Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: , V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: , V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal Stavebník: Rezidence Boží hora, s.r.o., Hvězdová 308/13, Brno, zastoupena firmou RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s.r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno S T A V E B N Í P O V O L E N Í Stavebník, Rezidence Boží hora, s.r.o., Hvězdová 308/13, Brno, zastoupena firmou RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s.r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno podala dne žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:,, IVANČICE, BOŽÍ HORA, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ I. ETAPA na pozemcích parc.č. PK 587, 588, 589, 590 a 591 ( vlastník Rezidence Boží hora, s.r.o., Hvězdová 308/13, Brno, Zábrdovice, ) a KN 3110/2 ( vlastník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, ) vše k.ú.: Ivančice dle předložené projektové dokumentace DSP zpracované firmou RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s.r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Popis stavby: Jedná se o vybudování kompletní technické infrastruktury pro výstavbu rodinných a bytových domů včetně dopravní obsluhy plánovaného hypermarketu Tesco Ivančice. Stavba je poddělena na několik stavebních objektů: SO 001 Příprava území SO 101 Úprava silnice II/393 SO 102 Komunikace Boží hora 1 SO 103 Napojení hypermarketu Tesco SO 104 Komunikace Boží hora 2 SO 105 Komunikace Boží hora 3 SO 106 Dopravní značení SO 151 Chodníky 1

2 Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností jako příslušný speciální úřad podle ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ) rozhodl takto: stavbu,, IVANČICE, BOŽÍ HORA, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ I. ETAPA na pozemcích parc.č. PK 587, 588, 589, 590 a 591 ( vlastník Rezidence Boží hora, s.r.o., Hvězdová 308/13, Brno, Zábrdovice, ) a KN 3110/2 ( vlastník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, ) vše k.ú.: Ivančice dle předložené projektové dokumentace DSP zpracované firmou RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s.r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno povoluje Identifikační údaje o stavbě: Název stavby:,, IVANČICE, BOŽÍ HORA, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ I. ETAPA Objednatel dokumentace: Rezidence Boží hora, s.r.o., Hvězdová 13, Brno, IČ: , zastoupená jednatelem Ing. Miloslavem Popem Investor: Rezidence Boží hora, s.r.o., Hvězdová 13, Brno, IČ: , zastoupená jednatelem Ing. Miloslavem Popem Projektant: RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s.r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno, IČ , hlavní inženýr projektu: Ing. Vít Rybák ( autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a mosty a inž. konstrukce, číslo autorizace ČKAIT ) Místo stavby: k.ú. Ivančice , lokalita Boží hora, pozemky PK 587, PK 588, PK 589, PK 590, PK 591 a KN 3110/2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Staveniště leží na západním konci města Ivančice na zemědělsky využívaném pozemku vymezeném drážním tělesem, stávající zástavbou a silnicí II/393. Plocha o výměře necelých 6 hektarů je vcelku výškově proměnná ( v rozmezí cca m n.m. ), maximální podélný spád je 14%. Z této konfigurace vyplývá návrh komunikací a jejich napojení na navrhovanou zástavbu rodinných domů a nákupních center. Navržené komunikace jsou napojeny na stávající silnici II. třídy ( SO 101, 102, 103 ) a na obytnou zónu Boží hora I. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/393. Tato uzavírka omezí provoz ve směru na Oslavany Ivančice po minimální dobu, kdy se vybuduje okružní křižovatka a napojení na stávající vozovku včetně chodníků. Místní komunikace mohou být budovány bez uzavírky, staveništní doprava bude sjíždět z komunikace na východní straně. 2

3 SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Zařízení staveniště Zařízení staveniště a případné oplocení bude umístěno v obvodu staveniště, stejně sjezdy na stavbu. Návrh na zařízení staveniště je na pozemcích PK 587, PK 588. Veškeré zdroje ( voda, elektřina ) si zajistí zhotovitel stavby. HTU Výkopek zeminy, který není možno použít do násypů komunikací, bude uložen na pozemek PK 591 ( viz. situace ). Sklon svahů bude 1:2. Horní kóta HTU v místě ČS bude na úrovni 214,75m n.m. Počítá se, že takto se uloží 1770 m 3 zeminy nepoužitelné do násypů ( viz IG průzkum ). Sejmutí ornice Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na zemědělsky využívaném pozemku, je nutné sejmout ornici v tloušťkách určených orgánem životního prostředí ( 0,20 m v celé ploše sejímání ). Pozemky byly vyňaty z ZPF už v předcházejícím stupni projektové dokumentace. Sejmutí ornice proběhne v celém obvodu staveniště a ornice bude uložena na mezideponii na pozemcích investora ( přibližná plocha pro mezideponii je součástí výkresové přílohy ). Část ornice bude znovu použita pro ohumusování silničního tělesa a zbývající část bude nabídnuta místnímu zemědělskému družstvu ( Klas Neslovice ). Sklon svahů HTU jsou ve sklonu 1:2. Počítá se s objemem 5987 m 3 ornice, která se uloží na mezideponii a znovupoužije na ohumusování svahů a vrácení na původní místo v dočasném záboru. Sejmutí drnu Ke snímání drnu nedojde, odstraní se pouze svrchní vrstvy zeminy s kořeny a použijí se v rámci rozprostření ornice na svahy. Kácení dřevin Před začátkem stavby objektu SO 101 se pokácí dřeviny podél silnice II/393 v obvodu staveniště. Jedná se o náletové dřeviny ( trnovník, akát ), keře ( růže šípková, trnka obecná ) a 4 ovocné stromy ( 3 jabloně domácí a 1 ořešák vlašský ). Ovocné stromy jsou zatím menšího vzrůstu do 10 mm průměru. Kácení dřevin bude probíhat za plného provozu na silnici II/393. Celkem bude pokáceno 44 stromů do průměru 100 mm a 44 stromů do průměru200 mm, 18 stromů do průměru 300 mm, 4 stromy do průměru 400 mm, vymýceny všechny keře o celkové ploše 40 m 2. V místě věstního objektu dešťové kanalizace bude vymýcen nízký břehový porost ( bez černý, střemcha obecná, cca 120 m 2 ). Vzrostlé olše o velkých průměrech ( více než 100 cm obvodu ) nebudou káceny, během stavby se ochrání. Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými pilami za dodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti práce při těžbě dřeva. Stromy menších průměrů je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s pařezy. Samostatné pařezy se odstraní dozerem a nebo mechanizmy se spodovou lžící. 3

