Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?"

Transkript

1 Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které ARAMARK podniká, musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom se vyvarovali čehokoli, co by mohlo být náznakem, byť jen vzdáleně, nějaké nevhodnosti v našem podnikání. V této příručce jsou stručně uvedeny hlavní zásady podnikání společnosti ARAMARK. Pozorně si ji prosím přečtěte a postupujte zcela v souladu s uvedenými body. Všichni zaměstnanci společnosti ARAMARK a členové jejího statutárního orgánu jsou povinni jednat v souladu s těmito zásadami tak, že budou respektovat vymezené principy a dodržovat popsaný způsob jednání. Všechny tyto zásady platí celosvětově. Pokud si všimnete jakéhokoli jednání porušujícího Zásady podnikání nebo nedodržení zákona či závazného právního předpisu či ustanovení nebo pokud máte podezření, že k takovému porušování dochází, projděte si prosím část příručky nazvanou Kam se obrátit s dotazy nebo problémy, které vás znepokojují, kde je uvedeno, jak postupovat. Společnost ARAMARK zřídila pro zaměstnance zelenou linku, která zaznamená vaše podněty a zodpoví vaše otázky. Tuto linku spravuje nezávislá společnost. Bezplatné telefonní číslo, na které můžete volat z USA nebo Kanady, je Zaměstnanci mimo USA a Kanadu mohou volat na účet volaného na Zaměstnanci mohou bez obav z postihu oznámit podezření z porušování Zásad podnikání (včetně stížností týkajících se účetnictví, účetních kontrol ARAMARKu nebo záležitostí souvisejících s auditem). Oznámení může být provedeno anonymně. Zaměstnanci mají také možnost oznámit své obavy přímo pracovníkům ARAMARKu zodpovědným za spravování záležitostí, které se týkají Zásad podnikání. Telefonní čísla osob, na které se můžete obrátit, jsou uvedena na konci této příručky. Kromě toho, pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se etiky podnikání nebo pokud máte pocit, že potřebujete další pokyny, obraťte se na zelenou linku pro zaměstnance ARAMARKu, vašeho nadřízeného, pracovníka vašeho oddělení lidských zdrojů, právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za vaši obchodní jednotku, tajemníka výboru pro Zásady podnikání nebo na Odbor auditu a kontroly. Nepodnikejte žádné kroky, dokud nebudete mít definitivní odpověď. Odpovíme vám okamžitě. Základem našeho podnikání je důvěra zákazníků v ARAMARK. My jako společnost a každý z nás jako jednotlivec nesmíme nikdy učinit nic, co by tuto důvěru narušilo. Joseph Neubauer Prezident a generální ředitel ARAMARK Corporation

2 Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Zákazníci, kteří nás doporučí ostatním, protože neustále překonáváme jejich očekávání. Úspěch měřený růstem naší společnosti, jejích zisků a nás samých. Světová jednička v manažerském servisu. Naše základní principy Protože si vážíme našich vztahů, jednáme se zákazníky jako s dlouhodobými partnery a se všemi ostatními nestranně a s úctou. Protože základem našeho úspěchu je výkon, podporujeme v každém z nás podnikatelského ducha a neustále pracujeme na zlepšování našich služeb. Protože se nám daří růst, hledáme nové trhy a nové příležitosti a inovujeme, abychom zákazníky získali a zároveň si je udrželi. A protože jsme ARAMARK, děláme vše poctivě. i

3 SHRNUTÍ Následuje shrnutí Zásad podnikání korporace ARAMARK. Toto shrnutí je míněno jako užitečný přehled a nemá nahrazovat Zásady podnikání. Od zaměstnanců se očekává, že si přečtou celé znění Zásad podnikání. SOULAD A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ Společnost bere Zásady podnikání velmi vážně. Zásady podnikání společnosti ARAMARK jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci. Kromě toho mají všichni zaměstnanci povinnost informovat o všech případech porušení Zásad podnikání nebo zákona či závazného právního předpisu nebo ustanovení, které jsou jim známy nebo o nichž mají povědomí, tak jak je stanoveno zde. STŘETY ZÁJMŮ A OPERACE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Zásadou společnosti ARAMARK je zákaz faktických, domnělých nebo potenciálních střetů zájmů, pokud nejsou takové střety konkrétně oznámeny a odsouhlaseny, jak je uvedeno v této příručce. Je zásadní, aby se všichni zaměstnanci ARAMARKu vyvarovali jakékoli situace nebo zájmu, které by mohly narušovat jejich rozhodování s ohledem na jejich povinnosti vůči společnosti ARAMARK. ZVEŘEJNĚNÍ Jako obchodní společnost musí ARAMARK zajistit, že její materiály odevzdané příslušným orgánům státního dohledu a další veřejná sdělení poskytují úplné, poctivé, včasné, přesné a srozumitelné údaje. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat zákony v každé zemi, ve které ARAMARK podniká, včetně, nikoli však pouze, zákonů o zaměstnanosti, pracovního práva, zákonů o životním prostředí, antimonopolních zákonů, zákonů o cenných papírech a zákona USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). Každý zaměstnanec ARAMARKu je odpovědný za dodržování všech omezení a požadavků, které tyto zákony a další právní předpisy ukládají. Zaměstnání/rovné příležitosti ARAMARK se zavazuje dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a potenciálními zaměstnanci. Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti nebude tolerováno v žádné podobě. Každý zaměstnanec, který má pocit, že se stal předmětem sexuálního nebo jiného obtěžování na pracovišti, je povinen incident ihned oznámit. Násilí na pracovišti Zásadou společnosti ARAMARK je podporovat bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat aplikovatelné zákony o životním prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti při práci ve všech zemích, ve kterých ARAMARK podniká. Antimonopolní zásada Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony obchodního práva a antimonopolní zákony. Zaměstnanci ARAMARKu se musejí vyvarovat veškerého jednání, které by vedlo k porušení zákonů obchodního práva a antimonopolních zákonů. ii

