4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia Matematika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika"

Transkript

1 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Neméně výrazným aspektem je rozvoj geometrické představivosti jak v rovině, tak v prostoru. Během studia žáci získávají základní informace ze všech moderních partií matematiky. Důraz je kladen na komplexnost a souvislosti jak mezi jednotlivými matematickými partiemi, tak ostatními přírodovědnými obory, ale také na užití matematického aparátu v ostatních vědních disciplínách i v běžném životě. Základy terminologie matematiky a povelové příkazy pro práci se základními matematickými operacemi včetně procvičování učiva může být vedeno také v jazyku anglickém v rozsahu 1-3 hodiny týdně. Výuka muže být organizována také formou bloku hodin. : Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech Multikulturní výchova Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů - učitel klade důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vede tak žáky k propojení mechanicky získaných poznatků, k objevování a zdůvodňování nových vlastností, klade důraz na přesné formulace a logickou strukturu argumentací Kompetence k učení - učitel klade důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vede tak žáky k propojení mechanicky získaných poznatků, klade důraz na přesné formulace a logickou strukturu argumentací, vede žáka k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledků práce Kompetence komunikativní - učitel klade důraz na přesné formulace a logickou strukturu argumentací Kompetence k řešení problémů - učitel vede žáka k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledků práce učitel podporuje účast v matematických soutěžích Kompetence komunikativní - učitel podporuje účast v matematických soutěžích Kompetence sociální - učitel vede žáka k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledků práce, učitel organizuje práci žáků ve skupinách Kompetence personální - učitel organizuje práci žáků ve skupinách Kompetence občanské - učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy 72

2 užívá pojmu přirozené číslo, počítá s přirozenými čísly, zná vlastnosti početních operací a využívá je při jednodušších výpočtech umí nadefinovat úhel jako část roviny, umí ho pojmenovat, sestrojit, změřit, porovnat, přenést rozeznává druhy úhlů podle jejich velikosti sestrojuje kolmici, rovnoběžku s danou přímkou rozpozná dvojice úhlů a užívá jejich vlastností čte a používá geometrické symbolické zápisy využívá poznatků z dělitelnosti při řešení vhodných úloh čte a používá běžné symbolické zápisy týkající se dělitelnosti rozpozná, charakterizuje, třídí, umí sestrojit nebo alespoň načrtnout jednoduché geometrické útvary, dovede rozhodnout, jestli jsou osově nebo středově souměrné rozliší číslo a číslici najde číslo na číselné ose narýsuje úhel dané velikosti umí používat úhloměr počítá s úhly zadanými stupni, minutami a vteřinami vyjmenuje znaky dělitelnosti pro čísla 2,3,4,5,6,8,9,10 provede rozklad složených čísel na součin prvočísel nalezne největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek narýsuje osově a středově souměrný obrazec Přirozená čísla: číslo a číslice přirozená čísla na číselné ose sčítání, odčítání, násobení a dělení v množině přirozených čísel Úhel: bod, přímka, polopřímka, úsečka úhel, jeho velikost, sestrojení, přenášení, osa úhlu, druhy úhlů vzájemná poloha dvou přímek, vzdálenosti bodů a přímek dvojice úhlů Dělitelnost: násobek, dělitel dělitelnost součtu, rozdílu, součinu znaky dělitelnosti čísly 10,5,2,4,8,9,3 prvočísla a čísla složená, rozklad složených čísel společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, společný násobek a dělitel Souměrnosti: jednoduché geometrické útvary a jejich shodnost, shodnost přímá a nepřímá VV, 73

3 sestrojuje obraz útvaru v osové i středové souměrnosti symbolicky zapisuje shodnost útvarů, rozpozná, zda jde o shodnost přímou a nepřímou užívá pojem desetinné číslo, zaokrouhluje ho, vyjadřuje ho pomocí vztahu mezi částí a celkem počítá s desetinnými čísly, zná vlastnosti početních operací a využívá je při jednodušších výpočtech odhaduje výsledek, spočítá aritmetický průměr rýsuje, rozpoznává a pojmenovává trojúhelníky, užívá jejich vlastností při řešení různých úloh užívá trojúhelníkovou nerovnost spočítá obvod trojúhelníku odliší krychli, kvádr, válec a kouli od ostatních těles krychli a kvádr umí načrtnout i narýsovat, umí narýsovat jejich síť, vypočítat jejich povrch i objem užívá pojem zlomek a smíšené číslo, počítá s nimi, zná vlastnosti početních operací a využívá je při výpočtech ví, co jsou navzájem převrácená čísla vypočítá jednoduché příklady a slovní úlohy s desetinnými čísly využívá desetinná čísla při převodu jednotek narýsuje trojúhelník podle daných údajů a zapíše postup konstrukce bezpečně vypočítá obvod trojúhelníku narýsuje krychli a kvádr vypočítá povrch a objem kvádru a krychle umí převést krychlové jednotky na duté míry a opačně vyjadřuje pomocí zlomku a smíšeného čísla vztah mezi částí a celkem počítá se zlomky i smíšenými čísly osová souměrnost, středová souměrnost samodružný bod, vzor a obraz Desetinná čísla: desetinná čísla na číselné ose sčítání, odčítání, násobení a dělení v množině desetinných čísel převádění jednotek, aritmetický průměr Úhel a jeho velikost: Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku Konstrukce trojúhelníku Těžnice a výšky trojúhelníku Kružnice trojúhelníku vepsaná a opsaná Tělesa: Zobrazení krychle a kvádru Povrch a objem kvádru a krychle Převody jednotek objemu Zlomky: zlomky, smíšená čísla, racionální čísla na číselné ose rozšiřování a krácení zlomků sčítání, odčítání, násobení a dělení v množině racionálních čísel s výjimkou periodických OSV Kreativita; prostorová, seberegulace a sebeorganizace B 74