4 Demolice, odstranění stávajících objektů V obvodu staveniště není žádný objekt, který se bude bourat. Stávající silnice bude v délce 221 m odstraněna v celé tloušťce vozovky ( 500 mm ) a dále v délce 80 m bude vyfrézována obrusná a ložní vrstva v tl. 110 mm ( rozsah a poloha je zřetelná z výkresových příloh a je vytýčena ). Výkaz výměr odstranění podkladních vrstev a frézování ložných a obrusných vrstev je součástí objektu SO 101. SO 101 ÚPRAVA SILNICE II/393 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Jedná se o úpravu silnice II/393 těsně před městem Ivančice z důvodu navázání nové místní komunikace v nově vznikající zástavbě na západním konci Ivančic. Z důvodu předpokládaného nárůstu množství vozidel směrem do této oblasti ( OD Tesco ) byla navržena v místě napojení okružní křižovatka o průměru 35 m. Tato křižovatka umožňuje v budoucnosti napojit dosud nevyužité území směrem k trati SŽDC. Realizací návrhu dojde ke zlepšení technických parametrů je navrženo rozšíření vozovky v obloucích, nový povrch vozovky, řádné odvodnění komunikace a doplnění tras pro pěší tak, aby v celé délce byla pěší doprava z vozovky převedena na chodník. Směrové i výškové řešení silnice je navrženo tak, aby bylo respektováno územní rozhodnutí a trvalé zábory z dokumentace pro územní rozhodnutí. Související stavební objekty Úprava silnice II/393 si vyžádá vyvolané investice: SO 001 Příprava území SO 102 Komunikace Boží hora I SO 151 Chodníky SO 301 Veřejný vodovod SO 351 Dešťová kanalizace SO 352 Přípojky vpustí na dešťovou kanalizaci SO 366 Přeložka výtlaku splašků v místě OK SO 451 Venkovní osvětlení SO 461 Přeložka kabelu Telefónica O2 SO 481 Přeložka kabelu Self servis I SO 482 Přeložka kabelu Self servis II SO 483 Přeložka optického kabelu Sloanepark SO 484 Přeložka optického kabelu Dial Telecom SO 501 Veřejný plynovod SO 531 Přeložka teplovodu Teplo Ivančice Sloup ( slepé vedení ) NN v km 0,165 vpravo se navrhne na zrušení během stavby. Součástí objektu je i výšková úprava sloupu nadzemního vedení NN v km 0,180 vlevo. Stavba úzce souvisí s projektem OD Tesco, jehož součástí je i dořešení napojení komunikací pro pěší včetně přechodů nebo míst pro přecházení. 4

5 Násypy a zářezy Z inženýrsko-geologického hlediska má území složitou geologickou stavbu. Kvartérní pokryv je zastoupen proměnlivě mocnými humózními hlínami a deluviofluviálními hlínami a písky, případně štěrky. Předkvartérní podloží je zastoupeno neogenními jíly, písky. Z IG průzkumu jednoznačně vyplynulo, že geologické poměry lze, vzhledem k heterogennímu zastoupení jednotlivých zeminových typů, klasifikovat jako složité. Jenom velmi malé množství vytěžených zemin lze použít zpátky do násypů. Proto doporučujeme, aby byl při stavbě přítomen geolog, který posoudí využití vytěžené zeminy, nebo do násypů použít zeminy vhodné do násypů ( dle ČSN ) z nakoupených materiálů. Návrh konstrukce vozovky Stavební stav stávající vozovky je vcelku dobrý pouze na krajích se sítí trhlin. Celá konstrukce stávající komunikace bude odfrézována v délce cca 222 m v tloušťce celé stávající vozovky. V délce 23 m na konci úpravy proběhne pouze výměna obrusné a ložní vrstvy s kompletní skladbou vozovky pouze pod obrubníkem v šířce min. 0,8 m. Napojení na stávající vozovku bude realizováno zazubením jednotlivých vrstev. Konstrukce vozovky nový kryt: asfaltový koberec mastixový SMA 11S 40 mm spojovací postřik asfaltový PS A asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL mm spojovací postřik asfaltový PS A Kompletní konstrukce vozovky bude navržena takto ( D0-N-3-II-PII ): asfaltový koberec mastixový SMA 11S 40 mm spojovací postřik asfaltový PS A 0,5 kg/m 2 asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL mm spojovací postřik asfaltový PS A 1,0 kg/m 2 asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22S 60 mm infiltrační postřik asfaltový PI A 1,5 kg/m 2 směs zpevněná cementovou maltou ŠD 170 mm štěrkodrť ŠD 200 mm min. celkem min. 540 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =60 MPa. Prstenec okružní křižovatky: dlažba z kostek DL 100 mm lože L 40 mm podkladový beton PB I 200 mm štěrkodrť ŠD A min. 200 mm celkem min. 540 mm Část silnice v intravilánu bude v obrubnících ( betonový do betonového lože ), část komunikace mimo obec s nezpevněnou krajnicí vpravo a chodníkem vlevo. 5

