1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka"

Transkript

1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest u Litovického potoka Hostivice k.ú. Hostivice Středočeský liniová stavba novostavba dokumentace pro stavební povolení b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání, Objednatel dokumentace Objednatel: Městský úřad Hostivice IČ: Sídlo: Husovo náměstí 13, Hostivice Investor stavby: Objednatel: Městský úřad Hostivice IČ: Sídlo: Husovo náměstí 13, Hostivice c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji. Zpracovatel dokumentace PD: Projektant: Adresa: SUDOP Project Plzeň a.s. Plachého 1007/35, Plzeň IČ: DIČ: Vypracoval: CZ Jan Miška, , Autorizace: ČKAIT

2 2) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ Projektová dokumentace: Projekt cest u Litovického potoka řeší tři novostavby komunikací pro pěší a cyklisty. Všechny cesty vedou podél či v blízké vzdálenosti koryta Litovického potoka v intravilánu města Hostivice. Navržené komunikace budou dopravně řešené jako stezky se společným provozem chodců a cyklistů bez rozdělení viz čl ČSN Výstavbou nových cest (stezek ve společném provozu chodců a cyklistů) s propojením na stávající již realizované stezky dojde k rozšíření sítě cyklistických a pěších tras v Hostivicích. Zároveň dojde k odchýlení cest pro pěší a cyklisty od dopravně zatížených komunikací ve městě. Navržené stezky jsou vzhledem k svému umístění vhodné k rekreačním a sportovním aktivitám v těsném dosahu obyvatelům blízké zástavby. PD je zpracována v rozsahu a technickém řešení podle technických podmínek zadaných objednatelem. Stavbou není vyvolána žádná demolice objektů či přeložka inž. sítí ani potřeba návrhu opěrných zdí. Součástí stavby není návrh propustků či mostků přes nově navržené směrové vedení koryta Litovického potoka či náhonu v blízkosti násypového drážního tělesa. Návrh stezek počítá s jejím užíváním osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Podélné i příčné sklony jsou navrženy dle platné normy se zajištěním přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. PD je zpracována v rozsahu a technickém řešení podle technických podmínek zadaných objednatelem. Stavbou není vyvolána žádná demolice objektů či přeložka inž. sítí. Návrh komunikace počítá s jejím užíváním osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Podélné i příčné sklony jsou navrženy dle platné normy se zajištěním přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Navržené úpravy jsou v souladu s následujícími normami, předpisy, Vyhláškami a Vzorovými listy: - ČSN Projektování místních komunikacích - ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení - ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech - ČSN Vozovky pozemních komunikací základní ustanovení pro navrhování - ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel - TP 85 Zpomalovací prahy II.vydání - VL 2.2. Odvodnění - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací vč. dodatku TP TP 65 zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2

3 3) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM APOD.) a) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití, Cesta č. 1 V místě navržené cesty se v části úseku větve A i B nachází položené silniční panely, kterou jsou poničeny. Zbylé části trasy je komunikace vedena v nezpevněném terénu. V místě větve B je trasa cesty vedena ve stávající louce pokryté ornicí v tl mm, kterou bude nutné před zahájení stavby sejmout a deponovat pro budoucí použití na ohumusování při okraji cesty. V celé délce trasy se nenachází veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je vždy řešeno při konci úpravy tj. v hraně Husova nám, v komunikaci ul. U Zámecké zdi a v Kmochově ul. V začátku trasy ve směru od Husova náměstí jsou na stávající panelovou cestu napojeny čtyři vstupy k zahrádkám u stávající zástavby řadových domů. Dle vyjádření jednoho z majitelů tyto vstupy nejsou využívány jako vjezdy, nýbrž pouze pro pěší. Vjezdy jsou upnuty do oboustranných obrub betonových, kryt vjezdů je tvořen kamenivem kačírkem. Z hlediska konfigurace terénu se jedná o rovinaté území s min. příčnými i podélnými sklony. Podzemní i nadzemní inženýrské sítě uložené v dané zakreslil projektant dle předaných podkladů jejich správci. Trasa stezky je navržená mimo pasivní i aktivní zónu zátopového území Litovického potoka. V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a nerosty. V rozsahu stavby nejsou žádné význačné dřeviny. Stavba částečně zasahuje do pozemků pod ochranou ZPF. Cesta č. 2 V místě navržené cesty se nachází nezpevněný terén. Trasa cesty kříží stávající (v budoucnu opravené) koryto bývalého náhonu. Náhon bude v rámci revitalizace potoka opraven a zprovozněn. Dále cesta kříží koryto Litovického potoka. V místě křížení je ve stávajícím stavu mostek z rámů IZM rozměry 3/1,5m. Mostek vykazuje poruchy korodované zábradlí, porušené římsy, náletový porost v těsné blízkosti či přímo k konstrukci mostku. Za mostkem je vedena nezpevněná komunikace proměnné šířky, která navazuje na ukončení ul. U Vodárny. Začátek trasy je porostlý náletovými porosty zejména keři, které ovšem budou vykáceny během realizace revitalizace potoka. V celé délce trasy cesty se nenachází veřejné osvětlení. Poslední osvětlovací bod je u konce ul. U Vodárny. Z hlediska konfigurace terénu se jedná o svažité území v začátku trasy, podélný profil cesty prudce klesá směrem ke korytům vodních toků náhonu a potoka. Dále je již plocha rovná s min. podélným sklonem. Podzemní i nadzemní inženýrské sítě uložené v dané zakreslil projektant dle předaných podkladů jejich správci. Trasa stezky je navržená částečně v pasivní i aktivní zóně zátopového území Litovického potoka. V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a nerosty. V rozsahu stavby nejsou žádné význačné dřeviny. Stavba částečně zasahuje do pozemků pod ochranou ZPF. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. 3

