M Ě S T A. k Stránka 3 z 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T A. k 31.12.2013. Stránka 3 z 15"

Transkript

1 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k Stránka 3 z 15

2 Komentář k k Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného. K byly do příjmové a výdajové části promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši ,36 Kč a výdaji ,31 Kč byl mírně schodkový a to v celkové výši ,95 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,95 Kč, proti působí splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši Kč a nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml. Kč. Skutečně dosažené příjmy k činily ,63 Kč, což představuje upraveného na 101,09 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,24 Kč, tj. upraveného na 93,83 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši ,39 Kč představuje přijaté dlouhodobé úvěry a peněžní operace nemající charakter příjmů a výdajů., proti působí uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů, nákup státních dluhopisů, změna krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech. Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s m rozpočtem byly plněny mírně nad roční průměr (101,09 %). Vyššího oproti upravenému dosáhly např. daně z příjmů právnických osob, příjmy z místních a správních poplatků (spr.209x), daň z nemovitosti (209x) příjmy z prodeje bytů (spr.2950). Dále k vyššímu došlo u příjmů z prodeje zboží informačních center (spr. 2040) a pokut MP (spr.2100). Naopak nižší příjmů zaznamenaly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku budov a pozemků (spr.209x), a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (2960). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k čerpání pouze na 93,83 % UR. U provozních výdajů (94,31 %) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích oddělení kultury a cestovního ruchu na propagaci a CR (spr.2040), na mezinárodní vztahy a sdělovací prostředky (správce 2050), v provozních výdajích vnitřní správy a provozních výdajích na provoz informačních center (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu nemovitostí a posudků majetkového oddělení (spr. 2097), územního plánování (spr. 2400), poskytnutých půjčkách z FRB (spr. 2499), výdajích oddělení správy nemovitostí na tělovýchovu a zájmovou činnost, na provoz, opravy a služby bytů a nebytů (spr.2950, 2956), oddělení technické ve výdajích na odpady, vzhled obce a zeleň, ve výdajích na pohřebnictví a vodní hospodářství (spr. 2960). Výdaje na investice byly čerpány na 92,11 % upraveného. Z větších investičních akcí byla k datu dokončena rekonstrukce sokolovny v Malíně na kulturně sportovní centrum, rekonstrukce komunikace Novomlýnská, demolice domu v ul. Uhelná (není investice), střecha Dačického domu na Komenského nám., I. a) etapa regenerace sídliště Šipší. a propojení topných lokalit vč. rekonstrukce povrchu vozovky, nebyly již realizovany chodníky. Započata byla I.b) etapa regenerace sídliště Šipší. Ke konci roku pokračovaly práce na dopláštění zimního stadionu a akce snížení energetické náročnosti DPS KH. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,08 Kč, nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml Kč, čerpání dlouhodobých úvěrů ve výši Kč na rekonstrukci komunikací Pobřežní ul.v KH, Prokopa Holého, U Beránky, Na Vrchách, dále čerpání dlouhodobých úvěrů na zateplení MŠ KH, snížení energetické náročnosti DPS v KH a propojení topných lokalit Hlouška-Šipší. Financování ovlivňuje zejména výrazné zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,67 Kč oproti stavu na počátku roku 2013 a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,78 Kč. Stránka 2 z 2

