VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

2 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: Rosice IZO: Zřizovatel školy: Obecní úřad Rosice 96 IČO Ředitel školy: Milan Barták Druh školy: Základní škola Datum zařazení do sítě škol: Celková kapacita školy a jejích součástí: ZŠ 250 ŠD 25 ŠJ 250 Rada školy zřízena počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu 2006/ / / / / / ,77 17,22 2

3 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž všichni pedagogové cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Na naší škole jsme si stanovili ZÁKLADNÍ DESATERO: Učitel: 1. volí různé metody a formy práce 2. nabízí různé zdroje informací 3. umožňuje žákům zažít pocit úspěchu při vlastní práci 4. vede k aktivnímu naslouchání, umožňuje vyjádřit vlastní názor, vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci 5. uplatňuje demokratické principy a hodnoty, podporuje individualitu žáka 6. vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech 7. důsledně vyžaduje dodržování pravidel 8. umožňuje pracovat s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 9. upevňuje kladný vztah k životnímu prostředí 10. realizuje prevenci sociálně nežádoucích jevů Občanská výchova 8.třída 3

4 Vzdělávací program školy vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / a Školní vzdělávací program Škola otevřená všem 1. a 6. Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2, s platností od Ročník Celkem Předmět ročník Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku Český jazyk Cizí jazyk 3 3 3(3) 3 4(4) 16(7) Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky všech ročníků Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská a rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů (3) (4) 238(7) Projektový den- Den Země 4

5 Učební plán vzdělávacího programu Škola otevřená všem Učební plán pro ročník vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Inform. a komunik. technologie Informatika I Prvouka Pr Člověk a jeho svět Přírodověda Př Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vlastivěda Vl Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova minimální + disponibilní časová dotace (týdně) Hv Vv Tv Svět práce Sp celkový počet hodin za týden Učební plán pro ročník vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunik. technologie Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informatika I Člověk a společnost Dějepis D Výchova k občanství Vo

6 Fyzika F Člověk a příroda Chemie Ch Přirodopis P Zeměpis Z Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelné předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Hv Vv Vz Tv Svět práce Sp Mediální výchova Druhý cizí jazyk Práce s počítačem minimální + disponibilní časová dotace (týdně) Mv Cj PsPC celkový počet hodin za týden Školní vzdělávací program je k dispozici v podatelně školy. Výtvarná výchova 6.třída 6

7 Charakteristika školy Stávající budova školy byla otevřena v roce Další přístavba byla zrealizována v roce Součástí areálu je zahrada s ovocnými stromy, sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, dětské hřiště a ohniště. Škola je umístěna na kraji obce, v sousedství obecního úřadu. Základní škola v Rosicích u Chrasti je úplnou základní školou a současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Před školou je autobusová zastávka (cca 40 % žáků dojíždí z okolních obcí). Kapacita školy je 250 žáků, v průměru se počet žáků denního studia pohybuje přes 150. Od 1. do 9. ročníku máme jednu třídu v každém ročníku. Vybavení školy Prostorové V areálu školy se nachází hlavní budova s přístavbou, tělocvičnou, hřištěm a dětskou zahradou. Hlavní budova s přístavbou slouží celému prvnímu i druhému stupni. V této budově jsou všechny kmenové třídy. Sídlí zde vedení školy, dvě menší sborovny pro první a druhý stupeň, dvě učebny výpočetní techniky, v přízemí má kancelář hospodářka školy. Na školu kolmo navazuje tělocvična, která má svůj samostatný vchod. V přístavbě se nachází školní kuchyň s jídelnou a v jejím suterénu jsou dílny a keramická pec. V přízemí je pro žáky a zaměstnance školy v provozu školní bufet. Prostory jsou na dnešní dobu nedostačující. Chybí nám šatny, společná sborovna, samostatná knihovna a specializované učebny, např.jazykové, přírodovědné, 7

