ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15"

Transkript

1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, České Budějovice tel. : mail.: ZNALECKÝ POSUDEK č /15 o odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí tj. st. parcely č. 45 zastavěná plocha a nádvoří se stavbou výrobního objektu bez č.p./č.e. stojící na pozemku, st. parcely č. 46 zastavěná plocha a nádvoří se stavbou pro výrobu č.p. 46 stojící na pozemku, st. parcely č. 47 zastavěná plocha a nádvoří se stavbou garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku a st. parcely č. 51 zastavěná plocha a nádvoří s jinou stavbou bez č.p./č.e. stojící na pozemku vše v části obce Dolní Chrášťany a pozemky parcela č. 320/1 - ostatní plocha, parcela č. 320/4 - ostatní plocha, parcela č. 320/6 - ostatní plocha, parcela č. 322/1 - lesní pozemek, parcela č. 434/7 - lesní pozemek a parcela č. 1051/17 - vodní plocha vše vč. příslušenství zapsaných na LV 58 pro katastrální území Dolní Chrášťany a obec Lhenice a evidovaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice Objednatel posudku : EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická č.p. 780/ Praha 8 č.j. 1028/2014-D Účel posudku : Zjištění ceny nemovitých věcí pro nedobrovolnou Posudek vypracoval : dražbu Ing. Michal Sirový, znalec Jírovcova 1621/19, České Budějovice Datum místního šetření : Zohlednění stavu ke dni : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Oceňovací předpis platný ke dni ke dni ocenění : Vyhláška MF č. 441/2013 Sb. ve znění vyhl. č. 199/2014 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) Zvláštní požadavky objednatele: V Českých Budějovicích dne provést ocenění obvyklou cenou dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění zákona č.303/2013 Sb. Tento znalecký posudek obsahuje 40 stran včetně příloh a znalecké doložky a předává se ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení archivuje znalec.

2 2 1. NÁLEZ Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování posudku byly použity následující podklady : Objednávka EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická č.p. 780/1, Praha 8, pod č.j. 1028/2014-D ze dne s předáním podkladů mailem Výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem dne , LV č. 58 A: Vlastník : 1. REALCO akciová společnost Praha, Vodičkova 736/17, Nové Město Praha 1/1 Nemovitosti : - st. parcela č. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1204 m2 se stavbou objektu výroby bez č.p./č.e. stojící na pozemku - st. parcela č. 46 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2 se stavbou objektu výroby bez č.p./č.e. stojící na pozemku - st. parcela č. 47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2 se stavbou objektu garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku - st. parcela č. 51 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 se stavbou objektu jiné stavby stojící na pozemku - parcela č. 320/1 ostatní plocha o výměře m2 - parcela č. 320/4 ostatní plocha o výměře 2767 m2 - parcela č. 320/6 ostatní plocha o výměře 5168 m2 - parcela č. 322/1 lesní pozemek o výměře m2 - parcela č. 434/7 lesní pozemek o výměře 756 m2 - parcela č. 1051/17 vodní plocha o výměře 524 m2 vše v k.ú. Dolní Chrášťany a v obci Lhenice dále viz příloha č Kopie katastrální mapy vyhotovená znalcem na internetovém katastru nemovitostí dne viz příloha č Projektová dokumentace nebyla znalci předložena Místní šetření - proběhlo na místě samém dne v 10:00 hod. za účasti znalce a bývalého zaměstnance pily, který ke dni místního šetření obývá budovu č.p. 46. Vlastník ani zástupce vlastníka se na místní šetření nedostavili. Při místním šetření byla provedena prohlídka oceňovaných nemovitostí ( kromě stavby garáže bez č.p./č.e. ), zaměření objektů a fotodokumentace Fotodokumentace - provedena znalcem při místním šetření viz příloha č Územní plán městyse Lhenice schválený zastupitelstvem městyse Konzultace na Úřadě městyse ve Lhenicích, kde byly znalci podány dostupné informace o oceňovaných stavbách Konzultace u místních realitních kanceláří ve věci zjištění současného trhu s obdobnými objekty v lokalitě jižních Čech Internet zjištění stávajících nabídek obdobných provozních domů na realitních serverech v oceňované lokalitě. Realitní internetové servery apod Odborná publikace Teorie oceňování nemovitostí od Prof. Ing. Alberta Bradáče CSc vydaná v nakladatelství CERM Brno Metodika oceňování nemovitostí vypracoval VUT Brno - Ústav soudního inženýrství Brno