4 čísel užívá pojmy celé číslo, kladné, záporné číslo, navzájem opačná čísla, počítá s celými čísly, zná vlastnosti početních operací a využívá je při výpočtech vyjádří poměr v základním tvaru, umí pracovat s poměry a měřítky vyjadřuje část celku v procentech nebo promile, řeší jednoduché úlohy s procenty či promile dovede použít věty o shodnosti trojúhelníků při sestrojení trojúhelníků, spočítá obvod i obsah trojúhelníku čte a používá běžné symbolické zápisy týkající se tohoto učiva rýsuje, rozpozná a pojmenuje konvexní čtyřúhelník a lichoběžník spočítá obvod čtyřúhelníku a obsah lichoběžníku a rovnoběžníku čte a používá běžné symbolické zápisy týkající se čtyřúhleníků a jejich konstrukce určuje pomocí kalkulačky druhou a třetí mocninu a odmocninu čísla vyjadřuje číslo ve zkráceném i rozvinutém tvaru s pomocí mocnin deseti spočítá hodnotu i složitějších číselných na číselné ose určí celá čísla počítá se zápornými čísly určí v příkladu základ, procentovou část, počet procent řeší slovní úlohy s procenty vypočítá slovní úlohy s poměrem nebo měřítkem používá trojúhelníkovou nerovnost pozná shodnost trojúhelníků podle vět sss, sus, usu vypočítá obvod a obsah trojúhelníku narýsuje rovnoběžníky a lichoběžníky, zapíše postup konstrukce vypočítá slovní úlohy na obvod a obsah rovnoběžníků a lichoběžníků narýsuje a propočítává číselné výrazy s mocninami a odmocninami 75 Celá čísla: celá čísla na číselné ose sčítání, odčítání, násobení a dělení v množině celých čísel Poměr a procenta: rozšiřování a krácení poměrů, postupný poměr procento, základ, procentová část, počet procent, úrok, promile procenta ve sdělovacích prostředcích Shodnost trojúhelníků: obvod a obsah trojúhelníku shodnost trojúhelníků, konstrukce trojúhelníku trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Člověk a svět práce Čtyřúhelníky: konvexní čtyřúhelníky, lichoběžníky, rovnoběžníky, jejich obvod, obsah, sestrojení Druhá mocnina druhé odmocnina: pravidla pro počítání s číselnými výrazy druhá a třetí mocnina a

5 výrazů používá Pythagorovu větu při výpočtu délky třetí strany pravoúhlého trojúhelníku pomocí obrácené Pythagorovy věty rozhoduje o pravoúhlosti trojúhelníku doplňuje tabulky výrazů s proměnnými rozpozná mnohočlen, jeho členy, mnohočleny sčítá, odčítá, násobí, dělí mnohočlen jednočlenem rozliší rovnost a rovnici, řeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku formuluje reálný problém pomocí rovnice a řeší ho tak podle počtu řešení rozpozná lineární rovnici rýsuje, rozpozná a pojmenuje kružnici a kruh a další útvary s nimi spjaté, využívá jejich vlastnosti při řešení různých úloh rozhoduje o vzájemné poloze přímky a kružnice nebo kruhu i o vzájemné poloze dvou kružnic či kruhů provádí odhady i výpočty s požadovanou přesností, účelně využívá kalkulačku spočítá délku kružnice i oblouku, obsah kruhu i jeho části odliší válec od ostatních těles, dovede ho charakterizovat, načrtnout, umí narýsovat jeho síť, vypočítat jeho povrch a objem dovede vyjádřit úlohu pomocí výrazu, dosadit proměnné a vypočítat hodnotu výrazu umí počítat s jednoduchými mnohočleny řeší slovní úlohy pomocí rovnic vypočítá složitější lineární rovnice a provede zkoušku vypočítá délku kružnice a obsah kruhu, používá Thaletovu větu k sestrojení pravoúhlého trojúhelníku. umí načrtnout válec a narýsovat síť válce vypočítá povrch a objem válce 76 odmocnina, vyšší mocniny a počítání s nimi Pythagorova věta iracionální čísla, reálná čísla a číselná osa Výrazy a mnohočleny: výrazy s proměnnými, dosazování do nich sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů, dělení Lineární rovnice: rovnost, rovnice ekvivalentní úpravy rovnic počet řešení rovnice lineární rovnice výpočet neznámé ze vzorce a slovní úlohy řešené rovnicemi Kružnice a kruh: poloměr, průměr, tětiva středový úhel kruhová úseč, výseč, mezikruží vzájemná poloha kružnice (kruhu) a přímky, vzájemná poloha dvou kružnic, kruhů Thaletova kružnice i věta délka kružnice i oblouku, obsah kruhu, kruhové výseče a OSV - komunikace mezikruží Válec: válec, jeho síť, povrch, objem

