VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

2 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: Rosice IZO: Zřizovatel školy: Obecní úřad Rosice 96 IČO Ředitel školy: Milan Barták Druh školy: Základní škola Datum zařazení do sítě škol: Celková kapacita školy a jejích součástí: ZŠ 250 ŠD 25 ŠJ 250 Rada školy zřízena počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu 2006/ / / / / / ,77 17,22 2

3 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž všichni pedagogové cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Na naší škole jsme si stanovili ZÁKLADNÍ DESATERO: Učitel: 1. volí různé metody a formy práce 2. nabízí různé zdroje informací 3. umožňuje žákům zažít pocit úspěchu při vlastní práci 4. vede k aktivnímu naslouchání, umožňuje vyjádřit vlastní názor, vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci 5. uplatňuje demokratické principy a hodnoty, podporuje individualitu žáka 6. vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech 7. důsledně vyžaduje dodržování pravidel 8. umožňuje pracovat s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 9. upevňuje kladný vztah k životnímu prostředí 10. realizuje prevenci sociálně nežádoucích jevů Občanská výchova 8.třída 3

4 Vzdělávací program školy vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / a Školní vzdělávací program Škola otevřená všem 1. a 6. Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2, s platností od Ročník Celkem Předmět ročník Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 v 1. až 3. ročníku a v 6. až 9. ročníku Český jazyk Cizí jazyk 3 3 3(3) 3 4(4) 16(7) Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2006/07 ve 4. a 5. ročníku Český jazyk Cizí jazyk Platí pro žáky všech ročníků Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská a rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů (3) (4) 238(7) Projektový den- Den Země 4

5 Učební plán vzdělávacího programu Škola otevřená všem Učební plán pro ročník vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Inform. a komunik. technologie Informatika I Prvouka Pr Člověk a jeho svět Přírodověda Př Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vlastivěda Vl Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova minimální + disponibilní časová dotace (týdně) Hv Vv Tv Svět práce Sp celkový počet hodin za týden Učební plán pro ročník vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunik. technologie Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Matematika M Informatika I Člověk a společnost Dějepis D Výchova k občanství Vo

6 Fyzika F Člověk a příroda Chemie Ch Přirodopis P Zeměpis Z Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Volitelné předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Hv Vv Vz Tv Svět práce Sp Mediální výchova Druhý cizí jazyk Práce s počítačem minimální + disponibilní časová dotace (týdně) Mv Cj PsPC celkový počet hodin za týden Školní vzdělávací program je k dispozici v podatelně školy. Výtvarná výchova 6.třída 6

7 Charakteristika školy Stávající budova školy byla otevřena v roce Další přístavba byla zrealizována v roce Součástí areálu je zahrada s ovocnými stromy, sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, dětské hřiště a ohniště. Škola je umístěna na kraji obce, v sousedství obecního úřadu. Základní škola v Rosicích u Chrasti je úplnou základní školou a současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Před školou je autobusová zastávka (cca 40 % žáků dojíždí z okolních obcí). Kapacita školy je 250 žáků, v průměru se počet žáků denního studia pohybuje přes 150. Od 1. do 9. ročníku máme jednu třídu v každém ročníku. Vybavení školy Prostorové V areálu školy se nachází hlavní budova s přístavbou, tělocvičnou, hřištěm a dětskou zahradou. Hlavní budova s přístavbou slouží celému prvnímu i druhému stupni. V této budově jsou všechny kmenové třídy. Sídlí zde vedení školy, dvě menší sborovny pro první a druhý stupeň, dvě učebny výpočetní techniky, v přízemí má kancelář hospodářka školy. Na školu kolmo navazuje tělocvična, která má svůj samostatný vchod. V přístavbě se nachází školní kuchyň s jídelnou a v jejím suterénu jsou dílny a keramická pec. V přízemí je pro žáky a zaměstnance školy v provozu školní bufet. Prostory jsou na dnešní dobu nedostačující. Chybí nám šatny, společná sborovna, samostatná knihovna a specializované učebny, např.jazykové, přírodovědné, 7

