M Ě S T A. k Stránka 3 z 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T A. k 31.12.2013. Stránka 3 z 15"

Transkript

1 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k Stránka 3 z 15

2 Komentář k k Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného. K byly do příjmové a výdajové části promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši ,36 Kč a výdaji ,31 Kč byl mírně schodkový a to v celkové výši ,95 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,95 Kč, proti působí splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši Kč a nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml. Kč. Skutečně dosažené příjmy k činily ,63 Kč, což představuje upraveného na 101,09 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,24 Kč, tj. upraveného na 93,83 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši ,39 Kč představuje přijaté dlouhodobé úvěry a peněžní operace nemající charakter příjmů a výdajů., proti působí uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů, nákup státních dluhopisů, změna krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech. Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s m rozpočtem byly plněny mírně nad roční průměr (101,09 %). Vyššího oproti upravenému dosáhly např. daně z příjmů právnických osob, příjmy z místních a správních poplatků (spr.209x), daň z nemovitosti (209x) příjmy z prodeje bytů (spr.2950). Dále k vyššímu došlo u příjmů z prodeje zboží informačních center (spr. 2040) a pokut MP (spr.2100). Naopak nižší příjmů zaznamenaly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku budov a pozemků (spr.209x), a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (2960). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k čerpání pouze na 93,83 % UR. U provozních výdajů (94,31 %) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích oddělení kultury a cestovního ruchu na propagaci a CR (spr.2040), na mezinárodní vztahy a sdělovací prostředky (správce 2050), v provozních výdajích vnitřní správy a provozních výdajích na provoz informačních center (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu nemovitostí a posudků majetkového oddělení (spr. 2097), územního plánování (spr. 2400), poskytnutých půjčkách z FRB (spr. 2499), výdajích oddělení správy nemovitostí na tělovýchovu a zájmovou činnost, na provoz, opravy a služby bytů a nebytů (spr.2950, 2956), oddělení technické ve výdajích na odpady, vzhled obce a zeleň, ve výdajích na pohřebnictví a vodní hospodářství (spr. 2960). Výdaje na investice byly čerpány na 92,11 % upraveného. Z větších investičních akcí byla k datu dokončena rekonstrukce sokolovny v Malíně na kulturně sportovní centrum, rekonstrukce komunikace Novomlýnská, demolice domu v ul. Uhelná (není investice), střecha Dačického domu na Komenského nám., I. a) etapa regenerace sídliště Šipší. a propojení topných lokalit vč. rekonstrukce povrchu vozovky, nebyly již realizovany chodníky. Započata byla I.b) etapa regenerace sídliště Šipší. Ke konci roku pokračovaly práce na dopláštění zimního stadionu a akce snížení energetické náročnosti DPS KH. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,08 Kč, nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml Kč, čerpání dlouhodobých úvěrů ve výši Kč na rekonstrukci komunikací Pobřežní ul.v KH, Prokopa Holého, U Beránky, Na Vrchách, dále čerpání dlouhodobých úvěrů na zateplení MŠ KH, snížení energetické náročnosti DPS v KH a propojení topných lokalit Hlouška-Šipší. Financování ovlivňuje zejména výrazné zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,67 Kč oproti stavu na počátku roku 2013 a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,78 Kč. Stránka 2 z 2

