Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR"

Transkript

1 Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební výroby je od roku 2000 trvale příznivá. Na otázku jak by se měla vyvíjet do roku 2015 se pokusili najít odpověď autoři publikace. Kolektiv autorů byl tvořen specialisty různých profesí a specializací jako jsou manageři, stavební inženýři, architekti, ekonomové, specialisté z oblasti ekologie, techniky, technology a řady dalších oborů. Nebyla to jednoduchá úloha, protože v období permanentních změn vnějšího prostředí nelze s jistotou prognózovat vývoj v poměrně dlouhém časovém úseku. Je mnoho faktorů, které budou působit na českou ekonomiku a jejich dopady budou ovlivňovat stavebnictví. Stojíme na prahu ekonomických reforem, připravujeme se na vstup do eurozóny, skončí přechodné období omezující volný pohyb pracovní síly, budou se postupně vyrovnávat ceny vstupů do stavebnictví s úrovní starých zemí EU. Dojde ke změně struktury finančních zdrojů především u veřejných zakázek. Prostředky z privatizace budou muset být nahrazeny jinými. Předpokladem pro budoucnost je osvojení si způsobu realizace PPP projektů a účelné čerpání fondů EU. Dopad budou mít i rozhodnutí Evropské komise v oblasti ekologie, legislativy, norem a dalších. Jedním z nejrizikovějších faktorů bude kapacita kvalifikované pracovní síly. Obor budou významnou měrou ovlivňovat inovace, věda a výzkum. Strategie vychází z analýzy odvětví v jeho jednotlivých sektorech, z vývoje podnikatelského prostředí, a to i v kontextu evropského stavebnictví. Vytyčuje tendence v profilujících směrech výstavby, perspektivy odvětví a jeho rozvojové šance. Bilancuje rozsáhlou poptávku, která představuje velký zásobník práce, shrnuje možná rizika vývoje a stanovuje priority a cíle strategického rozvoje stavebnictví. Věříme, že publikace Strategie vize stavebnictví do roku 2015 má dobré předpoklady stát se zdrojem informací o možnostech a předpokladech úspěšného rozvoje českého stavebnictví a základním východiskem diskuse odborné veřejnosti k dalšímu vývoji celého stavebnictví. Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Ing. František Glazar ředitel ÚRS PRAHA, a.s.

2

3 Obsah 1. ÚVOD 5 2. Analytická východiska strategie 8 2. a) Postavení a úloha stavebnictví v ekonomice 8 2. b) Základní charakteristiky vývoje odvětví stavebnictví 9 Produkce 9 Zaměstnanost 10 Organizační struktura 11 Zahraniční kapitál 12 Struktura stavební produkce v letech Veřejné zakázky 14 Stavebnictví v regionech 14 Ceny stavebních prací c) Trh nemovitostí d) Výroba stavebních hmot vazba na stavebnictví 20 Struktura průmyslu výroby stavebních hmot 20 Surovinová základna vybraných oborů 22 Perspektivy a nové směry e) Segmenty stavební produkce a jejich vývoj v letech Bytová výstavba 25 Kvalita bytů 26 Domovní a bytový fond 27 Skladba rodin, domácností a bytů 28 Socioekonomická problematika bydlení 28 Obsluha území a jeho technická vybavenost 28 Dopravní infrastruktura 29 Památkové objekty f) České stavebnictví v kontextu evropského stavebnictví g) Podnikatelské prostředí 35 Kultivace podnikatelského prostředí 35 Legislativní prostředí v oblasti výstavby a stavebnictví 36 Příprava průmyslových zón 40 Investiční pobídky 40 Technická normalizace, jakost a zkušebnictví 41 Pojištění ve stavebnictví Faktory dynamiky stavebnictví v dalším období (10-15 let), perspektivy odvětví, rozvojové šance a) Faktory společenské objednávky a poptávky po stavební produkci 44 Demografický vývoj 44 Interakce klimatických změn a stavební výroby 44 Životní styl a stavebnictví b) Tendence v profilujících směrech výstavby 47 Bytová výstavba 48 Dopravní infrastruktura 51 Inženýrské stavby 54 Památkové objekty 57 Práce v zahraničí 58