3 Vyhláška MF č. 441/2013 Sb. ve znění novely č. 199/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) 1.2 Popis oceňovaného areálu Oceňovaný areál bývalé pily se nachází v katastrálním území Dolní Chrášťany v obci Lhenice v části obce Dolní Chrášťany mimo zastavěnou část obce u komunikace vedoucí z obce Lužice na obec Chvalovice ve volné krajině. Celý areál tvoří objekt administrativní budovy č.p. 46, který je v KN zapsán jako objekt výrobní, hlavní budova pily bez č.p., stavba garáže bez č.p., objekty vedlejších staveb a pozemky st. parcela č. 45 zastavěná plocha a nádvoří, která je zastavěna stavbou pily bez č.p./č.e, st. parcel č. 46 zastavěná plocha a nádvoří, která je zastavěna administrativní budovou, st. parcela č. 47 zastavěná plocha a nádvoří, která je zastavěna stavbou garáže, st. parcela č. 51 zastavěná plocha a nádvoří, která již žádnou stavbou zastavěna a pozemky parcela č. 320/1 - ostatní plocha, parcela č. 320/4 - ostatní plocha, parcela č. 320/6 - ostatní plocha, parcela č. 322/1 - lesní pozemek, parcela č. 434/7 - lesní pozemek a parcela č. 1051/17 - vodní plocha, které tvoří jednotný funkční celek. Celek dotvářejí venkovní úpravy tj. především přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, drobné dřevěné stavby, studna a oplocení. Objekty jsou napojen na veřejný rozvod elektrické energie, přípojkou na vlastní studnu a na vlastní žumpu. Dle sdělení starostky obce Lhenice není v místě možné napojení na obecní vodovod a kanalizaci. Příjezd k areálu je možný po místní zpevněné asfaltové komunikaci. Původní stáří oceňovaných staveb je, dle sdělení bývalého pracovníka pily a dle odborného odhadu znalce z 60. a 70. let minulého století. Technický stav objektů je, vzhledem ke svému stáří, neprováděné běžné údržbě a dlouholetému neužívání objektů zanedbaný. Dále viz výpočet opotřebení. Nestandardní je umístění objektu rodinného domu č.p. 45 a přiléhajících pozemků ve vlastnictví jiného subjektu uprostřed oceňovaného areálu. přístup k těmto nemovitým věcem je zajištěn k tíži oceňovaných pozemků parcela č. 320/1 a č. 320/6 věcným břemenem práva jízdy. Viz níže výpočet ceny závady. Ocenění je provedeno podle skutečností zjištěných v den zaměření a prohlídky nemovitostí tj. účelu užívání, použité konstrukce, rozsahu prováděné běžné údržby, stáří, vybavení, způsobu provedení a předpokládané životnosti s tím, že stav domu č.p. 106 a vedlejší stavby vč. příslušenství je znalcem zohledněn ke dni místního šetření tj Stav konstrukcí zakrytých a stáří nemovitostí jsou převzaty z předaných písemných podkladů, ze sdělení vlastníka a jsou doplněny vlastním odborným odhadem znalce. 1.3 Definice pojmů Obvyklá cena Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. V zákoně č. 151/97 Sb. v platném znění o oceňování majetku je tato cena definována takto: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepronajímají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo

4 4 kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího, nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Zákon již blíže nestanoví, jakou porovnávací metodu či jak porovnávací metodu použít Cena zjištěná ( dříve nazývaná administrativní či úřední ) Zjištěná cena je cena věci určená dle cenového předpisu vydaného MF ČR platného ke dni ocenění. V tomto případě se jedná o vyhl. MF č. 441/2013 Sb. ve znění novely č. 199/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ) Cena sjednaná Jedná se o peněžní částku, která byla sjednaná dohodou při nákupu a prodeji zboží podle zákona o cenách Cena pořizovací Cena pořizovací je cena, za kterou by bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení bez odpočtu opotřebení ( u staveb jde o cenu v době jejich postavení ) Cena reprodukční Cena reprodukční je cena ( věcná hodnota ), za kterou by bylo možno stejnou věc nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se u staveb nákladovou kalkulací, nebo podrobným položkovým rozpočtem, nebo za pomoci agregovaných položek. Nejčastěji se však stanoví za pomoci technicko hospodářských ukazatelů ( THU ) - jednotkových cen za l m3 obestavěného prostoru, nebo l m2 zastavěné plochy a pod. V současné době se také s výhodou používáno ocenění nákladovým způsobem podle cenového předpisu ( viz níže ) Cena časová Cena časová je cenou reprodukční sníženou o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebované věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Ke zjištění věcné hodnoty staveb je možno využít výpočtu ceny nákladovým způsobem dle platného cenového přepisu ( oceňovací vyhláška ) Cena výnosová Cena výnosová - též "kapitalizovaná míra zisku". Zjednodušeně řečeno jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti Cena porovnávací Porovnávací cena - cena obdobných nemovitých věcí. Standardně se zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji, koupěmi či pronájmy obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Např. Indexová porovnávací metoda výpočtu ceny je používána pro zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí za základě porovnání rozhodujících kritérií, které mají bezprostřední vliv na cenu nemovitostí ( poloha, technický stav, velikost, účel užití, příslušenství apod. ).

5 Tržní hodnota Je často zaměňována za obvyklou cenu. Rozdíl oproti obvyklé ceně je v odhadu realizované ceny na trhu za nabízený majetek ( např. nemovitou věc ) tj. odhad do budoucnosti. Jedná se o hodnotu, jíž je možno s největší pravděpodobností dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu mezi dobrovolně a legálně jednajícím kupujícím a prodávajícím s vyloučením působení mimořádných faktorů např. při prodeji v tísni či v nekalé soutěži. Tržní hodnotu je možno spočítat, na rozdíl od obvyklé ceny, vyhodnocením věcné ceny ( nákladové ocenění ), výnosové hodnoty a ceny určené porovnáním, jsou-li dostupné alespoň základní údaje srovnávacích objektů Tržní cena Skutečně realizovaná částka při prodeji, většinou je to cena sjednaná mezi dvěma nezávislými subjekty na volném trhu uvedená v kupní smlouvě, případně na prodejním dokladu o zaplacení.

6 6 2. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Přehled ocenění : 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) ke dni odhadu Administrativní budova č.p. 46 na st. parcele č Výrobní budova pily bez č.p./č.e. na st. parcele č Stavba garáže bez č.p./č.e. na st. parcele č Stavba skladu dřeva bez č.p./č.e. na parcele č. 320/ Venkovní úprava Pozemky st. parcela č. 45, č. 46, č. 47 a č. 51 a parcely č. 320/1, č. 320/4, č. 320/6 a č. 1051/ Lesní pozemky parcela č. 322/1 a č. 3434/ Rekapitulace věcné a reprodukční ceny 2.2 Komparativní porovnávací metoda 2.3 Vyhodnocení obvyklé ceny oceňovaných nemovitostí 2.4 Výpočet ceny závady ( věcného břemene ) 2.5 Rekapitulace a závěr 2.1 Věcná hodnota ( časová cena ) ke dni odhadu Administrativní budova č.p. 46 na st. parcele č Popis Objekt č.p. 46 je zapsán v katastru nemovitostí jako objekt výrobní, což je v rozporu se skutečným využitím, kdy byl objekt užíván jako kancelářská budova se sociálním zařízením pro zaměstnance a jídelna. Jedná se o zděný, nepodsklepený, jednopodlažní objekt půdorysného tvaru písmene "L" s plochou střechou vystavěný na mírném svahu. Příjezd a přístup je z vnitroareálové komunikace. Hlavní vstup je z východní fasády a do bývalé jídelny z jižní fasády. Původní stáří objektu je dle sdělení bývalého pracovníka pily a odborného odhadu cca let, stav podprůměrný, zanedbaný, patrná je dlouhodobě absentující běžná údržba. Dále viz výpočet opotřebení. Základy : základové pasy betonové s izolací Nosná konstrukce : zděná Vnější povrchy obvodových stěn : štuková omítka Stropy : hurdisové s omítnutým rovným podhledem Střecha : plochá Střešní krytina : pozinkovaný plech Oplechování : z pozinkovaného plechu Bleskosvod : proveden Popis vybavení a zařízení Vnitřní úprava stěn : štukové omítky Podlaha a dlažby : cementový potěr, dlažby a jekory Schodiště : nevyskytuje se Okna : dřevěná zdvojená

