávat základní skladební dvojici (podmět a přísudek) procvičuje výslovnost a artikulační obratnost procvičuje grafomotorické cviky, nacvičuje metodu volného psaní, opisuje a přepisuje text s uvědoměním si obsahu psaného, aktivně používá základní hygienické návyky psaní zdokonaluje techniku čtení a porozumění čtenému textu procvičuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu manipuluje a rozhoduje o vzájemné poloze objektu v prostoru a čase Stavba slova Slovní druhy Podstatná jména Slovesa Stavba věty Základní skladební dvojice Mluvený projev Písemný projev Praktické čtení a čtení s porozuměním Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace ČJ 4. ročník OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ 4. ročník OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ 4. ročník ČJ 4. ročník OSV kreativita, mezilidské vztahy OSV komunikace ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání VV

5 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 5. přiřazuje slova ke vzorům a odůvodňuje psaní koncovek v textu vyhledává přídavná jména a procvičuje určování druhů a vzorů upevňuje si určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas) a rozpoznává způsob rozeznává a procvičuje druhy zájmen a číslovek docvičuje si dovednost rozlišování souvětí a věty jednoduché a podle větného vzorce vytvoří souvětí samostatně určuje základní skladební dvojici (podmět a přísudek), rozpoznává podmět holý, nevyjádřený, několikanásobný a rozvitý; procvičuje a fixuje shodu přísudku s holým podmětem rozeznává a aplikuje řeč přímou a nepřímou vyhledává podstatné informace v textu, zdokonaluje se v naslouchání, čte s porozuměním přirozeně náročné texty reprodukuje obsah přiměřeného textu, zachovává linii příběhu procvičuje grafomotorické cviky, snaží se o esteticky vyvážené písmo, samostatně vyplní formulář a dotazník procvičuje rozšiřování zrakového rozpětí a očních pohybů, upevňuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu vyzná se v prostoru, čase a pravolevé orientaci Podstatná jména Přídavná jména Slovesa Zájmena a číslovky Stavba věty Základní skladební dvojice Řeč přímá a nepřímá Čtení a naslouchání Mluvený projev Písemný projev Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace ČJ 5. ročník ČJ 5. ročník, OSV rozvoj schopnosti poznávání OSV rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, hodnoty, postoje OSV komunikace MV tvorba mediálního sdělení OSV komunikace OSV rozvoj schopnosti poznávání, VV OSV rozvoj schopnosti sebepoznání a sebepojetí

6 PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodovědné praktikum prohlubuje a rozšiřuje učivo prvouky a přírodovědy. Vzdělávací obsah předmětu je realizován 5 tematickými okruhy: - Místo, kde žijeme - Lidé kolem nás - Lidé a čas - Rozmanitost přírody - Člověk a jeho zdraví Vzdělávání v předmětu přírodovědné praktikum směřuje k: - praktickému poznávání regionálních skutečností přímou zkušeností žáků - poznávání proměnlivosti rozmanitosti živé i neživé přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy - orientaci žáků v dějích a časech - poznávání sebe, člověka jako živé bytosti socializované ve společnosti - osvojování poučení o zdravotní prevenci, první pomoci, o bezpečném chování a o zdravém životním stylu Předmět Přírodovědné praktikum se vyučuje ve ročníku jako volitelný předmět s dotací 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Osvojování učiva je založeno převážně na praktických činnostech, na utváření potřebných návyků a dovedností k okolnímu světu za pomoci specializovaných zařízení (muzeum, ZOO) a exkurzí do terénu. Využíváme různé formy práce (individuální, skupinová) a projektové vyučování. Průřezová témata: Předmět Přírodovědné praktikum integruje průřezová témata a jejich okruhy: Environmentální výchova Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj, Řešení problémů, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Rozvoj schopnosti poznávání, Rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, etika, Psychohygiena, Sebepoznání a sebepojetí Multikulturní výchova - Lidské vztahy VMEGS jsme Evropané Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáky k používání vhodných encyklopedií a odborných pomůcek - učí žáky získávat informace o přírodě živé i neživé - předkládá žákům dostatek studijních materiálů Kompetence k řešení problému: - vede žáky k samostatnému aktivnímu řešení problémů - učí žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů

7 Kompetence komunikativní: - vede žáky k užívání správné terminologie - zajišťuje dostatek prostoru ke komunikaci mezi žáky - učí žáky vyjadřovat své myšlenky, dojmy a reagovat na názory ostatních Kompetence sociální a personální: - rozvíjí společnou práci žáků, učí je spolupracovat - učí žáky respektovat názory a zkušenosti druhých lidí - vhodným způsobem posiluje sebedůvěru žáků Kompetence občanské: - učí žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi - učí žáky tolerantnímu chování a jednání mezi sebou a ve společnosti Kompetence pracovní: - vytváří u žáků pracovní návyky - vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - rozvíjí u žáků jejich smysl pro povinnost

8 Předmět: PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 3. - sestaví rodokmen své rodiny - dokáže pohovořit o vztazích v rodině - pokusí se o návrh domu, bytu, interiéru - pojmenuje faunu a flóru v okolí domova - vyhledává chráněné krajinné oblasti - zapojí se do ochrany životního prostředí absolvuje výlet, nebo procházku - vytvoří denní režim svůj a své rodiny - zprostředkuje tyto informace ostatním - navštíví muzeum, antikvariát, aj. - učí se rozlišovat výrobky přírodní a umělé - posuzuje původ výrobku - vyrobí ruční papír - aktivně se zúčastní projektu Život v půdě - účastní se exkurze do vodárny - pozoruje život v okolí vody - připravuje se na mimořádné události (povodeň, obsah evakuačního zavazadla) - navštíví hvězdárnu, pozoruje oblohu - vytvoří model Sluneční soustavy - seznámí se s živočichy v ZOO Brno - uvědomí si ohrožené druhy - absolvuje vycházku do obory - navštíví Dětské muzeum MZM Brno - seznámí se s rostlinami v botanické zahradě - učí se poznávat ohrožené druhy rostlin - vytváří herbář - zajímá se o životní prostředí - shlédne DVD o lidském těle - vytvoří potravinovou pyramidu - posuzuje vlastní životosprávu - dbá o zdravou výživu a zařadí ji do jídelníčku Rodina a domov Země, v níž žijeme Lidé a čas Lidé a výrobky Neživá příroda Neživá příroda II Slunce a Země Zkoumáme přírodu Zkoumáme přírodu II Lidské tělo OSV poznávání lidí, mezilid.vztahy, komunikace Čj, Aj 3. roč. EV vztah člověka k prostředí, ekosystémy Čj, Vv 3. roč. OSV rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Aj, M, Inf 3. roč. EV ekosystémy M, Vv, Pč 3. roč. EV základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Vv, Hv, Pč 3. roč. EV základní podmínky života OSV sebepoznání a sebepojetí Tv 3. roč.

9 Předmět: PŘÍRODOVÉDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 4. - vypráví o přírodních zajímavostech z prázdnin - seznámí ostatní s ukázkami přírodnin - popisuje různá přírodní prostředí - seznamuje se s ekosystémem les - absolvuje výukový program - vytvoří potravní řetězec - vyhledává informace k sestavení řetězce - zamýšlí se nad rovnováhou v přírodě - učí se poznávat stopy zvířat - pozoruje a odlévá jejich stopy, vytvoří sbírku stop - vyrobí lojové krmítko, umístí a pozoruje ho - zaznamenává druhy ptáků, kteří navštěvují krmítko - rozlišuje ptáky stěhovavé a zimující - shlédne výstavu hornin a nerostů - seznámí se s nejběžnějšími horninami a nerosty v ČR - zjišťuje výskyt hornin a nerostů z mapy - vytvoří tabulky výšky a váhy, měří teplotu - vyrobí hodiny a pracuje s nimi - poznává a rozlišuje plody ovoce a zeleniny - ochutnává ovoce a zeleninu a analyzuje podle smyslů - porovnává čerstvé a sušené plody (vzhled, chuť, využití, hmotnost, ) - vytvoří kartu svého oblíbeného zvířete, nebo domácího mazlíčka s co nejvíce informacemi - navštíví přírodovědnou stanici s následnou diskuzí s chovateli - seznámí se s alergenními a jedovatými rostlinami a živočichy Příroda u nás a ve světě Les Potravinové vztahy v přírodě Stopy zvířat Ptactvo v zimě Horniny a nerosty Měření Plody Můj mazlíček Nebezpečí v přírodě OSV- řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, etika EV ekosystémy Vv, Vl-4. roč. M 4.roč.

