R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav Nálevka Tel.: Datum: R O ZHO D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad podle 28 písm. e) a 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mění integrované povolení vydané dne pod č.j.: ŽP/10804/07, ve znění změny č. 1 vydané dne pod č.j.: ŽP/12035/09 a změny č. 2 vydané dne pod č.j.: ŽP/13272/10 společnosti EKODEPON s.r.o., sídlo: Lažany 36, Černošín, Stříbro, , IČO: , k provozu zařízení Skládka odpadů Kladruby, podle ustanovení 19a odst. 2 a v souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci tak, že celý výrok nově zní takto: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ) vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci provozovateli zařízení, společnosti EKODEPON s.r.o. se sídlem Černošín, Lažany 36, Stříbro, s přiděleným IČO: k provozu zařízení Skládka odpadů Kladruby.

2 2/17 1. Popis zařízení 1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení Název zařízení Adresa, na které se nalézá zařízení Provozovatel zařízení Adresa sídla provozovatele Skládka odpadů Kladruby Skládka odpadů Kladruby EKODEPON s.r.o. IČO Kategorie dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Umístění zařízení Černošín, Lažany 36, Stříbro 5.4 skládky, které přijímají více než 10 tun odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než tun odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu kraj: Plzeňský obec: Kladruby katastrální území: Kladruby u Stříbra parcelní čísla: 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 1678/5, 1678/6, 1678/7, 1678/8, 1678/9, 1678/10, 1678/11, 1686/10, 1710/2, 1720/2, 1740/16, 1740/17, 1740/18, 1740/20, st. 602, st. 603, st. 604, st Seznam průmyslových činností a popis zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Skládka odpadů kategorie S-OO3, kazeta č. 1 s projektovanou kapacitou m 3 Skládka odpadů podskupiny S-OO3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad, včetně odpadů s podstatným obsahem biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu a odpadů z azbestu. Kategorie 5.4 dle zákona o integrované prevenci. Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 2.2., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Kazeta je zrekultivována. Skládka odpadů kategorie S-OO3, kazeta č. 2 s projektovanou kapacitou m 3 Skládka odpadů podskupiny S-OO3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., určená pro skládkování odpadů kategorie ostatní odpad, včetně odpadů s podstatným obsahem biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu a odpadů z azbestu. Kategorie 5.4 dle zákona o integrované prevenci.

3 3/17 Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 2.2., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Uvedení do provozu v roce Zařízení pro sběr a výkup odpadů sloužící jako sběrný dvůr pro vytříděné nebezpečné složky z komunálního odpadu, vytříděné složky z odpadu přijatého na skládku k uložení a ostatní odpady uvedené v provozním řádu SDO Kladruby. 1.3 Seznam průmyslových činností a popis zařízení mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Mostová váha sloužící k vážení automobilů, přivážejících odpad na skládku. Provozní administrativní budova sestávající ze dvou mobilních buněk. Jímky průsakových vod. Jedná se dvě jímky o objemu 500 a 850 m 3. Jímka pro 1. kazetu skládky (objem 500 m 3 ) je konstruována jako bezodtoká, betonová, se zaústěním dvou čerpadel pro odvod vody z jímky k následnému rozstřiku na skládkové těleso. Druhá zemní foliová jímka (850 m 3 ), která slouží ke shromažďování průsakových vod z 2. kazety skládky a která je propojena vypouštěcím a přepadovým potrubím pro kazetu č. 1. Pasivní odplyňovací systém sestávající z 9 jímacích plynových studní a svodného potrubí, z nichž 7 studní kazety č. 1 bylo v rámci rekultivace svedeno do biooxidačního filtru (koksokompostového), zbývající 2 studny jsou v kazetě č. 2. Monitorovací vrty. Jedná se o čtyři vrty (MV-1, MV-2, MV-3 a MV-4) sloužící k monitoringu podzemních vod v okolí skládky. Ostatní související činnosti Nakládání s odpady Nakládání s odpadními vodami Monitoring Rekultivace 2. Nahrazení a rušení rozhodnutí, která byla vydána podle zvláštních předpisů 2.1 Tímto rozhodnutím se v souladu s 13 zákona o integrované prevenci nahrazují následující rozhodnutí vydávaná na základě zvláštních právních předpisů: 1) souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů Skládka odpadů Kladruby a s provozním řádem tohoto zařízení (revize č. 2/2014 z dubna 2014), vydávaný podle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 2) souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů Sběrný dvůr odpadů Kladruby a s provozním řádem tohoto zařízení (revize 02/2014 z března 2014), vydávaný podle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

