VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

2 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: Rosice IZO: Zřizovatel školy: Obecní úřad Rosice 96 IČO Ředitel školy: Milan Barták Druh školy: Základní škola Datum zařazení do sítě škol: Celková kapacita školy a jejích součástí: ZŠ 250 ŠD 25 ŠJ 250 Rada školy zřízena počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu 2006/ / / / / / ,77 17,22 2

3 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž všichni pedagogové cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Na naší škole jsme si stanovili ZÁKLADNÍ DESATERO: Učitel: 1. volí různé metody a formy práce 2. nabízí různé zdroje informací 3. umožňuje žákům zažít pocit úspěchu při vlastní práci 4. vede k aktivnímu naslouchání, umožňuje vyjádřit vlastní názor, vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci 5. uplatňuje demokratické principy a hodnoty, podporuje individualitu žáka 6. vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech 7. důsledně vyžaduje dodržování pravidel 8. umožňuje pracovat s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 9. upevňuje kladný vztah k životnímu prostředí 10. realizuje prevenci sociálně nežádoucích jevů Občanská výchova 8.třída 3

4 Vzdělávací program školy vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / a Školní vzdělávací program Škola otevřená všem 1. a 6. Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2, s platností od Ročník Celkem Předmět ročník Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku Český jazyk Cizí jazyk 3 3 3(3) 3 4(4) 16(7) Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky všech ročníků Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská a rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů (3) (4) 238(7) Projektový den- Den Země 4

5 Učební plán vzdělávacího programu Škola otevřená všem Učební plán pro ročník vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Inform. a komunik. technologie Informatika I Prvouka Pr Člověk a jeho svět Přírodověda Př Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vlastivěda Vl Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova minimální + disponibilní časová dotace (týdně) Hv Vv Tv Svět práce Sp celkový počet hodin za týden Učební plán pro ročník vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunik. technologie Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informatika I Člověk a společnost Dějepis D Výchova k občanství Vo

6 Fyzika F Člověk a příroda Chemie Ch Přirodopis P Zeměpis Z Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelné předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Hv Vv Vz Tv Svět práce Sp Mediální výchova Druhý cizí jazyk Práce s počítačem minimální + disponibilní časová dotace (týdně) Mv Cj PsPC celkový počet hodin za týden Školní vzdělávací program je k dispozici v podatelně školy. Výtvarná výchova 6.třída 6

7 Charakteristika školy Stávající budova školy byla otevřena v roce Další přístavba byla zrealizována v roce Součástí areálu je zahrada s ovocnými stromy, sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, dětské hřiště a ohniště. Škola je umístěna na kraji obce, v sousedství obecního úřadu. Základní škola v Rosicích u Chrasti je úplnou základní školou a současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Před školou je autobusová zastávka (cca 40 % žáků dojíždí z okolních obcí). Kapacita školy je 250 žáků, v průměru se počet žáků denního studia pohybuje přes 150. Od 1. do 9. ročníku máme jednu třídu v každém ročníku. Vybavení školy Prostorové V areálu školy se nachází hlavní budova s přístavbou, tělocvičnou, hřištěm a dětskou zahradou. Hlavní budova s přístavbou slouží celému prvnímu i druhému stupni. V této budově jsou všechny kmenové třídy. Sídlí zde vedení školy, dvě menší sborovny pro první a druhý stupeň, dvě učebny výpočetní techniky, v přízemí má kancelář hospodářka školy. Na školu kolmo navazuje tělocvična, která má svůj samostatný vchod. V přístavbě se nachází školní kuchyň s jídelnou a v jejím suterénu jsou dílny a keramická pec. V přízemí je pro žáky a zaměstnance školy v provozu školní bufet. Prostory jsou na dnešní dobu nedostačující. Chybí nám šatny, společná sborovna, samostatná knihovna a specializované učebny, např.jazykové, přírodovědné, 7