3 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček 0,00 0, , pí Brandejská ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů , , ,58 100,56 11 Daň z příjmů placená obcí 0, , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,93 100,11 12 Místní a správní poplatky , , ,32 100,55 13 Daň z nemovitostí , , ,51 113,87 15 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , , ,58 105,78 21 Pokuty 0, , ,00 100,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 3 000, , ,00 316,50 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) , , ,00 99,33 31 Odbor ekonomický celkem , , ,92 101,58 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky , , ,00 98,30 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2 000, , ,00 70,00 21 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,50 120,64 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,00 68,00 23 Odbor správní celkem , , ,50 101, STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky , , ,00 106,50 13 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 1 200, , ,00 100,01 23 Stavební úřad celkem , , ,00 106, Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) , , ,11 92,16 21 Vratka dotace z minulých let - Tylovo divadlo 0,00 0,00 350,00 22 Ostatní nedaňové příjmy 0, , ,41 115,92 23 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,52 93, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Pí Hnátková, Bc.Rudolf 205x Místní a správní poplatky 0, , ,00 123,81 13 Příjem ze sluţeb (lokální partnerství) a úroků , , ,74 112,65 21 Doplatek dotace SPOD - z min.let 0, , ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady) 0, , ,46 100,25 23 Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská sluţba , , ,00 92,49 24 Kancelář tajemníka celkem , , ,20 97,93 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Místní a správní poplatky , , ,00 111,28 13 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,55 107,79 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 140,78 23 Ţivnostenský úřad celkem , , ,55 110, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,51 118,17 22 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 105,20 23 Městská policie celkem 0, , ,51 116, VEDENÍ MĚSTA 2200 Podíl na zisku MLaR + úroky 0, , ,95 100,00 21 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 31 Vedení města celkem 0, , ,95 100, Stránka 4 z 15 Příjmy

4 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky , , ,00 101,20 13 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,57 100,73 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,25 117,72 23 Odbor dopravy celkem , , ,82 101, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolek 0, , ,00 100,00 23 Investiční dar - bezpečné přechody 0, , ,00 100,00 31 Odbor investic celkem 0, , ,00 100, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Úroky , , ,24 408,23 21 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,89 83,93 24 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,13 96, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián 2500 Místní a správní poplatky , , ,00 120,37 13 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,00 104,65 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 99,98 23 Odb. ţivotního prostředí celkem , , ,00 110, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Přijaté sankční platby (pokuty) 0,00 0, ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5 000, , ,00 57,00 23 Odbor sociálních věcí celkem 5 000, , ,00 81, FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Úroky , , ,92 100,01 21 Splátky půjček , , ,08 100,00 24 Odbor sociálních věcí celkem , , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr.Seifert 28xx Pojistné náhrady 0, , ,00 100,00 23 Odbor PPŠ celkem 0, , ,00 100,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) , , ,98 100,61 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) , , ,22 96,48 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) , , ,00 104,65 31 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,20 100, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 21 oddělení správy nemovitostí technické celkem 0,00 0,00 0, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Místní a správní poplatky , , ,00 104,32 13 Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) , , ,70 109,63 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) , , ,93 100,10 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0, , ,00 46,79 31 oddělení technické celkem , , ,63 100, Odbor správy majetku celkem , , ,83 100,77 29xx Vlastní příjmy celkem , , ,93 101,33 Stránka 5 z 15 Příjmy

5 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP DOTACE souhrnný dotační vztah , , ,00 100, Bc. Rudolf Ostatní dotace: Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 0, , ,00 100, Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 0, , ,00 100, Asistent prevence kriminality 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Fondy kraje 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU IV 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU NIV 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100, Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona 0, , ,00 100, Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 0, , ,00 100, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0, , ,00 100, Operační program ţivotní prostředí ( ) - spolufinancování - IV 0, , ,51 100, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 0, , ,00 100, Podpora regenerace panelových sídlišť investiční program č , , ,00 100, Podpora udrţitelného vyuţívání zdroje energie program č EU IV 0, , ,32 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Prevence kriminality - neinvestice 0, , ,00 100, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice 0, , ,00 100, Převod z depozitního účtu 0, , ,00 100, Regionální funkce knihoven 0, , ,00 100, ROP RS Střední Čechy IV EU (vazba na ÚZ 17849) 0, , ,97 100, ROP RS Střední Čechy NIV EU (vazba na ÚZ 17082) 0, , ,77 100, SPOD 0, , ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Transfery od obcí 0, , ,00 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0, , ,19 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 0, , ,94 100, Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Veřejné informační sluţby knihoven - neinvestice 0, , ,00 100, Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č , , ,00 100, Dotace celkem , , ,70 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,63 101,09 Stránka 6 z 15 Příjmy