4 4/17 3) souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů podle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (rekultivace 2. kazety skládky), 4) povolení k odběru podzemních vod, vydávané podle 8, odst. 1, písm. b), bodu 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 5) povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění skládka Kladruby. Součástí povolení provozu je provozní řád z března 2014, revize č. 3/2014, zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění. 6) Schvaluje se Plán opatření pro případ havárie z prosince 2013, ve smyslu 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 2.2 Tímto rozhodnutím se v souladu s 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí: 1) rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne , čj.: ŽP/5813/05, kterým se povoluje vydání provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší, 2) rozhodnutí Krajského úřadu PK ze dne , čj.: ŽP/1090/07, kterým se uděluje souhlas k provozu zařízení na odstraňování odpadů a souhlas s provozním řádem tohoto zařízení, 3) rozhodnutí Krajského úřadu PK ze dne , čj.: ŽP/1089/07, kterým se uděluje souhlas k provozu zařízení na sběr a výkup odpadů a souhlas s provozním řádem tohoto zařízení, 3. Závazné podmínky provozu: V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením 13 odst. 4 a ustanovením 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 zákona o integrované prevenci, stanoví krajský úřad závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. Není li v následujícím textu výrokové části tohoto integrovaného povolení uvedeno jinak, platí termín plnění navržených závazných podmínek provozu trvale od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 3.1 Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring Ovzduší Skládka odpadů je podle bodu 2.2., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší. Ze zařízení nedochází k emisím znečišťujících látek do ovzduší, pro něž je stanoven emisní limit. Emisní limity nejsou proto integrovaným povolením stanoveny.

5 5/ Voda Ze zařízení nedochází k vypouštění znečišťujících látek do povrchových nebo podzemních vod, pro něž je stanoven emisní limit. Emisní limity nejsou proto integrovaným povolením stanoveny. Přebytečná průsaková voda ze skládky je předávána provozovateli ČOV na základě smluvního vztahu. Povoluje se odběr podzemních vod z vlastní vrtané studny HV-1 pro zásobování zařízení užitkovou vodou. Vrt je umístěn na pozemku par. č. 1678/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví Města Kladruby, číslo hydrologického pořadí povodí: , číslo hydrogeologického rajonu: 6212, číslo útvaru podzemních vod: (základní vrstva), poloha místa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) X: cca , Y: cca Odběr vody je stanoven maximálně : 0,5 l/s 5 m 3 /měsíc 0,035 tis. m 3 /rok. 2. Odběratel je povinen měřit množství odebrané vody. Výsledky měření předkládat vždy k následujícího roku České inspekci životního prostředí. 3. Doba povolení k odběru podzemních vod je stanovena na dobu životnosti vrtané studny HV Hluk, vibrace a neionizující záření a) Hluk 1. Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení č. 272/2011 Sb., v platném znění b) Vibrace Denní doba 50 db (6,00 až 22,00) Noční doba 40 db (22,00 až 6,00) Zařízení není zdrojem vibrací, závazné podmínky nejsou stanoveny. c) Neionizující záření Zařízení není zdrojem neionizujícího záření, závazné podmínky nejsou stanoveny. 3.2 Podmínky pro nakládání s odpady 1. Provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným PŘ skládky a k odstranění přijímat pouze odpady v něm uvedené. 2. Provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným PŘ sběrného dvora a ke sběru nebo výkupu přijímat pouze odpady v něm uvedené. 3. Ve sběrném dvoru umísťovat shromažďovací prostředky kapalných odpadů v záchytných vanách nebo na roštech nad záchytnými vanami o minimálně stejných objemech jako jsou objemy jednotlivých shromažďovacích prostředků.

