ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp až 1241, Kaňkovského, Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8"

Transkript

1 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny: 52,838 % všech hlasů vlastníků jednotek (při zahájení) 51,572 %všech hlasů vlastníků jednotek (při skončení) Do zahájení diskuze (bod 8 programu) bylo shromáždění usnášení schopné. Program: 1. Zahájení schůze svolavatelem. 2. Volba sčitatelů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Zpráva o hospodaření domu za rok 2012; čerpání a splácení úvěru, dotace. 4. Informace k úvěrové smlouvě a schválení dalšího postupu. 5. Postup při vymáhání pohledávek za vlastníky jednotek doplnění. 6. Zpráva o činnosti kontrolní komise, vydání Domovního řádu. 7. Plnění plánu oprav na rok 2012, plán oprav na rok 2013, popř. na následující roky; rozpočet předpokládaných nákladů a výdajů domu na rok Diskuze a závěr. Průběh jednání a přijetí usnesení: Ad 1. Ad 2. Jednání zahájila a přítomné vlastníky a nájemce přivítala zástupkyně pověřeného vlastníka Mgr. Vlasta Kukrálová - ředitelka a prokuristka SBD Praha 8 a konstatovala, že po zjištění osob podepsaných na prezenční listině a elektronicky zaregistrovaných, je na schůzi přítomno, resp. zastoupeno 52,838% všech hlasů vlastníků jednotek, a tedy schůze je usnášeníschopná. Představila pracovní předsednictvo složené z přítomných zaměstnanců pověřeného vlastníka: JUDr. Marty Šmákalové - vedoucí OPÚ, Ing. Ivy Šourkové vedoucí EÚ, pana Miroslava Švarce - vedoucího TPÚ a Ing. Lukáše Opatrného pracovníka TPÚ a JUDr. Zuzany Hrabětové, členky Společenství pro dům čp až 1241, Kaňkovského, Praha 8 (dále jen Společenství nebo SVJ ). Dále představila Ing. Chrudoše Šárku finančního a úvěrového konzultanta, který se Společenstvím spolupracuje v záležitostech úvěrové smlouvy. Krátce informovala přítomné o činnosti pověřeného vlastníka v uplynulém období s tím, že bližší informace budou podány v rámci projednávání jednotlivých bodů programu schůze. Dále sdělila přítomným, že Společenství čelí žalobě manželů Groesslových na bezdůvodné obohacení. Žalobci nejsou spokojení s výší refundace za výměnu oken provedenou před rekonstrukcí domu. Soud dosud jednání nenařídil. Předala slovo JUDr. Zuzaně Hrabětové, která byla pověřena řízením dnešní schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp až 1241, Kaňkovského, Praha 8. Do pracovních funkcí schůze byli navrženi: sčitatelé: Ing. Lukáš Opatrný Mgr. Miroslav Štěpánek Jiří Ciller Jana Dolejšová. Jiří Veselský zapisovatel: JUDr. Marta Šmákalová ověřovatelé zápisu: Ing. Ludmila Volná Veronika Michalicová