10 Předmět: PŘÍRODOVÉDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 5. - posuzuje pozitivní a negativní zásahy člověka do přírody - vyhledává informace k tématu - zkoumá prakticky podmínky růstu a vývoje rostlin - zjišťuje místní naleziště nerostných surovin - navštíví krasovou oblast nebo pískovcový lom - poznává a pojmenovává nalezené horniny - zúčastní se exkurze (elektrárna, rozvodné závody) - sbírá informace o alternativních energetických zdrojích - vytvoří model (větrná elektrárna) - prohloubí si znalosti návštěvou planetária - seznamuje se s typy souhvězdí - učí se orientaci podle hvězdné oblohy - zjišťuje a zapisuje poznatky z historie letů do vesmíru - pracuje se získanými informacemi a vytváří kartotéku - třídí živočichy podle podnebných pásů - zjišťuje podmínky života živočichů v jednotlivých pásech - porovnává získané informace s místními živočichy - pracuje s ICT prostředky - prohlubuje si dosavadní znalosti o živočiších, jejich vývoji a přizpůsobení se životu na Zemi - seznamuje se s teorií vzniku života na Zemi (Darwinova, náboženská a mimozemská teorie) - porovnává člověka a ostatní savce - zjišťuje zajímavosti o lidském těle - osvojuje si poznatky o potravinách rostlinného i živočišného původu Podmínky života na Zemi Nerostné bohatství regionu Energetické zdroje Vesmír Historie kosmu Rozmanitost na Zemi Moudrá příroda Člověk Zdravá výživa a péče o tělo EV základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidská aktivita a problémy životního prostředí Vl 5. roč. Vl 5. roč. Tv 5. roč.

11 - vyděluje potraviny zdraví škodlivé - zkoumá negativní vliv škodlivin na lidský organismus - diskutuje o prevenci návykových látek - referuje o vlastních hygienických návycích - navrhuje zlepšení hygieny - vytváří nezbytná hygienická pravidla a řídí se jimi - dohlíží na dodržování těchto pravidel i mezi ostatními žáky (zdravotnické hlídky) - seznámí se s hygienou duševní, pracovní, - diskutuje a zdramatizuje negativní chování společnosti - shromažďuje informace o jednotlivých rasách na kontinentech světa - porovnává rozdíly barvu kůže, náboženství, životní styl - vytvoří atlas rasových skupin na Zemi - sestaví vhodnou anketu o rasismu Ochrana zdraví Lidské rasy OSV- psychohygiena Tv 5. roč. MKV- lidské vztahy OSV- morální rozvoj VMEGS-jsme Evropané

12 VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivědné praktikum se realizuje ve ročníku na 1. stupni školy. Plynule navazuje na učivo prvouky a vlastivědy. Vzdělávací obsah se týká člověka, společnosti, vlasti, kultury a dalších témat. Vzdělávání v předmětu Vlastivědné praktikum směřuje k: - prohloubení znalostí z prvouky a vlastivědy - orientaci v čase - upevňování znalostí o významných událostech evropských dějin - porozumění demokratickému uspořádání společnosti - poznávání Země z hlediska přírodních a kulturních odlišností jednotlivých světadílů, národů Předmět je vyučován jako povinně volitelný předmět ve ročníku s dotací 1 hod. týdně. Do výuky jsou zařazovány přednášky, exkurze, práce v terénu apod. Formy práce individuální, skupinová. Průřezová témata: Předmět Vlastivědné praktikum integruje průřezová témata a jejich okruhy: Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané Multikulturní výchova - Kulturní diference Environmentální výchova - Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní a sociální výchova Sebeorganizace a seberegulace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáky k užívání správné terminologie - učí žáky vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, začlení obec (město) do příslušného kraje - předkládá žákům dostatek pracovních materiálů k učení Kompetence k řešení problému: - umožňuje žákům práci s encyklopediemi a medii - žákům je umožněno zažití úspěchu - zadává úkoly vedoucí k posílení schopnosti používání vlastního úsudku