4 Cesta č. 3 V místě navržené cesty se nachází nezpevněný terén - pole. Trasa je v začátku úpravy napojena na dlážděný chodník podél vozovky v ul. V Podskalí. Chodník je ze zámkové dlažby v š. 2,0m. Ukončení trasy stezky je rovněž na dlážděný chodník v š. 2m. Tento chodník je odsazen od vozovky v ul. Komenského. Ukončení chodníku je v místě pro přecházení v blízkosti začátku Husova nám. Trasa cesty je částečně porostlá náletovými dřevinami, které budou odstraněny v rámci revitalizace potoka. V celé délce trasy cesty se nenachází veřejné osvětlení. Poslední osvětlovací body jsou v začátku i u konci trasy v navázání na stávající chodníky. Z hlediska konfigurace terénu se jedná o rovinaté území, v příčném řezu budoucí cesty se pole svažuje směrem k Litovickému potoku. Během realizace úpravy terénu v rámci revitalizace potoka bude terén v místě stavby budoucí cesty značně pozměněn hlubší zářez. Návrh výškového vedení trasy cesty je v souladu s budoucí úpravou terénu u Litovického potoka. Trasa cesty je vedena ve stávajícím poli, které pokryté ornicí v tl mm, kterou bude nutné před zahájení stavby sejmout a deponovat pro budoucí použití na ohumusování při okraji cesty. Sejmutí ornice bude provedeno v rámci realizace stavby revitalizace potoka. Podzemní i nadzemní inženýrské sítě uložené v dané zakreslil projektant dle předaných podkladů jejich správci. Trasa stezky je navržená částečně v pasivní i aktivní zóně zátopového území Litovického potoka. V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a nerosty. V rozsahu stavby nejsou žádné význačné dřeviny. Stavba nezasahuje do pozemků pod ochranou ZPF. b) podklady a průzkumy Podklady předané objednatelem PD: - Technické podmínky pro zhotovení dokumentace - charakteristické řezy a situace revitalizace Litovického potoka v digitální verzi Podklady získané zpracovatelem PD: - Katastrální situace, informace o parcelách - Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu vč. aktualizace - Vyjádření správců k existenci inženýrských sítí viz příloha Dokladová část 4) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY Projektová dokumentace komunikace je navržena s jedním stavebním objektem SO 101 Komunikace. pozn: Stavba cest navazuje na již zpracovanou a schválenou projektovou dokumentaci revitalizace Litovického potoka, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Viták. Stavba cest bude realizována v souběhu s realizací stavby revitalizace potoka popř. po dokončení stavby revitalizace. Budoucí výstavba cest nebude realizována bez předchozí realizace revitalizace potoka. Výjimku by mohla tvořit cesta č. 1 větev A, kterou lze realizovat bez nutnosti předchozí realizace úpravy koryta potoka. V případě samostatného provedení stavby revitalizace potoka je nutné zohlednit provedení výsadby dřevin, které budou osazeny v rámci revitalizace. Navržené dřeviny, které budou vysazeny v těsné blízkosti hran budoucích cest nesmí být vysazeny. V případě jejich výsadby dojde k jejich poškození při provádění realizace stavby cest. 4