4 Čestné jednání Zásadou společnosti ARAMARK je soutěžit poctivě a čestně. Žádný zaměstnanec se nesmí účastnit manipulace, zatajování, zneužívání výsadních informací, překrucování podstatných skutečností ani žádných jiných úmyslných nepoctivých jednání. Tajná dohoda Zásadou společnosti ARAMARK je stanovovat ceny, provize a ostatní smluvní podmínky nabízené zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům nezávisle. Korupce a zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat protikorupční zákony a FCPA v USA a ve všech jurisdikcích, kde ARAMARK působí. Porušení autorských práv a softwarové pirátství Zásadou společnosti ARAMARK je respektovat autorská práva náležející jiným osobám a využívat materiály chráněné autorským právem pouze tak, jak to připouští zákon nebo příslušná smlouva. Zneužívání informací v obchodním styku a transakce s cennými papíry Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony o cenných papírech. PŘESNÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony, které vyžadují, aby její účetní knihy a výkazy věrně zobrazovaly skutečnou povahu zaznamenaných transakcí. Z žádného důvodu nikdo nesmí, ať již sám nebo na pokyn jiného, provést nepravdivý, falešný nebo klamný záznam do účetních knih nebo výkazů společnosti ARAMARK. Z žádného důvodu se nesmí jménem společnosti ARAMARK zřídit nebo udržovat nezaznamenané peněžní prostředky či majetky nebo jiné nepatřičné účty. Z žádného důvodu nesmí dojít k úmyslnému opomenutí zaznamenání závazků v účetních knihách a výkazech společnosti ARAMARK. OCHRANA A POUŽÍVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI Zaměstnanci jsou povinni dbát na majetek společnosti ARAMARK. Majetek ARAMARKu, včetně počítačů a související informační technologie, se musí používat v souladu se stanovenými zásadami společnosti ARAMARK. Nevhodné nebo neoprávněné použití kteréhokoli majetku společnosti ARAMARK je porušením těchto Zásad podnikání. DARY A POHOŠTĚNÍ Zaměstnanci ARAMARKu musejí dodržovat vysoké etické standardy při jednání s klienty, možnými zákazníky a dodavateli. Aby ARAMARK zajistil soulad se zákony a zamezil i jen zdání nečestného jednání, ustanovil omezení vztahující se na dary a reprezentační aktivity. Cena a charakter darů a pohoštění by měly být plánované a prováděné způsobem, který vhodně a rozumně napomáhá vedení obchodů ARAMARKu. POLITICKÉ PŘÍSPĚVKY Jakékoli politické příspěvky nebo výdaje poskytnuté společností ARAMARK nebo jejím jménem musejí být v souladu se Zásadami podnikání. Je obecně proti zásadám společnosti ARAMARK, aby obchodní jednotka ARAMARK přiměla zaměstnance k jakémukoli politickému příspěvku nebo výdaji nebo jej za to odměnila. iii

5 ODMĚNY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A DOPORUČENÍ Vyplacení odměn za zprostředkování nebo doporučení v hotovosti nebo naturáliích je bez písemného souhlasu právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za danou obchodní jednotku zakázáno. SOUKROMÍ Zásadou společnosti ARAMARK je chránit individuální spotřebitelské, lékařské, finanční a jiné citlivé osobní údaje, které ARAMARK shromažďuje nebo uchovává o svých zaměstnancích nebo zákaznících, a to v rozsahu požadovaném aplikovatelnými zákony, předpisy a úmluvami o ochraně soukromí a dat. MLČENLIVOST Zaměstnanci musí zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací, které jim svěřila společnost ARAMARK nebo její dodavatelé či zákazníci, s výjimkou případů, kdy prozrazení schválí kancelář hlavního právního zástupce (General Counsel s office) ARAMARKu nebo kdy to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis. KORPORÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTI Členové představenstva a vedoucí pracovníci nesmějí bez souhlasu výboru statutárního orgánu ARAMARKu pro audit a korporátní záležitosti pro svůj osobní prospěch využít příležitosti, které se jim naskytnou díky využití podnikového majetku, informací nebo postavení. Ostatní zaměstnanci nesmějí pro svůj osobní prospěch využít příležitosti, které se jim naskytnou díky využití podnikového majetku, informací nebo postavení, bez souhlasu kanceláře hlavního právního zástupce (General Counsel s office). OSOBNÍ VZTAHY MEZI VEDOUCÍMI ZAMĚSTNANCI A PODŘÍZENÝMI Je v nejlepším zájmu společnosti ARAMARK a jejích zaměstnanců, aby se všechny osoby zaměstnané na vedoucích místech řídily nejvyššími profesionálními standardy, mezi které patří udržování přiměřených osobních vztahů s podřízenými. MIMO ZAMĚSTNÁNÍ Mimopracovní aktivity zaměstnance ARAMARKu by neměly být v rozporu s jeho povinnostmi v ARAMARKu. REAGOVÁNÍ NA VLÁDNÍ A JINÉ DOTAZY Zásadou společnosti ARAMARK je vycházet vstříc všem důvodným požadavkům týkajícím se působení ARAMARKu ze strany federálních, státních či samosprávných institucí ve všech zemích, kde ARAMARK podniká. MÉDIA A VZTAHY S INVESTORY Aby bylo zajištěno profesionální a konzistentní jednání, zaměstnanci jsou povinni se obrátit s každou žádostí médií na výkonného viceprezidenta, Odbor podnikových záležitostí nebo na kancelář hlavního právního zástupce (General Counsel s office). Veškeré dotazy od analytiků nebo pracovníků zabývající se průzkumem trhem či konzultantů mají být předány viceprezidentovi pro vztahy s investory. NELEGÁLNÍ LÁTKY Zásadou společnosti ARAMARK je udržovat na pracovišti prostředí bez drog a zneužívání alkoholu. iv

6 Obsah Sdělení prezidenta... Vnitřní přední obal Naše vize a naše hlavní principy...i Shrnutí zásad... ii SOULAD A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ STŘETY ZÁJMŮ A OPERACE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI...2 ZVEŘEJNĚNÍ...7 DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ...7 Zaměstnání/rovné příležitosti...7 Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti...7 Násilí na pracovišti...8 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci...8 Antimonopolní zásady....9 Čestné jednání...10 Tajná dohoda...10 Korupce a zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA)...11 Porušení autorských práv a softwarové pirátství...12 Zneužívání informací v obchodním styku a transakce s cennými papíry 12 OBCHODNÍ CHOVÁNÍ A PRAKTIKY...14 Přesné vedení účetnictví a výkaznictví...14 Ochrana a používání aktiv společnosti...15 Dary a pohoštění...17 Politické příspěvky...21 Odměny za zprostředkování a doporučení...22 Soukromí...23 Mlčenlivost...23 Korporátní příležitosti...24 Osobní vztahy mezi vedoucími zaměstnanci a podřízenými...24 Vedlejší zaměstnání...25 OSTATNÍ ZÁSADY...25 Reagování na vládní a jiné dotazy...25 Vztahy s médii a investory...26 Nelegální látky...26 VZDÁNÍ SE...26 KAM SE OBRÁTIT S DOTAZY NEBO PROBLÉMY, KTERÉ VÁS ZNEPOKOJUJÍ...27 Poznámka: Částky uvedené v těchto Zásadách podnikání jsou vyjádřeny v amerických dolarech. Částky platné pro ostatní země se přepočítají z amerických dolarů aktuálním směnným kurzem místní měny.

