Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně"

Transkript

1 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmů a prohlubuje vzdělávání v jím zvolené oblasti. Volitelné předměty nabízíme podle zájmu dětí Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Cílem předmětu Cvičení z českého jazyka je vyjadřovat se ústně i písemně, podporovat u žáků čtenářské dovednosti, důraz je především kladen na čtení s porozuměním a rozvoj slovní zásoby. Do vyučovací hodiny je zařazována reedukace jednotlivých složek sluchové percepce, zrakové percepce a diferenciace, prostorové a pravolevé orientace, apod. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: - komunikační a slohovou výchovou - jazykovou výchovou Cvičení z českého jazyka je povinně volitelný předmět ve 3. 5 ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Nejčastější formou realizace je vyučovací hodina, která probíhá formou skupinové nebo samostatné práce. Průřezová témata: Předmět Cvičení z českého jazyka integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Poznávání lidí; Komunikace; Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; Psychohygiena; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Kreativita; Mezilidské vztahy Mediální výchova - Stavba a tvorba mediálních sdělení, Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáka dovednosti potřebné k osvojování učiva - motivuje žáka k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu - předkládá žákům dostatek vhodných učebních textů a pracovních pomůcek Kompetence k řešení problémů: - vede žáka k tomu, aby uměl nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení - učí žáka využívat získané dovednosti a vědomosti k řešení daného problému

2 Kompetence komunikativní: - učí žáka prezentovat své myšlenky a názory - vede žáka ke kultivovanému projevu - zajišťuje dostatek prostoru ke komunikaci žáků Kompetence sociální a personální: - učí žáka pracovat ve skupinkách a spolupracovat na řešení problému - vede žáka k prezentaci svých myšlenek a názorů a ke vzájemnému respektu - posiluje sebedůvěru žáků Kompetence občanské: - vede žáka k využívání naučné i vědecké literatury k vytváření postojů k přírodě, - učí žáka zvládnout komunikaci i ve vyhraněných situacích - učí žáky tolerantnímu chování a jednání ve společnosti Kompetence pracovní: - vede žáka k organizování a plánování učiva - zajímá se, jak žákům vyhovuje způsob výuky - rozvíjí smysl pro povinnosti vhodnou přípravou na vyučování

3 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 3. orientuje se v gramatice měkkých a tvrdých souhlásek, vyjmenovává souhlásky obojetné vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá vyjmenovaná slova ve větách a tvoří k nim slova příbuzná procvičuje techniku čtení, zdokonaluje se v porozumění čteného textu opakuje tvar písmen a číslic, docvičuje jednotažnost psaní písmen, automatizuje psací pohyb, nacvičuje metodu volného psaní, procvičuje grafomotorické cviky vyhledává a rozeznává slovní druhy seznamuje se s podstatnými jmény a slovesy, nacvičuje určování mluvnických kategorií rozvíjí slovní zásobu, vyjadřuje se v samostatných větách, vypravuje vhodnou formou vlastní zážitky procvičuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu určuje vzájemnou polohu dvou různých objektů, orientuje se v čase a pravolevé orientaci Rozlišování druhů hlásek Vyjmenovaná slova Praktické čtení a čtení s porozuměním Písemný projev Slovní druhy Skloňování a časování Mluvený projev Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání, řešení problémů a rozhodovací schopnosti, OSV komunikace ČJ OSV psychohygiena ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ OSV komunikace ČJ OSV mezilidské vztahy, sebepoznávání a sebepojetí, PRV 3. roč. OSV rozvoj schopnosti poznávání VV, PČ

4 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 4. učí se rozlišovat předponu, kořen, část příponovou určuje předpony a předložky v přiměřeně obtížném textu určuje slovní druhy určí mluvnické kategorie pád, číslo a rod seznamuje se s vzory podstatných jmen procvičuje mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas) upevňuje si dovednost rozlišování souvětí a věty jednoduché učí se vyhledávat základní skladební dvojici (podmět a přísudek) procvičuje výslovnost a artikulační obratnost procvičuje grafomotorické cviky, nacvičuje metodu volného psaní, opisuje a přepisuje text s uvědoměním si obsahu psaného, aktivně používá základní hygienické návyky psaní zdokonaluje techniku čtení a porozumění čtenému textu procvičuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu manipuluje a rozhoduje o vzájemné poloze objektu v prostoru a čase Stavba slova Slovní druhy Podstatná jména Slovesa Stavba věty Základní skladební dvojice Mluvený projev Písemný projev Praktické čtení a čtení s porozuměním Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace ČJ 4. ročník OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ 4. ročník OSV rozvoj schopnosti poznávání ČJ 4. ročník ČJ 4. ročník OSV kreativita, mezilidské vztahy OSV komunikace ČJ OSV rozvoj schopnosti poznávání VV