6 6/17 4. O každé dodávce odpadu přijaté do zařízení k odstraňování odpadů vystavit písemné potvrzení. Evidenci uložených odpadů archivovat po celou dobu provozu skládky a období následné péče. 5. Pokud je i po vstupní kontrole do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstranit, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném a označeném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do okolního prostředí, a to do doby převzetí oprávněnou osobou. 6. Druhy odpadů , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , a přijímat na skládku pouze tehdy, pokud se nejedná o kapalný odpad nebo odpad, který sedimentací uvolňuje ve značné míře kapalnou fázi. Tyto druhy odpadů musí být v tzv. rypném nebo vytvrzeném stavu. 7. Druh odpadu Pneumatiky využívat jako technologický materiál pouze k zajištění tvorby ochranné vrstvy geotextilie před ukládáním odpadů. 8. Pro ukládání odpadů využívat co nejmenší aktivní plochu složiště na tělese skládky. Složené odpady, s výjimkou odpadů k TZS, průběžně hutnit a zapracovávat do skládkového tělesa. 9. Pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního materiálu (odpadu) k TZS. Vrstva odpadu o mocnosti cca 2 m bude překryta vrstvou cca 0,15 m materiálu k TZS tak, aby byla zajištěna maximální ochrana ŽP před negativními vlivy ze skládky. V případě potřeby (odpady se zvýšeným rizikem úletů, apod.) překrývat i menší vrstvy ukládaných odpadů. Překryv není nutný, má-li uložený odpad takové vlastnosti, že účinně brání vzniku negativních vlivů ze skládky, zejména prašnosti, úletům, šíření zápachu, omezení přítomnosti hlodavců a ptáků. Kromě aktivní plochy musí být ostatní plochy tělesa skládky překryté materiálem/odpadem k TZS, případně inertním materiálem. 10. Maximální množství odpadů k TZS pro překryv uloženého a zhutněného odpadu činí 25 % objemu celkového množství přijatých odpadů v daném roce. 11. Skládkování musí probíhat takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita skládkového tělesa a s ním spojených konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům. Po celou dobu ukládání odpadu dodržovat schválený tvar tělesa skládky, daný schválenou projektovou dokumentací. 12. Provádět hutnění jednotlivých vrstev uloženého odpadu. 13. Provozní řád průběžně aktualizovat (dohlížecí orgány, telefonní čísla, apod.) a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložit KÚ Plzeňského kraje k odsouhlasení. 3.3 Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti 1. Minimálně šest měsíců před plánovaným ukončením provozu předložit povolovacímu orgánu plán postupu prací, popřípadě plán sanace zařízení, pro zajištění souladu s 15a zákona o integrované prevenci.

7 7/17 2. Bezprostředně po ukončení ukládání odpadů do jednotlivých kazet skládky (dosažení schváleného tvaru tělesa) uzavřít příslušnou kazetu. Rekultivaci jednotlivých kazet skládky (nebo jejich částí) provádět vždy nejpozději do jednoho roku od uzavření příslušné kazety. Celkovou rekultivaci skládky zahájit nejpozději do 3 let od ukončení skládkování. 3. Rekultivaci kazety č. 2 provádět dle schválené projektové dokumentace a v souladu s ČSN v aktuálním znění. 4. Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, monitorovací vrty, apod.) udržovat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu určenou ve schváleném provozní řádu uzavřené skládky. 5. Po ukončení provozu skládky zabezpečit její uzavření, rekultivaci, následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na ŽP. Tyto činnosti zajistit z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně po dobu 30 let. 3.4 Ochrana zdraví člověka, zvířat a životního prostředí A) Voda 1. Průsakové vody využívat rozléváním na povrch skládky, přebytečná průsaková voda ze skládky bude předávána provozovateli ČOV na základě smluvního vztahu. 2. Krátkodobě uzavřít přítok průsakových vod do retenčních jímek a zadržet tak vody ve skládce je možné pouze v případě jejich oprav nebo údržby, případně jako prevence před možnou havarijní situací. 3. Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části chránit proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky. 4. Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde se nakládá s látkami závadnými, zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek. 5. V zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení okolního prostředí. 6. Udržovat vnější odvodňovací příkop v provozuschopném stavu tj. čistý a nezanesený tak, aby mohl plnit svoji funkci. 7. Odstraňovat náletové dřeviny a plevele z tělesa skládky, obvodového příkopu a jeho bezprostředního okolí. 8. Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let. B) Ovzduší 1. Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů ve složišti a jeho okolí, zejména: kropit komunikace užitkovou vodou, zpětně rozlévat průsakové vody na těleso skládky, důsledně hutnit odpad, překrývat neaktivní části tělesa skládky vhodným materiálem nebo odpadem. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.