13 Kompetence komunikativní: - vede žáky k praktickému ověřování a vzájemné komunikaci - vede žáky k argumentaci - rozvíjí schopnost vyjadřovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální: - učí žáky rozlišovat vztahy mezi lidmi a národy - vytváří heterogenní pracovní skupiny - vnáší mezi žáky přátelskou pracovní atmosféru Kompetence občanské: - učí žáky pojmenovat kulturní či historické památky - vede žáky k hodnocení vlastních výsledků - podporuje u žáků prosazování pozitivních postojú Kompetence pracovní: - vede žáky k plánování úkolů a postupů - vede žáky k uplatňování elementárních poznatků o lidské společnosti, soužití a o práci lidí (porovnává minulost se současností

14 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 3. - poznává důležité objekty a památky ve své obci - seznamuje se s dopravní situací - seznamuje se s významnými osobnostmi obce - orientuje se na mapě, v krajině - rozeznává pojmy týkající se struktury krajiny - pojmenuje sousední státy ČR - seznamuje se s pojmem EU - pracuje s politickou mapou - seznamuje se s historicky doloženými a nedoloženými osobnostmi - vyhledává a třídí informace o dějinách ČR - orientuje se v čase - používá různá měřidla času - poznává současnost a minulost v našem životě - seznamuje se s tradičními lidovými zvyky\ v jednotlivých krajích ČR - seznamuje se a porovnává jednotlivá nářečí, dialekty - seznamuje se s pojmem ekologie - vyhledává informace o průmyslových objektech a jejich vlivu na životní prostředí - seznamuje se s pojmem tříděný odpad - porovnává život za války a v míru - seznamuje se s důležitými válkami - pojmenuje důležité osobnosti dějin - seznamuje se s pojmy CHKO, UNESCO, pozná jejich symboly, vyhledá je na mapě - seznamuje se s významem CHKO a UNESCO Naše obec Země, v níž žijeme Okolní státy Pověsti, dějiny Lidé a čas Lidové zvyky, tradice, řemesla Věci a činnosti kolem nás Válka a mír Významné osobnosti českých zemí Chráněné krajinné oblasti, UNESCO VDO Občan, občanská společnost a stát PRV - 3. roč. VL 4., 5. roč. VMEGS Jsme Evropané. ČJ 4., 5. roč. OSV Seberegulace a sebeorganizace AJ 3. roč. M 3. roč. Inf. 3. roč. MV Kulturní diference EV Zákl. podmínky života VL 4., 5. roč. EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘ 4., 5. roč. VL 4., 5. roč.

15 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 4. - ujasní si polohu ČR v rámci Evropy - pojmenuje sousední státy ČR - pracuje s politickou mapou - pracuje s plánem Prahy - prohlubuje si znalosti o historii, pamětihodnostech a zajímavých místech hlavního města ČR - rozšiřuje si znalosti o jednotlivých krajích ČR - vyhledává si zajímavosti o krajích ČR - porovnává život v demokratickém a totalitním státě - uvědomuje si práva a povinnosti v rámci demokracie - vhodně používá jednotlivé druhy map - vytváří jednoduché orientační mapy - pracuje s informačními technologiemi - seznamuje se s vývojovou linií lidstva - sleduje novodobé archeologické objevy - vyrobí si jednoduchý pravěký předmět - seznamuje se s historicky doloženými i nedoloženými osobnostmi - vyhledává a třídí informace o dějinách ČR - seznamuje se s životem za vlády Přemyslovců - seznamuje se stavebním slohem této doby - seznamuje se s životem za vlády Lucemburků - seznamuje se stavebním slohem této doby - seznamuje se s jednotlivými stavebními slohy - srovnává prvky jednotlivých stavebních slohů Poloha ČR v rámci Evropy Praha Kraje ČR Politické systémy Mapy a plány Pravěk Pověsti Rod Přemyslovců Rod Lucemburků Stavební slohy VMEGS Objevujeme Evropu a svět PŘ - 5. roč. VL 4., 5. roč. VV - 4., 5. roč. VDO Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě VL 4., 5. roč. VDO Občan, občanská společnost a stát; Formy participace občanů v politickém životě VL 4., 5. roč. ČJ 4., 5. roč.