7 Dveře : hladké El. instalace : 220 V/380 V, pojistné automaty Obklady : keramické běžné Vytápění : nevyskytují se, pouze jedny kamna Rozvod vody : studené i teplé Sanitární zařízení : sociální zařízení pro muže a ženy, umyvadla, sprchy a WC Rozvod plynu : nevyskytují se Zdroj teplé vody : bojler Kuchyňské vybavení : nevyskytují se Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření a z odhadu znalce u rozměrů, které nebylo možno technicky změřit ( např. výška objektu ). Výpočty jsou prováděny podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části ( m ) plocha ( m 2 ) výška ( m ) OP (m 3 ) 24,40 * 6,10 + 7,75 * 6,25 = 197,28 srovnatelná výška = 4,30 848,30 2,00 * 1,10 = 2,20 = 2,30 5,06 celkem 1.NP a zastřešení 199,48 853,36 celkem OP administrativní budova č.p ,36 m 3 Podlaží PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 ) 1. NP 199,48 3,30 853,36 Celkem všechna podlaží 199,48 853,36 Zastřešení Celkem budova 853,36 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží 7Počet podlaží 1 Průměrná zastavěná plocha 199,48 : 1 = 199,48 m 2 Průměrná výška podlaží ( 199,48 * 3,30 )/199,48 = 3,30 m Zjištění charakteru objektu Zastavěná plocha objektu je 199,48 m 2, což je více než 150 m 2, nemůže přesto jíti o halu, v objektu nejsou větší prostory než 400 m3 zaujímající více než 2/3 obestavěného prostoru celé stavby. V objektu nejsou též žádné byty, nemůže jíti o rodinný dům. Nelze jej zařadit podle účelu užití mezi stavby oceňované podle 13 až 21 vyhlášky. Ocenění se proto provede dle převažujícího užití stavby dle 12 vyhlášky jako BUDOVA objekt typu F budova pro administrativu. Využití je rozdílné od druhu stavby zapsané v katastru nemovitostí. Oceňovaná stavba je budovou pro administrativu typu F se základní cenou 2 807,- Kč/m3

8 Koeficienty Budova podle 12 a přílohy č. 8 vyhlášky objekt pro administrativu typ F ( 1.NP, plochá střecha ) dle přílohy č. 8 ZC 2 807,- Kč/m 3 Obestavěný prostor objektu OP m 3 853,36 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 199,48 Průměrná výška podlaží PVP m 3,30 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 10 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,9531 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 0,9364 Koeficient polohový ( příloha č. 20 vyhlášky ) obec s počtem obyvatel nad 1000 ostatní obce pol. č. 5 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 41 vyhlášky ) Ki 2,097 Pořizovací cena konstrukce navíc Cena vypočtená znalcem Kč CK 00,00 Podíl ceny podkroví = CK/ ( ZC x OP x K1 x K2 x K3 x K5 x Ki ) PK 0,00 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní K5 0,90 Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy Betonové pasy s izolací S Svislé konstrukce Cihelné zdivo S Stropy Vložkové do traverz S Zastřešení Plochá S Krytiny střech Pozinkovaný plech S Klempířské konstrukce Úplné z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů Vápenné štukové omítky S Úprava vnějších povrchů Břízolitové omítky S Vnitřní obklady keramické Keramické běžné S Schody Nevyskytují se CH Dveře a vrata Hladké a dřevěné S Vrata Neuvažuje se Okna Dřevěná zdvojená S Povrchy podlah Jekor, dlažba, cementový potěr S Vytápění Nevyskytují se CH Elektroinstalace 220 V/380V,automaty S Bleskosvod Instalován S Vnitřní vodovod Rozvod studené i teplé S Vnitřní kanalizace Provedena S Vnitřní plynovod Nevyskytuje se CH Ohřev teplé vody Bojler S Vybavení kuchyní Neuvažuje se Vnitřní hygienická zařízení sociální zařízení pro muže a ženy S Výtahy Nevyskytuje se CH Ostatní Nevyskytují se CH Instalační jádra Neuvažuje se Na Konstrukce navíc Nevyskytují se Na CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki Kč/m 3 ZCU 3 791,46