8 8/17 2. Důsledně plnit schválený provozní řád sběrného dvora. Odpad kat. č (vyřazená chladící zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky) musí být skladován v souladu s vyhláškou č. 257/2012 Sb., v platném znění. Tento odpad je možno dále předávat pouze osobám, jež disponují povolením MŽP k znovuzískání, regeneraci nebo recyklaci regulovaných látek. 3. Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku. 4. Pro ukládání odpadů nejprve na vnějším okraji skládky vytvořit hrázku z materiálu k TZS tak, aby nezajištěným okrajem skládky nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do ovzduší. 5. Všechny plynové studny nepřipojené na biofiltr (2 studny v kazetě č. 2) opatřit během provozu skládky těsněním tak, aby nemohlo docházet k nekontrolovatelnému vývěru skládkového plynu do okolního prostředí. Pravidelně kontrolovat těsnost vík a armatur plynotěsných věží. V případě změny dosavadního způsobu nakládání se skládkovým plynem zajistit bezpečné odvedení skládkového plynu mimo těleso skládky (otevřené studny opatřit biofiltry, aktivně jímat skládkový plyn, atd.). 3.5 Hospodárné využití surovin a energie 1. Pro účel technického zabezpečení skládky zajistit úsporu přírodních zdrojů, zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS. 3.6 Opatření pro předcházení haváriím 1. Při rozšiřování skládky o nové kazety zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých kazet. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat. 2. Pro ochranu těsnění skládky zamezit, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému. 3. Pravidelně provádět školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady a ochrany životního prostředí, o provedených školeních vést evidenci, například zápisem v provozním deníku. 3.7 Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 1. Zajistit kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a případně včas zajistit předání provozovateli ČOV. 2. V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného PŘ a havarijního plánu.

9 9/17 3. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: - místa havárie, - časových údajů o vzniku a době trvání havárie, - informované instituce a osoby, - data a způsobu provedeného řešení dané havárie - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. 4. Každá havárie bude neprodleně (nejpozději následující pracovní den) ohlášena místnímu úřadu, KÚ Plzeňského kraje a ČIŽP OI Plzeň. 3.8 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření Během provozování skládky probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování. Program kontroly je navržen v následujících parametrech: 1. Jakost a množství průsakových vod Monitoring průsakové vody bude realizován odběrem směsného vzorku z jímek průsakových vod. Tabulka 1 Parametry a četnost měření průsakových vod Sledovaný parametr výška hladiny průsakové vody v jímce množství předaných průsakových vod [m 3 ] ph, rozpuštěné látky, BSK 5, CHSK Cr, C 10 C 40, Zn, CN celk Cl -, N-NH 4 +, N-NO 3 -, N-NO 2 -, Pb, Hg, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, As, vodivost AOX (Cl), EOX (Cl), PAU, fenolový index - Vzorky průsakové vody budou odebírány oprávněnou osobou. - Analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří. 2. Jakost podzemních vod Četnost měření během provozu denně 1 x za 6 měsíců 1 x za 6 měsíců 1 x za 12 měsíců 1 x za 18 měsíců Monitoring podzemních vod bude realizován pomocí odběru vzorku z monitorovacích vrtů MV-1, MV-2, MV-3, MV-4. Tabulka 2 Parametry sledování jakosti podzemních vod Parametr úroveň hladiny podzemní vody ve vrtu ph, vodivost, Cl -, CHSK Cr, C 10 C 40, N-NH 4 +, RL, CN -, As, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Hg, Cr celk., Zn, SO 4 2-, N-NO 3 -, N-NO 2 -, Četnost měření během provozu Při odběru vzorků podzemních vod 1 x za 6 měsíců 1 x ročně

10 10/17 - Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou. - Při odběru vzorků bude změřena hladina podzemní vody ve vrtech. - Analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří. 3. Jakost a množství skládkového plynu Tabulka 3 Parametry a četnost měření skládkového plynu Ukazatel Zjišťování jakosti a množství skládkového plynu (plynosběrné věže, biooxidační filtr) Parametr CH 4, CO 2, O 2, N 2 (dopočítáním do 100 %), atmosférický tlak Četnost měření během provozu 1x ročně (na podzim) a před uzavřením jednotlivých kazet skládky - Měření bude prováděno kompetentní zaškolenou osobou. - Měření provádět v podzimním období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 C. - Při likvidaci, případně využití skládkového plynu se řídit ČSN Další monitoring Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou firmou, o provedených měřeních bude proveden zápis v provozním deníku. a) Denně sledované ukazatele: - sledování meteorologických ukazatelů a jejich zhodnocení na konci každé směny (teplota vzduchu SEČ, množství srážek, oblačnost, větrnost). Využít lze výsledků vlastního měření nebo údajů z nejbližší meteorologické stanice; - nutnost provedení opatření ke snížení TZL v celém areálu skládky, včetně skládkového tělesa. (Způsob provedení opatření viz kapitola 3.4. B ) b) Ročně sledované ukazatele: - množství uložených odpadů na skládce, dodržování schválené figury skládky, sesedání a změny tvaru skládkového tělesa dle ČSN , kap Vyhodnocení monitoringu - Výsledky provedených měření zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou monitoringu zajišťovaného externími dodavateli, jejichž výsledky budou uloženy u provozovatele zařízení k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např. údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

