ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb"

Transkript

1 ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb Terciální sektor, tedy sektor služeb, je dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky a tento trend lze v posledních letech pozorovat i v podmínkách ČR. Přestože ekonomická struktura ČR svým složením stále ještě neodpovídá ekonomikám západního typu, dosahuje terciární sektor v rámci ekonomické struktury ČR stále významnějšího postavení. Odvětví služeb se podílí největší měrou jak na tvorbě HDP, tak na zaměstnanosti. I přes pozitivní trendy, které lze v sektoru služeb obecně pozorovat, zaostává ČR za vyspělými ekonomikami světa kromě výše zmiňované struktury sektorů v ekonomice také v celkové výkonnosti služeb. Mírnější tempo růstu sektoru služeb je způsobeno v ČR tradičně silnou pozicí průmyslové výroby. Nicméně průmyslová výroba dává také zároveň příležitost k rozvoji BRS (business related services), které Eurostat definuje jako podnikatelské služby (OKEČ 70 74), síťové služby (OKEČ 60 64) a distribuční služby (OKEČ 50 52) a které byly vybrány, aby se staly předmětem komentáře v oblasti služeb. Do publikace byly dále zahrnuty služby skrývající se pod OKEČ 55, tedy Ubytování a stravování. Ze skupiny tzv. BRS nejsou naopak do publikace zahrnuty finanční služby. Vzhledem k výše popsanému ekonomickému vývoji a také závislosti mezi terciárním a sekundárním sektorem byla v tomto roce poprvé realizována myšlenka, aby se součástí publikace Panorama zpracovatelského průmyslu stal také sektor služeb. V letošním roce tedy MPO historicky poprvé přistoupilo ke zpracování komentáře k vybraným odvětvím služeb. Vzhledem k výrazné diferenciaci a nehomogenitě sektoru služeb, která se projevuje zejména při jejich statistickém sledování, byly vybrány již dříve jmenované sektory. Současná podoba komentáře, který je zpracován obecně pro OKEČ G, H, I a K a pro dvoumístnou OKEČ G, H a K, představuje pilotní projekt, jehož záměrem je ukázat, v jaké podobě bude komentář v následujících letech v plné podobě realizován. Zveřejnění ukázkového komentáře k sektoru služeb si klade za cíl jednak informovat jednotlivé zájmové skupiny o záměru MPO zpracovat co nejucelenější informaci o ekonomickém vývoji v sektoru služeb, jednak dát široké veřejnosti možnost vyjádřit se k podobě osnovy a případně přispět svými náměty ke zkvalitnění této části. Datový soubor, na jehož základě jsou zpracovány prezentované komentáře, není verifikován ČSÚ. Z tohoto pohledu je třeba vnímat komentář zejména jako popis trendů, uváděné hodnoty a čísla mají pouze orientační charakter, nemají tak plnou vypovídací hodnotu. 1