9 Stáří a opotřebení Stáří oceňovaného objektu č.p. 46 nebylo znalci sděleno vlastníkem ani nebyly dohledány žádné písemné doklady o původním stáří objektu. Dle vyjádření bývalého zaměstnance pily, který objekt částečně užívá a následně dle odborného odhadu znalce lze uvažovat o původním stáří z přelomu 60. a 70. let minulého století. Ke dni ocenění je objekt převážně neužívaný, neudržovaný a bez předchozí rekonstrukce není možné objekt plně užívat. V jedné místnosti je ubytován, bez právního titulu, výše zmíněný bývalý zaměstnanec pily. Běžná údržba není prováděna v posledních letech vůbec. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti a část prvků krátkodobé životnosti je původní. Většina prvků krátkodobé životnosti vykazuje zvýšené opotřebení. Výpočet opotřebení je, z důvodu zjednodušení, proveden lineární metodou. Další životnost je znalcem stanovena na základě odborného odhadu. Rok odhadu 2015 Rok kolaudace / začátek užívání / odhad 1970 Stáří Předpokládaná další životnost Celková životnost 45 let 35 let 80 let Procento ročního opotřebení 1,25 % Opotřebení 56,25 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00 Základní cena upravená ZCU Kč / m ,46 Obestavěný prostor OP m 3 853,36 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,26 Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,26 Opotřebení 56,25 % ,52 Cena časová administrativní budovy č.p. 46 ke dni odhadu Kč , Výrobní budova pily bez č.p./č.e. na st. parcele č Popis Výrobní objekt s provozem pily je zděný, částečně podsklepený, jednopodlažní objekt nepravidelného půdorysu se sedlovými střechami nad jednotlivými částmi půdorysu. Hlavní část stavby tvoří jednolodní objekt pily s kolejovým pojezdem v podlaze a s částečným podsklepením. U severní části tohoto objektu je provedena dvojpodlažní zděná přístavba, kdy spodní podlaží je zapuštěné svou jižní fasádou do terénu. Na západní straně objektu je další jednolodní část s několika vraty, která slouží k expedici již hraněného řeziva. Příjezd a přístup je z vnitroareálové komunikace. Hlavních vstupů do objektu je vícero. Všechno vybavení stavby vč. technologie bylo demontováno. Původní stáří objektu je dle sdělení bývalého pracovníka pily a odborného odhadu cca let, stav podprůměrný, zanedbaný, patrná je dlouhodobě absentující běžná údržba. Dále viz výpočet opotřebení. Základy : základové pasy betonové s izolací Nosná konstrukce : zděná Vnější povrchy obvodových stěn : omítka Stropy : převážná část stavby bez stropů, v přístavku betonové

10 10 Střecha : sedlová Střešní krytina : pozinkovaný plech Oplechování : z pozinkovaného plechu Bleskosvod : proveden Popis vybavení a zařízení - dle odhadu znalce, část stavby nepřístupna Vnitřní úprava stěn : štukové omítky Podlaha a dlažby : cementový potěr, dřevěné Schodiště : pouze jedno dřevěné Okna : dřevěná zdvojená Dveře : hladké Vrata : dřevěná El. instalace : 220 V/380 V, pojistné automaty Obklady : nevyskytují se Vytápění : nevyskytují se Rozvod vody : nevyskytují se Sanitární zařízení : nevyskytují se Rozvod plynu : nevyskytují se Zdroj teplé vody : nevyskytují se Kuchyňské vybavení : nevyskytují se Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z provedených kontrolních měření a z odhadu znalce u rozměrů, které nebylo možno technicky změřit ( např. výška krovu ). Výpočty jsou prováděny podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP rozměry v části ( m ) plocha ( m 2 ) výška ( m ) OP (m 3 ) 23,00 * 6,20 = 142,60 srovnatelná výška = 3,00 427,80 20,50 * 11,20 = 229,60 = 2,10 482,16 celkem 1.PP 372,20 909,96 23,00 * 6,20 = 142,60 ( 3,00 * 3,30 )/2 = 3,15 449,19 64,50 * 11,40 = 735,30 srovnatelná výška = 3, ,90 31,00 * 6,70 = 207,70 srovnatelná výška = 3,20 664,64 8,20 * ( 6,80 * 4,50 )/2 = 46,33 srovnatelná výška = 3,00 138,99 3,00 * 17,50 = 52,50 srovnatelná výška = 3,00 157,50 celkem 1.NP 1184, ,22 64,50 * 11,40 = 735,30 3,00/2 = 1, ,95 31,00 * 6,70 = 207,70 0,20/2 = 0,10 20,77 8,20 * ( 6,80 * 4,50 )/2 = 46,33 srovnatelná výška = 0,75 39,38 3,00 * 17,50 = 52,50 srovnatelná výška = 0,75 34,75 celkem 1.NP 1197,85 celkem OP výrobní budova pily bez č.p./č.e ,03 m 3 PŘEHLED VÝMĚR OBJEKTU Podlaží Zastavěná plocha ( m 2 ) Výška ( m ) Obestavěný prostor (m 3 )

11 11 1. PP 372,20 2,10 909,96 1. NP 1184,43 4, ,22 Celkem všechna podlaží 1556, ,18 Zastřešení 1197,85 Celkem budova 5724,03 Výpočet průměrné výšky a zastavěné plochy podlaží 7Počet podlaží 2 Průměrná zastavěná plocha 1556,63 : 2 = 778,32 m 2 Průměrná výška podlaží ( 372,20 * 2, ,43 * 4,80 )/1556,63 = 4,154 m Zjištění charakteru objektu Zastavěná plocha je 1184,43 m 2, což je více než 150 m 2, nemůže přesto jíti o halu, v objektu není součet volných vnitřních prostor větších než 400 m3 větší než než 2/3 obestavěného prostoru celé stavby. V objektu nejsou bytové prostory, nemůže jíti o rodinný dům. Nelze jej zařadit podle účelu užití mezi stavby oceňované podle 13 až 21 vyhlášky. Ocenění se proto provede dle 12 vyhlášky jako BUDOVA budovy pro průmysl.. Provozní budova bývalé pily je stavbou pro průmysl typu L se základní cenou 2 786,- Kč/m Koeficienty Budova podle 12 a přílohy č. 8 vyhlášky objekt pro průmysl typ L ( 1.PP, 1.NP, sedlová a plochá střecha ) dle přílohy č. 8 ZC 2 786,- Kč/m 3 Obestavěný prostor části objektu OP m ,03 Průměrná zastavěná plocha PZP m 2 778,32 Průměrná výška podlaží PVP m 4,154 Koeficient druhu konstrukce ( příloha č. 10 vyhlášky ) K1 0,939 Koeficient zastavěné plochy ( = 0,92 + 6,60 / PZP ) K2 0,9285 Koeficient výšky podlaží ( = 0,30 + 2,10 / PVP ) K3 0,8055 Koeficient polohový ( příloha č. 20 vyhlášky ) nad obyvatel ostatní obce pol. č. 5 K5 0,90 Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 ( příloha č. 41 vyhlášky ) Ki 2,086 Pořizovací cena konstrukce navíc Cena vypočtená znalcem Kč CK 0,00 Podíl ceny podkroví a vrat = CK/ ( ZC x OP x K1 x K2 x K3 x K5 x Ki ) PK 0,00 koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH = chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní vybavení stavby je stanoveno na základě odborného odhadu - část stavby nebyla přístupna Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy Betonové pasy S Svislé konstrukce Zděné S a Stropy betonové v části objektu S 20% b Stropy převážně se nevyskytují CH 80 % Zastřešení Sedlová a plochá S Krytiny střech Pozinkovaný plech S Klempířské konstrukce Z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů Vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů Vápenné omítky S Vnitřní obklady keramické Nevyskytují se CH