8 výtvarné, školní aula. Školní družina je v současnosti kapacitně v nevyhovujících podmínkách. Zřizovatel školy Obec Rosice plánuje v několika etapách celkovou rekonstrukci školy. Materiální a technické Škola průběžně obnovuje inventář učebnic a učebních pomůcek, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna, která je však v nevyhovujících prostorách. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky s 27 počítači. Využíváme dva dataprojektory, interaktivní tabuli, DVD přehrávače a videa. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách. Dalším cílem je umístění počítačových stanic do kmenových tříd. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Plavecký výcvik 3. a 4.třída 8

9 Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet. Pro odpočinek je k dispozici školní družina (mladší žáci), o přestávkách mají žáci možnost využívat tělocvičnu nebo venkovní hřiště. Školní dětská zahrada je k dispozici pro ŠD a žáky 1. stupně. Dlouhodobě nevyhovuje žákovská šatna. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 12 učitelů včetně jednoho výchovného poradce a jedna vychovatelka školní družiny, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený s dvoutřetinovou převahou žen, věkově je tvořen převážně z mladších pedagogů. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Údaje o pracovnících školy Ředitelem školy je Bc.Bc. Milan Barták, jmenován do funkce po konkurzním řízení v květnu roku Zástupkyní ředitele je Mgr. Marcela Kohoutová. Ve školním roce 2007/2008 zde vyučovalo 14 pedagogů. Dále zde pracuje 1 vychovatelka školní družiny a 6 provozních zaměstnanců. 9

10 Přehled učitelů a aprobovanosti na ZŠ Rosice 2007/2008 Příjmení, jméno Zařazení Aprobace Vyuč. neaprob. Šachová Alena uč. I.st. I.st. Hv Bumbálková Jitka uč. I.st. neaprob. I.st., Tv Rabasová Bronislava uč. I. st. I. st. Pavlíková Michaela uč. I. st. I.st. Novotná Marie uč. I. st. neaprob. I.st., Hv Brázdová Hana uč. II. st. Čj, Vv Pč, Ov, Rv, Hv Línek Milan uč. II. st. M, Pč Fy, Tv Odstrčil Marek uč. II. st.. Z, Př Ch, Aj, I Malinská Eva uč. II. st. D, Ov, Z Čj, Rv, Aj Kohoutová Marcela zást. ředitele I.st. Barták Milan ředitel Nj I Dostálová Alena uč. I. St. Neaprob. Vv Klouda Luděk uč. II. st. Neaprob. Ch, Inf, M Kociánová Ludmila uč. II. st. Neaprob. Vv, Ov V Rosicích bydlí 5 učitelů, 2 dojíždí z Chrudimi, 4 z Chrasti, 1 z Obořice a 2 z Horky. Zajistit vyučování všech předmětů učebního plánu aprobovanými učiteli je na malých školách úkol pro vedení školy nelehký a takřka nerealizovatelný, neboť většina předmětů má pouze dvouhodinovou týdenní dotaci, některé se nevyučují ani ve všech ročnících a nenaplní tedy úvazek učitele. Většina pedagogů dokáže odborně vyučovat předměty, které dostala na doplnění úvazku. Provozní zaměstnanci školy: Hospodářka a účetní školy - R. Chmelíková Školní jídelna - V. Sodomková, L.Švadlenková Školnice, úklid - J. Zářecká Úklid - M. Janečková, M. Popilková Další funkce pedagogických pracovníků školy: koordinátor ŠVP - M. Kohoutová kariérní poradce, výchovná poradkyně, koordinátor protidrogové prevence, šéfredaktorka šk. časopisu ROSÍK - E. Malinská 10