2 1. Vybrané služby (OKEČ a 55, a 71 74) Sektor služeb je v obecné rovině globálně významná, dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky, která představuje největší sektor jak evropského, tak mezinárodního hospodářství ekonomicky vyspělých zemí. I v České republice představuje terciární sektor služeb nejvyšší podíl na tvorbě HDP a zaměstnanosti, přesto zatím nedosahujeme takových výsledků, aby mohla být struktura naší ekonomiky považována za ekonomickou strukturu západního typu. Česká republika zatím zaostává za vyspělými ekonomikami světa celkovou výkonností služeb, ale i postavením služeb ve struktuře ekonomických sektorů. Služby se v roce 2003 podílely na celkové hrubé přidané hodnotě ČR 67,4 % a na celkové zaměstnanosti pak 65,5 %. Celý sektor služeb se však vyznačuje značnou nehomogenitou a jeho statistické sledování tak často generuje velmi nesourodé údaje, které nelze vždy účelně srovnávat. 1.1 Charakteristika vybraných odvětví služeb Sektor vybraných služeb zasahuje dle OKEČ do 4 sekcí a do 15 oddílů. Sekce již nejsou do subsekcí dále členěny. Pro potřeby této publikace byla vybrána pouze ta odvětví služeb, které nazýváme BRS (tzv. business related services) a které jsou dle Eurostatu definovány jako podnikatelské služby (OKEČ 70 74), síťové služby (OKEČ 60 64) a distribuční služby (OKEČ 50 52). Do publikace byly dále zahrnuty služby skrývající se pod OKEČ 55 Ubytování a stravování. Ze skupiny tzv. BRS nejsou naopak do publikace zahrnuty finanční služby. Mezi nejvýznamnější skupiny služeb patří zejména OKEČ 74 Ostatní podnikatelské činnosti, jež kromě absolutní velikosti měřené tvorbou HDP a zaměstnaností vykazuje rovněž kontinuální potenciál růstu makroekonomických ukazatelů. Zejména pak skupiny OKEČ a jsou z tohoto pohledu hlavními představiteli významnosti skupiny. Velmi významnými skupinami jsou rovněž OKEČ 51 a 52, avšak z pohledu potenciálu růstu a zejména růstu produktivity a profitability dosahují výrazně horších výsledků. Nadprůměrné ukazatele dosahují dále vybrané skupiny v rámci odvětví OKEČ 45 (45.3 4), které svou velikostí patří mezi nejvýznamnější skupiny služeb, a to při relativně dobré úrovni růstových měřítek. Tento sektor je však popsán samostatně v publikaci věnované výhradně Stavebnictví. Tabulka č. 1 potvrzuje shora uvedené údaje. Nejstabilnějších výsledků ve všech ukazatelích dosahují OKEČ 74 a 51 a s výjimkou tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb také OKEČ 52 a ze síťových služeb pak OKEČ 60 a 64. 2

3 Tabulka č. 1: Pořadí OKEČ pro jednotlivé produkční charakteristiky / v mil. Kč Hospodářský pořadí Účetní pořadí Tržby pořadí OKEČ/2004 výsledek A přidaná hodnota B za prodej VVaS C 50 - Obchod, opravy a údržba motorových vozidel 7 161, , , Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu , , , Maloobchod (kromě motorových vozidel) , , , Služby v oblasti Ubytování a stravování 5 023, , , Pozemní a potrubní doprava , , , Vodní doprava 20, , , Letecká a kosmická doprava 284, , , Vedlejší pomocné činnosti v dopravě, činnosti cestovních kanceláří a agentur 4 171, , , Spoje , , , Činnosti v oblasti nemovitostí 4 015, , , Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 1 070, , , Publikování, dodávky a poradenství v oblasti hardwaru 6 310, , , Výzkum a vývoj 311, , , Ostatní podnikatelské činnosti , , ,0 1. G_sum - obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu převážně pro domácnost (50 52) , , ,2 3. H_sum - ubytování a stravování (55) 5 023, , ,0 4. I_sum - doprava, skladování a spoje (60 64) , , ,5 2. K_sum - činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu, podnikatelské činnosti (70 74) , , ,1 1. 3

4 1.2 Hlavní produkční charakteristiky vybraných odvětví služeb V rámci hlavních produkčních charakteristik vybraných služeb vykázaly největší podíl přidané hodnoty ve sledovaném období opět odvětví OKEČ 74, 51 a 52. V kategorii tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (VVaS) dosáhla v roce 2004 největšího podílu sekce K s 39 %, což představuje , 10 mil. Kč. Pouze s odstupem 1 p. b. se umístila sekce I a s daleko menšími podíly pak sekce G a konečně H, která generovala tržby ve výši mil. Kč. Graf č. 1: Podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb dle vybraných sekcí v roce 2004 K 39 % G 15 % H 8 % I 38 % Z grafu č. 2 Tempo růstu tržeb ve službách (viz níže) je zřejmé, že služby v letech dosahovaly trvalého růstu. Nejvyššího tempa růstu dosáhly ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2003, poté se tempo růstu mírně zpomalilo. Graf č. 2: Tempo růstu tržeb ve službách / Growth Rate of Service Sales % 118,0 114,0 110,0 106,0 102,0 98,0 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 čtvrtletí / quarter meziroční index, y-o-ychange meziroční index sezónně očištěno*, y-o-y change, SA* trend, 2000 = 100 * * každé čtvrtletí se provádí sezónní očištění celé časové řady, indexy v grafu se zpětně mění stálé ceny / constant prices the whole time series is seasonally adjusted every quarter and the indices shown in the chartare retroactively adjusted accordingly 4