4 3. c) Trh práce - lidský činitel 59 Pracovní síly a jejich kvalifikace 59 Cena pracovní síly a migrace 61 Motivace d) Problémové okruhy stavebního podnikání e) Služby ve stavebnictví 64 Služby zákazníkovi 64 Nové formy financování a realizace staveb 65 Projektování a konzultační činnosti 67 Výkon funkce architekta f) Organizační struktura 69 Orientace a specializace podnikatelských subjektů 69 Malé a střední podniky (MSP) v českém stavebnictví g) Vstupy do stavebnictví 71 Materiály, doprava, energie a paliva 71 Ceny nemovitostí a dostupnost pozemků h) Fondy Evropské unie i) Informační a komunikační technologie ve stavebnictví (ICT) 74 Uplatnění ICT ve stavebnictví 74 Klasifikace a číselníky v ICT ve stavebnictví j) Inovace výzkum vývoj 79 Strategie výzkumu 79 Řízení a organizace výzkumu 80 Priority pro vědu a výzkum 82 Vývojové tendence ve stavebním procesu k) Architektura a urbanismus strategie, vize stavebnictví pro další období a) Východiska pro strategii 89 Makroekonomický rámec 89 Hlavní souvislosti vývoje stavebnictví 89 Stav a možnosti použití potřebných finančních zdrojů 90 Analýza pro budoucnost SWOT b) Kvantifikace poptávky ve vybraných oborech 92 Bilanční úvaha c) Rizika a omezení rozvoje d) Priority a cíle strategického rozvoje stavebnictví e) Vize stavebnictví 102 Podkladové materiály pro Strategii stavebnictví 105 Seznam spolupodílejících se organizací 107 4

5 1. ÚVOD Strategie stavebnictví srpen 2007 Formulace odvětvové strategie představuje stanovení cílů a cest vedoucích k jejich dosažení ve složitém a dynamickém prostředí politickém, ekonomickém a sociokulturním, které působí mnoha vlivy na jeho výkonnost a efektivnost. Musí vycházet nejen ze stávajícího stavu, ale i z analýzy dlouhodobých časových řad, tedy z uplynulého vývoje hledat příčiny úspěchů i nedostatků. Součástí strategie odvětví je také analýza citlivosti odvětví na vývoj národního hospodářství (a při prohlubujícím se zapojení do mezinárodní spolupráce a nadnárodních seskupení také na vývoj EU a dalších relevantních aktérů světového trhu). Musí reagovat na vývoj těch vědeckých a technických poznatků, které mohou významným způsobem dlouhodobě ovlivnit fungování a chod stavebnictví. Podstatný je také vliv výrobních i nevýrobních činitelů (v dané etapě a z toho plynoucích změn v žádoucím objemu a struktuře prací) na možnou orientaci odvětví, jeho výkonnost a konkurenceschopnost pracovních sil, kapitálu, know how, ale také měnící se objem a struktura poptávky v důsledku rostoucích/klesajících příjmů či zadluženosti obyvatelstva/územních celků/státu. Na stavebnictví působí i změny ekonomických faktorů (daňové soustavy, očekávaného vývoje cen pozemků, úvěrů, cen vstupů, růst/pokles nákladů i cen výsledného produktu). Rostoucí vliv mají omezení způsobená vyčerpáním zdrojů, ekologickými důsledky výrobní činnosti apod. Vzhledem k obslužnému charakteru odvětví stavebnictví je třeba vycházet ze strategií vyšších stupňů (národního hospodářství dané země, ale i jiných zemí, s nimiž je hospodářsky propojeno, EU, a pod), které reflektují regionální, kontinentální nebo i celoplanetární limity, zlomy či potřeby změn. Kvalita stavebních fondů, stejně jako potřeba dosažení srovnatelné úrovně vybavenosti stavebními fondy s vyspělými zeměmi, patří rovněž mezi parametry, jež významně ovlivňují volbu strategie. Pro evropské stavebnictví jsou významnou orientací především vytýčené cíle, ale i cesty, obsažené ve strategických dokumentech obecných (Lisabonská strategie) i speciálních (Evropská technologická platforma pro odvětví stavebnictví do r.2030). Strategie není pouze lineární prodloužení vývoje za období několika posledních let. Proces přípravy, aktualizace programových záměrů a stanovení cílů Strategie vychází především z podnětu podnikatelské sféry, reprezentované Svazem podnikatelů ve stavebnictví za plné podpory a součinnosti dalších orgánů a organizací zainteresovaných do problematiky stavebnictví, ať již jde o orgány státní správy, představitele teoretické fronty, výzkumných pracovišť, vysokých škol, poradenských a dalších organizací. Snahou je vytvoření konsensuálně pojímaného dokumentu na bázi širokého partnerství. Subjekty angažované při zpracování Strategie si uvědomují význam vzniku a uplatnění vizí ve stavebnictví, tj. poznání a vymezení příčin, trendů a možného budoucího vývoje odvětví, vytýčení jeho cílů, priorit a nástrojů při jejich promítání do praktické politiky, ale i rizika a možná ohrožení. Podnětem jsou i strategické dokumenty Evropské unie, ke kterým se Česká republika připojila, i příklady řady zemí Evropské unie, kde strategie a strategické řízení mají významnou úlohu v systému správy země. Stavebnictví je možno zařadit mezi pilíře rozvoje české ekonomiky. Vytváří díla dlouhodobé životnosti a zajišťuje tak kromě hmotného výrobního procesu i přínos kulturní a architektonický, který je významnou součástí národního duševního výkonu s velkým estetickým, sociálním a ekologickým dopadem. Proto je pro stavebnictví nastolení strategických problémů a volby jejich řešení včetně vytýčení priorit nezbytným úkolem. Vyplývá to i z jeho vazby na řadu dalších odvětví a multiplikačních účinků, které jsou v předkládané Strategii souhrnně vyhodnoceny. 5