11 správce sítě PC učebny, koordinátor environmentální výchovy, webmaster šk. stránek - M. Odstrčil zdravotnice - A. Šachová, E. Malinská, B. Rabasová koordinace tvorby školního časopisu - E. Malinská Členem užšího vedení školy je výchovná poradkyně Mgr. Eva Malinská. Vede evidenci žáků s poruchami učení a chování, spolupracuje s ped. psych. poradnou a SVP Archa. Zadává a zpracovává výsledky Kalibra a CERMATU. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Rosic, výraznou část však tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí. Úzce spolupracujeme s DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec a s jeho odloučeným pracovištěm Výchovně léčebným ústavem v Přestavlkách. Z těchto zařízení navštěvovalo ve školním roce 2007/2008 naši školu 8 dětí. Většina pedagogů má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Výtvarná výchova 9.třída 11

12 Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do následujících dlouhodobých projektů: Koloděj- jedná se o zážitkový programu, který je zaměřen na primární prevenci, zejména v oblasti závislostí, rizik návykových látek, výchova k zdravému životnímu stylu, zlepšení odolnosti dětí před sociálně nežádoucími jevy, prevence šikany a vzájemná spolupráce rozdílných věkových skupin. Při vícedenní pobytové akci mají všichni zúčastnění jedinečnou možnost se více opravdově poznat a novou kvalitu vztahů přenést i do školního prostředí. Projekt je určen pro žáky 6. a 9. třídy. Enviromentální projekty- škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou s názvem M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Mezi celoškolní ekoprojekty patří třídění odpadů, sběr bylin, sázení stromů, pobyty v ekologickém centru Ekopalety. Celoškolní projektové dny- téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Třídní projekty - o zapojení třídy do projektu rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Mezinárodní spolupráce Cílem školy je navázat spolupráci se školami v zahraničí. Předmětem spolupráce by měly být vzájemné návštěvy a spolupráce v různých oblastech. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Další informace jsou k dispozici na vývěskách před budovou školy a na webových stránkách které jsou pravidelně aktualizovány. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Otevřenou sobotu (Den otevřených dveří). 12

13 Na základě zákona č. 561/2004 Sb a 168 funguje při škole Školská rada. Předsedkyní sdružení je paní Alena Šachová. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Chrudim a Střediskem výchovné péče pro děti a mládež Archa. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Ekopaletou Pardubice, s Technickými službami Ekokom Hlinsko a s odborem životního prostředí Města Chrudim. V oblasti vzdělávacích, kulturních, sporovních a společenských akcí spolupracuje škola úzce s občanským sdružením Komunitní škola Rosice (www.kosrosice.wz.cz), které vzniklo z popudu pedagogů školy. Cílem sdružení je rozvoj komunitního školství v obci Rosice jako základní článek celoživotního vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků. Více v příloze č.1. Ve sportovních aktivitách škola spolupracuje rovněž s Dynamem Rosice a využívá jejich sportovišť. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v obecním zpravodaji, ve školním časopise Rosík (příloha č. 2) a o větších událostech informuje v Deníku Chrudimska, případně v dalších médiích. Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (aktivity Komunitní školy Rosice, ZUŠ apod.). 13

14 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou pravidelně zjišťovány pomocí testů Kalibro a testy CERMAT. Celkové výsledky jsou k dispozici u výchovné poradkyně. O výsledcích kontrol Inspekce České školní inspekce proběhla 23.října 2007a byla zaměřena na vedení dokumentace školy, na uplatňování práv žáků a jejich zákonných zástupců a na vydání, obsah a zveřejnění školního řádu. V žádném z bodů nebylo zjištěno pochybení. Inspekční zpráva je přílohou č. 3. Dne proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Výsledek kontroly je přílohou výroční zprávy (příloha č.4) Zápis do prvního ročníku na školní rok 2008/2009 Zápis se uskutečnil Celkem bylo zapsáno 18 nových žáků. Zápis do 1. třídy Údaje o přijímacím řízení 9. ročník ukončilo 21 žáků: gymnázium 0, střední odborné školy 7 žáků, střední odborná učiliště 14 žáků. 14