11 11/17 - Po provedené analýze budou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních a průsakových vod s hodnotami získanými předchozím sledováním a stavem před zahájením skládkování. Bude-li zjištěn významný rozdíl v naměřených hodnotách, bude neprodleně posouzen a vyhodnocen. Bude-li příčinou zhoršení jakosti vod havarijní stav, budou neprodleně provedena nápravná opatření. - Pokud bude na základě získaných výsledků měření třeba upravit jejich rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení a odsouhlasení změny KÚ PK. 3.9 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Zařízení není zdrojem dálkového přemísťování znečištění. Podmínky se nestanovují Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: 1. předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP KÚ PK, k běžného roku, v souladu s 16a zákona o integrované prevenci, 2. ohlásit KÚ PK plánovanou změnu zařízení, 3. neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí Podmínky uvedené ve vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Nejsou stanoveny. Orgán ochrany veřejného zdraví nestanovil žádné podmínky Podmínky uvedené ve stanovisku k posouzení vlivu na životní prostředí Nejsou stanoveny. Krajský úřad Plzeňského kraje vydal dne pod čj.: ŽP/3187/02 závěr zjišťovacího řízení, ve kterém se konstatuje, že záměr Zkapacitnění skládky odpadů Kladruby, kazeta č. 2 nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb Ostatní podmínky 1. Na tělese skládky průběžně odstraňovat náletové dřeviny a invazní druhy rostlin. Odůvodnění Krajský úřad obdržel dne pod č.j. ŽP/7052/14 žádost provozovatele zařízení o vydání změny č. 3 platného integrovaného povolení pro zařízení Skládka odpadů Kladruby. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení v souladu s 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Krajský úřad posoudil předloženou žádost, a vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna prahová hodnota dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, tj. navýšení kapacity skládky o více než m 3, bylo dále správní řízení vedeno dle 19a odst. 2 a 4 zákona č. 76/2002 Sb.

12 12/17 Dne pod č.j.: ŽP/7059/14 krajský úřad vyrozuměl všechny účastníky řízení a dotčené správní úřady o zahájení správního řízení, požádal o vyjádření účastníky řízení a dotčené správní úřady, s možností vyjádření se k tomuto zahájenému řízení do 15 dnů od obdržení vyrozumění. Dne pod č.j.: ŽP/7956/14 obdržel krajský úřad bezpřipomínkové vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a dne pod č.j.: ŽP/7957/14 obdržel krajský úřad vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Plzeň (dále jen ČIŽP OI Plzeň ). Od účastníků řízení neobdržel krajský úřad v dané lhůtě žádné vyjádření. Na základě výše uvedeného vyjádření ČIŽP OI Plzeň krajský úřad dne pod č.j.: ŽP/8021/14 řízení přerušil a vyzval provozovatele zařízení k doplnění žádosti. Požadované doplnění obdržel krajský úřad dne pod č.j.: ŽP/8548/14. Dne pod č.j.: ŽP/8561/14 krajský úřad vyrozuměl všechny účastníky řízení o doplnění podkladů a umožnil jim vyjádřit se k doplněnému správnímu řízení do 10 dnů od obdržení vyrozumění o doplnění podání. Do stanovené lhůty ani do data vydání tohoto rozhodnutí neobdržel krajský úřad žádné vyjádření účastníků řízení. S výše uvedenými připomínkami ČIŽP OI Plzeň se krajský úřad vypořádal následujícím způsobem (vypořádání správního orgánu psáno kurzívou): a) Připomínka: Z hlediska odpadového hospodářství požadujeme, aby byla v provozním řádu sběrného dvora odstraněna nepřesnost uvedená v části B1 Účel zařízení na str. 7...a Kolektivní systémy a případně dalších zařízení a odpadů určených ke zpětnému odběru. Připomínáme, že odpad nemůže být určen ke zpětnému odběru, proto navrhujeme nové znění uvedeného ustanovení: Zároveň je SDO místem zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení ve smyslu smluv mezi příslušnou obcí a Kolektivními systémy a případně dalších zařízení a výrobků určených ke zpětnému odběru. akceptováno, na str. 7 byl provozní řád sběrného dvora opraven dle požadavků ČIŽP OI Plzeň. b) Připomínka: Požadujeme, aby byl v provozním řádu skládky doladěn způsob evidence přijímaných odpadů, tedy aby bylo uvedeno, že o přijatých odpadech povede provozovatel evidenci v rozsahu ustanovení 20 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby z hlášení o produkci a nakládání s odpady bylo patrné, které odpady a v jakém množství byly využity k TZS. akceptováno v kapitole F.2 na str. 38 provozního řádu skládky Kladruby.. c) Připomínka: Dále navrhujeme, aby z IP byla vyjmuta závazná podmínka pod bodem 2 v části 3.13 akceptováno, podmínka vyjmuta, neboť 1. etapa skládky je již zrekultivována a uzavřena, uzavřená 1. etapa je vybavena 7 vertikálními plynosběrnými studnami, skládkový plyn je veden přes biooxidační filtr, využívání skládkového plynu dle měření je nereálné. Provedené změny v rámci řízení o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení Skládka odpadů Kladruby byly řešeny následujícím způsobem (včetně případného komentáře správního orgánu):