8 výtvarné, školní aula. Školní družina je v současnosti kapacitně v nevyhovujících podmínkách. Zřizovatel školy Obec Rosice plánuje v několika etapách celkovou rekonstrukci školy. Materiální a technické Škola průběžně obnovuje inventář učebnic a učebních pomůcek, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna, která je však v nevyhovujících prostorách. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky s 27 počítači. Využíváme dva dataprojektory, interaktivní tabuli, DVD přehrávače a videa. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách. Dalším cílem je umístění počítačových stanic do kmenových tříd. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Plavecký výcvik 3. a 4.třída 8

9 Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet. Pro odpočinek je k dispozici školní družina (mladší žáci), o přestávkách mají žáci možnost využívat tělocvičnu nebo venkovní hřiště. Školní dětská zahrada je k dispozici pro ŠD a žáky 1. stupně. Dlouhodobě nevyhovuje žákovská šatna. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 12 učitelů včetně jednoho výchovného poradce a jedna vychovatelka školní družiny, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený s dvoutřetinovou převahou žen, věkově je tvořen převážně z mladších pedagogů. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Údaje o pracovnících školy Ředitelem školy je Bc.Bc. Milan Barták, jmenován do funkce po konkurzním řízení v květnu roku Zástupkyní ředitele je Mgr. Marcela Kohoutová. Ve školním roce 2007/2008 zde vyučovalo 14 pedagogů. Dále zde pracuje 1 vychovatelka školní družiny a 6 provozních zaměstnanců. 9

10 Přehled učitelů a aprobovanosti na ZŠ Rosice 2007/2008 Příjmení, jméno Zařazení Aprobace Vyuč. neaprob. Šachová Alena uč. I.st. I.st. Hv Bumbálková Jitka uč. I.st. neaprob. I.st., Tv Rabasová Bronislava uč. I. st. I. st. Pavlíková Michaela uč. I. st. I.st. Novotná Marie uč. I. st. neaprob. I.st., Hv Brázdová Hana uč. II. st. Čj, Vv Pč, Ov, Rv, Hv Línek Milan uč. II. st. M, Pč Fy, Tv Odstrčil Marek uč. II. st.. Z, Př Ch, Aj, I Malinská Eva uč. II. st. D, Ov, Z Čj, Rv, Aj Kohoutová Marcela zást. ředitele I.st. Barták Milan ředitel Nj I Dostálová Alena uč. I. St. Neaprob. Vv Klouda Luděk uč. II. st. Neaprob. Ch, Inf, M Kociánová Ludmila uč. II. st. Neaprob. Vv, Ov V Rosicích bydlí 5 učitelů, 2 dojíždí z Chrudimi, 4 z Chrasti, 1 z Obořice a 2 z Horky. Zajistit vyučování všech předmětů učebního plánu aprobovanými učiteli je na malých školách úkol pro vedení školy nelehký a takřka nerealizovatelný, neboť většina předmětů má pouze dvouhodinovou týdenní dotaci, některé se nevyučují ani ve všech ročnících a nenaplní tedy úvazek učitele. Většina pedagogů dokáže odborně vyučovat předměty, které dostala na doplnění úvazku. Provozní zaměstnanci školy: Hospodářka a účetní školy - R. Chmelíková Školní jídelna - V. Sodomková, L.Švadlenková Školnice, úklid - J. Zářecká Úklid - M. Janečková, M. Popilková Další funkce pedagogických pracovníků školy: koordinátor ŠVP - M. Kohoutová kariérní poradce, výchovná poradkyně, koordinátor protidrogové prevence, šéfredaktorka šk. časopisu ROSÍK - E. Malinská 10