6 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl SOCIÁLNÍ FOND , , ,00 96, pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Antonín Novák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavel Bečán - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 K.Hromádková - Operní týden 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - ztráta r , , ,66 100,00 příspěvek 21 LOTOS s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH Travel s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Dedeman s.r.o. - Veteran Rally 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Asociace turistických center 0, , ,00 100,00 příspěvek 21 OS Denemark - odbahnění rybníku 0, , ,00 100,00 příspěvek 23 Ochotnický spolek TYL nájem MTD , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení přátel KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Společnost Modrý svět o.s. - Tyjátrfest 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Taneční soubor Čercheň , , ,00 100,00 příspěvek 33 Vox Bohemia - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Denemark - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH komorní orchestr o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení Kocábka - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Učit.smíš.pěv.spol.Tyl , , ,00 100,00 příspěvek 33 OS Kutnohorsko.cz , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdr.konzultantů rozvoje organizací - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Stříbrná Kutná Hora - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Kultura do města o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Kutnohorsko.cz - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Šance ţít - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Voj.sdruţení rehabilitovaných , , ,00 100,00 příspěvek 39 Konfederace pol.vězňů - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Sbor Křesťanského spol. přísp , , ,00 100,00 příspěvek 34 NF Gymnázia KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pionýrská skupina - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pion.skupina Kolín - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 MTD - příspěvek na provoz , , ,01 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Galerie Felixe Jeneweina , , ,64 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 CG sv.voršily - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 GASK - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Jaroslava Rucká - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Lucie Mrňáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Willem Versteeg - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Zdeněk Jeřábek - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavol Čureja 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Osadní výbor - Ţiţkov 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Kytarová soutěţ - ceny 0, , ,80 99,99 ceny 33 Oslava sv. Barbory - ceny 0, , ,00 100,00 ceny 33 Příspěvkový program KCR ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - školství ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - sport ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - soc.oblast ,00 0,00 0,00 39 Propagace, cestovní ruch , , ,82 85,57 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,41 98,61 33 Spolkový dům 0, , ,00 99,50 36 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,34 97, Stránka 7 z 15 Provozní výdaje

7 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Zastupitelstvo města pí Hnátková 2050 Mzdové náklady, cestovné , , ,00 95,39 61 Zastupitelstvo obce celkem , , ,00 95, kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění , , ,71 94,50 21 Okresní hospodářská komora , , ,00 100,00 příspěvek 25 Sdělovací prostředky , , ,30 97,74 33 Sokolovna Malín - personální zajištění 0, , ,00 96,08 34 Spolkový dům - personální zajištění , , ,00 98,85 36 Výdaje na grantový systém 0, , ,00 100,00 39 Pěstounská péče 0, , ,00 43 Územní samospráva , , ,65 99,85 61 kancelář tajemníka celkem , , ,66 99, oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) , , ,19 96,41 61 oddělení informatiky celkem , , ,19 96, Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část , , ,91 94,71 55 PO - dobrovolná část celkem , , ,91 94, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 BabyBox 0, , ,00 100,00 příspěvek 39 Česká inspirace - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 36 České dědictví UNESCO - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Český institut inter.auditorů 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Mikroregion Kutnohorsko-přís , , ,00 100,00 příspěvek 36 Nadace UNESCO - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - příspěvek 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 OWHC Canada - příspěvek , , ,98 100,00 příspěvek 62 Památková komora - příspěvek 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Sdr.historických sídel ČMS-př , , ,00 100,00 příspěvek 61 Svaz měst a obcí - příspěvek , , ,20 100,00 příspěvek 61 Unie digitálních kin 4 000,00 0,00 0,00 příspěvek 33 Informační centra , , ,21 25,78 21 Komunální sluţby - pohřby, Spolkový dům , , ,80 27,78 36 Povodně , , ,00 100,00 37 Územní samospráva - provozní náklady , , ,03 83,28 61 Poplatky za vedení účtu , , ,35 99,39 63 oddělení vnitřní správy celkem , , ,57 81, Kancelář tajemníka celkem , , ,33 96,44 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí , , ,00 91, majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daň z převodu nemovitostí, posudky , , ,50 52,13 36 majetkové odd. celkem , , ,50 52,13 Odbor ekonomický celkem , , ,50 89, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Městská policie - výdaje , , ,56 98,29 53 Městská policie - prevence kriminality 0, , ,00 100,00 43 Městská policie celkem , , ,56 98, VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů , , ,72 76,01 xx Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda , , ,00 100,00 35 Stránka 8 z 15 Provozní výdaje