13 13/17 a) V kapitole 1.1, 6. řádku tabulky byl text ve 2. sloupci zrušen a nahrazen textem 5.4 skládky, které přijímají více než 10 tun odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než tun odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu, a to v souladu se zákonem o integrované prevenci (novela zákona č. 69/2013 Sb.), s celkovou účinností od b) V kapitole 1.1, 7. řádku tabulky byl zrušen text 1720, 1786/4, 1740/6, 1740/12, 1740/1 a nahrazen textem 1720/2, 1740/16, 1740/20, 1686/10, a to v souladu se skutečným umístěním předmětného zařízení po dohodě s provozovatelem zařízení. c) V kapitole 1.2, první odrážce se ruší text Střední zdroj znečišťování ovzduší dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a nově se nahrazuje textem Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 2.2., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění., a to v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší. d) V kapitole 1.2, první odrážce se ruší text Kazeta je provozována. Předpoklad ukončení provozu rok a nově se nahrazuje textem Kazeta je zrekultivována., v souladu se skutečným stavem zařízení po dohodě s provozovatelem zařízení. e) V kapitole 1.3, první odrážce se ruší text Nápravová a nově se nahrazuje textem Mostová, a to v souladu se skutečným stavem zařízení po dohodě s provozovatelem zařízení. f) V kapitole 1.3, čtvrté odrážce se na konci textu doplňuje text, z nichž 7 studní kazety č. 1 bylo v rámci rekultivace svedeno do biooxidačního filtru (koksokompostového), zbývající 2 studny jsou v kazetě č. 2, a to v souladu se skutečným stavem zařízení po dohodě s provozovatelem zařízení. g) V kapitole 1.4 se ruší text nadpisu této kapitoly a nově se nahrazuje textem Ostatní související činnosti, a to v souladu s definicí zařízení uvedené v 2 písm. a) zákona o integrované prevenci. h) V kapitole 2.1 se ruší text bodů 1) až 7) a nově se nahrazuje textem: 1) souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů Skládka odpadů Kladruby a s provozním řádem tohoto zařízení (revize č. 2/2014 z dubna 2014), vydávaný podle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 2) souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů Sběrný dvůr odpadů Kladruby a s provozním řádem tohoto zařízení (revize 02/2014 z března 2014), vydávaný podle 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 3) souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů podle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (rekultivace 2. kazety skládky), 4) povolení k odběru podzemních vod, vydávané podle 8, odst. 1, písm. b), bodu 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

14 14/17 5) povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění skládka Kladruby. Součástí povolení provozu je provozní řád z března 2014, revize č. 3/2014, zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění. 6) Schvaluje se Plán opatření pro případ havárie z prosince 2013, ve smyslu 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění., a to v souladu s 13 odst. 3 písm. e) zákona o integrované prevenci. i) V kapitole 3. se doplňuje druhý odstavec, který zní: Není li v následujícím textu výrokové části tohoto integrovaného povolení uvedeno jinak, platí termín plnění navržených závazných podmínek provozu trvale od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Tuto podmínku stanovil správní orgán k jednoznačné identifikaci termínů pro plnění závazných podmínek provozu zařízení. j) V kapitole se ruší text všech 3 odstavců a nahrazuje se textem: Skládka odpadů je podle bodu 2.2., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší. Ze zařízení nedochází k emisím znečišťujících látek do ovzduší, pro něž je stanoven emisní limit. Emisní limity nejsou proto integrovaným povolením stanoveny., a to v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší. k) V kapitole se na konci prvního odstavce doplňuje text Přebytečná průsaková voda ze skládky je předávána provozovateli ČOV na základě smluvního vztahu., a to v souladu se skutečným způsobem nakládání s průsakovými vodami ze skládky po dohodě s provozovatelem zařízení. l) V kapitole se ve druhém odstavci na konci doplňuje text číslo hydrologického pořadí povodí: , číslo hydrogeologického rajonu: 6212, číslo útvaru podzemních vod: (základní vrstva), poloha místa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) X: cca , Y: cca a zároveň se doplňuje v této kapitole bod 3., který zní 3. Doba povolení k odběru podzemních vod je stanovena na dobu životnosti vrtané studny HV-1, a to v souladu s 3 písm. d) a g) vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb., v platném znění a 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění. m) V kapitole 3.1.3, písm. a), bodu 1. se ruší text 148/2006 Sb. a nově se nahrazuje textem 272/2011 Sb., v platném znění, a to na základě platné legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví. n) V kapitole 3.2, bodu 2. se ruší text k odstranění a nahrazuje se textem ke sběru nebo výkupu, text bodu 3. se ruší bez náhrady, body 4. až 14. se nově označují jako body 3. až 13., a to v souladu s charakterem činnosti v daném zařízení a odstranění duplicity podmínky uvedené v původním bodu 3. kapitoly 3.2 integrovaného povolení týkající se sběrného dvora odpadů.

