Myčky nádobí s krytem. Návod k instalaci a provozu. (překlad originálního návodu k obsluze) AMXXLS-10A AMX-30A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myčky nádobí s krytem. Návod k instalaci a provozu. (překlad originálního návodu k obsluze) AMXXLS-10A AMX-30A"

Transkript

1 Mycí technikamycí technika Myčky nádobí s krytem PROFI AMX AMX-10A AMXS-10A AMXHL-10A AMX-13A AMXX-10A AMXXS-10A AMXXR-10A AMXXRS-10A Návod k instalaci a provozu (překlad originálního návodu k obsluze) CS AMX-20A AMXT-10A AMXR-10A AMXXL-10A AMXRS-10A AMXXLS-10A AMX-90A AMX-30A DSN: AMX Od sériového č.: července. 2014

2 CS PROFI AMX Návod k instalaci a provozu Vydává GmbH Robert-Bosch-Str Offenburg Telefon +49(0) Fax +49(0) Internet: Vyloučení ručení za výrobek Instalace a opravy, které neprovádějí autorizovaní odborníci nebo ke kterým se nepoužívají originální náhradní díly, a veškeré technické změny, které nejsou schváleny výrobcem, vedou k zániku záruky a ručení za výrobek ze strany výrobce. Společnost si vyhrazuje právo provádět bez ohlášení změny nebo vylepšení na všech výrobcích. GmbH, Offenburg IO CS / 29. července. 2014

3 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Obsah Obsah 1 Upozornění k dokumentaci Použití Struktura dokumentace Konvence zobrazení Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní a výstražná upozornění Základní bezpečnostní pokyny Věcné škody Popis výrobku Účel použití Shoda Označení Technické údaje Ovládací prvky Ovládací prvky Provozní stavy Indikace poruch a upozornění Funkce displeje Přehled hlavních nabídek Přehled symbolů displeje Instalace Kvalifikace personálu Speciální bezpečnostní pokyny Přeprava na místo instalace Odstranění obalu Instalace stroje Elektrické připojení Připojení vody Připojení páry (alternativa) Připojení odtoku Připojení dávkovacích zařízení První uvedení do provozu Kvalifikace personálu Speciální bezpečnostní pokyny Zahájení procesu uvedení do provozu Nastavení jazyka Nastavení data IO CS / 29. července

4 CS PROFI AMX Obsah Návod k instalaci a provozu 6.6 Nastavení času Nastavení tvrdosti vody (alternativa) Plnění zásobníku na sůl (alternativa) Plnění chemických hadic Dokončení prvního uvedení do provozu Uvedení senzoriky nedostatku chemických látek do provozu Provoz Kvalifikace personálu Speciální bezpečnostní pokyny Pokyny pro optimální výsledky mytí Příprava na mytí Zobrazení a volba programu Mytí Vypnutí stroje Každodenní čištění Týdenní čištění Hygienické čištění Program pro základní čištění předmětů určených k mytí Zobrazení teplot Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Přehled nabídky obsluhy Otevření nabídky obsluhy Navigace, výběr a nastavení v nabídce Opuštění nabídky obsluhy Obecná nastavení Nastavení zobrazení na displeji Nastavení akustického signálu Nastavení chemie Konfigurace počitadel pro externí úpravu vody (alternativa) Nastavení tvrdosti vody (alternativa) Aktivace/deaktivace funkce VAPOSTOP (alternativa) Zobrazení provozních/hygienických údajů Nastavení automatického spuštění Chybová hlášení a problémy Chybová hlášení Odstranění problémů Údržba Likvidace IO CS / 29. července. 2014

5 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS 1 Upozornění k dokumentaci Upozornění k dokumentaci 1.1 Použití Tento dokument obsahuje nejdůležitější informace pro instalaci stroje a jeho první uvedení do provozu odborným personálem a potřebné informace pro každodenní provoz personálem obsluhy. Návod k provozu a všechny další platné podklady uchovávejte bezpečně a tak, abyste je měli po ruce. V případě prodeje stroje předejte rovněž návod k instalaci a provozu. 1.2 Struktura dokumentace Platnými podklady jsou všechny návody, které popisují instalaci, obsluhu, údržbu a opravy zařízení, a další návody k veškerému použitému příslušenství. Pro obsluhu: Comic Card (stručný návod) Návod k provozu Pro odborného řemeslníka: Návod k instalaci Service Manual Service Software Manual Seznam pro vyhledávání chyb Schéma zapojení Katalog náhradních dílů 1.3 Konvence zobrazení Použité symboly Symbol EX Význam Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím Výstraha před nebezpečím výbuchu Výstraha před nebezpečím zhmoždění IO CS / 29. července

6 CS PROFI AMX Upozornění k dokumentaci Návod k instalaci a provozu Symbol Význam Výstraha před nebezpečnými látkami Výstraha před poraněním rukou Výstraha před nebezpečím uklouznutí Výstraha před nebezpečným místem Užitečné doplňující informace a tipy Zobrazení v textu Zobrazení UPOZORNĚ- NÍ Význam Důležité upozornění pro provoz stroje, nejedná se o výstrahu Krok činnosti Výsledek Přehled 1. úrovně Přehled 2. úrovně 6 IO CS / 29. července. 2014

7 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS 2 Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní pokyny a předpisy 2.1 Bezpečnostní a výstražná upozornění Při obsluze stroje respektujte všeobecné bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění, která jsou uvedena u každé činnosti Stupně nebezpečí Stupeň nebezpečí je součástí bezpečnostního pokynu a je označen signálním slovem. Možné důsledky se rozlišují výběrem signálního slova. NEBEZPEČI VAROVÁNĺ UPOZORNĚNĺ OZNÁMENĺ bezprostřední nebezpečí: vede k těžkým zraněním nebo smrti možná nebezpečná situace: může vést k těžkým zraněním nebo smrti možná nebezpečná situace: může vést k lehkým zraněním možná škodlivá situace: může vést k poškození výrobku nebo jiných předmětů Struktura výstražných upozornění Výstražná upozornění jsou zobrazena v podobě výstražného znamení a signálního slova s použitím příslušných bezpečnostních barev.! UPOZORNĚNÍ Druh a zdroj nebezpečí Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí Opatření k odvrácení nebezpečí popř. další opatření k odvrácení nebezpečí 2.2 Základní bezpečnostní pokyny Bezpečnost výrobku Stroj odpovídá aktuálnímu stavu techniky a splňuje uznávaná bezpečnostní pravidla. Přesto však mohou vznikat nebezpečí. Provozujte stroj pouze v bezvadném stavu a za dodržení návodu k provozu. IO CS / 29. července

8 CS PROFI AMX Bezpečnostní pokyny a předpisy Návod k instalaci a provozu Jakékoliv přestavby nebo změny výrobku smí provádět pouze autorizované osoby společnosti. Parametrizace je chráněna heslem Kvalifikace personálu Dodržujte předpisy bezpečnosti práce. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k provozu. Činnost Skupina uživatelů Kvalifikace/vzdělání Instalace Odborný personál Autorizovaný elektrikář (odborný elektrikář nebo osoby se srovnatelným vzděláním) Učni pouze pod odpovídajícím odborným dohledem a kontrolou Uvedení do provozu Odborný personál Autorizovaný elektrikář (odborný elektrikář nebo osoby se srovnatelným vzděláním) Učni pouze pod odpovídajícím odborným dohledem a kontrolou Práce na elektrickém Odborný personál Odborný elektrikář zařízení Obsluha Neodborníci Zaškolení provozovatelem s pomocí návodu k provozu, poučení o nebezpečích Osoby s postižením Zaškolení provozovatelem s pomocí návodu k provozu, poučení o nebezpečích Děti od 14 let Zaškolení provozovatelem s pomocí návodu k provozu, poučení o nebezpečích, pouze pod dohledem Děti do 13 let není povoleno Údržba, opravy Odborný personál Servis společnosti Hobart nebo servisní technici vyškolení společností Hobart Učni pouze pod odpovídajícím odborným dohledem a kontrolou Specifická nebezpečí Vyvarujte se nebezpečí zhmoždění nebo nárazu pro části těla: Při skladování, zvedání nebo přepravě dodržujte pokyny na obalu. Vyvarujte se nebezpečí výbuchu: Neinstalujte stroj na místě s nebezpečím výbuchu. Vyvarujte se zásahu elektrickým proudem: Nenechávejte téct vodu přes vodivé součásti. Zajistěte, aby byl stroj řádně uskladněn (viz škody způsobené mrazem, oddíl 2.3). Dbejte na to, aby stroj při plnění nepřetekl. Nepoškoďte při vybalování připojovací kabel. Nechejte stroj připojit k elektrické síti pouze odborným personálem. 8 IO CS / 29. července. 2014