2 Návrh byl přítomnými vlastníky schválen. Vzhledem k tomu, že z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, přistoupila JUDr. Hrabětová k projednávání jednotlivých bodů programu. Ad 3. Zpráva o hospodaření domu za rok 2012; čerpání a splácení úvěru, dotace. Zpráva o výsledcích hospodaření domu, splácení úvěru a čerpání dotace v roce 2012 byla předána členům Společenství spolu s pozvánkou na dnešní schůzi. Ing. Šourková doplnila, že na základě požadavků členů Společenství z minulých let, byly ve zprávě podrobně rozepsány nákladové účty ostatní provozní náklady a náklady na ostatní služby. Dále uvedla, že do dnešního dne nedošlo ke změně nákladů oproti údajům uvedeným ve zprávě. Stav na bankovních účtech Společenství k byl ve zprávě uveden. Ke zprávě o hospodaření domu za rok 2012 a zprávě o čerpání a splácení úvěru a k dotaci nebyly žádné dotazy. Shromáždění vlastníků vzalo Zprávu o hospodaření domu za rok 2012; čerpání a splácení úvěru a dotaci na vědomí. Ad 4. Informace k úvěrové smlouvě a schválení dalšího postupu. Písemnou informaci k úvěrové smlouvě obdrželi členové Společenství s dostatečným časovým předstihem. Ing. Šourková informaci doplnila o konkrétní nabídky ročních úrokových sazeb ČSOB a.s. a Komerční banky platných v současné době při fixaci na 10 let a na výpočtech uvedla možnou úsporu na splátkách úroků z úvěru. Na dotaz Ing. Šárka doplnil, že nabídky ročních úrokových sazeb jiných bank nejsou s těmito nabídkami srovnatelné, banky neposkytují úvěr v dostatečné výši nebo požadují záruky, které jsou pro Společenství nepřijatelné (např. blankosměnky, ručení nemovitostí). Mgr. Kukrálová na dotaz k možnosti mimořádné splátky úvěru uvedla, že člen Společenství nemůže mimořádnou splátku provést, neb není účastníkem úvěrové smlouvy, možnost mimořádné splátky Společenstvím s ohledem k nákladům na plánované opravy a údržbu domu a tvorbu fondu dlouhodobých záloh na opravy nedoporučujeme. Po zodpovězení dotazů seznámila JUDr. Hrabětová přítomné s návrhem usnesení. Člen Společenství Jiří Benc podal návrh na doplnění a úpravu usnesení. Tento návrh byl projednán a odsouhlasen přítomnými. Po doplnění a úpravě přijalo shromáždění vlastníků toto usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek: 1. Ukládá pověřenému vlastníkovi pokračovat v poptávání bank a ve vyhodnocování jejich nabídek včetně podmínek, za kterých nabízejí refinancování zůstatku úvěru, tj. výše dalších nákladů, které jsou s refinancováním spojeny. 2. Ukládá pověřenému vlastníkovi, aby dále jednal s ČSOB a.s., tj. se současným věřitelem, s cílem vyjednat a zajistit nejnižší možnou úrokovou sazbu pro zůstatek úvěru. 3. Ukládá pověřenému vlastníkovi předkládat zprávy o jeho činnosti podle bodu 1. a 2. tohoto usnesení kontrolní komisi Společenství a informovat ji o postupu při plnění tohoto usnesení. 4. Souhlasí s uzavřením Dodatku k úvěrové smlouvě uzavřené mezi Společenstvím a ČSOB, a.s. s fixací úrokové sazby do konce doby splácení úvěru, a to pouze za podmínky, že aktuální nabídka ČSOB a.s., tj. úroková sazba a související náklady, bude vyhodnocena jako nejlepší a zmocňuje pověřeného vlastníka k uzavření tohoto Dodatku s ČSOB, a.s. Zároveň ukládá pověřenému vlastníkovi, aby členům Společenství podal o těchto rozhodných skutečnostech písemnou zprávu. 5. Ukládá pověřenému vlastníkovi, aby si vyžádal závaznou písemnou záruku, resp. ujištění od Českomoravské záruční a rozvojové banky, že při refinancování zůstatku úvěru jinou bankou, zůstane dotace na úroky z úvěru poskytovaná Státním fondem rozvoje bydlení zachována, a to jestliže z provedeného vyhodnocení nabídek vyplyne, že bude výhodnější, resp. levnější refinancovat zůstatek úvěru jinou bankou.