15 15/17 o) V kapitole 3.2, bodu 4. se za text zařízení doplňuje text k odstraňování odpadů, a to pro upřesnění typu zařízení k nakládání s odpady, u kterého se podmínka č. 4. vyžaduje po dohodě s provozovatelem zařízení. p) V kapitole 3.2, bodu 6. se ruší text a a nahrazuje se textem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , a , a to v souvislosti s komplexním doplněním odpadů dle seznamu přijímaných odpadů na skládku, které by mohly uvolňovat kapalnou fázi a v souladu s přílohou č. 5, kapitolou A., bodem 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění zakazujícím ukládat na skládky kapalný odpad a dopad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. q) V kapitole 3.3, bodu 1. se na konci věty doplňuje text, pro zajištění souladu s 15a zákona o integrované prevenci, a to v souladu s platnou legislativou na úseku integrované prevence znečišťování (novela zákona č. 69/2013 Sb.). r) V kapitole 3.3, bodu 3. se číslovka 1 nahrazuje číslovkou 2, a to na základě skutečnosti, že kazeta č. 1 je již zrekultivována po dohodě s provozovatelem zařízení. s) V kapitole 3.4, písm. A), bodu 1. se ruší text přebytky pak předáním oprávněné osobě dle smluvního vztahu a nahrazuje se textem přebytečná průsaková voda ze skládky bude předávána provozovateli ČOV na základě smluvního vztahu, a to v souladu s bodem výroku tohoto rozhodnutí po dohodě s provozovatelem zařízení. t) V kapitole 3.4, písm. B), bodu 2. se ruší text přílohou nařízení vlády č. 117/2005 Sb. o opatřeních zabezpečujících ochranu ozónové vrstvy a nově se nahrazuje textem vyhláškou č. 257/2012 Sb., v platném znění, a to v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší. u) V kapitole 3.4, písm. B), bodu 5. se za text studny doplňuje text nepřipojené na biofiltr (2 studny v kazetě č. 2), a to v souladu se skutečným stavem zařízení po dohodě s provozovatelem zařízení. v) V kapitole 3.7, bodu 1. se ruší text oprávněné osobě a nahrazuje se textem provozovateli ČOV, a to v souladu s kapitolami a 3.4 výroku tohoto rozhodnutí po dohodě s provozovatelem zařízení. w) V kapitole 3.7, bodu 2. se na konci textu doplňuje text a havarijního plánu, a to v souladu se schválenými provozními dokumenty zařízení po dohodě s provozovatelem zařízení. x) V kapitole 3.8, tabulce 1 a 2 byl parametr NEL změněn na parametr C 10 C 40, a to v souladu s platnou právní úpravou na úseku ochrany vod (novela Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.).

16 16/17 y) V kapitole 3.8, bodu 2., prvním odstavci byl zrušen text dynamického a text (po jeho vystrojení), a to v souladu se skutečným praktickým způsobem provádění odběru vzorků podzemních vod po dohodě s provozovatelem zařízení. z) V kapitole 3.8, bodu 2., druhé odrážce se ruší text před a po skončení odběru bez náhrady, a to na základě skutečně prakticky prováděného odběru vzorků podzemních vod po dohodě s provozovatelem zařízení. aa) V kapitole 3.8, bodu 3., se v tabulce 3, v prvním sloupci na konec textu doplňuje text (plynosběrné věže, biooxidační filtr), a to z důvodu upřesnění míst měření skládkového plynu a zároveň se ruší text třetí odrážky bez náhrady, a to z důvodu jejího splnění po dohodě s provozovatelem zařízení. bb) V kapitole 3.8, bodu 4., písm. a) se ruší text druhé odrážky bez náhrady, a to z důvodu jejího obtížného plnění z hlediska provozu zařízení, po dohodě s provozovatelem zařízení. cc) V kapitole 3.10., bodu 1. se na konci textu doplňuje text v souladu s 16a zákona o integrované prevenci, a to v souladu se zákonem o integrované prevenci (novela č. 69/2013 Sb.). dd) V kapitole 3.13 se ruší text bodu 2. bez náhrady, a to z důvodu již ukončené rekultivace 1. kazety skládky Kladruby. Správní orgán stanovil jednotlivé podmínky v rámci změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení Skládka odpadů Kladruby na základě ustanovení 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci, doručených stanovisek dotčených orgánů státní správy a změn v platné legislativě. Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