9 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Bezpečnostní pokyny a předpisy Přídavné dávkovací nádoby nechejte namontovat pouze odborným personálem. Vyvarujte se nebezpečí požáru: Nenechávejte téct vodu přes vodivé součásti. Zajistěte, aby byl stroj řádně uskladněn (viz škody způsobené mrazem, oddíl 2.3). Dbejte na to, aby stroj při plnění nepřetekl. Nechejte stroj připojit k elektrické síti pouze odborným personálem. Veškeré úpravy na stroji nechejte provádět pouze odborným personálem. Vyvarujte se poleptání, zvýšení citlivosti povrchu pokožky, intoxikace: Při zacházení s chemickými prostředky noste ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv). Používejte pouze vhodné chemické prostředky. Dodržujte údaje výrobce. Senzoriku chemických látek nechejte nastavit pouze autorizovanými vyškolenými servisními techniky. Během provozu stroj neotevírejte, vyčkejte ukončení programu. Před čištěním odpojte stroj od elektrické sítě. Pokud se při čištění dotýkáte částí, na kterých se nachází louh, noste ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv). Vyvarujte se popálení, opaření (ruky): Během provozu a fáze vypařování stroj neotevírejte, vyčkejte ukončení programu. Před čištěním odpojte stroj od elektrické sítě. Pokud se při čištění dotýkáte částí, na kterých se nachází louh, noste ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv). Vyvarujte se nebezpečí uklouznutí: 99 Na podlaze před strojem se může objevit vlhkost. Použijte odpovídající podlahovou krytinu, která v případě vlhkosti zaručuje, že nehrozí nebezpečí uklouznutí. Zbytky na mytých předmětech, nebyla dodržena hygiena. Hygienické předpisy se musejí dodržovat, příp. prokázat podle národních ustanovení Další nebezpečí Případná nebezpečí spojená s používanými provozními prostředky naleznete v přiložených bezpečnostních listech. Pracoviště se musejí náležitě označit. IO CS / 29. července

10 CS PROFI AMX Bezpečnostní pokyny a předpisy Návod k instalaci a provozu 2.3 Věcné škody Vyvarujte se škod způsobených mrazem: 99 Teploty pod 0 C během přepravy/skladování vedou k omezení funkcí. Před instalací uskladněte stroj na 24 hodin při pokojové teplotě (min. 15 C). Vyvarujte se poškození vodou: Parametrizace je chráněna heslem a smí ji provádět pouze autorizovaný servisní pracovník. Dodržujte dokumentaci. Neprovozujte stroj bez dohledu. Po ukončení provozu zavřete místní uzavírací ventily. Vyvarujte se ohrožení životního prostředí: Stroj ekologicky a řádně zlikvidujte (viz oddíl 11) 10 IO CS / 29. července. 2014

11 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS 3 Popis výrobku Popis výrobku 3.1 Účel použití Tento stroj je technický pracovní prostředek, který je určen výhradně k průmyslovému mytí nádobí. Stroj je určen výhradně k mytí nádobí (porcelánu, skla, keramiky, plastů s odolností vůči teplotám, nerezu apod.) v potravinářské oblasti. Není určen k mytí: nádob, které nepřicházejí do styku s potravinami, jako jsou popelníky, svícny, elektrické přístroje apod. živočichů nebo textilií potravin, které jsou určeny k další konzumaci 3.2 Shoda Viz samostatné ES Prohlášení o shodě. 3.3 Označení Typový štítek se nachází na boku stroje a obsahuje následující informace: model, sériové číslo, datum výroby, země výroby, napětí, příkon, číslo design state a označení CE. 3.4 Technické údaje AMX AMXX AMXXL AMXT Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Spotřeba vody na mycí koš 2 až 3,5 l v závislosti na znečištění Tlak vody 0,5 10 barů min. 0,8 baru při integrovaném změkčování Přípojka studené nebo teplé vody max. 60 C Napětí viz typový štítek Celkový příkon Jištění Obsah nádrže (l) Zasouvací výška Emise hluku v db(a) (hodnota emisí na pracovišti) IO CS / 29. července

12 CS PROFI AMX Popis výrobku Návod k instalaci a provozu AMX AMXX AMXXL AMXT Hmotnost (kg) IO CS / 29. července. 2014

13 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS 4 Ovládací prvky Ovládací prvky 4.1 Ovládací prvky s 90s Krátký Standar s Intenzívní 4 Tlačítko ZAP/VYP Stisknutím tohoto tlačítka se stroj zapne. Jakmile je stroj připraven k provozu, lze zavřením krytu spustit mycí program. Stisknutí a držení (3 vteřiny) tlačítka aktivuje automatický průběh a automatický samočisticí program a automaticky vypne stroj. Poté však stroj není bez napětí! Dále tlačítko prostřednictvím různých barev znázorňuje aktuální provozní stav stroje (viz oddíl 4.2 a oddíl 4.3) Tlačítko PŘERUŠENÍ V případě chybné obsluhy nebo poruchy lze stisknutím tohoto tlačítka okamžitě vypnout stroj bez předchozího odčerpání. Poté však stroj není bez napětí! Displej Nabídky / Indikace chyb a informací Tlačítko pro navigaci na displeji Rolování / Nastavení / Výběr Tlačítko pro navigaci na displeji Změna úrovně nabídky / Potvrzení / Návrat /Potvrzení chyby Tlačítko pro navigaci na displeji Rolování / Nastavení / Výběr IO CS / 29. července

14 CS PROFI AMX Ovládací prvky Návod k instalaci a provozu 4.2 Provozní stavy Na displeji ovládacího panelu znázorňuje tlačítko ZAP/VYP aktuální provozní stav prostřednictvím různých barev. Stroj je vypnutý Tlačítko ZAP/VYP nemá žádnou barvu. Stroj je připraven k provozu Tlačítko ZAP/VYP začne zelenat. Přitom se plní mycí nádrž a nahřívá stroj. Stroj je připraven Tlačítko ZAP/VYP svítí celé zeleně. Stroj je připraven na další mytí. Spouští se mycí program Tlačítko ZAP/VYP svítí celé modře. Stroj provádí mytí Tlačítko ZAP/VYP změní segmentově barvu z modré zpět na úplně zelenou. VAPOSTOP (kondenzační fáze) Tlačítko ZAP/VYP zobrazuje permanentně kolující modrý segment. Vypnutí stroje Tlačítko ZAP/VYP změní segmentově barvu ze zelené na bezbarvou. Stroj se vyprázdní a vypne. 4.3 Indikace poruch a upozornění Porucha: Provoz není možný Tlačítko ZAP/VYP svítí trvale červeně. Zobrazí se chyba. Možné poruchy viz oddíl 9.1 Upozornění: Je možný omezený provoz Tlačítko ZAP/VYP svítí střídavě zeleně/červeně. Zobrazí se upozornění. Možná upozornění viz oddíl IO CS / 29. července. 2014