6 Směrové a výškové řešení Začátek úpravy navazuje na stávající stav tečnou, dále pokračuje levotočivým obloukem o poloměru R = 300,0 m, poté přechází do OK. Z OK vychází osa obloukem do pravotočivé přechodnice a v inflexním bodu do levotočivého oblouku o poloměru R = 194,9 m ( rozšíření jízdního pruhu 0,3 m ), kde úprava končí. Směrové řešení je navrženo s přechodnicemi. Výškové řešení vychází z konfigurace stávajícího terénu a nutnosti napojení OK. Minimální podélný sklon je 1,16% a maximální je 8% ( za OK v intravilánu ). Podrobné výškové a směrové řešení je patrno z podélného profilu a z příčných řezů. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5% se ve směrových obloucích překlápí na jednostranný. Mezi obrubníky je základní šířka 7,0 m, která se ve směrových obloucích a ve vjezdových a výjezdových větvích OK rozšiřuje. Na začátku a na konci úpravy se zpevnění v přiměřeně dlouhém úseku napojuje na stávající. Celková délka úpravy je 245 m. Okružní křižovatka V místě křížení s novou místní komunikací v km 0,128 úpravy je navržena okružní křižovatka o průměru 35,0 m s šířkou jízdního pruhu 4,50 m a zpevněným prstencem 2,0 m. Vjezdové větve jsou navrženy v šířce 4,50 m mezi obrubami a výjezdové 4,0 m. Podélný sklon OK je max. 5%, příčný se pohybuje mezi 0,5 3,5%, středový prstenec bude v příčném sklonu 6%. Osa OK je umístěna na vnitřní hranu jízdního pruhu. Jízdní pruh a prstenec bude lemován betonovým obrubníkem, střed OK navrhujeme zvýšený o 0,5 m oproti vozovce. Středový kruh OK bude zatravněn. OK bude osvětlena pomocí 3 svítidel typu OUSc 150W na stožáru JB 8 s výložníky V Směrovací ostrůvky mezi vjezdovými a výjezdovými větvemi na OK budou zvýšené oproti vozovce o 150 mm, lemované betonovými obrubami. Povrch ostrůvků bude zpevněný zámkovou dlažbou viz skladba chodníků SO 151. Režim povrchových vod, zásady odvodnění Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem vozovky ( základní příčný sklon 2,5% ) a podélným sklonem nivelety s tím, že výsledný sklon vozovky je nejméně 0,5% a max. 8,5%. Voda z vozovky bude odváděna do kanalizace ( samostatný objekt ) novými vpustmi, jejichž typ a rozmístění jsou patrné ze situace. Součástí objektu je 11 ks uličních vpustí a 1 horská vpusť. Zemní pláň nové konstrukce vozovky má minimálně 3,0% spád a voda z ní je odvedena pomocí trativodů do kanalizace. Návrh dopravních značek, dopravní zařízení Trvalé dopravní značení i dopravní značení během stavby je součástí samostatného objektu. 6

7 Podmínky a požadavky na postup výstavby Počítá se s tím, že úprava silnice II/393 bude prováděna za úplné uzavírky. Pro chodce bude připravena náhradní trasa souběžně s rekonstruovanou ulicí. Náhradní trasa musí splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po celou dobu stavby bude upravovaná komunikace průjezdná tak, aby k jednotlivým nemovitostem byl možný nouzový příjezd. Dále je nutné po celou dobu výstavby provádět taková opatření a zvolit takový postup, aby byl zachován přístup do přilehlých objektů. Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR ( Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky ). Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Úpravovaný úsek silnice II/393 včetně okružní křižovatky a přilehlých ploch ( chodníků, vjezdů ) bude splňovat požadavky na užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace ( vyhláška č.398/2009sb. ). Podél rekonstruovaného úseku je navržen v celé délce cca 245 m chodník ( před OK jednostranný vlevo, za OK oboustranný ). V celém úseku je dodržen požadavek uvedené vyhlášky na minimální šířku chodníku 1,50 m. Navržená úprava obsahuje bezpečnostní prvky pro zdravotně postižené osoby. V souladu s vyhláškou č.398/2009sb. budou v zámkové dlažbě chodníku provedeny varovné pásy a umělé vodící linie a přechod pro chodce bude doplněn vodícím pásem pro nevidomé. Všechny přechody u OK budou osvětleny pomocí svítidel typu Honor Excentric 250W, VO je součástí samostatného stavebního objektu. SO 102 KOMUNIKACE BOŽÍ HORA 1 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Jedná se o novostavbu místní komunikace na okraji města Ivančice v nově vznikající zástavbě na západním konci Ivančic Rezidence Boží hora. Tato komunikace spojuje nově projektovaný OD Tesco a rezidenci Boží hora se státní silnicí. Z důvodu předpokládaného velkého množství vozidel směrem do této oblasti byla navržena v místě napojení okružní křižovatka o průměru 35 m. Tato křižovatka umožňuje v budoucnosti napojit dosud nevyužité území směrem k trati SŽDC. Výškové řešení komunikace vyplývá z podmínek napojení na OK, OD Tesco a zástavbu RD v rezidenci. Na objekt komunikace přímo navazuje objekt levostranného chodníku, který je navržen v celé délce novostavby. Součástí komunikace je i parkovací pruh vlevo v km 0,122 0,186, vjezdy na pozemky vlevo a točna na konci úpravy. Na konci úpravy je napojena příjezdová komunikace k čerpací stanici splašků. Směrové i výškové řešení silnice je navrženo tak, aby bylo respektováno územní rozhodnutí a trvalé zábory z dokumentace pro územní rozhodnutí. 7

8 Související stavební objekty S tímto objektem souvisejí další objekty: SO 001 Příprava území SO 101 Úprava silnice II/393 SO 103Napojení hypermarketu Tesco SO 151 Chodníky SO 301 Veřejný vodovod SO 351 Dešťová kanalizace SO 352 Přípojky vpustí na dešťovou kanalizaci SO 361 Splašková kanalizace SO 363 ČS splašků stavební část SO 366 Přeložka výtlaku splašků v místě OK SO 421 Vedení NN SO 431 Přípojky NN k rodinným domům SO 451 Venkovní osvětlení SO 501 Veřejný plynovod SO 503 veřejné přípojky Tesco SO 531 Přeložka teplovodu Teplo Ivančice Násypy a zářezy Z inženýrsko-geologického hlediska má území složitou geologickou stavbu. Kvartérní pokryv je zastoupen proměnlivě mocnými humózními hlínami a deluviofluviálními hlínami a písky, případně štěrky. Předkvartérní podloží je zastoupeno neogenními jíly, písky. Z IG průzkumu jednoznačně vyplynulo, že geologické poměry lze, vzhledem k heterogennímu zastoupení jednotlivých zeminových typů, klasifikovat jako složité. Jenom velmi malé množství vytěžených zemin lze použít zpátky do násypů. Proto doporučujeme, aby byl při stavbě přítomen geolog, který posoudí využití vytěžené zeminy, nebo do násypů použít zeminy vhodné do násypů ( dle ČSN ) z nakoupených materiálů. Z aktivní zóny komunikace je nutné neogenní jíly odstranit a nahradit vhodnou zeminou. Kvartérní hlíny nelze ponechat bez úpravy v aktivní zóně komunikace, geolog navrhl zlepšení příměsí 1 2% nehašeného vápna ( viz IG průzkum ), je třeba bezpodmínečně zamezit přístupu vody. Při této úpravě se musí zkouškami ( hutnícím pokusem ) prokázat min. E def. V případě zastižení těchto zemin na parapláni násypů, je nutné na ně položit roznášecí štěrkopískový podsyp min. tl. 0,4 m. Návrh konstrukce vozovky Konstrukce vozovky byla navržena s ohledem na předpokládaný provoz směrem k a z OD Tesco ( s vlivem brzdění a zastavování vozidel před kruhovým objezdem ). Konstrukce vozovky bude v km 0,100 změněna z důvodu nižšího dopravnío zatížení. Konstrukce vozovky km ZÚ 0,100 bude navržena takto ( D0-N-3-II-PII ): asfaltový koberec mastixový SMA 11S 40 mm spojovací postřik asfaltový PS A 0,5 kg/m2 asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL mm spojovací postřik asfaltový PS A 1,0 kg/m 2 asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22S 60 mm 8

