Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování. Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny. oznamuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny. oznamuje"

Transkript

1 Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny Č.j. : Výst. 3879/zad./2014/K Trhové Sviny, dne Vyřizuje : Ing. Luděk Klein 3883/14/Kle Telefon : kle V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o vystavení návrhu zadání a zadání regulačního plánu Hojná Voda a Staré Hutě Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování úřad územního plánování jako pořizovatel podle ustanovení 6 odst.1 písm. a) a c)zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením 64 odst.2,3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pořízení regulačního plánu Hojná Voda a Staré Hutě. Návrh regulačního plánu Hojná Voda a Staré Hutě je vystaven k nahlédnutí na úřední desce, na elektronické úřední desce u pořizovatele MěÚ Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování a dále na OÚ Horní Stropnice. K nahlédnutí do dokumentace u pořizovatele doporučujeme úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny po telefonické domluvě a na OÚ Horní Stropnice v úřední dny: pondělí a středa od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin pátek od 7:30 do 11:00 hodin, v ostatní dny možno po telefonické domluvě. K vypracovanému návrhu zadání regulačního plánu Hojná Voda a Staré Hutě může každý uplatnit své písemné připomínky přímo u pořizovatele (MěÚ Trhové Sviny) nebo obecním úřadě Horní Stropnice a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, za den doručení veřejné vyhlášky se považuje patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce. V souladu s 64 odst. 3 stavebního zákona, ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání regulačního plánu Hojná Voda a Staré Hutě, mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Ing. Luděk Klein Úřad územního plánování Mě Ú Trhové Sviny Datum vyvěšení.. Datum sejmutí..

2 Č.j. 3883/14/Kle str. 2 Obdrží: 1. Ministerstvo životního prostředí ČR odbor výkonu státní správy II 2. Ministerstvo životního prostředí odbor ekologie krajiny a lesa Praha 3. Ministerstvo dopravy odbor dopr.polit.,mezin.vztahů a ŽP 4. Ministerstvo prům. a obch. sekce ner.sur.,energetiky a hutnictví 5. Ministerstvo kultury ČR 6. Státní energetická inspekce, územní inspektorát 7. Krajský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 8. Krajský úřad odbor ŽP,zemědělství a lesnictví 9. Krajský úřad odbor kultury a cestovního ruchu 10. Krajský úřad odbor územního plánování, stavebního řádu a investic 11. MěÚ Trhové Sviny odbor dopravy 12. MěÚ Trhové Sviny odbor ŽP 13. MěÚ Trhové Sviny odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování 14. KHS Jč České Budějovice 15. HZS Jč České Budějovice 16. MO ČR Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 17. Krajská veterinární správa Kněžské Dvory 18. Obvodní báňský úřad 19. Česká inspekce životního prostředí 20. Policie ČR Správa Jihočeského kraje 21. CHKO Blanský les 22. Obec Kamenná 23. Obec Žár 24. Město Nové Hrady 25. Městský úřad Nové Hrady stavební úřad 26. Obec Benešov nad Černou 27. Obec Horní Stropnice 28. LesInfo a.s. 29. Vlastní

3 Regulační plán Hojná Voda a Staré Hutě R E G U L AČ N Í P L Á N k a t a s t r á l n í h o ú z e m í H O J N Á V O D A a S TAR É H U TĚ Návrh Z A D Á N Í Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: únor 2014 K projednání

4 Obsah zadání regulačního plánu a) vymezení řešeného území, b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury, f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření, g) požadavky na asanace, h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy), i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí, j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují, k) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci, l) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 2/9