5 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 5. přiřazuje slova ke vzorům a odůvodňuje psaní koncovek v textu vyhledává přídavná jména a procvičuje určování druhů a vzorů upevňuje si určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas) a rozpoznává způsob rozeznává a procvičuje druhy zájmen a číslovek docvičuje si dovednost rozlišování souvětí a věty jednoduché a podle větného vzorce vytvoří souvětí samostatně určuje základní skladební dvojici (podmět a přísudek), rozpoznává podmět holý, nevyjádřený, několikanásobný a rozvitý; procvičuje a fixuje shodu přísudku s holým podmětem rozeznává a aplikuje řeč přímou a nepřímou vyhledává podstatné informace v textu, zdokonaluje se v naslouchání, čte s porozuměním přirozeně náročné texty reprodukuje obsah přiměřeného textu, zachovává linii příběhu procvičuje grafomotorické cviky, snaží se o esteticky vyvážené písmo, samostatně vyplní formulář a dotazník procvičuje rozšiřování zrakového rozpětí a očních pohybů, upevňuje zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu vyzná se v prostoru, čase a pravolevé orientaci Podstatná jména Přídavná jména Slovesa Zájmena a číslovky Stavba věty Základní skladební dvojice Řeč přímá a nepřímá Čtení a naslouchání Mluvený projev Písemný projev Zrakové a sluchové vnímání Časoprostorová orientace ČJ 5. ročník ČJ 5. ročník, OSV rozvoj schopnosti poznávání OSV rozvoj schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, hodnoty, postoje OSV komunikace MV tvorba mediálního sdělení OSV komunikace OSV rozvoj schopnosti poznávání, VV OSV rozvoj schopnosti sebepoznání a sebepojetí

6 PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodovědné praktikum prohlubuje a rozšiřuje učivo prvouky a přírodovědy. Vzdělávací obsah předmětu je realizován 5 tematickými okruhy: - Místo, kde žijeme - Lidé kolem nás - Lidé a čas - Rozmanitost přírody - Člověk a jeho zdraví Vzdělávání v předmětu přírodovědné praktikum směřuje k: - praktickému poznávání regionálních skutečností přímou zkušeností žáků - poznávání proměnlivosti rozmanitosti živé i neživé přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy - orientaci žáků v dějích a časech - poznávání sebe, člověka jako živé bytosti socializované ve společnosti - osvojování poučení o zdravotní prevenci, první pomoci, o bezpečném chování a o zdravém životním stylu Předmět Přírodovědné praktikum se vyučuje ve ročníku jako volitelný předmět s dotací 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Osvojování učiva je založeno převážně na praktických činnostech, na utváření potřebných návyků a dovedností k okolnímu světu za pomoci specializovaných zařízení (muzeum, ZOO) a exkurzí do terénu. Využíváme různé formy práce (individuální, skupinová) a projektové vyučování. Průřezová témata: Předmět Přírodovědné praktikum integruje průřezová témata a jejich okruhy: Environmentální výchova Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj, Řešení problémů, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Rozvoj schopnosti poznávání, Rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, etika, Psychohygiena, Sebepoznání a sebepojetí Multikulturní výchova - Lidské vztahy VMEGS jsme Evropané Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáky k používání vhodných encyklopedií a odborných pomůcek - učí žáky získávat informace o přírodě živé i neživé - předkládá žákům dostatek studijních materiálů Kompetence k řešení problému: - vede žáky k samostatnému aktivnímu řešení problémů - učí žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů

7 Kompetence komunikativní: - vede žáky k užívání správné terminologie - zajišťuje dostatek prostoru ke komunikaci mezi žáky - učí žáky vyjadřovat své myšlenky, dojmy a reagovat na názory ostatních Kompetence sociální a personální: - rozvíjí společnou práci žáků, učí je spolupracovat - učí žáky respektovat názory a zkušenosti druhých lidí - vhodným způsobem posiluje sebedůvěru žáků Kompetence občanské: - učí žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi - učí žáky tolerantnímu chování a jednání mezi sebou a ve společnosti Kompetence pracovní: - vytváří u žáků pracovní návyky - vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - rozvíjí u žáků jejich smysl pro povinnost

8 Předmět: PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 3. - sestaví rodokmen své rodiny - dokáže pohovořit o vztazích v rodině - pokusí se o návrh domu, bytu, interiéru - pojmenuje faunu a flóru v okolí domova - vyhledává chráněné krajinné oblasti - zapojí se do ochrany životního prostředí absolvuje výlet, nebo procházku - vytvoří denní režim svůj a své rodiny - zprostředkuje tyto informace ostatním - navštíví muzeum, antikvariát, aj. - učí se rozlišovat výrobky přírodní a umělé - posuzuje původ výrobku - vyrobí ruční papír - aktivně se zúčastní projektu Život v půdě - účastní se exkurze do vodárny - pozoruje život v okolí vody - připravuje se na mimořádné události (povodeň, obsah evakuačního zavazadla) - navštíví hvězdárnu, pozoruje oblohu - vytvoří model Sluneční soustavy - seznámí se s živočichy v ZOO Brno - uvědomí si ohrožené druhy - absolvuje vycházku do obory - navštíví Dětské muzeum MZM Brno - seznámí se s rostlinami v botanické zahradě - učí se poznávat ohrožené druhy rostlin - vytváří herbář - zajímá se o životní prostředí - shlédne DVD o lidském těle - vytvoří potravinovou pyramidu - posuzuje vlastní životosprávu - dbá o zdravou výživu a zařadí ji do jídelníčku Rodina a domov Země, v níž žijeme Lidé a čas Lidé a výrobky Neživá příroda Neživá příroda II Slunce a Země Zkoumáme přírodu Zkoumáme přírodu II Lidské tělo OSV poznávání lidí, mezilid.vztahy, komunikace Čj, Aj 3. roč. EV vztah člověka k prostředí, ekosystémy Čj, Vv 3. roč. OSV rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace Aj, M, Inf 3. roč. EV ekosystémy M, Vv, Pč 3. roč. EV základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Vv, Hv, Pč 3. roč. EV základní podmínky života OSV sebepoznání a sebepojetí Tv 3. roč.

9 Předmět: PŘÍRODOVÉDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 4. - vypráví o přírodních zajímavostech z prázdnin - seznámí ostatní s ukázkami přírodnin - popisuje různá přírodní prostředí - seznamuje se s ekosystémem les - absolvuje výukový program - vytvoří potravní řetězec - vyhledává informace k sestavení řetězce - zamýšlí se nad rovnováhou v přírodě - učí se poznávat stopy zvířat - pozoruje a odlévá jejich stopy, vytvoří sbírku stop - vyrobí lojové krmítko, umístí a pozoruje ho - zaznamenává druhy ptáků, kteří navštěvují krmítko - rozlišuje ptáky stěhovavé a zimující - shlédne výstavu hornin a nerostů - seznámí se s nejběžnějšími horninami a nerosty v ČR - zjišťuje výskyt hornin a nerostů z mapy - vytvoří tabulky výšky a váhy, měří teplotu - vyrobí hodiny a pracuje s nimi - poznává a rozlišuje plody ovoce a zeleniny - ochutnává ovoce a zeleninu a analyzuje podle smyslů - porovnává čerstvé a sušené plody (vzhled, chuť, využití, hmotnost, ) - vytvoří kartu svého oblíbeného zvířete, nebo domácího mazlíčka s co nejvíce informacemi - navštíví přírodovědnou stanici s následnou diskuzí s chovateli - seznámí se s alergenními a jedovatými rostlinami a živočichy Příroda u nás a ve světě Les Potravinové vztahy v přírodě Stopy zvířat Ptactvo v zimě Horniny a nerosty Měření Plody Můj mazlíček Nebezpečí v přírodě OSV- řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, etika EV ekosystémy Vv, Vl-4. roč. M 4.roč.