5 1.3 Zaměstnanost v rámci vybraných odvětví služeb Služby významnou měrou přispívají k celkové zaměstnanosti v ČR. V roce 2004 bylo v ČR zaměstnáno kolem 31 % (bez sekce J) pracovníků v oblasti služeb. Obecně lze ČR charakterizovat vysokou zaměstnaností především v oblastech služeb sekcí G a K. Obě skupiny se na celkové zaměstnanosti ve službách podílejí téměř 73 %. Co se týče produktivity práce, pak ČR dosahuje, se zhruba stejným procentuálním rozložením mezi jednotlivými oblastmi odvětví OKEČ jako mají vyspělé státy EU, výrazně nižších hodnot produktivity. V porovnání s novými členskými státy dosahovala ČR v uplynulých letech mírně nadprůměrných hodnot u sekcí G, E, I a dokonce nadprůměrných hodnot u sekce K ostatní služby. 1.4 Investice Stejně jako u ostatních charakteristik je struktura investic v jednotlivých OKEČ v závislosti na předmětu činnosti velmi různorodá. Tabulka č. 2: Výše investic právnických a fyzických osob do pořízení HIM a NIM v mil. Kč OKEČ ROK 2000 ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 ROK 2004 let , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 503,0 524,0 412,0 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 celkem , , , , , ,0 Z tabulky č. 2 je patrné, že celkem bylo v roce 2004 investováno dle charakteristiky pořízení HIM a NIM ve všech sledovaných sektorech mil. Kč. V průběhu let dokonce mil. Kč, přičemž investiční aktivita byla velmi nestálá. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2001, kdy právnické a fyzické osoby pořídily dlouhodobý HIM a NIM majetek v hodnotě mil. Kč. Státní podpora pro jednotlivé OKEČ dosáhla ve sledovaném období následujících hodnot a byla realizována z níže uvedených programů podpory: Tabulka č. 3: Výše státní podpory v Kč pro jednotlivé OKEČ ve sledovaném období OKEČ ROK 2001 ROK 2002 ROK 2003 ROK , , , , , , , , , , , , ,0 5

6 Tabulka č. 4: Programy podpory MSP pro vybrané OKEČ realizované v letech rok Program ZÁRUKA, KREDIT, TRH, SPECIÁL, KAPITÁL, POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, PODPORA EXPORTU, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY, DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, KOOPERACE, START, MARKETING, MALÉ PŮJČKY, PORADENSTVÍ a DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIÁL, PORADENSTVÍ a MALÉ PŮJČKY, MARKETING, DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, SPECIÁL, PORADENSTVÍ, MALÉ PŮJČKY, MARKETING a DESIGN ZÁRUKA, KREDIT, TRH, START, KOOPERACE, VESNICE, REGENERACE, SPECIÁL, PORADENSTVÍ, MARKETING a DESIGN 1.5 Perspektivy vybraných odvětví služeb Z pohledu struktury ekonomiky je sektor služeb zcela jistě nejperspektivnějším sektorem. Přestože si průmysl i nadále udržuje velmi silnou a stabilní pozici v rámci ekonomické struktury České republiky, lze předpokládat, že terciární sektor i nadále poroste, a to na úkor sektoru primárního. 6