7 SOULAD A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ ARAMARK bere tyto Zásady podnikání velmi vážně. Zásady podnikání společnosti ARAMARK jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci. 1 Kromě toho mají všichni zaměstnanci povinnost prozradit případy porušení těchto Zásad podnikání nebo zákona či závazného právního předpisu nebo ustanovení, které jsou jim známy nebo o nichž mají povědomí,tak jak je stanoveno zde. Zaměstnanci, kteří oznámí porušování Zásad podnikání, tak činí bez rizika potrestání. Postih nebo potrestání za oznámení podezření o protiprávním chování jiného zaměstnancem, jak je stanoveno v těchto Zásadách podnikání, nebo za varování společnosti ARAMARK před pochybnou situací, je v rozporu se zákonem. Příslušné kontaktní informace pro oznámení porušování zásad nebo podezření na takové porušování jsou uvedeny na konci této příručky. Zaměstnanci, kteří nedodržují zásady společnosti ARAMARK, kteří nezveřejní záležitosti, jež mají být oznámeny, kteří nespolupracují při vyšetřování případného přestupku nebo kteří vědomě podají nepravdivou zprávu, budou podrobeni disciplinárnímu řízení, včetně ukončení pracovního poměru a budou proti nim podniknuty příslušné právní kroky. Příslušní zaměstnanci, kteří obdrží tyto Zásady podnikání, budou požádáni, aby potvrdili, že si tuto příručku důkladně prostudovali, a že souhlasí se všemi zásadami ARAMARKu, které se týkají obchodních praktik. Jednou za čas budou tito zaměstnanci požádáni, aby potvrdili, že tuto příručku v poslední době četli a nadále dodržují zásady, které jsou v ní obsaženy. 1 Pokud není stanoveno jinak nebo pokud toto pojetí zjevně nelze uplatnit, pojem zaměstnanec se v celých zásadách podnikání vztahuje k jakémukoli členovi statutárního orgánu, vedoucímu pracovníkovi nebo kterémukoli jinému zaměstnanci společnosti ARAMARK. 1

8 STŘETY ZÁJMŮ A TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Zásadou společnosti ARAMARK je zakázat faktické, domnělé nebo potenciální střety zájmů, pokud nejsou takové střety konkrétně oznámeny a odsouhlaseny, jak je uvedeno níže. Je nutné, aby se všichni zaměstnanci ARAMARKu vyvarovali jakékoli situace nebo zájmu, které by mohly narušovat jejich rozhodování s ohledem na jejich povinnosti vůči společnosti ARAMARK. Ke střetu zájmů dochází, jestliže zaměstnanec ARAMARKu nebo člen jeho nejbližší rodiny 2 je v postavení, díky kterému může mít osobní prospěch z transakce, která se týká ARAMARKu nebo ve které může být názor zaměstnance ARAMARKu ovlivněn finančním nebo jiným vztahem s klientem nebo dodavatelem. Ke střetu zájmů může dojít například: má-li zaměstnanec finanční zájem, který by mohl ovlivnit jeho nebo její osobní úsudek, nezíská-li zaměstnanec díky přístupu k důvěrným informacím osobní prospěch nebo zneužije-li zaměstnanec svého postavení ve společnosti ARAMARK tak, že mu z toho plyne osobní prospěch. Ke střetu zájmů může dojít, když má zaměstnanec přímý nebo nepřímý osobní zájem na některém dodavateli nebo zákazníkovi společnosti ARAMARK. O nepřímý zájem by se jednalo například, pokud by člen zaměstnancovi nejbližší rodiny měl zájem na některém dodavateli nebo zákazníkovi společnosti ARAMARK. Jednoduše řečeno, střet zájmů je situace, ve které zaměstnanec ARAMARKu je nebo může být pod protichůdnými tlaky: na jedné straně existuje tlak učinit to, co je nejlepší pro ARAMARK, a na druhé straně je tlak učinit to, co je nejlepší pro něho/ni samotného/samotnou nebo pro člena jeho/její nejbližší rodiny. Společnost ARAMARK zjistila, že jakmile se zaměstnanec dostane do takové situace, často poškodí sám/sama sebe ve prospěch ARAMARKu a občas poškodí ARAMARK ve svůj vlastní prospěch. Abychom mohli zhodnotit, zda je zaměstnanec pod takovými protichůdnými tlaky, vyžadují Zásady podnikání, aby zaměstnanec oznámil jakoukoli situaci (včetně situace spřízněné osoby, jak je popsáno níže), která by mohla vést k domnělému nebo skutečnému střetu zájmů. Pokud se zaměstnanec domnívá, že by u něho/ní mohlo dojít ke střetu zájmů, nebo pokud si je vědom potenciálního střetu zájmů u někoho jiného, musí takovýto konflikt oznámit právnímu zástupci ARAMARKu zodpovědnému za jeho nebo její obchodní jednotku. Vedoucí pracovníci a členové statutárního orgánu mají povinnost oznámit situaci domnělého nebo skutečného střetu 2 Mezi členy nejbližší rodiny patří manžel/manželka takového zaměstnance/zaměstnankyně, jeho/její rodiče, děti, sourozenci, tchýně, tchán, zeťové a snachy, švagři a švagrové, partner/ka ve společné domácnosti a kdokoli (kromě zaměstnance), kdo s tímto zaměstnancem sdílí společnou domácnost. 2

