VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy"

Transkript

1

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDICÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 22

4 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři, partneři, dovolte mi krátkým zamyšlením na tomto místě symbolicky uzavřít hospodářský rok 2013/2014. Stejně jako roky předchozí, byl i tento obdobím velkých výzev. Situace na vodohospodářském trhu v České republice prochází dlouhou a náročnou zkouškou, která souvisí s celkovou náladou ve společnosti. Zkouškou, která v našem případě spočívá v každodenním obhajování naší pozice na trhu, vymezování se vůči konkurenci, jež ne vždy hraje čistou hru, a v neposlední řadě i vysvětlováním mnohých polopravd. zákazníky spolehlivým partnerem a dobrým sousedem. Jen díky přístupu našich zaměstnanců a spolupracovníků se nám tento cíl daří naplňovat. Jsem rád, že se denně setkávám s lidmi, pro které není práce jen zaměstnáním, ale posláním. Za výbornou spolupráci patří velké díky našim akcionářům, partnerům a zaměstnancům. Všem nám přeji hodně úspěchů a sil do další práce. Ing. Jiří Heřman předseda představenstva Byť se to mnohdy jeví jako souboj s větrnými mlýny, domnívám se, že činy v tomto případě zmůžou víc než slova. V našem případě to znamená poctivou práci a plnění všech našich závazků. Proto mě velmi těší, že se nám podařilo obhájit naše pozice v mnoha vypsaných koncesních řízeních či prodlužovat stávající provozovatelské smlouvy. Domnívám se, že za těmito úspěchy stojí dlouhodobá snaha naší společnosti být pro města a obce i jednotlivé koncové. 2

5 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Sídlo společnosti: ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice Datum vzniku: Identifikační číslo: Právní forma: Hlavní předmět činnosti: Základní kapitál: Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti: Akciová společnost Provozování vodovodů a kanalizací Kč 100 % ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., Lazarská 11/6, Nové Město, Praha 2 Informace dle 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění: Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné. V dalších letech předpokládáme kontinuální pokračování veškerých aktivit společnosti ČEVAK a. s., tedy především činností souvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V současné době nám nejsou známa žádná rizika v oblasti cenových, úvěrových, likvidních rizik a rizicích související s tokem hotovosti. Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Společnost ČEVAK a. s. je primárně orientovaná na činnosti související s ochranou životního prostředí, a to především v oblasti čištění komunálních a průmyslově znečištěných odpadních vod (podrobněji viz kapitola 3.3). Oblasti pracovněprávních vztahů je věnována v rámci společnosti velká pozornost (podrobněji viz kap. 5). 3

6 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4

7 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Složení představenstva k Ing. Jiří Heřman Dipl. Ing. Christian Hasenleithner Ing. Pavel Linzer, MBA Ing. Lenka Petrášková Mag. Stephan Winder předseda místopředseda člen člen člen DOZORČÍ RADA Složení dozorčí rady k Petr Hudler Ing. Ivan Kafka, MBA Věra Škardová předseda místopředseda člen 5

8 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROZVAHA (v tis. Kč) 2013/ / /12 AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek C.I Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C.IV Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení PASIVA A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy tvořené ze zisku A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.V Výsledek hospodaření za účetní období B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

9 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Tržby za vodné Tržby za stočné Ostatní provozní tržby a výnosy Finanční výnosy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Výkonová spotřeba Personální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady Finanční náklady Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč) 2013/ / /

10 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE V hodnoceném období se společnost, stejně jako v minulých letech, plně soustředila na hlavní předmět své činnosti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Firma byla vystavena sílícímu tlaku konkurenčních subjektů. Do regionů působnosti společnosti se snažily proniknout prostřednictvím koncesních a výběrových řízení společnosti působící v jiných částech České republiky a zejména začínající místní konkurenti. Ti se ve snaze získat referenční zakázky často uchylovali k nekalým postupům, zejména v podobě nabízení nepřiměřeně nízkých nabídkových cen. Společnost se musela, obdobně jako v předchozích obdobích, složitě bránit těmto praktikám všemi zákonnými prostředky. Obecné celospolečenské naladění a mediálně podporovaná kritika soukromých provozovatelů vodovodů a kanalizací, v naprosté většině postrádají racionální základ podložený ekonomickými propočty, ztěžovaly práci zaměstnancům společnosti. Firma se snažila těmto tendencím čelit nejen informováním a osvětou, ale zejména neustálým zvyšováním efektivity a kvality poskytovaných služeb. Přes nepříznivé vlivy okolí se společnosti podařilo obhájit svou tržní pozici v jižních a západních Čechách. Firma uspěla v koncesních řízeních nové dlouhodobé provozovatelské smlouvy uzavřela v Loučovicích a Nové Včelnici. Náročným, ale korektním jednáním se podařilo společnosti prodloužit smlouvy například v Českých Velenicích, Borovanech, Ledenicích, Bavorově, Strunkovicích nad Blanicí, Černé v Pošumaví a Včelné. V průběhu hospodářského roku 2013/2014 společnost úspěšně recertifikovala systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systémy řízení kvality a řízení životního prostředí zároveň prošly dozorovými audity. Audity certifikačního orgánu potvrdily funkčnost společností používaného integrovaného systému řízení. 8