9 infiltrační postřik asfaltový PI A 1,5 kg/m 2 směs zpevněná cementovou maltou ŠD 170 mm štěrkodrť ŠD 200 mm min. celkem min. 540 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =60 MPa. Konstrukce vozovky km 0,100 - KÚ bude navržena takto ( D1-N-1-IV-PII ): asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm spojovací postřik asfaltový PS A 0,5 kg/m 2 asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL mm infiltrační postřik asfaltový PI A 1,5 kg/m 2 směs zpevněná cementovou maltou SC 0/ mm štěrkodrť ŠD A 250 mm min. celkem min. 530 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =45 MPa. Vozovka parkovacího pruhu: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm asfaltový beton pro podkl. vrstvu ACP IPB I 70 mm štěrkodrť ŠD B min. 180 mm celkem min. 370 mm Skladba vozovky vjezdů na pozemky: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm štěrkodrť ŠD B min. 250 mm celkem min. 370 mm Komunikace je navržena v celé délce v silničních obrubnících ( +0,15 m ), parkovací pruh a vjezd bude oddělen od živičné části komunikace pomocí nájezdových obrubníků ( +0,05 m ). Směrové a výškové řešení Osa komunikace začíná v pravotočivém oblouku o poloměru R = 100 m s přechodnicí, přechází v tečnu a další pravotočivý oblouk bez přechodnic. Téměř na konci úpravy je levotočivý oblouk o poloměru R = 150 m bez přechodnic. Výškové řešení vychází z konfigurace stávajícího terénu a nutnosti napojení parkoviště OD Tesco. Maximální podélný sklon je 6%. Podrobné výškové a směrové řešení je patrno z podélného profilu a z příčných řezů. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5% se ve směrových obloucích překlápí na jednostranný. Mezi obrubníky je základní šířka 6,0 m, která se ve směrových obloucích a ve vjezdových a výjezdových větvích OK rozšiřuje, parkovací pruh je šířky 2,0 m, šířka vjezdu na pozemky je min. 3,0 m. Celková délka úpravy je cca 192 m. Režim povrchových vod, zásady odvodnění 9

10 Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem vozovky ( základní příčný sklon 2,5% ) a podélným sklonem nivelety s tím, že výsledný sklon vozovky je nejméně 0,5% a max. 6,5%. Voda z vozovky bude odváděna do kanalizace ( samostatný objekt ) novými vpustmi, jejichž typ a rozmístění jsou patrné ze situace. Zemní pláň nové konstrukce vozovky má minimálně 3,0% spád a voda z ní je odvedena pomocí trativodů do kanalizace. Návrh dopravních značek, dopravní zařízení Trvalé dopravní značení i dopravní značení během stavby je součástí samostatného objektu. Podmínky a požadavky na postup výstavby Vzhledem k tomu, že zástavba RD a OD Tesco budou následovat až po vybudování nové komunikace, není třeba zohledňovat zachování přístupu na jednotlivé pozemky. Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR ( Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky ). Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Novostavba komunikace a přilehlých ploch( parkovací pruh, chodníky, vjezdy ) bude splňovat požadavky na užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace ( vyhláška č.398/2009sb. ). Podél rekonstruovaného úseku je navržen v celé délce cca 192 m jednostranný chodník. V celém úseku je dodržen požadavek uvedené vyhlášky na minimální šířku chodníku 1,50 m. Navržená úprava obsahuje bezpečnostní prvky pro zdravotně postižené osoby. V souladu s vyhláškou č.398/2009sb. budou v zámkové dlažbě chodníku provedeny varovné pásy a umělé vodící linie a přechod pro chodce bude doplněn vodícím pásem pro nevidomé. Všechny přechody u OK budou osvětleny, VO je součástí samostatného stavebního objektu. SO 103 NAPOJENÍ HYPERMARKETU TESCO Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Jedná se sjezd z místní komunikace na plánované parkoviště OD Tesco. Sjezd je koncipován jako dvoupruhová komunikace o šířce 7,0 m mezi obrubami s oboustranným chodníkem ( součást samostatného objektu ). Sjezd končí na výškové kótě předpokládané úrovně parkoviště ( 219,98 m n.m. ). Směrové i výškové řešení silnice je navrženo tak, aby bylo respektováno územní rozhodnutí a trvalé zábory z dokumentace pro územní rozhodnutí. Související stavební objekty 10

11 S tímto objektem souvisejí další objekty: SO 001 Příprava území SO 102 Komunikace Boží hora 1 SO 151 Chodníky SO 301 Veřejný vodovod Násypy a zářezy Z inženýrsko-geologického hlediska má území složitou geologickou stavbu. Kvartérní pokryv je zastoupen proměnlivě mocnými humózními hlínami a deluviofluviálními hlínami a písky, případně štěrky. Předkvartérní podloží je zastoupeno neogenními jíly, písky. Z IG průzkumu jednoznačně vyplynulo, že geologické poměry lze, vzhledem k heterogennímu zastoupení jednotlivých zeminových typů, klasifikovat jako složité. Jenom velmi malé množství vytěžených zemin lze použít zpátky do násypů. Proto doporučujeme, aby byl při stavbě přítomen geolog, který posoudí využití vytěžené zeminy, nebo do násypů použít zeminy vhodné do násypů ( dle ČSN ) z nakoupených materiálů. Z aktivní zóny komunikace je nutné neogenní jíly odstranit a nahradit vhodnou zeminou. Kvartérní hlíny nelze ponechat bez úpravy v aktivní zóně komunikace, geolog navrhl zlepšení příměsí 1 2% nehašeného vápna ( viz IG průzkum ), je třeba bezpodmínečně zamezit přístupu vody. Při této úpravě se musí zkouškami ( hutnícím pokusem ) prokázat min. E def. V případě zastižení těchto zemin na parapláni násypů, je nutné na ně položit roznášecí štěrkopískový podsyp min. tl. 0,4 m. Návrh konstrukce vozovky Konstrukce vozovky byla navržena s ohledem na předpokládaný provoz směrem k a z OD Tesco ( s vlivem brzdění a zastavování vozidel před kruhovým objezdem ). Konstrukce vozovky km 0,100 - KÚ bude navržena takto ( D1-N-1-IV-PII ): asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm spojovací postřik asfaltový PS A 0,5 kg/m 2 asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL mm infiltrační postřik asfaltový PI A 1,5 kg/m 2 směs zpevněná cementovou maltou SC 0/ mm štěrkodrť ŠD A 250 mm min. celkem min. 530 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =45 MPa. Konstrukce vozovky lze v rámci RDS přizpůsobit konstrukci vozovky parkoviště. Sjezd je navržen v celé délce v silničních obrubnících ( +0,15 m ). V místě napojení na místní komunikaci ( SO 102 ) je navržen nájezdový obrubník ( +0,02 m ), toto vyplývá z požadavku Policie ČR, aby byl vjezd na parkoviště fyzicky oddělen od místní komunikace. Směrové a výškové řešení 11