10 Předmět: PŘÍRODOVÉDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 5. - posuzuje pozitivní a negativní zásahy člověka do přírody - vyhledává informace k tématu - zkoumá prakticky podmínky růstu a vývoje rostlin - zjišťuje místní naleziště nerostných surovin - navštíví krasovou oblast nebo pískovcový lom - poznává a pojmenovává nalezené horniny - zúčastní se exkurze (elektrárna, rozvodné závody) - sbírá informace o alternativních energetických zdrojích - vytvoří model (větrná elektrárna) - prohloubí si znalosti návštěvou planetária - seznamuje se s typy souhvězdí - učí se orientaci podle hvězdné oblohy - zjišťuje a zapisuje poznatky z historie letů do vesmíru - pracuje se získanými informacemi a vytváří kartotéku - třídí živočichy podle podnebných pásů - zjišťuje podmínky života živočichů v jednotlivých pásech - porovnává získané informace s místními živočichy - pracuje s ICT prostředky - prohlubuje si dosavadní znalosti o živočiších, jejich vývoji a přizpůsobení se životu na Zemi - seznamuje se s teorií vzniku života na Zemi (Darwinova, náboženská a mimozemská teorie) - porovnává člověka a ostatní savce - zjišťuje zajímavosti o lidském těle - osvojuje si poznatky o potravinách rostlinného i živočišného původu Podmínky života na Zemi Nerostné bohatství regionu Energetické zdroje Vesmír Historie kosmu Rozmanitost na Zemi Moudrá příroda Člověk Zdravá výživa a péče o tělo EV základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidská aktivita a problémy životního prostředí Vl 5. roč. Vl 5. roč. Tv 5. roč.

11 - vyděluje potraviny zdraví škodlivé - zkoumá negativní vliv škodlivin na lidský organismus - diskutuje o prevenci návykových látek - referuje o vlastních hygienických návycích - navrhuje zlepšení hygieny - vytváří nezbytná hygienická pravidla a řídí se jimi - dohlíží na dodržování těchto pravidel i mezi ostatními žáky (zdravotnické hlídky) - seznámí se s hygienou duševní, pracovní, - diskutuje a zdramatizuje negativní chování společnosti - shromažďuje informace o jednotlivých rasách na kontinentech světa - porovnává rozdíly barvu kůže, náboženství, životní styl - vytvoří atlas rasových skupin na Zemi - sestaví vhodnou anketu o rasismu Ochrana zdraví Lidské rasy OSV- psychohygiena Tv 5. roč. MKV- lidské vztahy OSV- morální rozvoj VMEGS-jsme Evropané

12 VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM (3.-5.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivědné praktikum se realizuje ve ročníku na 1. stupni školy. Plynule navazuje na učivo prvouky a vlastivědy. Vzdělávací obsah se týká člověka, společnosti, vlasti, kultury a dalších témat. Vzdělávání v předmětu Vlastivědné praktikum směřuje k: - prohloubení znalostí z prvouky a vlastivědy - orientaci v čase - upevňování znalostí o významných událostech evropských dějin - porozumění demokratickému uspořádání společnosti - poznávání Země z hlediska přírodních a kulturních odlišností jednotlivých světadílů, národů Předmět je vyučován jako povinně volitelný předmět ve ročníku s dotací 1 hod. týdně. Do výuky jsou zařazovány přednášky, exkurze, práce v terénu apod. Formy práce individuální, skupinová. Průřezová témata: Předmět Vlastivědné praktikum integruje průřezová témata a jejich okruhy: Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané Multikulturní výchova - Kulturní diference Environmentální výchova - Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Osobnostní a sociální výchova Sebeorganizace a seberegulace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - vede žáky k užívání správné terminologie - učí žáky vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, začlení obec (město) do příslušného kraje - předkládá žákům dostatek pracovních materiálů k učení Kompetence k řešení problému: - umožňuje žákům práci s encyklopediemi a medii - žákům je umožněno zažití úspěchu - zadává úkoly vedoucí k posílení schopnosti používání vlastního úsudku