7 OKEČ G a H 2. Distribuční služby G a H (OKEČ ) V hospodářském vývoji ČR převážily v prvním roce po vstupu do EU pozitivní ekonomické jevy. Hrubý domácí produkt rostl v roce 2004 zhruba 2x rychleji než v EU-25, a to především díky zahraničnímu obchodu. HDP vzrostl v EU-25 v roce 2004 o 2,4 %, zatímco v ČR dosáhl roční přírůstek HDP tempa 4,2 %. Inflace byla v roce 2004 mírná a trvale stoupaly zejména ceny pohonných hmot. Konečná spotřeba se v roce 2004 oproti roku 2003 zvýšila, i když rostla o něco pomalejším tempem, což bylo způsobeno zejména poklesem výdajů vládních institucí na spotřebu. Růst spotřeby domácností nedokázal pokles u výdajů vládních institucí na spotřebu kompenzovat. 2.1 Hlavní produkční charakteristiky Vývoj ekonomiky byl spojen s výkonností celého odvětví obchodu. Kromě zřejmého přínosu zahraničního obchodu a investičních aktivit se zvýšila též spotřeba domácností, i když méně než růst HDP. Obchod si zachoval svůj podíl na hrubé přidané hodnotě, zatímco podíl odvětví ubytování a stravování mírně poklesl. Tržby maloobchodu odrážely v relaci nominálních a reálných cen faktický růst spotřeby, a tím i životní úrovně. Vysoký výkon velkoobchodu byl spojen s dynamikou průmyslu a zahraničního obchodu a dalších oblastí ekonomiky včetně cestovního ruchu. Do výsledků hospodaření podniků v sekci H se promítla od května 2004 upravená harmonizovaná sazba DPH (19 %) ve stravovacích službách. Pro zdroje HDP, resp. HNP, je příznačné, že v roce 2004 sehrály v jejich růstu svoji roli vedle dynamického růstu průmyslu opět služby a v jejich rámci také obchod, zejména velkoobchod a maloobchod ve specializovaných prodejnách, především v obchodních řetězcích. Tvorba přidané hodnoty se meziročně, tedy v letech zvýšila o 0,1 %. Lépe na tom byl pouze průmysl, který si meziročně polepšil o 0,6 %. Pro ilustraci stavebnictví dosáhlo růstu přidané hodnoty o 6,6 %. Celkový podíl sekcí G a H na hrubé přidané hodnotě v roce 2004 tvořil 14,8 %. 2.2 Zaměstnanost Údaje o nezaměstnanosti v odvětví obchodu a ubytování a stravování jsou v obecné rovině jen velmi obtížně vykazatelné. Platí ovšem, že v uplynulých letech absorbovalo odvětví obchodu a ubytování a stravování zaměstnance uvolněné z primárního a sekundárního sektoru. Podíl sekcí G a H na zaměstnanosti v rámci národního hospodářství, včetně podnikatelských subjektů, činil v roce ,2 %. To představuje oproti roku 2003 meziroční pokles o 0,6 %, přičemž zhruba 1/3 pracovníků zaměstnaných v sekcích G a H byly podnikatelské jednotky. Pracovníci v obchodě pobírali v roce 2004 podprůměrnou mzdu, přesněji 92,9 %, a v sektoru ubytování a stravování výrazně podprůměrné platy, a to 58,0 % k průměrné mzdě v národním hospodářství. Průměrné měsíční mzdy rostly v letech poměrně diferencovaně podle jednotlivých odvětví a jejich částí. Nejvíce rostly mzdy ve velkých velkoobchodních podnicích. 2.3 Investice Příliv zahraničního kapitálu, zejména do velkoobchodu, a to formou rozšiřování sítí subjektů se zahraniční kontrolou, vedl k pokračující tržní a ekonomické koncentraci, kdy na český trh vstoupila řada retailových společností. Předpokládáme, že jejich příliv, také v důsledku rozšíření EU, není zdaleka konečný. Taková situace není z hlediska podnikatelských struktur, které představují jednu ze základních charakteristik obchodu, zcela žádoucí. Nicméně přesto jsou v poslední době podnikatelské struktury charakterizovány vyšší mírou stability. Přírůstky maloobchodního prodeje v relacích temp mezi velkými, především nadnárodními společnostmi a domácím obchodem pokračovaly v roce 2004 s tím, že velcí dosáhli podstatně rychlejšího růstu prodejů než malé a střední podniky. MSP se snaží překonávat svoji komparativní nevýhodu vytvářením kooperací a aliancí, které jim umožňují se na trhu výrazněji prosadit. V boji za vyšší efektivnost se ovšem již dnes ukazuje potřeba spojovat se také u velkých společností, které tento problém překonávají prostřednictvím fúzí. 7