5 POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU podle 62 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Horní Stropnice rozhodlo na svém XIV. zasedání dne usnesením 2. odst.iii., o pořízení REGULAČNÍHO PLÁNU ÚP Horní Stropnice k.ú. Hojná Voda, Staré Hutě. Důvodem pořízení regulačního plánu je především to, že současně platný Územní plán řeší funkční využití zastavěného a zastavitelného území bez hlubší revize regulace takto vymezených ploch. Charakter sídla vzhledem k jeho kulturnímu a krajinářskému významu vyžaduje doplnění funkčního využití území o hledisko jeho prostorové regulace. Jedná se o pořízení regulačního plánu z podnětu Zastupitelstva Obce Horní Stropnice. Pořízení bude probíhat v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Pořízení Regulačního plánu Horní Stropnice k.ú. Hojná Voda, Staré Hutě bude projednáno a zpracováno na základě projednaného Návrhu zadání Regulačního plánu Horní Stropnice k.ú. Hojná Voda, Staré Hutě: Návrh zadání R.P. Horní Stropnice k.ú. Hojná Voda, Staré Hutě 1. Vymezení řešeného území Řešené území zaujímá část území katastrálního území Hojná Voda, Staré Hutě, které je vymezeno: a.) zastavěným a zastavitelným územím odvozeného z platného územního plánu Horní Stropnice Vymezení řešeného území je vyznačeno graficky v příloze č Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití V řešeném území budou regulačním plánem vymezeny a regulovány: pozemky pro bydlení pozemky veřejného prostranství a veřejné zeleně především v kontaktu s centrální části sídla, kde půjde především zřízení veřejné zeleně a realizaci retenčních opatření. pozemky občanské vybavenosti se zaměřením na služby, kulturu, veřejnou správu nebo zařízení církevní pozemky občanského vybavení tělovýchovné a sportovní zařízení pozemky dopravní infrastruktury (komunikace a parkoviště) pozemky technické infrastruktury 3/9

6 Jednotlivé stavební pozemky budou napojeny na veřejně přístupnou komunikaci a budou navrženy tak, aby na nich bylo možné vyřešit umístění odstavných parkovacích stání dle příslušné technické normy. 3. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb Umístění a prostorové uspořádání staveb naváže na řešení dané schváleným územním plánem Horní Stropnice. Zpracovatel vyhodnotí především míru intenzifikace využití pozemků a navrhne jejich novou regulaci. Jedná se o možnost zachování fungujících objektů, možnosti přístaveb a nástaveb při zachování hodnot stávající urbanistické struktury. Požadované plochy k prověření zpracovatelem: vymezení a charakter centrální části sídla řešení napojení ostatních částí sídla a jejich návaznosti na centrum, rozvoj centrální části sídla a jeho návaznost na krajinu a veřejnou zeleň umístění a rozsah statické dopravy a jejich regulace krajinné dominanty a prostupy do krajiny (podmínky zpřístupnění krajiny) řešení vztahu dopravy a chodců s obnovením tradičních pěších tras s důrazem na veřejný prostor úpravy dopravní obslužnosti, technické infrastruktury a jejího vztahu ke stávající a nové zástavbě řešení nezastavěných proluk zapracování aktuálně vydaných územních a stavebních povolení a regulace území v podrobnosti podkladu prostorové regulace pro vydání územního rozhodnutí Regulačním plánem budou závazně stanoveny tyto regulativy plošného a prostorového uspořádání: uliční čára stavební čára regulační čára výška římsy, hřebene (maximální a minimální výška zástavby jednotlivých stavebních pozemků, na vhodných místech umožnit lokální dominanty) ukazatele využití pozemků a velikost, případně tvar pozemku určení podlažnosti s možností využití podkroví, podsklepení objektu (základní hmotové řešení budov, objemy a tvary střech, případně výšky říms a atik včetně definice přípustnosti výjimek ze základní regulace) limity řešení dopravy a technické infrastruktury prvky ÚSES Pro regulaci plošného a prostorového uspořádání musí být stanoveny pouze takové regulační prvky, které odpovídají charakteru regulačního plánu a které lze promítnout do příslušného správního aktu stavebního či jiného správního úřadu tak, aby plnění regulačních prvků mohlo být účinně ukládáno a vymáháno. Regulační prvky budou obsahem grafické i textové části návrhu. Regulační prvky architektonického řešení S ohledem na skutečnost, že řešené území leží na území přírodního parku Novohradské hory, který byl zřízen především z důvodu ochrany krajinného rázu, budou přiměřeně 4/9

