Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?"

Transkript

1 Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které ARAMARK podniká, musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom se vyvarovali čehokoli, co by mohlo být náznakem, byť jen vzdáleně, nějaké nevhodnosti v našem podnikání. V této příručce jsou stručně uvedeny hlavní zásady podnikání společnosti ARAMARK. Pozorně si ji prosím přečtěte a postupujte zcela v souladu s uvedenými body. Všichni zaměstnanci společnosti ARAMARK a členové jejího statutárního orgánu jsou povinni jednat v souladu s těmito zásadami tak, že budou respektovat vymezené principy a dodržovat popsaný způsob jednání. Všechny tyto zásady platí celosvětově. Pokud si všimnete jakéhokoli jednání porušujícího Zásady podnikání nebo nedodržení zákona či závazného právního předpisu či ustanovení nebo pokud máte podezření, že k takovému porušování dochází, projděte si prosím část příručky nazvanou Kam se obrátit s dotazy nebo problémy, které vás znepokojují, kde je uvedeno, jak postupovat. Společnost ARAMARK zřídila pro zaměstnance zelenou linku, která zaznamená vaše podněty a zodpoví vaše otázky. Tuto linku spravuje nezávislá společnost. Bezplatné telefonní číslo, na které můžete volat z USA nebo Kanady, je Zaměstnanci mimo USA a Kanadu mohou volat na účet volaného na Zaměstnanci mohou bez obav z postihu oznámit podezření z porušování Zásad podnikání (včetně stížností týkajících se účetnictví, účetních kontrol ARAMARKu nebo záležitostí souvisejících s auditem). Oznámení může být provedeno anonymně. Zaměstnanci mají také možnost oznámit své obavy přímo pracovníkům ARAMARKu zodpovědným za spravování záležitostí, které se týkají Zásad podnikání. Telefonní čísla osob, na které se můžete obrátit, jsou uvedena na konci této příručky. Kromě toho, pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se etiky podnikání nebo pokud máte pocit, že potřebujete další pokyny, obraťte se na zelenou linku pro zaměstnance ARAMARKu, vašeho nadřízeného, pracovníka vašeho oddělení lidských zdrojů, právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za vaši obchodní jednotku, tajemníka výboru pro Zásady podnikání nebo na Odbor auditu a kontroly. Nepodnikejte žádné kroky, dokud nebudete mít definitivní odpověď. Odpovíme vám okamžitě. Základem našeho podnikání je důvěra zákazníků v ARAMARK. My jako společnost a každý z nás jako jednotlivec nesmíme nikdy učinit nic, co by tuto důvěru narušilo. Joseph Neubauer Prezident a generální ředitel ARAMARK Corporation

2 Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Zákazníci, kteří nás doporučí ostatním, protože neustále překonáváme jejich očekávání. Úspěch měřený růstem naší společnosti, jejích zisků a nás samých. Světová jednička v manažerském servisu. Naše základní principy Protože si vážíme našich vztahů, jednáme se zákazníky jako s dlouhodobými partnery a se všemi ostatními nestranně a s úctou. Protože základem našeho úspěchu je výkon, podporujeme v každém z nás podnikatelského ducha a neustále pracujeme na zlepšování našich služeb. Protože se nám daří růst, hledáme nové trhy a nové příležitosti a inovujeme, abychom zákazníky získali a zároveň si je udrželi. A protože jsme ARAMARK, děláme vše poctivě. i

3 SHRNUTÍ Následuje shrnutí Zásad podnikání korporace ARAMARK. Toto shrnutí je míněno jako užitečný přehled a nemá nahrazovat Zásady podnikání. Od zaměstnanců se očekává, že si přečtou celé znění Zásad podnikání. SOULAD A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ Společnost bere Zásady podnikání velmi vážně. Zásady podnikání společnosti ARAMARK jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci. Kromě toho mají všichni zaměstnanci povinnost informovat o všech případech porušení Zásad podnikání nebo zákona či závazného právního předpisu nebo ustanovení, které jsou jim známy nebo o nichž mají povědomí, tak jak je stanoveno zde. STŘETY ZÁJMŮ A OPERACE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Zásadou společnosti ARAMARK je zákaz faktických, domnělých nebo potenciálních střetů zájmů, pokud nejsou takové střety konkrétně oznámeny a odsouhlaseny, jak je uvedeno v této příručce. Je zásadní, aby se všichni zaměstnanci ARAMARKu vyvarovali jakékoli situace nebo zájmu, které by mohly narušovat jejich rozhodování s ohledem na jejich povinnosti vůči společnosti ARAMARK. ZVEŘEJNĚNÍ Jako obchodní společnost musí ARAMARK zajistit, že její materiály odevzdané příslušným orgánům státního dohledu a další veřejná sdělení poskytují úplné, poctivé, včasné, přesné a srozumitelné údaje. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat zákony v každé zemi, ve které ARAMARK podniká, včetně, nikoli však pouze, zákonů o zaměstnanosti, pracovního práva, zákonů o životním prostředí, antimonopolních zákonů, zákonů o cenných papírech a zákona USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). Každý zaměstnanec ARAMARKu je odpovědný za dodržování všech omezení a požadavků, které tyto zákony a další právní předpisy ukládají. Zaměstnání/rovné příležitosti ARAMARK se zavazuje dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a potenciálními zaměstnanci. Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti nebude tolerováno v žádné podobě. Každý zaměstnanec, který má pocit, že se stal předmětem sexuálního nebo jiného obtěžování na pracovišti, je povinen incident ihned oznámit. Násilí na pracovišti Zásadou společnosti ARAMARK je podporovat bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat aplikovatelné zákony o životním prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti při práci ve všech zemích, ve kterých ARAMARK podniká. Antimonopolní zásada Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony obchodního práva a antimonopolní zákony. Zaměstnanci ARAMARKu se musejí vyvarovat veškerého jednání, které by vedlo k porušení zákonů obchodního práva a antimonopolních zákonů. ii