12 Osa komunikace začíná a končí tečnami, mezi které je vložen levotočivý oblouk o poloměru R = 30 m bez přechodnic. Výškové řešení vychází z nutnosti napojení mezi místní komunikací ( SO 102 ) a výškovou úrovní navrhovaného parkoviště před OD Tesco, proto je celý sjezd ve vysokém násypu. Maximální podélný sklon je 6%. Podrobné směrové a výškové řešení je patrno z podélného profilu a z příčných řezů.konfigurace stávajícího terénu a nutnosti napojení parkoviště OD Tesco. Maximální podélný sklon je 6%. Podrobné výškové a směrové řešení je patrno z podélného profilu a z příčných řezů. Příčný sklon je střechovitý 2,5%. Mezi obrubníky je základní šířka 7,0 m. Celková délka sjezdu je cca 29 m. Režim povrchových vod, zásady odvodnění Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem vozovky ( základní příčný sklon 2,5% ) a podélným sklonem nivelety s tím, že výsledný sklon vozovky je nejméně 0,5% a max. 6,5%. Voda z vozovky bude odváděna do kanalizace ( samostatný objekt ) novými vpustmi, jejichž typ a rozmístění jsou patrné ze situace. Zemní pláň nové konstrukce vozovky má minimálně 3,0% spád a voda z ní je odvedena do násypu komunikace. Podmínky a požadavky na postup výstavby Vybudování sjezdu na parkoviště je podmíněno stavebním povolením OD Tesco. Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR ( Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky ). Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Podél úseku je navržen v celé délce cca 29 m oboustranný chodník. V celém úseku je dodržen požadavek uvedené vyhlášky na minimální šířku chodníku 1,50 m ( +0,5 m bezpečnostní odstup od komunikace ) Navržená úprava obsahuje bezpečnostní prvky pro zdravotně postižené osoby. V souladu s vyhláškou č.398/2009sb. budou v zámkové dlažbě chodníku provedeny varovné pásy a umělé vodící linie a přechod pro chodce bude doplněn vodícím pásem pro nevidomé. SO 104 KOMUNIKACE BOŽÍ HORA 2 12

13 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Jedná se o novostavbu místní komunikace na okraji města Ivančice v nově vznikající zástavbě na západním konci Ivančic Rezidence Boží hora. Tato komunikace zatím nespojuje nově navrženou zástavbu rezidence Boží hora se stávající obytnou zónou ( ul. Boží Hora, ul. Vladimíra Menšíka ), komunikace je takto koncipována, ale napojení bude provedeno po získání přístupu na pozemek PK 550/2 ( investor jedná s PF o odkoupení tohoto pozemku ). Z důvodu velkého podélného sklonu v místě napojení místní komunikace v km 0,048 ( SO 105 ) je celá křižovatka navržena jako zvýšená s dlážděným povrchem. Výškové řešení komunikace vyplývá z konfigurace stávajícího terénu a napojení na zástavbu RD v rezidenci. Na objekt komunikace přímo navazuje objekt pravostranného chodníku, který je navržen v celé délce novostavby. Součástí komunikace je i parkovací pruh vlevo v km 0,027 0,035 a v km 0,065 0,148, vjezdy na pozemky vlevo a točna na konci úpravy. Směrové i výškové řešení silnice je navrženo tak, aby bylo respektováno územní rozhodnutí a trvalé zábory z dokumentace pro územní rozhodnutí. Související stavební objekty S tímto objektem souvisejí další objekty: SO 001 Příprava území SO 105 Komunikace Boží hora 3 SO 151 Chodníky SO 301 Veřejný vodovod SO 351 Dešťová kanalizace SO 352 Přípojky vpustí na dešťovou kanalizaci SO 361 Splašková kanalizace SO 421 Vedení NN SO 431 Přípojky NN k rodinným domům SO 451 Venkovní osvětlení SO 501 Veřejný plynovod Násypy a zářezy Z inženýrsko-geologického hlediska má území složitou geologickou stavbu. Kvartérní pokryv je zastoupen proměnlivě mocnými humózními hlínami a deluviofluviálními hlínami a písky, případně štěrky. Předkvartérní podloží je zastoupeno neogenními jíly, písky. Z IG průzkumu jednoznačně vyplynulo, že geologické poměry lze, vzhledem k heterogennímu zastoupení jednotlivých zeminových typů, klasifikovat jako složité. Jenom velmi malé množství vytěžených zemin lze použít zpátky do násypů. Proto doporučujeme, aby byl při stavbě přítomen geolog, který posoudí využití vytěžené zeminy, nebo do násypů použít zeminy vhodné do násypů ( dle ČSN ) z nakoupených materiálů. Z aktivní zóny komunikace je nutné neogenní jíly odstranit a nahradit vhodnou zeminou. Kvartérní hlíny nelze ponechat bez úpravy v aktivní zóně komunikace, geolog navrhl zlepšení příměsí 1 2% nehašeného vápna ( viz IG průzkum ), je třeba bezpodmínečně zamezit přístupu vody. Při této úpravě se musí zkouškami ( hutnícím pokusem ) prokázat min. E def. V případě zastižení těchto zemin na parapláni násypů, je nutné na ně položit roznášecí štěrkopískový podsyp min. tl. 0,4 m. Návrh konstrukce vozovky 13