9 zájmů, která se jich týká, výboru statutárního orgánu ARAMARKu pro audit a korporátní záležitosti. Bude stanoveno, zda má být zájem nepovolen nebo zda je zapotřebí podniknout jiné kroky. Pokud nezískal souhlas (jak je popsáno výše), za normálních okolností se zaměstnanec ani nikdo z členů jeho nejbližší rodiny nesmí získat ani držet podstatný podíl ve společnosti, která je dodavatelem nebo zákazníkem ARAMARKu nebo ve společnosti ve které je ARAMARK angažován. Za normálních okolností se investice menší než dvě procenta (2 %) akcií společnosti v oběhu a menší než pět procent (5 %) čistého jmění zaměstnance nepovažuje za podstatný podíl za předpokladu, že akcie jsou k dispozici široké veřejnosti na uznávané větší mezinárodní burze cenných papírů. Nicméně jestliže je zaměstnanec přímo nebo nepřímo zapojen do jednání ovlivňující takovou společnost a ARAMARK týkající se výběru takové společnosti jako dodavatele nebo do dohledu nad operacemi či činností takovéto společnosti v jejím vztahu k ARAMARKu, ani tento zaměstnanec, ani člen jeho nejbližší rodiny nesmí koupit akcie takovéto společnosti ani žádnou jinou formu vlastnictví, pokud není tato společnost zahrnuta do indexu Standard and Poor s 500 nebo nemá tržní kapitalizaci alespoň 5 miliard dolarů ( ,- USD). Jestliže je zaměstnanec nebo člen jeho/její nejbližší rodiny již v majetkovém postavení, které výše uvedené požadavky vylučují, zaměstnanec je povinen požádat právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za jeho nebo její obchodní jednotku (v případě člena statutárního orgánu nebo vedoucího pracovníka výbor správní rady pro audit a korporátní záležitosti), aby určil, zda může zůstat zapojen do jednání, výběru nebo dohledu. V takových situacích je třeba věnovat pozornost také zásadám o Zneužití informací v obchodním styku a transakcích s cennými papíry, kde jsou další omezení. Dále pokud nebyl získán souhlas, v případě vedoucích pracovníků a členů statutárního orgánu od výboru statutárního orgánu ARAMARKu pro audit a korporátní záležitosti a v případě ostatních zaměstnanců od kanceláře hlavního právního zástupce (General Counsel s office), zaměstnanci společnosti ARAMARK se nesmí stát společníky v partnerských obchodních společnostech nebo jiných společných podnicích, které významným způsobem obchodují s ARAMARKem nebo které byly zřízeny speciálně za účelem účasti na transakcích se společností ARAMARK. Ke střetu zájmů může dojít také, když na jedné straně transakce je zaměstnanec ARAMARKu, který jedná na základě svého postavení ve společnosti ARAMARK a který společnost ARAMARK zastupuje, a na druhé straně transakce je spřízněná osoba. Spřízněné osoby jsou v zásadě takové strany, které mezi sebou nejednají jako nezávislé strany. Mezi spřízněné osoby patří: organizace, jejíž vedoucí pracovník nebo společník je zaměstnancem společnosti ARAMARK, organizace, v níž zaměstnanec společnosti ARAMARK drží deseti procentní (10%) anebo větší podíl na základním kapitálu, libovolný trust, ve kterém má zaměstnanec společnosti ARAMARK podstatný podíl nebo kde zastává postavení správce majetku či podobnou svěřeneckou funkci, nebo 3

10 člen nejbližší rodiny zaměstnance společnosti ARAMARK, který může mít podstatný vliv na obchodní transakci s organizací, kde je vedoucím pracovníkem, členem statutárního orgánu nebo společníkem, nebo být touto transakcí ovlivněn. Tyto zásady se soustřeďují pouze na takové situace, kdy účast spřízněné osoby vede ke střetu zájmů. Transakce, ve které zaměstnanec společnosti ARAMARK doporučuje, jedná nebo uzavírá dohodu jménem ARAMARKu s osobou nebo subjektem, který je ve vztahu k němu nebo k ní spřízněnou osobou, by představovala střet zájmů. Nicméně situace, kdy se zaměstnanec společnosti ARAMARK, u kterého existuje vztah se spřízněnou osobou, doporučování, jednání nebo uzavírání dohody s jeho nebo její spřízněnou osobou přímo ani nepřímo neúčastní, by střet zájmů nepředstavovala. Pokud se zaměstnanec domnívá, že existuje transakce se spřízněnou osobou nebo k ní může dojít, musí ji bezezbytku oznámit stejným způsobem, jaký je uveden ve všeobecných ustanoveních o střetu zájmů v této příručce. PŘÍKLADY: STŘETY ZÁJMŮ A TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Následují příklady střetu zájmů a spřízněných osob. Tyto příklady jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nepředstavují vyčerpávající seznam takových situací. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně konkrétní situace, které čelíte, požádejte o radu. Příklad 1: Přímý manažer stravovacích služeb ARAMARK ve vysokoškolské jídelně koupí restauraci ve stejné geografické oblasti, kde je zákazník ARAMARKu, u kterého je manažer zaměstnán. Analýza: Provozování restaurace je velmi podobné provozování stravovacích služeb společnosti ARAMARK. Dochází ke střetu zájmů, přestože se manažer nikdy neangažuje v aktivitách, které jsou nevhodné nebo v rozporu se zájmy ARAMARKu, a i přestože zde možná neexistuje přímá konkurence mezi provozováním jídelny ARAMARK a restaurací. Jedná se o střet zájmů, protože manažer se může dostat do situace, ve které mohou nastat protichůdné tlaky: tlak dělat to, co je nejlepší pro ARAMARK na jedné straně, a tlak dělat to, co je nejlepší pro restauraci na straně druhé. Dodavatel může například nabídnout restauraci zvláštní zacházení za podmínky, že manažer zařídí, aby společnost ARAMARK nakupovala od stejného dodavatele. Zaměstnanec by čelil protichůdným tlakům také v případě, že by restaurace a ARAMARK nakupovaly od společného dodavatele a buď ARAMARK nebo restaurace by, z naprosto korektních obchodních důvodů, chtěly změnit dodavatele. A konečně, restaurace a jídelna mohou přijímat zaměstnance na stejném trhu práce nebo stálí zákazníci a dodavatelé se mohou domnívat, že restaurace je aktivitou společnosti ARAMARK, a takový dojem může ovlivnit jejich rozhodování. Příklad 2: Manžel/manželka zaměstnance společnosti ARAMARK koupí pekařství, které by mohlo dodávat chléb, rohlíky, koláče a další zboží do zařízení ARAMARK, kde zaměstnanec 4