4 Čestné jednání Zásadou společnosti ARAMARK je soutěžit poctivě a čestně. Žádný zaměstnanec se nesmí účastnit manipulace, zatajování, zneužívání výsadních informací, překrucování podstatných skutečností ani žádných jiných úmyslných nepoctivých jednání. Tajná dohoda Zásadou společnosti ARAMARK je stanovovat ceny, provize a ostatní smluvní podmínky nabízené zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům nezávisle. Korupce a zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat protikorupční zákony a FCPA v USA a ve všech jurisdikcích, kde ARAMARK působí. Porušení autorských práv a softwarové pirátství Zásadou společnosti ARAMARK je respektovat autorská práva náležející jiným osobám a využívat materiály chráněné autorským právem pouze tak, jak to připouští zákon nebo příslušná smlouva. Zneužívání informací v obchodním styku a transakce s cennými papíry Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony o cenných papírech. PŘESNÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony, které vyžadují, aby její účetní knihy a výkazy věrně zobrazovaly skutečnou povahu zaznamenaných transakcí. Z žádného důvodu nikdo nesmí, ať již sám nebo na pokyn jiného, provést nepravdivý, falešný nebo klamný záznam do účetních knih nebo výkazů společnosti ARAMARK. Z žádného důvodu se nesmí jménem společnosti ARAMARK zřídit nebo udržovat nezaznamenané peněžní prostředky či majetky nebo jiné nepatřičné účty. Z žádného důvodu nesmí dojít k úmyslnému opomenutí zaznamenání závazků v účetních knihách a výkazech společnosti ARAMARK. OCHRANA A POUŽÍVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI Zaměstnanci jsou povinni dbát na majetek společnosti ARAMARK. Majetek ARAMARKu, včetně počítačů a související informační technologie, se musí používat v souladu se stanovenými zásadami společnosti ARAMARK. Nevhodné nebo neoprávněné použití kteréhokoli majetku společnosti ARAMARK je porušením těchto Zásad podnikání. DARY A POHOŠTĚNÍ Zaměstnanci ARAMARKu musejí dodržovat vysoké etické standardy při jednání s klienty, možnými zákazníky a dodavateli. Aby ARAMARK zajistil soulad se zákony a zamezil i jen zdání nečestného jednání, ustanovil omezení vztahující se na dary a reprezentační aktivity. Cena a charakter darů a pohoštění by měly být plánované a prováděné způsobem, který vhodně a rozumně napomáhá vedení obchodů ARAMARKu. POLITICKÉ PŘÍSPĚVKY Jakékoli politické příspěvky nebo výdaje poskytnuté společností ARAMARK nebo jejím jménem musejí být v souladu se Zásadami podnikání. Je obecně proti zásadám společnosti ARAMARK, aby obchodní jednotka ARAMARK přiměla zaměstnance k jakémukoli politickému příspěvku nebo výdaji nebo jej za to odměnila. iii

5 ODMĚNY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A DOPORUČENÍ Vyplacení odměn za zprostředkování nebo doporučení v hotovosti nebo naturáliích je bez písemného souhlasu právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za danou obchodní jednotku zakázáno. SOUKROMÍ Zásadou společnosti ARAMARK je chránit individuální spotřebitelské, lékařské, finanční a jiné citlivé osobní údaje, které ARAMARK shromažďuje nebo uchovává o svých zaměstnancích nebo zákaznících, a to v rozsahu požadovaném aplikovatelnými zákony, předpisy a úmluvami o ochraně soukromí a dat. MLČENLIVOST Zaměstnanci musí zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací, které jim svěřila společnost ARAMARK nebo její dodavatelé či zákazníci, s výjimkou případů, kdy prozrazení schválí kancelář hlavního právního zástupce (General Counsel s office) ARAMARKu nebo kdy to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis. KORPORÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTI Členové představenstva a vedoucí pracovníci nesmějí bez souhlasu výboru statutárního orgánu ARAMARKu pro audit a korporátní záležitosti pro svůj osobní prospěch využít příležitosti, které se jim naskytnou díky využití podnikového majetku, informací nebo postavení. Ostatní zaměstnanci nesmějí pro svůj osobní prospěch využít příležitosti, které se jim naskytnou díky využití podnikového majetku, informací nebo postavení, bez souhlasu kanceláře hlavního právního zástupce (General Counsel s office). OSOBNÍ VZTAHY MEZI VEDOUCÍMI ZAMĚSTNANCI A PODŘÍZENÝMI Je v nejlepším zájmu společnosti ARAMARK a jejích zaměstnanců, aby se všechny osoby zaměstnané na vedoucích místech řídily nejvyššími profesionálními standardy, mezi které patří udržování přiměřených osobních vztahů s podřízenými. MIMO ZAMĚSTNÁNÍ Mimopracovní aktivity zaměstnance ARAMARKu by neměly být v rozporu s jeho povinnostmi v ARAMARKu. REAGOVÁNÍ NA VLÁDNÍ A JINÉ DOTAZY Zásadou společnosti ARAMARK je vycházet vstříc všem důvodným požadavkům týkajícím se působení ARAMARKu ze strany federálních, státních či samosprávných institucí ve všech zemích, kde ARAMARK podniká. MÉDIA A VZTAHY S INVESTORY Aby bylo zajištěno profesionální a konzistentní jednání, zaměstnanci jsou povinni se obrátit s každou žádostí médií na výkonného viceprezidenta, Odbor podnikových záležitostí nebo na kancelář hlavního právního zástupce (General Counsel s office). Veškeré dotazy od analytiků nebo pracovníků zabývající se průzkumem trhem či konzultantů mají být předány viceprezidentovi pro vztahy s investory. NELEGÁLNÍ LÁTKY Zásadou společnosti ARAMARK je udržovat na pracovišti prostředí bez drog a zneužívání alkoholu. iv

6 Obsah Sdělení prezidenta... Vnitřní přední obal Naše vize a naše hlavní principy...i Shrnutí zásad... ii SOULAD A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ STŘETY ZÁJMŮ A OPERACE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI...2 ZVEŘEJNĚNÍ...7 DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ...7 Zaměstnání/rovné příležitosti...7 Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti...7 Násilí na pracovišti...8 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci...8 Antimonopolní zásady....9 Čestné jednání...10 Tajná dohoda...10 Korupce a zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA)...11 Porušení autorských práv a softwarové pirátství...12 Zneužívání informací v obchodním styku a transakce s cennými papíry 12 OBCHODNÍ CHOVÁNÍ A PRAKTIKY...14 Přesné vedení účetnictví a výkaznictví...14 Ochrana a používání aktiv společnosti...15 Dary a pohoštění...17 Politické příspěvky...21 Odměny za zprostředkování a doporučení...22 Soukromí...23 Mlčenlivost...23 Korporátní příležitosti...24 Osobní vztahy mezi vedoucími zaměstnanci a podřízenými...24 Vedlejší zaměstnání...25 OSTATNÍ ZÁSADY...25 Reagování na vládní a jiné dotazy...25 Vztahy s médii a investory...26 Nelegální látky...26 VZDÁNÍ SE...26 KAM SE OBRÁTIT S DOTAZY NEBO PROBLÉMY, KTERÉ VÁS ZNEPOKOJUJÍ...27 Poznámka: Částky uvedené v těchto Zásadách podnikání jsou vyjádřeny v amerických dolarech. Částky platné pro ostatní země se přepočítají z amerických dolarů aktuálním směnným kurzem místní měny.

