ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb"

Transkript

1 ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb Terciální sektor, tedy sektor služeb, je dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky a tento trend lze v posledních letech pozorovat i v podmínkách ČR. Přestože ekonomická struktura ČR svým složením stále ještě neodpovídá ekonomikám západního typu, dosahuje terciární sektor v rámci ekonomické struktury ČR stále významnějšího postavení. Odvětví služeb se podílí největší měrou jak na tvorbě HDP, tak na zaměstnanosti. I přes pozitivní trendy, které lze v sektoru služeb obecně pozorovat, zaostává ČR za vyspělými ekonomikami světa kromě výše zmiňované struktury sektorů v ekonomice také v celkové výkonnosti služeb. Mírnější tempo růstu sektoru služeb je způsobeno v ČR tradičně silnou pozicí průmyslové výroby. Nicméně průmyslová výroba dává také zároveň příležitost k rozvoji BRS (business related services), které Eurostat definuje jako podnikatelské služby (OKEČ 70 74), síťové služby (OKEČ 60 64) a distribuční služby (OKEČ 50 52) a které byly vybrány, aby se staly předmětem komentáře v oblasti služeb. Do publikace byly dále zahrnuty služby skrývající se pod OKEČ 55, tedy Ubytování a stravování. Ze skupiny tzv. BRS nejsou naopak do publikace zahrnuty finanční služby. Vzhledem k výše popsanému ekonomickému vývoji a také závislosti mezi terciárním a sekundárním sektorem byla v tomto roce poprvé realizována myšlenka, aby se součástí publikace Panorama zpracovatelského průmyslu stal také sektor služeb. V letošním roce tedy MPO historicky poprvé přistoupilo ke zpracování komentáře k vybraným odvětvím služeb. Vzhledem k výrazné diferenciaci a nehomogenitě sektoru služeb, která se projevuje zejména při jejich statistickém sledování, byly vybrány již dříve jmenované sektory. Současná podoba komentáře, který je zpracován obecně pro OKEČ G, H, I a K a pro dvoumístnou OKEČ G, H a K, představuje pilotní projekt, jehož záměrem je ukázat, v jaké podobě bude komentář v následujících letech v plné podobě realizován. Zveřejnění ukázkového komentáře k sektoru služeb si klade za cíl jednak informovat jednotlivé zájmové skupiny o záměru MPO zpracovat co nejucelenější informaci o ekonomickém vývoji v sektoru služeb, jednak dát široké veřejnosti možnost vyjádřit se k podobě osnovy a případně přispět svými náměty ke zkvalitnění této části. Datový soubor, na jehož základě jsou zpracovány prezentované komentáře, není verifikován ČSÚ. Z tohoto pohledu je třeba vnímat komentář zejména jako popis trendů, uváděné hodnoty a čísla mají pouze orientační charakter, nemají tak plnou vypovídací hodnotu. 1

2 1. Vybrané služby (OKEČ a 55, a 71 74) Sektor služeb je v obecné rovině globálně významná, dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky, která představuje největší sektor jak evropského, tak mezinárodního hospodářství ekonomicky vyspělých zemí. I v České republice představuje terciární sektor služeb nejvyšší podíl na tvorbě HDP a zaměstnanosti, přesto zatím nedosahujeme takových výsledků, aby mohla být struktura naší ekonomiky považována za ekonomickou strukturu západního typu. Česká republika zatím zaostává za vyspělými ekonomikami světa celkovou výkonností služeb, ale i postavením služeb ve struktuře ekonomických sektorů. Služby se v roce 2003 podílely na celkové hrubé přidané hodnotě ČR 67,4 % a na celkové zaměstnanosti pak 65,5 %. Celý sektor služeb se však vyznačuje značnou nehomogenitou a jeho statistické sledování tak často generuje velmi nesourodé údaje, které nelze vždy účelně srovnávat. 1.1 Charakteristika vybraných odvětví služeb Sektor vybraných služeb zasahuje dle OKEČ do 4 sekcí a do 15 oddílů. Sekce již nejsou do subsekcí dále členěny. Pro potřeby této publikace byla vybrána pouze ta odvětví služeb, které nazýváme BRS (tzv. business related services) a které jsou dle Eurostatu definovány jako podnikatelské služby (OKEČ 70 74), síťové služby (OKEČ 60 64) a distribuční služby (OKEČ 50 52). Do publikace byly dále zahrnuty služby skrývající se pod OKEČ 55 Ubytování a stravování. Ze skupiny tzv. BRS nejsou naopak do publikace zahrnuty finanční služby. Mezi nejvýznamnější skupiny služeb patří zejména OKEČ 74 Ostatní podnikatelské činnosti, jež kromě absolutní velikosti měřené tvorbou HDP a zaměstnaností vykazuje rovněž kontinuální potenciál růstu makroekonomických ukazatelů. Zejména pak skupiny OKEČ a jsou z tohoto pohledu hlavními představiteli významnosti skupiny. Velmi významnými skupinami jsou rovněž OKEČ 51 a 52, avšak z pohledu potenciálu růstu a zejména růstu produktivity a profitability dosahují výrazně horších výsledků. Nadprůměrné ukazatele dosahují dále vybrané skupiny v rámci odvětví OKEČ 45 (45.3 4), které svou velikostí patří mezi nejvýznamnější skupiny služeb, a to při relativně dobré úrovni růstových měřítek. Tento sektor je však popsán samostatně v publikaci věnované výhradně Stavebnictví. Tabulka č. 1 potvrzuje shora uvedené údaje. Nejstabilnějších výsledků ve všech ukazatelích dosahují OKEČ 74 a 51 a s výjimkou tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb také OKEČ 52 a ze síťových služeb pak OKEČ 60 a 64. 2