11 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU Hlavním předmětem činnosti společnosti ČEVAK a.s. v hospodářském roce 2013/2014 bylo provozování vodohospodářského majetku, především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody i odvádění vody odpadní zajišťovala společnost pro obyvatel Jihočeského kraje a částí krajů Plzeňského a Vysočina. STAV K Délka vodovodní sítě v km Délka kanalizační sítě v km Počet úpraven vody Počet čistíren odpadních vod Počet vodovodních čerpacích stanic Počet kanalizačních čerpacích stanic Počet vodojemů VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY V průběhu hospodářského roku 2013/2014 odstranili pracovníci společnosti 929 poruch na hlavních vodovodních řadech a 325 poruch na vodovodních přípojkách. V rámci pravidelné údržby vodovodní sítě bylo ve všech provozovaných lokalitách vyměněno nebo doplněno 117 hydrantů a 407 vodovodních uzávěrů. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3) 2013/ / /12 Voda vyrobená Voda převzatá Voda předaná Voda fakturovaná Ztráty vody (v %) 18,4% 21,0% 21,0% 9

12 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m3) POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA) 3.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V průběhu roku bylo havarijním dispečinkem zaznamenáno a následně opraveno 66 poruch na hlavních kanalizačních řadech a 75 na kanalizačních přípojkách. Celkem bylo vyměněno, popřípadě usazeno do správné nivelety vůči okolnímu terénu, 458 poklopů na kanalizačních šachtách. Vyčištěno bylo 152 km kanalizačních řadů a přípojek. Speciální kamerou bylo zrevidováno 76 km sítí. Tyto prohlídky speciální kamerou napomáhají dlouhodobě odhalovat černé producenty, kteří neoprávněně vypouští odpadní vody. Zároveň také monitorují špatný stav kanalizace a nesprávné napojení přípojek jako podklad pro investiční zásahy. 10

13 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Kal produkovaný na jednotlivých čistírnách odpadních vod je předáván oprávněným firmám, které jej využívají Dendrobaena veneta, které kal zpracovávají na kvalitní hnojivo. převážně při rekultivacích, případně jako surovinu do kompostu. Část kalu z čistíren odpadních vod v Českých Budějovicích, Kaplici a Velešíně putovala k největšímu tuzemskému producentovi žížal druhu V letošním roce byla věnována značná pozornost stavebnímu stavu a vzhledu provozovaných objektů. Na mnohých z nich proběhla oprava a nátěr fasády, bílení vnitřků armaturních komor, opravy střech, oken a vstupů. V tomto započatém trendu bude společnost pokračovat i v následujícím hospodářském roce. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI STAV K Počet obyvatel napojených na kanalizační síť Počet kanalizačních přípojek Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den) Objem čištěných odpadních vod Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t) Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3)

14 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VODA FAKTUROVANÁ ODPADNÍ CELKEM (v tis. m3) POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (ODPADNÍ VODA) KVALITA VODY Společnost ČEVAK a.s. věnuje ve spolupráci s městy a obcemi dlouhodobě velkou pozornost zlepšování kvality dodávané pitné vody a vyčištěné vody odpadní. Zpracováno a do centrálního registru hygienické služby (PiVo) bylo odesláno vzorků. Požadovaným parametrům vyhovělo 99,33 %. 12

15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY PITNÁ VODA PITNÁ VODA 2013/ / / /11 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 99,33% 99,87% 99,48% 95,62% 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% % VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ VODOVODNÍ SÍTĚ 13

16 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ODPADNÍ VODA Z odebraných vzorků vyčištěné vody vyhovělo požadovaným parametrům 99,83 %. ODPADNÍ VODA 2013/ / / /11 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 99,83% 99,94% 99,78% 96,11% 102,00% % VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ VYČIŠTĚNÉ VODY 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 14