15 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Ovládací prvky 4.4 Funkce displeje Displej se (při zapnutém stroji) aktivuje stisknutím tlačítek pro navigaci na displeji nebo přiblížením ruky k displeji. Při aktivaci se nejprve zobrazí výběr mycího programu. Zvolený program, resp. funkce se zvýrazní rámečkem. Funkce tlačítek pro navigaci na displeji závisí na kontextu a je na displeji zobrazena v podobě symbolů. Prostřednictvím tlačítka lze volit další indikace/úrovně nabídky. Pokud nedojde ke stisknutí nějakého tlačítka, displej se po 10 s opět deaktivuje. 4.5 Přehled hlavních nabídek Výběr programu a informace: 60s Krátký 90s Standardní 120s Intenzívní Výběr možných mycích programů (různý podle varianty modelu) Prostřednictvím tlačítka ( i ) přístup k nabídce Přihlášení/ Teploty/Info Přihlášení/Teploty/Info: Přihlášení Teploty Info / servis Přihlášení: Prostřednictvím kódu obsluhy přístup k nabídce obsluhy Teploty: Zobrazí teplotu v nádrži a teploty oplachování. Info/Servis: Přístup k nabídce Info/Servis Nabídka obsluhy: Všeobecná na... Kontrolky na... Akustický signál Všeobecná nastavení: Přístup k nastavení stroje Kontrolky na displeji: Přístup k nastavení displeje Akustický signál: Přístup k nastavení signálního generátoru... viz též oddíl 8.1. Info/Servis: Typ přístroje Provozní data Servis Typ přístroje: Zobrazuje typ stroje a sériové číslo. Provozní údaje: Zobrazuje provozní údaje (viz oddíl 8.12). Servis: Zobrazuje adresu servisu. IO CS / 29. července

16 CS PROFI AMX Ovládací prvky Návod k instalaci a provozu 4.6 Přehled symbolů displeje Symboly mycích programů Alternativně k zobrazení textu lze přepnout na zobrazení symbolů (viz oddíl 8.6). Symbol Program Krátký Standardní Intenzivní Dlouhý Hygiena Symboly funkcí Symbol Funkce Rozbalit nabídku Akceptovat hodnotu Změnit hodnotu Info/Servis Přihlášení zpět Teploty Teploty mytí/oplachování Zvuk zap / zvuk vyp Časový spínač Nedostatek soli Nedostatek chemie Chyba Chyba plnění 16 IO CS / 29. července. 2014

17 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Ovládací prvky Symbol Funkce Chyba vypouštění Chyba ohřevu IO CS / 29. července

18 CS PROFI AMX Instalace 5 Instalace Návod k instalaci a provozu 5.1 Kvalifikace personálu Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál (viz oddíl 2.2.2). 5.2 Speciální bezpečnostní pokyny! VAROVÁNÍ Nebezpečí zásahu elektrickým proudem, nebezpečí požáru Voda (poškození mrazem, přeplnění stroje) tekoucí přes vodivé součásti může vést ke zraněním způsobeným zásahem elektrickým proudem nebo požárem. Nenechávejte téct vodu přes vodivé součásti. Zajistěte, aby byl stroj řádně uskladněn (viz škody způsobené mrazem, oddíl 2.3). Dbejte na to, aby stroj při plnění nepřetekl.! UPOZORNĚNÍ Nebezpečí zhmoždění nebo nárazu Při zvedání nebo přepravě se stroj může převrhnout nebo spadnout a způsobit zranění. Při skladování, zvedání nebo přepravě dodržujte pokyny na obalu. EX! VAROVÁNÍ Nebezpečí výbuchu Pokud se stroj nainstaluje na místě s nebezpečím výbuchu, může dojít k výbuchu a těžkým zraněním létajícími částmi stroje. Neinstalujte stroj na místě s nebezpečím výbuchu. OZNÁMENÍ Škody způsobené mrazem Teploty pod 0 C během přepravy/skladování vedou k omezení funkcí. Před instalací uskladněte stroj na 24 hodin při pokojové teplotě (min. 15 C). 18 IO CS / 29. července. 2014

19 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Instalace 5.3 Přeprava na místo instalace Pokud možno přepravujte v obalu a na paletě. Použijte vhodné přepravní prostředky (zvedací vozík, jeřáb apod.). V případě použití vysokozdvižného vozíku podložte stroj dřevěnými trámky. 5.4 Odstranění obalu! UPOZORNĚNÍ Nebezpečí zásahu elektrickým proudem, nebezpečí požáru Při vybalování stroje může dojít k poškození připojovacího kabelu, což může vést ke zraněním způsobeným zásahem elektrickým proudem nebo požárem. Nepoškoďte při vybalování stroje připojovací kabel. Proveďte měření kabelu podle profesního předpisu A3. Odstraňte ze stroje obalový materiál a příslušenství. Zkontrolujte stroj z hlediska případných poškození při přepravě. 5.5 Instalace stroje! VAROVÁNÍ Nebezpečí zásahu elektrickým proudem, nebezpečí požáru Voda, která vnikla do stroje, může způsobit zkrat a vést k ohrožení života zásahem elektrickým proudem nebo požárem. Stroj musí být na zadní straně utěsněn za účelem ochrany proti vnikající vodě. Pokud to nelze zaručit, musí se pro tento účel objednat zadní kryt. Utěsněte stroj vůči stěně nebo namontujte zadní kryt, který je volitelně k dostání. Utěsněte rovněž otvory na zadním rámu stroje pro napájecí vedení (volitelně je k dispozici těsnicí tmel ). Vyrovnejte stroj vodorovně podle vodováhy prostřednictvím otáčení stavěcích patek. Instalace stroje v rohu: Dodržte boční vzdálenost od stěny 107 mm. Instalace stroje v provozu: Namontujte zadní kryt, který je volitelně k dostání. IO CS / 29. července

20 CS PROFI AMX Instalace Návod k instalaci a provozu Přestavba na rohové provedení Přestavba vodicí lišty koše podle směru pohybu (viz šipky): Odstraňte přední boční vedení prostřednictvím povolení šroubů. Opět namontujte boční vedení podle směru pohybu. 5.6 Elektrické připojení! VAROVÁNÍ Nebezpečí zásahu elektrickým proudem Neodborné připojení k elektrické síti může vést k ohrožení života zásahem elektrickým proudem. Nechejte stroj připojit k elektrické síti pouze odborným personálem. UPOZORNĚNÍ: Za účelem zaručení elektrické bezpečnosti stroje se stroj musí připojit k systému ochranných vodičů nainstalovanému podle předpisů. Kromě toho se stroj musí u provozovatele spojit s přípojkou pro vyrovnání napětí. Připojovací šroub ( )se nachází vedle kabelové průchodky. Tyto základní bezpečnostní předpoklady a odborné dimenzování místní elektroinstalace musí zkontrolovat kvalifikovaný odborný elektrikář. Společnost Hobart nepřevezme ručení za škody, které byly způsobeny neodbornou instalací! Musejí se dodržovat případné platné místní předpisy pro instalaci! Přívod do sítě se musí připojit přes odpojovací zařízení (hlavní vypínač nebo přístupná zástrčka). Změna na odlišné elektrické napájení je možná v rámci variant uvedených ve schématu zapojení. Příslušná schémata připojení se nacházejí poblíž připojovacích svorek. Pouze u strojů s trojfázovým mycím čerpadlem Pro kontrolu správného připojení fází střídavého proudu se musí 20 IO CS / 29. července. 2014