13 Kompetence komunikativní: - vede žáky k praktickému ověřování a vzájemné komunikaci - vede žáky k argumentaci - rozvíjí schopnost vyjadřovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální: - učí žáky rozlišovat vztahy mezi lidmi a národy - vytváří heterogenní pracovní skupiny - vnáší mezi žáky přátelskou pracovní atmosféru Kompetence občanské: - učí žáky pojmenovat kulturní či historické památky - vede žáky k hodnocení vlastních výsledků - podporuje u žáků prosazování pozitivních postojú Kompetence pracovní: - vede žáky k plánování úkolů a postupů - vede žáky k uplatňování elementárních poznatků o lidské společnosti, soužití a o práci lidí (porovnává minulost se současností

14 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 3. - poznává důležité objekty a památky ve své obci - seznamuje se s dopravní situací - seznamuje se s významnými osobnostmi obce - orientuje se na mapě, v krajině - rozeznává pojmy týkající se struktury krajiny - pojmenuje sousední státy ČR - seznamuje se s pojmem EU - pracuje s politickou mapou - seznamuje se s historicky doloženými a nedoloženými osobnostmi - vyhledává a třídí informace o dějinách ČR - orientuje se v čase - používá různá měřidla času - poznává současnost a minulost v našem životě - seznamuje se s tradičními lidovými zvyky\ v jednotlivých krajích ČR - seznamuje se a porovnává jednotlivá nářečí, dialekty - seznamuje se s pojmem ekologie - vyhledává informace o průmyslových objektech a jejich vlivu na životní prostředí - seznamuje se s pojmem tříděný odpad - porovnává život za války a v míru - seznamuje se s důležitými válkami - pojmenuje důležité osobnosti dějin - seznamuje se s pojmy CHKO, UNESCO, pozná jejich symboly, vyhledá je na mapě - seznamuje se s významem CHKO a UNESCO Naše obec Země, v níž žijeme Okolní státy Pověsti, dějiny Lidé a čas Lidové zvyky, tradice, řemesla Věci a činnosti kolem nás Válka a mír Významné osobnosti českých zemí Chráněné krajinné oblasti, UNESCO VDO Občan, občanská společnost a stát PRV - 3. roč. VL 4., 5. roč. VMEGS Jsme Evropané. ČJ 4., 5. roč. OSV Seberegulace a sebeorganizace AJ 3. roč. M 3. roč. Inf. 3. roč. MV Kulturní diference EV Zákl. podmínky života VL 4., 5. roč. EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘ 4., 5. roč. VL 4., 5. roč.

15 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 4. - ujasní si polohu ČR v rámci Evropy - pojmenuje sousední státy ČR - pracuje s politickou mapou - pracuje s plánem Prahy - prohlubuje si znalosti o historii, pamětihodnostech a zajímavých místech hlavního města ČR - rozšiřuje si znalosti o jednotlivých krajích ČR - vyhledává si zajímavosti o krajích ČR - porovnává život v demokratickém a totalitním státě - uvědomuje si práva a povinnosti v rámci demokracie - vhodně používá jednotlivé druhy map - vytváří jednoduché orientační mapy - pracuje s informačními technologiemi - seznamuje se s vývojovou linií lidstva - sleduje novodobé archeologické objevy - vyrobí si jednoduchý pravěký předmět - seznamuje se s historicky doloženými i nedoloženými osobnostmi - vyhledává a třídí informace o dějinách ČR - seznamuje se s životem za vlády Přemyslovců - seznamuje se stavebním slohem této doby - seznamuje se s životem za vlády Lucemburků - seznamuje se stavebním slohem této doby - seznamuje se s jednotlivými stavebními slohy - srovnává prvky jednotlivých stavebních slohů Poloha ČR v rámci Evropy Praha Kraje ČR Politické systémy Mapy a plány Pravěk Pověsti Rod Přemyslovců Rod Lucemburků Stavební slohy VMEGS Objevujeme Evropu a svět PŘ - 5. roč. VL 4., 5. roč. VV - 4., 5. roč. VDO Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě VL 4., 5. roč. VDO Občan, občanská společnost a stát; Formy participace občanů v politickém životě VL 4., 5. roč. ČJ 4., 5. roč.