8 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Vyrovnání očekávaných ztrát PO ,00 0,00 0,00 61 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Finanční zabezpečení krizových opatření , , ,00 100,00 52 Vedení města celkem , , ,72 77, ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu , , ,43 100,00 22 BESIP , , ,80 41,69 34 Odbor dopravy celkem , , ,23 99, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování , ,00 0,00 0,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem , ,00 0,00 0, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Areál kasáren na Ţiţkově 0, ,00 0,00 0,00 36 Azylový dům 0, , ,00 100,00 43 Centrum sociálních sluţeb 0, , ,00 100,00 43 Demolice domu Uhelná , , ,00 56,57 36 Digitalizace majetku, IPRM , , ,00 50,96 36 DPS - opravy 0, , ,20 100,00 43 Hřtbitov Všech svatých - Česká ulice 0, , ,00 45,03 36 MTD - oprava fasády 0, , ,00 100,00 33 Park pod Vl.dvorem 0, , ,00 94,42 37 Prachárna (Číţkova skála) studie 0, , ,00 100,00 34 Rekonstrukce povrchů komunikací 0, , ,30 96,05 22 Sokolovna Malín 0, , ,73 99,99 34 Studie - ZŠ J.A.K. moţnost MK 0, , ,00 99,96 33 Útulek pro psy 0, , ,00 52,30 10 Odbor investic celkem , , ,23 80, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky , , ,00 46,32 36 Poplatky , , ,00 6,19 63 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,00 45, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx ČSOP - Stanice pro handicap. ţivočichy 5 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 Orlík n/v - meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Kozlík - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Lesy ČR - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Ochrana ţivotního prostředí , , ,00 30,58 37 Odbor ţivotního prostředí celkem , , ,00 96,48 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Asociace rod.a přátel zdr.p , , ,00 100,00 příspěvek 43 Centrum sluţeb zdravotně postiţených , , ,00 100,00 příspěvek 43 Fond ohroţených dětí , , ,00 100,00 příspěvek 43 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 Klub důchodců - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Rodinné centrum Špalíček , , ,00 100,00 příspěvek 34 Obč. sdruţení Povídej , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Digno , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Ţivot , , ,00 100,00 příspěvek 43 Oblastní charita Kutná Hora , , ,00 100,00 příspěvek 43 OS Prostor , , ,00 100,00 příspěvek 43 Pečovatelská sluţba , , ,00 100,00 příspěvek 43 Rytmus Benešov, o.p.s , , ,00 100,00 příspěvek 43 Sdruţení - Dítě a kůň , , ,00 100,00 příspěvek 34 Svaz diabetiků ČR, ÚO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Svaz post.cvch v ČR ZO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Stránka 9 z 15 Provozní výdaje

9 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Záchytná stanice Kolín , , ,00 100,00 příspěvek 35 Klub důchodců - výdaje , , ,24 76,05 34 Sociální sluţby včetně dotace Rozvoj sociálních sluţeb , , ,57 49,44 43 O.S.Povídej - půjčka , , ,00 100,00 43 Finanční vypořádání 0, , ,00 100,00 64 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem , , ,81 82, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem , , ,00 83, školství pí Nechojdomová 2867 MŠ - příspěvek na provoz + grant , , ,35 100,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ŠJ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek+grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ Kremnická - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ KS - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ TGM - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZUŠ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 32 EKODOMOV OS - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 37 Bc.Michal Smrkovský - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 DST Olympia - Dětský sportovní tábor 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Hasičský sportovní klub - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Iveta Vlasáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Jitka Rosická - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Junák Praha - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub rodáků - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 Klub Sluníčko - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr. Ladislava Krčmářová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr.Petra Kremlová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Špalíček - střední grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Obl.spolek Čes.červeného kříţe - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Okresní rada ţen - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 PaedDr. Jana Nedvědová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 PaedDr.Alena Kotrbová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 POD HORAMI o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stáj Rozárka obč.sdr. Bykáň 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TOM Zálesák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Václav Veselý - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 VOŠ SPŠ a JŠ - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ a Praktická škola - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 školství celkem , , ,35 100, tělovýchova pí Nechojdomová 2867 Klub lyţařů , , ,00 100,00 příspěvek 34 Kutnohorská Tour, o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK AFK Respo - korfbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Barbora o.s. - grant 4 005, , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Sršni , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia K.H. - florbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia KH - atletika , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sokol KH - stolní tenis 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Kaňk , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH - karate 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stránka 10 z 15 Provozní výdaje