21 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Instalace následovně zkontrolovat směr otáčení mycího čerpadla (mycích čerpadel): Protáhněte kabelový upevňovací pásek v hloubce cca 3 cm zadní odvětrávací mřížkou. Zkontrolujte, jestli se oběžné kolo ventilátoru otáčí proti směru chodu hodinových ručiček (ve směru šipky). V opačném případě vzájemně zaměňte dvě ze tří fází přívodního kabelu. 5.7 Připojení vody A UPOZORNĚNÍ: Stroj se musí provozovat s vodou v kvalitě pitné vody. Pokud možno připojte k teplé vodě (max. 60 C). Stroje se zpětným získáváním tepla z odpadní vody: pokud možno připojte ke studené vodě (cca 10 C). Tvrdost vody: Stroje bez změkčovače: max. 1 d = 0,18 mmol/l. Stroje se změkčovačem: max. 30 d = 5,3 mmol/l. Tlak vody: Stroje bez změkčovače: 0,5 10 barů Stroje se změkčovačem: 0,8 10 barů Při tlaku vody nad 10 barů: použijte redukční ventil. Sešroubujte převlečnou matici A (G 3/4) přívodní hadice s uzavíracím ventilem provozovatele. Nezlomte přívodní hadici a nepřeřízněte ji. Případně potřebné prodloužení se musí provést pomocí vhodné tlakové hadice, např IO CS / 29. července

22 CS PROFI AMX Instalace Návod k instalaci a provozu 5.8 Připojení páry (alternativa)! UPOZORNĚNÍ Popálení, opaření Při připojování mohou horká potrubí a armatury způsobit popálení. Může dojít k úniku páry a opaření. Před prováděním připojení zavřete místní zásobování párou a zajistěte je proti opětovnému zapnutí. Noste ochranné rukavice. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se na místě instalace, že nemůže dojít k překročení přípustných tlaků a teplot. i Všechny armatury, které jsou potřebné k provozu, jsou zabudovány ve stroji. Připojte k místnímu vedení páry. Trubka DN 20 Tlak vody: 0,5 3,5 baru Teplota: max. 150 C Respektujte údaje na typovém štítku! Proveďte náležité dimenzování vedení páry a kondenzátu. 5.9 Připojení odtoku max. 750 mm Propojení mezi strojem a odtokem provozovatele nesmí překročit 0,75 m maximální výšku. Nepokládejte odtokovou hadici volně na podlahu a nepřehýbejte ji Připojení dávkovacích zařízení Z výroby jsou všechny modelové varianty zpravidla již vybaveny integrovanými dávkovacími zařízeními. V případě přechodu na jiná dávkovací zařízení proveďte připojení následovně. Vyprázdněte nádrž. Vypněte místní hlavní vypínač, popř. vytáhněte zástrčku ze 22 IO CS / 29. července. 2014

23 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Instalace zásuvky. Odstraňte přední kryt. Připojte dávkovací zařízení pro kapaliny: Pro dávkování lešticího přípravku je nahoře na bojleru k dispozici dávkovací nádoba. Pro dávkování mycího prostředku spojte hadici (PVC / Ø 6 mm vnější Ø 4 mm vnitřní) mezi tlakovou stranou dávkovacího zařízení a dávkovací nádobou (A) na mycí nádrži a zajistěte hadicovou svorkou. Zabudujte dávkovací zařízení, popřípadě je namontujte externě. Připojení zařízení pro dávkování prášku, respektive bloků: Odstraňte boční kryt (v závislosti na připojení vlevo nebo vpravo). Vylomte perforaci plechu na vnějším plechovém plášti. IO CS / 29. července

24 CS PROFI AMX Instalace Návod k instalaci a provozu Navrtejte vnitřní stěnu nádržě za ním podle průměru potřebného k připojení. Sešroubujte připojení dávkování těsně se stěnou nádrže. Spojte zdířky kabelového svazku s dávkovacími zařízeními (max. 100 VA). Instalace sondy vodivosti: Sondu vodivosti instalujte přednostně v ploché části dna nádrže. Navrtejte nádrž podle průměru sondy. Opět namontujte kryt(y). Zapněte místní hlavní vypínač, popř. zastrčte zástrčku do zásuvky. Nastavte dávkovací zařízení a senzoriku. 24 IO CS / 29. července. 2014

25 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS 6 První uvedení do provozu První uvedení do provozu 6.1 Kvalifikace personálu První uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný personál (viz oddíl 2.2.2). 6.2 Speciální bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Před uvedením stroje do provozu proveďte příslušné elektrické bezpečnostní kontrolypodle aktuálně platných místních předpisů! 6.3 Zahájení procesu uvedení do provozu Při prvním zapnutí stroje se automaticky spustí proces uvedení do provozu s volbou jazyka, po které následují další kroky potřebné k uvedení do provozu. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Aktivuje se displej. Zobrazí se nabídka Language (JAZYK). 6.4 Nastavení jazyka Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud nebude požadovaný jazyk v rámečku. Stiskněte tlačítko. Jazyk se aktivuje. Zobrazí se nabídka Nastavení dne. 6.5 Nastavení data Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný den. Potvrďte tlačítkem a přeskočte na nastavení měsíce. Pokračujte podle popisu výše, dokud nebude zadán měsíc a rok. Stiskněte tlačítko. Datum se aktivuje. Zobrazí se nabídka Čas. IO CS / 29. července

26 CS PROFI AMX První uvedení do provozu Návod k instalaci a provozu 6.6 Nastavení času Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná hodina. Potvrďte tlačítkem a přeskočte na nastavení minut. Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná minuta. Stiskněte tlačítko. Čas se aktivuje. 6.7 Nastavení tvrdosti vody (alternativa) U strojů s integrovaným změkčovačem lze nastavit tvrdost vody. Upozornění: Změkčovač se musí nastavit na aktuální tvrdost vody (dotažte se u místní vodárny). Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nenastaví požadovaná tvrdost. Stiskněte tlačítko. Tvrdost vody se aktivuje. 6.8 Plnění zásobníku na sůl (alternativa) U strojů s integrovaným změkčovačem se při prvním uvedení do provozu objeví pokyn k naplnění zásobníku na sůl. OZNÁMENÍ Věcné škody Neúmyslné naplnění zásobníku na sůl čisticími prostředky vede ke zničení změkčovače vody. Neplňte zásobník na sůl čisticími prostředky. i Na rozdíl od pravidelného doplňování soli se při prvním uvedení do provozu musí navíc doplnit voda. Otevřete Kryt. Odšroubujte víko zásobníku na sůl a s pomocí dodaného trychtýře naplňte 1,5 kg hrubozrnné (2-8 mm) regenerační soli (nepoužívejte tablety soli). 26 IO CS / 29. července. 2014

27 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS První uvedení do provozu Naplňte zásobník pitnou vodou (pouze při prvním uvedení do provozu). Dbejte na to, aby se na těsnění víka nenacházely nečistoty a sůl. Opět našroubujte víko a utáhněte. OZNÁMENÍ Věcné škody Zbytky soli na dně nádrže vedou ke škodám způsobeným korozí. Odstraňte ručně zbytky soli. Po dokončení prvního uvedení do provozu případně spusťte mycí program, aby se stopy soli zcela odstranily. Pro pokračování prvního uvedení do provozu stiskněte tlačítko. 6.9 Plnění chemických hadic i Doporučujeme používat mycí prostředek Hyline a lešticí přípravek.! UPOZORNĚNÍ Poleptání, zvýšení citlivosti povrchu pokožky, intoxikace Použití nevhodné chemie může způsobit zranění. Používejte pouze běžné mycí prostředky a lešticí přípravky (pro průmyslové použití). Dodržujte pokyny pro použití a bezpečnostní pokyny výrobce.! VAROVÁNÍ Poleptání, zvýšení citlivosti povrchu pokožky, intoxikace Neodborné první naplnění zásobníků na chemii, resp. chemických hadic mycím prostředkem nebo lešticím přípravkem může vést k těžkým zraněním. Při zacházení s chemickými prostředky noste ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv). IO CS / 29. července