7 SOULAD A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ ARAMARK bere tyto Zásady podnikání velmi vážně. Zásady podnikání společnosti ARAMARK jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci. 1 Kromě toho mají všichni zaměstnanci povinnost prozradit případy porušení těchto Zásad podnikání nebo zákona či závazného právního předpisu nebo ustanovení, které jsou jim známy nebo o nichž mají povědomí,tak jak je stanoveno zde. Zaměstnanci, kteří oznámí porušování Zásad podnikání, tak činí bez rizika potrestání. Postih nebo potrestání za oznámení podezření o protiprávním chování jiného zaměstnancem, jak je stanoveno v těchto Zásadách podnikání, nebo za varování společnosti ARAMARK před pochybnou situací, je v rozporu se zákonem. Příslušné kontaktní informace pro oznámení porušování zásad nebo podezření na takové porušování jsou uvedeny na konci této příručky. Zaměstnanci, kteří nedodržují zásady společnosti ARAMARK, kteří nezveřejní záležitosti, jež mají být oznámeny, kteří nespolupracují při vyšetřování případného přestupku nebo kteří vědomě podají nepravdivou zprávu, budou podrobeni disciplinárnímu řízení, včetně ukončení pracovního poměru a budou proti nim podniknuty příslušné právní kroky. Příslušní zaměstnanci, kteří obdrží tyto Zásady podnikání, budou požádáni, aby potvrdili, že si tuto příručku důkladně prostudovali, a že souhlasí se všemi zásadami ARAMARKu, které se týkají obchodních praktik. Jednou za čas budou tito zaměstnanci požádáni, aby potvrdili, že tuto příručku v poslední době četli a nadále dodržují zásady, které jsou v ní obsaženy. 1 Pokud není stanoveno jinak nebo pokud toto pojetí zjevně nelze uplatnit, pojem zaměstnanec se v celých zásadách podnikání vztahuje k jakémukoli členovi statutárního orgánu, vedoucímu pracovníkovi nebo kterémukoli jinému zaměstnanci společnosti ARAMARK. 1

8 STŘETY ZÁJMŮ A TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Zásadou společnosti ARAMARK je zakázat faktické, domnělé nebo potenciální střety zájmů, pokud nejsou takové střety konkrétně oznámeny a odsouhlaseny, jak je uvedeno níže. Je nutné, aby se všichni zaměstnanci ARAMARKu vyvarovali jakékoli situace nebo zájmu, které by mohly narušovat jejich rozhodování s ohledem na jejich povinnosti vůči společnosti ARAMARK. Ke střetu zájmů dochází, jestliže zaměstnanec ARAMARKu nebo člen jeho nejbližší rodiny 2 je v postavení, díky kterému může mít osobní prospěch z transakce, která se týká ARAMARKu nebo ve které může být názor zaměstnance ARAMARKu ovlivněn finančním nebo jiným vztahem s klientem nebo dodavatelem. Ke střetu zájmů může dojít například: má-li zaměstnanec finanční zájem, který by mohl ovlivnit jeho nebo její osobní úsudek, nezíská-li zaměstnanec díky přístupu k důvěrným informacím osobní prospěch nebo zneužije-li zaměstnanec svého postavení ve společnosti ARAMARK tak, že mu z toho plyne osobní prospěch. Ke střetu zájmů může dojít, když má zaměstnanec přímý nebo nepřímý osobní zájem na některém dodavateli nebo zákazníkovi společnosti ARAMARK. O nepřímý zájem by se jednalo například, pokud by člen zaměstnancovi nejbližší rodiny měl zájem na některém dodavateli nebo zákazníkovi společnosti ARAMARK. Jednoduše řečeno, střet zájmů je situace, ve které zaměstnanec ARAMARKu je nebo může být pod protichůdnými tlaky: na jedné straně existuje tlak učinit to, co je nejlepší pro ARAMARK, a na druhé straně je tlak učinit to, co je nejlepší pro něho/ni samotného/samotnou nebo pro člena jeho/její nejbližší rodiny. Společnost ARAMARK zjistila, že jakmile se zaměstnanec dostane do takové situace, často poškodí sám/sama sebe ve prospěch ARAMARKu a občas poškodí ARAMARK ve svůj vlastní prospěch. Abychom mohli zhodnotit, zda je zaměstnanec pod takovými protichůdnými tlaky, vyžadují Zásady podnikání, aby zaměstnanec oznámil jakoukoli situaci (včetně situace spřízněné osoby, jak je popsáno níže), která by mohla vést k domnělému nebo skutečnému střetu zájmů. Pokud se zaměstnanec domnívá, že by u něho/ní mohlo dojít ke střetu zájmů, nebo pokud si je vědom potenciálního střetu zájmů u někoho jiného, musí takovýto konflikt oznámit právnímu zástupci ARAMARKu zodpovědnému za jeho nebo její obchodní jednotku. Vedoucí pracovníci a členové statutárního orgánu mají povinnost oznámit situaci domnělého nebo skutečného střetu 2 Mezi členy nejbližší rodiny patří manžel/manželka takového zaměstnance/zaměstnankyně, jeho/její rodiče, děti, sourozenci, tchýně, tchán, zeťové a snachy, švagři a švagrové, partner/ka ve společné domácnosti a kdokoli (kromě zaměstnance), kdo s tímto zaměstnancem sdílí společnou domácnost. 2