10 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl TJ Sokol KH - oddíl všestrannosti , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Malín 3 685, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - oddíl házené , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - všechny oddíly , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta plavecký bazén KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Viktoria Sedlec 5 370, , ,00 100,00 příspěvek 34 TK TŠ Novákovi , , ,00 100,00 příspěvek 34 Club Deportivo, o.s. 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 GJO - Zlatá křída 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - okresní rada - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Juniorský maratonský klub o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub Sluníčko - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Leoš Lacina - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Lukáš Lapčík - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Miachaela Palečková - Maţoretky Scarlett 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Petr Hanzel - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta - odd.volejbalu - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta pl.bazén - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Základní kynolog.organizace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 ZŠ TGM - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 tělovýchova celkem , , ,00 100, oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek , , ,34 98,71 33 Oprava po povodni - Aquadukt 0, , ,50 100,00 37 oddělení regenerace památek celkem , , ,84 99, Odbor památkové péče a školství celkem , , ,19 99,85 28xx FOND REGENERACE , , ,00 100, Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Psí útulek , , ,00 94,53 10 Informační centra , , ,77 99,85 21 Kultura - nájem Kino , , ,41 99,80 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,27 94,50 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby , , ,48 88,62 36 Veřejná zeleň 0, , ,00 64,57 37 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,93 89, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Informační centra , , ,08 68,86 21 MŠ Benešova - oprava 0, , ,23 100,00 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,91 99,55 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,39 96,67 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky , , ,28 92,51 36 Zeleň, vnitrobloky , , ,00 81,90 37 DPS - opravy, údrţba , , ,58 93,29 43 odd. správy nemovitostí - technické celkem , , ,47 93, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Záchytná stanice pro psy, kastrace koček , , ,50 99,58 10 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby , ,00 993,00 24,83 21 Komunikace - údrţba, opravy , , ,49 99,59 22 Vodní hospodářství , , ,80 91,63 23 Sportoviště - opravy , , ,00 99,23 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy , , ,69 90,64 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň , , ,27 97,92 37 oddělení technické celkem , , ,75 96, Odbor správy majetku celkem , , ,15 94,53 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,06 94,31 Stránka 11 z 15 Provozní výdaje

11 Investiční výdaje v Kč Text ODBOR INVESTIC k v % správce oddíl Ing. Janál 2490 Útulek pro psy 0, , ,25 100,00 10 Okruţní křiţovatka Karlov ,00 0,00 0,00 22 Komunikace ul.u Beránky , , ,00 98,71 22 Komunikace ul. Prokopa Holého , , ,50 46,13 22 Komunikace ul. Na Vrchách , , ,00 69,68 22 Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeţí 0, , ,42 100,00 22 Rekonstrukce ul.kudrnova,jarošova 0, , ,00 99,99 22 Parkoviště u MTD 0, , ,00 100,00 22 Komunikace přes Vrchlici 0, ,00 0,00 0,00 22 Wagenknechtův mlýn 0, , ,00 26,78 23 VHS a.s. kanalizace příspěvek , , ,00 100,00 23 MŠ 17.listopadu - investice 0, ,00 0,00 0,00 31 MŠ Kutná Hora 0, , ,00 100,00 31 MŠ Pohádka 0, , ,00 100,00 31 MŠ Benešova - zateplení , , ,59 78,00 31 ŠD Kremnická - zádrţné Stavonel , , ,00 99,99 31 ŠJ TGM - vzduchotechnika 0, , ,00 99,99 31 MK - hydroisolace 0, , ,00 100,00 33 Sportovní hala ZŠ K.Stezka , , ,00 94,59 34 ZS - dopláštění , , ,94 97,32 34 Areál Klimeška 0, , ,60 99,90 34 Stadion Olympia 0, ,00 0,00 0,00 34 ZŠ J.Palacha - hřiště na odbíjenou 0, , ,00 97,12 34 Sokolovna Malín , , ,17 98,59 34 Plavecký bazén - filtrace , , ,65 94,32 34 Komenského 41 (dům Dačického) 0, , ,00 88,87 36 Studentů bývalá školní druţina 0, , ,00 18,15 36 Spolkový dům - odvodnění 0, , ,19 100,00 36 Regenerace sídliště Šipší I.etapa , , ,00 99,94 36 Domovní předávací stanice 17.listopadu , , ,52 88,25 36 Propojení topných lokalit , , ,34 98,76 37 Park Vlašský dvůr 0, , ,00 86,21 37 Centrum sociálních sluţeb , , ,00 21,69 43 Azylový dům 0, , ,00 75,34 43 Dům s peč. sluţbou , , ,67 97,08 43 Hasičská zbrojnice Malín 0, , ,64 100,00 55 Podíly k dotacím , ,00 0,00 0,00 64 Odbor investic celkem , , ,48 93,01 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie Felixe Jeneweina - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 33 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem 0, , ,00 100,00 oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 oddělení informatiky celkem 0,00 0,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf; Hnátková 205x Nákup dopravního prostředku 0, , ,00 79,16 61 oddělení vnitřní správy celkem 0, , ,00 79,16 Kancelář tajemníka celkem 0, , ,00 79,16 Stránka 12 z 15 Investiční výdaje

