RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar"

Transkript

1 TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Česky AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK Magyar RX-5062S INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Upozornění Figyelmeztetések, előírások és egyebek UPOZORNĚNĺ Aby se zabránilo poranění elektrickým proudem, požáru atd.: 1. Nesnímejte šrouby, kryty nebo skříňku. 2. Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Pozor tlačítko STANDBY/ON! Aby bylo napájení zcela vypnuté, odpojte zástrčku ze sítě (indikátor STANDBY zhasne). Při instalaci přístroje zajistěte, aby byla zástrčka snadno přístupná. Tlačítko STANDBY/ON ( v žádné pozici neodpojuje přístroj zcela od napájení. - Je-li přístroj v pohotovostním režimu, indikátor se rozsvítí červeně. - Po zapnutí zařízení kontrolka STANDBY zhasne. Napájení lze ovládat dálkově. Vigyázat STANDBY/ON gomb! A tápkábel csatlakozóját kihúzva teljesen kapcsolja ki a készüléket (ekkor a STANDBY jelzőfény kialszik. A készülék beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen. A STANDBY/ON gomb semmilyen helyzetben nem áramtalanítja a készüléket. - Amikor a készülék készenléti állapotban van, a STANDBY jelzőfény vörösen világít. - Amikor a készülék bekapcsolt állapotban van, a STANDBY jelzőfény kialszik. Az áramellátás távvezérelhető. UPOZORNĚNĺ Nezakrývejte větrcí otvory. Jestliže budou ventilační otvory zakryty novinami nebo látkou, může docházet k přehřívání zařízení. V žádném případě nepokládejte na zařízení zapálené svíčky atd. Při likvidaci baterií se řiďte místními ekologickými pokyny. Nevystavujte tento přístroj vlivu deště, vlhkosti, kapajícich a stříkajícíh tekutin a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, například vázy. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyíláok, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. Ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség, csepegő vagy felfreccsenő víz hatásának, illetve ne belyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vázát. G-1

3 Upozornění: Prostor pro odvětrávání Abyste přístroj ochránili před elektrickým šokem, požárem, poškozením, dodržujte při jeho instalaci tyto pokyny: Přední stěna: Žádné překážky, volný prostor Boční stěny: Žádné překážky ve vzdálenosti 10 cm od stěn Nahoře: Žádné překážky ve vzdálenosti 10 cm od povrchu Vzadu: Žádné překážky ve vzdálenosti 15 cm od zadní stěny Spodní část: Žádné překážky, umístěte na rovném povrchu. Dodržujte nejlepší variantu proudění vzduchu podle obrázku. Figyelem: Megfelelő szellőzés A tűz- és as áraműtés kockázatának elkerülése, valamint a készülék rongálódásának megelőzése érdekében. A készüléket az alábbiaknak megfelel en helyezze el: Elöl: Ne legyen eltorlaszoló tárgy, hagyjon szabad területet. Oldalt: Az oldalak mentén 10 cm-en belül ne legyen eltorlaszoló tárgy. Felül: Felül 10 cm-en belül ne legyen eltorlaszoló tárgy. Hátul: Hátul 15 cm-en belül ne legyen eltorlaszoló tárgy. Alul: Ne legyen eltorlaszoló tárgy, egyenletes és biztos pontot válasszon a készülék számára. A fenti útmutatások betartásán túl, az ábrának megfelelően, a lehető legjobb folyamatos szellőzést biztosítsa a készülék számára. Vzdálenost 15 cm (nebo vyšší) od povrchu Legalább 15 cm térközhagyás RX-5062S Stěna nebo překážky Fal vagy eltorlaszoló tárgy Přední část Elöl Výška podstavce (15 cm nebo vyšší) Állványmagasság legalább 15 cm Podlaha Padló G-2

4 Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení [Evropská unie] Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidováno jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidováno správně v souladu s národními předpisy vaší země. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostřední a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve vašem místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili. Upozornění: Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy. (Firemní uživatelé) Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku kde získáte informace o možnosti vrácení produktu. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení. Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról [Európai Unió] Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást. Figyelem! Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki. (Üzleti felhasználók) Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra: ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban. [Az Európai Unión kívüli országok] Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó egyéb szabályai szerint végezze. G-3

5 Obsah Označení součástí... 2 Začínáme... 4 Než začnete s instalací... 4 Kontrola dodaného příslušenství... 4 Vložení baterií do dálkového ovladače... 4 Zapojení antén FM a AM (MW)... 4 Zapojení reproduktorů a subwooferu... 5 Zapojení komponent audio/video Analogová zapojení Digitální zapojení... 8 Připojení napájecí šňůry... 8 Základní funkce... 9 Běžné ovládání... 9 Zapnutí přístroje... 9 Výběr zdroje pro přehrávání... 9 Nastavení hlasitosti Zapnutí a vypnutí zvuku subwooferu Výběr analogového nebo digitálního režimu vstupu Změna jasu displeje Zeslabení vstupního signálu Změna názvu zdroje Ztlumení zvuku Použití časovače vypnutí přehrávání Příjem rozhlasového vysílání Ruční ladění stanic Použití předvoleb pro naladěné stanice Volba režimu příjmu FM Příjem rozhlasových stanic v pásmu FM pomocí systému Radio Data System Vyhledávání programů pomocí kódů PTY Automatické přepnutí na vybraný program vysílání Nastavení zvuku Položky základního nastavení Základní postup Nastavení schémat ekvalizéru Nastavení úrovní výstupu reproduktorů Nastavení parametrů zvuku v režimech Surround a DSP Použití režimů Surround Napodobení prostředí kina Úvod do režimů Surround Aktivace režimů Surround Funkce Auto Surround Ruční aktivace režimů Surround Použití režimů DSP Reprodukce prostorového zvuku Úvod do režimů DSP Aktivace režimů DSP Ovládání komponent JVC pro zvuk a video Ovládání komponent zvuku Ovládání komponent videa Odstraňování problémů Specifikace Česky Základní nastavení Funkce rychlého nastavení reproduktorů Položky základního nastavení Základní postup Nastavení reproduktorů Nastavení vzdálenosti reproduktorů Nastavení basového zvuku Volba hlavního a vedlejšího kanálu Účinné nastavení provozu v režimech Surround Nastavení konektorů digitálního vstupu Tato značka označuje, že uvedené operace lze použít POUZE pomocí dálkového ovladače. Remote NOT Tato značka označuje, že pro uvedené funkce NELZE použít dálkový ovladač. Použijte tlačítka a ovladače na předním panelu. 1