11 ARAMARKu pracuje. Zaměstnanec ARAMARKu o nákupech přímo nerozhoduje, ale má na toto rozhodování vliv. Analýza: Přestože na tom, že manželka/manžel vlastní pekařství, není nic nepatřičného, společnost ARAMARK by od tohoto pekařství neměla nakupovat, protože pekařství by bylo spřízněnou osobou a takové nákupy by představovaly střet zájmů. Zaměstnanec se může dostat do protichůdných tlaků. Na jedné straně může být potenciální prodej společnosti ARAMARK v nejlepším zájmu pekařství, na druhé straně nákupy u tohoto konkrétního pekařství mohou, ale nemusejí být v nejlepším zájmu společnosti ARAMARK. Uskutečnění nákupů z tohoto pekařství by vyvolalo spoustu otázek. Za jakou cenu by se mělo zboží prodávat? Jak řešit vracení podřadného zboží? Kolik by se mělo objednat z každého druhu zboží? Jaké by měly být platební podmínky? Střetu zájmů se nelze vyhnout jednoduše prodejem společnosti ARAMARK za spravedlivé nebo příznivé ceny. Konflikt spočívá vzhledem k zainteresovanosti manželského partnera na pekařství v samotné situaci. Jak by mohlo pekařství určit, zda jsou všechny účtované ceny spravedlivé? Jak často by se musely ceny sledovat? Kdo by měl platit náklady na takovéto sledování? Pokud by se společnost ARAMARK rozhodla od pekařství nakupovat, neexistuje praktický způsob, jak zajistit, aby taková situace zůstala bez problémů. Příklad 3: Manažer bezprostředně odpovědný za zařízení ARAMARK koupí spolu s kontaktní osobou zákazníka ARAMARKu podnik zabývající se pronájmem vybavení. Podnik nepronajímá vybavení společnosti ARAMARK a ani jí nekonkuruje. Analýza: I zde vyvstává problém protichůdných tlaků. Například jestliže musí manažer sjednat výhodnější cenu nebo prodloužení doby platnosti provozní smlouvy ARAMARKu, bude manažer při jednání s kontaktní osobou klienta pod protichůdnými tlaky. Na jedné straně musí manažer zastupovat ARAMARK a získat maximální možné úlevy a možná dokonce ukončit smlouvu. Na druhé straně tvrdá jednání mohou nepříznivě ovlivnit manažerův vztah s kontaktní osobou. To může mít negativní dopad na společnou osobní investici. Vedoucí pracovník by se neměl s kontaktní osobou klienta dostat do vztahu, který by třetí strany mohly považovat za úzce propojený. Tento dojem sám o sobě by byl v rozporu s nejlepšími zájmy ARAMARKu a představuje situaci, které je nutné se vyvarovat. Zásady společnosti ARAMARK proto vyžadují, aby se všichni zaměstnance společnosti ARAMARK vyvarovali společných investic s pracovníky zákazníků a dodavatelů. Příklad 4: Zaměstnanec společnosti ARAMARK má třetinový podíl na soukromé investiční společnosti, která vlastní budovu s kancelářskými prostory. ARAMARK a investiční skupina chtějí uzavřít smlouvu o pronájmu kancelářských prostor. Analýza: Investiční skupina je vzhledem k zaměstnancovu vlastnictví třetinového podílu spřízněnou osobou. Protichůdné tlaky na zaměstnance vyplývající z pronájmu není těžké identifikovat. Nájem by měl být vysoký nebo nízký? Za vybavení budovy by měl platit 5

12 ARAMARK nebo investiční skupina? Měla by existovat možnost prodloužení doby platnosti? Měla by existovat možnost koupě? Na jedné straně bude zaměstnanec chtít to, co je nejlepší pro ARAMARK, a na druhé straně se bude snažit o to to, co je nejlepší pro investiční skupinu. Podle zásad společnosti ARAMARK je nutné se takových situací, pokud možno, vyvarovat. Příklad 5: Skupina zaměstnanců společnosti ARAMARK má za úkol vybrat softwarovou společnost, která by dodala ARAMARKu specializovaný personální informační systém. Softwarová společnost by software vyvinula a upravila tak, aby splňoval potřeby ARAMARKu. Po provedení analýzy schopností společnosti a po uskutečnění jednání se někteří členové operační skupiny domnívají, že kmenové akcie softwarové společnosti by byly dobrou osobní investicí. Burzovní hodnota softwarové společnosti je menší než ,- USD a její kmenové akcie se obchodují na NASDAQ (burze). Během výběrového řízení se každý člen operační skupiny ARAMARKu setká s vedoucími pracovníky softwarové společnosti a získá informace o společnosti a jejích vyhlídkách. Analýza: Podle zásad společnosti ARAMARK o střetu zájmů by byla koupě akcií softwarové společnosti kterýmkoli ze zaměstnanců ARAMARKu z operační skupiny porušením Zásad podnikání, protože burzovní hodnota softwarové společnosti nečiní alespoň ,- USD. Rozhodování těchto osob o tom, zda by tato softwarová společnost a její produkty byly v nejlepším zájmu ARAMARKu, může být ovlivněno jejich vlastní finanční zainteresovaností na společnosti. Kromě toho pokud by softwarová společnost nepostupovala v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ARAMARK, zrušení transakce s co nejmenší možnou újmou pro ARAMARK by bylo střetem zájmů. Koupí akcií softwarové společnosti by členové operační skupiny ARAMARKu mohli také porušit zákony o cenných papírech a tyto Zásady podnikání. Členové operační skupiny, jejich bezprostřední rodiny a členové managementu ARAMARKu zodpovědní za konečný výběr dodavatele proto nesmějí během jednání nebo po podepsání kontraktu koupit akcie softwarové společnosti. Viz také zásady o zneužití informací v obchodním styku a transakcích s cennými papíry uvedené níže. Příklad 6: Oddělení nákupu společnosti ARAMARK jedná o novém kontraktu s velkou společností s nealkoholickými nápoji, jejíž akcie jsou uvedeny v indexu Standard and Poor s 500. Analýza: Podle zásad společnosti ARAMARK o střetu zájmů mohou členové oddělení zapojení do jednání o tomto kontraktu a jejich bezprostřední rodiny a všichni další zaměstnanci, kteří o jednání vědí, vlastnit během jednání a po dobu trvání kontraktu akcie společnosti s nealkoholickými nápoji, protože akcie jsou zařazeny do indexu Standard and Poor s 500. To vše za podmínky, že jejich vlastnictví je v souladu se zásadními limity. Nicméně viz zásady o zneužití informací v obchodním styku a transakcích s cennými papíry uvedené níže. 6