17 17/17 Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ( 83 odst. 1 správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí České republiky, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje ( 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Mgr. Martin Plíhal vedoucí odboru životního prostředí podepsáno elektronicky Přílohy otisk úředního razítka 1x provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší - skládka Kladruby 1x provozní řád zařízení k odstraňování odpadů skládka Kladruby 1x provozní řád zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů sběrný dvůr Kladruby 1x havarijní plán Rozdělovník Účastníci řízení: 1. EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín, Stříbro, Město Kladruby, nám. Republiky 89, Kladruby u Stříbra, bez přílohy 3. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, zde bez přílohy Příslušné správní úřady (po nabytí právní moci) bez přílohy: 4. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství), Škroupova 18, Plzeň, zde 5. Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Stříbro, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň, Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 48, Plzeň, CENIA, Úsek technické ochrany, Vršovická 65, Praha 10, Ministerstvo životního prostředí, odbor integrované prevence a IRZ, Vršovická 65, Praha 10,

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CSGLB* Čj: MSK 66635/2014 Sp. zn.: ŽPZ/56961/2011/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Natálie Hoňková

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7533/15 Spis. zn.: ZN/1821/ŽP/15 Počet listů: 7 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 16 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

I Č! ._~~_!.ZofO_J /ty.; /10.: f Pocer lis!" I priloh : -.-..- -,

I Č! ._~~_!.ZofO_J /ty.; /10.: f Pocer lis! I priloh : -.-..- -, t Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 67433/2010 SpZn : KÚOKl23015/201 0/OŽPZl140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20 Vyřizuje: Ing.Bartoň

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7.8.2013 Číslo jednací: 020789/2013/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_020789/2013/KUSK/39 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon: 386 720 736 R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení !!+LVDCY11GWIQX+! KUCBX00FVHPW O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 49201/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 29610/2014/mipi datum: 14.08.2014 vyřizuje: Ing. Michal Pinl telefon:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o:

Obdrží viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í. t a k t o: bdrží viz rozdělovník 15008/ZP/2011-6 14. října 2011 dbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 ddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R Z H D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01HYUS3* Čj: MSK 62877/2015 Sp. zn.: ŽPZ/9979/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 SMOLINA

PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 SMOLINA Valašskokloboucké služby s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 SMOLINA Aktivní část skládky sekce E až J Provozovatel skládky: Valašskokloboucké služby s.r.o. Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 5. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 5. změna IP )

Rozhodnutí. 5. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 5. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1403/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_098591/2015/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, linka 855 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 1. 2016 Číslo jednací: 142420/2015/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_142420/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie Galvanizovna pokovování železných a ocelových předmětů (dále jen zařízení ), kategorie průmyslové činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší

Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší Valašskokloboucké služby s.r.o. Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší AREÁL SKLÁDKY ODPADŮ S OO3 SMOLINA Provozovatel zařízení: Valašskokloboucké služby s.r.o. Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 9. 4. 2013 Číslo jednací: 017464/2013/KUSK Spisová značka SZ_017464/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram)

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram) V Praze dne: 28. 12. 2011 Číslo jednací: 217539/2011/KUSK-OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í ROZHODNUTÍ

O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í ROZHODNUTÍ *KUCBX00IUFI7* KUCBX00IUFI7 O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 89019/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 50198/2015/evja datum: 4. 12. 2015 vyřizuje:

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 9 integrovaného povolení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 58458/2015 Sp. zn.: S - JMK 58458/2015 OŽP/Ber Vyřizuje/linka Ing. Lucie Beránková/2214 Brno 15.07.2015

Více

Rozhodnutí. vydává. podle 19a odst. 2 zákona o íntegrované prevenci

Rozhodnutí. vydává. podle 19a odst. 2 zákona o íntegrované prevenci V Praze dne: 2.12008 Číslo jednací: 186010/2007/KUSK OŽPlDv Spisová značka: SZ_148015/2007/KUSK/4 Oprávněná Ing. Lenka Dvořáková., L 631 úřední osoba: " 2-"{.1. 1-008 f8t8 fhrodnutl nabylo právn' moci

Více