8 OKEČ G a H Rok 2004 také ukázal, že při celkově pozitivním vývoji ekonomiky byl pro obchod dobrou zprávou dynamický růst spotřeby, hlavně spotřeby domácností, který je ovšem v porovnání s EU-15 přesto stále zhruba na 70 % průměru. Co se týče programů podpory, nebyly sekce G a H v systému podpory ze SF v uplynulých letech akcentovány. Tento handicap byl do jisté míry kompenzován dotačními tituly z programů na podporu MSP z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto dotační tituly měly formu dotace, záruky, zvýhodněného úvěru a příspěvku na úhradu úroků. V operačním programu Podnikání a inovace a dalších OP na léta již bude určitá možnost čerpat ze strukturálních fondů také pro podniky spadající do sekcí G a H otevřena. 2.4 Perspektivy odvětví První rok po vstupu ČR do EU byl doprovázen řadou pozitivních hospodářských charakteristik (viz výše uvedené). V krátkodobém horizontu let lze pro vývoj obchodu konstatovat, že předpokládáme setrvalý stav, jenž bude jak důsledkem růstu HDP v roce 2005, který je odhadován na 6,0 %, tak v důsledku dalšího růstu spotřeby domácností. Co se týče odvětví OKEČ 55 Ubytování a stravování, lze předpokládat mírný růst většiny sledovaných charakteristik, resp. výsledků hospodaření podniků. 8

9 OKEČ 50 OBCHOD, OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G 3. Obchod, opravy a údržba motorových vozidel OKEČ 50 Jako součást podnikatelských struktur a sítí se nadále rozvíjel v roce 2004 obchod spojený s motorismem, který se opírá o modernizovanou síť jednotek prodávajících motorová vozidla a příslušenství, včetně poskytování souvisejících služeb, a také o síť čerpacích stanic PHM. Tyto čerpací stanice rovněž ve velké míře poskytují obchodní a pohostinské služby (v podobě tzv. convenience jednotek). Strukturu provozovatelů čerpacích stanic tvoří zahraniční značkové petrolejářské společnosti (AGIP, OMV, ESSO, SLOVNAFT atd.). Síť čerpacích stanic je dále doplněna o obchodní řetězce jako AHOLD CZ, CARREFOUR ČR či GLOBUS ČR. Z tuzemských společností pak patří mezi nejznámější a největší BENZINA. 3.1 Hlavní produkční charakteristiky Co se týče struktury podnikatelských jednotek v obchodě, dosahuje OKEČ 50 Obchod v motorismu pouze 6 % podílu na všech podnikatelských jednotkách sekcí G a H. Obdobně je vyšší podíl na přidané hodnotě a naopak nižší u počtu pracovníků, což potvrzuje vyšší produktivitu práce velkých podniků. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 50 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Z grafu č. 1 je možné vyčíst, že jedinou produkční charakteristikou se stabilním vývojem je počet pracovníků, kde byl za posledních 5 let zaznamenán trvalý růst. Ostatní tři produkční charakteristiky mají značně nestálý charakter. Účetní přidaná hodnota vykazuje právě v závislosti na struktuře obchodu kolísavé hodnoty, kdy růst v letech byl v roce 2003 přerušen a přidaná hodnota poklesla dokonce pod úroveň roku Podniky s 0 99 zaměstnanci se podílejí na přidané hodnotě cca 70 % a cca 30 % zbývá na podniky se 100 a více zaměstnanci. Produktivita práce dle grafu č. 1 kopíruje hodnoty vztahující se k přidané hodnotě, tzn. s poklesem přidané hodnoty v roce 2003 byl zároveň zaznamenán i pokles produktivity práce. Z tabulky č. 1 je dále patrné, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rovněž nerostly rovnoměrně, např. v roce 2003 došlo k jejich poklesu. Celkové tržby však dosáhly trvalého růstu, a to vlivem položky tržby za zboží, která rostla po celé pětileté období. 9