6 Označení součástí Česky Přední panel p q MASTER VOLUME STANDBY RX 6030V AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER SURROUND DIMMER STANDBY/ON DSP DUAL MONO 3D - PHONIC VIRTUAL SB TA NEWS INFO TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP INPUT DIGITAL H.PHONE PRO LOGIC DSP DIGITAL EQ INPUT ATT VOLUME SURROUND/DSP OFF 96/24 SB INPUT ANALOG INPUT ATT AUX DVD VCR TV SOUND CD TAPE/CDR FM AM SETTING MULTI JOG ADJUST SOURCE NAME PHONES SPEAKERS SUBWOOFER OUT FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE MEMORY QUICK SPEAKER SETUP EXIT ON/OFF ON/OFF PUSH SET w e r t y u i o ; a s d f Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. 1 Tlačítko STANDBY/ON a kontrolka STANDBY (9) 2 Tlačítko SURROUND/DSP OFF (28, 30) 3 Tlačítko DSP (29, 30) 4 Tlačítko SURROUND (28) 5 Snímač dálkového ovladače 6 Displej (Podrobnosti naleznete v části Displej dále.) 7 Tlačítka pro volbu zdroje (9, 12) AUX, DVD, VCR, TV SOUND, CD, TAPE/CDR (SOURCE NAME), FM, AM 8 Tlačítko INPUT ANALOG (12) Tlačítko INPUT ATT (12) 9 Tlačítko INPUT DIGITAL (11) p Tlačítko DIMMER (12) q Ovladač hlasitosti MASTER VOLUME (10) w Konektor sluchátek PHONES (11) e Vstupní konektory AUX (7) r Tlačítko SPEAKERS ON/OFF (11) t Tlačítko SUBWOOFER OUT ON/OFF (11) y Tlačítka FM/AM TUNING 5/ (14) u Tlačítka FM/AM PRESET 5/ (14) i Tlačítko FM MODE (15) o Tlačítko MEMORY (14) ; Tlačítko SETTING (20) a Tlačítko QUICK SPEAKER SETUP (19) s Ovladač MULTI JOG (PUSH SET) (19, 20, 24) d Tlačítko EXIT (20, 24) f Tlačítko ADJUST (24) Displej = DUAL MONO 3D - PHONIC VIRTUAL SB TA NEWS INFO TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP H.PHONE PRO LOGIC DSP DIGITAL EQ INPUT ATT VOLUME 96/24 SB # $ % ^ Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. 1 Indikátor ANALOG (12) 2 Indikátor DUAL MONO (27) 3 Indikátor H.PHONE (11, 27, 29) 4 Indikátor 3D-PHONIC (27, 29, 30) 5 Indikátor PRO LOGIC II (26, 28, 29) 6 Indikátor VIRTUAL SB (23) 7 Indikátor DSP (27, 29, 30) 8 Indikátory typu programu (TA/NEWS/INFO) (18) 9 Indikátor DIGITAL EQ (25) 0 Indikátor TUNED (14) - Indikátor STEREO (14) = Indikátor INPUT ATT (12) ~ Indikátor AUTO MUTING (15)! Indikátor SLEEP Indikátor VOLUME (9, 10) # Indikátory formátu digitálního signálu (11) $ Indikátory reproduktorů a signálu (10) % Indikátor CH (14) ^ Hlavní displej 2

7 TEST 1 EFFECT 4 MENU 7/P ENTER REW 10 RETURN REC PAUSE Dálkový ovladač LEVEL FM MODE SURROUND DSP AUDIO TV VCR DVD SLEEP CD-DISC SURROUND/ DSP OFF DIMMER TV/VIDEO MUTING VCR CH A/V CONTROL RECEIVER FRONT L 2 CENTER 5 SURR L 8 0 TV CH FRONT R 3 SUBWFR 6 SURR R 9 10 TA/NEWS/INFO 100 PTY-PTY SEARCH-PTY DISPLAY MODE TAPE/CDR CD DVD FM/AM TV SOUND VCR TV VOLUME STANDBY/ON AUX FF ANALOG/ DIGITAL VOLUME - = # $ % ^ 0 & Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. 1 Číselná tlačítka pro volbu předvolených kanálů (15, 31) Číselná tlačítka pro nastavení zvuku (25, 31) Číselná tlačítka pro ovládání komponent pro zvuk/video (31, 32) 2 Tlačítko SOUND (25, 31) 3 Tlačítko REC PAUSE (32) 4 Tlačítka pro volbu zdroje (9, 10) TAPE/CDR, CD, DVD, AUX, FM/AM, TV SOUND, VCR 5 Tlačítko FM MODE (15, 31) 6 Tlačítko SURROUND (28, 31) 7 Tlačítko DIMMER (12, 31) 8 Tlačítko TV/VIDEO (32) 9 Tlačítka VCR CH +/ (32) 0 Tlačítka TV CH +/ (32) - Tlačítka STANDBY/ON (9, 31, 32) AUDIO, TV, VCR, DVD = Tlačítko SLEEP (13, 31) ~ Ovládací tlačítka komponent pro zvuk/video 3, 8, 7, /4, FF/REW (31, 32) Tlačítka pro ovládání systému Radio Data System (16 18) TA/NEWS/INFO, PTY SEARCH, PTY 9, ( PTY, DISPLAY MODE! Tlačítko CD-DISC Tlačítko ANALOG/DIGITAL (11, 12, 31) # Tlačítko SURROUND/DSP OFF (28, 30, 31) $ Tlačítko DSP (29-31) % Tlačítko MUTING (13, 31) ^ Tlačítko VOLUME +/ (10, 31) & Tlačítka TV VOLUME +/ (32) Česky Poznámka: Pokud stisknete na dálkovém ovladači jedno z tlačítek pro volbu zdroje zvuku (TAPE/CDR, CD nebo FM/AM), přijímač se automaticky zapne Zadní panel DIGITAL 1(DVD) CD IN DIGITAL 2(CD) DIGITAL IN OUT (REC) TAPE /CDR IN (PLAY) DVD IN RIGHT MONITOR OUT LEFT DVD IN AM EXT AM LOOP CENTER SPEAKER SURROUND SPEAKERS FRONT SPEAKERS OUT (REC) AUDIO OUT (REC) RIGHT LEFT RIGHT LEFT VCR VCR ANTENNA IN (PLAY) IN (PLAY) TV SOUND IN RIGHT AUDIO LEFT SUBWOOFER OUT CAUTION:SPEAKER IMPEDANCE Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. 1 Konektory DIGITAL IN (8) Koaxiální: DIGITAL 1 (DVD) Optický: DIGITAL 2 (CD) 2 Vstupní a výstupní konektory AUDIO (6, 7) Vstup: CD IN, TAPE/CDR IN (PLAY), VCR IN (PLAY), TV SOUND IN, DVD IN Výkon: TAPE/CDR OUT (REC), VCR OUT (REC), SUBWOOFER OUT 3 Vstupní a výstupní konektory VIDEO (7) Vstup: DVD IN, VCR IN (PLAY) Výkon: MONITOR OUT, VCR OUT (REC) 4 Konektory ANTENNA (4, 5) 5 Konektory CENTER SPEAKER (5) 6 Konektory SURROUND SPEAKERS (5) 7 Konektory FRONT SPEAKERS (5) 8 Napájecí šňůra (8) 3

8 Začínáme Před dokončením ostatních zapojení nepřipojujte napájecí šňůru. Česky Tato část popisuje způsob zapojení komponent zvuku a videa i reproduktorů k přijímači a způsob zapojení napájecí šňůry. Než začnete s instalací Všeobecná bezpečnostní opatření Při zapojování musíte mít suché ruce. Všechny přístroje vypněte. Přečtěte si příručky dodané s přístroji, které chcete připojit. Umístění Přijímač umístěte na rovném místě chráněném proti vlhkosti a prachu. Teplota místnosti musí být v rozmezí od 5 C do 35 C. Kolem přijímače musí být prostor pro odvětrávání, jinak může dojít k jeho přehřátí a poškození. Poznámky k manipulaci Do přijímače nevkládejte žádné kovové předměty. Přijímač nedemontujte ani neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. Nevystavujte přijímač dešti ani vlhkosti. Poznámka: Dodané baterie umožňují počáteční nastavení. Při dalším používání je vyměňte. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit úniku elektrolytu z baterií nebo porušení článků, dodržujte tato bezpečnostní opatření: Baterie vložte do dálkového ovladače tak, aby odpovídaly značkám: odpovídá značkám + a v přihrádce. Používejte správný typ baterií. Baterie podobného tvaru mohou mít různé napětí. Vždy vyměňujte obě baterie současně. Nevystavujte baterie teplu ani otevřenému ohni. Zapojení antén FM a AM (MW) Zapojení antény FM Kontrola dodaného příslušenství Ujistěte se, že máte všechny následující položky, které jsou součástí balení. Číslo v závorkách udává množství dodaných kusů. Dálkový ovladač (1) Akumulátory (2) Smyčková anténa AM (MW) (1) Anténa FM (1) A AM EXT ANTENNA AM LOOP B AM EXT ANTENNA AM LOOP Jestliže některá položka chybí, obraťte se neprodleně na prodejce. Natáhněte horizontálně dodanou anténu FM. Vložení baterií do dálkového ovladače Před používáním je třeba do dálkového ovladače vložit dvě dodané baterie. AM EXT AM LOOP Anténa FM (součást balení) 1 2 R6(SUM-3)/ AA(15F) 3 ANTENNA Kabel venkovní antény FM (není součástí balení) 1 Stiskněte a odsuňte kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače. 2 Vložte baterie. Polarita baterií musí odpovídat: značkám + a v přihrádce. 3 Kryt znovu nasaďte. Přechodně připojte dodávanou anténu FM ke koaxiálnímu konektoru FM 75 Ω COAXIAL A Je-li příjem slabý, zapojte venkovní anténu FM (není součástí balení) B 1 Odpojte dodanou anténu FM. 2 Připojte koaxiální kabel 75 Ω s konektorem standardního typu (IEC nebo DIN45325). Pokud dálkový ovladač nepřenáší signály nebo správně neovládá přijímač, vyměňte baterie. Použijte dvě baterie R6 (SUM-3)/AA(15F) se suchým článkem. 4