3 Tabulka č. 1: Pořadí OKEČ pro jednotlivé produkční charakteristiky / v mil. Kč Hospodářský pořadí Účetní pořadí Tržby pořadí OKEČ/2004 výsledek A přidaná hodnota B za prodej VVaS C 50 - Obchod, opravy a údržba motorových vozidel 7 161, , , Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu , , , Maloobchod (kromě motorových vozidel) , , , Služby v oblasti Ubytování a stravování 5 023, , , Pozemní a potrubní doprava , , , Vodní doprava 20, , , Letecká a kosmická doprava 284, , , Vedlejší pomocné činnosti v dopravě, činnosti cestovních kanceláří a agentur 4 171, , , Spoje , , , Činnosti v oblasti nemovitostí 4 015, , , Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 1 070, , , Publikování, dodávky a poradenství v oblasti hardwaru 6 310, , , Výzkum a vývoj 311, , , Ostatní podnikatelské činnosti , , ,0 1. G_sum - obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu převážně pro domácnost (50 52) , , ,2 3. H_sum - ubytování a stravování (55) 5 023, , ,0 4. I_sum - doprava, skladování a spoje (60 64) , , ,5 2. K_sum - činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu, podnikatelské činnosti (70 74) , , ,1 1. 3

4 1.2 Hlavní produkční charakteristiky vybraných odvětví služeb V rámci hlavních produkčních charakteristik vybraných služeb vykázaly největší podíl přidané hodnoty ve sledovaném období opět odvětví OKEČ 74, 51 a 52. V kategorii tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (VVaS) dosáhla v roce 2004 největšího podílu sekce K s 39 %, což představuje , 10 mil. Kč. Pouze s odstupem 1 p. b. se umístila sekce I a s daleko menšími podíly pak sekce G a konečně H, která generovala tržby ve výši mil. Kč. Graf č. 1: Podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb dle vybraných sekcí v roce 2004 K 39 % G 15 % H 8 % I 38 % Z grafu č. 2 Tempo růstu tržeb ve službách (viz níže) je zřejmé, že služby v letech dosahovaly trvalého růstu. Nejvyššího tempa růstu dosáhly ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2003, poté se tempo růstu mírně zpomalilo. Graf č. 2: Tempo růstu tržeb ve službách / Growth Rate of Service Sales % 118,0 114,0 110,0 106,0 102,0 98,0 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 čtvrtletí / quarter meziroční index, y-o-ychange meziroční index sezónně očištěno*, y-o-y change, SA* trend, 2000 = 100 * * každé čtvrtletí se provádí sezónní očištění celé časové řady, indexy v grafu se zpětně mění stálé ceny / constant prices the whole time series is seasonally adjusted every quarter and the indices shown in the chartare retroactively adjusted accordingly 4

5 1.3 Zaměstnanost v rámci vybraných odvětví služeb Služby významnou měrou přispívají k celkové zaměstnanosti v ČR. V roce 2004 bylo v ČR zaměstnáno kolem 31 % (bez sekce J) pracovníků v oblasti služeb. Obecně lze ČR charakterizovat vysokou zaměstnaností především v oblastech služeb sekcí G a K. Obě skupiny se na celkové zaměstnanosti ve službách podílejí téměř 73 %. Co se týče produktivity práce, pak ČR dosahuje, se zhruba stejným procentuálním rozložením mezi jednotlivými oblastmi odvětví OKEČ jako mají vyspělé státy EU, výrazně nižších hodnot produktivity. V porovnání s novými členskými státy dosahovala ČR v uplynulých letech mírně nadprůměrných hodnot u sekcí G, E, I a dokonce nadprůměrných hodnot u sekce K ostatní služby. 1.4 Investice Stejně jako u ostatních charakteristik je struktura investic v jednotlivých OKEČ v závislosti na předmětu činnosti velmi různorodá. Tabulka č. 2: Výše investic právnických a fyzických osob do pořízení HIM a NIM v mil. Kč OKEČ ROK 2000 ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 let , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 503,0 524,0 412,0 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 celkem , , , , , ,0 Z tabulky č. 2 je patrné, že celkem bylo v roce 2004 investováno dle charakteristiky pořízení HIM a NIM ve všech sledovaných sektorech mil. Kč. V průběhu let dokonce mil. Kč, přičemž investiční aktivita byla velmi nestálá. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2001, kdy právnické a fyzické osoby pořídily dlouhodobý HIM a NIM majetek v hodnotě mil. Kč. Státní podpora pro jednotlivé OKEČ dosáhla ve sledovaném období následujících hodnot a byla realizována z níže uvedených programů podpory: Tabulka č. 3: Výše státní podpory v Kč pro jednotlivé OKEČ ve sledovaném období OKEČ ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 ROK , , , , , , , , , , , , ,0 5