10 OKEČ 50 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 50 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží , , , , ,0 Tržby za prodej VVaS , , , , ,7 Meziroční index x 114,1 121,0 96,0 108,3 Kumulovaný index 100,0 114,1 138,1 132,5 143,6 Účetní přidaná hodnota , , , , ,2 Meziroční index x 123,6 124,3 81,3 107,8 Kumulovaný index 100,0 123,6 153,6 124,8 134,6 Produktivita práce z PH ,6 302,7 363,3 286,3 301,9 Meziroční index x 120,3 120,0 78,8 105,5 Kumulovaný index 100,0 120,3 144,4 113,8 120,0 Počet pracovníků Meziroční index x 102,7 103,6 103,1 102,3 Kumulovaný index 100,0 102,7 106,4 109,7 112,2 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Podíl na tržbách OKEČ 50 v OKEČ G představuje 12,8 %, kde přes 75 % podílu na tržbách generují podniky s 0 49 zaměstnanci. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 50 v roce % 1000 a více 1 % % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % 3.3 Investice Investice do OKEČ 50, charakterizované pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dosáhly v roce 2004 hodnotu mil. Kč. To představovalo meziroční nárůst oproti roku 2003 o mil. Kč, ale snížení oproti roku 2002, kdy ekonomické subjekty vykázaly v této položce hodnotu mil. Kč. 10

11 OKEČ Perspektivy odvětví V závislosti na výše uvedeném a dále na silné pozici českého automobilového průmyslu lze předpokládat, že v příštích letech bude trend růstu tržeb za OKEČ 50 pokračovat. Stejně tak dojde k nárůstu podnikatelských jednotek, zejména v oblasti čerpacích stanic, kde současný stav pokrývá % reálné sítě. 11

12 OKEČ Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu OKEČ 51 (kromě motorových vozidel) O vývoji velkoobchodní a zprostředkovatelské činnosti vypovídají údaje o tržbách a jejich struktuře v trojmístné OKEČ z časových řad ČSÚ za posledních pět let. Výrazný je podíl velkoobchodu s meziprodukty, ale i zprostředkování velkoobchodu a ostatní velkoobchod vykazují vysokou nadprůměrnou dynamiku. 4.1 Hlavní produkční charakteristiky Celkový výkon velkoobchodu, měřený souhrnně dosaženými tržbami v kontextu s účetní přidanou hodnotou a dalšími ukazateli, dosáhl v roce 2004 hodnoty mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Dynamika a objem tržeb bez DPH jsou výsledkem komerčního a ekonomického usilování, pro něž jsou dány hlavní předpoklady v kupní síle domácností a v podmínkách podnikatelské sféry v jejích obchodních vazbách a ve spotřebě. Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 51 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Za rok 2004 platí, že se naplnila výkonnost obchodu v oběhu a spotřebě v podnikatelských subjektech, včetně počínajícího růstu zahraničního obchodu. Z grafu č. 1 vidíme, že téměř všechny ekonomické ukazatele vykázaly dynamický růst, který se zvyšoval dle meziročního indexu u přidané hodnoty během roku 2004 o 119,9 % a u produktivity práce dokonce o 120,1 %. Tyto jednoznačně pozitivní efekty se promítly do růstu tržeb. Ty v roce 2004 přesáhly úroveň mil. Kč, přesněji dosáhly na ,7 mil. Kč. Pozitivní výsledky u ukazatelů produktivity práce, účetní přidané hodnoty a růstu tržeb byly ovšem dosaženy také s přispěním jen velice mírného snížení počtu zaměstnanců ve velkoobchodu. 12