3 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček 0,00 0, , pí Brandejská ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů , , ,58 100,56 11 Daň z příjmů placená obcí 0, , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,93 100,11 12 Místní a správní poplatky , , ,32 100,55 13 Daň z nemovitostí , , ,51 113,87 15 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , , ,58 105,78 21 Pokuty 0, , ,00 100,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 3 000, , ,00 316,50 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) , , ,00 99,33 31 Odbor ekonomický celkem , , ,92 101,58 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky , , ,00 98,30 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2 000, , ,00 70,00 21 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,50 120,64 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,00 68,00 23 Odbor správní celkem , , ,50 101, STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky , , ,00 106,50 13 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 1 200, , ,00 100,01 23 Stavební úřad celkem , , ,00 106, Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) , , ,11 92,16 21 Vratka dotace z minulých let - Tylovo divadlo 0,00 0,00 350,00 22 Ostatní nedaňové příjmy 0, , ,41 115,92 23 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,52 93, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Pí Hnátková, Bc.Rudolf 205x Místní a správní poplatky 0, , ,00 123,81 13 Příjem ze sluţeb (lokální partnerství) a úroků , , ,74 112,65 21 Doplatek dotace SPOD - z min.let 0, , ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady) 0, , ,46 100,25 23 Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská sluţba , , ,00 92,49 24 Kancelář tajemníka celkem , , ,20 97,93 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Místní a správní poplatky , , ,00 111,28 13 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,55 107,79 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 140,78 23 Ţivnostenský úřad celkem , , ,55 110, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,51 118,17 22 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 105,20 23 Městská policie celkem 0, , ,51 116, VEDENÍ MĚSTA 2200 Podíl na zisku MLaR + úroky 0, , ,95 100,00 21 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 31 Vedení města celkem 0, , ,95 100, Stránka 4 z 15 Příjmy

4 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky , , ,00 101,20 13 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,57 100,73 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,25 117,72 23 Odbor dopravy celkem , , ,82 101, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolek 0, , ,00 100,00 23 Investiční dar - bezpečné přechody 0, , ,00 100,00 31 Odbor investic celkem 0, , ,00 100, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Úroky , , ,24 408,23 21 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,89 83,93 24 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,13 96, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián 2500 Místní a správní poplatky , , ,00 120,37 13 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,00 104,65 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 99,98 23 Odb. ţivotního prostředí celkem , , ,00 110, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Přijaté sankční platby (pokuty) 0,00 0, ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5 000, , ,00 57,00 23 Odbor sociálních věcí celkem 5 000, , ,00 81, FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Úroky , , ,92 100,01 21 Splátky půjček , , ,08 100,00 24 Odbor sociálních věcí celkem , , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr.Seifert 28xx Pojistné náhrady 0, , ,00 100,00 23 Odbor PPŠ celkem 0, , ,00 100,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) , , ,98 100,61 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) , , ,22 96,48 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) , , ,00 104,65 31 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,20 100, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 21 oddělení správy nemovitostí technické celkem 0,00 0,00 0, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Místní a správní poplatky , , ,00 104,32 13 Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) , , ,70 109,63 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) , , ,93 100,10 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0, , ,00 46,79 31 oddělení technické celkem , , ,63 100, Odbor správy majetku celkem , , ,83 100,77 29xx Vlastní příjmy celkem , , ,93 101,33 Stránka 5 z 15 Příjmy

5 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP DOTACE souhrnný dotační vztah , , ,00 100, Bc. Rudolf Ostatní dotace: Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 0, , ,00 100, Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 0, , ,00 100, Asistent prevence kriminality 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Fondy kraje 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU IV 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU NIV 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100, Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona 0, , ,00 100, Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 0, , ,00 100, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0, , ,00 100, Operační program ţivotní prostředí ( ) - spolufinancování - IV 0, , ,51 100, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 0, , ,00 100, Podpora regenerace panelových sídlišť investiční program č , , ,00 100, Podpora udrţitelného vyuţívání zdroje energie program č EU IV 0, , ,32 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Prevence kriminality - neinvestice 0, , ,00 100, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice 0, , ,00 100, Převod z depozitního účtu 0, , ,00 100, Regionální funkce knihoven 0, , ,00 100, ROP RS Střední Čechy IV EU (vazba na ÚZ 17849) 0, , ,97 100, ROP RS Střední Čechy NIV EU (vazba na ÚZ 17082) 0, , ,77 100, SPOD 0, , ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Transfery od obcí 0, , ,00 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0, , ,19 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 0, , ,94 100, Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Veřejné informační sluţby knihoven - neinvestice 0, , ,00 100, Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č , , ,00 100, Dotace celkem , , ,70 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,63 101,09 Stránka 6 z 15 Příjmy