5 5) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ a) dopravní řešení Stezky - cesty jsou navrženy v souladu s ČSN dle čl a 6, šířka stezky č. 1 je konstantní 3,00m mezi obrubami (intenzita chodců do 180/hod a 150 cyklistů/hod), šířka cesty č. 2 a 3 je konstantní v š. 2,5m (intenzita do 50 cyklistů / hod a 100 chodců / hod). Šířka stezky byla navržena dle předpokládané intenzity chodců a cyklistů. Společná stezka se společným provozem cyklistů a chodců byla navržena dle vstupního požadavku investora. Základní sklon zpevněné cesty je dostředný 2.0%, cesty mlatové 3,0%. Stezka se zpevněným krytem (dlažba, asf.) je navržena s jednostranně převýšenou obrubou v hraně stezky, toto převýšení bude sloužit jako vodící linka pro nevidomé. Mlatové cesty jsou navrženy bez obrub a tudíž i bez vodící linie pro nevidomé. Směrové i výškové vedení bylo navrženo v souladu s návrhem terénních úprav podél Litovického potoka. Vzhledem ke značným terénním úpravám v daném místě bylo nutné respektovat dané vedení. Výstavba revitalizace potoka bude předcházet realizaci výstavby cest. b) rozhledové poměry Rozhledové poměry nebyly vzhledem k návrhu stavby nemotoristických komunikací posuzovány c) počet parkovacích stání Počet parkovacích stání neby vzhledem k návrhu stavby nemotoristických komunikací posuzován. d) rozsah úprav Cesta č. 1: cesta se dále dělí na dvě větve : větev A a větev B. Větev A je dlouhá 210,82m. Větev začíná v navázání na stávající zpevněnou komunikaci v náměstí v Husovo náměstí u zadního vjezdu do vnitrobloku u zástavby penzionu Zámecký dvůr. Konce větve je v navázání budoucí cesty na stávající komunikaci ul. U Zámecké zdi v blízkosti budovy nové základní školy. Větev B je kolmo navázána na větev A ve staničení větve A km 0, Větev B je vedena přes budoucí upravené koryto Litovického potoka, v místě křížení je v rámci PD revitalizace potoka navržena lávka pro pěší popř. cyklisty. Délka větve B vč. části přemostění je 79,14m. Délka realizace nové cesty větve v rámci této PD je 9,35m před mostem a 46,01m za mostem tj. celkem 55,36m. Větev B končí v blízkosti komunikace ul. Kmochova cca 6,50m od hrany vozovky. Ukončení komunikace před navázáním na stávající komunikaci Kmochovy ul. je zapříčiněno vedení pozemků v soukromém vlastnictví podél komunikace, které bude nutné v budoucnu odkoupit pro možnost realizace napojení nové cesty větve B na stávající komunikaci vč. dopracování místa pro přecházení vozovky. 5

6 Cesta č. 1 bude navržena vč. sklopných sloupků k zamezení běžnému pojezdu. Sloupky budou umístěny v začátku u napojení na náměstí a v konci trasy u napojení na stávající komunikaci u školy Cesta č. 2: Cesta č. 2 je vedena od ukončení stávající stezky ve společném provozu chodců a vozidel, která začíná v navázání na komunikaci V Podskalí, dále je vedena v louce podél obytné zástavby ul. Jasanové a končí v navázání na chodník pro pěší vedoucí od ul. Jasanové v blízkosti násypového tělesa dráhy. Cesta č. 2 je navržena jako pokračování této stezky. Cesta vede směrem na sever podél paty násypového tělesa dráhy. Cesta křižuje stávající koryto náhonu bývalého vodního díla. Náhon bude v rámci revitalizace potoka obnoven. Přemostění náhonu není součástí této PD. Přemostění bude řešeno pomocí dřevěné lávky pro pěší se zajištěním požadovaného průtočného profilu, který je dán rozdělovacím objektem (napouštění náhonu) průtočný profil 1 x 0,8m. Dále cesta směřuje směrem ke stávajícímu přemostění Litovického potoka, které bude zachováno. Přemostění je provedeno z rámů IZM 3/1,5m. Přemostění bude zachováno i po realizaci revitalizace potoka. Za stávajícím přemostěním Litovického potoka již novostavba cesty nebude dále pokračovat směrem k ul. U Vodárny. Ukončení cesty je navrženo v navázání na most z rámů IZM. Celková délka cesty vč. přemostění náhonu a koryta potoka je 66,42m. Délka úpravy cesty tj. bez přemostění je 59,12m. Součástí stavby je umístění mobiliáře podél trasy v rozšířených částech cesty lavičky popř. odpadkové koše. Typ mobiliáře bude navržen investorem a budoucím správcem stezky tj. městem Hostivice. Cesta č. 3: Cesta č. 3 je vedena od napojení na stávající dlážděný chodník v ul. V Podskalí. Cesta je směrově vedena podél navržených meandrů potoka (dle návrhu revitalizace). Ukončení cesty je v navázání na rovněž stávající dlážděný chodník v ul. Komenského. Celková délka cesty je 345,70m. Cesta bude v budoucnu propojovat Husovo nám. se stávající stezkou vedenou podél ul. Jasanové viz čl. cesta č. 2. Součástí stavby cesty č. 3 je dále umístění mobiliáře laviček v požadovaném počtu dle požadavku investora stavby. Dále bude v cestách provedeno osazení ocelových ochranných sloupků pro zamezení vjezdu, umístění nových dopravních značek, Součástí realizované komunikace cesty č. 1 větev A bude i doplnění veřejného osvětlení, které ve stávajícím řešení nezajišťuje osvětlení navržené komunikace v celé její délce. e) technologie úpravy Konstrukce stezky s dlážděným krytem je navržena následující: (cesta 1): Konstrukce nového stezky ze zámkové dlažby: - betonová zámková dlažba tl. 80mm ČSN736131část1 - kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm tl. 30mm ČSN mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150mm ČSN štěrkodrť ŠD tl. 200mm ČSN celkem tl. 460mm 6