6 Strategie stavebnictví je dokument, který formuje pro delší časový horizont přístup k rozvoji oboru. Využívá poznatků základních koncepčních dokumentů ČR i EU zpracovaných do roku Zpracování takto široce pojatého dokumentu vychází rovněž z informační základny a z poznatků, které byly shromážděny v průběhu více jak 10 let v rámci činnosti MPO v této oblasti. Jedná se jak o koncepční materiály, tak rozsáhlé datové soubory z oblasti výstavby a stavebnictví. Strategie předpokládá, že v souvislosti se začátkem programového období Evropské unie na léta budou základní rozvojové programové dokumenty aktualizovány zejména pro přístup k čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů. Předkládaný dokument vychází z analýzy vývoje a stavu hospodářského a technického rozvoje odvětví a charakteristik jeho slabých a silných stránek. Stavebnictví přitom chápe a prezentuje v jeho širších souvislostech a návaznostech, zejména potom ve vazbě na urbanistiku a výstavbu. Stanovuje hlavní priority, z nichž vyplývají úkoly zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti odvětví v podmínkách tuzemského a evropského stavebního trhu, přeměnu ve znalostní odvětví, respektující zásady udržitelného rozvoje. Smyslem je, aby Strategie byla nejen zdrojem potřebných informací, ale byla i podnětem pro odbornou diskusi a vznik dalších námětů při hledání způsobů realizace vytýčených cílů i odvrácení možných rizik. Kolektiv autorů předkládá formulaci jednotlivých složek ovlivňujících faktory dalšího rozvoje stavebnictví, které budou zdrojem námětů i pro upřesnění dalšího zaměření aktivit odvětví jakožto celku i jeho jednotlivých dílčích částí. Naznačuje cesty k dosažení strategických cílů a poskytuje východiska a základní rámce pro vypracování programů a způsobů jejich naplnění. Strategie není plánování budoucnosti, jejím smyslem je nacházení optimálních způsobů realizace rozvoje odvětví při využití nabízejících se rozvojových příležitostí, ale i uvědomění si možných rizik a omezení. Nezabývá se všemi problémy či nedostatky. Z provedené analýzy vyvozuje faktory ovlivňující postavení a rozvoj odvětví. Strategie počítá se synergií prioritních oblastí konkurenceschopnosti české ekonomiky, kterými jsou institucionální prostředí, zdroje financování, infrastruktura, lidské zdroje, výzkum, vývoj, inovace. Rozvoj stavebnictví se musí zaměřit na prorůstová opatření směřující k oborům a službám s vysokou přidanou hodnotou, při aktivnějším využívání výsledků výzkumu a vývoje. Strategie sleduje využití stávajících konkurenčních výhod a jejich dalšího prohloubení při naplňování strategických cílů a vizí ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. 6