7 stanoveny regulační prvky i pro architektonického řešení a to jako stanovení podrobnějších požadavků na vzhled, formu ztvárnění a architektonický výraz jednotlivých staveb a jejich souborů. Regulační prvky architektonického řešení budou stanoveny s ohledem na polohu pozemků například pro: tvar zastřešení použité materiály a jejich barevnost Regulační prvky pro nezastavitelné území Na základě analýzy estetických hodnot a prostorových vztahů krajiny stanovit regulativy a limity chránící charakteristické, jedinečné nebo esteticky cenné prostorové a krajinářsko estetické hodnoty v území. Stanovené regulativy a limity musí být v souladu s požadavkem udržení zemědělské a lesnické výroby jako prostředku k obnově a zachování krajinného rázu. 4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Hlavní cíle rozvoje území Posláním přírodního parku Novohradské hory je ochrana krajinného rázu rozsáhlého území s významnou přírodní a estetickou hodnotou, s harmonicky utvářenou horskou a podhorskou krajinou, které je významné vysokým stupněm zachovalosti přírodního prostředí, na jehož formování se podílí přírodě blízké lesní a luční ekosystémy a prameniště, a dále dochované historické hodnoty území. Hlavním cílem je zajistit optimální podmínky pro rozvoj území v souladu se základními cíli územního plánování a v souladu s prioritami stanovenými: a) Vytvořit předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech hodnot v území přírodních, civilizačních a kulturních b) Zajistit ochranu krajiny, jak z hlediska přirozených krajinných ekosystémů, tak z hledisek socioekonomických c) Cílevědomě chránit tradiční hodnoty venkovského osídlení a usilovat o jeho obnovu a rozvoj, novou výstavbu podřizovat rázu krajiny a tradicím d) Citlivě využívat kulturní a přírodní bohatství pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace navázat na tradici lázeňství e) Dobudovat základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu f) Na úseku protipovodňových opatření - krajinotvornými opatřeními v území zamezit rychlému odtoku vody z krajiny. Jedná se především o opatření ke zvýšení retenční schopnosti území (nádrž R6; příkop-průleh) Návrh RP určí způsob ochrany architektonických, přírodních a civilizačních hodnot. V území vymezeném RP bude architektonickou část projektové dokumentace zpracovaná autorizovaným architektem. Vzhledem ke skutečnosti, že se v některých případech jedná o novou zástavbu uvnitř zastavěného území sídla, je třeba chránit dané urbanistické hodnoty území, a to zejména při dálkových pohledech. V řešeném území se nachází několik architektonicky cenných staveb zdokumentované v historických mapových podkladech. V území je dále žádoucí zachovat stávající hodnoty bydlení a zároveň umožnit rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu tak, aby nedocházelo k vzájemnému nepříznivému ovlivňování. RP bude respektovat hodnotnou zeleň v řešeném území a navrhne plochy pro doplnění zeleně popřípadě i vodních prvků ve veřejném prostoru. 5/9

8 Nemovité kulturní památky nacházející se v místní části Hojná Voda: socha sv. Jana Nepomuckého zvonice venkovský dům č.p. 50 V návrhu musí být respektován požadavek kultivace okolí těchto kulturních památek s ohledem na požadavek zatraktivnění sídla v souvislosti se snahou o obnovení genia loci místa, které spočívá: obnova centrálního prostoru náměstí kolem zvonice úprava ploch a kontextů kolem nemovitých kulturních památek obnova genia loci v návaznosti na stabilní katastr Památkově chráněná území se v řešeném území nevyskytují. Nová výstavba v zastavitelných plochách jako i přestavby a dostavby ve stabilizovaném území současně zastavěného území sídla a jejich regulace bude: respektovat aktuální průběh hranice současně zastavěného území a vymezeného zastavitelného území daného schváleným ÚP Horní Stropnice, které je současně řešeným územím Regulačního plánu respektovat současně platné Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2003 ze dne o přírodním parku Novohradské hory Požadavky na zohlednění hodnot území: V souladu se zásadou uchování krajinného rázu regulace zástavby bude zohledňovat krajinářský a architektonicko-urbanistický kontext krajiny a stávající nebo původní (potencionální) zástavby s cílem uchovat nebo obnovit její charakteristický tradiční obraz jako i strukturu sídla stanovením podmínek ochrany krajinného rázu. Racionální využití a zohlednění místních podmínek pro řešení vazeb zástavby na dopravní, pěší a technickou infrastrukturu Při lokalizaci nových objektů v zastavitelném území a jejich dostavbě, přestavbě v zastavěném území navazovat především na původní strukturu sídla (základy staveb). Mezi zastavitelné pozemky nepatří automaticky všechny pozemky označené dle 139 a zákona č.50/1976 Sb. (stavební zákon) jako současně zastavěné území (ostatní plochy). V regulaci nové zástavby a rekonstrukcích stávající (změnách staveb) stanovit dostatečně podrobná objektová regulativa k dosažení výše uvedených požadavků na zohlednění hodnot území. Při jejich stanovení se bude prioritně vycházet s tradičních zkušeností a hodnot utváření prostoru. (např.: stavební čáry, výška zástavby, zastavěnost, ) Určit limity pro nezastavitelné území a navrhnout plochy pro zřízení veřejné zeleně a realizaci retenčních opatření. V urbanisticky exponovaných polohách umístěné dočasné stavby, které toto území znehodnocují zařadit mezi stavby určené k asanaci. Oplocení stavebních pozemků a zahrad nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušovat charakter stavby na oplocovaném pozemku a jejího okolí. Stanovit zásady pro technické provedení oplocení, jeho umístění, které bude vycházet z místně tradičních způsobů. 6/9