7 Konstrukce stezky s dlážděným krytem je navržena následující: (cesta 3 v místech nad 6% podélného sklonu): Konstrukce nového stezky ze zámkové dlažby: - betonová zámková dlažba tl. 60mm ČSN736131část1 - kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm tl. 30mm ČSN drcené kamenivo frakce 8-16mm tl. 50mm ČSN štěrkodrť ŠD tl. 100 mm ČSN celkem tl. 240mm Konstrukce stezky s asfaltovým krytem je navržena následující (cesta 2): Konstrukce asfaltové stezky: - asfaltový beton jemnězrnný ACO 8 CH tl. 50 mm ČSN obalované kamenivo ACP 16 tl. 50 mm ČSN štěrkodrť ŠD tl. 150 mm ČSN celkem tl. 250 mm Konstrukce stezky s mlatovým krytem je navržena následující (cesta 3): (návrhová úroveň porušení vozovky D2 - N, TDZ VI, zatížení TNV 1 15, podloží PIII) Konstrukce mlatové cesty: - mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180 mm ČSN štěrkodrť ŠD tl. 200 mm ČSN celkem tl. 380 mm V místě dotčeného stavbou nebyly provedeny během zpracování DSP geologické, průzkumné sondy podloží. Lze předpokládat, že v úrovni zemní pláně komunikace bude možné dosáhnout požadované míry zhutnění na Edef,2 = 30 MPa tzn., že skladba zemin v aktivní zóně konstrukce stezky bude vyhovující nenamrzavé popř. mírně namrzavé zeminy. Ve PD nebyla projektantem navržena sanace aktivní zóny konstrukce stezky. Při zjištění nevhodného složení zemin (nevyhovující zeminy do podloží konstrukce stezky v aktivní zóně) v podloží bude po domluvě mezi investorem, stavebníkem, autorským dozorem, geotechnikem a technickým dozorem rozhodnuto o dalším postupu při realizaci stavby s nutností provedení sanace podloží výměna materiálu v tl. cca 300mm. Dle projednání návrhu cesty bylo dohodnuto o nerealizování geologického průzkumu v místě navržených tras. V rámci zpracování PD není navržena případná sanace podloží. V případě, že po obnažení vrstev zeminy na plánovanou pláň konstrukce budoucí cesty bude zjištěno nevhodné složení zemin bude dodatečně rozhodnuto o provedení sanace podloží. Jako vhodný materiál pro sanaci podloží je vhodné použít recyklovaný drcený betonový materiál frakce 16-63, dle ČSN , ςmax 1600kgm-2 popř. štěrkodrť ŠD. Nadrcené a vytříděné kamenivo musí mít veškeré patřičné certifikáty a atesty, tolerance rozměrů a musí být v souladu s ČSN. Tloušťka sanace cca 300mm. Vylepšení podloží pomocí přidáním hydraulických pojiv projektant nedoporučuje vzhledem k charakteru stavby. Nutný rozsah prováděných sanací bude určen až po obnažení vrstev na pláň a změření únosnosti pláně. 7