9 Před dokončením ostatních zapojení nepřipojujte napájecí šňůru. Zapojení antény AM (MW) Zapojení reproduktorů a subwooferu Česky AM EXT AM LOOP Smyčková anténa AM (MW) (součást balení) Můžete připojit pět reproduktorů (dvojici předních reproduktorů, středový reproduktor, dvojici reproduktorů prostorového zvuku) a basový reproduktor (subwoofer). UPOZORNĚNÍ: Použijte výhradně reproduktory s funkcí SPEAKER IMPEDANCE uvedenou na konektorech. K jednomu konektoru připojujte pouze jeden reproduktor. Chcete-li smontovat Zapojení reproduktorů rámovou anténu AM ANTENNA (MW), zasuňte výčnělky na smyčce do mezer stojánku Vodič venkovního vedení s izolací (není součástí balení) RIGHT LEFT 1 Kroucením odtrhněte a odstraňte izolaci na konci každého kabelu reproduktoru. 2 Stiskněte a podržte svorku na konektoru reproduktoru. 3 Vložte kabel reproduktoru. 4 Uvolněte svorku. + RIGHT LEFT + RIGHT LEFT + Otáčejte smyčkou, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu. Poznámky: Je-li drát smyčkové antény AM (MW) pokryt vinylem, vinyl odstraňte otáčením podle obrázku. Přesvědčte se, že se vodiče antény nedotýkají žádných jiných konektorů, připojovacích šňůr a napájecí šňůry. Mohlo by docházet ke slabému příjmu. Je-li příjem slabý, připojte venkovní drát s vinylovou izolací (není součástí balení) ke konektoru AM EXT. (Smyčkovou anténu AM (MW) - pro střední vlny - nechejte zapojenou.) Pro všechny reproduktory (s výjimkou subwooferu) zapojte konektory (+) a ( ) na zadním panelu ke konektorům (+) a ( ) označeným na reproduktorech. CENTER SPEAKER SURROUND SPEAKERS RIGHT LEFT CAUTION:SPEAKER IMPEDANCE FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT + + K levému přednímu reproduktoru K levému Ke středovému reproduktoru reproduktoru prostorového zvuku K pravému přednímu reproduktoru K pravému reproduktoru prostorového zvuku 5

10 Začínáme Před dokončením ostatních zapojení nepřipojujte napájecí šňůru. Česky Zapojení subwooferu Zapojením subwooferu můžete zvýraznit basové zvuky. Zapojte vstupní konektor napájeného subwooferu k zadnímu panelu pomocí kabelu se zástrčkami s kolíky RCA (není součástí balení). Zapojení komponent audio/video Při zapojování jednotlivých komponent postupujte také podle příruček dodávaných s těmito komponentami. Analogová zapojení Zapojení komponent audio Použijte kabely opatřené zástrčkami s kolíky RCA (není součástí balení). Zapojte bílou zástrčku do levého konektoru audio a červenou do pravého konektoru audio. SUBWOOFER OUT Napájený subwoofer Umístění reproduktorů Přední reproduktory (L/R) a středový reproduktor (C) Tyto reproduktory umístěte ve stejné výšce v úrovni uší nebo blízko ní. Uspořádejte je do přední části poslechového prostoru. Reproduktory prostorového zvuku (LS/RS) Tyto reproduktory umístěte v poslechovém prostoru po straně a mírně vzadu (ne však zcela vzadu) dostatečně vysoko nad úroveň uší (o 60 cm až 90 cm výše). Nasměrujte je přímo přes oblast poslechu, ale ne na uši posluchače. Subwoofer (S.WFR) Protože basový zvuk není směrovaný, můžete subwoofer umístit kdekoli. Obvykle se reproduktor umísťuje před posluchače. UPOZORNĚNÍ: Zapojíte-li mezi zdrojové komponenty a tento přijímač zařízení pro úpravu zvukového efektu (například grafický ekvalizér), výstup zvuku z tohoto přijímače může být zkreslený. Přehrávač CD Přehrávač CD Ke zvukovému výstupu Kazetový magnetofon nebo CD rekordér R L CD IN L C R Ke zvukovému vstupu Kazetový magnetofon nebo CD rekordér (nahrávací) Ke zvukovému výstupu S.WFR L LS RS R OUT (REC) TAPE /CDR IN (PLAY) L R Po zapojení reproduktorů správně nastavte informace o jejich instalaci. Můžete k tomu využít funkci rychlého nastavení reproduktorů (viz strana 19). Poznámka: Při zapojování rekordéru CD ke konektorům TAPE/CDR změňte název zdroje na CDR, což se po volbě zdroje zobrazí na displeji. Podrobné informace naleznete na straně 12. 6

11 Před dokončením ostatních zapojení nepřipojujte napájecí šňůru. Zapojení komponent videa Použijte kabely opatřené zástrčkami s kolíky RCA (není součástí balení). Bílou zástrčku zapojte do levého konektoru audio, červenou do pravého konektoru audio, žlutou do konektoru video. Přehrávač DVD Česky Videorekordér DVD IN RIGHT LEFT DVD IN AUDIO L R OUT (REC) VCR IN (PLAY) OUT (REC) VCR IN (PLAY) Přehrávač DVD R L R L A B C D Videorekordér Å Ke zvukovému vstupu ı Ke zvukovému výstupu Ç Ke vstupu kompozitního videa Î K výstupu kompozitního videa Televize A B DVD Å K výstupu kompozitního videa ı K levému nebo pravému přednímu kanálu zvukového výstupu (nebo k výstupu kombinovaného zvuku v případě potřeby) Poznámka: Pokud chcete využít digitálního zvuku Dolby Digital a vícekanálového zvuku DTS (včetně dvoukanálových záznamů ve formátu Dual Mono), připojte přehrávač DVD pomocí digitálních vstupních a výstupních konektorů. Videokamera apod. Vstupní konetory AUX na předním panelu jsou užitečné při častém připojování a odpojování přístroje. A R L TV SOUND IN RIGHT LEFT MONITOR OUT AUDIO B Televize L R A B Televizor připojte k příslušnému konektoru MONITOR OUT, aby se znázornil přehrávaný obraz z libovolných ostatních připojených komponent videa. Å Ke zvukovému výstupu ı Ke vstupu kompozitního videa Å Ke zvukovému výstupu ı K výstupu kompozitního videa Videokamera apod. 7