9 zájmů, která se jich týká, výboru statutárního orgánu ARAMARKu pro audit a korporátní záležitosti. Bude stanoveno, zda má být zájem nepovolen nebo zda je zapotřebí podniknout jiné kroky. Pokud nezískal souhlas (jak je popsáno výše), za normálních okolností se zaměstnanec ani nikdo z členů jeho nejbližší rodiny nesmí získat ani držet podstatný podíl ve společnosti, která je dodavatelem nebo zákazníkem ARAMARKu nebo ve společnosti ve které je ARAMARK angažován. Za normálních okolností se investice menší než dvě procenta (2 %) akcií společnosti v oběhu a menší než pět procent (5 %) čistého jmění zaměstnance nepovažuje za podstatný podíl za předpokladu, že akcie jsou k dispozici široké veřejnosti na uznávané větší mezinárodní burze cenných papírů. Nicméně jestliže je zaměstnanec přímo nebo nepřímo zapojen do jednání ovlivňující takovou společnost a ARAMARK týkající se výběru takové společnosti jako dodavatele nebo do dohledu nad operacemi či činností takovéto společnosti v jejím vztahu k ARAMARKu, ani tento zaměstnanec, ani člen jeho nejbližší rodiny nesmí koupit akcie takovéto společnosti ani žádnou jinou formu vlastnictví, pokud není tato společnost zahrnuta do indexu Standard and Poor s 500 nebo nemá tržní kapitalizaci alespoň 5 miliard dolarů ( ,- USD). Jestliže je zaměstnanec nebo člen jeho/její nejbližší rodiny již v majetkovém postavení, které výše uvedené požadavky vylučují, zaměstnanec je povinen požádat právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za jeho nebo její obchodní jednotku (v případě člena statutárního orgánu nebo vedoucího pracovníka výbor správní rady pro audit a korporátní záležitosti), aby určil, zda může zůstat zapojen do jednání, výběru nebo dohledu. V takových situacích je třeba věnovat pozornost také zásadám o Zneužití informací v obchodním styku a transakcích s cennými papíry, kde jsou další omezení. Dále pokud nebyl získán souhlas, v případě vedoucích pracovníků a členů statutárního orgánu od výboru statutárního orgánu ARAMARKu pro audit a korporátní záležitosti a v případě ostatních zaměstnanců od kanceláře hlavního právního zástupce (General Counsel s office), zaměstnanci společnosti ARAMARK se nesmí stát společníky v partnerských obchodních společnostech nebo jiných společných podnicích, které významným způsobem obchodují s ARAMARKem nebo které byly zřízeny speciálně za účelem účasti na transakcích se společností ARAMARK. Ke střetu zájmů může dojít také, když na jedné straně transakce je zaměstnanec ARAMARKu, který jedná na základě svého postavení ve společnosti ARAMARK a který společnost ARAMARK zastupuje, a na druhé straně transakce je spřízněná osoba. Spřízněné osoby jsou v zásadě takové strany, které mezi sebou nejednají jako nezávislé strany. Mezi spřízněné osoby patří: organizace, jejíž vedoucí pracovník nebo společník je zaměstnancem společnosti ARAMARK, organizace, v níž zaměstnanec společnosti ARAMARK drží deseti procentní (10%) anebo větší podíl na základním kapitálu, libovolný trust, ve kterém má zaměstnanec společnosti ARAMARK podstatný podíl nebo kde zastává postavení správce majetku či podobnou svěřeneckou funkci, nebo 3

10 člen nejbližší rodiny zaměstnance společnosti ARAMARK, který může mít podstatný vliv na obchodní transakci s organizací, kde je vedoucím pracovníkem, členem statutárního orgánu nebo společníkem, nebo být touto transakcí ovlivněn. Tyto zásady se soustřeďují pouze na takové situace, kdy účast spřízněné osoby vede ke střetu zájmů. Transakce, ve které zaměstnanec společnosti ARAMARK doporučuje, jedná nebo uzavírá dohodu jménem ARAMARKu s osobou nebo subjektem, který je ve vztahu k němu nebo k ní spřízněnou osobou, by představovala střet zájmů. Nicméně situace, kdy se zaměstnanec společnosti ARAMARK, u kterého existuje vztah se spřízněnou osobou, doporučování, jednání nebo uzavírání dohody s jeho nebo její spřízněnou osobou přímo ani nepřímo neúčastní, by střet zájmů nepředstavovala. Pokud se zaměstnanec domnívá, že existuje transakce se spřízněnou osobou nebo k ní může dojít, musí ji bezezbytku oznámit stejným způsobem, jaký je uveden ve všeobecných ustanoveních o střetu zájmů v této příručce. PŘÍKLADY: STŘETY ZÁJMŮ A TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Následují příklady střetu zájmů a spřízněných osob. Tyto příklady jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nepředstavují vyčerpávající seznam takových situací. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně konkrétní situace, které čelíte, požádejte o radu. Příklad 1: Přímý manažer stravovacích služeb ARAMARK ve vysokoškolské jídelně koupí restauraci ve stejné geografické oblasti, kde je zákazník ARAMARKu, u kterého je manažer zaměstnán. Analýza: Provozování restaurace je velmi podobné provozování stravovacích služeb společnosti ARAMARK. Dochází ke střetu zájmů, přestože se manažer nikdy neangažuje v aktivitách, které jsou nevhodné nebo v rozporu se zájmy ARAMARKu, a i přestože zde možná neexistuje přímá konkurence mezi provozováním jídelny ARAMARK a restaurací. Jedná se o střet zájmů, protože manažer se může dostat do situace, ve které mohou nastat protichůdné tlaky: tlak dělat to, co je nejlepší pro ARAMARK na jedné straně, a tlak dělat to, co je nejlepší pro restauraci na straně druhé. Dodavatel může například nabídnout restauraci zvláštní zacházení za podmínky, že manažer zařídí, aby společnost ARAMARK nakupovala od stejného dodavatele. Zaměstnanec by čelil protichůdným tlakům také v případě, že by restaurace a ARAMARK nakupovaly od společného dodavatele a buď ARAMARK nebo restaurace by, z naprosto korektních obchodních důvodů, chtěly změnit dodavatele. A konečně, restaurace a jídelna mohou přijímat zaměstnance na stejném trhu práce nebo stálí zákazníci a dodavatelé se mohou domnívat, že restaurace je aktivitou společnosti ARAMARK, a takový dojem může ovlivnit jejich rozhodování. Příklad 2: Manžel/manželka zaměstnance společnosti ARAMARK koupí pekařství, které by mohlo dodávat chléb, rohlíky, koláče a další zboží do zařízení ARAMARK, kde zaměstnanec 4