8 výtvarné, školní aula. Školní družina je v současnosti kapacitně v nevyhovujících podmínkách. Zřizovatel školy Obec Rosice plánuje v několika etapách celkovou rekonstrukci školy. Materiální a technické Škola průběžně obnovuje inventář učebnic a učebních pomůcek, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna, která je však v nevyhovujících prostorách. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky s 27 počítači. Využíváme dva dataprojektory, interaktivní tabuli, DVD přehrávače a videa. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách. Dalším cílem je umístění počítačových stanic do kmenových tříd. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Plavecký výcvik 3. a 4.třída 8

9 Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet. Pro odpočinek je k dispozici školní družina (mladší žáci), o přestávkách mají žáci možnost využívat tělocvičnu nebo venkovní hřiště. Školní dětská zahrada je k dispozici pro ŠD a žáky 1. stupně. Dlouhodobě nevyhovuje žákovská šatna. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 12 učitelů včetně jednoho výchovného poradce a jedna vychovatelka školní družiny, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený s dvoutřetinovou převahou žen, věkově je tvořen převážně z mladších pedagogů. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Údaje o pracovnících školy Ředitelem školy je Bc.Bc. Milan Barták, jmenován do funkce po konkurzním řízení v květnu roku Zástupkyní ředitele je Mgr. Marcela Kohoutová. Ve školním roce 2007/2008 zde vyučovalo 14 pedagogů. Dále zde pracuje 1 vychovatelka školní družiny a 6 provozních zaměstnanců. 9

10 Přehled učitelů a aprobovanosti na ZŠ Rosice 2007/2008 Příjmení, jméno Zařazení Aprobace Vyuč. neaprob. Šachová Alena uč. I.st. I.st. Hv Bumbálková Jitka uč. I.st. neaprob. I.st., Tv Rabasová Bronislava uč. I. st. I. st. Pavlíková Michaela uč. I. st. I.st. Novotná Marie uč. I. st. neaprob. I.st., Hv Brázdová Hana uč. II. st. Čj, Vv Pč, Ov, Rv, Hv Línek Milan uč. II. st. M, Pč Fy, Tv Odstrčil Marek uč. II. st.. Z, Př Ch, Aj, I Malinská Eva uč. II. st. D, Ov, Z Čj, Rv, Aj Kohoutová Marcela zást. ředitele I.st. Barták Milan ředitel Nj I Dostálová Alena uč. I. St. Neaprob. Vv Klouda Luděk uč. II. st. Neaprob. Ch, Inf, M Kociánová Ludmila uč. II. st. Neaprob. Vv, Ov V Rosicích bydlí 5 učitelů, 2 dojíždí z Chrudimi, 4 z Chrasti, 1 z Obořice a 2 z Horky. Zajistit vyučování všech předmětů učebního plánu aprobovanými učiteli je na malých školách úkol pro vedení školy nelehký a takřka nerealizovatelný, neboť většina předmětů má pouze dvouhodinovou týdenní dotaci, některé se nevyučují ani ve všech ročnících a nenaplní tedy úvazek učitele. Většina pedagogů dokáže odborně vyučovat předměty, které dostala na doplnění úvazku. Provozní zaměstnanci školy: Hospodářka a účetní školy - R. Chmelíková Školní jídelna - V. Sodomková, L.Švadlenková Školnice, úklid - J. Zářecká Úklid - M. Janečková, M. Popilková Další funkce pedagogických pracovníků školy: koordinátor ŠVP - M. Kohoutová kariérní poradce, výchovná poradkyně, koordinátor protidrogové prevence, šéfredaktorka šk. časopisu ROSÍK - E. Malinská 10