28 CS PROFI AMX První uvedení do provozu Návod k instalaci a provozu Příprava externích kanystrů s chemií Během procesu uvedení do provozu se na displeji objeví pokyn k umístění nasávacích hadic do externích kanystrů. Příprava mycího prostředku: 99 Sací výška dávkovacího čerpadla: max. 1,5 m. Nasávací hadici bez barevného označení zastrčte u nasávacího ventilu až na dno externího zásobníku. Příprava lešticího přípravku: 99 Sací výška dávkovacího čerpadla: max. 1,5 m. Nasávací hadici s modrým označením zastrčte u nasávacího ventilu až na dno externího zásobníku. Plnění nasávacích hadic: Stiskněte tlačítko. Zobrazí se pokyn Zavřít Kryt stroje. Zavřete Kryt a stiskněte tlačítko. Plnění chemických hadic se aktivuje. Plnění se na displeji vizualizuje prostřednictvím časové osy Dokončení prvního uvedení do provozu Stroj se volitelně může spustit nebo vypnout. Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud nebude požadované nastavení v rámečku. Stiskněte tlačítko. Nastavení se aktivuje Uvedení senzoriky nedostatku chemických látek do provozu! VAROVÁNÍ Poleptání, zvýšení citlivosti povrchu pokožky, intoxikace Neodborné počínání při uvádění senzoriky chemických látek do provozu může vést k těžkým zraněním. Senzoriku chemických látek nechejte nastavit pouze autorizovaným servisním technikem. Před odejmutím krytů odpojte stroj od elektrického napětí. Proveďte naplnění hadic prostřednictvím nabídky obsluhy (viz oddíl 8.8). Sledujte, dokud nejsou obě hadice podle senzoriky naplněny. Kontrolky LED nyní musejí svítit. 28 IO CS / 29. července. 2014

29 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS První uvedení do provozu Případně dolaďte (zvyšte) na potenciometrech. Nastavení od výrobce: pro mycí prostředky = 3 Nastavení od výrobce: pro lešticí přípravky = 5 Zapněte senzoriku v servisní nabídce. Kontaktujte svého servisního partnera společnosti. IO CS / 29. července

30 CS PROFI AMX Provoz 7 Provoz Návod k instalaci a provozu 7.1 Kvalifikace personálu Stroj smí provozovat pouze zaškolený personál (viz oddíl 2.2.2). 7.2 Speciální bezpečnostní pokyny! UPOZORNĚNÍ Poleptání, zvýšení citlivosti povrchu pokožky, intoxikace Pokud se během provozu otevřou Kryt, může vystříknout mycí louh a způsobit zranění. Během provozu neotevírejte Kryt, vyčkejte ukončení programu.! VAROVÁNÍ Nebezpečí uklouznutí Na podlaze před strojem se může objevit vlhkost a způsobit uklouznutí. Použijte odpovídající podlahovou krytinu, která v případě vlhkosti zaručuje, že nehrozí nebezpečí uklouznutí. 7.3 Pokyny pro optimální výsledky mytí Velký vliv na výsledek mytí má jakost vody. V případě vysokého obsahu minerálů jsou minerály uvolněné ve vodě při sušení na sklenicích vidět v podobě skvrn a šmouh. i Kvalifikovaný servisní technik společnosti může určit obsah minerálů ve vodě prostřednictvím měření elektrické vodivosti. Hodnoty nižší než 80 μs/ cm nejsou pro mytí sklenic a příborů kritické. U vyšších hodnot doporučujeme použití odsolovací patrony HYDROLINE nebo zařízení pro reverzní osmózu. V případě dotazů se obraťte na svého autorizovaného servisního partnera společnosti. i Doporučujeme použití speciálních košů na sklenice od společnosti. Koše drží sklenice v mírně šikmé poloze, což zvyšuje efektivitu mytí. Za účelem zabránění nepříjemnému zápachu sklenic by se k mytí sklenic měly používat pouze mycí prostředky bez chlóru. Vzhledem k tomu, že na většině nových sklenic ulpívá z výro- 30 IO CS / 29. července. 2014

31 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Provoz by ochranný film, je nutné před prvním mytím v myčce provést základní čištění. Toto základní čištění doporučujeme provést ručně (použijte rukavice) v umyvadle a s pomocí kartáče. Použijte přitom zvýšenou koncentraci (min. 10 g/l) mycího prostředku. Alternativně lze použít rovněž program popsaný v oddílu Příprava na mytí Příprava stroje Zkontrolujte správný dosed mycích a oplachovacích ramen a sít. Otevřete uzavírací ventil provozovatele. Zapněte hlavní vypínač, popř. zastrčte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte stav naplnění nádoby na mycí prostředek a lešticí přípravek. Zavřete Kryt. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Stroj se zapne. Nádrž se naplní. Během plnění a ohřevu začne tlačítko ZAP/VYP zelenat. Tento proces může trvat několik minut. Jakmile tlačítko začne trvale svítit zeleně, je stroj připraven k provozu Příprava předmětů k mytí Odstraňte hrubé zbytky pokrmů. Vložte předměty otvorem dolů do košů. Osprchujte předměty určené k mytí. IO CS / 29. července

32 CS PROFI AMX Provoz Návod k instalaci a provozu 7.5 Zobrazení a volba programu Přehled programů a doplňkových funkcí Název Popis Alternativní symbol Krátký Pro lehká znečištění Standardní Intenzivní Dlouhý Pro běžná znečištění Pro silnější znečištění Pro silná znečištění Hygiena (viz oddíl 7.10) Základní čištění Program k odstranění odolných povlaků na předmětech určených k mytí (viz oddíl 7.11) bez Zobrazení a volba programu Stroj automaticky provádí mytí ve standardním programu. Je-li to nutné, lze zvolit jiný program. Pro zobrazení aktuálního programu aktivujte před spuštěním ručně infračervené čidlo displeje nebo stiskněte tlačítko pro navigaci na displeji. Aktivuje se displej. Zobrazí se nabídka Výběr programu a informace. Aktuálně zvolený program bude v rámečku. Pro přepnutí na jiný program stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný program a nebude označen rámečkem. Zvolený program lze spustit přímo zavřením krytu. Poslední zvolený program zůstane uložen až do vypnutí stroje. 7.6 Mytí Zasuňte koš do stroje a zavřete kryt. 32 IO CS / 29. července. 2014

33 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Provoz Zatímco běží program, mění se barevná indikace tlačítka ZAP/VYP z modré zpět na zelenou barvu. Jakmile začne tlačítko ZAP/VYP opět svítit zeleně, je mytí dokončeno. Otevřete kryt a vyjměte koš. Nechejte nádobí dostatečně dlouho oschnout. Až do dalšího mytí uveďte kryt do polohy stand-by (zaskakovací poloha krátce před zavřením), abyste zabránili vychladnutí. U strojů s funkcí VAPOSTOP U strojů s funkcí VAPOSTOP proběhne po oplachování ještě kondenzační fáze (30 s). Tato funkce bude na displeji zobrazena prostřednictvím rotujícího modrého segmentu na zeleném pozadí a zbývající doby chodu ve vteřinách. V případě potřeby lze tuto fázi kdykoliv přerušit otevřením krytu Ukončení nepřetržitého programu Spuštěný nepřetržitý program lze předčasně ukončit následujícím způsobem. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Po krátké přestávce proběhne leštění. Nepřetržitý program se ukončí. Po 20 minutách se program rovněž automaticky ukončí. 7.7 Vypnutí stroje Zavřete Kryt. Stiskněte na tři vteřiny tlačítko ZAP/VYP. Během odčerpávání se barva tlačítka ZAP/VYP mění ze zelené zpět na bezbarvou. i Během odčerpávání se automaticky čistí vnitřní prostor stroje. Následně odstraňte případné hrubé zbytky. 99 Když tlačítko ZAP/VYP úplně zhasne: Vypněte hlavní vypínač, popř. vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zavřete uzavírací ventil provozovatele. IO CS / 29. července