7 Výrobci a obchod stavebních materiálů výrobků Technické, technologic. normy Požadavky EU, směrnice -zkušebnictví Trh s realitami, develop. Profesní, podnikatelské svazy, sdružení, komory Trh práce, vzdělávání ve stavebnictví + motivace Demograf. vývoj obyvatelstva Věda výzkum, inovace ICT, komunikační a informační technologie Stavebnictví -stavební firmy -živnosti -obyvatelstvo Finance -Státní rozpočet - Fondy EU Stát -Strategie ekonomiky ČR - inform. společnost, - znalostní ekonomika - ekologie - energetika, úspory - legislativa - veřejné zakázky - bytová politika - dopravní politika - exportní strategie - podpora -zahr. investic - financ. st. zakázek Investoři -veřejní - PPP - soukromí - zahraniční Služby pro stavebnictví - leasing, - pojištění, -architekti, - projekce Dodavatelé, obchodníci, leasing. firmy stavebních strojů, mechanizmů, technol. zařízení 7

8 2. Analytická východiska strategie Strategie si klade za cíl analyzovat uplynulý vývoj odvětví v kontextu politických a hospodářských trendů, ale i změn či zlomů, k nimž ve vývoji země docházelo v uplynulých desetiletích, a které mnohdy rozhodujícím způsobem ovlivnily současný stav, velikost, výkonnost a charakter tohoto odvětví Každá strategie stanoví vždy cíle cesty jejich dosažení, avšak s přihlédnutím k existujícím a neustále se měnícím podmínkám okolí, pro něž činnost odvětví představuje finální službu.hodnotově jde o vztahy, charakterizované odvětvovými údaji input-output v rámci národního hospodářství, ty však představují jen souhrnné ekonomické charakteristiky, které jsou peněžním výsledkem aktivit daného období. Věcně se jedná o tisíce staveb různé velikosti, charakteru, délky výstavby, významu, nároků na jejich životnost, estetické a funkční vlastnosti a ekonomickou efektivnost jejich dlouholetého užívání. Výsledky odvětví jsou dosahovány nesmírně komplikovaným systémem hmotných, energetických, informačních, finančních, technických, obchodních, ale také lidských a dalších vztahů a procesů - v dynamicky se vyvíjejících podmínkách, s trvale se měnícími potřebami národního hospodářství, jednotlivých odvětví, regionů, měst i individuálních investorů. O úspěchu rozhoduje trh, který nezná budoucí požadavky na stavební práce, ale jehož funkcí je hodnotit v daném okamžiku výsledný výkon/produkt. Většina operací se odehrává na tisících staveb a ve stovkách výroben. Materiálové a finanční toky stejně jako potřebné lidské a informační zdroje i výsledný produkt se realizují na příslušných trzích. Výsledný produkt odvětví vytváří tisíce podniků různé velikosti a desetitisíce drobných individuálních řemeslných firem.. 2. a) Postavení a úloha stavebnictví v ekonomice Stavebnictví v České republice patří mezi hlavní národohospodářská odvětví a je možno je zahrnout mezi hlavní pilíře zajišťující ekonomický rozvoj s výrazným dynamizujícím faktorem ekonomiky. V současné době vytváří 7 % hrubé přidané hodnoty a zaměstnává kolem 9 % osob pracujících v civilním sektoru. Stavebnictví je významným spotřebitelem energií, materiálů a výrobků. Důsledkem jeho činnosti jsou i dopady na životní prostředí, a proto má pro toto odvětví mimořádný význam dodržování zásad udržitelného rozvoje. Stavebnictví má do značné míry národní a regionální charakter, v národním měřítku je převážně soběstačné a jako odvětví je značně diverzifikované. Po věcné stránce je hlavním tvůrcem budov a staveb, které jsou jednou z hlavních součástí investic v celé ekonomice. V průběhu transformace centrálně plánované ekonomiky na moderní tržní ekonomiku prokázalo české stavebnictví rychlou adaptací na měnící se poptávku svoji životaschopnost. Pružně reagovalo na nároky na vyšší kvalitu stavebních prací, stejně jako na náročnější architektonické řešení staveb. Důkazem je překonání krize, která nastala v prvních letech transformace. České stavebnictví si po transformaci našlo podobnou strukturu, jakou má v zahraničí. Vytvořila se přirozená hierarchie malých, středních a velkých firem, odpovídající struktuře poptávky. Každá z nich si našla své místo na stavebním trhu. Stavební podniky v ČR si osvojily nejnovější technologie a disponují nejmodernější technikou, kromě jiného i díky tomu, že zejména v největších z nich mají významné majetkové podíly zahraniční subjekty. České stavebnictví je schopné vytvářet stavební fondy vysoké kvality. Stavebnictví je rovněž odvětvím s výrazným vlivem na zaměstnanost v celé ekonomice. 8