17 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 4. INVESTICE Základem přípravy a realizace investic byla i v uplynulém hospodářském roce úzká spolupráce mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury a jejím provozovatelem, zejména v rámci aktualizací Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tato aktualizace se uskutečnila v návaznosti na uplynutí prvního pětiletého období, jak stanovil zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Za období 2009 až 2013 proto společnost ČEVAK a.s. shromáždila údaje o vynaložených investicích obcí a měst a ostatních majitelů vodohospodářských sítí na obnovu provozovaných vodovodů a kanalizací. Dále byly vyhodnoceny objemy finančních zdrojů, které měli vlastníci vodovodů a kanalizací v uvedeném pětiletém období k dispozici. Mezi finanční zdroje standardně patří nájemné od provozovatele, dotace obdržené na krajské, republikové, či evropské úrovni a ostatní rozpočtové zdroje vlastníků vodovodů a kanalizací. Řada lokalit provozovaných společností ČEVAK a.s. již má výši nájemného hrazeného provozovatelem vodohospodářské infrastruktury vlastníkům sítí nastaveno na úrovni, která umožňuje plnou samofinancovatelnost obnovy vodovodů a kanalizací. Mezi tyto lokality řadu let patří statutární město České Budějovice a města Písek, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov, včetně Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. zahrnující lokality Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Rovněž tak SMO Bukovská voda. Z pohledu výše nájemného pak v posledních letech dosáhla samofinancovatelnosti obnovy řada měst a obcí, nebo se potřebné úrovni nájemného významně přiblížila. Tento stav byl dosažen postupným naplňováním koncepce navyšování nájemného, kterou v letech 2007 až 2008 přijala jednotlivá města a obce, či ostatní vlastníci vodovodů a kanalizací. Počínaje 1. lednem 2014 uložila novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vlastníkům vodohospodářské infrastruktury novou povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a dokládat jejich použití pro tyto účely. Tato povinnost, v kombinaci s již dříve zavedenou praxí týkající se odepisování tohoto majetku městy a obcemi a plátcovstvím daně z přidané hodnoty, vytváří u řady měst a obcí účetní a ekonomický rámec, ve kterém se zajištění obnovy vodohospodářské infrastruktury pohybuje. Mezi zajímavé investiční akce zahrnující obnovu infrastruktury pak v uplynulém období patřily: Obnova vodovodních řadů a kanalizačních sběračů v Českých Budějovicích v rámci zahajovaných či plně realizovaných rekonstrukcí ulic Dobrovodská, U Lávky, Žerotínova, Vodní a další. Bezvýkopovou technologií byl pak v délce přes 600 m obnoven betonový vejčitý kanalizační sběrač v ulici Husova. Tato investice 15

18 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY navazovala na výstavbu nových vodovodů a kanalizací v oblasti bývalých kasáren Čtyři Dvory. V lokalitě Třebotovice přikročilo statutární město České Budějovice ke kompletní obnově místní čistírny odpadních vod. Na ČOV České Budějovice byla zahájena příprava doplnění protipovodňových opatření v návaznosti na zkušenosti získané za povodně v červnu Na ČOV v Jindřichově Hradci byla provedena obnova kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie z kalového plynu. V AČOV Tábor pak také došlo k obnově kogenerace. Tato obnova byla zahrnuta do celkové rekonstrukce čistírny, dotačně podpořené v rámci Operačního programu životní prostředí. V rámci koncesní smlouvy uzavřené s Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. realizovala společnost ČEVAK a.s. řadu smluvních investic v řádu miliónů korun, včetně investic do doplnění měření na vodovodní a stokové síti. V Žirovnici byla zahájena kompletní rekonstrukce úpravny vody, rovněž dotačně podpořené v rámci Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto programu byla rovněž podpořena obnova výtlačných vodovodních řadů z úpravny vody Landštejn. Ve Vimperku začala obnova úpravny vody Brloh. Město Písek pak přijalo zásadní rozhodnutí ohledně budoucího umístění nové úpravny vody v lokalitě Hradiště, jako náhradu za stávající úpravnu, jejíž počátky spadají do roku V Prachaticích byla zahájena obnova strojního odvodnění kalu. V Českém Krumlově a ve Větřní jsou předmětem investičního posuzování varianty řešení problematiky čištění odpadních vod ve vztahu ke složitým poměrům u provozně související centrální čistírny, která není majetkem města. Tato čistírna byla vybudována zejména pro čištění odpadních vod z místní papírny. 16