8 Nová stezka č. 1, 2 a část stezky 3 je upnuta do nových betonových obrubníků (80/250/500) barva přírodní do betonového lože C 20/25 s boční opěrkou. Kryt v hraně stezky č. 2 u napojení v ZÚ v místě napojení na stávající komunikace bude před zahájením prací na novém krytu stezky podélně proříznut, tak, aby spára v napojení stávajícího krytu a nového krytu byla plynulá. Po provedení krytové vrstvy stezky bude styčná spára mezi stávajícím asf. a novým asf. zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou za tepla. Ve vozovce ul. U Zámecké zdi v místě provedení vybourání stávající obruby bude provedeno vybourání obrub s max. opatrností tak, aby nebyla porušena hrana asf. vozovky v navázání na stávající obrubu. Následně bude provedeno osazení nové obruby na požadovanou výšku, obruba bude uložena do betonového lože s boční opěrkou. Obrubník bude uložen do beton. lože C 20/25. V případě porušení hrany asf. vozovky bude provedeno proříznutí stávající asf. vrstvy v tl. cca 10cm. Proříznutí bude v max. š. 10cm od hrany obruby. Následně by bylo provedeno uložení vyrovnávacího betonu v místě vybourání stávající asf. vrstvy vozovky (š. 10cm). Následně by byla provedena nová krytová vrstva v rýze vozovky. Spára mezi stávající a novou krytovou vrstvou vozovky se následně zalije modifikovanou asf. zálivkou. f) mobiliář Součástí PD je návrh a rozmístění nového mobiliáře. Rozmístění nového mobiliáře bude upřesněno po realizování krytů dle požadavku investora stavby. Dle předběžného rozmístění mobiliáře laviček dle PD revitalizace potoka bude umístění laviček následující: 7ks laviček v cestě č. 3 ve dvou zálivech. Ve stavbě budou rozmístěny nové lavičky navržené z ocelové konstrukce, posedová plocha bude opatřena dřevěnými fošnami, které budou upevněny na ocelovou kci viz výkres lavičky v příloze výkresy mobiliáře. Bezpečností sloupky budou umístěny v začátku a konci komunikace cesty 1 větev A.. Dva sloupky budou umístěny v místě dl. cesty. Bezpečnostní sloupek bude žluto/černý kruhový montáž: přišroubování k provedené betonové patce. Bezpečnostní sloupek bude zhotoven o ocelové trubky o průměru 89mm. Povrchová úpravu sloupky je žlutý komaxit na kterém jsou nalepené černé pruhy. Na spodní části ocelového sloupku je patka o velikosti 100x150mm se čtyřmi otvory na šrouby. Uchycení sloupku je pomocí 4 šroubů. Výška sloupků nad zemí je 900mm. Účel sloupků je pro zamezení vjezdu či odstavení vozidel. g) schodiště Součástí PD není návrh schodiště. h) opěrné zídky Součástí PD není návrh opěrných zdí 8

9 i) zábradlí Zábradlí bude osazeno v místě nebezpečí pádu osob v místě klesání nivelety cesty ve sklonu 8,33%-15% v cestě č. 2. Klesání je vedeno v místě směrového oblouku o malém poloměru (R=7,5m). Vzhledem k výškovému a směrovému vedení v daném místě je vhodné v daném místě umístění ochranné zábradlí z důvodu možného pojíždění cesty cyklisty. Zábradlí bude trubkové dvoumadlové vyhotoveno z žárově pozinkovaných ocelových trubek DN 60,3mm s tloušťkou stěny 2,9mm. Výška zábradlí bude 1,10m od spodní hrany zábradlí. Bude svařované, tvořené z jednotlivých dílů s možností dilatace zábradlí v napojení dílců. Hrany v začátku a konci zábradlí budou zaobleny s poloměrem zaoblení 100mm. Zábradlí bude osazeno v zatravněném terénu u hrany nově realizované cesty. Délka zábradlí v osách koncových sloupků je 14m. Detaily všech zábradlí vč. vykreslení jednotlivých dílů zábradlí, úhlů sváru atd. jsou vykresleny v příloze Výkresy mobiliáře ve stupni prováděcí dokumentace. j) šířkové uspořádání Šířkové a délkové uspořádání stezky ve společném provozu chodců a cyklistů vychází z normy ČSN Šířka stezky cesty č. 1 je navržena stálá: 3,00m. Šírka ostatních cest č. 2, 3 je 2,50m. Obruba na vnější straně zpevněné cesty č. 1 a 2 bude s převýšením +6cm. Toto převýšení bude sloužit jako vodící linka pro nevidomé osoby. Obruba v části zpevněné cesty č. 3 bude bez převýšení. Stezky jsou navržena v přímých linií se zlomy které jsou řešeny pomocí kruhových oblouků bez přechodnic. k) niveleta komunikací Niveleta stezek je navržena s ohledem na stávající terén a zejména na budoucí terén po dokončení úpravy terénu podél Litovického potoka. Podélné sklony byly přizpůsobeny výškovému návrhu vedení cest v rámci PD revitalizace potoka. Podélné sklony cest jsou v rozmezí od 0% do 8,33% s výjimkou cesty č. 2, kde je podélný sklon v začátku cesty 15% což však v krátkém úseku do 50m pro pěší komunikace norma ČSN povoluje. Podélný sklon 15% je zapříčiněn terénním zlomem u koryta vodního náhonu. Niveleta stezky byla navržena s hlavním důrazem na zajištění odtoku povrchových vod ze stezky, ale i navazujícího terénu tak, aby nové cesty netvořily hráz se zamezením odtoku povrchové vody. V místě vyšších podélných sklonů více jak 6% budou mlatové cesty zpevněný dlážděným krytem z důvodu možného vymílání mlatového povrchu cesty. 9