6 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl SOCIÁLNÍ FOND , , ,00 96, pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Antonín Novák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavel Bečán - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 K.Hromádková - Operní týden 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - ztráta r , , ,66 100,00 příspěvek 21 LOTOS s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH Travel s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Dedeman s.r.o. - Veteran Rally 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Asociace turistických center 0, , ,00 100,00 příspěvek 21 OS Denemark - odbahnění rybníku 0, , ,00 100,00 příspěvek 23 Ochotnický spolek TYL nájem MTD , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení přátel KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Společnost Modrý svět o.s. - Tyjátrfest 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Taneční soubor Čercheň , , ,00 100,00 příspěvek 33 Vox Bohemia - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Denemark - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH komorní orchestr o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení Kocábka - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Učit.smíš.pěv.spol.Tyl , , ,00 100,00 příspěvek 33 OS Kutnohorsko.cz , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdr.konzultantů rozvoje organizací - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Stříbrná Kutná Hora - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Kultura do města o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Kutnohorsko.cz - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Šance ţít - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Voj.sdruţení rehabilitovaných , , ,00 100,00 příspěvek 39 Konfederace pol.vězňů - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Sbor Křesťanského spol. přísp , , ,00 100,00 příspěvek 34 NF Gymnázia KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pionýrská skupina - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pion.skupina Kolín - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 MTD - příspěvek na provoz , , ,01 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Galerie Felixe Jeneweina , , ,64 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 CG sv.voršily - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 GASK - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Jaroslava Rucká - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Lucie Mrňáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Willem Versteeg - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Zdeněk Jeřábek - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavol Čureja 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Osadní výbor - Ţiţkov 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Kytarová soutěţ - ceny 0, , ,80 99,99 ceny 33 Oslava sv. Barbory - ceny 0, , ,00 100,00 ceny 33 Příspěvkový program KCR ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - školství ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - sport ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - soc.oblast ,00 0,00 0,00 39 Propagace, cestovní ruch , , ,82 85,57 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,41 98,61 33 Spolkový dům 0, , ,00 99,50 36 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,34 97, Stránka 7 z 15 Provozní výdaje

7 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Zastupitelstvo města pí Hnátková 2050 Mzdové náklady, cestovné , , ,00 95,39 61 Zastupitelstvo obce celkem , , ,00 95, kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění , , ,71 94,50 21 Okresní hospodářská komora , , ,00 100,00 příspěvek 25 Sdělovací prostředky , , ,30 97,74 33 Sokolovna Malín - personální zajištění 0, , ,00 96,08 34 Spolkový dům - personální zajištění , , ,00 98,85 36 Výdaje na grantový systém 0, , ,00 100,00 39 Pěstounská péče 0, , ,00 43 Územní samospráva , , ,65 99,85 61 kancelář tajemníka celkem , , ,66 99, oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) , , ,19 96,41 61 oddělení informatiky celkem , , ,19 96, Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část , , ,91 94,71 55 PO - dobrovolná část celkem , , ,91 94, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 BabyBox 0, , ,00 100,00 příspěvek 39 Česká inspirace - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 36 České dědictví UNESCO - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Český institut inter.auditorů 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Mikroregion Kutnohorsko-přís , , ,00 100,00 příspěvek 36 Nadace UNESCO - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - příspěvek 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 OWHC Canada - příspěvek , , ,98 100,00 příspěvek 62 Památková komora - příspěvek 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Sdr.historických sídel ČMS-př , , ,00 100,00 příspěvek 61 Svaz měst a obcí - příspěvek , , ,20 100,00 příspěvek 61 Unie digitálních kin 4 000,00 0,00 0,00 příspěvek 33 Informační centra , , ,21 25,78 21 Komunální sluţby - pohřby, Spolkový dům , , ,80 27,78 36 Povodně , , ,00 100,00 37 Územní samospráva - provozní náklady , , ,03 83,28 61 Poplatky za vedení účtu , , ,35 99,39 63 oddělení vnitřní správy celkem , , ,57 81, Kancelář tajemníka celkem , , ,33 96,44 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí , , ,00 91, majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daň z převodu nemovitostí, posudky , , ,50 52,13 36 majetkové odd. celkem , , ,50 52,13 Odbor ekonomický celkem , , ,50 89, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Městská policie - výdaje , , ,56 98,29 53 Městská policie - prevence kriminality 0, , ,00 100,00 43 Městská policie celkem , , ,56 98, VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů , , ,72 76,01 xx Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda , , ,00 100,00 35 Stránka 8 z 15 Provozní výdaje