19 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 5. PERSONÁLNÍ OBLAST Společnost zaměstnává 858 zaměstnanců, z toho 655 mužů a 203 žen. Dále pak v průměru 39 zaměstnanců pracujících na částečné úvazky zejména v provozním úseku. Po organizačních změnách v předchozích letech je počet zaměstnanců společnosti stabilní. Firma dlouhodobě klade velký důraz na vzdělávání zaměstnanců a to nejen po odborné stránce, ale i zvyšováním dovedností v oblasti vedení a řízení lidí i komunikace. Společnost umožňuje v rámci svých možností praxe studentům středních i vysokých škol se zaměřením na vodohospodářskou problematiku. Podařilo se navázat dlouhodobou spolupráci se středními odbornými učilišti v Českých Budějovicích a v Písku. Učni v oboru instalatér se na vybraných provozních pracovištích v rámci své praxe seznamují s jednotlivými činnostmi souvisejícími s provozováním vodovodů a kanalizací. Cílem společnosti je vychovat si své budoucí zaměstnance. Jednou ze základních priorit je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci. Společnost v této oblasti plní veškeré požadavky podle všech platných právních předpisů. Důsledným vyhledáváním rizik, seznamováním s nimi a dodržováním bezpečných pracovních postupů na jednotlivých pracovištích neskončil žádný z 11 evidovaných pracovních úrazů dlouhodobou hospitalizaci. Pravidelnými kontrolami pracovišť, proškolováním a dobrou prací preventistů požární ochrany nedošlo k žádnému požáru. 17

20 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 6. ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo vykonávalo činnost statutárního orgánu společnosti. Prostřednictvím svých pravidelných jednání představenstvo řídilo činnost společnosti a rozhodovalo o záležitostech, které do jeho působnosti svěřují právní předpisy, stanovy společnosti a její vnitřní předpisy. Podrobnější popis činností a podnikatelských aktivit společnosti ČEVAK a. s. a stavu jejího majetku je uveden v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada ČEVAK a.s. kontrolovala v období 10/2013-9/2014 finanční situaci společnosti a vývoj čerpání investičních prostředků. Dohlížela na průběh a výsledky podnikatelské činnosti společnosti a na výkon působnosti představenstva. K tomu měla dozorčí rada vytvořeny odpovídající podmínky, které jí umožnily plnit předepsané funkce v průběhu celého účetního období. k výroku auditora BDO CB, s. r. o. k ověřované závěrce bez výhrad. Dozorčí rada proto doporučila jedinému akcionáři společnosti schválit účetní závěrku za hospodářský rok 2013/2014, návrh na rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok 2013/2014 a výroční zprávu společnosti za hospodářský rok 2013/2014. Dozorčí rada jednala v průběhu roku 2013/2014 na čtyřech řádných zasedáních. Pracovala ve složení: Petr Hudler, předseda, ing. Ivan Kafka, MBA, místopředseda a Věra Škardová, členka. Dozorčí rada průběžně prověřovala finanční stav a činnost společnosti, aniž by konstatovala nedostatky. Přezkoumala účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2013/2014, návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2013/2014 a výroční zprávu za tento rok. Dozorčí rada po přezkoumání všech dokumentů neměla žádné připomínky Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích a konstatuje, že ve zprávě o vztazích neshledala žádné vady. V Českých Budějovicích dne Petr Hudler předseda 18

21 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 7. ZPRÁVA AUDITORA 19

22 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 20

23 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 21

24 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 8. PŘÍLOHY 8.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 8.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ

25 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2013/14 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2013 DO 30. ZÁŘÍ 2014 Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti ČEVAK a.s. na základě povinnosti stanovené v 82, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, za období od 1. října 2013 do 30. září OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika, a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka (dále jen ovládající osoba"). OVLÁDANÁ OSOBA: Obchodní společnost ČEVAK a.s. se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657 (dále jen ovládaná osoba") OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou Štemberkova ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o. České Budějovice Mánesova 40/ Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Chrudim Novoměstská VODOS s.r.o. Kolín Legerova Vodovody a kanalizace Beroun, a.s Beroun Mostníkovská Vodárenská společnost Beroun, s.r.o. Beroun Mostníkovská VHOS, a.s. Moravská Třebová Nádražní 1430/

26 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2013/14 1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2013 DO 30. ZÁŘÍ 2014 Struktura vztahů v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA (dále skupina EAGB), tedy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, a dále mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za období od 1. října 2013 do 30.září 2014, byla následující: Ovládající osoba poskytuje všem společnostem v rámci skupiny EAGB poradenské služby, dále je uzavřena licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku, poskytuje služby v oblasti marketingu, zprostředkovává služby v oblasti pojištění, právního poradenství, IT služeb. Ve finanční oblasti jsou všechny společnosti skupiny EAGB zahrnuty do Cashpoolingu na základě Smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním. Ovládaná osoba společnost ČEVAK a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB laboratorní služby, dále opravy vodoměrů, služby v oblasti GIS, podporu v oblasti IT, služby v oblasti stavebně montážní činnosti, nájmy prostor. Ovládaná osoba společnost AQUA SERVIS, a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti elektrodílen. Ovládaná osoba společnost VODOS s.r.o. provozuje v rámci skupiny EAGB velkoobchod s vodárenským materiálem a poskytuje podnájem prostor. Ovládaná osoba společnost VHOS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti opravny čerpadel a poskytuje podnájem prostor. Ovládaná osoba společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti čištění kanalizací, projekční činnosti a poskytuje podnájem prostor. Ovládaná osoba společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB podnájem prostor. 24