11 správce sítě PC učebny, koordinátor environmentální výchovy, webmaster šk. stránek - M. Odstrčil zdravotnice - A. Šachová, E. Malinská, B. Rabasová koordinace tvorby školního časopisu - E. Malinská Členem užšího vedení školy je výchovná poradkyně Mgr. Eva Malinská. Vede evidenci žáků s poruchami učení a chování, spolupracuje s ped. psych. poradnou a SVP Archa. Zadává a zpracovává výsledky Kalibra a CERMATU. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Rosic, výraznou část však tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí. Úzce spolupracujeme s DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec a s jeho odloučeným pracovištěm Výchovně léčebným ústavem v Přestavlkách. Z těchto zařízení navštěvovalo ve školním roce 2007/2008 naši školu 8 dětí. Většina pedagogů má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Výtvarná výchova 9.třída 11

12 Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do následujících dlouhodobých projektů: Koloděj- jedná se o zážitkový programu, který je zaměřen na primární prevenci, zejména v oblasti závislostí, rizik návykových látek, výchova k zdravému životnímu stylu, zlepšení odolnosti dětí před sociálně nežádoucími jevy, prevence šikany a vzájemná spolupráce rozdílných věkových skupin. Při vícedenní pobytové akci mají všichni zúčastnění jedinečnou možnost se více opravdově poznat a novou kvalitu vztahů přenést i do školního prostředí. Projekt je určen pro žáky 6. a 9. třídy. Enviromentální projekty- škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou s názvem M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Mezi celoškolní ekoprojekty patří třídění odpadů, sběr bylin, sázení stromů, pobyty v ekologickém centru Ekopalety. Celoškolní projektové dny- téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Třídní projekty - o zapojení třídy do projektu rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Mezinárodní spolupráce Cílem školy je navázat spolupráci se školami v zahraničí. Předmětem spolupráce by měly být vzájemné návštěvy a spolupráce v různých oblastech. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Další informace jsou k dispozici na vývěskách před budovou školy a na webových stránkách které jsou pravidelně aktualizovány. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Otevřenou sobotu (Den otevřených dveří). 12

13 Na základě zákona č. 561/2004 Sb a 168 funguje při škole Školská rada. Předsedkyní sdružení je paní Alena Šachová. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Chrudim a Střediskem výchovné péče pro děti a mládež Archa. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Ekopaletou Pardubice, s Technickými službami Ekokom Hlinsko a s odborem životního prostředí Města Chrudim. V oblasti vzdělávacích, kulturních, sporovních a společenských akcí spolupracuje škola úzce s občanským sdružením Komunitní škola Rosice (www.kosrosice.wz.cz), které vzniklo z popudu pedagogů školy. Cílem sdružení je rozvoj komunitního školství v obci Rosice jako základní článek celoživotního vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků. Více v příloze č.1. Ve sportovních aktivitách škola spolupracuje rovněž s Dynamem Rosice a využívá jejich sportovišť. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v obecním zpravodaji, ve školním časopise Rosík (příloha č. 2) a o větších událostech informuje v Deníku Chrudimska, případně v dalších médiích. Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (aktivity Komunitní školy Rosice, ZUŠ apod.). 13

14 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou pravidelně zjišťovány pomocí testů Kalibro a testy CERMAT. Celkové výsledky jsou k dispozici u výchovné poradkyně. O výsledcích kontrol Inspekce České školní inspekce proběhla 23.října 2007a byla zaměřena na vedení dokumentace školy, na uplatňování práv žáků a jejich zákonných zástupců a na vydání, obsah a zveřejnění školního řádu. V žádném z bodů nebylo zjištěno pochybení. Inspekční zpráva je přílohou č. 3. Dne proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Výsledek kontroly je přílohou výroční zprávy (příloha č.4) Zápis do prvního ročníku na školní rok 2008/2009 Zápis se uskutečnil Celkem bylo zapsáno 18 nových žáků. Zápis do 1. třídy Údaje o přijímacím řízení 9. ročník ukončilo 21 žáků: gymnázium 0, střední odborné školy 7 žáků, střední odborná učiliště 14 žáků. 14