3 6. Ukládá pověřenému vlastníkovi svolat schůzi shromáždění vlastníků jednotek k rozhodnutí o refinancování zůstatku úvěru jinou, vybranou bankou, jestliže Společenství obdrží záruku, resp. ujištění od Českomoravské záruční a rozvojové banky podle bodu 5. tohoto usnesení. 7. Ukládá pověřenému vlastníkovi, aby zjistil možnost zkrácení doby splácení úvěru a v případě této možnosti zjistit výši úrokové sazby a dobu fixace při zachování současné výše měsíčních anuitních splátek. V době hlasování přítomno 54,381% spoluvlastnických podílů z toho 48,232% pro, 1,132% proti návrhu, 1,200% se hlasování zdrželo. Usnesení bylo přijato a to 88,693% přítomných. Ad 5. Postup při vymáhání pohledávek za vlastníky jednotek doplnění. Mgr. Kukrálová předložila přítomným vlastníkům návrh kontrolní komise na doplnění již schváleného postupu pověřeného vlastníka při vymáhání a zajištění pohledávek na nákladech spojených se správou domu a pozemku a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním jednotky za vlastníky jednotek. Znění části V. se doplňuje takto (nová věta): Přeplatek z ročního vyúčtování zálohových plateb vlastníka dlužníka se použije nejprve na úhradu jeho splatných pohledávek. V době hlasování přítomno 54,381% spoluvlastnických podílů, z toho 54,381% hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování. Doplnění postupu při vymáhání pohledávek za vlastníky jednotek byl schválen 100% přítomných. Ad 6. Zpráva o činnosti kontrolní komise, vydání Domovního řádu. Zprávu o činnosti kontrolní komise za období od poslední schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp až 1241, Kaňkovského, Praha 8, přednesl pan Miroslav Junk. Shromáždění vlastníků vzalo zprávu kontrolní komise na vědomí. Vydání Domovního řádu Návrh Domovního řádu obdrželi členové společenství spolu s pozvánkou na dnešní schůzi, k předloženému návrhu obdržel pověřený vlastník připomínky, které byly zapracovány, a přítomní byli se změnami Domovního řádu seznámeni Mgr. Kukrálovou. Po zodpovězení dotazů bylo o upraveném návrhu domovního řádu hlasováno. Upravený domovní řád byl schválen 50,931% spoluvlastnických podílů (všech hlasů vlastníků jednotek), tedy 93,656% přítomných a vstupuje v platnost dnem 11. března V době hlasování přítomno 54,381% spoluvlastnických podílů, z toho 50,931% hlasovalo pro, 2,445% proti návrhu, 0,743% se hlasování zdrželo. Ad 7. Plnění plánu oprav na rok 2012, plán oprav na rok 2013, popř. na následující roky; rozpočet předpokládaných nákladů a výdajů domu na rok Pan Švarc seznámil přítomné s akcemi, které byly realizovány v roce 2012 malování společných prostor domu, oprava venkovních rohoží, z pojistného plnění uhrazena oprava pomalované fasády, výměna a zprovoznění domácích telefonů, nezbytná oprava výtahu v domě čp (výměna rozvaděče s doplněním frekvenčního měniče, montáž nové elektroinstalace v kabině a šachtě, elektronické vážení kabiny, ovládací tablo a příprava na nouzový telefon).

4 Po vysvětlení Plánu a nákladů domu na údržbu, opravy a investice na rok 2013 a následující léta bylo rozhodnuto, že v roce 2013 bude provedeno: - Dokončení rekonstrukce interiéru: výměna PVC, oprava nátěru schodišťových madel, případná výměna ,- Kč oprava olejového nátěru schodiště ,- Kč Drobné opravy: obložení vnitřních stěn mezi vstupními dveřmi a prosklenou stěnou dlažbou do výše 2 m včetně rohovníků (použitá dlažba bude shodná s dlažbou vně objektu), osazení hran stěn výtahů v přízemí kovovými nebo plastovými rohovníky, osvětlení zvonkových tabel ,- Kč Úprava vjezdu pro vozíčkáře před domem čp ,- Kč Instalace sítě proti holubům a vyčištění střechy ,- Kč Výměna zářivkových světel ve vestibulech ,- Kč Osazení panikových bezpečnostních zámků, štítů a dovíračů na všech 18 vstupních dveří ,- Kč Doplnění čidel v kolektoru na detekci plynu varianta A - prostředí s nebezpečím výbuchu: všechny detektory nové 24 ks v provedení Ex: ,- Kč Celoplošná likvidace mravenců ,- Kč Celkem: ,- Kč Nedostatky výtahů dle platných norem EU (tzv. rizika výtahů) budou v následujících letech odstraňovány v souladu s výsledky inspekčních prohlídek a s ohledem na finanční možnosti Společenství. Plán a náklady domu na údržbu, opravy a investice na rok 2013 byl schválen 50,826% spoluvlastnických podílů (všech hlasů vlastníků jednotek), tedy 93,457% přítomných. V době hlasování přítomno 54,381% spoluvlastnických podílů, z toho 50,826% pro, 0,389% proti návrhu, 2,834% se hlasování zdrželo. V souvislosti s opakujícími se žádostmi o umožnění umístění soukromých satelitů a antén na společné části domu, bylo shromážděním vlastníků přijato usnesení, že soukromé satelity a antény lze umisťovat pouze na zábradlí lodžií nebo francouzských oken. Usnesení bylo schváleno 51,259% spoluvlastnických podílů (všech hlasů vlastníků jednotek), tedy 97,729% přítomných. V době hlasování přítomno 52,450% spoluvlastnických podílů, z toho 51,259% hlasovalo pro, 0,790% proti návrhu, 0,401% se hlasování zdrželo. Pan Švarc připomenul přítomným, že dne bude v části domu probíhat nutná oprava části plynového potrubí, je nezbytné, aby uživatelé dotčených bytů byli v té době v bytech přítomni. Dále upozornil přítomné, že se v domech pohybují osoby nabízející přechod k jiným dodavatelům elektrické energie, vysvětlil některé problémy, které odběratelům v souvislosti s přechodem k jinému dodavateli vznikají. Vzhledem k tomu, že se množí nabídky poskytovatelů internetových služeb a jejich žádosti o umožnění instalace zařízení pro šíření internetu v domě Kaňkovského 1233 až 1241 ukládá shromáždění vlastníků jednotek pověřenému vlastníkovi: 1) Prověřit tyto nabídky, zjistit podmínky, za jakých budou internetové služby poskytovány koncovým uživatelům. 2) Vyhlásit výběrové řízení na poskytovatele internetových služeb, o termínu výběrového řízení informovat členy Společenství včas, aby se zájemci členové Společenství tohoto výběrového řízení mohli zúčastnit.