13 ZVEŘEJNĚNÍ Jako obchodní společnost musí ARAMARK zajistit, že její materiály odevzdané příslušným orgánům státního dohledu a další veřejná sdělení poskytují úplné, poctivé, včasné, přesné a srozumitelné údaje. Všichni zaměstnanci zapojení do procesu zveřejnění údajů společnosti nesou odpovědnost za své jednání v souladu s těmito zásadami. Tyto osoby by měly být především obeznámeny s požadavky na zveřejnění aplikovatelnými na společnost a nesmějí vědomě překroutit nebo opomenout podstatná fakta o společnosti ARAMARK vůči ostatním nebo vědomě způsobit takové překroucení či opomenutí u ostatních, ať již v rámci společnosti nebo mimo ni, včetně nezávislých auditorů ARAMARKu. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat zákony v každé zemi, ve které ARAMARK podniká, včetně, nikoli však pouze, zákonů o zaměstnanosti, pracovního práva, zákonů o životním prostředí, antimonopolních zákonů, zákonů o cenných papírech a zákona USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA). Je na odpovědnosti každého zaměstnance ARAMARKu dodržovat omezení a požadavky, které tyto zákony a právní předpisy ukládají. Zaměstnání/rovné příležitosti ARAMARK se zavazuje dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a potenciálními zaměstnanci. Zásadou společnosti ARAMARK je přijímat, povyšovat, odměňovat, postihovat a činit veškerá další personální rozhodnutí bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnostní původ, věk, pohlaví, sexuální orientaci a invaliditu (a v USA statut invalidních veteránů nebo veteránů z Vietnamu). Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti Sexuální a jiné obtěžování na pracovišti nebude tolerováno v žádné podobě. Každý zaměstnanec, který má pocit, že se stal předmětem sexuálního nebo jiného obtěžování na pracovišti, je povinen incident ihned oznámit.. Nadřízený nesmí vyhrožovat nebo naznačovat, ať již explicitně či implicitně, že zaměstnancovo odmítnutí pokusů o sexuální sblížení bude mít nepříznivý dopad na pokračování pracovního poměru zaměstnance, jeho odměny, pracovní ohodnocení, povýšení, přidělené povinnosti nebo jakékoli jiné podmínky zaměstnání. 7

14 Je zakázáno rovněž jednání, které snižuje důstojnost zaměstnance, jako jsou urážky nebo ponižující sexuální poznámky nebo chování či ponižující vtipy, nebo chování, které vytváří zastrašující, nepřátelské nebo útočné pracovní prostředí, ať již ze strany nadřízených nebo jiných zaměstnanců. Každý zaměstnanec, který má pocit, že se stal předmětem sexuálního nebo jiného obtěžování na pracovišti, je povinen incident ihned oznámit svému nadřízenému. Pokud to není vhodné, musí incident oznámit na zelenou linku pro zaměstnance ARAMARKu, další úrovni vedení, kterému je podřízen přímý nadřízený zaměstnance nebo personálnímu oddělení obchodní jednotky, ve které zaměstnanec pracuje. Nadřízený, který obdrží stížnost na sexuální nebo jiné obtěžování na pracovišti, musí okamžitě kontaktovat personální oddělení obchodní jednotky, ve které zaměstnanec pracuje. Bude provedeno šetření, a pokud to bude oprávněné, přistoupí se k disciplinárnímu řízení včetně případné výpovědi. Násilí na pracovišti Zásadou společnosti ARAMARK je podporovat bezpečné prostředí pro své zaměstnance. Násilí, výhružky, zastrašování a jiné podobné chování na pracovišti nebude tolerováno. Výhružky nebo útoky musejí být oznámeny nejdříve vašemu nadřízenému, bezpečnostní službě na místě, pokud je k dispozici, nebo místní policejní stanici. Životní prostředí, zdraví a bezpečnost při práci Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat aplikovatelné zákony o životním prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti při práci ve všech zemích, ve kterých ARAMARK podniká. Zaměstnanci ARAMARKu se vždy vynasnaží provádět obchodní operace tak, aby při tom chránili životní prostředí a lidské zdraví a bezpečnost při práci. ARAMARK se snaží zajistit každému zaměstnanci bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Každý zaměstnanec zodpovídá za přispívání k bezpečnému a zdravému pracovnímu prostředí pro všechny zaměstnance a za jeho udržení tím, že bude dodržovat bezpečnostní a zdravotní předpisy, zásady a postupy a že vždy bude informovat o nehodách, zraněních a nebezpečných zařízeních, postupech či podmínkách. 8

15 Antimonopolní zásady Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony obchodního práva a antimonopolní zákony. Zaměstnanci ARAMARKu se musejí vyvarovat veškerého jednání, které by vedlo k porušením zákonů obchodního práva a antimonopolních zákonů. ARAMARK zakazuje následující jednání: (1) Dohody o určení cen. Mezi dohody o určení cen patří ústně, tacitně nebo konkludentně uzavřené dohody nebo ujednání o cenách mezi soutěžiteli. Téměř každá komunikace mezi soutěžiteli týkající se nějakým způsobem cen může vyústit v obvinění z uzavření dohody o určení cen. Dotazníky obchodních sdružení a podobné, které zjišťují informace týkající se cen, nevyplňujte a všechny takové dotazníky jste povinni předat právnímu zástupci ARAMARKu zodpovědnému za danou obchodní jednotku. (2) Zakázané dohody o nabídkách tzv. bidrigging. Jedná se o jakékoli dohody o zdržení se nabídky, o nabídce za určitou cenu nebo o podání ochranné nabídky (nabídka, které je záměrně méně výhodná než nabídka konkurenta). (3) Rozdělení oblastí nebo zákazníků. Jedná se o jakoukoli dohodu mezi konkurenty, která zavazuje nebo vede k rozdělení nebo přidělení zákazníků či oblastí, kterým nebo kde se poskytují služby. (4) Dohody o neobchodování. Tyto zahrnují jakékoli dohody mezi konkurenty o odmítnutí prodávat nějaké osobě nebo od ní nakupovat. Pokud na jakémkoli setkání s konkurencí padnou tato témata -- stanovování cen, nabídková řízení, rozdělení oblastí nebo zákazníků či dohody o neobchodování - a to v jakékoli podobě nebo jakýmkoli způsobem, přítomný zaměstnanec ARAMARKu musí jednání okamžitě opustit. Okolnosti musejí být následně oznámeny kanceláři hlavního právního zástupce (General Counsel s office), aby bylo možné učinit vhodná nápravná opatření. Zaměstnanci, kteří se účastní setkání nabízejících, obchodních zasedání, setkání obchodních sdružení nebo jakéhokoli jiného setkání, kde je přítomna konkurence, musejí mít na paměti, že jednání popsané výše je zakázané. Antimonopolní zákony a zákony o regulaci obchodu se mohou v různých zemích lišit a veškeré otázky týkající se konkrétního jednání nebo situace adresujte právními zástupci ARAMARKu zodpovědnému za danou obchodní jednotku. Nicméně zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony a čestně soupeřit s konkurencí v rámci každé jurisdikce. 9