11 správce sítě PC učebny, koordinátor environmentální výchovy, webmaster šk. stránek - M. Odstrčil zdravotnice - A. Šachová, E. Malinská, B. Rabasová koordinace tvorby školního časopisu - E. Malinská Členem užšího vedení školy je výchovná poradkyně Mgr. Eva Malinská. Vede evidenci žáků s poruchami učení a chování, spolupracuje s ped. psych. poradnou a SVP Archa. Zadává a zpracovává výsledky Kalibra a CERMATU. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci z Rosic, výraznou část však tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí. Úzce spolupracujeme s DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec a s jeho odloučeným pracovištěm Výchovně léčebným ústavem v Přestavlkách. Z těchto zařízení navštěvovalo ve školním roce 2007/2008 naši školu 8 dětí. Většina pedagogů má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Výtvarná výchova 9.třída 11

12 Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do následujících dlouhodobých projektů: Koloděj- jedná se o zážitkový programu, který je zaměřen na primární prevenci, zejména v oblasti závislostí, rizik návykových látek, výchova k zdravému životnímu stylu, zlepšení odolnosti dětí před sociálně nežádoucími jevy, prevence šikany a vzájemná spolupráce rozdílných věkových skupin. Při vícedenní pobytové akci mají všichni zúčastnění jedinečnou možnost se více opravdově poznat a novou kvalitu vztahů přenést i do školního prostředí. Projekt je určen pro žáky 6. a 9. třídy. Enviromentální projekty- škola je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou s názvem M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Mezi celoškolní ekoprojekty patří třídění odpadů, sběr bylin, sázení stromů, pobyty v ekologickém centru Ekopalety. Celoškolní projektové dny- téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Třídní projekty - o zapojení třídy do projektu rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Mezinárodní spolupráce Cílem školy je navázat spolupráci se školami v zahraničí. Předmětem spolupráce by měly být vzájemné návštěvy a spolupráce v různých oblastech. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Další informace jsou k dispozici na vývěskách před budovou školy a na webových stránkách které jsou pravidelně aktualizovány. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Otevřenou sobotu (Den otevřených dveří). 12

13 Na základě zákona č. 561/2004 Sb a 168 funguje při škole Školská rada. Předsedkyní sdružení je paní Alena Šachová. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Chrudim a Střediskem výchovné péče pro děti a mládež Archa. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Ekopaletou Pardubice, s Technickými službami Ekokom Hlinsko a s odborem životního prostředí Města Chrudim. V oblasti vzdělávacích, kulturních, sporovních a společenských akcí spolupracuje škola úzce s občanským sdružením Komunitní škola Rosice ( které vzniklo z popudu pedagogů školy. Cílem sdružení je rozvoj komunitního školství v obci Rosice jako základní článek celoživotního vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků. Více v příloze č.1. Ve sportovních aktivitách škola spolupracuje rovněž s Dynamem Rosice a využívá jejich sportovišť. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v obecním zpravodaji, ve školním časopise Rosík (příloha č. 2) a o větších událostech informuje v Deníku Chrudimska, případně v dalších médiích. Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (aktivity Komunitní školy Rosice, ZUŠ apod.). 13

14 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou pravidelně zjišťovány pomocí testů Kalibro a testy CERMAT. Celkové výsledky jsou k dispozici u výchovné poradkyně. O výsledcích kontrol Inspekce České školní inspekce proběhla 23.října 2007a byla zaměřena na vedení dokumentace školy, na uplatňování práv žáků a jejich zákonných zástupců a na vydání, obsah a zveřejnění školního řádu. V žádném z bodů nebylo zjištěno pochybení. Inspekční zpráva je přílohou č. 3. Dne proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Výsledek kontroly je přílohou výroční zprávy (příloha č.4) Zápis do prvního ročníku na školní rok 2008/2009 Zápis se uskutečnil Celkem bylo zapsáno 18 nových žáků. Zápis do 1. třídy Údaje o přijímacím řízení 9. ročník ukončilo 21 žáků: gymnázium 0, střední odborné školy 7 žáků, střední odborná učiliště 14 žáků. 14