6 užívá pojem množina bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru i k řešení polohových i nepolohových úloh provádí rozbor konstrukční úlohy, zapisuje postup konstrukce, podle něj rýsuje, rozezná počet řešení úlohy a zkouškou ověřuje správnost svého postupu počítá s lomenými výrazy i složenými lomenými výrazy řeší slovní úlohy s válcem pomocí vlastností objektů určí geometrický útvar nebo část roviny. řeší složitější úlohy na konstrukci trojúhelníku a čtyřúhelníku. 77 Konstrukční úlohy: množiny bodů dané vlastnosti, polohové i nepolohové konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníku určí podmínky lomeného výrazu. Lomené výrazy: zjednoduší lomený výraz. určení podmínky existence lomeného výrazu krácení a rozšiřování lomených výrazů sčítání, odčítání,násobení a dělení lomených výrazů řeší pomocí ekvivalentních úprav rovnice vypočítá kořeny soustavy rovnic. Rovnice a jejich soustavy: s neznámou ve jmenovateli umí řešit slovní úlohy o pohybu, rovnice s neznámou ve řeší různými metodami soustavy dvou společné práci a směsích. jmenovateli rovnic se dvěma neznámými rovnice s více neznámými formuluje reálné problémy pomocí rovnic a slovní úlohy o směsích, o jejich soustav a řeší je pohybu, i jiné řešené rovnicemi pozná typ funkce, načrtne její unkce: EV vyjadřuje reálné situace pomocí funkčních graf. závislosti veličin, přímá a Ekosystémy vztahů, tabulek, grafů, řeší tak i slovní vypočítá hodnotu funkce pro nepřímá úměrnost úlohy danou hodnotu. lineární funkce, konstantní používá funkci jako závislost závisle a funkce nezávisle proměnné veličiny grafické řešení problémů, čte a používá běžné symbolické zápisy spojnicové diagramy, základy týkající se funkcí statistiky rozpozná podobné útvary, rozhoduje o určí podobné útvary, Podobnost: VV,

7 podobnosti trojúhelníků podle tří vět o podobnosti trojúhelníků, využívá jich při výpočtech užívá podobnosti při řešení slovních úloh čte a používá běžné symbolické zápisy týkající se podobnosti rozpozná a pojmenuje poměry délek dvou stran v pravoúhlém trojúhelníku, využívá je k řešení úloh o trojúhelníku určuje pomocí kalkulátoru hodnoty těchto funkcí čte a používá běžné symbolické zápisy týkající se funkcí úhlu rozvíjí svou prostorovou představivost charakterizuje kužel, jehlan, kouli, používá jejich náčrty, sítě kuželů a jehlanů, vypočítá jejich povrch i objem, spočítá povrch a objem koule orientuje se v pojmech finanční matematiky dokáže rozlišit přednosti jednotlivých finančních produktů užívá goniometrické funkce k řešení úloh o pravoúhlém trojúhelníku, určí hodnoty goniometrických funkcí pro dané úhly. bezpečně odliší jednotlivé tělesa, vypočítá jejich povrch a objem. řeší slovní úlohy s tělesy. vypočítá si zisk z uložené částky, orientuje se v bankovních produktech. podobnost útvarů, podobnost trojúhelníků, užití podobnosti Goniometrické funkce: sinus, kosinus, tangens a kotangens ostrého úhlu vztahy mezi nim výpočty v pravoúhlém trojúhelníku Tělesa: přímky a roviny v prostoru, jehlany, kužely, koule Základy finanční matematiky: pojmy finanční matematiky jednoduché a složené úročení úrokovací období cenné papíry MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VV 78

8 79

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování. Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování. Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava v rámci řešeného projektu č. CZ.04.1.03/3.1.15.1./0127 s názvem Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více