12 Začínáme Před dokončením ostatních zapojení nepřipojujte napájecí šňůru. Česky Digitální zapojení Připojením přijímače a zdrojové komponenty přes digitální konektory výrazně zlepšíte kvalitu reprodukce zvuku. Kromě toho můžete využít vícekanálovou reprodukci a některé další užitečné funkce. Poznámka: Od výrobce jsou konektory DIGITAL IN nastaveny pro používání s následujícími komponentami: DIGITAL 1 (koaxiální): pro přehrávač DVD DIGITAL 2 (optický): pro přehrávač CD DŮLEŽITÉ: Při zapojování videa pomocí digitálních konektorů je rovněž nutné video připojit ke konektorům video vzadu. Bez připojení ke konektorům videa se nezobrazí žádný přehrávaný obraz. Pokud je to nutné, po připojení těchto komponent ke konektorům DIGITAL IN správně nastavte následující volby: Nastavte správně konektor digitálního vstupu (DIGITAL IN). Podrobné informace naleznete v části Nastavení konektorů digitálního vstupu na straně 23. Zvolte správný režim digitálního vstupu. Podrobné informace naleznete v části Výběr analogového nebo digitálního režimu vstupu na straně 11. Konektory digitálního vstupu Můžete zapojit libovolné digitální komponenty, které jsou vybaveny koaxiálními nebo optickými konektory digitálního výstupu. Digitální koaxiální kabel (není součástí balení) mezi digitálními koaxiálními konektory Digitální optický kabel (není součástí balení) mezi digitálními optickými konektory. Připojení napájecí šňůry Před připojením přijímače do elektrické zásuvky se přesvědčte, že jste zapojili všechny kabely. Zasuňte napájecí šňůru do zásuvky. Napájecí šňůra musí být v dostatečné vzdálenosti od propojovacích kabelů a antény, jinak může způsobovat rušení zvuku nebo obrazovky. Poznámka: V následujících případech může po několika dnech dojít k vymazání předvolených nastavení, jako např. předvolené kanály, nastavení zvuku atd.: dojde-li k odpojení napájecí šňůry, dojde-li k výpadku napájení. UPOZORNĚNÍ: Neberte šňůru do mokrých rukou. Při odpojování přístroje ze zásuvky netahejte nikdy za šňůru, vždy táhněte za zástrčku. Při odpojování šňůry uchopte zástrčku, abyste šňůru nepoškodili. Jestliže má komponenta digitální koaxiální výstupní konektor, připojte jej ke konektoru DIGITAL 1 (DVD) pomocí digitálního koaxiálního kabelu (není součástí balení). DIGITAL 1(DVD) Jestliže má komponenta digitální optický výstupní konektor, připojte ji ke konektoru DIGITAL 2 (CD) pomocí digitálního optického kabelu (není součástí balení). DIGITAL 2(CD) DIGITAL IN Před připojením digitálního optického kabelu otevřete ochranný uzávěr. 8

13 Základní funkce Při přehrávání libovolných zdrojů zvuku se běžně používají následující funkce. Následuje popis ovládání pomocí tlačítek na předním panelu. Stejné funkce lze také ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači, která mají stejné nebo podobné názvy nebo označení. Česky Běžné ovládání Výběr zdroje pro přehrávání Jestliže jste připojili digitální zdrojové komponenty pomocí digitálních konektorů, nejprve změňte režim vstupu těchto komponent na digitální režim vstupu (viz strana 11). 1 Zapněte přístroj. Viz část Zapnutí přístroje níže. 2 Zvolte zdroj. Další informace naleznete v části Výběr zdroje pro přehrávání vpravo. 3 Nastavte hlasitost. Další informace naleznete v části Nastavení hlasitosti na straně Vyberte režim Surround nebo DSP. Další informace naleznete v části Aktivace režimů Surround (strana 28) a Aktivace režimů DSP (strana 30). Stiskněte jedno z tlačítek volby zdroje. Zobrazí se název zvoleného zdroje. VOLUME AUX DVD VCR TV SOUND CD TAPE/CDR FM AM SOURCE NAME Na předním panelu TAPE/CDR CD DVD AUX Zapnutí přístroje FM/AM TV SOUND VCR Na dálkovém ovladači Stiskněte tlačítko STANDBY/ON (nebo STANDBY/ ON AUDIO na dálkovém ovladači). Indikátor STANDBY zhasne. Zobrazí se název aktuálního zdroje. Poznámky: Při zapojování rekordéru CD ke konektorům TAPE/CDR změňte název zdroje zobrazeného na displeji. Podrobnosti naleznete na straně 12. Stisknutím jednoho z tlačítek pro volbu zdroje zvuku (TAPE/CDR, CD nebo FM/AM) na dálkovém ovladači lze přijímač automaticky zapnout a vybrat zdroj zvuku. VOLUME Chcete-li přístroj vypnout (do pohotovostního režimu), stiskněte znovu tlačítko STANDBY/ON (nebo STANDBY/ ON AUDIO na dálkovém ovladači). Rozsvítí se indikátor STANDBY. Poznámka: Zobrazí se aktuální stupeň hlasitosti. V tomto stavu přístroj spotřebovává velmi malé množství energie. Chcete-li ho zcela odpojit, vytáhněte napájecí šňůru. 9

14 Základní funkce Česky Indikátory signálu a reproduktorů na displeji Zkontrolujete-li následující indikátory, můžete snadno zjistit, které reproduktory jsou aktivní a které signály do přijímače vstupují. Indikátory reproduktorů Indikátory signálu Volba různých zdrojů pro obraz a zvuk Při sledování obrazu ze zdroje videa můžete poslouchat zvuk ze zdroje zvuku. Jakmile jste vybrali zdroj videa, obraz ze zvoleného zdroje se vysílá do televizoru, dokud nevyberete jiný zdroj videa. Při sledování obrazu z komponenty videa, například videorekordéru nebo přehrávače DVD, stiskněte jedno z tlačítek volby zdroje zvuku. TAPE/CDR CD DVD AUX SB SB Které indikátory se rozsvítí, závisí na nastavení reproduktorů (podrobné informace naleznete v části Nastavení reproduktorů na straně 21). Rámečky L, C, R, LS a RS se rozsvítí, pokud jsou odpovídající reproduktory nastaveny na hodnotu LARGE nebo SMALL. Zvuk vychází z reproduktorů, jejichž indikátory na displeji svítí. Indikátor se rozsvítí při aktivaci subwooferu (viz strany 11 a 21). CD TAPE/CDR FM AM SOURCE NAME Na předním panelu Nastavení hlasitosti FM/AM TV SOUND VCR Na dálkovém ovladači Rozsvícení indikátorů signálu označuje vstupní signály. L : Je-li zvolen digitální vstup: Rozsvítí se, pokud je na vstupu signál levého kanálu. Je-li zvolen analogový vstup: Rozsvítí se vždy. R: Je-li zvolen digitální vstup: Rozsvítí se, pokud je na vstupu signál pravého kanálu. Je-li zvolen analogový vstup: Rozsvítí se vždy. C: Rozsvítí se, pokud je na vstupu signál středového kanálu. LFE: Rozsvítí se, pokud je na vstupu signál kanálu LFE. LS: Rozsvítí se, pokud je na vstupu signál levého kanálu prostorového zvuku. RS: Rozsvítí se, pokud je na vstupu pravého kanálu prostorového zvuku. S: Rozsvítí se, pokud je na vstupu signál monofonního prostorového zvuku. SB: Rozsvítí se, pokud je na vstupu signál zadního kanálu prostorového zvuku. Význam indikátorů reproduktorů a signálu Na předním panelu: Hlasitost se zvyšuje otáčením ovladače MASTER VOLUME ve směru hodinových ručiček. Snižuje se otáčením proti směru hodinových ručiček. Na dálkovém ovladači: Hlasitost se zvyšuje tlačítkem VOLUME +. Snižuje se tlačítkem VOLUME. UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím libovolného zdroje vždy nastavte stupeň hlasitosti na minimum. Je-li úroveň hlasitosti vysoká, náhlý výbuch akustické energie může trvale poškodit sluch nebo reproduktory. Poznámka: Úroveň hlasitosti může být nastavena v rozmezí od 0 (minimum) do 50 (maximum). Příklad: Ze středového reproduktoru ani reproduktorů prostorového zvuku nevychází žádný zvuk, i když na vstupu přijímače jsou k dispozici signály středového kanálu a kanálů prostorového zvuku. 10