12 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výpuk pozemků , , ,00 73,48 36 Odbor ekonomický celkem , , ,00 73,48 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Nákup automobilu a testru na drogy 0, , ,87 96,72 53 Městská policie celkem 0, , ,87 96,72 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvek na kanalizaci , , ,00 75,68 23 VEDENÍ MĚSTA Nákup akcií - VHS (UZ 31/13; 147/13) 0, , ,00 19, Vedení města celkem 0, , ,00 19,04 23 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx Lesní osnovy 0, , ,00 100, Odbor ţivotního prostředí celkem 0, , ,00 100,00 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Oblastní charita Kutná Hora - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Pečovatelská sluţba - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 0, , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 28xx MŠ - investiční příspěvek 0, , ,65 100,00 31 ZŠ KS - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ŠJ - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ZŠ J. Palacha - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 Wagenknechtův mlýn 0, , ,50 100,00 33 Odbor památkové péče a školství celkem 0, , ,15 100,00 28xx Útulek pro psy 0, , ,00 99,98 10 Privatizované domy - investice 0, , ,00 100,00 10 oddělení správy nemovitostí celkem 0, , ,00 99,99 správa nemovitostí, bytové oddělení technické pí Gregorová 2956 MLaR - oplocení , , ,40 100,00 10 Poličany kanal.přípojka 0, , ,00 100,00 23 MŠ Benešova - zeď ,00 0,00 0,00 31 Sokolovna Malín 0, , ,26 76, pionýrská skupina Kolín - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 34 TJ Sedlec - kanalizace 0, , ,00 100,00 34 Šultysova oprava topení 0, , ,01 100,00 36 Nádraţní výměna oken 0, , ,00 100,00 36 Vlašský dvůr 0, , ,58 99,85 36 Budova Radnická , , ,00 100,00 36 Trebišovská střecha,okna 0, , ,40 100,00 36 Spolkový dům 0, , ,02 99,99 36 Sedlecká výměna oken 0, , ,55 100,00 36 Potoční oprava autodílny 0, , ,00 100,00 36 Benešova , , ,00 100,00 36 Zámecká TZ 0, , ,97 100,00 36 bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem , , ,19 99,44 Stránka 13 z 15 Investiční výdaje

13 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Psí útulek - investice 0, , ,00 100,00 10 Rekonstrukce komunikací 0, , ,26 100,00 22 Komunikace - Pobřeţní , , ,60 100,00 22 Dešťová voda - U Kola 0, , ,00 100,00 22 Dětské hřiště Seifertovy sady 0, , ,00 100,00 34 DH - Neškaredice - DHM 0, , ,00 99,99 34 Dětské hřiště Malín - DHM 0, , ,00 100,00 34 Pokládka HDPE chráničky , , ,50 100,00 36 Slavnostní osvětlení - Ruthardka 0, , ,80 99,98 36 VO - přechod Albert 0, , ,00 100,00 36 VO - Kaňk - Kánský ,00 0,00 0,00 36 VO Kremnická , , ,00 99,99 36 Tebis - investice 0, , ,90 96,77 36 Technické sluţby - investice 0, , ,00 99,99 36 Sběrný dvůr - rekonstrukce povrchu 0, , ,43 100,00 37 oddělení technické celkem , , ,49 99,96 Odbor správy majetku celkem , , ,68 99,69 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,18 92,11 Stránka 14 z 15 Investiční výdaje