34 CS PROFI AMX Provoz Návod k instalaci a provozu 7.8 Každodenní čištění OZNÁMENÍ Věcné škody Použití nevhodných prostředků může vést ke škodám způsobeným korozí. Nečistěte stroj pomocí přísad s obsahem chlóru, kyselin nebo kovů. Nepoužívejte drátěné kartáče. Otevřete kryt. Vyjměte síta a vyčistěte je. Dávejte pozor, aby se do sacího otvoru čerpadla nedostaly žádné zbytky nečistot! Jemné síto vypláchněte pod tekoucí vodou. Vyčistěte části stroje, na které nemůže dosáhnout cirkulace vody automatického čištění (labyrint krytu, zadní strana stoupacího vedení atd.). Opět nasaďte síta. Nechejte kryt otevřený za účelem odvětrávání. 7.9 Týdenní čištění Držte stisknuté připevňovací svorky na mycích a oplachovacích ramenech, vyjměte a vyčistěte mycí a oplachovací ramena. Opět nasaďte mycí a oplachovací ramena Hygienické čištění Po dosažení stanoveného počtu mycích cyklů se na displeji zobrazí pokyn Provést hygienický program a ukáže, že by se mělo provést automatické hygienické čištění vnitřního prostoru stroje. Před ukončením provozu vyjměte koš a vložte do vnitřního prostoru stroje dvě čisticí tablety. Zavřete Kryt. Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí hygienický program a nebude označen rámečkem. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Zatímco běží hygienický program (doba cca 20 minut),postupně zhasínají zeleně svítící segmenty. Po ukončení programu se stroj automaticky vypne. 34 IO CS / 29. července. 2014

35 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Provoz i Hygienické čištění by se v případě potřeby mělo provádět již před dosažením stanoveného počtu mycích cyklů. Při pravidelném použití nebude vnitřní prostor stroje obsahovat žádné nečistoty ani usazeniny Program pro základní čištění předmětů určených k mytí Program k odstranění odolných povlaků na předmětech určených k mytí (např. ochranný film z výroby na nových sklenicích, škrob)! UPOZORNĚNÍ Poleptání, zvýšení citlivosti povrchu pokožky, intoxikace Použití nevhodné chemie může způsobit zranění. Ručně přidejte speciální prostředek podle doporučení vašeho dodavatele chemie. Dodržujte pokyny pro použití a bezpečnostní pokyny výrobce. Otevřete Kryt. Ručně odstraňte hrubé nečistoty z krytu nádrže. Podle individuálního doporučení dávkování dejte do ploché části nádrže množství prášku potřebné na obsah nádrže (viz 3.4). Aktivujte ručně infračervené čidlo displeje nebo stiskněte tlačítko pro navigaci na displeji. Aktivuje se displej. Zobrazí se nabídka Výběr programu a informace. Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí program pro základní čištění a nebude označen rámečkem. Zasuňte naplněný koš do stroje a zavřete Kryt. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Zatímco poběží program (doba cca 10 minut), bude se barva tlačítka ZAP/VYP měnit z modré zpět na zelenou. Jakmile začne tlačítko ZAP/VYP opět svítit zeleně, je mytí dokončeno. i Pro každý další cyklus základního čištění, který bezprostředně následuje, je zapotřebí ruční doplnění podle 4 litrů vody. IO CS / 29. července

36 CS PROFI AMX Provoz Návod k instalaci a provozu 7.12 Zobrazení teplot Pomocí tohoto bodu nabídky lze zobrazit aktuální teploty nádrže a oplachování. Postup: Aktivujte ručně infračervené čidlo displeje nebo stiskněte některé tlačítko pro navigaci na displeji. Aktivuje se displej. Zobrazí se nabídka Výběr programu a informace. Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Přihlášení/Teploty/Info. Vyberte bod nabídky Teploty. Zobrazí se aktuální teploty nádrže a oplachování. 36 IO CS / 29. července. 2014

37 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje 8 Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Po prvním uvedení do provozu lze stroj okamžitě provozovat. Následující nastavení lze v případě potřeby individuálně upravovat prostřednictvím nabídky pro obsluhu. 8.1 Přehled nabídky obsluhy Podnabídka Obecná nastavení Funkce Jazyk Datum Čas Formát data Formát času Zobrazení na displeji Teplotní jednotka Zobrazení programu Jas Akustický signál Nastavení chemie Změna kontrastu Zap/vyp Dávkování mycího prostředku Dávkování lešticího přípravku Externí úprava vody (pouze v případě aktivace servisem ) Stupeň tvrdosti VAPOSTOP Provozní/hygienické údaje Plnění chemických hadic Nastavení počitadel Vynulování počitadel Množství zbytkové vody Nastavení Aktivace Deaktivace Zobrazení provozních údajů Zobrazení hygienických údajů Časový spínač Přenos protokolu Týdenní programy Denní programy Aktivace/deaktivace IO CS / 29. července

38 CS PROFI AMX Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Návod k instalaci a provozu 8.2 Otevření nabídky obsluhy 99 Stroj musí být zapnutý. Aktivujte ručně infračervené čidlo displeje nebo stiskněte některé tlačítko pro navigaci na displeji. Aktivuje se displej. Zobrazí se nabídka Výběr programu a informace. Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Přihlášení/Teploty/Info. Stiskněte navigační tlačítko tolikrát, dokud nebude Přihlášení označeno rámečkem. Stiskněte tlačítko. Zobrazí se zadání PIN. Zadání kódu obsluhy 1111 : Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se na prvním místě neobjeví 1. Stiskněte tlačítko a přeskočte na další číslici. Pokračujte podle popisu výše, dokud nebudou zadány všechny číslice. Po správném zadání kódu se zobrazí nabídka pro obsluhu. 8.3 Navigace, výběr a nastavení v nabídce Navigování a otevření podnabídky: Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná podnabídka a nebude označena rámečkem. Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka. Provádění a aktivace nastavení: Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení a nebude označeno rámečkem. Stiskněte tlačítko. Nastavení se aktivuje. Vrácení zpět: Stiskněte navigační tlačítko nebo tolikrát, dokud se nezobrazí bod nabídky Zpět a nebude označen rámečkem. Stiskněte tlačítko. Zobrazí se následující vyšší úroveň nabídky. 38 IO CS / 29. července. 2014

39 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje 8.4 Opuštění nabídky obsluhy Otevřete a opět zavřete Kryt nebo se 10 vteřin nedotýkejte žádného tlačítka! 8.5 Obecná nastavení V podnabídce Obecná nastavení lze zadat následující nastavení. Nastavení Jazyk Datum Čas Volba se nastavuje při prvním uvedení do provozu (viz oddíl 6.4 až oddíl 6.6) Formát data YYYY.MM.DD DD.MM.YYYY MM.DD.YYYY Formát času 24h / 12h Teplotní jednotka C / F Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku Obecná nastavení a proveďte nastavení, viz oddíl Nastavení zobrazení na displeji V podnabídce Zobrazení na displeji lze zadat následující nastavení. Nastavení Zobrazení programu Jas displeje Kontrast displeje Volba Zobrazení textu Zobrazení symbolu (viz oddíl 4.6.1) Nastavení jasu Nastavení kontrastu Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku Zobrazení displeje a proveďte nastavení, viz oddíl 8.3. IO CS / 29. července

40 CS PROFI AMX Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Návod k instalaci a provozu 8.7 Nastavení akustického signálu V podnabídce Akustický signál lze zapnout nebo vypnout akustický signál. Nastavení Nastavení signálního generátoru Volba Zvuk zap/zvuk vyp Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku Akustický signál a proveďte nastavení, viz oddíl Nastavení chemie V podnabídce Nastavení chemie lze zadat následující nastavení. Nastavení Dávkování mycího prostředku Dávkování lešticího přípravku Plnění chemických hadic Volba Nastavení od výrobce: 2,5 g/l Možný rozsah: 0 9,5 g Nastavení od výrobce: 0,3 g/l Možný rozsah: 0 2,0 g/l Plnění dávkovací hadice mycího prostředku NE/ANO Plnění dávkovací hadice lešticího přípravku NE/ANO Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku Nastavení chemie a proveďte nastavení, viz oddíl 8.3. Pokud se v podnabídce Plnění chemických hadic u dotazu Plnění dávkovací hadice mycího prostředku a/nebo Plnění dávkovací hadice lešticího přípravku nastaví Ano, spustí se proces plnění. Proces plnění se na displeji vizualizuje prostřednictvím časové osy. V případě potřeby lze proces přerušit pomocí tlačítka. 40 IO CS / 29. července. 2014