15 Poslech se sluchátky: Pomocí sluchátek můžete poslouchat nejen stereofonní záznamy, ale i vícekanálové záznamy. (Při přehrávání vícekanálového záznamu jsou zvuky směšovány do předních kanálů.) 1 Stisknutím tlačítka SPEAKERS ON/OFF reproduktory deaktivujete. Na okamžik se zobrazí nápis HEADPHONE a na displeji se rozsvítí indikátor H. PHONE. Pokud je aktivován režim Surround nebo DSP, zobrazí se na okamžik indikátor 3D H PHONE (a na displeji se rovněž rozsvítí indikátor DSP) režim 3D Headphone (3D H PHONE). Další podrobnosti viz str. 27 a Připojte sluchátka ke konektoru PHONES na předním panelu. Nejsou-li deaktivovány reproduktory, nevychází ze sluchátek žádný zvuk. Remote NOT Po použití sluchátka odpojte a opětovným stisknutím tlačítka SPEAKERS ON/OFF aktivujte reproduktory. Výběr analogového nebo digitálního režimu vstupu Jestliže jste připojili digitální zdrojové komponenty pomocí digitálních i analogových konektorů (viz strany 6 až 8), můžete pro tyto komponenty zvolit režim vstupu - buď digitální, nebo analogový. Než začnete, mějte na paměti... Je nutné správně nastavit konektory digitálního vstupu zdrojů, pro které chcete zvolit digitální režim vstupu (další informace naleznete v části Nastavení konektorů digitálního vstupu na straně 23). Česky UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, že jste ztlumili hlasitost... Před zapojením nebo nasazením sluchátek, protože vysoká hlasitost může poškodit jak sluchátka, tak váš sluch. Před opětovným zapnutím reproduktorů, protože z nich může vycházet zvuk s vysokou hlasitostí. Zapnutí a vypnutí zvuku subwooferu Remote NOT Zvukový výstup subwooferu můžete deaktivovat i v případě, že jste připojili subwoofer a nastavili volbu SUBWOOFER na hodnotu SUBWOOFER YES (viz strana 21). 1 Stiskněte jedno z tlačítek volby zdroje (DVD, TV SOUND, CD, TAPE/CDR*), pro který chcete změnit režim vstupu. * Pokud je jako zdroj zvolena položka TAPE, není digitální režim vstupu k dispozici. Další informace o změně názvu zdroje naleznete v části Změna názvu zdroje na straně Nastavte volbu INPUT DIGITAL na hodnotu DIGITAL AUTO. Na displeji se rozsvítí indikátor DIGITAL AUTO. Opakovaným stisknutím tlačítka ANALOG/DIGITAL na dálkovém ovladači nastavte hodnotu DIGITAL AUTO. Stisknutím tlačítka SUBWOOFER OUT ON/OFF zvukový výstup subwooferu deaktivujete. Při každém stisknutí tlačítka se zvukový výstup subwooferu střídavě deaktivuje ( SUBWOOFER OFF ) nebo aktivuje ( SUBWOOFER ON ). Po deaktivaci zvukového výstupu subwooferu indikátor zhasne. Basy (a signály LFE) budou vycházet z předních reproduktorů. Poznámky: Pokud je aktivován zvukový výstup subwooferu, lze také nastavit jeho úroveň. Podrobnosti naleznete na straně 25. Zvukový výstup subwooferu nelze deaktivovat, pokud jste při nastavení velikosti předních reproduktorů (viz strana 21) nebo pomocí funkce rychlého nastavení reproduktorů (viz strana 19) zadali hodnotu SMALL. Zvukový výstup subwooferu nelze aktivovat, pokud jste položku SUBWOOFER nastavili na hodnotu SUBWOOFER NO (viz strana 21). Změníte-li nastavení položky SUBWOOFER z hodnoty SUBWOOFER NO na hodnotu SUBWOOFER YES (viz strana 21), zvukový výstup subwooferu se automaticky aktivuje. Pri výběru hodnoty DIGITAL AUTO následující indikátory označují formát digitálního vstupního signálu. : Rozsvítí se, pokud jsou na vstupu signály ve formátu Linear PCM. :Rozsvítí se, pokud jsou na vstupu signály Dolby Digital. :Rozsvítí se, pokud jsou na vstupu běžné signály formátu DTS. :Rozsvítí se, pokud jsou na vstupu signály formátu DTS 96/24. Pokud přijímač nemůže rozpoznat formát digitálního vstupního signálu, nerozsvítí se žádný indikátor. Poznámka: Další podrobnosti o formátech digitálního signálu naleznete na straně 26 a 27. Pokračování na další straně 11

16 Základní funkce Česky Při přehrávání záznamů kódovaných ve formátu Dolby Digital nebo DTS se mohou objevit tyto potíže: Na začátku přehrávání není reprodukován žádný zvuk. Při vyhledávání nebo přeskakování částí nebo skladeb je slyšet hluk. V tom případě stiskněte položku INPUT DIGITAL opakovaně, až vyberete hodnotu DOLBY DIGITAL nebo DTS SURROUND. Při každém stisknutí tlačítka INPUT DIGITAL se režim vstupu změní následujícím způsobem: Zeslabení vstupního signálu Je-li úroveň vstupu analogového zdroje příliš vysoká, zvuk bude zkreslený. V takovém případě je třeba ztlumit úroveň vstupního signálu a zkreslení tak předejít. Nastavení se pro každý analogový zdroj ukládá do paměti. Remote NOT DIGITAL AUTO DOLBY DIGITAL DTS SURROUND Opakovaným stisknutím tlačítka ANALOG/DIGITAL na dálkovém ovladači nastavte hodnotu DOLBY DIGITAL nebo DTS SURROUND. Při každém stisknutí tlačítka ANALOG/DIGITAL na dálkovém ovladači se režim vstupu změní následujícím způsobem: DIGITAL AUTO=DOLBY DIGITAL=DTS SURROUND=ANALOG=(zpět na začátek) Pokud byla vybrána volba DOLBY DIGITAL nebo DTS SURROUND, zhasne indikátor DIGITAL AUTO a na displeji se rozsvítí odpovídající indikátor formátu digitálního signálu. Pokud se vstupní signál neshoduje se zvoleným formátem digitálního signálu, indikátor zvoleného formátu signálu bliká. Poznámka: Jestliže vypnete napájení nebo zvolíte jinou zdrojovou komponentu, režimy DOLBY DIGITAL a DTS SURROUND se zruší a digitální režim vstupu se automaticky nastaví na volbu DIGITAL AUTO. Volba analogového režimu vstupu Stiskněte volbu INPUT ANALOG (nebo opakovaně volbu ANALOG/DIGITAL na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí indikátor ANALOG ). Rozsvítí se indikátor ANALOG. Stiskněte a podržte tlačítko INPUT ATT (INPUT ANALOG), dokud se na displeji nerozsvítí indikátor INPUT ATT. Při každém stisknutí a podržení tlačítka se režim zeslabení vstupního signálu zapne ( INPUT ATT ON ) či vypne ( INPUT NORMAL ). Změna názvu zdroje Připojíte-li rekordér CD ke konektorům TAPE/CDR na zadním panelu, změňte název zdroje zobrazený na displeji. Remote NOT Při změně názvu zdroje z TAPE na CDR : 1 Stiskněte tlačítko TAPE/CDR (SOURCE NAME). Ujistěte se, že se na displeji objeví indikátor TAPE. 2 Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/ CDR), dokud se na displeji nezobrazí indikátor ASSIGN CDR. Změna jasu displeje Jas displeje můžete snížit. Chcete-li název zdroje změnit zpět na TAPE, opakujte výše uvedený postup. Poznámka: Připojené komponenty lze používat i beze změny názvu zdroje. Mohou se ovšem vyskytnout některá omezení. Zvolíte-li rekordér CD, na displeji se zobrazí indikátor TAPE. Pro rekordér CD nelze používat digitální vstup (viz strana 11). Stiskněte tlačítko DIMMER. Po každém stisknutí tlačítka bude displej buď tmavší, nebo světlejší. 12