12 12 10 Schody Dřevěné P Dveře Hladké a dřevěné S Vrata Dřevěná S Okna Dřevěná zdvojená S Povrchy podlah Betonové, dřevěné S Vytápění Nevyskytují se CH Elektroinstalace 220 V/380V,automaty S Bleskosvod Instalován S Vnitřní vodovod Nevyskytuje se CH Vnitřní kanalizace Nevyskytuje se CH Vnitřní plynovod Neuvažuje se Ohřev teplé vody Není instalován CH Vybavení kuchyní Neuvažuje se Vnitřní hygienická zařízení Nevyskytují se CH Výtahy Nevyskytuje se CH Ostatní Nevyskytuje se CH Instalační jádra Neuvažuje se Na Konstrukce navíc Nevyskytuje se CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K1 x K 2 x K3 x K4 x K5 x Ki Kč/m 3 ZCU 2 559, Stáří a opotřebení Stáří oceňovaného objektu bývalé pily nebylo znalci sděleno vlastníkem ani nebyly dohledány žádné písemné doklady o původním stáří objektu. Dle vyjádření bývalého zaměstnance pily, který byl přítomen místnímu šetření a následně dle odborného odhadu znalce lze uvažovat o původním stáří z 60. let minulého století. Ke dni ocenění je objekt neužívaný, neudržovaný s demontovaným vnitřním vybavením bez předchozí rekonstrukce není možné objekt plně užívat. Běžná údržba není prováděna v posledních letech vůbec. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti a část prvků krátkodobé životnosti je původní. Většina prvků krátkodobé životnosti vykazuje zvýšené opotřebení. Výpočet opotřebení je, z důvodu zjednodušení, proveden lineární metodou. Další životnost je znalcem stanovena na základě odborného odhadu. Rok odhadu 2015 Rok kolaudace / začátek užívání / odhad 1960 Stáří Předpokládaná další životnost Celková životnost 55 let 35 let 90 let Procento ročního opotřebení 1,11 % Opotřebení 61,11 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč / m ,00 Základní cena upravená ZCU Kč / m ,74 Obestavěný prostor OP m ,03 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,55 Stupeň dokončení stavby % 100

13 13 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,55 Opotřebení 61,11 % ,65 Cena časová budovy pily bez č.p.úč.e. ke dni odhadu Kč , Stavba garáže bez č.p./č.e. na st. parcele č Popis Objekt garáže bez č.p./č.e. je postaven jižně od hlavní budovy na st. parcele č zastavěná plocha a nádvoří jako samostatně stojící, nepodsklepený, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Objekt je dřevěné konstrukce pravděpodobně s oboustranným opláštěním, střechu tvoří dřevěný vázaný krov. Způsob užívání objektu nebyl zjištěn, dle sdělení bývalého pracovníka pily nebyl objekt užíván jako garáž, ale jako sklad, proto je oceněn jako vedlejší stavba. Ke dni ocenění je prázdný a zjevně neužívaný. Základy : betonové pasy Nosná konstrukce : dřevěná s obitím prkny Strop : dřevěný Vnější povrchy obvodových stěn : nátěry Vnitřní povrchy : nátěry Střecha : sedlová Střešní krytina : eternitová Vrata či dveře : dřevěné Okna : dřevěná Klempířské konstrukce : nevyskytují se Podlahy : pravděpodobně betonové Bleskosvod : není proveden Vnitřní rozvody : elektro Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z odhadu znalce. Rozměry nebylo možno změřit z důvodu nedostupnosti. Výpočty jsou prováděny podle zásad přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. rozměry v části ( m ) OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP plocha ( m 2 ) výška 11,00 * 9,75 =107,25 srovnávací výška = 3,00 321,75 celkem 1.NP 107,25 321,75 11,00 * 9,75 =107,25 1,90/2 = 0,95 101,89 celkem zastřešení 107,25 101,89 ( m ) OP (m 3 ) celkem OP garáže bez č.p./č.e. 423,64 m Zjištění charakteru objektu Oceňovaný objekt je svým stavebním uspořádáním a pravděpodobným užíváním určen jako vedlejší stavba. Je sice zapsán v katastru nemovitostí jako garáž, ale dle sdělení bývalého zaměstnance pily nebyl jako garáž užíván. Svou zastavěnou plochou 107,25 m 2 sice mírně přesahuje 100 m 2, ale tvoří příslušenství stavby hlavní, lze konstatovat, že pro výpočet věcné ceny je plně dostačující provést ocenění jako vedlejší