16 Čestné jednání Zásadou společnosti ARAMARK je soutěžit poctivě a čestně. Žádný zaměstnanec se nesmí účastnit manipulace, zatajování, zneužívání výsadních informací, překrucování podstatných skutečností ani žádných jiných úmyslných nepoctivých jednání. Vnitrostátní právní předpisy zakazují nekalé soutěžní jednání a nečestné nebo podvodné jednání a praktiky. Tyto zákony, jako například zákony na ochranu hospodářské soutěže, jsou koncipovány k ochraně konkurence a spotřebitelů. Mezi příklady zakázaného jednání patří: krádež nebo zneužití chráněných, důvěrných nebo tajných obchodních informací; úplatky nebo odstupné za účelem uzavření obchodu nebo porušení dohod ze strany někoho jiného; činění falešných, podvodných nebo zlehčujících tvrzení nebo srovnání týkajících se konkurence nebo jejich služeb či produktů; klamavé označení zboží nebo služeb a kladná tvrzení týkající se služeb nebo produktů společnosti ARAMARK, aniž by k tomu existoval důvodný podklad. Tvrzení učiněná společností nebo jejím jménem, včetně tvrzení v reklamě, propagačních materiálech, nabídkách, návrzích a prodejních prezentacích, musejí být pravdivá a mít přiměřený základ a nesmějí být zavádějící nebo záměrně snadno nesprávně vyložitelná. Tajná dohoda Zásadou společnosti ARAMARK je stanovovat ceny, provize a ostatní smluvní podmínky nabízené zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům nezávisle. Podnikání společnosti ARAMARK se vyznačovalo a vyznačuje tvrdou konkurencí. ARAMARKu se v této atmosféře daří a máme v úmyslu v našich zásadách konkurence k našemu vlastnímu prospěchu pokračovat. V souvislosti se zásadami tvrdé konkurence ARAMARKu a souladem s aplikovatelnými antimonopolními zákony a zákony o regulaci obchodu je nezbytné, aby společnost ARAMARK stanovovala ceny, provize a další smluvní podmínky nabízené zákazníkům a potenciálním zákazníkům nezávisle na jiných společnostech. Všichni zaměstnanci ARAMARKu jsou povinni tyto principy dodržovat a zajistit, aby je dodržovali osoby, které se jim zodpovídají. Ceny, provize, podmínky nabídky a další smluvní podmínky se tudíž nesmějí projednávat s konkurenty ARAMARKu. 10

17 Korupce a zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat protikorupční zákony a zákon o zahraničních korupčních praktikách v USA (FCPA) a ve všech jurisdikcích, kde ARAMARK působí. Žádný zaměstnanec společnosti ARAMARK nesmí uzavřít dohodu nebo ujednání, jejichž součástí jsou provize, slevy, úplatky apod., jestliže zaměstnanec ví nebo tuší, že to pravděpodobně povede k něčí neodpovídající odměně v souvislosti s existujícím nebo potenciálním obchodem, ať již tato osoba je nebo není vládním zaměstnancem. Podle protikorupčních ustanovení FCPA je nezákonné zaplatit nebo nabídnout zaplacení peněžité částky nebo poskytnout dar či hodnotnou věc zahraničnímu činiteli za účelem ovlivnění některého kroku nebo rozhodnutí, které je v jeho zákonné pravomoci. Zákon FCPA je vykládán široce, aby pokryl téměř jakoukoli platbu nebo dar cizímu vládnímu činiteli. Definice cizího vládního činitele je rovněž velmi široká. Patří sem vedoucí pracovníci a zaměstnanci jakékoli vládní agentury (nebo kdokoli vykonávající podobnou funkci), jakož i vedoucí pracovníci a zaměstnanci společností ovládaných státem (jako například pracovníci státem vlastněných aerolinií nebo veřejných nemocnic), mezinárodních organizací (jako například OSN), politických stran, funkcionáři politických stran a kandidáti na veřejné úřady. FCPA zakazuje přímé i nepřímé platby vládním činitelům. Kromě toho je nezákonné dovolit třetí straně (jako je například poradce, agent, zástupce nebo distributor) činit to, co není přímo dovoleno ARAMARKu. Zaměstnanec společnosti ARAMARK, který si chce zajistit služby poradce, agenta nebo jiné třetí strany v souvislosti se získáním nových obchodů nebo udržením existujících obchodů, musí kontaktovat právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za danou obchodní jednotku s žádostí o další pokyny. FCPA obsahuje výjimku pro takzvané odměny za urychlené vyřízení. Odměna za urychlené vyřízení je menší (obvykle méně než 100 USD) finanční částka za poskytnutí rutinního úkonu nebo služby státní správy, jako je vyřízení víza nebo doručení dopisu. Výklad této výjimky je velmi úzký. Žádná platba za urychlené vyřízení nesmí být poskytnuta bez předchozího souhlasu právního zástupce ARAMARKu zodpovědného za danou obchodní jednotku. Každá uskutečněná platba za urychlené vyřízení musí být přesně popsána v účetních knihách a výkazech společnosti ARAMARK. Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat podmínky zákona FCPA vyplývající jak z jeho doslovného znění, tak i z jeho smyslu. Jakákoli platba nebo dar cizímu činiteli z libovolného důvodu (kromě zanedbatelných suvenýrů z dovolené) je porušením Zásad podnikání, pokud dar nebo platbu předem neprověřil a neschválil právní zástupce ARAMARKu zodpovědný za obchodní jednotku. Podle ustanovení tohoto zákona se FCPA omezuje na platby státním činitelům, nicméně zásady společnosti ARAMARK jdou ještě dále a zakazují jakékoli podobné pochybné platby komukoli, ať již daná osoba je nebo není státním či veřejným činitelem. 11