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Priority v dalším vzdělávání ped.pracovníků: 1. vzdělávání ped. pracovníků v oblasti RVP 2. vzdělávání v oblasti prevence patologických jevů 3. BOZP Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel: Úspěšné ukončení vysokoškolského studia bakalářského programu Školský management na FF UP v Olomouci (č.a / ) Informační technologie, autoevaluace školy, účast na seminářích a školeních týkajících se nové legislativy Mediální výchova, č. akreditace: 34745/ , Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657 Religionistické minimum, projekt reg. č.: CZ / /0491, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SR EU, Neziskovky Praha Zástupkyně ředitele: Koordinátor školního vzdělávacího programu úspěšné ukončení studia k výkonu specializovaných činností, č. akreditace 34745/ , Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657 Účast na seminářích a školeních týkajících se nové legislativy Pedagogové Výuka chemie základním vzdělávání dnes a zítra, č. akreditace: 3408/ , CCV Pardubice, Mozartova 449 Seminář EVVO Jak napsat úspěšnou grantovou žádost, Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova

16 Konference EVVO v Pardubickém kraji, č. akreditace: 23316/ , Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova 2665 SmartBoard, SOŠ Obchodu a služeb, Chrudim Výchovná poradkyně Specializační studium: Školní poradenské služby, výchovný poradce, č. akreditace 34675/ , Univerzita Karlova Praha Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce komentář Akce pořádané okresním metodikem prevence v PPP Chrudim Akce pořádané občanským sdružením Proud Ve vyučovacím předmětu občanská výchova Ve vyučovacích předmětech občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti, prvouka, přírodověda. Drogová prevence pro 7.,8. a 9. ročník Prvouka, přírodověda, občanská výchova, chemie, přírodopis a podle aktuálních témat i v jiných předmětech v rámci mezipředmětových vztahů Projektová výuka, skupinová práce, celoškolní projektové dny, soutěže, organizace školních akcí za pomoci žáků např. Akademie Škola má zpracovaný Minimální preventivní program Akce školy mimo vyučování, zájmové kroužky Školní metodik prevence ve spolupráci se všemi pracovníky školy sleduje výskyt sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence postupuje v případě nutnosti podle předem stanovených postupů. Zážitkový program pro děti 5. a 8. ročníku Školní metodik prevence je pro předchozí domluvě k dispozici žákům, rodičům i pedagogům školy 2x týdně pro žáky i rodiče 16

17 Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami SVP Archa Chrudim Odborná literatura Školní řád Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce Zážitkový program pro žáky 5. a 8. ročníku Beseda s policií pro 8.a 9. ročník Beseda se sociálním pracovníkem pro 8. a 9. ročník Projekt 3. třída Plán EVVO Výběr akcí se vztahem k EVVO, jež si na naší škole získaly tradici: Soutěž ve sběru šípku O šípkového krále/ královnu" Soutěž ve sběru pomerančové kůry Oranžový kůrovec Soutěž ve sběru starého papíru Celoškolní projekty např. na téma Den Země, Jaro v Evropě, Živly, Naše škola, Podzim apod. 17

18 Plán Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole je přílohou výroční zprávy (příloha č. 5). Celoškolní projekt Den země Školní časopis Na škole funguje úspěšně již pátým rokem časopis Rosík. Vychází 4x ročně a informuje čtenáře o životě ve škole i mimo ni. Jedno číslo je přílohou č.2 výroční zprávy. Zájmové kroužky Kroužky pro žáky jsou organizovány občanským sdružením Komunitní škola Rosice, které vzniklo na podzim 2006 z iniciativy zaměstnanců školy. Přehled aktivit sdružení je přílohou výroční zprávy č.1. 18