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Priority v dalším vzdělávání ped.pracovníků: 1. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti RVP 2. vzdělávání v oblasti prevence patologických jevů 3. BOZP Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel: Úspěšné ukončení vysokoškolského studia bakalářského programu Školský management na FF UP v Olomouci (č.a / ) Informační technologie, autoevaluace školy, účast na seminářích a školeních týkajících se nové legislativy Mediální výchova, č. akreditace: 34745/ , Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657 Religionistické minimum, projekt reg. č.: CZ / /0491, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SR EU, Neziskovky Praha Zástupkyně ředitele: Koordinátor školního vzdělávacího programu úspěšné ukončení studia k výkonu specializovaných činností, č. akreditace 34745/ , Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657 Účast na seminářích a školeních týkajících se nové legislativy Pedagogové Výuka chemie základním vzdělávání dnes a zítra, č. akreditace: 3408/ , CCV Pardubice, Mozartova 449 Seminář EVVO Jak napsat úspěšnou grantovou žádost, Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova

16 Konference EVVO v Pardubickém kraji, č. akreditace: 23316/ , Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova 2665 SmartBoard, SOŠ Obchodu a služeb, Chrudim Výchovná poradkyně Specializační studium: Školní poradenské služby, výchovný poradce, č. akreditace 34675/ , Univerzita Karlova Praha Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce komentář Akce pořádané okresním metodikem prevence v PPP Chrudim Akce pořádané občanským sdružením Proud Ve vyučovacím předmětu občanská výchova Ve vyučovacích předmětech občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti, prvouka, přírodověda. Drogová prevence pro 7.,8. a 9. ročník Prvouka, přírodověda, občanská výchova, chemie, přírodopis a podle aktuálních témat i v jiných předmětech v rámci mezipředmětových vztahů Projektová výuka, skupinová práce, celoškolní projektové dny, soutěže, organizace školních akcí za pomoci žáků např. Akademie Škola má zpracovaný Minimální preventivní program Akce školy mimo vyučování, zájmové kroužky Školní metodik prevence ve spolupráci se všemi pracovníky školy sleduje výskyt sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence postupuje v případě nutnosti podle předem stanovených postupů. Zážitkový program pro děti 5. a 8. ročníku Školní metodik prevence je pro předchozí domluvě k dispozici žákům, rodičům i pedagogům školy 2x týdně pro žáky i rodiče 16

17 Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami SVP Archa Chrudim Odborná literatura Školní řád Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce Zážitkový program pro žáky 5. a 8. ročníku Beseda s policií pro 8.a 9. ročník Beseda se sociálním pracovníkem pro 8. a 9. ročník Projekt 3. třída Plán EVVO Výběr akcí se vztahem k EVVO, jež si na naší škole získaly tradici: Soutěž ve sběru šípku O šípkového krále/ královnu" Soutěž ve sběru pomerančové kůry Oranžový kůrovec Soutěž ve sběru starého papíru Celoškolní projekty např. na téma Den Země, Jaro v Evropě, Živly, Naše škola, Podzim apod. 17

18 Plán Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole je přílohou výroční zprávy (příloha č. 5). Celoškolní projekt Den země Školní časopis Na škole funguje úspěšně již pátým rokem časopis Rosík. Vychází 4x ročně a informuje čtenáře o životě ve škole i mimo ni. Jedno číslo je přílohou č.2 výroční zprávy. Zájmové kroužky Kroužky pro žáky jsou organizovány občanským sdružením Komunitní škola Rosice, které vzniklo na podzim 2006 z iniciativy zaměstnanců školy. Přehled aktivit sdružení je přílohou výroční zprávy č.1. 18