6 Tabulka č. 4: Programy podpory MSP pro vybrané OKEČ realizované v letech rok Program ZÁRUKA, KREDIT, TRH, SPECIÁL, KAPITÁL, POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, PODPORA EXPORTU, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY, DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, KOOPERACE, START, MARKETING, MALÉ PŮJČKY, PORADENSTVÍ a DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIÁL, PORADENSTVÍ a MALÉ PŮJČKY, MARKETING, DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIÁL, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY, MARKETING a DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE, SPECIÁL, PORADENSTVÍ, MARKETING a DESIGN 1.5 Perspektivy vybraných odvětví služeb Z pohledu struktury ekonomiky je sektor služeb zcela jistě nejperspektivnějším sektorem. Přestože si průmysl i nadále udržuje velmi silnou a stabilní pozici v rámci ekonomické struktury České republiky, lze předpokládat, že terciární sektor i nadále poroste, a to na úkor sektoru primárního. 6

7 OKEČ G a H 2. Distribuční služby G a H (OKEČ ) V hospodářském vývoji ČR převážily v prvním roce po vstupu do EU pozitivní ekonomické jevy. Hrubý domácí produkt rostl v roce 2004 zhruba 2x rychleji než v EU-25, a to především díky zahraničnímu obchodu. HDP vzrostl v EU-25 v roce 2004 o 2,4 %, zatímco v ČR dosáhl roční přírůstek HDP tempa 4,2 %. Inflace byla v roce 2004 mírná a trvale stoupaly zejména ceny pohonných hmot. Konečná spotřeba se v roce 2004 oproti roku 2003 zvýšila, i když rostla o něco pomalejším tempem, což bylo způsobeno zejména poklesem výdajů vládních institucí na spotřebu. Růst spotřeby domácností nedokázal pokles u výdajů vládních institucí na spotřebu kompenzovat. 2.1 Hlavní produkční charakteristiky Vývoj ekonomiky byl spojen s výkonností celého odvětví obchodu. Kromě zřejmého přínosu zahraničního obchodu a investičních aktivit se zvýšila též spotřeba domácností, i když méně než růst HDP. Obchod si zachoval svůj podíl na hrubé přidané hodnotě, zatímco podíl odvětví ubytování a stravování mírně poklesl. Tržby maloobchodu odrážely v relaci nominálních a reálných cen faktický růst spotřeby, a tím i životní úrovně. Vysoký výkon velkoobchodu byl spojen s dynamikou průmyslu a zahraničního obchodu a dalších oblastí ekonomiky včetně cestovního ruchu. Do výsledků hospodaření podniků v sekci H se promítla od května 2004 upravená harmonizovaná sazba DPH (19 %) ve stravovacích službách. Pro zdroje HDP, resp. HNP, je příznačné, že v roce 2004 sehrály v jejich růstu svoji roli vedle dynamického růstu průmyslu opět služby a v jejich rámci také obchod, zejména velkoobchod a maloobchod ve specializovaných prodejnách, především v obchodních řetězcích. Tvorba přidané hodnoty se meziročně, tedy v letech zvýšila o 0,1 %. Lépe na tom byl pouze průmysl, který si meziročně polepšil o 0,6 %. Pro ilustraci stavebnictví dosáhlo růstu přidané hodnoty o 6,6 %. Celkový podíl sekcí G a H na hrubé přidané hodnotě v roce 2004 tvořil 14,8 %. 2.2 Zaměstnanost Údaje o nezaměstnanosti v odvětví obchodu a ubytování a stravování jsou v obecné rovině jen velmi obtížně vykazatelné. Platí ovšem, že v uplynulých letech absorbovalo odvětví obchodu a ubytování a stravování zaměstnance uvolněné z primárního a sekundárního sektoru. Podíl sekcí G a H na zaměstnanosti v rámci národního hospodářství, včetně podnikatelských subjektů, činil v roce ,2 %. To představuje oproti roku 2003 meziroční pokles o 0,6 %, přičemž zhruba 1/3 pracovníků zaměstnaných v sekcích G a H byly podnikatelské jednotky. Pracovníci v obchodě pobírali v roce 2004 podprůměrnou mzdu, přesněji 92,9 %, a v sektoru ubytování a stravování výrazně podprůměrné platy, a to 58,0 % k průměrné mzdě v národním hospodářství. Průměrné měsíční mzdy rostly v letech poměrně diferencovaně podle jednotlivých odvětví a jejich částí. Nejvíce rostly mzdy ve velkých velkoobchodních podnicích. 2.3 Investice Příliv zahraničního kapitálu, zejména do velkoobchodu, a to formou rozšiřování sítí subjektů se zahraniční kontrolou, vedl k pokračující tržní a ekonomické koncentraci, kdy na český trh vstoupila řada retailových společností. Předpokládáme, že jejich příliv, také v důsledku rozšíření EU, není zdaleka konečný. Taková situace není z hlediska podnikatelských struktur, které představují jednu ze základních charakteristik obchodu, zcela žádoucí. Nicméně přesto jsou v poslední době podnikatelské struktury charakterizovány vyšší mírou stability. Přírůstky maloobchodního prodeje v relacích temp mezi velkými, především nadnárodními společnostmi a domácím obchodem pokračovaly v roce 2004 s tím, že velcí dosáhli podstatně rychlejšího růstu prodejů než malé a střední podniky. MSP se snaží překonávat svoji komparativní nevýhodu vytvářením kooperací a aliancí, které jim umožňují se na trhu výrazněji prosadit. V boji za vyšší efektivnost se ovšem již dnes ukazuje potřeba spojovat se také u velkých společností, které tento problém překonávají prostřednictvím fúzí. 7