8 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Vyrovnání očekávaných ztrát PO ,00 0,00 0,00 61 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Finanční zabezpečení krizových opatření , , ,00 100,00 52 Vedení města celkem , , ,72 77, ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu , , ,43 100,00 22 BESIP , , ,80 41,69 34 Odbor dopravy celkem , , ,23 99, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování , ,00 0,00 0,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem , ,00 0,00 0, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Areál kasáren na Ţiţkově 0, ,00 0,00 0,00 36 Azylový dům 0, , ,00 100,00 43 Centrum sociálních sluţeb 0, , ,00 100,00 43 Demolice domu Uhelná , , ,00 56,57 36 Digitalizace majetku, IPRM , , ,00 50,96 36 DPS - opravy 0, , ,20 100,00 43 Hřtbitov Všech svatých - Česká ulice 0, , ,00 45,03 36 MTD - oprava fasády 0, , ,00 100,00 33 Park pod Vl.dvorem 0, , ,00 94,42 37 Prachárna (Číţkova skála) studie 0, , ,00 100,00 34 Rekonstrukce povrchů komunikací 0, , ,30 96,05 22 Sokolovna Malín 0, , ,73 99,99 34 Studie - ZŠ J.A.K. moţnost MK 0, , ,00 99,96 33 Útulek pro psy 0, , ,00 52,30 10 Odbor investic celkem , , ,23 80, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky , , ,00 46,32 36 Poplatky , , ,00 6,19 63 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,00 45, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx ČSOP - Stanice pro handicap. ţivočichy 5 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 Orlík n/v - meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Kozlík - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Lesy ČR - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Ochrana ţivotního prostředí , , ,00 30,58 37 Odbor ţivotního prostředí celkem , , ,00 96,48 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Asociace rod.a přátel zdr.p , , ,00 100,00 příspěvek 43 Centrum sluţeb zdravotně postiţených , , ,00 100,00 příspěvek 43 Fond ohroţených dětí , , ,00 100,00 příspěvek 43 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 Klub důchodců - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Rodinné centrum Špalíček , , ,00 100,00 příspěvek 34 Obč. sdruţení Povídej , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Digno , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Ţivot , , ,00 100,00 příspěvek 43 Oblastní charita Kutná Hora , , ,00 100,00 příspěvek 43 OS Prostor , , ,00 100,00 příspěvek 43 Pečovatelská sluţba , , ,00 100,00 příspěvek 43 Rytmus Benešov, o.p.s , , ,00 100,00 příspěvek 43 Sdruţení - Dítě a kůň , , ,00 100,00 příspěvek 34 Svaz diabetiků ČR, ÚO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Svaz post.cvch v ČR ZO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Stránka 9 z 15 Provozní výdaje