11 ARAMARKu pracuje. Zaměstnanec ARAMARKu o nákupech přímo nerozhoduje, ale má na toto rozhodování vliv. Analýza: Přestože na tom, že manželka/manžel vlastní pekařství, není nic nepatřičného, společnost ARAMARK by od tohoto pekařství neměla nakupovat, protože pekařství by bylo spřízněnou osobou a takové nákupy by představovaly střet zájmů. Zaměstnanec se může dostat do protichůdných tlaků. Na jedné straně může být potenciální prodej společnosti ARAMARK v nejlepším zájmu pekařství, na druhé straně nákupy u tohoto konkrétního pekařství mohou, ale nemusejí být v nejlepším zájmu společnosti ARAMARK. Uskutečnění nákupů z tohoto pekařství by vyvolalo spoustu otázek. Za jakou cenu by se mělo zboží prodávat? Jak řešit vracení podřadného zboží? Kolik by se mělo objednat z každého druhu zboží? Jaké by měly být platební podmínky? Střetu zájmů se nelze vyhnout jednoduše prodejem společnosti ARAMARK za spravedlivé nebo příznivé ceny. Konflikt spočívá vzhledem k zainteresovanosti manželského partnera na pekařství v samotné situaci. Jak by mohlo pekařství určit, zda jsou všechny účtované ceny spravedlivé? Jak často by se musely ceny sledovat? Kdo by měl platit náklady na takovéto sledování? Pokud by se společnost ARAMARK rozhodla od pekařství nakupovat, neexistuje praktický způsob, jak zajistit, aby taková situace zůstala bez problémů. Příklad 3: Manažer bezprostředně odpovědný za zařízení ARAMARK koupí spolu s kontaktní osobou zákazníka ARAMARKu podnik zabývající se pronájmem vybavení. Podnik nepronajímá vybavení společnosti ARAMARK a ani jí nekonkuruje. Analýza: I zde vyvstává problém protichůdných tlaků. Například jestliže musí manažer sjednat výhodnější cenu nebo prodloužení doby platnosti provozní smlouvy ARAMARKu, bude manažer při jednání s kontaktní osobou klienta pod protichůdnými tlaky. Na jedné straně musí manažer zastupovat ARAMARK a získat maximální možné úlevy a možná dokonce ukončit smlouvu. Na druhé straně tvrdá jednání mohou nepříznivě ovlivnit manažerův vztah s kontaktní osobou. To může mít negativní dopad na společnou osobní investici. Vedoucí pracovník by se neměl s kontaktní osobou klienta dostat do vztahu, který by třetí strany mohly považovat za úzce propojený. Tento dojem sám o sobě by byl v rozporu s nejlepšími zájmy ARAMARKu a představuje situaci, které je nutné se vyvarovat. Zásady společnosti ARAMARK proto vyžadují, aby se všichni zaměstnance společnosti ARAMARK vyvarovali společných investic s pracovníky zákazníků a dodavatelů. Příklad 4: Zaměstnanec společnosti ARAMARK má třetinový podíl na soukromé investiční společnosti, která vlastní budovu s kancelářskými prostory. ARAMARK a investiční skupina chtějí uzavřít smlouvu o pronájmu kancelářských prostor. Analýza: Investiční skupina je vzhledem k zaměstnancovu vlastnictví třetinového podílu spřízněnou osobou. Protichůdné tlaky na zaměstnance vyplývající z pronájmu není těžké identifikovat. Nájem by měl být vysoký nebo nízký? Za vybavení budovy by měl platit 5

12 ARAMARK nebo investiční skupina? Měla by existovat možnost prodloužení doby platnosti? Měla by existovat možnost koupě? Na jedné straně bude zaměstnanec chtít to, co je nejlepší pro ARAMARK, a na druhé straně se bude snažit o to to, co je nejlepší pro investiční skupinu. Podle zásad společnosti ARAMARK je nutné se takových situací, pokud možno, vyvarovat. Příklad 5: Skupina zaměstnanců společnosti ARAMARK má za úkol vybrat softwarovou společnost, která by dodala ARAMARKu specializovaný personální informační systém. Softwarová společnost by software vyvinula a upravila tak, aby splňoval potřeby ARAMARKu. Po provedení analýzy schopností společnosti a po uskutečnění jednání se někteří členové operační skupiny domnívají, že kmenové akcie softwarové společnosti by byly dobrou osobní investicí. Burzovní hodnota softwarové společnosti je menší než ,- USD a její kmenové akcie se obchodují na NASDAQ (burze). Během výběrového řízení se každý člen operační skupiny ARAMARKu setká s vedoucími pracovníky softwarové společnosti a získá informace o společnosti a jejích vyhlídkách. Analýza: Podle zásad společnosti ARAMARK o střetu zájmů by byla koupě akcií softwarové společnosti kterýmkoli ze zaměstnanců ARAMARKu z operační skupiny porušením Zásad podnikání, protože burzovní hodnota softwarové společnosti nečiní alespoň ,- USD. Rozhodování těchto osob o tom, zda by tato softwarová společnost a její produkty byly v nejlepším zájmu ARAMARKu, může být ovlivněno jejich vlastní finanční zainteresovaností na společnosti. Kromě toho pokud by softwarová společnost nepostupovala v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ARAMARK, zrušení transakce s co nejmenší možnou újmou pro ARAMARK by bylo střetem zájmů. Koupí akcií softwarové společnosti by členové operační skupiny ARAMARKu mohli také porušit zákony o cenných papírech a tyto Zásady podnikání. Členové operační skupiny, jejich bezprostřední rodiny a členové managementu ARAMARKu zodpovědní za konečný výběr dodavatele proto nesmějí během jednání nebo po podepsání kontraktu koupit akcie softwarové společnosti. Viz také zásady o zneužití informací v obchodním styku a transakcích s cennými papíry uvedené níže. Příklad 6: Oddělení nákupu společnosti ARAMARK jedná o novém kontraktu s velkou společností s nealkoholickými nápoji, jejíž akcie jsou uvedeny v indexu Standard and Poor s 500. Analýza: Podle zásad společnosti ARAMARK o střetu zájmů mohou členové oddělení zapojení do jednání o tomto kontraktu a jejich bezprostřední rodiny a všichni další zaměstnanci, kteří o jednání vědí, vlastnit během jednání a po dobu trvání kontraktu akcie společnosti s nealkoholickými nápoji, protože akcie jsou zařazeny do indexu Standard and Poor s 500. To vše za podmínky, že jejich vlastnictví je v souladu se zásadními limity. Nicméně viz zásady o zneužití informací v obchodním styku a transakcích s cennými papíry uvedené níže. 6