8 OKEČ G a H Rok 2004 také ukázal, že při celkově pozitivním vývoji ekonomiky byl pro obchod dobrou zprávou dynamický růst spotřeby, hlavně spotřeby domácností, který je ovšem v porovnání s EU-15 přesto stále zhruba na 70 % průměru. Co se týče programů podpory, nebyly sekce G a H v systému podpory ze SF v uplynulých letech akcentovány. Tento handicap byl do jisté míry kompenzován dotačními tituly z programů na podporu MSP z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto dotační tituly měly formu dotace, záruky, zvýhodněného úvěru a příspěvku na úhradu úroků. V operačním programu Podnikání a inovace a dalších OP na léta již bude určitá možnost čerpat ze strukturálních fondů také pro podniky spadající do sekcí G a H otevřena. 2.4 Perspektivy odvětví První rok po vstupu ČR do EU byl doprovázen řadou pozitivních hospodářských charakteristik (viz výše uvedené). V krátkodobém horizontu let lze pro vývoj obchodu konstatovat, že předpokládáme setrvalý stav, jenž bude jak důsledkem růstu HDP v roce 2005, který je odhadován na 6,0 %, tak v důsledku dalšího růstu spotřeby domácností. Co se týče odvětví OKEČ 55 Ubytování a stravování, lze předpokládat mírný růst většiny sledovaných charakteristik, resp. výsledků hospodaření podniků. 8

9 OKEČ 50 OBCHOD, OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G 3. Obchod, opravy a údržba motorových vozidel OKEČ 50 Jako součást podnikatelských struktur a sítí se nadále rozvíjel v roce 2004 obchod spojený s motorismem, který se opírá o modernizovanou síť jednotek prodávajících motorová vozidla a příslušenství, včetně poskytování souvisejících služeb, a také o síť čerpacích stanic PHM. Tyto čerpací stanice rovněž ve velké míře poskytují obchodní a pohostinské služby (v podobě tzv. convenience jednotek). Strukturu provozovatelů čerpacích stanic tvoří zahraniční značkové petrolejářské společnosti (AGIP, OMV, ESSO, SLOVNAFT atd.). Síť čerpacích stanic je dále doplněna o obchodní řetězce jako AHOLD CZ, CARREFOUR ČR či GLOBUS ČR. Z tuzemských společností pak patří mezi nejznámější a největší BENZINA. 3.1 Hlavní produkční charakteristiky Co se týče struktury podnikatelských jednotek v obchodě, dosahuje OKEČ 50 Obchod v motorismu pouze 6 % podílu na všech podnikatelských jednotkách sekcí G a H. Obdobně je vyšší podíl na přidané hodnotě a naopak nižší u počtu pracovníků, což potvrzuje vyšší produktivitu práce velkých podniků. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 50 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Z grafu č. 1 je možné vyčíst, že jedinou produkční charakteristikou se stabilním vývojem je počet pracovníků, kde byl za posledních 5 let zaznamenán trvalý růst. Ostatní tři produkční charakteristiky mají značně nestálý charakter. Účetní přidaná hodnota vykazuje právě v závislosti na struktuře obchodu kolísavé hodnoty, kdy růst v letech byl v roce 2003 přerušen a přidaná hodnota poklesla dokonce pod úroveň roku Podniky s 0 99 zaměstnanci se podílejí na přidané hodnotě cca 70 % a cca 30 % zbývá na podniky se 100 a více zaměstnanci. Produktivita práce dle grafu č. 1 kopíruje hodnoty vztahující se k přidané hodnotě, tzn. s poklesem přidané hodnoty v roce 2003 byl zároveň zaznamenán i pokles produktivity práce. Z tabulky č. 1 je dále patrné, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rovněž nerostly rovnoměrně, např. v roce 2003 došlo k jejich poklesu. Celkové tržby však dosáhly trvalého růstu, a to vlivem položky tržby za zboží, která rostla po celé pětileté období. 9