18 Porušení autorských práv a softwarové pirátství Zásadou společnosti ARAMARK je respektovat autorská práva náležející jiným osobám a používat materiály chráněné autorským právem pouze tak, jak to připouští zákon nebo příslušná smlouva. Zásadou společnosti ARAMARK je používat software chráněný autorským právem a jeho podpůrnou dokumentaci pouze tak, jak to dovoluje licenční smlouva na tento software. Žádný zaměstnanec nesmí pořizovat kopie softwaru chráněného autorským právem ani jeho podpůrné dokumentace, prodávat ho dále ani ho převádět, jestliže licenční smlouva na tento software takovou činnost nepovoluje. Zneužívaní informací v obchodním styku a transakce s cennými papíry Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony o cenných papírech. Zásady společnosti ARAMARK proti zneužívání informací v obchodním styku jsou koncipovány tak, aby napomáhaly souladu se zákony o cenných papírech a chránily ARAMARK, jakož i zástupce společnosti ARAMARK, před velmi závažnými riziky a sankcemi, ke kterým může porušení těchto zákonů vést. Zneužití informací v obchodním styku je jak nelegální, tak i neetické. Právní předpisy, zásady společnosti ARAMARK o obchodování s cennými papíry a její Zásady podnikání zakazují zaměstnancům ARAMARKu, kteří se seznámí s podstatnými, neveřejnými informacemi o ARAMARKu, dodavatelích, klientech, konkurentech a ostatních, použít tyto informace při koupi nebo prodeji (včetně případů pověření jiné osoby koupí nebo prodejem cenných papírů ve váš prospěch) cenných papírů ARAMARKu nebo cenných papírů kterékoli jiné společnosti (ať již dodavatele, konkurenta, klienta nebo jiné společnosti) a prozrazení takových informací ostatním osobám, které by je mohly využít k obchodování. Podstatné neveřejné informace jsou jakékoli informace, které by investor považoval za důležité při rozhodování, zda koupit, prodat nebo držet cenné papíry. Může se jednat například o neoznámený záměr společnosti ARAMARK udělit nebo přijmout významnou zakázku, vstoupit na nový trh nebo získat jiný podnik. Podstatné informace se nemusejí týkat podnikání společnosti. Podstatné mohou být informace o obsahu chystaného článku ve finančním tisku, u kterého se očekává, že ovlivní tržní cenu cenných papírů. Kromě toho i náhodné prozrazení podstatných neveřejných informací bez záměru osobního obohacení (včetně prozrazení ostatním zaměstnancům, kteří to nepotřebují vědět) je v rozporu s nejlepšími zájmy společnosti ARAMARK a může představovat porušení zákonů o cenných papírech a je nezbytné se ho vyvarovat. 12

19 Zaměstnanci ARAMARKu se musejí řídit také dalšími zásadami, které se vztahují na cenné papíry, včetně zásad týkajících se zajišťovacích transakcí (tzv. hedgingu). ARAMARK může tyto zásady jednou za čas vyhlásit. Kopie zásad společnosti ARAMARK o obchodování s cennými papíry a o zajišťování (hedgingu) obdržíte na vyžádání od právního oddělení společnosti ARAMARK. Pokud máte nějaké otázky ohledně zásad obchodování s cennými papíry, zásad hedgingu nebo ustanovení těchto Zásad podnikání, obraťte se prosím na hlavního právního zástupce zodpovědného za záležitosti týkající se korporátních záležitostí a záležitostí cenných papírů. 13

20 OBCHODNÍ CHOVÁNÍ A PRAKTIKY Přesné vedení účetnictví a výkaznictví Zásadou společnosti ARAMARK je dodržovat všechny aplikovatelné zákony, které vyžadují, aby její účetní knihy a výkazy věrně zobrazovaly skutečnou povahu zaznamenaných transakcí. Z žádného důvodu nikdo nesmí, ať již sám nebo na pokyn jiného, provést nepravdivý, falešný nebo klamný záznam do účetních knih nebo výkazů společnosti ARAMARK. Z žádného důvodu se nesmí jménem společnosti ARAMARK zřídit nebo udržovat nezaznamenané peněžní prostředky či majetky nebo jiné nepatřičné účty. Z žádného důvodu nesmí dojít k úmyslnému opomenutí zaznamenání závazků v účetních knihách a výkazech společnosti ARAMARK. Jménem ARAMARKu nesmí být provedena žádná transakce ani platba se záměrem nebo vědomím, že tato transakce nebo platba se liší od toho, co je popsáno v dokumentech dokládajících transakci nebo potvrzujících platbu. Veškeré vykazování informací (včetně, ale nikoliv pouze, zpráv o výdajích, splatných účtů, předaných faktur, přehledů inventáře, fakturačních údajů klientů, údajů na výplatních listinách, atd.) musí být přesné, věrné a včasné, a mělo by poctivě zobrazovat fakta. Oddělení auditorských a kontrolních služeb ARAMARKu ani jeho nezávislým auditorům nesmějí být předány žádné nepravdivé nebo zavádějící informace. Zásady ARAMARKu také zakazují všem zaměstnancům přímo nebo nepřímo falšovat nebo dovolit, že jiní zfalšují jakékoliv dokumenty týkající se ARAMARKu nebo klientů. Zaměstnancům je zakázáno otevírat nebo spravovat jakékoliv utajené nebo nezaznamenané korporátní účty, prostředky, majetek nebo jakýkoliv účet klamného účelu. PŘÍKLADY: PŘESNÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ Následují příklady situací souvisejících se zásadami přesného účetnictví a výkaznictví. Tyto příklady jsou zahrnuty pouze pro ilustraci a nepředstavují kompletní seznam takových situací. Příklad 1: Manažer ARAMARKu obdrží výsledky inventury. Výsledkem ocenění fyzického sčítání je nižší inventární hodnota, než manažer očekával. Po přezkoumání fyzického sčítání manažer nenalezne žádné chyby v hodnotě fyzického sčítání a není schopen sladit výsledek se svým předpokladem. Manažer ignoruje fyzický stav a ohlásí inventární hodnotu vyšší, než je hodnota fyzického sčítání. V následujících obdobích manažer stále není schopen sladit fyzické sčítání s předpokládanými hodnotami a nadále hlásí hodnoty neodpovídající fyzickému sčítání. 14

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Protikorupční zásady

Protikorupční zásady Protikorupční zásady s účinností od 1. září 2006 doplněné a přeformulované k 1. srpnu 2010 Společnost se zavazuje podnikat poctivě a bezúhonně a dodržovat zákony všech zemí, ve kterých působí. Patří sem

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Celosvětová protikorupční politika

Celosvětová protikorupční politika Celosvětová protikorupční politika I. CÍL Zákony většiny zemí činí z vyplácení, nabídky vyplacení či dokonce přijetí úplatku, provize či jiné korupční platby trestný čin, který vystavuje Eaton a jeho jednotlivé

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti Visteon

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti Visteon Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti Visteon Obsah Vize a poslání společnosti Visteon... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí...

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více