13 OKEČ 51 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 51 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží Tržby za prodej VVaS , , , , ,7 Meziroční index x 95,4 105,5 103,7 107,8 Kumulovaný index 100,0 95,4 100,6 104,3 112,5 Účetní přidaná hodnota , , , , ,3 Meziroční index x 103,7 97,6 90,0 119,9 Kumulovaný index 100,0 103,7 101,2 91,1 109,3 Produktivita práce z PH ,9 460,0 468,5 443,6 532,9 Meziroční index x 97,9 101,9 94,7 120,1 Kumulovaný index 100,0 97,9 99,7 94,4 113,4 Počet pracovníků Meziroční index x 106,0 95,8 95,1 99,8 Kumulovaný index 100,0 106,0 101,5 96,5 96,3 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost Vývoj zaměstnanosti v roce 2004 byl, stejně jako v roce 2003, charakterizován růstem počtu zaměstnanců ve velkých podnicích a spíše stagnací v podnicích do 99 zaměstnanců. Tento stav lze považovat za další důkaz trvale probíhající koncentrace. Je zřejmé, že původní šance pro zapojení lidí do obchodního podnikání a zaměstnání se v závislosti s požadavky na růst kvalifikace, flexibility pracovní síly a s využíváním sofistikovanějších technologických prostředků významně mění. Produktivnější formáty obchodování snižují svoji potřebu zaměstnanců, na druhé straně vyvstávají nové příležitosti v nových kapacitách, např. v obchodních centrech. Z výše uvedeného vyplývá, proč služby velkoobchodního charakteru při své objemové expanzi vyžadují personální saturaci, kterou u maloobchodu nepozorujeme. V průběhu let docházelo, s výjimkou roku 2001, k poklesu počtu pracovníků ve velkoobchodě. Výše zmíněný pokles se ovšem v průběhu let zmírňoval a v roce 2004 k poklesu počtu pracovníků téměř nedošlo. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 51 v roce % % 1000 a více 3 % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % 13

14 OKEČ 51 Z grafu č. 2 vidíme, že velikostní struktura zaměstnanosti je relativně rovnoměrná. Pouze skupina podniků do 9 zaměstnanců je oproti jiným obchodním OKEČ relativně nižší. Příčiny tohoto stavu jsou již výše popsány. Celkově zaujímá OKEČ velkoobchodu druhé místo v počtu pracovních míst v rámci sekcí G a H. Co se týče průměrných měsíčních mezd, rostly ve velkoobchodu v rámci sekcí G a H nejrychlejším tempem a také v roce 2004 dosahovaly nejvyšší hodnoty. Průměrná měsíční mzda v roce 2004 činila Kč, což je oproti roku 2003 nárůst o Kč, a také větší nárůst než nárůst průměrné mzdy v celé ekonomice, ten činil Kč. 4.3 Investice Investice do OKEČ 51 jsou v závislosti na povaze velkoobchodní činnosti relativně nízké. Důvod je zřejmý, většinou se totiž jedná o investice do logistiky, resp. do IT systémů pro skladování zásob, vozového parku a stavebnictví, které jsou však především spojeny s počátečním stadiem podnikání. 4.4 Perspektivy odvětví V posledních letech zaznamenáváme trvale rostoucí význam velkých podniků, zvláště pak pod zahraniční kontrolou. Vzhledem ke skutečnosti, že struktura podnikatelských jednotek ve velkoobchodě převažuje spíše ke středním a větším podnikatelským subjektům, a to velmi často se zahraničním kapitálem, je velmi pravděpodobné, že pozitivní trendy, které jsou z časové řady patrné, se budou rozvíjet i v dalších letech. 14