10 OKEČ 50 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 50 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží , , , , ,0 Tržby za prodej VVaS , , , , ,7 Meziroční index x 114,1 121,0 96,0 108,3 Kumulovaný index 100,0 114,1 138,1 132,5 143,6 Účetní přidaná hodnota , , , , ,2 Meziroční index x 123,6 124,3 81,3 107,8 Kumulovaný index 100,0 123,6 153,6 124,8 134,6 Produktivita práce z PH ,6 302,7 363,3 286,3 301,9 Meziroční index x 120,3 120,0 78,8 105,5 Kumulovaný index 100,0 120,3 144,4 113,8 120,0 Počet pracovníků Meziroční index x 102,7 103,6 103,1 102,3 Kumulovaný index 100,0 102,7 106,4 109,7 112,2 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Podíl na tržbách OKEČ 50 v OKEČ G představuje 12,8 %, kde přes 75 % podílu na tržbách generují podniky s 0 49 zaměstnanci. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 50 v roce % 1000 a více 1 % % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % 3.3 Investice Investice do OKEČ 50, charakterizované pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dosáhly v roce 2004 hodnotu mil. Kč. To představovalo meziroční nárůst oproti roku 2003 o mil. Kč, ale snížení oproti roku 2002, kdy ekonomické subjekty vykázaly v této položce hodnotu mil. Kč. 10

11 OKEČ Perspektivy odvětví V závislosti na výše uvedeném a dále na silné pozici českého automobilového průmyslu lze předpokládat, že v příštích letech bude trend růstu tržeb za OKEČ 50 pokračovat. Stejně tak dojde k nárůstu podnikatelských jednotek, zejména v oblasti čerpacích stanic, kde současný stav pokrývá % reálné sítě. 11

12 OKEČ Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu OKEČ 51 (kromě motorových vozidel) O vývoji velkoobchodní a zprostředkovatelské činnosti vypovídají údaje o tržbách a jejich struktuře v trojmístné OKEČ z časových řad ČSÚ za posledních pět let. Výrazný je podíl velkoobchodu s meziprodukty, ale i zprostředkování velkoobchodu a ostatní velkoobchod vykazují vysokou nadprůměrnou dynamiku. 4.1 Hlavní produkční charakteristiky Celkový výkon velkoobchodu, měřený souhrnně dosaženými tržbami v kontextu s účetní přidanou hodnotou a dalšími ukazateli, dosáhl v roce 2004 hodnoty mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Dynamika a objem tržeb bez DPH jsou výsledkem komerčního a ekonomického usilování, pro něž jsou dány hlavní předpoklady v kupní síle domácností a v podmínkách podnikatelské sféry v jejích obchodních vazbách a ve spotřebě. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 51 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Za rok 2004 platí, že se naplnila výkonnost obchodu v oběhu a spotřebě v podnikatelských subjektech, včetně počínajícího růstu zahraničního obchodu. Z grafu č. 1 vidíme, že téměř všechny ekonomické ukazatele vykázaly dynamický růst, který se zvyšoval dle meziročního indexu u přidané hodnoty během roku 2004 o 119,9 % a u produktivity práce dokonce o 120,1 %. Tyto jednoznačně pozitivní efekty se promítly do růstu tržeb. Ty v roce 2004 přesáhly úroveň mil. Kč, přesněji dosáhly na ,7 mil. Kč. Pozitivní výsledky u ukazatelů produktivity práce, účetní přidané hodnoty a růstu tržeb byly ovšem dosaženy také s přispěním jen velice mírného snížení počtu zaměstnanců ve velkoobchodu. 12

13 OKEČ 51 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 51 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží Tržby za prodej VVaS , , , , ,7 Meziroční index x 95,4 105,5 103,7 107,8 Kumulovaný index 100,0 95,4 100,6 104,3 112,5 Účetní přidaná hodnota , , , , ,3 Meziroční index x 103,7 97,6 90,0 119,9 Kumulovaný index 100,0 103,7 101,2 91,1 109,3 Produktivita práce z PH ,9 460,0 468,5 443,6 532,9 Meziroční index x 97,9 101,9 94,7 120,1 Kumulovaný index 100,0 97,9 99,7 94,4 113,4 Počet pracovníků Meziroční index x 106,0 95,8 95,1 99,8 Kumulovaný index 100,0 106,0 101,5 96,5 96,3 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Vývoj zaměstnanosti v roce 2004 byl, stejně jako v roce 2003, charakterizován růstem počtu zaměstnanců ve velkých podnicích a spíše stagnací v podnicích do 99 zaměstnanců. Tento stav lze považovat za další důkaz trvale probíhající koncentrace. Je zřejmé, že původní šance pro zapojení lidí do obchodního podnikání a zaměstnání se v závislosti s požadavky na růst kvalifikace, flexibility pracovní síly a s využíváním sofistikovanějších technologických prostředků významně mění. Produktivnější formáty obchodování snižují svoji potřebu zaměstnanců, na druhé straně vyvstávají nové příležitosti v nových kapacitách, např. v obchodních centrech. Z výše uvedeného vyplývá, proč služby velkoobchodního charakteru při své objemové expanzi vyžadují personální saturaci, kterou u maloobchodu nepozorujeme. V průběhu let docházelo, s výjimkou roku 2001, k poklesu počtu pracovníků ve velkoobchodě. Výše zmíněný pokles se ovšem v průběhu let zmírňoval a v roce 2004 k poklesu počtu pracovníků téměř nedošlo. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 51 v roce % % 1000 a více 3 % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % 13