10 l) zemní práce Zemním pracím pro stezky v nezpevněném terénu bude předcházet případné sejmutí ornice v předpokládané tl. 100mm 150mm. Ornice bude sejmuta v části větve B cesta č. 1, kde nebude prováděna úprava terénu v rámci realizace úpravy potoka. Ve zbylé části cesty 3 nebude v místě návrhu cest pravděpodobně provedena pokládka ornice z důvodu budoucí výstavby cest. V případě, že ornice bude položena i v místě cesty výše uvedených úseků cest 3 bude i tato ornice sejmuta a deponována dle požadavků OŽP. Dále budou provedeny výkopy na tloušťku konstrukce stezky. Ornice ze stavby komunikace bude deponována pro další použití pro úpravy v rámci stavby. Vzhledem k úpravě terénu podél potoka v rámci realizace revitalizace potoka, budou zemní práce pro realizaci cest menšího rozsahu. Lze říci, že bude provedena pouze výkop v tl. konstrukce jednotlivých cest. Vzhledem k navržené niveletě stezky dojde k přebytku vykopaného materiálu kamenivo, zemina. Přebytek vykopaného materiálu podkladních vrstev, zeminy bude odvezen na řízenou skládku. Veškerá sejmutá ornice bude použita na zpětné ohumusování. Malé množství vybouraného materiálu krytů budou v max. míře recyklovány, asfaltové kry bude odvezen k recyklaci v recyklační lince. Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Při provádění zemních prací je nutné dodržet normu ČSN (kontrola zhutnění zemin a sypanin), ČSN (klasifikace zemin pro dopravní stavby). Třídění zemin a směrné normové charakteristiky základové půdy byly stanoveny dle ČSN Hutnění zemin bude provedeno dle ČSN (kontrola zhutnění zemin a sypanin) hutnění po vrstvách. Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů vznikajících během výstavby a vlastním provozem stavby a jejich kategorizace. Násyp v místě začátku cesty č. 2 stezky bude hutněn po vrstvách max. tl. 0,30m, v místě napojení na stávající svah bude do stávajícího svahu provedeny odsazené stupně ve výšce 0,30m a délce cca 2 m. K dosypu bude použit inertní materiál ŠD popř. vhodná nenamrzavá zemina hutněná po vrstvách. Na úrovni pláně stavitel doloží zátěžovou zkouškou únosnost pláně - modul přetvárnosti na úrovni pláně cesty je min. Edef,2 = 30 Mpa. V případě realizace sanace bude na parapláni rozprostřena separační, netkaná geotextílie z materiálu PP s min. příčnou a podélnou pevností v tahu 60 kn/m. Zemní. pláň pod stezkou bude následně zhutněna modul přetvárnosti na úrovni pláně stezky je min. Edef,2 = 30 Mpa. Následně budou provedeno osazení obrub do beton lože (v místě maltových cest bez obrub) a pokládka jednotlivých vrstev konstrukce cest. V ploše cesty č. 1, budou odstraněny stávající panely v majetku města Hostivice. Panely budou odvezeny na deponii, kterou určí zástupci města Hostivice popř. budou odvezeny na řízenou skládku či recyklační linku. 10