9 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Záchytná stanice Kolín , , ,00 100,00 příspěvek 35 Klub důchodců - výdaje , , ,24 76,05 34 Sociální sluţby včetně dotace Rozvoj sociálních sluţeb , , ,57 49,44 43 O.S.Povídej - půjčka , , ,00 100,00 43 Finanční vypořádání 0, , ,00 100,00 64 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem , , ,81 82, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem , , ,00 83, školství pí Nechojdomová 2867 MŠ - příspěvek na provoz + grant , , ,35 100,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ŠJ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek+grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ Kremnická - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ KS - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ TGM - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZUŠ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 32 EKODOMOV OS - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 37 Bc.Michal Smrkovský - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 DST Olympia - Dětský sportovní tábor 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Hasičský sportovní klub - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Iveta Vlasáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Jitka Rosická - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Junák Praha - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub rodáků - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 Klub Sluníčko - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr. Ladislava Krčmářová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr.Petra Kremlová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Špalíček - střední grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Obl.spolek Čes.červeného kříţe - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Okresní rada ţen - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 PaedDr. Jana Nedvědová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 PaedDr.Alena Kotrbová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 POD HORAMI o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stáj Rozárka obč.sdr. Bykáň 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TOM Zálesák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Václav Veselý - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 VOŠ SPŠ a JŠ - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ a Praktická škola - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 školství celkem , , ,35 100, tělovýchova pí Nechojdomová 2867 Klub lyţařů , , ,00 100,00 příspěvek 34 Kutnohorská Tour, o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK AFK Respo - korfbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Barbora o.s. - grant 4 005, , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Sršni , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia K.H. - florbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia KH - atletika , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sokol KH - stolní tenis 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Kaňk , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH - karate 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stránka 10 z 15 Provozní výdaje

10 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl TJ Sokol KH - oddíl všestrannosti , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Malín 3 685, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - oddíl házené , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - všechny oddíly , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta plavecký bazén KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Viktoria Sedlec 5 370, , ,00 100,00 příspěvek 34 TK TŠ Novákovi , , ,00 100,00 příspěvek 34 Club Deportivo, o.s. 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 GJO - Zlatá křída 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - okresní rada - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Juniorský maratonský klub o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub Sluníčko - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Leoš Lacina - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Lukáš Lapčík - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Miachaela Palečková - Maţoretky Scarlett 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Petr Hanzel - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta - odd.volejbalu - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta pl.bazén - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Základní kynolog.organizace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 ZŠ TGM - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 tělovýchova celkem , , ,00 100, oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek , , ,34 98,71 33 Oprava po povodni - Aquadukt 0, , ,50 100,00 37 oddělení regenerace památek celkem , , ,84 99, Odbor památkové péče a školství celkem , , ,19 99,85 28xx FOND REGENERACE , , ,00 100, Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Psí útulek , , ,00 94,53 10 Informační centra , , ,77 99,85 21 Kultura - nájem Kino , , ,41 99,80 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,27 94,50 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby , , ,48 88,62 36 Veřejná zeleň 0, , ,00 64,57 37 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,93 89, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Informační centra , , ,08 68,86 21 MŠ Benešova - oprava 0, , ,23 100,00 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,91 99,55 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,39 96,67 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky , , ,28 92,51 36 Zeleň, vnitrobloky , , ,00 81,90 37 DPS - opravy, údrţba , , ,58 93,29 43 odd. správy nemovitostí - technické celkem , , ,47 93, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Záchytná stanice pro psy, kastrace koček , , ,50 99,58 10 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby , ,00 993,00 24,83 21 Komunikace - údrţba, opravy , , ,49 99,59 22 Vodní hospodářství , , ,80 91,63 23 Sportoviště - opravy , , ,00 99,23 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy , , ,69 90,64 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň , , ,27 97,92 37 oddělení technické celkem , , ,75 96, Odbor správy majetku celkem , , ,15 94,53 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,06 94,31 Stránka 11 z 15 Provozní výdaje