14 OKEČ 51 Z grafu č. 2 vidíme, že velikostní struktura zaměstnanosti je relativně rovnoměrná. Pouze skupina podniků do 9 zaměstnanců je oproti jiným obchodním OKEČ relativně nižší. Příčiny tohoto stavu jsou již výše popsány. Celkově zaujímá OKEČ velkoobchodu druhé místo v počtu pracovních míst v rámci sekcí G a H. Co se týče průměrných měsíčních mezd, rostly ve velkoobchodu v rámci sekcí G a H nejrychlejším tempem a také v roce 2004 dosahovaly nejvyšší hodnoty. Průměrná měsíční mzda v roce 2004 činila Kč, což je oproti roku 2003 nárůst o Kč, a také větší nárůst než nárůst průměrné mzdy v celé ekonomice, ten činil Kč. 4.3 Investice Investice do OKEČ 51 jsou v závislosti na povaze velkoobchodní činnosti relativně nízké. Důvod je zřejmý, většinou se totiž jedná o investice do logistiky, resp. do IT systémů pro skladování zásob, vozového parku a stavebnictví, které jsou však především spojeny s počátečním stadiem podnikání. 4.4 Perspektivy odvětví V posledních letech zaznamenáváme trvale rostoucí význam velkých podniků, zvláště pak pod zahraniční kontrolou. Vzhledem ke skutečnosti, že struktura podnikatelských jednotek ve velkoobchodě převažuje spíše ke středním a větším podnikatelským subjektům, a to velmi často se zahraničním kapitálem, je velmi pravděpodobné, že pozitivní trendy, které jsou z časové řady patrné, se budou rozvíjet i v dalších letech. 14

15 OKEČ Maloobchod (kromě motorových vozidel) OKEČ 52 V rámci struktury podnikatelských jednotek v sekcích G a H zaujímá dle objemu podnikatelských jednotek nejvýraznější postavení OKEČ 52, které bylo v roce 2004 vyjádřeno cca 52% podílem. Přestože je celkový počet podnikatelských jednotek převážně stabilní, dochází k přesunům v rámci jednotlivých dvoumístných OKEČ v rámci sekce G a H u forem podnikání, resp. FO a PO s tím, že posiluje podnikatelská forma PO. Průměrný počet aktivních subjektů se meziročně, resp. v letech 2003 a 2004 prakticky nezměnil. Došlo pouze k minimálnímu poklesu ze na registrovaných a aktivních subjektů. Dosažený stupeň obchodní vybavenosti je hodnocen spotřebitelskou i odbornou veřejností převážně pozitivně. Nicméně hlavní maloobchodní ukazatele, jako prodejní plocha na jednoho obyvatele a obrat na 1 m 2 prodejní plochy, je stále pod průměrem EU-15. Pro zajímavost uvádíme dle pořadí skupinu firem s nejvyššími tržbami za rok 2004: Schwarz ČR (Kaufland a Lidl), Ahold Czech Republic, a.s. (Hypernova a Albert), REWE ČR (Penny market, Billa), Tesco Stores ČR, a.s. (Tesco Hypermarket a Tesco OD). 5.1 Hlavní produkční charakteristiky Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 52 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Na konci roku 2004 zahrnovalo analyzované odvětví registrovaných a aktivních subjektů, což je nejvíce ze všech odvětví v rámci sekce G. V podílu na tržbách v sekci G však obsadilo až druhé místo, když vykázalo podíl tržeb 27, 6 %. Nejvyšší podíly tržeb dosahují obory 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (supermarkety, hypermarkety a diskontní prodejny) a obor 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách. Z pohledu na vývoj produkčních charakteristik v letech je patrné, že všechny sledované charakteristiky meziročně dosahovaly značně nevyvážených hodnot. Po růstu v roce 2002 lze v dalších letech sledovat stagnaci či mírný pokles opět u všech sledovaných charakteristik. Přestože spotřebitelský maloobchodní trh vykázal růst bez podstatných inflačních vlivů, byl trend u produkčních charakteristik značně nevyvážený. Důvody pro stagnaci odvětví maloobchodu byly spojeny s reformou veřejných financí a s některými dalšími dopady plynoucími z vývoje cen stěžejních surovin, zejména ropy a v některých případech také ze vstupu ČR do EU. 15