14 14 stavba, i z toho důvodu, že není přesně známo vnitřní vybavení stavby. Ocenění se provede dle vynásobením počtu m 3 obestavěného prostoru základní cenou pro vedlejší stavby stanovenou v závislosti na druhu konstrukce. Oceňovaná stavba garáže bez č.p. na st. parcele č. 47 je pro zjednodušení výpočtu vedlejší stavbou typu C/I základní cena 1 055,- Kč/m Koeficienty Vedlejší stavba dle 16 a přílohy č. 14 vyhlášky typ C/I ( 1.NP, sedlová střecha ) ZC 1055,- Kč/m 3 Obestavěný prostor objektu OP m 3 423,64 Koeficient polohový příloha č. 20 vyhlášky pol. č. 5 ostatní obce K5 0,90 nad 1000 ob. Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 příloha č. 41 vyhlášky Ki 2,067 Koeficient zařízení podkroví neuplatněn Kč Kpod 1,00 Koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH= chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní vybavení a zařízení stavby stanoveno znalcem na základě odborného odhadu Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy základové pasy S Obvodové konstrukce dřevěná konstrukce S Stropy dřevěné S Krovy dřevěný vázaný S Krytina eternitová S Klempířské konstrukce nevyskytují se CH Úprava povrchů nátěry S Schodiště nevyskytuje se CH Dveře, vrata dřevěná S Okna dřevěná S Podlahy betonové S Elektroinstalace provedena S CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K4 x K5 x Ki Kč / m 3 ZCU 1 854, Stáří a opotřebení Původní stáří se znalci nepodařilo zjistit, nedochovaly se žádné písemné dokumenty. Dle odborného odhadu znalce a dle sdělení souseda je původní stáří cca let. Některé prvky stavby vykazují zvýšené opotřebí např. střešní krytina, okna, vrata. Běžná údržba není dlouhodobě prováděna prakticky vůbec. Opotřebení je stanoveno pro zjednodušení lineární metodou. Rok odhadu 2015 Rok kolaudace / začátek užívání / odhad 1970 Stáří 45 let Předpokládaná další životnost 15 let Celková životnost 60 let Procento ročního opotřebení 1,67 % Opotřebení 75,00 %

15 Výpočet ceny Základní cena ZC Kč/m ,00 Základní cena upravená ZCU Kč/m ,67 Obestavěný prostor OP m 3 423,64 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,50 Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,50 Opotřebení 75,00 % ,12 Cena stavby garáže bez č.p./č.e. ke dni odhadu Kč , Stavba skladu dřeva bez č.p./č.e. na parcele č. 320/ Popis Objekt skladu bez č.p./č.e. je postaven u východní fasády hlavní budovy pily na parcele č. 320/1 - ostatní plocha jako samostatně stojící, nepodsklepený, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Objekt je kovové konstrukce s jednostranným dřevěným opláštěním, střechu tvoří ocelový vazník rámový. Objekt byl užíván ke skladování dřeva před jeho závozem na katr. Ke dni ocenění je prázdný a zjevně neužívaný. Základy : betonové patky Nosná konstrukce : kovová rámová s obitím prkny Strop : nevyskytuje se Vnější povrchy obvodových stěn : nátěry Vnitřní povrchy : nátěry Střecha : sedlová Střešní krytina : eternitová Vrata či dveře : dřevěné Okna : dřevěná Klempířské konstrukce : nevyskytují se Podlahy : pravděpodobně betonové Bleskosvod : není proveden Vnitřní rozvody : elektro Výměry pro ocenění Jednotlivé rozměry vycházejí z odhadu znalce. Rozměry nebylo možno změřit z důvodu nedostupnosti. Výpočty jsou prováděny podle zásad přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky. rozměry v části ( m ) OBESTAVĚNÝ PROSTOR OP plocha ( m 2 ) výška 6,20 * 16,90 =104,78 srovnávací výška = 3,00 314,34 celkem 1.NP 104,78 314,34 6,20 * 16,90 =104,78 0,70/2 = 0,35 36,67 celkem zastřešení 104,78 36,67 ( m ) OP (m 3 ) celkem OP skladu dřeva bez č.p./č.e. 351,01 m 3

16 Zjištění charakteru objektu Oceňovaný objekt je svým stavebním uspořádáním a předchozím užíváním určen jako vedlejší stavba. Svou zastavěnou plochou 104,78 m 2 sice mírně přesahuje 100 m 2, ale tvoří příslušenství stavby hlavní, lze konstatovat, že pro výpočet věcné ceny je plně dostačující provést ocenění jako vedlejší stavba. Ocenění se provede dle vynásobením počtu m 3 obestavěného prostoru základní cenou pro vedlejší stavby stanovenou v závislosti na druhu konstrukce. Oceňovaná stavba bez č.p. na parcele č. 320/1 je pro zjednodušení výpočtu vedlejší stavbou typu F/I základní cena 970,- Kč/m Koeficienty Vedlejší stavba dle 16 a přílohy č. 14 vyhlášky typ F/I ( 1.NP, sedlová střecha ) ZC 970,- Kč/m 3 Obestavěný prostor objektu OP m 3 351,01 Koeficient polohový příloha č. 20 vyhlášky pol. č. 5 ostatní obce K5 0,90 nad 1000 ob. Koeficient změny cen staveb k CÚ 94 příloha č. 41 vyhlášky Ki 2,067 Koeficient zařízení podkroví neuplatněn Kč Kpod 1,00 Koeficient vybavení stavby S = standardní provedení, CH= chybí, P = podstandardní, N = nadstandardní Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Standard Podíl příl.č. 14 Upravený podíl 1 Základy základové patky S Obvodové konstrukce kovová konstrukce S Stropy kovové vazníčky S Krovy neuvažuje se Krytina eternitová S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava povrchů nátěry S Schodiště neuvažuje se Dveře, vrata kovová S Okna dřevěná zdvojená S Podlahy štěrk P Elektroinstalace provedena S CELKEM Koeficient vybavení stavby ( z výpočtu výše ) K Základní cena upravená ZC x K4 x K5 x Ki Kč / m 3 ZCU 1 699, Stáří a opotřebení Původní stáří se znalci nepodařilo zjistit, nedochovaly se žádné písemné dokumenty. Dle odborného odhadu znalce a dle sdělení souseda je původní stáří cca let. Některé prvky stavby vykazují zvýšené opotřebí např. střešní krytina, okna, vrata. Běžná údržba není dlouhodobě prováděna prakticky vůbec. Opotřebení je stanoveno pro zjednodušení lineární metodou. Rok odhadu 2015 Rok kolaudace / začátek užívání / odhad 1975 Stáří 40 let Předpokládaná další životnost 20 let