11 Investiční výdaje v Kč Text ODBOR INVESTIC k v % správce oddíl Ing. Janál 2490 Útulek pro psy 0, , ,25 100,00 10 Okruţní křiţovatka Karlov ,00 0,00 0,00 22 Komunikace ul.u Beránky , , ,00 98,71 22 Komunikace ul. Prokopa Holého , , ,50 46,13 22 Komunikace ul. Na Vrchách , , ,00 69,68 22 Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeţí 0, , ,42 100,00 22 Rekonstrukce ul.kudrnova,jarošova 0, , ,00 99,99 22 Parkoviště u MTD 0, , ,00 100,00 22 Komunikace přes Vrchlici 0, ,00 0,00 0,00 22 Wagenknechtův mlýn 0, , ,00 26,78 23 VHS a.s. kanalizace příspěvek , , ,00 100,00 23 MŠ 17.listopadu - investice 0, ,00 0,00 0,00 31 MŠ Kutná Hora 0, , ,00 100,00 31 MŠ Pohádka 0, , ,00 100,00 31 MŠ Benešova - zateplení , , ,59 78,00 31 ŠD Kremnická - zádrţné Stavonel , , ,00 99,99 31 ŠJ TGM - vzduchotechnika 0, , ,00 99,99 31 MK - hydroisolace 0, , ,00 100,00 33 Sportovní hala ZŠ K.Stezka , , ,00 94,59 34 ZS - dopláštění , , ,94 97,32 34 Areál Klimeška 0, , ,60 99,90 34 Stadion Olympia 0, ,00 0,00 0,00 34 ZŠ J.Palacha - hřiště na odbíjenou 0, , ,00 97,12 34 Sokolovna Malín , , ,17 98,59 34 Plavecký bazén - filtrace , , ,65 94,32 34 Komenského 41 (dům Dačického) 0, , ,00 88,87 36 Studentů bývalá školní druţina 0, , ,00 18,15 36 Spolkový dům - odvodnění 0, , ,19 100,00 36 Regenerace sídliště Šipší I.etapa , , ,00 99,94 36 Domovní předávací stanice 17.listopadu , , ,52 88,25 36 Propojení topných lokalit , , ,34 98,76 37 Park Vlašský dvůr 0, , ,00 86,21 37 Centrum sociálních sluţeb , , ,00 21,69 43 Azylový dům 0, , ,00 75,34 43 Dům s peč. sluţbou , , ,67 97,08 43 Hasičská zbrojnice Malín 0, , ,64 100,00 55 Podíly k dotacím , ,00 0,00 0,00 64 Odbor investic celkem , , ,48 93,01 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie Felixe Jeneweina - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 33 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem 0, , ,00 100,00 oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 oddělení informatiky celkem 0,00 0,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf; Hnátková 205x Nákup dopravního prostředku 0, , ,00 79,16 61 oddělení vnitřní správy celkem 0, , ,00 79,16 Kancelář tajemníka celkem 0, , ,00 79,16 Stránka 12 z 15 Investiční výdaje

12 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výpuk pozemků , , ,00 73,48 36 Odbor ekonomický celkem , , ,00 73,48 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Nákup automobilu a testru na drogy 0, , ,87 96,72 53 Městská policie celkem 0, , ,87 96,72 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvek na kanalizaci , , ,00 75,68 23 VEDENÍ MĚSTA Nákup akcií - VHS (UZ 31/13; 147/13) 0, , ,00 19, Vedení města celkem 0, , ,00 19,04 23 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx Lesní osnovy 0, , ,00 100, Odbor ţivotního prostředí celkem 0, , ,00 100,00 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Oblastní charita Kutná Hora - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Pečovatelská sluţba - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 0, , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 28xx MŠ - investiční příspěvek 0, , ,65 100,00 31 ZŠ KS - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ŠJ - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ZŠ J. Palacha - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 Wagenknechtův mlýn 0, , ,50 100,00 33 Odbor památkové péče a školství celkem 0, , ,15 100,00 28xx Útulek pro psy 0, , ,00 99,98 10 Privatizované domy - investice 0, , ,00 100,00 10 oddělení správy nemovitostí celkem 0, , ,00 99,99 správa nemovitostí, bytové oddělení technické pí Gregorová 2956 MLaR - oplocení , , ,40 100,00 10 Poličany kanal.přípojka 0, , ,00 100,00 23 MŠ Benešova - zeď ,00 0,00 0,00 31 Sokolovna Malín 0, , ,26 76, pionýrská skupina Kolín - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 34 TJ Sedlec - kanalizace 0, , ,00 100,00 34 Šultysova oprava topení 0, , ,01 100,00 36 Nádraţní výměna oken 0, , ,00 100,00 36 Vlašský dvůr 0, , ,58 99,85 36 Budova Radnická , , ,00 100,00 36 Trebišovská střecha,okna 0, , ,40 100,00 36 Spolkový dům 0, , ,02 99,99 36 Sedlecká výměna oken 0, , ,55 100,00 36 Potoční oprava autodílny 0, , ,00 100,00 36 Benešova , , ,00 100,00 36 Zámecká TZ 0, , ,97 100,00 36 bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem , , ,19 99,44 Stránka 13 z 15 Investiční výdaje