16 OKEČ 52 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 52 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží , , , , ,0 Tržby za prodej VVaS , , , , ,0 Meziroční index x 75,8 119,7 76,4 93,0 Kumulovaný index 100,0 75,8 90,7 69,3 64,5 Účetní přidaná hodnota , , , , ,0 Meziroční index x 86,2 142,6 96,8 96,8 Kumulovaný index 100,0 86,2 123,0 119,1 115,3 Produktivita práce z PH ,7 140,5 217,1 216,2 213,8 Meziroční index x 86,9 154,5 99,6 98,9 Kumulovaný index 100,0 86,9 134,2 133,7 132,2 Počet pracovníků Meziroční index x 99,3 92,3 97,2 97,9 Kumulovaný index 100,0 99,3 91,7 89,1 87,2 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost V rámci sekce G dochází k přesunu pracovních kapacit z maloobchodu do velkoobchodu. Tento trend je spojen s využíváním sofistikovanějších metod prodeje, resp. dosahování produktivity a efektivnosti práce. V průběhu let došlo k největšímu poklesu počtu pracovníků v roce 2002, od té doby je situace více méně stabilní. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 52 v roce % % 1000 a více 14 % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % Z velikostní struktury maloobchodu je logické, že největší objem zaujímají na koláčovém grafu podnikatelské jednotky s 0 9 zaměstnanci a dále jednotky s zaměstnanci. Průměrná mzda v maloobchodě v roce 2004 dosahovala hodnoty , což oproti roku 2003 znamenalo zvýšení o 593 Kč. Nárůst průměrné mzdy v maloobchodě byl tedy nižší než nárůst průměrné mzdy v odvětvích OKEČ 50 a

17 OKEČ Investice Investice pro OKEČ 52 charakterizované pořízením HIM a NIM nevykazují stejně jako v předchozích případech žádných významných hodnot. V roce 2004 došlo k poklesu investic tohoto druhu oproti roku 2003 o mil. Kč. Investice do oblasti maloobchodu se vyznačují stejnou charakteristikou jako u velkoobchodu s tou výjimkou, že nezahrnují v takové míře logistické služby. 5.4 Perspektivy odvětví Přestože stupeň obchodní vybavenosti a diverzifikace obchodní sítě jsou hodnoceny pozitivně, bude i nadále pokračovat jejich optimalizace, a to zejména v souvislosti s nalezením rovnováhy mezi nadnárodními řetězci a sítěmi národních firem včetně maloobchodních aliancí. Za zmínku rovněž stojí stoupající podíl obchodu e-business, kde se v závislosti na trendu předchozích let počítá s dalším růstem. 17

18 OKEČ Služby v oblasti ubytování a stravování OKEČ 55 V odvětví ubytování a stravování jsou charakteristiky zcela odlišné od obchodu, projevuje se v nich zřejmá závislost i na celkovém vývoji cestovního ruchu, zvláště zahraničního. Odvětví služeb OKEČ 55 Ubytování a stravování se na tvorbě hrubého domácího produktu podílí spíše menší měrou, přesto má tendenci dosahovat v závislosti na růstu životní úrovně obyvatel ČR a také právě na zvyšování počtu návštěvníků ČR, a to zejména hlavního města Prahy, stále vyšších hodnot. 6.1 Hlavní produkční charakteristiky V průběhu uplynulých 5 let docházelo, s výjimkou roku 2003, k pozvolnému růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v tomto odvětví a také k růstu za prodej zboží. Od května roku 2004 naopak došlo ke změně trendu, tedy k trvalém poklesu tržeb v důsledku zvýšení DPH ve stravovacích službách na 19 %. U ubytovacích služeb byla zachována 5% sazba DPH. Nicméně výsledek hospodaření podniků se jeví jako velmi kolísavý, a to v závislosti na rozdílné dynamice výkonnosti, která je dosahována malými podniky a velkými podniky, zpravidla pod zahraniční kontrolou. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 55 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Odvětví OKEČ 55 Ubytování a stravování nepatří k těm, která by růstu tržeb dosahovala prostřednictvím zvýšení produktivity práce a generováním vyšší přidané hodnoty, což je z grafu č. 1 jasně patrné. Důvodem pro tento stav je skutečnost, že zařízení jako hotely a jiná ubytovací zařízení, kempy a krátkodobá ubytovací zařízení, restaurace, výčepy a bary a také společnosti zajišťující stravování i účelové dodávky hotových jídel, jsou charakteristická vysokým podílem manuální práce. Tuto zatím nelze lehce nahradit účinnějšími pracovními nástroji. Nejvyšší zisky tak dosahují restaurace a hotely, které poskytují rozšířený zákaznický servis a zavádějí moderní pracovní postupy a metody řízení, což se samozřejmě odráží také na cenách poskytovaných služeb. Dokladem toho, že zákazník volí raději komplexní či specializovanou službu, je dramatický pokles tržeb v oboru 55.4 Výčepy a bary. 18