17 Následující základní funkce lze ovládat pouze pomocí dálkového ovladače. Nahrávání ze zdroje Zvuk z libovolného zdroje přehrávaný přes přijímač můžete zaznamenávat na kazetový magnetofon (nebo rekordér CD) připojený ke konektorům TAPE/CDR a současně na videorekordér připojený ke konektorům VCR. Při nahrávání můžete poslouchat zvolený zdroj zvuku s libovolnou hlasitostí, aniž by byla ovlivněna úroveň nahrávaného zvuku. Česky Poznámka: Nahrávku neovlivní stupeň hlasitosti výstupu, režim Midnight (viz strana 22), nastavení schémat ekvalizéru (viz strana 25) ani režimy Surround a DSP (viz strany 26 až 29). REW REC PAUSE TA/NEWS/INFO FF SLEEP CD-DISC Použití časovače vypnutí přehrávání Ztlumení zvuku MUTING Ztlumení zvuku Stisknutím tlačítka MUTING se ztlumí zvuk ze všech připojených reproduktorů a sluchátek. Na displeji se objeví indikátor MUTING a zvuk se vypne (indikátor stupně hlasitosti VOLUME zmizí). Chcete-li zvuk obnovit, znovu stiskněte tlačítko MUTING. Zvuk lze obnovit i otočením ovladače MASTER VOLUME na předním panelu nebo stisknutím některého z tlačítek VOLUME +/ na dálkovém ovladači. Automatické uložení základního nastavení do paměti Přijímač ukládá do paměti nastavení zvuku pro každý zdroj: dojde-li k přerušení napájení, při změně zdroje, při změně režimu analogového a digitálního vstupu a přiřadíte-li název zdroje (viz strana 12). Jestliže zdroj změníte, automaticky se načte nastavení nově zvoleného zdroje uložené v paměti. Pro každý zdroj lze uložit tato nastavení: režim analogového/digitálního vstupu (viz strana 11), režim zeslabení vstupního signálu (viz strana 12), schéma ekvalizátoru (viz strana 25), úrovně výstupu reproduktorů (viz strana 25), volba režimu Surround a DSP (viz strany 26 a 29). Poznámky: Pokud je zdrojem příjem FM nebo AM, můžete přiřadit jiné nastavení pro každé pásmo. Nastavení zvuku přiřazené digitální komponentě platí jak pro analogový, tak pro digitální režim vstupu. Použití časovače vypnutí přehrávání Časovač vypnutí přehrávání umožňuje usínání při poslechu hudby. V nastavené době se přijímač automaticky vypne. Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP. Na displeji se rozsvítí indikátor SLEEP a doba vypnutí se mění v desetiminutových intervalech OFF (Vypnuto) Kontrola nebo změna doby zbývající do vypnutí: jedenkrát stiskněte tlačítko SLEEP. Objeví se doba (v minutách) zbývající do okamžiku vypnutí. Chcete-li čas vypnutí změnit, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP. Zrušení nastavení časovače vypnutí přehrávání: Stiskněte volbu SLEEP opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí indikátor SLEEP OFF. Indikátor SLEEP zmizí. Nastavení časovače vypnutí přehrávání se zruší rovněž vypnutím proudu. 13

18 Příjem rozhlasového vysílání Česky Můžete procházet všemi stanicemi, nebo použít předvolby a naladit ihned konkrétní stanici. Ruční ladění stanic Remote NOT Použití předvoleb pro naladěné stanice 1 Zvolte pásmo stisknutím tlačítka FM nebo AM. Naladí se naposledy přijímaná stanice zvoleného pásma. 2 Opakovaně stiskněte tlačítko FM/AM TUNING 5 nebo, dokud nenaladíte požadovanou frekvenci. Tlačítkem FM/AM TUNING 5 lze zvýšit frekvenci. Tlačítkem FM/AM TUNING lze frekvenci snížit. Poznámky: AUTO MUTING VOLUME TUNED STEREO AUTO MUTING VOLUME TUNED STEREO AUTO MUTING VOLUME Opakovaným stisknutím tlačítka FM/AM na dálkovém ovladači vyberte pásmo. Každým stisknutím tlačítka se přepíná pásmo FM a AM (MW). Je-li naladěna stanice s dostatečně silným signálem, na displeji se rozsvítí indikátor TUNED. Je-li přijímán program FM stereo, na displeji se rozsvítí indikátor STEREO (s výjimkou výběru režimu MODE MONO jako režimu příjmu v pásmu FM). Pokud v kroku 2 tlačítko podržíte a uvolníte, frekvence se bude měnit, dokud se některá stanice nenaladí. Stanici, které bylo přiřazeno číslo kanálu, lze později rychle naladit. K dispozici je 30 předvoleb pro stanice v pásmu FM a 15 předvoleb pro stanice v pásmu AM (MW). Uložení předvolených stanic Než začnete, mějte na paměti... Následující kroky je nutno provést v časovém limitu. Pokud se nastavování zruší před dokončením, začněte znovu od kroku 2. 1 Nalaďte stanici pro předvolbu (viz část Ruční ladění stanic ). Chcete-li uložit režim příjmu FM pro tuto stanici, vyberte požadovaný režim příjmu FM. Další informace naleznete v části Volba režimu příjmu FM na straně Stiskněte tlačítko MEMORY. Remote NOT TUNED STEREO AUTO MUTING VOLUME Na displeji bude po dobu asi 5 sekund blikat číselná pozice kanálu. 3 Stisknutím tlačítka FM/AM PRESET 5 nebo při blikajícím čísle pozice kanálu lze zvolit číslo kanálu. TUNED STEREO AUTO MUTING VOLUME 4 Dokud na displeji bliká zvolené číslo kanálu, znovu stiskněte tlačítko MEMORY. Číslo zvoleného kanálu přestane blikat. Ke zvolenému číslu kanálu je nyní přiřazena daná stanice. 5 Opakováním kroků 1 až 4 uložte všechny požadované stanice. Vymazání uložené předvolby stanice Uložením nové stanice k již použitému číslu se vymaže předchozí stanice. 14