15 OKEČ Maloobchod (kromě motorových vozidel) OKEČ 52 V rámci struktury podnikatelských jednotek v sekcích G a H zaujímá dle objemu podnikatelských jednotek nejvýraznější postavení OKEČ 52, které bylo v roce 2004 vyjádřeno cca 52% podílem. Přestože je celkový počet podnikatelských jednotek převážně stabilní, dochází k přesunům v rámci jednotlivých dvoumístných OKEČ v rámci sekce G a H u forem podnikání, resp. FO a PO s tím, že posiluje podnikatelská forma PO. Průměrný počet aktivních subjektů se meziročně, resp. v letech 2003 a 2004 prakticky nezměnil. Došlo pouze k minimálnímu poklesu ze na registrovaných a aktivních subjektů. Dosažený stupeň obchodní vybavenosti je hodnocen spotřebitelskou i odbornou veřejností převážně pozitivně. Nicméně hlavní maloobchodní ukazatele, jako prodejní plocha na jednoho obyvatele a obrat na 1 m 2 prodejní plochy, je stále pod průměrem EU-15. Pro zajímavost uvádíme dle pořadí skupinu firem s nejvyššími tržbami za rok 2004: Schwarz ČR (Kaufland a Lidl), Ahold Czech Republic, a.s. (Hypernova a Albert), REWE ČR (Penny market, Billa), Tesco Stores ČR, a.s. (Tesco Hypermarket a Tesco OD). 5.1 Hlavní produkční charakteristiky Graf č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 52 v letech ve s. c Index 2000 = Počet pracovníků Přidaná hodnota Tržby za prodej VVaS Produktivita práce Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku 2000 Na konci roku 2004 zahrnovalo analyzované odvětví registrovaných a aktivních subjektů, což je nejvíce ze všech odvětví v rámci sekce G. V podílu na tržbách v sekci G však obsadilo až druhé místo, když vykázalo podíl tržeb 27, 6 %. Nejvyšší podíly tržeb dosahují obory 52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (supermarkety, hypermarkety a diskontní prodejny) a obor 52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách. Z pohledu na vývoj produkčních charakteristik v letech je patrné, že všechny sledované charakteristiky meziročně dosahovaly značně nevyvážených hodnot. Po růstu v roce 2002 lze v dalších letech sledovat stagnaci či mírný pokles opět u všech sledovaných charakteristik. Přestože spotřebitelský maloobchodní trh vykázal růst bez podstatných inflačních vlivů, byl trend u produkčních charakteristik značně nevyvážený. Důvody pro stagnaci odvětví maloobchodu byly spojeny s reformou veřejných financí a s některými dalšími dopady plynoucími z vývoje cen stěžejních surovin, zejména ropy a v některých případech také ze vstupu ČR do EU. 15

16 OKEČ 52 Tabulka č. 1: Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 52 v letech ve s. c. (mil. Kč, osob) Tržby za prodej zboží , , , , ,0 Tržby za prodej VVaS , , , , ,0 Meziroční index x 75,8 119,7 76,4 93,0 Kumulovaný index 100,0 75,8 90,7 69,3 64,5 Účetní přidaná hodnota , , , , ,0 Meziroční index x 86,2 142,6 96,8 96,8 Kumulovaný index 100,0 86,2 123,0 119,1 115,3 Produktivita práce z PH ,7 140,5 217,1 216,2 213,8 Meziroční index x 86,9 154,5 99,6 98,9 Kumulovaný index 100,0 86,9 134,2 133,7 132,2 Počet pracovníků Meziroční index x 99,3 92,3 97,2 97,9 Kumulovaný index 100,0 99,3 91,7 89,1 87,2 Pozn.: Tržby za prodej zboží jsou uvedeny v běžných cenách Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet, s. c. roku Zaměstnanost V rámci sekce G dochází k přesunu pracovních kapacit z maloobchodu do velkoobchodu. Tento trend je spojen s využíváním sofistikovanějších metod prodeje, resp. dosahování produktivity a efektivnosti práce. V průběhu let došlo k největšímu poklesu počtu pracovníků v roce 2002, od té doby je situace více méně stabilní. Graf č. 2: Velikostní struktura podle počtu zaměstnanců odvětví OKEČ 52 v roce % % 1000 a více 14 % % Zdroj: ČSÚ, vlastní dopočet % Z velikostní struktury maloobchodu je logické, že největší objem zaujímají na koláčovém grafu podnikatelské jednotky s 0 9 zaměstnanci a dále jednotky s zaměstnanci. Průměrná mzda v maloobchodě v roce 2004 dosahovala hodnoty , což oproti roku 2003 znamenalo zvýšení o 593 Kč. Nárůst průměrné mzdy v maloobchodě byl tedy nižší než nárůst průměrné mzdy v odvětvích OKEČ 50 a

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 Ocenění obchodního jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03 IČ: 648 28 000 Objednatel posudku: Účel posudku: SOLID

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více