19 Akce školy Typ akce Výuka plavání Plavání v Chrudimi Počet zúčastněných tříd 3., 4. třída Počet zúčastněných žáků 30 Poznámka (název akce, výsledek) Lyžařský výcvik Horský hotel Stráž Jablonec nad Jizerou 6.,7.,8.,9. třída 15 Kurz byl společně se ZŠ Angelovova Praha 12 Škola v přírodě ŠvP Zderaz 4., 5. třída 25 Putování s Vavřincem Toulovcem aneb ve zdravém těle zdravý duch. Exkurze Exkurze: Příroda východního Polabí 7. třída 15 VČM Pardubice Praha 4., 5. třída 28 Hradec Králové ZOO Dvůr Králové Muzeum Chrast Šipkovaná Exkurze: Křemen a jeho rodina 4., 5. třída 4., 5., 6. třída 4., 5. třída 1., 2. třída 9. třída Hra v obci Rosice a okolí VČM Pardubice Školní výlety ZOO Jihlava 1., 2., 3. třída 50 Údolí Chrudimky 5.,6. třída 30 Kunětická hora 7. třída 15 Camping Hluboká 9. třída Holice- zaměřeno na sportovní aktivity Projektové dny Poslední vlaštovka Dušíci Andělská škola (1.a 2.) Honzíkova cesta Maškarní ples Jarní kvítí Čáp bílý Můj veselý drak Jak si pejsek a kočička dělali dort Andělská škola ( třída) Masopust Velikonoce 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 2. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 19

20 Den Země Modrá babička Se zvířátky do pohádky Čarodějnice ZOO Putování Prahou Halloween Končí vláda paní Zimy Jarní putování se sluníčkem Svatojánská noc Rozloučení s Krtečkem Zima klepe na dveře Den Země 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 1. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída 5. třída Celoškolní projekt Celoškolní projekt Žákovská vystoupení Vánoční jarmark Velikonoční jarmark 1., 2. třída 2. třída Andělská škola Koncerty, divadla,kino O princezně Mlsalce A pořád se něco děje hudební představení Čertova nevěsta Co je to písnička - Slatiňany Novák Popelka Kino Skuteč třída Celá škola třída třída třída třída Výstavy Codex Gigas 2., 4., 5. třída 43 Soutěže, olympiády Hrošiáda třída 12 podzimní a jarní atlet. trojboj Coca-Cola Cup Chrast Stolní tenis třída Malá kopaná 8 Hrochův Týnec O šípkového krále/ královnu ZŠ Rosice Sběr šípku Oranžový kůrovec Sběr pomerančové kůry

21 Skutečský majáles Školní družina Loučení s létem Drakiáda Halloween Mikulášská nadílka Vánoční besídka Masopust Loučení se zimou Velikonoce Akademie Turnaj v míč. hrách Projekty Maminka Jaro Podzim Jiné akce školy Mikulášská nadílka Pyžamový den Akademie Bruslení ve Skutči Den otevřených dveří Koloděj 6.a 9.třída 36 Rozhledna Bára Přednáška: Madagaskar Přednáška: Geologie okolí školy 2.stupeň 6. a 7. třída 30 Přednášející: RNDr. Vladimír Lemberk Termín: třída 20 Přednášející: RNDr. Daniel Smutek Termín: Výukový program: Křemen kouzelník Výukový program: Výroba svíček Projektový den: Den Země Projektový den Zima klepe na dveře Zápis do 1. třídy Den otevřených dveří 9. třída Termín: VČM Pardubice 7. třída 15 Ekocentrum PALETA Pardubice, Štolbova třída, ŠD třída 150 Do 1. třídy s Krtkem a sněhulákem ZŠ Rosice 21

22 Výlet na Báru před hurikánem Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2007 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Přímé NIV celkem 6458, ,000 Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy 4590, ,000 - OON 37,000 37,000 Limit počtu zaměstnanců 18,64 20,027 Odvody 1620, ,761 FKSP 92,000 91,800 ONIV 119, ,439 Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek NIV 1200, ,000 Příspěvek na investice 0 0 Příjmy