16 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 5. - rozšiřuje si znalosti o ČR - seznamuje se zajímavostmi sousedních států - porovnává současný způsob života ve městě a na vesnici - seznamuje se s životem našich předků - vyhledává informace o významných událostech této doby - seznamuje se s významnými osobnostmi této doby - hodnotí život za války - uvědomuje si důsledky války - rozšiřuje si vědomosti o novodobých dějinách - shromažďuje informace o životě po 2. světové válce - seznamuje se kulturou a zajímavými místy - seznamuje se se základními geografickými údaji ČR a sousední státy Život ve městě a na vesnici Rod Habsburků Válka Dějiny po roce 1945 Evropa Asie Austrálie Amerika Afrika VL 4., 5. roč. VMEGS Objevujeme Evropu a svět VV 5. roč. PŘ 5. roč. MV Kulturní diference

17 Obsahová náplň volitelných předmětů 2. stupně Povinně volitelný předmět Německý jazyk je zařazený do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kapitole 5.1. CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA (6.-9.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Cvičení z českého jazyka je povinně volitelný předmět nabízený žákům v ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně z disponibilní časové dotace. Hlavní důraz v předmětu je kladen na jazykovou výchovu. Základem je prohlubování znalostí a získání většího přehledu v českém jazyce nad rámec vyučovacího předmětu. Žáci se zdokonalují v ústním i písemném projevu a jsou tak vedeni ke správnému vyjadřování a smysluplné komunikaci. Učí se pracovat s odbornými texty a různými jazykovými pomůckami. Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v učebně výpočetní techniky. Průřezová témata: Předmět Cvičení z českého jazyka integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova psychohygiena, rozvoj schopnosti poznávání, kreativita Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech jsme Evropané - poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva - na praktických příkladech vysvětluje cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení - zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků Kompetence k řešení problémů: - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vede žáky k plánování postupů - vede žáky k nalézání chyb v textu a k odůvodňování správných řešení Kompetence komunikativní: - zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností žáka v mateřském jazyce - vytváří prostor pro vyjadřování žáků při problémových úlohách - vede žáky k formulování vlastních názorů a myšlenek

18 Kompetence sociální a personální: - zařazuje práci ve skupině (organizace, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) - dodává žákům sebedůvěru a vnáší přátelskou atmosféru do výuky - podporuje u žáků vzájemnou pomoc a vytváří situace tuto pomoc vyžadující Kompetence občanské: - vede žáka k respektování věkových, intelektových a sociálních zvláštností žáků - zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní - motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních Kompetence pracovní: - rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování - vytváří podnětné a tvořivé prostředí pro práci žáků - vede žáka k organizaci práce ve skupině a k hodnocení práce vlastní i skupinové

19 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 6. - zdůvodní pravopisné jevy lexikální a morfologické - aplikuje základy syntaktického pravopisu - dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy - uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy - určuje některé mluvnické kategorie - tvoří spisovné tvary slov a správně je používá - pochopí vztah mezi základními větnými členy - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, větu hlavní a vedlejší - určuje ve větě podmět a přísudek Pravopis - lexikální a morfologický Tvarosloví - ohebné slovní druhy Skladba - základní větné členy Pravopis - shoda přísudku s podmětem Skladba - věta jednoduchá a souvětí, věta hlavní a vedlejší, grafické znázornění OSV psychohygiena OSV rozvoj schopností poznávání Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

20 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 7. - užívá přenášení pojmenování - rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby - orientuje se v zásadách tvoření českých slov - rozlišuje slovní druhy - seznamuje se s nepravidelnostmi ve skloňování ohebných slovních druhů - tvoří spisovné tvary slov a vhodně je využívá v komunikaci - vysvětlí principy a zásady pravopisu - zdůvodní pravopisné jevy lexikální, morfologické a syntaktické - určí základní skladební dvojici a další rozvíjející větné členy - rozlišuje jednotlivé větné členy - zdůvodní základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Slovní zásoba - význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma Tvoření slov - slovotvorba, způsoby tvoření slov, obohacování slovní zásoby Tvarosloví: - ohebné slovní druhy - slovesný rod - neohebné slovní druhy - pravopis i/y Skladba - stavba věty, základní a rozvíjející větné členy OSV psychohygiena OSV kreativita Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