14 Financování v Kč Text k v % správce OdPa SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, úvěr ČS Benešova byty [999104] , , ,76 99, úvěr U Lesa byty [999108] , , ,32 100, úvěr - Dacia Duster [999901] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč) [999113] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč) [999022] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (19,05 mil. Kč) [999114] , , ,00 100, úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum [999115] , , ,20 100, úvěr Puškinská I. byty [999501] , , ,10 99, úvěr Puškinská II. byty [999502] , , ,70 99, Technické sluţby - úvěr na kompostárnu 0, , ,00 100, Technické sluţby - splátka úvěru 0, , ,00 100, úvěr - 18,6 mil. inv.akce + 12 mil. TEBIS [999116] , , ,00 100, Nákup státních dluhopisů (ZM 188/13) 0, , ,00 100, Platba přenesení daňové povinnosti 0,00 0, ,78 0, zapojení zůstatku z minulých let , , ,09-289, FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , příjmy celkem , , ,63 101,09 provozní výdaje , , ,06 94,31 investiční výdaje , , ,18 92,11 výdaje celkem , , ,24 93,83 saldo příjmů a výdajů , , ,39 financování , , ,39 saldo 0,00 0,00 0,00 Stránka 15 z 15 Financování - rekapitulace

15 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Cena úvěru Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Úvěr celkem účel Zaplaceno do jistina splátky 2014 splátky 2015 splátky 2016 splátky 2017 splátky 2018 Úrok orgc úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok ČS a.s. kontok ,00 překlenovací kontokorent v roce , snížen o 5 mil , ,00 úrok ,00 0,00 ČSOB kontok. překlenovací , ,00 kontokorent , ,00 úrok ,00 0,00 C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 účet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roční zátěž 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ČS a.s ,60 venkovní bazény , , ,89 úrok , ,71 ČS a.s. tepelné hospodářství ,30 Tebis (LIDKA) , , ,10 úrok , ,20 KB TEBIS tepelné , ,60 hospodářství , ,60 úrok , ,72 ČMHB / r / Puškinská I. byty , , , , , , ,24 b.j , , , , , , ,06 úrok 3612 (úroková sazba 4,39) , , , , , , ,94 ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty , , , , , , ,00 b.j , , , , , , ,61 úrok 3612 (úroková sazba 4,32) , , , , , , ,99 ČS a.s. parkoviště Klimeška, revitalizace sídliště ,70 Šipší , , ,30 úrok ; , ,40 ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek , ,35 0,00 U Lesa , , , ,35 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) , , ,00 ČS a.s. / r.2001 / byty Benešova , , , , , ,07 b.j , , , , , , , ,32 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) , , , , , , ,68 ČSOB rekonstrukce KINA , ,00 sedačky, 3D , ,00 úrok , ,44 ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) investiční potřeby , , , ,00 0,00 Města , , , , , ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) , , , , ,73 RCI Financial Services / r , ,00 0,00 Dacia Duster , , , ,00 úrok , , ,00 ČS a.s. / r. 2011/ Litis 11,5 mil , , , ,00 0,00 Benešova ulice 8, , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) , , , , ,50 ČS a.s. / r.2012 / , , , , ,00 0,00 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské ,00 nám.2,025; psí útulek , , , , , ,00 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) , , , , , ,00 ČS a.s. /r.2012 / náhrada škody ,90 0,00 Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické ,20 centrum 2,9 mil. Kč , ,20 úrok 3639 (úroková sazba 2,13) , ,70 TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ , , , , , ,00 komunikace, MŠ, ,00 DPS ,00 0, , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) , , , , , , ,20 Technické služby Řešení biologického ,00 0,00 odpadu , , ,00 vráceno - akce nerealizována 0,00 C e l k e m ú v ě r y , , , , , , , , , , , , , ,99 účet , , , , , , ,81 Roční zátěž , , , , ,80