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Priority v dalším vzdělávání ped.pracovníků: 1. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti RVP 2. vzdělávání v oblasti prevence patologických jevů 3. BOZP Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel: Úspěšné ukončení vysokoškolského studia bakalářského programu Školský management na FF UP v Olomouci (č.a / ) Informační technologie, autoevaluace školy, účast na seminářích a školeních týkajících se nové legislativy Mediální výchova, č. akreditace: 34745/ , Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657 Religionistické minimum, projekt reg. č.: CZ / /0491, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SR EU, Neziskovky Praha Zástupkyně ředitele: Koordinátor školního vzdělávacího programu úspěšné ukončení studia k výkonu specializovaných činností, č. akreditace 34745/ , Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657 Účast na seminářích a školeních týkajících se nové legislativy Pedagogové Výuka chemie základním vzdělávání dnes a zítra, č. akreditace: 3408/ , CCV Pardubice, Mozartova 449 Seminář EVVO Jak napsat úspěšnou grantovou žádost, Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova

16 Konference EVVO v Pardubickém kraji, č. akreditace: 23316/ , Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova 2665 SmartBoard, SOŠ Obchodu a služeb, Chrudim Výchovná poradkyně Specializační studium: Školní poradenské služby, výchovný poradce, č. akreditace 34675/ , Univerzita Karlova Praha Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce komentář Akce pořádané okresním metodikem prevence v PPP Chrudim Akce pořádané občanským sdružením Proud Ve vyučovacím předmětu občanská výchova Ve vyučovacích předmětech občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti, prvouka, přírodověda. Drogová prevence pro 7.,8. a 9. ročník Prvouka, přírodověda, občanská výchova, chemie, přírodopis a podle aktuálních témat i v jiných předmětech v rámci mezipředmětových vztahů Projektová výuka, skupinová práce, celoškolní projektové dny, soutěže, organizace školních akcí za pomoci žáků např. Akademie Škola má zpracovaný Minimální preventivní program Akce školy mimo vyučování, zájmové kroužky Školní metodik prevence ve spolupráci se všemi pracovníky školy sleduje výskyt sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence postupuje v případě nutnosti podle předem stanovených postupů. Zážitkový program pro děti 5. a 8. ročníku Školní metodik prevence je pro předchozí domluvě k dispozici žákům, rodičům i pedagogům školy 2x týdně pro žáky i rodiče 16

17 Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami SVP Archa Chrudim Odborná literatura Školní řád Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce Zážitkový program pro žáky 5. a 8. ročníku Beseda s policií pro 8.a 9. ročník Beseda se sociálním pracovníkem pro 8. a 9. ročník Projekt 3. třída Plán EVVO Výběr akcí se vztahem k EVVO, jež si na naší škole získaly tradici: Soutěž ve sběru šípku O šípkového krále/ královnu" Soutěž ve sběru pomerančové kůry Oranžový kůrovec Soutěž ve sběru starého papíru Celoškolní projekty např. na téma Den Země, Jaro v Evropě, Živly, Naše škola, Podzim apod. 17

18 Plán Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole je přílohou výroční zprávy (příloha č. 5). Celoškolní projekt Den země Školní časopis Na škole funguje úspěšně již pátým rokem časopis Rosík. Vychází 4x ročně a informuje čtenáře o životě ve škole i mimo ni. Jedno číslo je přílohou č.2 výroční zprávy. Zájmové kroužky Kroužky pro žáky jsou organizovány občanským sdružením Komunitní škola Rosice, které vzniklo na podzim 2006 z iniciativy zaměstnanců školy. Přehled aktivit sdružení je přílohou výroční zprávy č.1. 18