17 17 Celková životnost 60 let Procento ročního opotřebení 1,67 % Opotřebení 66,68 % Výpočet ceny Základní cena ZC Kč/m 3 970,00 Základní cena upravená ZCU Kč/m ,25 Obestavěný prostor OP m 3 351,01 Výchozí cena objektu CN = ZCU x OP Kč ,74 Stupeň dokončení stavby % 100 Výchozí cena po zohlednění dokončenosti stavby Kč ,74 Opotřebení 66,68 % ,36 Cena vedlejší stavby bez č.p./č.e. ke dni odhadu Kč , Venkovní úprava Popis Znalci se nepodařilo dokumentovat všechny venkovní úpravy, které tvoří příslušenství areálu bývalé pily. Pro potřeby ocenění je postačující provést ocenění zjednodušeným způsobem. Z ohledání nemovitosti se jedná zejména o : - Přípojky inženýrských sítí - Oplocení vč. brány a vrátek - Zpevněné plochy - Dřevěné drobné stavby - Studny Ocenění venkovních úprav : Ocenění venkovních úprav se provede obdobným způsobem jako umožňuje oceňovací vyhl. tj. zjednodušeným způsobem ve výši procentuálního podílu z věcné resp. reprodukční ceny stavby či staveb oceňovaných a z ceny stavby nebo staveb tvořící příslušenství k nim. Dle odborného odhadu znalce je procentuální podíl stanoven dle rozsahu venkovních úprav ve výši 8 %. Výpočet ceny reprodukční venkovních úprav : Cena administrativní budovy č.p ,26 Kč Cena výrobní budovy pily bez č.p./č.e ,55 Kč Cena stavby garáže bez č.p./č.e ,50 Kč Cena vedlejší stavby skladu dřeva bez č.p./č.e ,74 Kč Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,05 Kč Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 8,00 % Cena reprodukční venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,88 Kč Výpočet ceny reprodukční venkovních úprav : Cena administrativní budovy č.p. 46 Cena výrobní budovy pily bez č.p./č.e. Cena stavby garáže bez č.p./č.e. Cena vedlejší stavby skladu dřeva bez č.p./č.e. Cena staveb rozhodných pro výpočet celkem ,74 Kč ,90 Kč ,38 Kč ,38 Kč ,40 Kč

18 18 Výše procentuelního podílu venkovních úprav stanovená znalcem x 8,00 % Cena časová venkovních úprav zjednodušeným způsobem ,91 Kč Pozemky st. parcela č. 45, č. 46, č. 47 a č. 51 a parcely č. 320/1, č. 320/4, č. 320/6 a č. 1051/ Metodika výpočtu ceny pozemku Cena pozemků se zjistí tzv. indexovou metodou tzn. porovnáním srovnávacího ( pozemek o známé ceně a výměře ) a oceňovaného pozemku na základě indexů ( koeficientů ), které se mezi sebou pronásobí a výsledným indexem se násobí cena srovnávacího pozemku Výpočet ceny pozemku indexovou metodou Výše uvedený pozemek st. parcela č zastavěná plocha a nádvoří je zastavěna oceňovanou stavbou budovy pily a má výměru 1204 m2, st. parcela č zastavěná plocha a nádvoří je zastavěna oceňovanou stavbou administrativní budovy č.p. 46 a má výměru 199 m2, st. parcela č zastavěná plocha a nádvoří je zastavěna oceňovanou stavbou garáže bez č.p./č.e. a má výměru 108 m2, st. parcela č zastavěná plocha a nádvoří není zastavěna žádnou stavbou a má výměru 32 m2, parcela č. 320/1 - ostatní plocha není zastavěna žádnou stavbou a má výměru m2 ( na minoritní části je stavba skladu dřeva ), parcela č. 320/4 - ostatní plocha není zastavěna žádnou stavbou a má výměru 2767 m2, parcela č. 320/6 - ostatní plocha není zastavěna žádnou stavbou a má výměru 5168 m2 a parcela č. 1051/17 - ostatní plocha není zastavěna žádnou stavbou a má výměru 524 m2. Pozemky tvoří funkční celek a kromě parcely č. 1051/17 - vodní plocha, jsou všechny v územním plánu městyse Lhenice zařazeny ve funkční ploše s možností výstavby objektů pro výrobu. Celková výměra oceňovaných pozemků je m2. Věcné břemeno práva jízdy zatěžující parcely č. 320/1 a č. 320/6 není ve výpočtu zohledněno, bude provedeno samostatně. V obci Lhenice a v části obce Dolní Chrášťany nebyl v poslední době prodán žádný srovnatelný pozemek. Znalcem byl proto vybrán jako srovnávací pozemek, který se nachází přímo v obci Lhenice. Pozemek je určen územním plánem obce pro výstavbu RD. Výměra pozemku je 4603 m2 a je nabízen za cenu ,- Kč. Z důvodu zatímní nerealizace prodeje je nabídková cena korigována koeficientem 0,75, koeficient zohledňuje i chatku na pozemku. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. ocenění pozemku indexovou porovnávací metodou a) srovnávací pozemek ( známá cena a výměra ) Poloha srovnávacího pozemku obec Lhenice, okraj zastavěné části obce, převažuje funkce bydlení v RD, pozemek s chatkou Popis srovnávacího pozemku mírně svažitý pozemek, zpevněný příjezd, inženýrské sítě v místě vč. možnosti napojení Výměra srovnávacího pozemku VS m Cena srovnávacího pozemku CS Kč 0,80 x ,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m2 147,56 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura okraj zastavěné části obce Lhenice, zpevněný 0.95 příjezd B Typ stavebního pozemku Stavebně nepřipravený, EI, kanalizace, vodovod 1.35 na hranici pozemku C Třída velikosti obce 0 až 2 tisíc obyvatel 0.40 D Obchodní resp. průmysl. poloha Venkovská lokalita 1.20