19 OKEČ 55 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 55 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží Tržby za prodej VVaS , , , , ,8 Meziroční index x 113,3 104,9 99,3 104,5 Kumulovaný index 100,0 113,3 118,9 118,0 123,3 Účetní přidaná hodnota , , , , ,6 Meziroční index x 130,9 121,1 91,7 102,5 Kumulovaný index 100,0 130,9 158,6 145,5 149,2 Produktivita práce z PH ,2 178,0 201,8 194,1 197,4 Meziroční index x 137,8 113,3 96,2 101,7 Kumulovaný index 100,0 137,8 156,2 150,3 152,9 Počet pracovníků Meziroční index x 95,0 106,9 95,4 100,8 Kumulovaný index 100,0 95,0 101,5 96,8 97,6 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Vývoj zaměstnanosti byl obdobně jako v roce 2003 příznačný růstem ve velkých podnicích a spíše stagnací v podnicích do 99 zaměstnanců. Tento jev lze považovat za další odraz trvale probíhající koncentrace, i když v posledních letech o něco pomalejší a nesoucí nové znaky spojené se změnami v dislokaci obchodních sítí a rovněž tak s uplatňováním nových technologií. Předmětem podnikatelského zájmu zůstává růst produktivity a efektivnost práce a současně je vyžadován růst kvalifikace a flexibilita pracovní síly podle potřeb provozu podnikání. Produktivnější formáty pak vedou k nižší potřebě nekvalifikovaných zaměstnanců. Z tabulky č. 1 je patrné, že počet pracovních míst v odvětví OKEČ 55 mírně kolísá a budoucí trend ukazuje spíše na stagnaci, kdy počet zaměstnanců v tomto odvětví jako by konvergoval k počtu cca pracovníků. Vzhledem k tomu, že produktivita práce a účetní přidaná hodnota více méně stagnují, tržby přesto mírně rostou. Jejich růstu bylo v roce 2003 dosaženo snížením počtu pracovních míst v tomto odvětví. Nicméně osobní náklady v průběhu let kontinuálně rostly, a to zhruba o 1/3. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 55 v roce % % 1000 a více 4 % % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet 19

20 OKEČ 55 Z grafu velikostní struktury zaměstnanosti lze vyčíst, že nejvíce osob je zaměstnáno v kategorii firem od 0 9 zaměstnanců, a to celých 61 %. Následují podniky s počtem zaměstnanců od 10 49, které zabezpečují 22 % pracovních míst. Naopak nejméně jsou zastoupeny firmy s počtem od 250 do 999 zaměstnanců. V odvětví ubytování a stravování tak zůstává stále dominantní role malého a středního podnikání. 6.3 Investice Z pohledu dosahované přidané hodnoty nepředstavují investice základní hnací motor, tím je spíše již několikrát zmiňovaná spotřeba, zejména domácností. Ovšem je zřejmé, že i do odvětví OKEČ 55 Ubytování a stravování již proniká trend dosahování růstu produktivity a efektivnosti práce. Tato skutečnost by v budoucnu mohla implikovat nárůst investic jak do HIM, tak do NIM. 6.4 Perspektivy odvětví Trendy všech výše uvedených ukazatelů naznačují, že v krátkodobém horizontu rozhodně nedojde k dramatickým změnám v rámci tohoto sektoru, jeho stav se jeví spíše jako setrvalý. Vzhledem k nárůstu cestovního ruchu v ČR očekáváme rovněž mírný nárůst provozních jednotek, který je zejména v tomto odvětví předpokladem pro generování vyšších tržeb. 20

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Vnitřní obchod v lednu 2008

Vnitřní obchod v lednu 2008 Vnitřní obchod v lednu 2008 Růst tržeb v lednu 2008 zejména v reálných cenách dále zpomalil, v maloobchodě vč. motoristického segmentu dosáhl 9,7 % v b. c., zatímco ve stálých cenách jen 4,1 % (v prosinci

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 Ve struktuře ekonomiky Prahy podle hrubé přidané hodnoty převažují odvětví sektoru služeb. Vybavenost domácností počítači je v Praze nad průměrem ČR; domácnosti s počítačem v Praze

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60 3. Ekonomický vývoj Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií 9 Hlavní město Praha má výrazně odlišnou strukturu v zaměstnanosti i ekonomické

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 9. 7. 2013 VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

3. Ekonomický vývoj. Makroekonomický rámec: HDP poprvé po několika letech vykázal meziroční nárůst.

3. Ekonomický vývoj. Makroekonomický rámec: HDP poprvé po několika letech vykázal meziroční nárůst. 3. Ekonomický vývoj Makroekonomický rámec: HDP poprvé po několika letech vykázal meziroční nárůst. Makroekonomická data v krajském členění budou k dispozici až na konci roku 2016, proto hodnocení vývoje

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více