16 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok ČS a.s. kontok ,00 orgc úrok ČSOB kontok. překlenovací ,00 kontokorent úrok C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 účet 281 Roční zátěž ČS a.s. venkovní bazény ,89 úrok ČS a.s ,10 úrok KB TEBIS tepelné ,60 hospodářství úrok ČMHB / r / Puškinská I. byty ,24 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,39) ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty ,00 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,32) parkoviště Klimeška, ČS a.s. revitalizace sídliště Šipší ,30 úrok ; ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek U Lesa ,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r.2001 / ,77 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) ČSOB ,00 úrok ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) RCI Financial Services / r Dacia Duster ,00 úrok ČS a.s. / r. 2011/ ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) ČS a.s. / r.2012 / ,00 účel překlenovací kontokorent v roce 2012 snížen o 5 mil. tepelné hospodářství Tebis (LIDKA) byty Benešova - 54 b.j. rekonstrukce KINA sedačky, 3D investiční potřeby Města Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit splátky 2019 splátky 2020 splátky 2021 splátky 2022 splátky 2023 úrok úrok úrok úrok úrok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 0, , , , , , , , , , , , ,62 0, , , , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. /r.2012 / ,20 náhrada škody Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické centrum 2,9 mil. Kč úrok 3639 (úroková sazba 2,13) TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ komunikace, MŠ, ,00 DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) Technické služby Řešení biologického odpadu ,00 vráceno - akce nerealizována C e l k e m ú v ě r y ,01 účet 451 Roční zátěž ,00 0, , , , , , ,18 0, , , , ,18 0, , , , ,45 0, , , , ,63 0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2012 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu rozpočtová skladba 2012 správce Sp ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů 83 700,00 11 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A. Odkaz na internetové stránky: - Samospráva - Hospodaření města Kutná Hora - Rozpočet odkaz zde

NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A. Odkaz na internetové stránky:  - Samospráva - Hospodaření města Kutná Hora - Rozpočet odkaz zde NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2017 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Samospráva - Hospodaření města Kutná Hora - Rozpočet odkaz zde Připomínky k u mohou občané

Více

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k 31.12.2014 Stránka 1 z 18 Komentář k k 31.12.2014 Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2014 podle schváleného. K 31.12.2014 byly do příjmové a

Více

2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města

2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 4. 12.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU DAŇOVÉ PŘÍJMY : skutečnost z celk. P skutečnost z celk. P odvody od FÚ 148 189 41,3% 150 956 26,7% správní poplatky 8 840 2,5% 8 728 1,5% místní poplatky 16 810 4,7% 18 736

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY Příloha č. 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY 2016-2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet roku V ý h l e d jednotlivých roků v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k

1) Plnění rozpočtu města Domažlice k 1) rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2005 Příjmy: -UR SR 1) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 20 464 000 20 464 000 19 939 000 97,43 97,43 2) Daň z příjmu FO ze sam. výděleč. činnosti 10 250 000 10

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem:

4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem: NRozpočet města Vlašim na rok 2014 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 24 700 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 2 000 1113 Daň z příjmů

Více

Město Český Brod Rozpočet na 2013 rozpočtové opatření č.4. Stránka 1

Město Český Brod Rozpočet na 2013 rozpočtové opatření č.4. Stránka 1 PŘÍJMY Popis 2013 ROP č.1 ROP č.2 k 31.7.2013 ROP č.3 ROP č.4 1 Daň z přidané hodnoty 25 100,00 25 100,00 25 100,00 17 203,00 25 100,00 27 000,00 1 900,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet Města Kutná Hora na rok P ř í j m y. Daňové příjmy celkem ,76

Rozpočet Města Kutná Hora na rok P ř í j m y. Daňové příjmy celkem ,76 P ř í j m y Rozpočet Města Kutná Hora na rok 2004 SRP Text tis.kč 2090 DP fyzických osob závislá činnost 29 700,00 2090 převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 3 200,00 2090 DP fyzických osob 30% 9 800,00 2090

Více