41 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje 8.9 Konfigurace počitadel pro externí úpravu vody (alternativa) V podnabídce Externí úprava vody lze zadat následující nastavení pro volitelnou externí úpravu vody. Nastavení Nastavení počitadel Vynulování počitadel Množství zbytkové vody Volba Nastavení počitadel Nastavení od výrobce: není aktivováno Vynulování počitadel NE Vynulování počitadel ANO Zbytková kapacita Externí úpravy vody Zobrazuje aktuální stav počitadla demineralizace (množství zbytkové vody do vyčerpání odsolovací patrony). Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku Externí úprava vody a proveďte nastavení, viz oddíl Nastavení tvrdosti vody (alternativa) Pouze při použití volitelného změkčovače. Upozornění: Změkčovač se musí nastavit na aktuální tvrdost vody (dotažte se u místní vodárny). V podnabídce Nastavení tvrdosti vody lze zadat následující nastavení. Nastavení Nastavení tvrdosti vody Volba se provádí při prvním uvedení do provozu Nastavení od výrobce: 30 dh Možný rozsah: 0 30 dh Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku Nastavení tvrdosti vody a proveďte nastavení, viz oddíl 8.3. IO CS / 29. července

42 CS PROFI AMX Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Návod k instalaci a provozu 8.11 Aktivace/deaktivace funkce VAPOSTOP (alternativa) Pouze u modelů s alternativou VAPOSTOP. V podnabídce VAPOSTOP lze po oplachování aktivovat nebo deaktivovat kondenzační fázi (30 s). Nastavení VAPOSTOP Volba Aktivace Deaktivace Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku VAPOSTOP a proveďte nastavení, viz oddíl Zobrazení provozních/hygienických údajů V podnabídce Provozní/hygienické údaje lze vyvolat následující údaje. Nastavení Volba Zobrazení provozních Datum uvedení do provozu údajů Provozní hodiny do dalšího servisu Provozní hodiny celkem Mycí cykly celkem Spotřeba vody celkem Denní provozní hodiny Denní mycí cykly Denní spotřeba vody Zbytková kapacita externí úpravy vody Hygienické údaje Viz oddíl Protokol Viz oddíl Zobrazení nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete podnabídku Provozní/hygienické údaje. Otevřete příslušnou podnabídku zobrazte nastavení, viz oddíl IO CS / 29. července. 2014

43 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Zobrazení hygienických údajů V tomto bodu nabídky jsou uvedeny události, údaje a hlášení relevantní pro hygienu. Seznam začíná aktuálním datem a poslední událostí příslušného dne. Poté se zobrazí následující události příslušného dne, poté události předcházejících dnů. Ukládá se maximálně 1500 událostí. Starší záznamy se vymazávají. Stisknutím tlačítka se dostanete k seznamu provedených mycích programů. Ukládají se následující údaje: Hygienické údaje Hlášení Události Program při poklesu teploty pod požadovanou hodnotu Teplotní dezinfekce přerušena Proces mytí přerušen Nádrž s lešticím přípravkem prázdná Nedostatek lešticího přípravku odstraněn Nádrž s mycím prostředkem prázdná Nedostatek mycího prostředku odstraněn Nádoba na sůl prázdná Nedostatek soli odstraněn Servisní interval uplynul Demineralizační patrona vyčerpána Plnicí program Odčerpávací program Mycí programy Přenos protokolu Pomocí tohoto bodu nabídky lze přenášet provozní a hygienické údaje ve formátu txt na klíč USB. Tento formát lze načíst a zpracovat pomocí standardního softwaru. Postup: Otevřete dveře. Sejměte těsnicí víko rozhraní USB (pravý boční kryt). Zastrčte USB klíč do rozhraní. Vyberte bod nabídky Protokol. Po úspěšném stažení se na displeji objeví hlášení. Vyndejte USB klíč. IO CS / 29. července

44 CS PROFI AMX Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Návod k instalaci a provozu Zavřete rozhraní USB pomocí těsnicího víka Nastavení automatického spuštění V podnabídce Časový spínač lze definovat doby automatického spínání stroje. Existují dvě možnosti: Pomocí bodu nabídky Týdenní program lze definovat různé spínací časy pro jednotlivé dny v týdnu. Pomocí bodu nabídky Denní program lze jednorázově definovat spínací čas pro jeden den. Spínání se musí aktivovat prostřednictvím samostatného bodu nabídky Aktivace/deaktivace. Textový rámeček ukazuje poslední zvolenou možnost ze čtyř možností výběru. V případě aktivovaného spínání zůstane po vypnutí stroje vlevo nahoře na displeji na 30 minut svítit malý symbol hodin. Nastavení Týdenní programy Denní programy Aktivace/deaktivace Volba Dny v týdnu a časy Datum a čas Týdenní program ZAP Denní program ZAP Týdenní a denní program ZAP Časový spínač VYP Denní program Týdenní program Aktivace/deaktivace Nastavení: Otevřete nabídku obsluhy, viz oddíl 8.2. Otevřete nabídku Časový spínač a proveďte nastavení, viz oddíl 8.3. Datum a čas lze navolit a měnit prostřednictvím navigačních tlačítek na displeji. Spínání se dále musí aktivovat prostřednictvím samostatného bodu nabídky Aktivace/deaktivace. Při dosažení času a data se stroj zapne. Dny v týdnu a individuální spínací čas lze navolit a měnit prostřednictvím navigačních tlačítek na displeji. Pro dny v týdnu, ve kterých nemá dojít k žádnému sepnutí, nesmí být uložen žádný čas. Po zadání spínacích časů pro každý den v týdnu se spínání musí aktivovat prostřednictvím samostatného bodu nabídky Aktivace/ deaktivace. Při dosažení časů se stroj zapne. V bodu nabídky Aktivace/deaktivace jsou k dispozici následující čtyři možnosti výběru: Denní program zap: Aktivuje se automatické spínání pro zadané datum. 44 IO CS / 29. července. 2014

45 Návod k instalaci a provozu PROFI AMX CS Možnosti nastavení, provozní a hygienické údaje Týdenní program zap: Aktivuje se automatické spínání pro uložené dny v týdnu a individuální časy. Denní a týdenní program zap: Aktivuje se automatické spínání pro zadané datum a uložené dny v týdnu. Časový spínač vyp: Automatické spínání se obecně deaktivuje. IO CS / 29. července