19 Akce školy Typ akce Výuka plavání Plavání v Chrudimi Počet zúčastněných tříd 3., 4. třída Počet zúčastněných žáků 30 Poznámka (název akce, výsledek) Lyžařský výcvik Horský hotel Stráž Jablonec nad Jizerou 6.,7.,8.,9. třída 15 Kurz byl společně se ZŠ Angelovova Praha 12 Škola v přírodě ŠvP Zderaz 4., 5. třída 25 Putování s Vavřincem Toulovcem aneb ve zdravém těle zdravý duch. Exkurze Exkurze: Příroda východního Polabí 7. třída 15 VČM Pardubice Praha 4., 5. třída 28 Hradec Králové ZOO Dvůr Králové Muzeum Chrast Šipkovaná Exkurze: Křemen a jeho rodina 4., 5. třída 4., 5., 6. třída 4., 5. třída 1., 2. třída 9. třída Hra v obci Rosice a okolí VČM Pardubice Školní výlety ZOO Jihlava 1., 2., 3. třída 50 Údolí Chrudimky 5.,6. třída 30 Kunětická hora 7. třída 15 Camping Hluboká 9. třída Holice- zaměřeno na sportovní aktivity Projektové dny Poslední vlaštovka Dušíci Andělská škola (1.a 2.) Honzíkova cesta Maškarní ples Jarní kvítí Čáp bílý Můj veselý drak Jak si pejsek a kočička dělali dort Andělská škola ( třída) Masopust Velikonoce 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 19

20 Den Země Modrá babička Se zvířátky do pohádky Čarodějnice ZOO Putování Prahou Halloween Končí vláda paní Zimy Jarní putování se sluníčkem Svatojánská noc Rozloučení s Krtečkem Zima klepe na dveře Den Země 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída Celoškolní projekt Celoškolní projekt Žákovská vystoupení Vánoční jarmark Velikonoční jarmark 1., 2. třída 2. třída Andělská škola Koncerty, divadla,kino O princezně Mlsalce A pořád se něco děje hudební představení Čertova nevěsta Co je to písnička - Slatiňany Novák Popelka Kino Skuteč třída Celá škola třída třída třída třída Výstavy Codex Gigas 2., 4., 5. třída 43 Soutěže, olympiády Hrošiáda třída 12 podzimní a jarní atlet. trojboj Coca-Cola Cup Chrast Stolní tenis třída Malá kopaná 8 Hrochův Týnec O šípkového krále/ královnu ZŠ Rosice Sběr šípku Oranžový kůrovec Sběr pomerančové kůry

21 Skutečský majáles Školní družina Loučení s létem Drakiáda Halloween Mikulášská nadílka Vánoční besídka Masopust Loučení se zimou Velikonoce Akademie Turnaj v míč. hrách Projekty Maminka Jaro Podzim Jiné akce školy Mikulášská nadílka Pyžamový den Akademie Bruslení ve Skutči Den otevřených dveří Koloděj 6.a 9.třída 36 Rozhledna Bára Přednáška: Madagaskar Přednáška: Geologie okolí školy 2.stupeň 6. a 7. třída 30 Přednášející: RNDr. Vladimír Lemberk Termín: třída 20 Přednášející: RNDr. Daniel Smutek Termín: Výukový program: Křemen kouzelník Výukový program: Výroba svíček Projektový den: Den Země Projektový den Zima klepe na dveře Zápis do 1. třídy Den otevřených dveří 9. třída Termín: VČM Pardubice 7. třída 15 Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova třída, ŠD třída 150 Do 1. třídy s Krtkem a sněhulákem ZŠ Rosice 21

22 Výlet na Báru před hurikánem Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2007 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Přímé NIV celkem 6458, ,000 Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy 4590, ,000 - OON 37,000 37,000 Limit počtu zaměstnanců 18,64 20,027 Odvody 1620, ,761 FKSP 92,000 91,800 ONIV 119, ,439 Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek NIV 1200, ,000 Příspěvek na investice 0 0 Příjmy