14 Konstrukce vozovky bude navržena takto ( D1-N-1-IV-PII ): asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm spojovací postřik asfaltový PS A 0,5 kg/m 2 asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL mm infiltrační postřik asfaltový PS A 1,5 kg/m 2 směs zpevněná cementovou maltou SC 0/ mm štěrkodrť ŠD A 250 mm min. celkem min. 530 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =45 MPa. Konstrukce vozovky zvýšené křižovatky: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm směs zpevněná cementovou maltou SC 0/ mm štěrkodrť ŠD A min. 200 mm celkem min. 440 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =45 MPa. Vozovka parkovacího pruhu: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm asfaltový beton pro podkl. vrstvu ACP IPB I 70 mm štěrkodrť ŠD B min. 180 mm celkem min. 370 mm Skladba vozovky vjezdů na pozemky: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm štěrkodrť ŠD B min. 250 mm celkem min. 370 mm Komunikace je navržena v celé délce v silničních obrubnících ( +0,15 m ), parkovací pruh a vjezd budou odděleny od živičné části komunikace pomocí nájezdových obrubníků ( +0,05 m ). Obruby v místě zvýšené křižovatky budou + 0,10 m nad úrovní komunikace. Směrové a výškové řešení Osa komunikace začíná v levotočivém oblouku o poloměru R = 100 m bez přechodnice, přechází v tečnu a další levotočivý oblouk bez přechodnic. Na konci úpravy je tečna. 14

15 Výškové řešení vychází z konfigurace stávajícího terénu a nutnosti napojení zástavby RD. Maximální podélný sklon je 8,33%. Podrobné výškové a směrové řešení je patrno z podélného profilu a z příčných řezů. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%. Kategorie silnice je MO2 -/7,0/50, což odpovídá volné šířce 6,0 m mezi obrubníky, parkovací pruh je šířky 2,0 m, šířka vjezdu na pozemky je min. 3,0 m. Celková délka úpravy je cca 130 m. Režim povrchových vod, zásady odvodnění Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem vozovky ( základní příčný sklon 2,5% ) a podélným sklonem nivelety s tím, že výsledný sklon vozovky je nejméně 0,5% a max. 8,7%. Voda z vozovky bude odváděna do kanalizace ( samostatný objekt ) novými vpustmi, jejichž typ a rozmístění jsou patrné ze situace. Zemní pláň nové konstrukce vozovky má minimálně 3,0% spád a voda z ní je odvedena pomocí trativodů do kanalizace. Návrh dopravních značek, dopravní zařízení V rámci tohoto stavebního objektu není žádné svislé ani vodorovné dopravní značení. Podmínky a požadavky na postup výstavby Stavba tohoto objektu je podmíněna vybudováním inženýrských sítí v dané oblasti. Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR ( Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky ). Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Novostavba komunikace a přilehlých ploch ( parkovací pruh, chodníky, vjezdy ) bude splňovat požadavky na užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace ( vyhláška č.398/2009sb. ). Podél rekonstruovaného úseku je navržen v celé délce cca 157 m jednostranný chodník. V celém úseku je dodržen požadavek uvedené vyhlášky na minimální šířku chodníku 1,50 m. Navržená úprava obsahuje bezpečnostní prvky pro zdravotně postižené osoby. V souladu s vyhláškou č.398/2009sb. budou v zámkové dlažbě chodníku provedeny varovné pásy a umělé vodící linie. SO 105 KOMUNIKACE BOŽÍ HORA 3 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 15

16 Jedná se o novostavbu místní komunikace na okraji města Ivančice v nově vznikající zástavbě na západním konci Ivančic Rezidence Boží hora. Tato komunikace je rozdělena na 2 etapy a bude spojovat nově projektovanou zástavbu rezidence Boží hora s ulicí Okružní. Z důvodu velkého podélného sklonu v místě napojení místní komunikaci ( SO 104 ) v km 0,000 je celá křižovatka navržena jako zvýšená s dlážděným povrchem. Výškové řešení komunikace vyplývá z konfigurace stávajícího terénu a napojení na zástavbu RD v rezidenci. Na objekt komunikace přímo navazuje objekt pravostranného chodníku, který je navržen v celé délce novostavby. Součástí komunikace je i parkovací pruh vlevo v km 0,005 0,035 a v km 0,065 0,148, vjezdy na pozemky vlevo a točna na konci úpravy. Směrové i výškové řešení silnice je navrženo tak, aby bylo respektováno územní rozhodnutí a trvalé zábory z dokumentace pro územní rozhodnutí. Související stavební objekty S tímto objektem souvisejí další objekty: SO 001 Příprava území SO 105 Komunikace Boží hora 3 SO 151 Chodníky SO 301 Veřejný vodovod SO 351 Dešťová kanalizace SO 352 Přípojky vpustí na dešťovou kanalizaci SO 361 Splašková kanalizace SO 421 Vedení NN SO 431 Přípojky NN k rodinným domům SO 451 Venkovní osvětlení SO 501 Veřejný plynovod Násypy a zářezy Z inženýrsko-geologického hlediska má území složitou geologickou stavbu. Kvartérní pokryv je zastoupen proměnlivě mocnými humózními hlínami a deluviofluviálními hlínami a písky, případně štěrky. Předkvartérní podloží je zastoupeno neogenními jíly, písky. Z IG průzkumu jednoznačně vyplynulo, že geologické poměry lze, vzhledem k heterogennímu zastoupení jednotlivých zeminových typů, klasifikovat jako složité. Jenom velmi malé množství vytěžených zemin lze použít zpátky do násypů. Proto doporučujeme, aby byl při stavbě přítomen geolog, který posoudí využití vytěžené zeminy, nebo do násypů použít zeminy vhodné do násypů ( dle ČSN ) z nakoupených materiálů. Z aktivní zóny komunikace je nutné neogenní jíly odstranit a nahradit vhodnou zeminou. Kvartérní hlíny nelze ponechat bez úpravy v aktivní zóně komunikace, geolog navrhl zlepšení příměsí 1 2% nehašeného vápna ( viz IG průzkum ), je třeba bezpodmínečně zamezit přístupu vody. Při této úpravě se musí zkouškami ( hutnícím pokusem ) prokázat min. E def. V případě zastižení těchto zemin na parapláni násypů, je nutné na ně položit roznášecí štěrkopískový podsyp min. tl. 0,4 m. Návrh konstrukce vozovky Konstrukce vozovky bude navržena takto ( D1-N-1-IV-PII ): 16