19 Akce školy Typ akce Výuka plavání Plavání v Chrudimi Počet zúčastněných tříd 3., 4. třída Počet zúčastněných žáků 30 Poznámka (název akce, výsledek) Lyžařský výcvik Horský hotel Stráž Jablonec nad Jizerou 6.,7.,8.,9. třída 15 Kurz byl společně se ZŠ Angelovova Praha 12 Škola v přírodě ŠvP Zderaz 4., 5. třída 25 Putování s Vavřincem Toulovcem aneb ve zdravém těle zdravý duch. Exkurze Exkurze: Příroda východního Polabí 7. třída 15 VČM Pardubice Praha 4., 5. třída 28 Hradec Králové ZOO Dvůr Králové Muzeum Chrast Šipkovaná Exkurze: Křemen a jeho rodina 4., 5. třída 4., 5., 6. třída 4., 5. třída 1., 2. třída 9. třída Hra v obci Rosice a okolí VČM Pardubice Školní výlety ZOO Jihlava 1., 2., 3. třída 50 Údolí Chrudimky 5.,6. třída 30 Kunětická hora 7. třída 15 Camping Hluboká 9. třída Holice- zaměřeno na sportovní aktivity Projektové dny Poslední vlaštovka Dušíci Andělská škola (1.a 2.) Honzíkova cesta Maškarní ples Jarní kvítí Čáp bílý Můj veselý drak Jak si pejsek a kočička dělali dort Andělská škola ( třída) Masopust Velikonoce 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 19

20 Den Země Modrá babička Se zvířátky do pohádky Čarodějnice ZOO Putování Prahou Halloween Končí vláda paní Zimy Jarní putování se sluníčkem Svatojánská noc Rozloučení s Krtečkem Zima klepe na dveře Den Země 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída Celoškolní projekt Celoškolní projekt Žákovská vystoupení Vánoční jarmark Velikonoční jarmark 1., 2. třída 2. třída Andělská škola Koncerty, divadla,kino O princezně Mlsalce A pořád se něco děje hudební představení Čertova nevěsta Co je to písnička - Slatiňany Novák Popelka Kino Skuteč třída Celá škola třída třída třída třída Výstavy Codex Gigas 2., 4., 5. třída 43 Soutěže, olympiády Hrošiáda třída 12 podzimní a jarní atlet. trojboj Coca-Cola Cup Chrast Stolní tenis třída Malá kopaná 8 Hrochův Týnec O šípkového krále/ královnu ZŠ Rosice Sběr šípku Oranžový kůrovec Sběr pomerančové kůry

21 Skutečský majáles Školní družina Loučení s létem Drakiáda Halloween Mikulášská nadílka Vánoční besídka Masopust Loučení se zimou Velikonoce Akademie Turnaj v míč. hrách Projekty Maminka Jaro Podzim Jiné akce školy Mikulášská nadílka Pyžamový den Akademie Bruslení ve Skutči Den otevřených dveří Koloděj 6.a 9.třída 36 Rozhledna Bára Přednáška: Madagaskar Přednáška: Geologie okolí školy 2.stupeň 6. a 7. třída 30 Přednášející: RNDr. Vladimír Lemberk Termín: třída 20 Přednášející: RNDr. Daniel Smutek Termín: Výukový program: Křemen kouzelník Výukový program: Výroba svíček Projektový den: Den Země Projektový den Zima klepe na dveře Zápis do 1. třídy Den otevřených dveří 9. třída Termín: VČM Pardubice 7. třída 15 Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova třída, ŠD třída 150 Do 1. třídy s Krtkem a sněhulákem ZŠ Rosice 21

22 Výlet na Báru před hurikánem Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2007 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Přímé NIV celkem 6458, ,000 Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy 4590, ,000 - OON 37,000 37,000 Limit počtu zaměstnanců 18,64 20,027 Odvody 1620, ,761 FKSP 92,000 91,800 ONIV 119, ,439 Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek NIV 1200, ,000 Příspěvek na investice 0 0 Příjmy