16 Předmět: VLASTIVĚDNÉ PRAKTIKUM Ročník: 5. - rozšiřuje si znalosti o ČR - seznamuje se zajímavostmi sousedních států - porovnává současný způsob života ve městě a na vesnici - seznamuje se s životem našich předků - vyhledává informace o významných událostech této doby - seznamuje se s významnými osobnostmi této doby - hodnotí život za války - uvědomuje si důsledky války - rozšiřuje si vědomosti o novodobých dějinách - shromažďuje informace o životě po 2. světové válce - seznamuje se kulturou a zajímavými místy - seznamuje se se základními geografickými údaji ČR a sousední státy Život ve městě a na vesnici Rod Habsburků Válka Dějiny po roce 1945 Evropa Asie Austrálie Amerika Afrika VL 4., 5. roč. VMEGS Objevujeme Evropu a svět VV 5. roč. PŘ 5. roč. MV Kulturní diference

17 Obsahová náplň volitelných předmětů 2. stupně Povinně volitelný předmět Německý jazyk je zařazený do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kapitole 5.1. CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA (6.-9.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Cvičení z českého jazyka je povinně volitelný předmět nabízený žákům v ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně z disponibilní časové dotace. Hlavní důraz v předmětu je kladen na jazykovou výchovu. Základem je prohlubování znalostí a získání většího přehledu v českém jazyce nad rámec vyučovacího předmětu. Žáci se zdokonalují v ústním i písemném projevu a jsou tak vedeni ke správnému vyjadřování a smysluplné komunikaci. Učí se pracovat s odbornými texty a různými jazykovými pomůckami. Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v učebně výpočetní techniky. Průřezová témata: Předmět Cvičení z českého jazyka integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova psychohygiena, rozvoj schopnosti poznávání, kreativita Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech jsme Evropané - poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva - na praktických příkladech vysvětluje cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení - zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků Kompetence k řešení problémů: - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vede žáky k plánování postupů - vede žáky k nalézání chyb v textu a k odůvodňování správných řešení Kompetence komunikativní: - zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností žáka v mateřském jazyce - vytváří prostor pro vyjadřování žáků při problémových úlohách - vede žáky k formulování vlastních názorů a myšlenek

18 Kompetence sociální a personální: - zařazuje práci ve skupině (organizace, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost) - dodává žákům sebedůvěru a vnáší přátelskou atmosféru do výuky - podporuje u žáků vzájemnou pomoc a vytváří situace tuto pomoc vyžadující Kompetence občanské: - vede žáka k respektování věkových, intelektových a sociálních zvláštností žáků - zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní - motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních Kompetence pracovní: - rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na vyučování - vytváří podnětné a tvořivé prostředí pro práci žáků - vede žáka k organizaci práce ve skupině a k hodnocení práce vlastní i skupinové

19 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 6. - zdůvodní pravopisné jevy lexikální a morfologické - aplikuje základy syntaktického pravopisu - dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy - uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy - určuje některé mluvnické kategorie - tvoří spisovné tvary slov a správně je používá - pochopí vztah mezi základními větnými členy - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, větu hlavní a vedlejší - určuje ve větě podmět a přísudek Pravopis - lexikální a morfologický Tvarosloví - ohebné slovní druhy Skladba - základní větné členy Pravopis - shoda přísudku s podmětem Skladba - věta jednoduchá a souvětí, věta hlavní a vedlejší, grafické znázornění OSV psychohygiena OSV rozvoj schopností poznávání Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

20 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 7. - užívá přenášení pojmenování - rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby - orientuje se v zásadách tvoření českých slov - rozlišuje slovní druhy - seznamuje se s nepravidelnostmi ve skloňování ohebných slovních druhů - tvoří spisovné tvary slov a vhodně je využívá v komunikaci - vysvětlí principy a zásady pravopisu - zdůvodní pravopisné jevy lexikální, morfologické a syntaktické - určí základní skladební dvojici a další rozvíjející větné členy - rozlišuje jednotlivé větné členy - zdůvodní základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Slovní zásoba - význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma Tvoření slov - slovotvorba, způsoby tvoření slov, obohacování slovní zásoby Tvarosloví: - ohebné slovní druhy - slovesný rod - neohebné slovní druhy - pravopis i/y Skladba - stavba věty, základní a rozvíjející větné členy OSV psychohygiena OSV kreativita Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