13 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Psí útulek - investice 0, , ,00 100,00 10 Rekonstrukce komunikací 0, , ,26 100,00 22 Komunikace - Pobřeţní , , ,60 100,00 22 Dešťová voda - U Kola 0, , ,00 100,00 22 Dětské hřiště Seifertovy sady 0, , ,00 100,00 34 DH - Neškaredice - DHM 0, , ,00 99,99 34 Dětské hřiště Malín - DHM 0, , ,00 100,00 34 Pokládka HDPE chráničky , , ,50 100,00 36 Slavnostní osvětlení - Ruthardka 0, , ,80 99,98 36 VO - přechod Albert 0, , ,00 100,00 36 VO - Kaňk - Kánský ,00 0,00 0,00 36 VO Kremnická , , ,00 99,99 36 Tebis - investice 0, , ,90 96,77 36 Technické sluţby - investice 0, , ,00 99,99 36 Sběrný dvůr - rekonstrukce povrchu 0, , ,43 100,00 37 oddělení technické celkem , , ,49 99,96 Odbor správy majetku celkem , , ,68 99,69 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,18 92,11 Stránka 14 z 15 Investiční výdaje

14 Financování v Kč Text k v % správce OdPa SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, úvěr ČS Benešova byty [999104] , , ,76 99, úvěr U Lesa byty [999108] , , ,32 100, úvěr - Dacia Duster [999901] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč) [999113] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč) [999022] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (19,05 mil. Kč) [999114] , , ,00 100, úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum [999115] , , ,20 100, úvěr Puškinská I. byty [999501] , , ,10 99, úvěr Puškinská II. byty [999502] , , ,70 99, Technické sluţby - úvěr na kompostárnu 0, , ,00 100, Technické sluţby - splátka úvěru 0, , ,00 100, úvěr - 18,6 mil. inv.akce + 12 mil. TEBIS [999116] , , ,00 100, Nákup státních dluhopisů (ZM 188/13) 0, , ,00 100, Platba přenesení daňové povinnosti 0,00 0, ,78 0, zapojení zůstatku z minulých let , , ,09-289, FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , příjmy celkem , , ,63 101,09 provozní výdaje , , ,06 94,31 investiční výdaje , , ,18 92,11 výdaje celkem , , ,24 93,83 saldo příjmů a výdajů , , ,39 financování , , ,39 saldo 0,00 0,00 0,00 Stránka 15 z 15 Financování - rekapitulace