23 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn -- 0 Fond rezervní -- 0 Fond investiční -- 63,980 Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ UZ ,000 15,000 Další zdroje Technický kroužek obec 45,000 45,000 Program sociální prevence KOLODĚJ UZ Navýšení finančních prostředků za 3 chybějící žáky (udělena vyjímka z počtu žáků) 15,000 15,000 80,000 Platy 58,216 Odvody 1,165 FKSP 1,165 Zákonné pojištění 274 Ostatní 1. KMČ Nakladatelství Albatros nabízí žákům - členům Klubu mladých čtenářů knihy ze své produkce s členskou slevou. Agendu vede p. Zářecká, členy je cca 30 žáků. 2. školní mléko Školní program podporovaných mléčných výrobků pro žáky školy. Objednávky a prodej zajišťuje paní Marie Janečková. 3. sběr V průběhu školního roku pokračuje sběr starého papíru a železa. Žáci nasbírali celkem 241,5 kg šípku. Za získané prostředky byly zakoupeny nádoby na tříděný odpad do tříd a dalších prostor ve škole. Díky podpoře Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a firmy EKOKOM ( Projekt koše ) naše škola při zakoupení jednoho koše na tříděný odpad získala dva další zdarma. Proběhla v měsících prosinec - únor. Žáci nasbírali 145 kg pomerančové kůry, za niž škola získala 1611 Kč.Po odečtení nákladů na 23

24 odměny zbylo 1000 Kč, které jsme se rozhodli věnovat na tzv. ADOPCI vybraného živočicha umístěného v Záchranné stanici volně žijících živočichů Pasíčka u Proseče. Podle výsledků ankety mezi všemi žáky školy jsme se rozhodli adoptovat veverku obecnou. Sběr starého papíru proběhl dvakrát. Celkem žáci nasbírali přes 7600 kg papíru.za získané prostředky byly nakoupeny knihy do školní žákovské knihovny. 4. integrace Na naší škole integrujeme žáky se SPU. Péče je rozdělena mezi pět dyslektických asistentek. Žákům je věnována péče ve vyučovacích hodinách a docházejí na nápravu SPU. 5. školní družina a školní jídelna V tomto školním roce bylo zapsáno 25 žáků. Ve školní jídelně se stravuje přibližně 110 dětí. Školní akademie 24

25 Závěr Tento školní rok byl ve znamení změn. Prvním rokem jsme vyučovali v 1. a 6. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola otevřená všem, do zaslouženého důchodu odešlo několik zaměstnanců, přes prázdniny byl dokončen přesun školní družiny, kabinetů a sboroven tak, aby více vyhovoval potřebám školy. Stále nás trápí nevyhovující prostory především nedostatek odborných učeben a nevyhovující šatny pro žáky. Výrazným subjektem, který napomáhá naší venkovské škole plnit i další funkci kulturního a vzdělávacího centra v obci je Komunitní škola Rosice, o.s. (www.kosrosice.wz.cz), která svojí činností přispívá ke skutečné otevřenosti školy všem, kteří jsou aktivní a mají zájem. I v příštích letech máme záměr pokračovat v zavádění nových metod do výuky a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Naše budoucnost je spojena s efektivním partnerstvím s dalšími subjekty v obci s již zmíněným občanským sdružením Komunitní škola Rosice a dalšími, kteří se ztotožňují s filozofií školy. Poděkování Obci Rosice za podporu aktivit školy. Občanskému sdružení Komunitní škola Rosice za podporu a za nabídky aktivit a jejich realizaci pro žáky, rodiče a občany obce. Aktivním členům Sdružení rodičů za podporu školy a jejích aktivit. Všem, kteří slovem i činy pomáhají budovat přátelskou, otevřenou a živoucí školu ve svém regionu. Výroční zprávu zpracoval: Milan Barták, ředitel školy Pedagogická rada projednala: Zřizovateli předložena:

26 Seznam příloh Příloha č.1 Přehled aktivit Komunitní školy Rosice, o.s. Příloha č. 2 Školní časopis Rosík Příloha č. 3 Kopie z kontroly ČŠI Příloha č. 4 Kopie z kontroly Krajské hygienické stanice Školní časopis Rosík Příloha č. 5 Plán Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole 26

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 V Proboštově dne 30.

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Verze č. 1 platná od 1. 9. 2010 Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti. J. A.

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více