23 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn -- 0 Fond rezervní -- 0 Fond investiční -- 63,980 Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ UZ ,000 15,000 Další zdroje Technický kroužek obec 45,000 45,000 Program sociální prevence KOLODĚJ UZ Navýšení finančních prostředků za 3 chybějící žáky (udělena vyjímka z počtu žáků) 15,000 15,000 80,000 Platy 58,216 Odvody 1,165 FKSP 1,165 Zákonné pojištění 274 Ostatní 1. KMČ Nakladatelství Albatros nabízí žákům - členům Klubu mladých čtenářů knihy ze své produkce s členskou slevou. Agendu vede p. Zářecká, členy je cca 30 žáků. 2. školní mléko Školní program podporovaných mléčných výrobků pro žáky školy. Objednávky a prodej zajišťuje paní Marie Janečková. 3. sběr V průběhu školního roku pokračuje sběr starého papíru a železa. Žáci nasbírali celkem 241,5 kg šípku. Za získané prostředky byly zakoupeny nádoby na tříděný odpad do tříd a dalších prostor ve škole. Díky podpoře Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a firmy EKOKOM ( Projekt koše ) naše škola při zakoupení jednoho koše na tříděný odpad získala dva další zdarma. Proběhla v měsících prosinec - únor. Žáci nasbírali 145 kg pomerančové kůry, za niž škola získala 1611 Kč.Po odečtení nákladů na 23

24 odměny zbylo 1000 Kč, které jsme se rozhodli věnovat na tzv. ADOPCI vybraného živočicha umístěného v Záchranné stanici volně žijících živočichů Pasíčka u Proseče. Podle výsledků ankety mezi všemi žáky školy jsme se rozhodli adoptovat veverku obecnou. Sběr starého papíru proběhl dvakrát. Celkem žáci nasbírali přes 7600 kg papíru.za získané prostředky byly nakoupeny knihy do školní žákovské knihovny. 4. integrace Na naší škole integrujeme žáky se SPU. Péče je rozdělena mezi pět dyslektických asistentek. Žákům je věnována péče ve vyučovacích hodinách a docházejí na nápravu SPU. 5. školní družina a školní jídelna V tomto školním roce bylo zapsáno 25 žáků. Ve školní jídelně se stravuje přibližně 110 dětí. Školní akademie 24

25 Závěr Tento školní rok byl ve znamení změn. Prvním rokem jsme vyučovali v 1. a 6. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola otevřená všem, do zaslouženého důchodu odešlo několik zaměstnanců, přes prázdniny byl dokončen přesun školní družiny, kabinetů a sboroven tak, aby více vyhovoval potřebám školy. Stále nás trápí nevyhovující prostory především nedostatek odborných učeben a nevyhovující šatny pro žáky. Výrazným subjektem, který napomáhá naší venkovské škole plnit i další funkci kulturního a vzdělávacího centra v obci je Komunitní škola Rosice, o.s. ( která svojí činností přispívá ke skutečné otevřenosti školy všem, kteří jsou aktivní a mají zájem. I v příštích letech máme záměr pokračovat v zavádění nových metod do výuky a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Naše budoucnost je spojena s efektivním partnerstvím s dalšími subjekty v obci s již zmíněným občanským sdružením Komunitní škola Rosice a dalšími, kteří se ztotožňují s filozofií školy. Poděkování Obci Rosice za podporu aktivit školy. Občanskému sdružení Komunitní škola Rosice za podporu a za nabídky aktivit a jejich realizaci pro žáky, rodiče a občany obce. Aktivním členům Sdružení rodičů za podporu školy a jejích aktivit. Všem, kteří slovem i činy pomáhají budovat přátelskou, otevřenou a živoucí školu ve svém regionu. Výroční zprávu zpracoval: Milan Barták, ředitel školy Pedagogická rada projednala: Zřizovateli předložena:

26 Seznam příloh Příloha č.1 Přehled aktivit Komunitní školy Rosice, o.s. Příloha č. 2 Školní časopis Rosík Příloha č. 3 Kopie z kontroly ČŠI Příloha č. 4 Kopie z kontroly Krajské hygienické stanice Školní časopis Rosík Příloha č. 5 Plán Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na škole 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Rosice, okres Chrudim Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Rosice, okres Chrudim Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické 2. Charakteristika školy Historie školy Areál školy byl otevřen v roce 1995. Vznikl přebudováním části areálu bývalých kasáren, které od roku 1968 užívala sovětská armáda. Areál byl v průběhu dalších let

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více