15 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Cena úvěru Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Úvěr celkem účel Zaplaceno do jistina splátky 2014 splátky 2015 splátky 2016 splátky 2017 splátky 2018 Úrok orgc úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok ČS a.s. kontok ,00 překlenovací kontokorent v roce , snížen o 5 mil , ,00 úrok ,00 0,00 ČSOB kontok. překlenovací , ,00 kontokorent , ,00 úrok ,00 0,00 C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 účet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roční zátěž 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ČS a.s ,60 venkovní bazény , , ,89 úrok , ,71 ČS a.s. tepelné hospodářství ,30 Tebis (LIDKA) , , ,10 úrok , ,20 KB TEBIS tepelné , ,60 hospodářství , ,60 úrok , ,72 ČMHB / r / Puškinská I. byty , , , , , , ,24 b.j , , , , , , ,06 úrok 3612 (úroková sazba 4,39) , , , , , , ,94 ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty , , , , , , ,00 b.j , , , , , , ,61 úrok 3612 (úroková sazba 4,32) , , , , , , ,99 ČS a.s. parkoviště Klimeška, revitalizace sídliště ,70 Šipší , , ,30 úrok ; , ,40 ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek , ,35 0,00 U Lesa , , , ,35 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) , , ,00 ČS a.s. / r.2001 / byty Benešova , , , , , ,07 b.j , , , , , , , ,32 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) , , , , , , ,68 ČSOB rekonstrukce KINA , ,00 sedačky, 3D , ,00 úrok , ,44 ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) investiční potřeby , , , ,00 0,00 Města , , , , , ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) , , , , ,73 RCI Financial Services / r , ,00 0,00 Dacia Duster , , , ,00 úrok , , ,00 ČS a.s. / r. 2011/ Litis 11,5 mil , , , ,00 0,00 Benešova ulice 8, , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) , , , , ,50 ČS a.s. / r.2012 / , , , , ,00 0,00 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské ,00 nám.2,025; psí útulek , , , , , ,00 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) , , , , , ,00 ČS a.s. /r.2012 / náhrada škody ,90 0,00 Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické ,20 centrum 2,9 mil. Kč , ,20 úrok 3639 (úroková sazba 2,13) , ,70 TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ , , , , , ,00 komunikace, MŠ, ,00 DPS ,00 0, , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) , , , , , , ,20 Technické služby Řešení biologického ,00 0,00 odpadu , , ,00 vráceno - akce nerealizována 0,00 C e l k e m ú v ě r y , , , , , , , , , , , , , ,99 účet , , , , , , ,81 Roční zátěž , , , , ,80

16 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok ČS a.s. kontok ,00 orgc úrok ČSOB kontok. překlenovací ,00 kontokorent úrok C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 účet 281 Roční zátěž ČS a.s. venkovní bazény ,89 úrok ČS a.s ,10 úrok KB TEBIS tepelné ,60 hospodářství úrok ČMHB / r / Puškinská I. byty ,24 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,39) ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty ,00 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,32) parkoviště Klimeška, ČS a.s. revitalizace sídliště Šipší ,30 úrok ; ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek U Lesa ,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r.2001 / ,77 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) ČSOB ,00 úrok ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) RCI Financial Services / r Dacia Duster ,00 úrok ČS a.s. / r. 2011/ ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) ČS a.s. / r.2012 / ,00 účel překlenovací kontokorent v roce 2012 snížen o 5 mil. tepelné hospodářství Tebis (LIDKA) byty Benešova - 54 b.j. rekonstrukce KINA sedačky, 3D investiční potřeby Města Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit splátky 2019 splátky 2020 splátky 2021 splátky 2022 splátky 2023 úrok úrok úrok úrok úrok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 0, , , , , , , , , , , , ,62 0, , , , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. /r.2012 / ,20 náhrada škody Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické centrum 2,9 mil. Kč úrok 3639 (úroková sazba 2,13) TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ komunikace, MŠ, ,00 DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) Technické služby Řešení biologického odpadu ,00 vráceno - akce nerealizována C e l k e m ú v ě r y ,01 účet 451 Roční zátěž ,00 0, , , , , , ,18 0, , , , ,18 0, , , , ,45 0, , , , ,63 0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2012 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu rozpočtová skladba 2012 správce Sp ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů 83 700,00 11 Daň

Více

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k 31.12.2014 Stránka 1 z 18 Komentář k k 31.12.2014 Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2014 podle schváleného. K 31.12.2014 byly do příjmové a

Více

2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města

2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 4. 12.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2007

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2007 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2007 1) Příjmy - Výdaje - Financování 2) Závazné ukazatele Příjmy 282 597 800 Kč Výdaje 325 738 800 Kč Rozdíl -43 141 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.2010 Upravený rozpočet Skutečně Příjmy Výdaje provozních výdajů Výdaje na investice Financování

Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.2010 Upravený rozpočet Skutečně Příjmy Výdaje provozních výdajů Výdaje na investice Financování Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.21 Město Kutná Hora hospodařilo od 1.1.21 podle schváleného rozpočtu. K 31.12.21 byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více