9 5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Návrh RP bude obsahovat požadavky na řešení veřejné infrastruktury. Zejména budou vyhodnoceny případné potřeby přeložek inženýrských sítí, lokalizace objektů technické infrastruktury a stanoveny podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury, a to zejména v prostoru centrální části sídla. RP bude řešit požadavky na dopravu v klidu v plochách, kde je technicky možná s ohledem na urbanistický kontext. Určit plochy pro parkování zejména u nově definované zástavby. Stávající parkovací plochy vyhodnotit a navrhnout jejich intenzifikaci (bez rozšíření plochy), pro naplnění současných i budoucích potřeb, ale s ohledem na vhodné utváření veřejného prostoru. Navrhnout režim dopravní obsluhy centra. Součástí návrhu RP bude dopravní řešení ulic vymezující, kromě dopravního prostoru, plochy pro nezbytná odstavná stání, cyklistický a pěší provoz a veřejnou zeleň. Pomocí návrhu umožnit vznik komunikací s převahou pěšího provozu a ploch pro cyklistickou dopravu v návaznosti na systém cyklotrasy. Pěší komunikace navázat vhodným způsobem na klidové zóny a v centrální části sídla s prověřením propojení do krajiny mimo řešené území. V zaslepených ulicích prověřit dopravní řešení. Pro rozvoj dopravní obslužnosti území navrhnout řešení ohleduplné k hodnotám území, vedoucí ke snižování jeho zátěže negativními vlivy. Volit takové přístupy ke stavebním pozemkům a stavbám, která jsou úspornější z hlediska nároků dopravy. Komunikace Silnice III / Horní Stropnice Dobrá Voda Hojná Voda Černé Údolí má šířku 4,5 5 m s velkým počtem dopravních závad převážně bodového charakteru. V návrhu regulativů je nutné dle možností upravit problematická místa na této hlavní komunikaci tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a cyklistů především v jednotlivých místních částech, kde se jejich pohyb koncentruje. V centrální části, v prostoru u zvonice navrhnout lokální úpravu trasy. Prostranství u zvonice regulovat s ohledem na tuto kulturní památku jako víceúčelovou plochu parkovací stání, vyhlídka, zařízení pro cyklisty, s vazbami na krajinu. Místní a účelové komunikace celé území je protkáno poměrně hustou sítí místních a účelových komunikací, z nichž mnohé již neplní původní funkce. Pro rozvoj sídla je prioritní obnova funkční sítě komunikací využitelných pro obsluhu území a cykloturistiku. Plocha pro příjezd k požární nádrži Plocha pro zajištění příjezdu k pozemkům obslužná komunikace V návrhu regulačního plánu navazovat na původní síť komunikací nebo je ponechat jako rezervu pro možnou obnovu cest za účelem obsluhy území, zřízení cyklistické trasy nebo pěších stezek a chodníků. Původní polní a lesní stezky propojit strukturu místních komunikací s původními trasami polních a lesních stezek, vybrat a obnovit především ty, které jsou technicky vhodné pro rekonstrukci. 7/9

10 Dopravní zařízení Parkoviště pro osobní automobily a autobusy: Dostatečná kapacita parkovacích míst pro návštěvníky je zajištěna vybudováním záchytného parkoviště pod zvonicí. Problémem je parkování v době, kdy uvedený prostor je využíván pro slavnosti atd.... U nově budovaných zařízení podnikatelského charakteru a rodinných domů musí být parkovací stání součástí pozemku. Přiměřeně to platí i pro přestavby. Garáže nově navrhované garáže musí být součástí stavby, a budou umisťována na vlastním pozemku. Stávající garáže, volně stojící v prostorech urbánně významných, které jsou označeny jako estetická závada, navrhnout k odstranění nebo přemístění. 6. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření Regulační plán vymezí veřejně prospěšné stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci řešení, navrženého regulačním plánem. Můžou to být některé stavby dopravní a technické infrastruktury. Navržené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření budou zakresleny ve výkresové části a popsány v textové části. 7. Požadavky na asanace Pořizovatel nemá požadavek na asanace v území. V případě, že zpracovatel plochy k asanaci vytipuje v rámci zpracování návrhu, budou po konzultacích s pořizovatelem do území zahrnuty. 8. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy). Funkční regulace vychází z platného Územního plánu Horní Stropnice. Prostorové regulace bude budou vycházet z podnětů a požadavků oprávněných subjektů a pořizovatele, nebo z požadavků, které zpracovatel odborně odůvodní a nebudou v rozporu s dalšími požadavky. Stávající podmínky pro využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů se nemění. Jedním z podkladů pro zpracování regulačního plánu jsou pravidelně aktualizované územně analytické podklady, které byly zpracovateli předány v dohodnutém formátu. Významným limitem v území je již v bodě 4. zmíněné nemovité kulturní památky a některé architektonicky cenné stavby. 9. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí. RP nahradí územní rozhodnutí v přesně definovaných plochách: o umístění stavby s výjimkou staveb, které podléhají posuzování vlivu na životní prostředí dle příslušných zákonů. o změně využití pozemků 8/9