23 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn -- 0 Fond rezervní -- 0 Fond investiční -- 63,980 Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ UZ ,000 15,000 Další zdroje Technický kroužek obec 45,000 45,000 Program sociální prevence KOLODĚJ UZ Navýšení finančních prostředků za 3 chybějící žáky (udělena vyjímka z počtu žáků) 15,000 15,000 80,000 Platy 58,216 Odvody 1,165 FKSP 1,165 Zákonné pojištění 274 Ostatní 1. KMČ Nakladatelství Albatros nabízí žákům - členům Klubu mladých čtenářů knihy ze své produkce s členskou slevou. Agendu vede p. Zářecká, členy je cca 30 žáků. 2. školní mléko Školní program podporovaných mléčných výrobků pro žáky školy. Objednávky a prodej zajišťuje paní Marie Janečková. 3. sběr V průběhu školního roku pokračuje sběr starého papíru a železa. Žáci nasbírali celkem 241,5 kg šípku. Za získané prostředky byly zakoupeny nádoby na tříděný odpad do tříd a dalších prostor ve škole. Díky podpoře Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a firmy EKOKOM ( Projekt koše ) naše škola při zakoupení jednoho koše na tříděný odpad získala dva další zdarma. Proběhla v měsících prosinec - únor. Žáci nasbírali 145 kg pomerančové kůry, za niž škola získala 1611 Kč.Po odečtení nákladů na 23

24 odměny zbylo 1000 Kč, které jsme se rozhodli věnovat na tzv. ADOPCI vybraného živočicha umístěného v Záchranné stanici volně žijících živočichů Pasíčka u Proseče. Podle výsledků ankety mezi všemi žáky školy jsme se rozhodli adoptovat veverku obecnou. Sběr starého papíru proběhl dvakrát. Celkem žáci nasbírali přes 7600 kg papíru.za získané prostředky byly nakoupeny knihy do školní žákovské knihovny. 4. integrace Na naší škole integrujeme žáky se SPU. Péče je rozdělena mezi pět dyslektických asistentek. Žákům je věnována péče ve vyučovacích hodinách a docházejí na nápravu SPU. 5. školní družina a školní jídelna V tomto školním roce bylo zapsáno 25 žáků. Ve školní jídelně se stravuje přibližně 110 dětí. Školní akademie 24

25 Závěr Tento školní rok byl ve znamení změn. Prvním rokem jsme vyučovali v 1. a 6. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola otevřená všem, do zaslouženého důchodu odešlo několik zaměstnanců, přes prázdniny byl dokončen přesun školní družiny, kabinetů a sboroven tak, aby více vyhovoval potřebám školy. Stále nás trápí nevyhovující prostory především nedostatek odborných učeben a nevyhovující šatny pro žáky. Výrazným subjektem, který napomáhá naší venkovské škole plnit i další funkci kulturního a vzdělávacího centra v obci je Komunitní škola Rosice, o.s. (www.kosrosice.wz.cz), která svojí činností přispívá ke skutečné otevřenosti školy všem, kteří jsou aktivní a mají zájem. I v příštích letech máme záměr pokračovat v zavádění nových metod do výuky a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Naše budoucnost je spojena s efektivním partnerstvím s dalšími subjekty v obci s již zmíněným občanským sdružením Komunitní škola Rosice a dalšími, kteří se ztotožňují s filozofií školy. Poděkování Obci Rosice za podporu aktivit školy. Občanskému sdružení Komunitní škola Rosice za podporu a za nabídky aktivit a jejich realizaci pro žáky, rodiče a občany obce. Aktivním členům Sdružení rodičů za podporu školy a jejích aktivit. Všem, kteří slovem i činy pomáhají budovat přátelskou, otevřenou a živoucí školu ve svém regionu. Výroční zprávu zpracoval: Milan Barták, ředitel školy Pedagogická rada projednala: Zřizovateli předložena:

26 Seznam příloh Příloha č.1 Přehled aktivit Komunitní školy Rosice, o.s. Příloha č. 2 Školní časopis Rosík Příloha č. 3 Kopie z kontroly ČŠI Příloha č. 4 Kopie z kontroly Krajské hygienické stanice Školní časopis Rosík Příloha č. 5 Plán Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Rosice, okres Chrudim Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Rosice, okres Chrudim Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Rosice, okres Chrudim Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více