5 V době hlasování přítomno 51,572% spoluvlastnických podílů, z toho 35,836% hlasovalo pro, 1,199% proti návrhu, 14,537% se hlasování zdrželo. Usnesení bylo schváleno 35,836% spoluvlastnických podílů (všech hlasů vlastníků jednotek), tedy 69,546% přítomných. Rozpočet předpokládaných nákladů a výdajů domu na rok Ing. Šourková konstatovala, že poslední úprava zálohových plateb na služby poskytované s bydlením proběhla v únoru Vzhledem k výsledku hospodaření Společenství v roce 2012 a vývoji cen energií jsou tyto zálohy pro rok 2013 dostačující. Změna sazby DPH z 20% v roce 2012 na 21% pro rok 2013 se promítá od do zvýšení nákladů na správu domu zajišťovanou pověřeným vlastníkem. Rozpočet předpokládaných nákladů a výdajů domu na rok 2013 byl schválen 51,572% spoluvlastnických podílů (všech hlasů vlastníků jednotek), tedy 100% přítomných. V době hlasování přítomno 51,572% spoluvlastnických podílů, nikdo z přítomných nebyl proti tomuto návrhu, ani se nezdržel hlasování. Ad 8. Diskuze a závěr Ihned po zahájení diskuze přestalo být shromáždění usnášení schopné, převážná část vlastníků opustila sál. Do diskuze se přihlásila paní Groesslová, která po chvíli své vystoupení ukončila pro nezájem členů Společenství. Jednotlivé projednávané body usnesení byly přijaty dostatečným počtem hlasů vlastníků v souladu s 11 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. Výsledek hlasování jednotlivých bodů usnesení je uveden vždy v projednávané kapitole. Protože schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp , Kaňkovského, Praha 8 již nebyla ve 21,05 hod. usnášeníschopná, předsedající schůzi ukončila. Zapsala: Ověřila: JUDr. Marta Šmákalová Veronika Michalicová Ing. Ludmila Volná Informace pro členy Společenství: Po ukončení schůze shromáždění vlastníků byl pověřený vlastník informován technikem KD Ládví, že audio záznam z jednání byl pořízen. Vzhledem k tomu, že pořízení audio záznamu nebylo předem s vlastníky projednáno a pověřený vlastník nemá právo bez jejich souhlasu záznam objednat, dotázali jsme se u vedoucího zvukové techniky KD Ládví, zda a kým byl audio záznam z jednání objednán. Podle jeho sdělení o zhotovení požádala telefonicky paní Groesslová údajně v zastoupení družstva s tím, že náklady na audio záznam mají být připsány na fakturu za pronájem sálu. Vzhledem k tomu, že přítomní vlastníci nedali souhlas k pořízení audio záznamu, respektive záležitost nebyla na schůzi shromáždění vlastníků projednána, neboť o to nikdo nepožádal, byl audio záznam smazán. Společenství uhradí fakturu vystavenou na základě platné písemné objednávky, kterou zajišťoval jako jediný oprávněný pověřený vlastník (tedy za pronájem sálu a ozvučení).

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více