11 6) REŽIM POVRCHOVÝCH POZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE Odvodnění nově navržených stezky bude svedeno pomocí podélného a příčného sklonu do stávajícího nezpevněného terénu. 7) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU Dopravní značení bude spočívat v označení stezek oboustrannými dopravními značkami C9a a C9b - Stezka pro chodce a cyklisty resp. konec stezky pro chodce. DZ budou osazeny na začátku a konci stezek u ZÚ a KÚ, budou osazeny na sloupcích, které budou osazeny v betonové patce s hliníkovou chytovou patkou. Součástí realizace cesty 2 bude odstranění stávajících dz C8a (2ks) a C8b (2ks) u stávající cyklostezky, sloupky dz budou ponechány a budou na ně nově osazeny dz C9a a C9b. Vodorovné dopravní značení nebude na stezkách vyznačeno. Dopravní opatření během výstavby bude řešit objekt plán a organizace výstavby + dopravně inženýrská opatření během stavby. Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a s vyhláškou 30/2001 Sb. vč. jejích novelizačních vyhlášek, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ČSN a vzorovými listy VL 6 Vybavení pozemních komunikací: VL Svislé dopravní značky a VL 6.2 Vodorovné dopravní značky. Nové svislé dopravní značení bude v reflexní úpravě. Dopravní značky budou osazeny na pozinkovaném sloupku průměr 60mm pomocí upínek pro trvalé dz s ukončením sloupku plastovým víčkem. Sloupek bude vsazen do hliníkové patky, která bude ukotvena kotevními šrouby. Hloubka uložení, výškové a šířkové hodnoty osazení dopravních značek jsou uvedeny v TP 65 čl. 8. Svislé dopravní značky budou realizovány v základních rozměrech. 8) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU a) předpokládaný průběh výstavby Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny budou upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků. Stavba bude uvedena do provozu po převzetí objektu do užívání správcem a uživateli, o čemž bude sepsán protokol. Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které svolá na základě požadavku dodavatele a investora příslušný stavební úřad. 11

12 Koordinace stavby bude řízena autorizovaným zástupcem realizační firmy (stavbyvedoucím) popř. investorským dozorem ve spolupráci s autorským dozorem. b) předpokládaný průběh stavby Zahájení 1. etapy v r. 2015, dokončení dle finančních možností investora předpoklad r Realizace stavby bude možné provést až po vydání pravomocného stavebního povolení stavby. Výstavba cest bude realizována jako součást stavby revitalizace potoka popř. až po dostavbě revitalizace potoka. Pouze stavba cesty č. 1 větev A lze realizovat samostatně bez ohledu na realizaci úpravy potoka. Stavba bude realizována po částech jednotlivé cesty budou realizovány samostatně dle požadavku investora stavby na jejich provedení, stavba si nevyžádá mimořádné dopravní opatření v navazujících komunikacích. Přístup na stavbu cesty č. 1 je ze stávajících komunikací ul. U Zámecké zdi popř. ul. Kmochovy. Přístup na staveniště z části města Husovo nám. není projektantem doporučen vzhledem k charakteru rekonstruovaných, dlážděných komunikací v nám. a větší intenzitě chodců na ploše nám., kde jsou řešeny komunikace ve společném provozu chodců a vozidel. Přístup na stavbu cesty č. 2 je ze stávajících komunikace ul. U Vodárny. Přístup na stavbu cesty č. 3 je ze stávajících komunikací ul. Komenského a ul. V Podskalí. Během stavby je nutné zajistit bezpečný pohyb osob a cyklistů. Předpokládaná doba realizace je 3 měsíce pro stavbu cesty č. 1, 3 měsíce pro stavbu cesty č. 2, 5 měsíců pro stavbu cesty č. 3 dle možností zhotovitele. c) etapizace a uvádění do provozu, Stavba objektů SO 101 bude provedena po etapách jednotlivých úsecích cest 1-3, zprovoznění bude podmíněno kolaudačním souhlasem stavby, kterou lze provést samostatně po etapách. Dodavatel bude po celou dobu stavby zodpovědný za poškození jakékoliv části stavby. Práce, které jsou největším zdrojem prachu a hluku, budou provedeny v denní době. Staveniště bude důkladně oploceno a v případě kolizních prací zakryto ochrannou sítí. Podrobné zásady organizace výstavby jsou zpracovány v průvodní zprávě. Stavba bude uvedena do provozu po převzetí objektu do užívání správcem a uživateli, o čemž bude sepsán protokol. Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které svolá na základě požadavku dodavatele a investora příslušný stavební úřad. d) podmínky realizace stavby Stávající sítě je nutno před zahájením stavby přesně vytyčit. Je nutno dodržet ochranná pásma jednotlivých sítí a práce v jejich prostoru provádět v souladu s požadavky správců. Údaje uvedené v přiložených situací je nutné brát jako orientační. 12