13 ZVEŘEJNĚNÍ Jako obchodní společnost musí ARAMARK zajistit, že její materiály odevzdané příslušným orgánům státního dohledu a další veřejná sdělení poskytují úplné, poctivé, včasné, přesné a srozumitelné údaje. Všichni zaměstnanci zapojení do procesu zveřejnění údajů společnosti nesou odpovědnost za své jednání v souladu s těmito zásadami. Tyto osoby by měly být především obeznámeny s požadavky na zveřejnění aplikovatelnými na společnost a nesmějí vědomě překroutit nebo opomenout podstatná fakta o společnosti ARAMARK vůči ostatním nebo vědomě způsobit takové překroucení či opomenutí u ostatních, ať již v rámci společnosti nebo mimo ni, včetně nezávislých auditorů ARAMARKu. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat zákony v každé zemi, ve které ARAMARK podniká, včetně, nikoli však pouze, zákonů o zaměstnanosti, pracovního práva, zákonů o životním prostředí, antimonopolních zákonů, zákonů o cenných papírech a zákona USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). Je na odpovědnosti každého zaměstnance ARAMARKu dodržovat omezení a požadavky, které tyto zákony a právní předpisy ukládají. Zaměstnání/rovné příležitosti ARAMARK se zavazuje dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a potenciálními zaměstnanci. Zásadou společnosti ARAMARK je přijímat, povyšovat, odměňovat, postihovat a činit veškerá další personální rozhodnutí bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnostní původ, věk, pohlaví, sexuální orientaci a invaliditu (a v USA statut invalidních veteránů nebo veteránů z Vietnamu). Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti nebude tolerováno v žádné podobě. Každý zaměstnanec, který má pocit, že se stal předmětem sexuálního nebo jiného obtěžování na pracovišti, je povinen incident ihned oznámit.. Nadřízený nesmí vyhrožovat nebo naznačovat, ať již explicitně či implicitně, že zaměstnancovo odmítnutí pokusů o sexuální sblížení bude mít nepříznivý dopad na pokračování pracovního poměru zaměstnance, jeho odměny, pracovní ohodnocení, povýšení, přidělené povinnosti nebo jakékoli jiné podmínky zaměstnání. 7

14 Je zakázáno rovněž jednání, které snižuje důstojnost zaměstnance, jako jsou urážky nebo ponižující sexuální poznámky nebo chování či ponižující vtipy, nebo chování, které vytváří zastrašující, nepřátelské nebo útočné pracovní prostředí, ať již ze strany nadřízených nebo jiných zaměstnanců. Každý zaměstnanec, který má pocit, že se stal předmětem sexuálního nebo jiného obtěžování na pracovišti, je povinen incident ihned oznámit svému nadřízenému. Pokud to není vhodné, musí incident oznámit na zelenou linku pro zaměstnance ARAMARKu, další úrovni vedení, kterému je podřízen přímý nadřízený zaměstnance nebo personálnímu oddělení obchodní jednotky, ve které zaměstnanec pracuje. Nadřízený, který obdrží stížnost na sexuální nebo jiné obtěžování na pracovišti, musí okamžitě kontaktovat personální oddělení obchodní jednotky, ve které zaměstnanec pracuje. Bude provedeno šetření, a pokud to bude oprávněné, přistoupí se k disciplinárnímu řízení včetně případné výpovědi. Násilí na pracovišti Zásadou společnosti ARAMARK je podporovat bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Násilí, výhružky, zastrašování a jiné podobné chování na pracovišti nebude tolerováno. Výhružky nebo útoky musejí být oznámeny nejdříve vašemu nadřízenému, bezpečnostní službě na místě, pokud je k dispozici, nebo místní policejní stanici. Životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat aplikovatelné zákony o životním prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti při práci ve všech zemích, ve kterých ARAMARK podniká. Zaměstnanci ARAMARKu se vždy vynasnaží provádět obchodní operace tak, aby při tom chránili životní prostředí a lidské zdraví a bezpečnost při práci. ARAMARK se snaží zajistit každému zaměstnanci bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Každý zaměstnanec zodpovídá za přispívání k bezpečnému a zdravému pracovnímu prostředí pro všechny zaměstnance a za jeho udržení tím, že bude dodržovat bezpečnostní a zdravotní předpisy, zásady a postupy a že vždy bude informovat o nehodách, zraněních a nebezpečných zařízeních, postupech či podmínkách. 8

15 Antimonopolní zásady Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony obchodního práva a antimonopolní zákony. Zaměstnanci ARAMARKu se musejí vyvarovat veškerého jednání, které by vedlo k porušením zákonů obchodního práva a antimonopolních zákonů. ARAMARK zakazuje následující jednání: (1) Dohody o určení cen. Mezi dohody o určení cen patří ústně, tacitně nebo konkludentně uzavřené dohody nebo ujednání o cenách mezi soutěžiteli. Téměř každá komunikace mezi soutěžiteli týkající se nějakým způsobem cen může vyústit v obvinění z uzavření dohody o určení cen. Dotazníky obchodních sdružení a podobné, které zjišťují informace týkající se cen, nevyplňujte a všechny takové dotazníky jste povinni předat právnímu zástupci ARAMARKu zodpovědnému za danou obchodní jednotku. (2) Zakázané dohody o nabídkách tzv. bidrigging. Jedná se o jakékoli dohody o zdržení se nabídky, o nabídce za určitou cenu nebo o podání ochranné nabídky (nabídka, které je záměrně méně výhodná než nabídka konkurenta). (3) Rozdělení oblastí nebo zákazníků. Jedná se o jakoukoli dohodu mezi konkurenty, která zavazuje nebo vede k rozdělení nebo přidělení zákazníků či oblastí, kterým nebo kde se poskytují služby. (4) Dohody o neobchodování. Tyto zahrnují jakékoli dohody mezi konkurenty o odmítnutí prodávat nějaké osobě nebo od ní nakupovat. Pokud na jakémkoli setkání s konkurencí padnou tato témata -- stanovování cen, nabídková řízení, rozdělení oblastí nebo zákazníků či dohody o neobchodování - a to v jakékoli podobě nebo jakýmkoli způsobem, přítomný zaměstnanec ARAMARKu musí jednání okamžitě opustit. Okolnosti musejí být následně oznámeny kanceláři hlavního právního zástupce (General Counsel s office), aby bylo možné učinit vhodná nápravná opatření. Zaměstnanci, kteří se účastní setkání nabízejících, obchodních zasedání, setkání obchodních sdružení nebo jakéhokoli jiného setkání, kde je přítomna konkurence, musejí mít na paměti, že jednání popsané výše je zakázané. Antimonopolní zákony a zákony o regulaci obchodu se mohou v různých zemích lišit a veškeré otázky týkající se konkrétního jednání nebo situace adresujte právními zástupci ARAMARKu zodpovědnému za danou obchodní jednotku. Nicméně zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony a čestně soupeřit s konkurencí v rámci každé jurisdikce. 9