46 CS PROFI AMX Chybová hlášení a problémy 9 Chybová hlášení a problémy Návod k instalaci a provozu 9.1 Chybová hlášení Zobrazená chybová hlášení se zobrazují v pořadí podle priority. Musejí se potvrdit prostřednictvím navigačního tlačítka. Potvrzená chybová hlášení, u nichž chyba stále trvá, nejprve ztmavnou, aby se mohla zobrazit další hlášení. Pokud se potvrdí všechna chybová hlášení, ale přesto některé chyby přetrvávají, tato hlášení se následně opět zobrazí. Upozornění Je možný omezený provoz. Tlačítko ZAP/VYP svítí střídavě zeleně/červeně. Na displeji se zobrazí kód chyby (viz tabulka). Kód chyby Text hlášení Opatření 003 Není dosažena teplota. Informujte servis. Informujte svého servisního partnera společnosti. 004 Není dosažena teplota. Informujte servis. Informujte svého servisního partnera společnosti. 008 Není dosažena teplota. Informujte servis. Informujte svého servisního partnera společnosti. 009 Není dosažena teplota. Informujte servis. Informujte svého servisního partnera společnosti. 021 Porucha v odtokovém systému. V případě potřeby vyčistěte odtokovou hadici a znovu odčerpejte stroj. 022 Porucha v odtokovém systému. V případě potřeby vyčistěte odtokovou hadici. V případě potřeby vyčistěte odtokovou hadici a znovu odčerpejte stroj. V případě potřeby vyčistěte odtokovou hadici. 029 Program se přerušil. Zavřete Kryt. Zavřete Kryt. 036 Nedostatek mycího prostředku. Doplňte mycí Doplňte mycí prostředek (viz oddíl 6.9). prostředek. 037 Nedostatek lešticího přípravku. Doplňte lešticí Doplňte lešticí přípravek (viz oddíl 6.9). přípravek. 038 Příliš vysoké vstupní napětí! Stroj se vypnul. Nechejte vstupní napětí zkontrolovat elektrikářem (zajistí provozovatel). 039 Program plnění se přerušil. Zavřete Kryt. Zavřete Kryt. 041 Externí úprava vody vyčerpána. Vyměňte. Vyměňte dílčí nebo kompletní odsolovací patronu. 042 Předčišťovací filtr osmózy vyčerpán. Vyměňte. Vyměňte předčišťovací filtr. 043 Nedostatek soli. Doplňte regenerační sůl. Doplňte regenerační sůl (viz oddíl 6.8). 46 IO CS / 29. července. 2014

ECOMAX. Myčky nádobí s krytem MYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu

ECOMAX. Myčky nádobí s krytem MYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu MYCÍ TECHNIKA Myčky nádobí s krytem ECOMAX Ecomax 602-10A Ecomax 602-90A Ecomax 602-11A Ecomax 602S-12A Ecomax 602-12A Ecomax 612-12A Ecomax 602-13A Ecomax 612-40A Ecomax 602-14A Návod k instalaci a provozu

Více

ECOMAX 702. Univerzální myčky MYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu. (Překlad originálního návodu k obsluze)

ECOMAX 702. Univerzální myčky MYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu. (Překlad originálního návodu k obsluze) MYCÍ TECHNIKA Univerzální myčky ECOMAX 702 Návod k instalaci a provozu CS (Překlad originálního návodu k obsluze) DSN: U-15-01 Od sériového č.: 86 56 02001 17. prosince. 2015 CS ECOMAX 702 Návod k instalaci

Více

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.:

MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ. [originální návod) Počínaje sériovým č.: MYČKY NÁDOBÍ ŘADA UP(T)/UX(T) POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ [originální návod) Počínaje sériovým č.: 8664 0001 REV. 25.07.2011 GB DŮLEŽITÉ POZNÁMKY POUŽITÍ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY: Popisované zařízení

Více

PROFI GC. Myčky na mytí sklenic MYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu GC-10A GCS-20A GC-90A

PROFI GC. Myčky na mytí sklenic MYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu GC-10A GCS-20A GC-90A MYCÍ TECHNIKA Myčky na mytí sklenic PROFI GC GC-10A GCS-20A GC-90A Návod k instalaci a provozu CS DSN: GC-13-01 Od sériového čísla: 86 61 03001 3. srpna. 2015 CS PROFI GC Návod k instalaci a provozu Vydává

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NA MYČKU NÁDOBÍ. model LP058-06-CRP

NÁVOD K POUŽITÍ NA MYČKU NÁDOBÍ. model LP058-06-CRP model LP058-06-CRP OBSAH Kapitola 1 PŘEDMLUVA... 3 Kapitola 2 INSTALACE... 4 2.1 VYBALENÍ... 4 2.2 UMÍSTĚNÍ... 4 2.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU... 5 2.4 PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY... 5 2.5 PŘIPOJENÍ

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

PROFI FX. Stroje na mytí nádobí MYCÍ TECHNIKAMYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu. (Originální návod k obsluze) FXLSBäko-10A

PROFI FX. Stroje na mytí nádobí MYCÍ TECHNIKAMYCÍ TECHNIKA. Návod k instalaci a provozu. (Originální návod k obsluze) FXLSBäko-10A MYCÍ TECHNIKAMYCÍ TECHNIKA Stroje na mytí nádobí PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FX-90A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A FXL-10A Návod k instalaci a provozu (Originální návod k obsluze) CS FX-13A FXLS-10A

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

MYCÍ TECHNIKA. Myčky na mytí sklenic PREMAX GCP. Návod k instalaci a provozu GCP-10A. DSN: GC-13-01 Od sériového čísla: 86 61 03001 10. srpna.

MYCÍ TECHNIKA. Myčky na mytí sklenic PREMAX GCP. Návod k instalaci a provozu GCP-10A. DSN: GC-13-01 Od sériového čísla: 86 61 03001 10. srpna. MYCÍ TECHNIKA Myčky na mytí sklenic PREMAX GCP GCP-10A Návod k instalaci a provozu CS DSN: GC-13-01 Od sériového čísla: 86 61 03001 10. srpna. 2015 CS PREMAX GCP Návod k instalaci a provozu Vydává GmbH

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Umývací zařízení dílů

Umývací zařízení dílů BIO-CIRCLE Návod na použití Strana 1 / 9 Umývací zařízení dílů CB Chemie und Biotechnologie GmbH Gütersloh Dovoz a distribuce pro ČR: BIOCHEM CLINTECH s.r.o., Hviezdoslavova 1096/29, 627 00 Brno Tel.:

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

PROFI AM900. Myčky nádobí s krytem. Mycí technika. Návod k instalaci a provozu AM900-10A AM900S-10A AM900-30A AM900-90A

PROFI AM900. Myčky nádobí s krytem. Mycí technika. Návod k instalaci a provozu AM900-10A AM900S-10A AM900-30A AM900-90A Mycí technika Myčky nádobí s krytem PROFI AM900 AM900-10A AM900S-10A AM900-30A AM900-90A Návod k instalaci a provozu (překlad originálního návodu k obsluze) CS DSN: AMX-14-01 Od sériového č.: 86 60 30001

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Návod k použití SMI 47M35EU

Návod k použití SMI 47M35EU Návod k použití SMI 47M35EU Q4ACZM1486 1 7 8 9 10 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec Start 3 1 2 6 4 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Návod k použití SMV 50E00EU

Návod k použití SMV 50E00EU Návod k použití SMV 50E00EU Q4ACZM1464 1 3 12 11 10 Reset 3 sec. ABC 9 Reset 3 sec. 6 3 Start End Program 1 2 3 4 5 678 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Na obrázku je vyobrazen maximální počet

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDW 908 IB XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...14 ÚDRŽBA...16 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 6 CZ OBSAH Bezpečnost... 3. Kvalifi kace uživatele...3. Použité symboly...3.3 Potřebná

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe

Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Detektor netěsností vodovodních instalací SEPP- Safe Určen pro montáž do instalace pitné vody Upozornění: Před montáží a uvedením do provozu si prosím přečtěte návod na montáž a provozní pokyny! Návod

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Zařízení určené k odsávání použitých olejů

Zařízení určené k odsávání použitých olejů Zařízení určené k odsávání použitých olejů 75 l, s odměrným válcem 95 l, s odměrným válcem Návod k obsluze Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 1.2 Konstrukce a popis funkce

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

ROTEX HPSU compact 308

ROTEX HPSU compact 308 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact 308 Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 CZ Vydání 02/2012 Výrobní číslo Zákazník Obsah 1 Bezpečnost...............................................................................

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 coffee wakes up the world Návod k použití Servírovací chladič Typová řada 9192 Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 Podstavný chladič Typová řada 9468 Servírovací chladič Typová řada

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více