21 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 8. - používá správnou výslovnost a pravopis cizích slov - dokáže nahradit cizí slovo českým - užívá cizí vlastní jména v textu - vysvětlí principy a základy pravopisu - zdůvodní i obtížnější tvary pravopisu - správně používá interpunkci v souvětí - určuje druhy vedlejších vět - rozezná významový poměr mezi několikanásobnými větnými členy - zdůvodní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché Slovní zásoba (pravopis a výslovnost přejatých slov) Tvarosloví - skloňování přejatých slov, slovesný vid Pravopis - i/y v koncovkách, předpony s/z, předložky s/z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Skladba - věta jednoduchá a souvětí, souvětí souřadné a podřadné, spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí AJ 6. roč. VMEGS jsme Evropané OSV psychohygiena Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

22 Předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Ročník: 9. - vysvětlí pravopisná pravidla a procvičuje jejich používání - rozpozná pravopisné jevy syntaktické v souvětí - správně třídí slovní druhy - tvoří spisovné tvary slov - provádí rozbory vět jednoduchých a souvětí - určuje druhy souvětí Pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický Skladba - výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu OSV psychohygiena Mezipředmětové vztahy na základě výběru textu

23 CVIČENÍ Z MATEMATIKY (6.-9.ročník) Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Cvičení z matematiky doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět Matematika. Prohlubuje a upevňuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Předmět Cvičení z matematiky je vyučován jako volitelný předmět v ročníku. Časová dotace je 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace pro každý ročník. Metody práce jsou zaměřené na samostatnou práci žáků a na práci ve skupinách, kde se žáci učí vzájemně spolupracovat. Při výuce jsou používány pracovní sešity a doplňující cvičení. Průřezová témata: Předmět Cvičení z matematiky integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení Učitel vede žáky k: - rozvoji schopnosti zhodnotit věcnost a správnost použitého řešení - osvojení standardních matematických postupů a výpočtů Kompetence k řešení problému Učitel vede žáky k: - volbě vhodného způsobu nebo více způsobů řešení zadaného matematického úkolu - aplikaci známých postupů na nové typy předkládaných úloh Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k: - řešení úloh kde se uplatní vzájemná komunikace žáků k danému problému - formulování a vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky k: - rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh - respektování názoru ostatních Kompetence občanské Učitel vede žáky k: - řešení úloh z oblasti svých zájmů a běžného života - respektování společně dohodnutých pravidel při práci Kompetence pracovní Učitel vede žáky k: - bezpečnému používání vhodných pomůcek - kalkulátory, rýsovací potřeby - samostatnému vytváření modelů těles z různých materiálů potřebných ve výuce

24 Předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY Ročník: 6. - zaokrouhlí desetinné číslo - správně porovnává desetinná čísla - vypočte příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel - určí velikost úhlu měřením - narýsuje osu úhlu - sečte a odečte úhly početně i graficky - určí shodné útvary - sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti - určí osově souměrný útvar - používá znaky dělitelnosti (2, 3, 5, 10) - složené číslo rozloží na součin prvočísel - určí největší spol. dělitel (NSD) a nejmenší spol. násobek (nsn) dané dvojice nebo trojice čísel - rozliší vnitřní a vnější úhel v trojúhelníku - rozlišuje jednotlivé druhy trojúhelníků - narýsuje výšku, těžnici v libovolném trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou libovolnému trojúhelníku - narýsuje krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání - narýsuje síť krychle a kvádru - vypočítá povrch a objem krychle a kvádru Desetinná čísla - znázorňování na číselné ose, zaokrouhlování - operace s desetinnými čísly Úhel a jeho velikost - sčítání, odčítání úhlů (početně a graficky) Osová souměrnost - shodnost geometrických útvarů - osově souměrné útvary Dělitelnost - násobek, dělitel - kritéria dělitelnosti - nsn, NSD Trojúhelník - druhy trojúhelníků - výšky, těžnice - kružnice opsaná, vepsaná - konstrukce Krychle a kvádr - krychle a kvádr ve volném rovnoběžník. provedení - síť krychle a kvádru - výpočet povrchu a objemu OSV - rozvoj schopností poznávání OSV - seberegulace a sebeorganizace OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vv - 6. roč.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.2.2.1. Matematika. 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru matematika.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

6.38 Matematický seminář

6.38 Matematický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.38 Matematický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematický seminář vychází

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více