16 Čestné jednání Zásadou společnosti ARAMARK je soutěžit poctivě a čestně. Žádný zaměstnanec se nesmí účastnit manipulace, zatajování, zneužívání výsadních informací, překrucování podstatných skutečností ani žádných jiných úmyslných nepoctivých jednání. Vnitrostátní právní předpisy zakazují nekalé soutěžní jednání a nečestné nebo podvodné jednání a praktiky. Tyto zákony, jako například zákony na ochranu hospodářské soutěže, jsou koncipovány k ochraně konkurence a spotřebitelů. Mezi příklady zakázaného jednání patří: krádež nebo zneužití chráněných, důvěrných nebo tajných obchodních informací; úplatky nebo odstupné za účelem uzavření obchodu nebo porušení dohod ze strany někoho jiného; činění falešných, podvodných nebo zlehčujících tvrzení nebo srovnání týkajících se konkurence nebo jejich služeb či produktů; klamavé označení zboží nebo služeb a kladná tvrzení týkající se služeb nebo produktů společnosti ARAMARK, aniž by k tomu existoval důvodný podklad. Tvrzení učiněná společností nebo jejím jménem, včetně tvrzení v reklamě, propagačních materiálech, nabídkách, návrzích a prodejních prezentacích, musejí být pravdivá a mít přiměřený základ a nesmějí být zavádějící nebo záměrně snadno nesprávně vyložitelná. Tajná dohoda Zásadou společnosti ARAMARK je stanovovat ceny, provize a ostatní smluvní podmínky nabízené zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům nezávisle. Podnikání společnosti ARAMARK se vyznačovalo a vyznačuje tvrdou konkurencí. ARAMARKu se v této atmosféře daří a máme v úmyslu v našich zásadách konkurence k našemu vlastnímu prospěchu pokračovat. V souvislosti se zásadami tvrdé konkurence ARAMARKu a souladem s aplikovatelnými antimonopolními zákony a zákony o regulaci obchodu je nezbytné, aby společnost ARAMARK stanovovala ceny, provize a další smluvní podmínky nabízené zákazníkům a potenciálním zákazníkům nezávisle na jiných společnostech. Všichni zaměstnanci ARAMARKu jsou povinni tyto principy dodržovat a zajistit, aby je dodržovali osoby, které se jim zodpovídají. Ceny, provize, podmínky nabídky a další smluvní podmínky se tudíž nesmějí projednávat s konkurenty ARAMARKu. 10

17 Korupce a zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat protikorupční zákony a zákon o zahraničních korupčních praktikách v USA (FCPA) a ve všech jurisdikcích, kde ARAMARK působí. Žádný zaměstnanec společnosti ARAMARK nesmí uzavřít dohodu nebo ujednání, jejichž součástí jsou provize, slevy, úplatky apod., jestliže zaměstnanec ví nebo tuší, že to pravděpodobně povede k něčí neodpovídající odměně v souvislosti s existujícím nebo potenciálním obchodem, ať již tato osoba je nebo není vládním zaměstnancem. Podle protikorupčních ustanovení FCPA je nezákonné zaplatit nebo nabídnout zaplacení peněžité částky nebo poskytnout dar či hodnotnou věc zahraničnímu činiteli za účelem ovlivnění některého kroku nebo rozhodnutí, které je v jeho zákonné pravomoci. Zákon FCPA je vykládán široce, aby pokryl téměř jakoukoli platbu nebo dar cizímu vládnímu činiteli. Definice cizího vládního činitele je rovněž velmi široká. Patří sem vedoucí pracovníci a zaměstnanci jakékoli vládní agentury (nebo kdokoli vykonávající podobnou funkci), jakož i vedoucí pracovníci a zaměstnanci společností ovládaných státem (jako například pracovníci státem vlastněných aerolinií nebo veřejných nemocnic), mezinárodních organizací (jako například OSN), politických stran, funkcionáři politických stran a kandidáti na veřejné úřady. FCPA zakazuje přímé i nepřímé platby vládním činitelům. Kromě toho je nezákonné dovolit třetí straně (jako je například poradce, agent, zástupce nebo distributor) činit to, co není přímo dovoleno ARAMARKu. Zaměstnanec společnosti ARAMARK, který si chce zajistit služby poradce, agenta nebo jiné třetí strany v souvislosti se získáním nových obchodů nebo udržením existujících obchodů, musí kontaktovat právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za danou obchodní jednotku s žádostí o další pokyny. FCPA obsahuje výjimku pro takzvané odměny za urychlené vyřízení. Odměna za urychlené vyřízení je menší (obvykle méně než 100 USD) finanční částka za poskytnutí rutinního úkonu nebo služby státní správy, jako je vyřízení víza nebo doručení dopisu. Výklad této výjimky je velmi úzký. Žádná platba za urychlené vyřízení nesmí být poskytnuta bez předchozího souhlasu právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za danou obchodní jednotku. Každá uskutečněná platba za urychlené vyřízení musí být přesně popsána v účetních knihách a výkazech společnosti ARAMARK. Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat podmínky zákona FCPA vyplývající jak z jeho doslovného znění, tak i z jeho smyslu. Jakákoli platba nebo dar cizímu činiteli z libovolného důvodu (kromě zanedbatelných suvenýrů z dovolené) je porušením Zásad podnikání, pokud dar nebo platbu předem neprověřil a neschválil právní zástupce ARAMARKu zodpovědný za obchodní jednotku. Podle ustanovení tohoto zákona se FCPA omezuje na platby státním činitelům, nicméně zásady společnosti ARAMARK jdou ještě dále a zakazují jakékoli podobné pochybné platby komukoli, ať již daná osoba je nebo není státním či veřejným činitelem. 11