17 asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO mm spojovací postřik asfaltový PS A 0,5 kg/m 2 asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL mm infiltrační postřik asfaltový PS A 1,5 kg/m 2 směs zpevněná cementovou maltou SC 0/ mm štěrkodrť ŠD A 250 mm min. celkem min. 530 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =45 MPa. Konstrukce vozovky zvýšené křižovatky: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm směs zpevněná cementovou maltou SC 0/ mm štěrkodrť ŠD A min. 200 mm celkem min. 440 mm Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni vozovky je E def =45 MPa. Vozovka parkovacího pruhu: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm asfaltový beton pro podkl. vrstvu ACP IPB I 70 mm štěrkodrť ŠD B min. 180 mm celkem min. 370 mm Skladba vozovky vjezdů na pozemky: Zámková dlažba DL 80 mm lože z drti L 40 mm štěrkodrť ŠD B min. 250 mm celkem min. 370 mm Komunikace je navržena v celé délce v silničních obrubnících ( +0,15 m ), parkovací pruh a vjezdy budou odděleny od živičné části komunikace pomocí nájezdových obrubníků ( +0,05 m ). Obruby v místě zvýšené křižovatky budou + 0,10 m nad úrovní komunikace. Směrové a výškové řešení Osa komunikace v celém úseku I. etapy je v přímé. Celková délka první etapy je cca 51 m. Niveleta klesá v celém prvním úseku, maximální podélný sklon mimo zvýšenou křižovatku je 2,96%. 17

18 Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%. Podrobné směrové a výškové řešení je patrno z podélného profilu a příčných řezů. Základní příčný sklon střechovitý 2,5% se ve směrových obloucích překlápí na jednostranný. Kategorie silnice je MO2 -/7,0/50, což odpovídá volné šířce 6,0 m mezi obrubníky, parkovací pruh je šířky 2,0 m, šířka vjezdu na pozemky je min. 3,0 m. Režim povrchových vod, zásady odvodnění Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem vozovky ( základní příčný sklon 2,5% ) a podélným sklonem nivelety s tím, že výsledný sklon vozovky je nejméně 0,5% a maximální nepřekračuje normou povolenou hodnotu. Voda z vozovky bude odváděna do kanalizace ( samostatný objekt ) novými vpustmi, jejichž typ a rozmístění jsou patrné ze situace. Zemní pláň nové konstrukce vozovky má minimálně 3,0% spád a voda z ní je odvedena pomocí trativodů do kanalizace. Návrh dopravních značek, dopravní zařízení V rámci tohoto stavebního objektu není žádné svislé ani vodorovné dopravní značení. Podmínky a požadavky na postup výstavby Stavba tohoto objektu je podmíněna vybudováním inženýrských sítí v dané oblasti. Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR ( Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky ). Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Novostavba komunikace a přilehlých ploch ( parkovací pruh, chodníky, vjezdy ) bude splňovat požadavky na užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace ( vyhláška č.398/2009sb. ). Podél rekonstruovaného úseku je navržen v celé délce cca 51 m jednostranný chodník. V celém úseku je dodržen požadavek uvedené vyhlášky na minimální šířku chodníku 1,50 m. Navržená úprava obsahuje bezpečnostní prvky pro zdravotně postižené osoby. V souladu s vyhláškou č.398/2009sb. budou v zámkové dlažbě chodníku provedeny varovné pásy a umělé vodící linie. SO 106 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Tento objekt řeší vyznačení objízdných tras při částečných a úplné uzavírce silnice II/393 v místě stavby a poté i trvalé značení po dokončení stavby. Částečné uzavírky silnice II/393 budou provedeny po dobu prací na úpravách této komunikace. Při úplné uzavírce silnice II. 18

19 třídy během pokládky obrusné vrstvy bude veškerá tranzitní doprava vedena po objízdné trase přes Alexovice a Letkovice. Uzavírka silnice bude realizována během jednoho víkendu. Přesný termín jednotlivých uzavírek bude stanoven po dokončení harmonogramu stavby. Související stavební objekty S tímto objektem souvisejí další objekty: SO 001 Příprava území SO 102 Komunikace Boží hora 1 SO 103 Napojení hypermarketu Tesco SO 104 Komunikace Boží hora 2 SO 105 Komunikace Boží hira 3 Návrh dopravních značek, dopravní zařízení Návrh dopravního značení je vyobrazen v přiložených situacích dopravního značení. V rámci této stavby budou použity jen značky uvedené ve vyhlášce č.30/2001sb. Na zvýšených ostrůvcích u okružní křižovatky budou umístěny prosvětlené pružné výstražné majáky ( C4a ) se žlutým prosvětlením. Vodorovné značení na silnici II/393 a kolem OK bude provedeno plastem. Přechody u OK budou osvětleny VO ( typ HONOR EXCENTRIC 250W ). Podmínky a požadavky na postup výstavby Stavba tohoto objektu je podmíněna vybudováním inženýrských sítí v dané oblasti. Veškeré zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR ( Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky ). SO 151 CHODNÍKY Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Jedná se o novostavbu chodníků podél místní komunikace na okraji města Ivančice v nově vznikající zástavbě na západním konci Ivančic. Rezidence Boží hora. Chodníky budou sloužit pro pěší provoz v rezidenci a spojí stávající zástavbu s novou a s nově budovaným obchodním centrem. Směrové i výškové řešení silnice je navrženo tak, aby bylo respektováno územní rozhodnutí a trvalé zábory z dokumentace pro územní rozhodnutí. Tento objekt bude poddělen na několik podobjektů, protože každá část má jiného investora. Rozdělení objektu a související stavební objekty 19