19 Naladění předvolené stanice Na předním panelu: Volba režimu příjmu FM Česky 1 Zvolte pásmo stisknutím tlačítka FM nebo AM. 2 Stiskněte tlačítko FM/AM PRESET 5 nebo, dokud nenaladíte požadovaný kanál. Tlačítkem FM/AM PRESET 5 se číslo kanálu zvyšuje. Tlačítkem FM/AM PRESET se číslo kanálu snižuje. Na dálkovém ovladači: Je-li příjem stereofonního vysílání FM obtížný nebo rušený, můžete během příjmu změnit jeho režim. Pro každou předvolenou stanici lze uložit režim jejího příjmu FM (viz strana 14). Během poslechu stanice FM stiskněte tlačítko FM MODE. Při každém stisknutí tlačítka se režim příjmu FM přepíná mezi AUTO MUTING a MODE MONO. TUNED STEREO AUTO MUTING AUTO MUTING MODE MONO 10 TA/NEWS/INFO 10 REC PAUSE FM/AM REW 1 Po stisknutí volby FM/AM vyberte pásmo (FM nebo AM). Naladí se naposledy přijímaná stanice zvoleného pásma. Při každém stisknutí toto tlačítko přepíná mezi pásmy FM a AM (MW). 2 Pomocí číselných tlačítek zvolte číslo kanálu předvolby. Chcete-li zvolit kanál číslo 5, stiskněte 5. Chcete-li zvolit kanál číslo 15, stiskněte +10 a pak 5. Chcete-li zvolit kanál číslo 20, stiskněte +10 a pak 10. Chcete-li nastavit číslo kanálu 30, stiskněte +10, +10 a pak 10. Poznámka: Chcete-li použít číselná tlačítka na dálkovém ovladači, zkontrolujte, zda jsou aktivována pro ovládání tuneru, nikoli pro CD nebo jinou funkci. (Viz strana 31.) FF CD-DISC AUTO MUTING: Toto je běžná volba. Je-li program vysílán stereofonně, uslyšíte zvuk stereofonně, pokud monofonně, uslyšíte zvuk monofonně. Tento režim je rovněž užitečný pro potlačení statického šumu mezi stanicemi. Na displeji se rozsvítí indikátor AUTO MUTING. (Jedná se o výchozí nastavení.) MODE MONO: Tato volba zlepšuje příjem, ale ztratí se stereofonní efekt. Při ladění stanic v tomto režimu uslyšíte šum. Indikátor AUTO MUTING z displeje zmizí. (Zhasne také indikátor STEREO.) Poznámka: Jakmile je pomocí dálkového ovladače řízen jiný zdroj než tuner, tlačítko FM MODE na dálkovém ovladači nefunguje. V tom případě stiskněte tlačítko FM/AM na dálkovém ovladači a potom stiskněte volbu FM MODE. 15

20 Příjem rozhlasového vysílání Česky Následující funkce tuneru lze ovládat pouze pomocí dálkového ovladače. Zobrazení informací Radio Data System Informace systému Radio Data System vysílané příslušnou stanicí se zobrazují na displeji. TA/NEWS/INFO PTY-PTY SEARCH-PTY REW FF REC PAUSE DISPLAY MODE CD-DISC Přepnutí na vybraný program vysílání Vyhledávání programů pomocí kódů PTY Příjem stanic FM se systémem Radio Data System (Zobrazení informací Radio Data System) DŮLEŽITÉ: Chcete-li použít tlačítka ovládání systému Radio Data System pro funkce tuneru, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko FM/AM. Příjem rozhlasových stanic v pásmu FM pomocí systému Radio Data System Systém Radio Data System umožňuje stanicím v pásmu FM vysílat kromě obvyklých programových signálů ještě dodatečný signál. Na tomto signálu stanice vysílají například svůj název a informace o vysílaném programu (sportovní, hudební atd.). Přijímač umožňuje přijímat následující typy signálů Radio Data System: PS (Programová služba): Zobrazuje běžně používané názvy stanic. PTY (Typ programu): Zobrazuje typy vysílaných programů. RT (Radio Text): Zobrazuje textové zprávy vysílané stanicemi. Enhanced Other Networks: Poskytuje informace o typech programů, které vysílají další stanice se službou Radio Data System jiných sítí, než která je v daném okamžiku přijímaná. Při poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko DISPLAY MODE na dálkovém ovladači. Při každém stisknutí tlačítka se zobrazované informace změní následujícím způsobem: PS PS (Programová služba): Při vyhledávání se objeví indikátor PS a pak se zobrazí názvy stanic. Pokud stanice nevysílá žádný signál, na displeji se zobrazí NO PS. PTY (Typ programu): Při vyhledávání se zobrazí indikátor PTY a dále typ vysílaného programu. Nedochází-li k vysílání signálu, zobrazí se NO PTY. RT (Radio Text): PTY Vypnuto RT Při vyhledávání se objeví indikátor RT a pak se zobrazí textové zprávy vysílané danou stanicí. Pokud stanice nevysílá žádný signál, na displeji se zobrazí indikace NO RT. Poznámky: Pokud se hledání najednou zastaví, na displeji se nezobrazí indikátor PS, PTY a RT. Některé speciální znaky a symboly se nemusejí zobrazit správně. (Nelze zobrazit písmena s diakritickými znaménky. Písmeno A může například znamenat Å, Ä, Ã, Á, À nebo Â.) Poznámky: V pásmu AM (MW) není služba Radio Data System k dispozici. Některé stanice FM signály Radio Data System nevysílají. Služby systému Radio Data System se také u různých stanic mohou lišit. Podrobnosti o místních službách systému Radio Data System získáte od místních rozhlasových stanic. Pokud naladěná stanice nevysílá signály systému Radio Data System správně nebo pokud je signál slabý, nebude systém pravděpodobně fungovat správně. 16

21 Vyhledávání programů pomocí kódů PTY Jednou z výhod služby Radio Data System je, že zadáním kódu PTY můžete v předvolených kanálech vyhledávat určitý druh programu (viz strany 14 a 15). Vyhledávání programu pomocí kódů PTY Než začnete, mějte na paměti... Chcete-li vyhledávání přerušit, stiskněte kdykoli během procesu hledání tlačítko PTY SEARCH. Následující kroky je nutno provést v časovém limitu. Pokud se nastavování zruší před dokončením, začněte znovu od kroku 1. 1 Během poslechu stanice FM stiskněte tlačítko PTY SEARCH. Na displeji bude blikat indikátor PTY SELECT. 2 Stiskněte tlačítko PTY9 nebo (PTY, dokud se požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji, zatímco bliká indikátor PTY SELECT. Každým stisknutím tlačítka se kódy PTY mění takto: NONE NEWS AFFAIRS INFO (Informace) SPORT EDUCATE (Vzdělávání) DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M (Hudba) ROCK M (Hudba) EASY M (Hudba) LIGHT M (Hudba) CLASSICS OTHER M (Hudba) WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATION M (Hudba) OLDIES FOLK M (Hudba) DOCUMENT TEST ALARM (zpět na ačátek) Podrobnosti o jednotlivých kódech PTY naleznete v pravém sloupci. 3 Pokud je na displeji stále zobrazen kód PTY zvolený v předchozím kroku, znovu stiskněte tlačítko PTY SEARCH. Při vyhledávání se na displeji střídavě zobrazuje zvolený kód PTY a indikátor SEARCH. Přijímač začne prohledávat 30 předvolených stanic v pásmu FM. Nalezne-li zvolenou stanici, naladí ji. Chcete-li pokračovat ve vyhledávání po prvním přerušení Stiskněte znovu tlačítko PTY SEARCH, dokud indikátory na displeji blikají. Není-li žádný program nalezen, na displeji se zobrazí indikátor NOT FOUND. Popis kódů PTY NEWS: AFFAIRS: INFO: SPORT: EDUCATE: DRAMA: CULTURE: SCIENCE: VARIED: POP M: ROCK M: EASY M: LIGHT M: CLASSICS: OTHER M: WEATHER: FINANCE: Zprávy. Publicistický program s doplňujícími informacemi ke zprávám - diskuse nebo analýzy. Užitečné informace v nejširším smyslu. Program zaměřený na sport ze všech hledisek. Vzdělávací programy. Veškeré rozhlasové hry a seriály. Programy zaměřené na různé aspekty národní nebo regionální kultury včetně jazyka, divadla atd. Programy věnované přírodním vědám a technice. Programy založené zejména na mluvené řeči, jako například kvízy, skupinové hry a rozhovory. Současná komerční populární hudba. Rocková hudba. Současná moderní hudba označovaná jako lehká. Instrumentální hudba, vokální a sborová díla. Provedení významných orchestrálních děl, symfonií, komorní hudby atd. Hudba, která se nehodí do žádné z ostatních kategorií. Zprávy o počasí a předpovědi. Zprávy z burzy, obchodní zprávy atd. CHILDREN: Programy zaměřené na mladé posluchače. SOCIAL: RELIGION: PHONE IN: TRAVEL: LEISURE: JAZZ: COUNTRY: NATION M: OLDIES: Programy o sociologii, historii, geografii, psychologii a společenském dění. Náboženské programy. Posluchači vyjadřují své názory buď telefonicky, nebo ve veřejné diskusi. Cestovní informace. Programy o trávení volného času. Jazzová hudba. Country hudba, založená na tradici amerického jihu. Současná populární hudba z jiných jazykových oblastí v původním jazyce. Klasická populární hudba takzvaného zlatého období. FOLK M: Folková hudba vycházející z hudební tradice určitého národa. DOCUMENT: Programy o skutečných událostech vytvořené v investigativním stylu. TEST: ALARM: NONE: Vysílání pro zkoušku nouzového vysílacího zařízení nebo přístroje. Oznámení o mimořádných situacích. Typ programu není k dispozici, program není definován nebo jej lze obtížně zařadit do určitého typu. Česky Klasifikace kódů PTY se mohou u některých stanic v pásmu FM lišit od výše uvedeného seznamu. 17