13 Před zahájením stavby je nutné provést kácení mimolesní zeleně, které je vhodné provádět v období vegetačního klidu. Kácení je součástí stavby revitalizace Litovického potoka. Projektant nedoporučuje provádět realizaci stavby v době zemědělské činnosti na přilehlých polích cesta č. 3. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území pasivní i aktivní zóny je nutné během stavby respektovat požadavky a nařízení uvedené v Souhlasu se stavbou v záplavovém území. Tento souhlas bude vydán odborem životního prostředí. Zařízení staveniště bude umístěné mimo záplavové území. Je nutné respektovat všechny podmínky stanovené správci sítí uložených v dané části města a podmínky stanovené jednotlivými úřady státní správy. Tyto podmínky jsou uvedené ve vyjádřeních těchto subjektů, které jsou uloženy v příloze Dokladová část. Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není možné používat stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně e) možná rizika při realizaci stavebních prací: Při obnažení podzemní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena do podrobné situace (zde jsou zakresleny pouze IS dle známých správců sítí v daném území) bude rozhodnuto na kontrolním dnu stavby o jejím ponechání, přeložení či napojení na nově realizované IS. Při zjištění změn v dotčeném území oproti stavu, kdy bylo provedeno geodetické výškopisné a polohopisné zaměření bude na kontrolním dnu stavby, ve spolupráci projektanta, autorského dozoru a technického dozoru, rozhodnuto dodatečné úpravě navržených prací. V případě obnažení archeologických vykopávek během výkopových prací bude okamžitě informováno nejbližší archeologické pracoviště a MěÚ Černošice, odbor školství, kultury a cestovního ruchu (památková péče). 14 dní před zahájením prací investor bude písemně informovat Archeologický ústav Akademie věd ČR, Oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, Praha 1 o zahájení prací dané stavby. Při zjištění nevhodné složení zemin (nevyhovující zeminy do podloží konstrukce stezky v aktivní zóně) v podloží bude po domluvě mezi investorem, stavebníkem, autorským dozorem, geotechnikem a technickým dozorem rozhodnuto o dalším postupu při realizaci stavby s nutností provedení sanace podloží popř. vylepšení stávajících zemin v podloží např. hydraulickými pojivy. Dle projednání návrhu cesty bylo dohodnuto o nerealizování geologického průzkumu v místě navržených tras. V rámci zpracování PD není navržena, dle projednání s objednatelem PD, případná sanace podloží. V případě, že po obnažení vrstev zeminy na plánovanou pláň konstrukce budoucí cesty bude zjištěno nevhodné složení zemin bude dodatečně rozhodnuto o provedení sanace podloží. Při zjištění kontaminace odtěžených zemin popř. podkladních vrstev bude na základě zjištěné kontaminace rozhodnuto o novém uložení kontaminovaných zemin a podkladních zemin na řízenou skládku s povolením ukládání odpadů skupiny SNO (skládky nebezpečného odpadu dle zákona č. 294/2005 Sb.). 13

14 f) popis úprav Vzhledem ke stávajícímu stavu s nezpevněným terénem v místě budování budoucích komunikací a zpevněných ploch budou stávající zeminy v místě nové konstrukce popř. v aktivní zóně konstrukce vozovky odstraněny odtěžením. Obruby budou ukládány do betonového lože s oboustrannou boční opěrou. Následně budou prováděny pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev. Kryty vozovek budou zhotoveny z asfaltových betonů položených strojně, ostatní plochy s výjimkou pískového parkového chodníku budou vydlážděny. Na závěr stavby budou osazeny dopravní značky, bude osazen mobiliář a provedeno vodorovné dopravní značení a provedena případná výsadba stromů a keřů. Navržené úpravy jsou v souladu s bezbariérovým řešením přechodů, zajištění bezbariérových vstupů do všech objektů. 9) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ Není obsazeno 10) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ Není obsazeno 11) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Stavba komunikace je navržená jako bezbariérová dle vyhl. 398/2009 Sb.. Převýšení obrub v místě prostoru obytných zón není navrženo výš. než 2cm napojení sousedních nemovitostí, napojení parkovacích stání apod. Podélné sklony komunikací jsou navrženy dle stávající konfigurace terénu s dodržení max. sklonů dle ČSN Podél navržených novostaveb komunikací jsou vodící linie oplocení popř. převýšená obruba. V Plzni 10/2014 Projektant: Jan Miška 14

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ

KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ D.1.01.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ Část: : D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice

Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Investiční záměr Rekultivace skládky S-003 Polná - Věžnice Předkladatel: Město Polná Husovo náměstí 31 588 13 Polná Zpracoval: Mgr. Tomáš Obořil Investiční záměr Název akce: Rekultivace skládky S-003 Polná

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS Příloha: projektování dopravních staveb SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více