21 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 8. - používá správnou výslovnost a pravopis cizích slov - dokáže nahradit cizí slovo českým - užívá cizí vlastní jména v textu - vysvětlí principy a základy pravopisu - zdůvodní i obtížnější tvary pravopisu - správně používá interpunkci v souvětí - určuje druhy vedlejších vět - rozezná významový poměr mezi několikanásobnými větnými členy - zdůvodní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Slovní zásoba (pravopis a výslovnost přejatých slov) Tvarosloví - skloňování přejatých slov, slovesný vid Pravopis - i/y v koncovkách, předpony s/z, předložky s/z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Skladba - věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné a podřadné, spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí AJ 6. roč. VMEGS jsme Evropané OSV psychohygiena Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

22 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 9. - vysvětlí pravopisná pravidla a procvičuje jejich používání - rozpozná pravopisné jevy syntaktické v souvětí - správně třídí slovní druhy - tvoří spisovné tvary slov - provádí rozbory vět jednoduchých a souvětí - určuje druhy souvětí Pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický Skladba - výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu OSV psychohygiena Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

23 CVIČENÍ Z MATEMATIKY (6.-9.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Cvičení z matematiky doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět Matematika. Prohlubuje a upevňuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Předmět Cvičení z matematiky je vyučován jako volitelný předmět v ročníku. Časová dotace je 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace pro každý ročník. Metody práce jsou zaměřené na samostatnou práci žáků a na práci ve skupinách, kde se žáci učí vzájemně spolupracovat. Při výuce jsou používány pracovní sešity a doplňující cvičení. Průřezová témata: Předmět Cvičení z matematiky integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení Učitel vede žáky k: - rozvoji schopnosti zhodnotit věcnost a správnost použitého řešení - osvojení standardních matematických postupů a výpočtů Kompetence k řešení problému Učitel vede žáky k: - volbě vhodného způsobu nebo více způsobů řešení zadaného matematického úkolu - aplikaci známých postupů na nové typy předkládaných úloh Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k: - řešení úloh kde se uplatní vzájemná komunikace žáků k danému problému - formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky k: - rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh - respektování názoru ostatních Kompetence občanské Učitel vede žáky k: - řešení úloh z oblasti svých zájmů a běžného života - respektování společně dohodnutých pravidel při práci Kompetence pracovní Učitel vede žáky k: - bezpečnému používání vhodných pomůcek - kalkulátory, rýsovací potřeby - samostatnému vytváření modelů těles z různých materiálů potřebných ve výuce

24 Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY Ročník: 6. - zaokrouhlí desetinné číslo - správně porovnává desetinná čísla - vypočte příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel - určí velikost úhlu měřením - narýsuje osu úhlu - sečte a odečte úhly početně i graficky - určí shodné útvary - sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti - určí osově souměrný útvar - používá znaky dělitelnosti (2, 3, 5, 10) - složené číslo rozloží na součin prvočísel - určí největší spol. dělitel (NSD) a nejmenší spol. násobek (nsn) dané dvojice nebo trojice čísel - rozliší vnitřní a vnější úhel v trojúhelníku - rozlišuje jednotlivé druhy trojúhelníků - narýsuje výšku, těžnici v libovolném trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou libovolnému trojúhelníku - narýsuje krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání - narýsuje síť krychle a kvádru - vypočítá povrch a objem krychle a kvádru Desetinná čísla - znázorňování na číselné ose, zaokrouhlování - operace s desetinnými čísly Úhel a jeho velikost - sčítání, odčítání úhlů (početně a graficky) Osová souměrnost - shodnost geometrických útvarů - osově souměrné útvary Dělitelnost - násobek, dělitel - kritéria dělitelnosti - nsn, NSD Trojúhelník - druhy trojúhelníků - výšky, těžnice - kružnice opsaná, vepsaná - konstrukce Krychle a kvádr - krychle a kvádr ve volném rovnoběžník. provedení - síť krychle a kvádru - výpočet povrchu a objemu OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - seberegulace a sebeorganizace OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vv - 6. roč.

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 1. UČEBNÍ PLÁN Tabulka učebního plánu pro I. stupeň, 1. 5. ročník Oblasti: Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118 Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace ormační a kom. tech. Člověk a

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika je vyučován na II. stupni ZŠ 4 hodiny týdně

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více