27 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2013/14 2. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ Ovládané osoby spolupracují v rámci skupiny EAGB na tržních principech, přičemž skupina využívá synergických efektů. Ovládající osoba má své zastoupení ve statutárních, případně dozorčích orgánech ovládaných osob. Za účasti ovládající osoby se minimálně jednou ročně koná valná hromada ovládané osoby. 3. PŘEHLED JEDNÁNÍ ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2013 DO 30. ZÁŘÍ 2014 Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2013 do 30. září 2014, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky: Dne byla uzavřena Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cash poolingu a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ , Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ , Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ , ČEVAK a.s., IČ , AQUA SERVIS, a.s., IČ , VODOS s.r.o., IČ , a VHOS, a.s., IČ , jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cash pooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cash poolingu s křížovým čerpáním je úprava cash poolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s. Celková výše pohledávek vyplývajících z cash poolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k činí tis. Kč Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne , bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši tis. Kč. 25

28 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2013/14 4. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2013 DO 30. ZÁŘÍ 2014 Dle výše uvedené specifikace byly uzavřeny, či byly v platnosti následující smlouvy: PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku Smlouva o poskytování služeb SLA Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cash poolingu a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ , Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ , Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ , ČEVAK a.s., IČ , AQUA SERVIS, a.s., IČ , VODOS s.r.o., IČ , a VHOS, a.s., IČ , jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cash pooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cash poolingu s křížovým čerpáním je úprava cash poolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s. Úvěrová smlouva mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ , Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ , Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ , ČEVAK a.s., IČ , AQUA SERVIS, a.s., IČ , VODOS s.r.o., IČ , a VHOS, a.s., IČ , jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 70 miliónů korun českých formou platebních a neplatebních bankovních záruk nebo závazných příslibů k jejich vystavení s dobou platnosti do 5 let. Dohoda o provedení cash poolingu Nájemní smlouva na adrese Mánesova 40, České Budějovice Nájemní smlouva na adrese Boženy Němcové 38/4, parc. č. 110 v k.ú. České Budějovice 7 Smlouva o poskytnutí služeb v oblasti hostingu Velkoodběratelská smlouva o spolupráci s Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Smlouva o poskytování poradenských služeb Rámcová kupní smlouva pro prodej velkoodběratelům Škoda Auto a.s. a Porsche Inter Auto spol. s r.o. 26

29 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2013/14 PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Smlouva o poskytnutí služeb SLA (VSCH, VAKB, VODOS, AQS) Smlouva o poskytování služeb vzorkování (VHOS) Smlouva o využívání datového spoje (VSCH, VAKB) Smlouva o poskytování služeb vzorkování a analýzy pitných, surových, odpadních vod a čistírenských kalů (VSCH, VAKB, VHOS, AQS) Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT podpory (VSCH, VHOS, AQS) Smlouva o poskytování služeb GIS (VSCH) Smlouva o podnájmu nemovitosti laboratoře (VSCH) Smlouva o dílo Milevsko, Petrovická ul. přepojení kanalizace (VSCH) Smlouva o dílo Nadějkov přepojení vrtů (VSCH) Smlouva o dílo Vyšší Brod intenzifikace ČOV (VSCH) Smlouva o dílo Ločenice Nesměň odkanalizování a čištění odpadních vod (VSCH) Smlouva o dílo Hořovice - stoka H (VAKB) Rámcová kupní smlouva na nákup čerpadel a míchadel (VHOS) Smlouva o prokázání části kvalifikace subdodavatelem (VHOS) Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma. Statutární orgán ovládané osoby shledává výhody plynoucí ze vzájemných vztahů spočívající zejména ve využití synergických efektů, dále v lepší vyjednávací pozici vůči třetím stranám. Ovládaná osoba má výhodnější podmínky na finančním trhu, v rámci sjednaných pojistných podmínek, v rámci nákupu elektrické energie a dalších. Statutární orgán si není vědom nevýhod a rizik plynoucích ze vzájemných vztahů. 27

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více