11 10. Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Pořizovatel nepředpokládá, že by RP vyvolal požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Řešené území není součástí ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, nepředpokládá se tedy, že dotčený orgán uplatní požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí ani na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 11. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci. Pořizovatel nepředpokládá požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci. 12. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. Obsah regulačního plánu a odůvodnění regulačního plánu bude zpracován v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/12 Sb. a dalších pozdějších předpisů. Grafická část regulačního plánu bude obsahovat tyto výkresy: Hlavní výkres v měřítku 1:1000 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku katastrální mapy Výkres prostorové regulace v M 1:1000 s vyjádřenými podmínkami umístění staveb Grafická část odůvodnění regulačního plánu bude obsahovat: Koordinační výkres v M 1:1000 Výkres širších vztahů v M 1:5 000 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v M 1:2000. Dokumentace Regulačního plánu Horní Stropnice k.ú. Hojná Voda, Staré Hutě bude zpracována v počtu 4 paré. Dokumentace bude odevzdána také v digitální podobě v požadovaném formátu a technické specifikaci. Příloha: č. 1 Příloha: č. 2 zadání Mapová příloha vymezení řešeného území. Seznam podnětů na změnu regulace území po projednání návrhu Poznámky: 1) Citované zákonné normy jsou uvažované ve znění pozdějších zákonů 2) Úprava návrhu zadání dle odst zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (na základě uplatněných požadavků dotčených orgánů a Krajského úřadu) bude v textu uvedena graficky odlišným písmem kurzivou. 9/9

12 LEGENDA: plochy stabilizované plochy změn PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽÍTÍ OH OH BYDLENÍ ( VENKOVSKÉ ) OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOV BYDLENÍ - SOUKROMÁ ZELEŇ 4.16 PZ Pv PZ VEŘEJNÁ ZELEŇ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 4.17 ZZ N ZEMĚDĚLSKÁ - ZAHRADY SMÍŠENÉ - PŘÍRODNÍ VV VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - PODMÁČENÉ ZZ 4.12 OH 4.11 OH Pv PZ VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNICE III.TŘÍDY ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PROTIPOVODŇOVÁ A RETENČNÍ OPATŘENÍ NÁVRH R3 PLOCHY - RETENČNÍ OPATŘENÍ VODOTEČ - NÁVRH 4.10 HRANICE, OZNAČENÍ PLOCH HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚP Č WR VV Pv N 4.3 R6 WR PZ 1.01 HODNOTY ÚZEMÍ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÁ KE DNI DIG. KATASTR NEMOVITOSTÍ IDENTIFIKACE PLOCH ZMĚN VRSTEVNICE PROSTORY URČUJÍCÍ CHARAKTER SÍDLA A KRAJINY

13

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301 427. Informace NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301 427. Informace NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6429/416-UR/2016/Kr Trhové Sviny, dne 14.3.2016 Vyřizuje : František Kříha MUTS/6555/16/Kri Telefon : 386 301

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání Ú Z E M N Í P L Á N V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ určený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á

Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., ROZHODNUTÍ. z a m í t á Číslo zprávy: Orgán veřejné moci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské nám., Čas dodání: Čas doručení: Vlastní zpráva M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY. : Magistrát města Prostějova, Stavební úřad. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN VRBÁTKY B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY Zastupitelstvo obce Trnávka na základě zmocnění uvedeného v 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva projednaná s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H. Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice

Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H. Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice HLUBOKÉ DVORY Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice Pořizovatel: Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení úřadu územního plánování Zpracovatel:

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581, ČKA

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více