18 Porušení autorských práv a softwarové pirátství Zásadou společnosti ARAMARK je respektovat autorská práva náležející jiným osobám a používat materiály chráněné autorským právem pouze tak, jak to připouští zákon nebo příslušná smlouva. Zásadou společnosti ARAMARK je používat software chráněný autorským právem a jeho podpůrnou dokumentaci pouze tak, jak to dovoluje licenční smlouva na tento software. Žádný zaměstnanec nesmí pořizovat kopie softwaru chráněného autorským právem ani jeho podpůrné dokumentace, prodávat ho dále ani ho převádět, jestliže licenční smlouva na tento software takovou činnost nepovoluje. Zneužívaní informací v obchodním styku a transakce s cennými papíry Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony o cenných papírech. Zásady společnosti ARAMARK proti zneužívání informací v obchodním styku jsou koncipovány tak, aby napomáhaly souladu se zákony o cenných papírech a chránily ARAMARK, jakož i zástupce společnosti ARAMARK, před velmi závažnými riziky a sankcemi, ke kterým může porušení těchto zákonů vést. Zneužití informací v obchodním styku je jak nelegální, tak i neetické. Právní předpisy, zásady společnosti ARAMARK o obchodování s cennými papíry a její Zásady podnikání zakazují zaměstnancům ARAMARKu, kteří se seznámí s podstatnými, neveřejnými informacemi o ARAMARKu, dodavatelích, klientech, konkurentech a ostatních, použít tyto informace při koupi nebo prodeji (včetně případů pověření jiné osoby koupí nebo prodejem cenných papírů ve váš prospěch) cenných papírů ARAMARKu nebo cenných papírů kterékoli jiné společnosti (ať již dodavatele, konkurenta, klienta nebo jiné společnosti) a prozrazení takových informací ostatním osobám, které by je mohly využít k obchodování. Podstatné neveřejné informace jsou jakékoli informace, které by investor považoval za důležité při rozhodování, zda koupit, prodat nebo držet cenné papíry. Může se jednat například o neoznámený záměr společnosti ARAMARK udělit nebo přijmout významnou zakázku, vstoupit na nový trh nebo získat jiný podnik. Podstatné informace se nemusejí týkat podnikání společnosti. Podstatné mohou být informace o obsahu chystaného článku ve finančním tisku, u kterého se očekává, že ovlivní tržní cenu cenných papírů. Kromě toho i náhodné prozrazení podstatných neveřejných informací bez záměru osobního obohacení (včetně prozrazení ostatním zaměstnancům, kteří to nepotřebují vědět) je v rozporu s nejlepšími zájmy společnosti ARAMARK a může představovat porušení zákonů o cenných papírech a je nezbytné se ho vyvarovat. 12

19 Zaměstnanci ARAMARKu se musejí řídit také dalšími zásadami, které se vztahují na cenné papíry, včetně zásad týkajících se zajišťovacích transakcí (tzv. hedgingu). ARAMARK může tyto zásady jednou za čas vyhlásit. Kopie zásad společnosti ARAMARK o obchodování s cennými papíry a o zajišťování (hedgingu) obdržíte na vyžádání od právního oddělení společnosti ARAMARK. Pokud máte nějaké otázky ohledně zásad obchodování s cennými papíry, zásad hedgingu nebo ustanovení těchto Zásad podnikání, obraťte se prosím na hlavního právního zástupce zodpovědného za záležitosti týkající se korporátních záležitostí a záležitostí cenných papírů. 13

20 OBCHODNÍ CHOVÁNÍ A PRAKTIKY Přesné vedení účetnictví a výkaznictví Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony, které vyžadují, aby její účetní knihy a výkazy věrně zobrazovaly skutečnou povahu zaznamenaných transakcí. Z žádného důvodu nikdo nesmí, ať již sám nebo na pokyn jiného, provést nepravdivý, falešný nebo klamný záznam do účetních knih nebo výkazů společnosti ARAMARK. Z žádného důvodu se nesmí jménem společnosti ARAMARK zřídit nebo udržovat nezaznamenané peněžní prostředky či majetky nebo jiné nepatřičné účty. Z žádného důvodu nesmí dojít k úmyslnému opomenutí zaznamenání závazků v účetních knihách a výkazech společnosti ARAMARK. Jménem ARAMARKu nesmí být provedena žádná transakce ani platba se záměrem nebo vědomím, že tato transakce nebo platba se liší od toho, co je popsáno v dokumentech dokládajících transakci nebo potvrzujících platbu. Veškeré vykazování informací (včetně, ale nikoliv pouze, zpráv o výdajích, splatných účtů, předaných faktur, přehledů inventáře, fakturačních údajů klientů, údajů na výplatních listinách, atd.) musí být přesné, věrné a včasné, a mělo by poctivě zobrazovat fakta. Oddělení auditorských a kontrolních služeb ARAMARKu ani jeho nezávislým auditorům nesmějí být předány žádné nepravdivé nebo zavádějící informace. Zásady ARAMARKu také zakazují všem zaměstnancům přímo nebo nepřímo falšovat nebo dovolit, že jiní zfalšují jakékoliv dokumenty týkající se ARAMARKu nebo klientů. Zaměstnancům je zakázáno otevírat nebo spravovat jakékoliv utajené nebo nezaznamenané korporátní účty, prostředky, majetek nebo jakýkoliv účet klamného účelu. PŘÍKLADY: PŘESNÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ Následují příklady situací souvisejících se zásadami přesného účetnictví a výkaznictví. Tyto příklady jsou zahrnuty pouze pro ilustraci a nepředstavují kompletní seznam takových situací. Příklad 1: Manažer ARAMARKu obdrží výsledky inventury. Výsledkem ocenění fyzického sčítání je nižší inventární hodnota, než manažer očekával. Po přezkoumání fyzického sčítání manažer nenalezne žádné chyby v hodnotě fyzického sčítání a není schopen sladit výsledek se svým předpokladem. Manažer ignoruje fyzický stav a ohlásí inventární hodnotu vyšší, než je hodnota fyzického sčítání. V následujících obdobích manažer stále není schopen sladit fyzické sčítání s předpokládanými hodnotami a nadále hlásí hodnoty neodpovídající fyzickému sčítání. 14

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena.

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. ETICKÝ KODEX 2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva, ochranné známky a zapsané ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Logo a design loga Aramark a Starperson

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1 Smluvní strany Kupující: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic sídlo: Údolní

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ

KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ KODEX CHOVÁNÍ 1. ÚČEL KODEXU CHOVÁNÍ Skupina Alltub dbá na nejvyšší možnou míru mravní integrity Skupiny a každé její pobočky nebo přidružené součásti ( Skupina Alltub, Alltub nebo Skupina ), zaměstnanců,

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex )

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex ) Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání ( Etický kodex ) Vážení kolegové, Společnost Reader s Digest Association, Inc. je známa po celém světě svým etickým, čestným

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodex chování Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Dopis od Jeffa Edwardse Předseda a výkonný ředitel Vážený člene týmu Cooper Standard, s radostí si Vám dovoluji představit aktualizovaný

Více

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách Euromedic Česká republika, s. r. o. Politika o poskytování nepatřičných (nevhodných) výhod (zahrnující přístup k dárkům, pohoštění, kulturní zábavě a politické a charitativní příspěvky) 1 Prohlášení Společnost

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více