22 Příjem rozhlasového vysílání Česky Automatické přepnutí na vybraný program vysílání Další užitečnou službou systému Radio Data System je funkce Enhanced Other Networks. Umožňuje přijímač dočasně přeladit na program vysílání podle vašeho výběru (TA, NEWS nebo INFO) z jiného zdroje, s výjimkou následujících případů: Posloucháte-li stanici bez systému Radio Data System všechny stanice v pásmu AM (MW) a některé stanice v pásmu FM. Pokud naposledy přijatá stanice FM nezahrnuje systém Radio Data System. Přijímač je v pohotovostním režimu. Než začnete, mějte na paměti... Funkci Enhanced Other Networks lze používat jen u předvolených stanic v pásmu FM. Funkci Enhanced Other Networks můžete používat při poslechu libovolného zdroje. Chcete-li však použít tlačítka ovládání systému Radio Data System na dálkovém ovladači, musí být dálkový ovladač v režimu ovládání tuneru (viz strana 31). Pokud je aktuální zdroj jiný než FM PŘÍPAD 3 Pokud začne stanice vysílat zvolený program během poslechu jiného zdroje než FM: Jestliže některá stanice vysílá nebo začne vysílat program, který jste zvolili, přijímač na ni automaticky přeladí. Indikátor přijímaného typu programu začne blikat. Po ukončení programu se přijímač vrátí k předchozímu zvolenému zdroji, ale stále zůstává v pohotovostním režimu funkce Enhanced Other Networks. Indikátor přijímaného typu programu přestane blikat a zůstane rozsvícený. Ukončení poslechu programu zvoleného pomocí funkce Enhanced Other Networks Stiskněte tlačítko TA/NEWS/INFO. Indikátor typu programu (TA/NEWS/INFO) přestane blikat a zůstane rozsvícený. Přístroj přejde do pohotovostního režimu funkce Enhanced Other Networks a vrátí se k předchozímu zvolenému zdroji. Opakovaně stiskněte tlačítko TA/NEWS/INFO, dokud nevyberete požadované typy programů. Při každém stisknutí tlačítka se typ programu změní a na displeji se rozsvítí odpovídající indikátor. TA TA: Vypnuto NEWS NEWS: Zprávy. INFO TA/NEWS/INFO TA/NEWS Informace o dopravě ve vaší oblasti. INFO: Užitečné informace v nejširším smyslu. TA/INFO NEWS/INFO Pokud stanice vysílá nouzový signál ALARM (nebo signál TEST): přijímač se automaticky přeladí na tuto stanici. Při příjmu nouzového signálu se na displeji zobrazí indikátor ALARM. Signál TEST slouží k testování nouzového signálu ALARM. Simuluje proto stejnou funkci systému jako nouzový signál ALARM. Pokud je aktuální zdroj FM PŘÍPAD 1 Začne-li aktuálně naladěná stanice vysílat program, který jste zvolili: Přijímač pokračuje v příjmu stanice, ale indikátor přijímaného typu programu začne blikat. Když program skončí, indikátor přijímaného typu programu přestane blikat a zůstává rozsvícený, ale přijímač zůstává v pohotovostním režimu funkce Enhanced Other Networks. PŘÍPAD 2 Pokud posloucháte stanici FM a jiná stanice FM začne vysílat vybraný program: Přijímač se automaticky přeladí na tuto stanici. Indikátor přijímaného typu programu začne blikat. Po skončení programu se přijímač vrátí k předchozí zvolené stanici, ale stále zůstává v pohotovostním režimu funkce Enhanced Other Networks. Indikátor přijímaného typu programu přestane blikat a zůstane rozsvícený. Poznámky: Data funkce Enhanced Other Networks vysílaná některými stanicemi nemusí být s tímto přijímačem kompatibilní. Při poslechu programu naladěného pomocí funkce Enhanced Other Networks můžete k ovládání tuneru používat pouze tlačítka DISPLAY MODE a TA/NEWS/INFO. Při poslechu programu naladěného pomocí funkce Enhanced Other Networks nelze změnit zdroj ani stanici. Chcete-li je změnit, vypněte nejprve stisknutím tlačítka TA/NEWS/INFO funkci Enhanced Other Networks. UPOZORNĚNÍ: Pokud se nepravidelně střídá stanice naladěná pomocí funkce Enhanced Other Networks a aktuálně zvolený zdroj, vypněte funkci Enhanced Other Networks opakovaným stisknutím tlačítka TA/NEWS/INFO. Pokud tlačítko nestisknete, bude nakonec přijímána aktuálně naladěná stanice a jeden z indikátorů TA/NEWS/INFO blikajících na displeji zmizí. 18

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ CONTO 10/0 MENU ENTE AUDIO/VIDEO ECEIVE X-8032VS A/V CONTO ECEIVE 1 4 7/P 2 3 5 6 8 9 0 +10 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZO!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze

Více

AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР

AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР STANDBY STANDBY/ON TUNING PRESET INPUT ATT FM MEMORY AUDIO/VIDEO RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AMPLITUNER AUDIO/VIDEO AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK АУДИО/ВИДЕО РЕСИВЕР RX-7022RSL A/V RECEIVER CATV/DBS VCR

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55 AV Receiver Model SA-XR Obsah Návod k obsluze Vážený zákazníku Děkujeme vám za důvěru ve značku Panasonic. Před zapojením a použitím receiveru si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50

HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50 1 HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM PHILIPS MC 70/50 OBSAH Všeobecné informace.... str. 1. Přípravné práce...... str. 3. Ovládací prvky... str. 6. Základní funkce. str. 9. Měnič CD. str. 15. Tuner. str. 20. Magnetofon......

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více