20 Objekt je rozdělen na tyto podobjekty: SO Chodníky silnice II.třídy SO Chodníky Tesco SO Chodníky Boží hora Rozdělení podobjektů je patrné ze situace ( viz. SO 101 ). S tímto objektem souvisejí další objekty: SO 001 Příprava území SO 101 Úprava silnice II/393 SO 102 Komunikace Boží hora 1 SO 103 Napojení hypermarketu Tesco SO 104 Komunikace Boží hora 2 SO 301 Veřejný vodovod SO 351 Dešťová kanalizace SO 361 Splašková kanalizace SO 421 Vedení NN SO 431 Přípojky NN k rodinným domům SO 451 Venkovní osvětlení SO 501 Veřejný plynovod SO 521 Přeložka teplovodu Befacoal SO 531 Přeložka teplovodu Teplo Ivančice Konstrukce chodníku Pro návrh zpevněných ploch byly použity konstrukčně modifikované skladby dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Skladba chodníku ( D2/CH ): Zámková dlažba ( šedá ) DL 60 mm Lože z drti L 40 mm Štěrkodrť ŠD B min. 150 mm Celkem min. 250 mm Minimální E def = 45 MPa. Chodníky jsou navrženy podél komunikací se silničním obrubníkem ( +0,15 m ), z druhé strany lemované chodníkovým obrubníkem ( +0,06 m vodicí linie ). V místech, kde je chodník oddělen od komunikace zeleným pruhem, bude lemován z obou stran chodníkovým obrubníkem, který bude na jedné straně přizvednut ( +0,06 m ). V místě přechodů a míst pro přecházení bude obrubník snížený ( +0,02 m ) v celé šířce přechodu. Varovné a signální pásy budou provedeny dle PD pomocí reliéfní dlažby. Reliéfní dlažba bude provedena v kontrastní barvě cihlové. Směrové a výškové řešení Směrové a výškové řešení odpovídá komunikacím, jež chodník kopíruje. Maximální podélný sklon je 8,33%, základní příčný sklon je 2,0%. Chodník je proveden vždy v min. šířce 1,5 m ( +0,5 m bezpečnostní odstup od komunikace ). 20

21 Režim povrchových vod, zásady odvodnění Odvodnění povrchu chodníků je zajištěno příčným sklonem a podélným sklonem nivelety s tím, že výsledný sklon vozovky je nejméně 0,5%. Voda z chodníků bude odváděna do kanalizace ( samostatný objekt ) novými vpustmi. Podmínky a požadavky na postup výstavby Budou respektovány stávající technické sítě v jejich trasách, za podmínek stanovených jejich správci, nebo budou přeloženy. Před zahájením stavebních prací je nutno všechny stávající sítě fyzicky vytýčit. Stanovení harmonogramu výstavby při dodržení výše uvedených podmínek je v kompetenci zhotovitele. Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Novostavba chodníků bude splňovat požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ( vyhláška č.398/2009sb. ). Navržená úprava obsahuje bezpečnostní prvky pro zdravotně postižené osoby. V souladu s vyhláškou č.398/2009sb. budou v zámkové dlažbě chodníku provedeny varovné pásy a umělé vodící linie a přechody. Místa pro přecházení budou doplněna vodícím pásem pro nevidomé. Všechny přechody u OK budou osvětleny, VO je součástí samostatného objektu. Termín dokončení stavby: listopad 2012 Pro provedení povolované stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s.r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno odsouhlasené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu. 2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem. 5. Stavba bude provedena dodavatelskou firmou, zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení. 6. Povolená stavba bude dokončena do

22 7. Stavbou nesmí být porušena podzemní a povrchová vedení inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeny veškeré stávající inženýrské sítě a podzemní vedení. 8. Během realizace stavby musí být zajištěna bezpečnost chodců. Výkopy budou z bezpečnostních důvodů opatřeny zábranou a za tmy řádně osvětleny. 9. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Doklady budou předloženy při kolaudaci stavby. 10. Při stavbě je nutno dodržet podmínky VODÁRENSKÉ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.-divize Brno-venkov uvedené ve vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení vydaném dne pod značkou 4056/2010-Ke Věc: Ivančice lokalita Boží Hora, I. etapa inženýrské sítě, vodovod a splašková kanalizace Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení Investor: Rezidence Boží Hora, s.r.o. V současné době vydáme nesouhlasné stanovisko ke shora uvedené stavbě vodovodu a splaškové kanalizace. Z hlediska zásobování vodou nelze za stávajícího stavu zajistit požadovanou potřebu vody k zásobení dotčené lokality. Rozšiřování vodovodní sítě bez nutných opatření do posílení stávajících vodárenských zařízení není v současné sobě možné. Veřejný vodovod ve Městě Ivančice je součástí skupinového vodovodu Ivančice Rosice, který je zásobován podzemními vodními zdroji s povoleným odběrem, který je dostačující pro stávající odběratele a již v minulosti vydané přísliby nové výstavby. V současné sobě nelze rozšiřovat sítě veřejného vodovodu pro další odběratele, dokud nebude posílena kapacita stávajících vodních zdrojů a posílena a upravena dopravní cesta do uvažované lokality. Z hlediska odkanalizování S technickým návrhem řešení odkanalizování souhlasíme. Upozorňujeme však, že je třeba návrh řešit v koordinaci s trasou již vyprojektovaného výtlaku splašků z Oslavan na ČOV Ivančice a taktéž v časové koordinaci. Vzhledem k tomu, že navržená splašková kanalizace navazuje na připravovanou stavbu výtlaku splašků z Oslavan na ČOV Ivančice, který v současné době není vybudován ani není dosud ve výstavbě, nemůžeme vydat souhlas ke shora uvedené stavbě. 11. Při stavbě je nutno dodržet podmínky firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za Brumlovkou 266/2, Praha 4 uvedené ve vyjádření pro stavební řízení ze dne pod č.j /10 22

23 VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů Čís. jednací: /10 Čís. žádosti je: Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení Platnost tohoto Vyjádření končí dne: Žadatel: RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.s r.o., Havlíčkova 139/25a, Brno střed, Název akce: Ivančice, Boží Hora komunikace a IS I. etapa Zájmové území: Okres Brno-venkov Obec Ivančice Kat.území/č.parcely Ivančice Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2) o síti elektronických komunikací následující Vyjádření: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica O2. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě - Aleš Pokorný (tel.: , , (dále jen POS). Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními 23

24 předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích je oprávněn pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 24

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 12.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-P Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 odbor regionálního rozvoje MUIVX0085LHP Č.j.: S-MI 27325/2015-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1 Spis.zn.: 375/2009/VÝST/Li/Š Ukládací skartační znak: 328 A/999 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel.: 491 405 441 E-mail: lubos.sulc@mestonachod.cz Datum: 3.8.2012 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

Stavební povolení Veřejná vyhláška

Stavební povolení Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Zn.: MUUH-SŽP/79806/2015/ZaplD Spis/ 14500/2015

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI23495/2015 tel/fax:

Více

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby)

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby) Technická zpráva 013/11-O.C.1.1 k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a Ke Splavu, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký.

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více