19 19 E Územní připravenost, infrastr. Střední 0.75 F Speciální charakteristiky Nejsou 1.00 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku obec Lhenice, samostatná část obce Dolní Chrášťany, mimo zastavěnou část obce Popis oceňovaného pozemku zvlněné pozemky s orientací severním směrem, na části zastavěné stavbou provozní pro výrobu, zpevněný příjezd, inženýrské sítě v místě pouze EI, voda vlastní studna, kanalizace vlastní žumpa Výměra oceňovaného pozemku m Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura mimo zastavěnou část obce, zpevněný příjezd 0.80 B Typ stavebního pozemku Stavebně připravený částečně - EI, voda a 1.20 kanalizace vlastní C Třída velikosti obce 0 až 2 tisíc obyvatel 0.40 D Obchodní resp. průmysl. poloha Vesnická lokalita 1.10 E Územní připravenost, infrastr. Minimální 0.65 F Speciální charakteristiky Velká výměra 0.80 Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m2 70,15 Cena oceňovaných pozemků Kč ,90 Spoluvlastnický podíl oceňovaného pozemku - 1/1 Cena oceňovaných pozemků ke dni odhadu Kč , Lesní pozemky parcela č. 322/1 a č. 434/7 Výše oceňované pozemky parcela č. 322/1 - lesní pozemek a parcela č. 434/7 - lesní pozemek nejsou zastavěny žádnými stavbami a nejsou určeny k zastavění platným územním plánem městyse Lhenice, neleží v zastavěném území obce ani v zastavitelné ploše. Jsou užívány jako lesní pozemky se vzrostlým lesním porostem resp. náletem charakteru lesního porostu a takto jsou oceňovány. LHP na pozemky nebyl znalci předložen. Na pozemcích je smíšený porost stáří let, na parcele č. 322/1 se jedná o převažující porost borový a zbývající je bříza a na parcele č. 434/7 se jedná o smíšený porost různého stáří a typu. Porosty nejsou udržovány ani ošetřovány. Srovnávací lesní pozemek je v současné době prodáván ve fázi reservace. Leží v lokalitě obce Volyně mimo zastavěnou část obce. Prodejní cena je ve výši 18,- Kč/m2 pozemku. Dle platného územního plánu obce Volyně není parcela určena k zastavěn. Pozemek má výměru 8300 m2, porost je borový a smrkový, stáří porostu cca 80 let. ocenění pozemku indexovou porovnávací metodou a) srovnávací pozemek ( známá cena a výměra )

20 20 Poloha srovnávacího pozemku obec Volyně, mimo zastavěnou část obce, volná zemědělská krajina Popis srovnávacího pozemku mírně svažitý pozemek nezpevněný příjezd, nejsou známy omezení užívání pozemku, užíván jako lesní pozemek s lesním porostem Výměra srovnávacího pozemku VS m Cena srovnávacího pozemku CS Kč ,- Jednotková cena srovnávacího pozemku JCS = CS/VS Kč/m2 18,00 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Mimo zastavěnou část obce, nezpevněný příjezd 0.90 B Typ pozemku lesní, užívaný k hospodářské funkci lesa 1.00 C Třída velikosti obce 0 až 5 tisíc obyvatel 0.50 D Omezení užívání pozemku Žádné 1.00 E Územní připravenost, infrastr. Standardní 0.65 F Speciální charakteristiky vzrostlý porost - SM, BO cca 80 let 1.10 Celkový index srovnávacího pozemku Is = A x B x C x D x E x F b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku obec Lhenice, mimo zastavěnou část obce, volná zemědělská krajina Popis oceňovaného pozemku mírně svažitý pozemek zpevněný příjezd, nejsou známy omezení užívání pozemku, užíván jako lesní pozemek s lesním porostem Výměra oceňovaného pozemku m Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura Mimo zastavěnou část obce, zpevněný příjezd 0.90 B Typ pozemku Zemědělské a pozemky ostatní plochy 1.00 C Třída velikosti obce 0 až 5 tisíc obyvatel 0.50 D Omezení užívání pozemku Žádné 1.00 E Územní připravenost, infrastr. Standardní 0.65 F Speciální charakteristiky vzrostlý smíšený porost - SM, BO, OL, BR cca let Celkový index srovnávacího pozemku Io = A x B x C x D x E x F Poměr indexů Pi = Io/Is Jednotková cena oceńovaného pozemku JCC = JCS x Pi Kč/m2 16,37 Obvyklá cena oceňovaných lesních pozemků ke dni odhadu zaokrouhlená Kč , Rekapitulace časové a reprodukční ceny staveb a obvyklá cena pozemků Stavba Časová cena Opotřebení Reprodukční cena Administrativní budova č.p ,74 Kč 56,25 % ,26 Kč Výrobní budova pily bez č.p./č.e ,90 Kč 61,11 % ,55 Kč Stavba garáže bez č.p./č.e ,38 Kč 75,00 % ,50 Kč Stavba skladu dřeva bez č.p./č.e ,38 Kč 66,68 % ,74 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6352-24/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 467/1 včetně podílu na společných částech domu čp. 467 a cena práv a závad s nemovitostí spojených. Nemovitost se nachází na ul.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník.

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník. ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o. znalecký ústav Nám.28. října 3, 602 00 Brno www.znalciaodhadci.cz, IČ : 25 57 72 98 DIČ : CZ25577298 tel. 533 039 051 znalciaodhadci@gmail.com, ID schránky

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více