9 Ukazatel M.j Stavební práce S mld.kč b.c 311,2 346,8 394,3 422,7 463,1 Index (předchozí rok=100) % s.c. 102,60 108,90 109,7 104,2 106,6 Podíl stavebnictví na tvorbě HDP % 6,2 6,4 6,5 6,6 6,2 Zaměstnanost ve stavebnictví tis.osob 425,2 438,7 435,6 458,5 438,9 Podíl na celkovém počtu prac.nh % 9,10 9,30 9,2 9,6 9,1 Index cen staveb.prací % předch. rok= ,70 102,20 103,7 103,0 102,0 Stavebnictví má ve své produkční činnosti řadu vazeb na jiná odvětví, jakožto na dodavatele potřebných surovin, výrobků, energií, služeb a pod. Podle rozsahu těchto vazeb, tj. konkrétní poptávky a také rozsahu své vnitroodvětvové kooperace, dochází v produkci stavebnictví k větším či menším vyvolaným zakázkám vůči dodavatelům a při růstu produkce subdodavatelů k významnému multiplikačnímu efektu. Kvantifikace multiplikátorů vychází z údajů Národních účtů ČSÚ. Příslušný multiplikátor je vyjádřen ve vztahu k jednotce dané produkce a pro odvětví stavebnictví se dlouhodobě pohybuje v úrovni 3,2 3,3. Znamená to konkrétně, že každá realizovaná 1 mld. Kč stavební produkce, např. v podobě stavebních investic, vyvolávala v daných letech (včetně transformační role zahraničního obchodu) i celkový nárůst produkce (hrubého obratu) v národním hospodářství ve výši 3,2 3,3 mld. Kč. To lze pak ze širšího národohospodářského hlediska brát jako určitou informaci o tom, k jakému zvýšení celkové produkce v národním hospodářství dojde, zvýší-li se v určitém větším rozsahu i stavební investice. Prostřednictvím veřejných stavebních zakázek lze výrazně ovlivnit ekonomický růst a zaměstnanost a tato role stavebnictví může být v rámci hospodářské politiky spolehlivě využívána. Konkrétně se mezi sledovanými odvětvími české ekonomiky z tohoto celkového multiplikačního, resp. konjunkturně-stimulačního pohledu, nachází stavebnictví na místě. Jestliže se však příslušné propočty provádí jen ve vztahu k tuzemským dodávkám pro výrobní spotřebu (tzn. po vyloučení mezispotřeby z dovozu), pak je stavebnictví ve vyvolávaném efektu v porovnání s ostatními obory hospodářství jednoznačně na prvním místě, má největší přímý a bezprostřední vliv na tuzemskou produkci. 2. b) Základní charakteristiky vývoje odvětví stavebnictví Produkce Objem stavební produkce v prvních letech ekonomické transformace národního hospodářství dramaticky poklesl jako důsledek rozpadu dřívějšího systému centrálně řízeného investičního rozvoje a systému centrálně řízených dodavatelsko odběratelských vztahů a zasáhl i období vzniku samostatné České republiky: v roce 1993 objem produkce dosáhl dna poklesu, když se proti roku 1990 snížil téměř o -20 %, resp. proti roku 1992 téměř o -10 %, 9

10 další období, do konce roku 1999, lze označit za období postupného oživování investičního a stavebního trhu, v němž se střídala léta růstu, 1994 až 1996, s léty stagnace, resp. poklesu, 1997 až 1999, objem produkce však nedosáhl ani tehdy úrovně roku 1990, rokem 2000 začalo období prosperity odvětví, která se projevila setrvalým reálným růstem objemu produkce, který, včetně letošního roku, trvá v nepřetržité řadě již sedmý rok a jehož tempa růstu předstihují tempa dosažená v řadě členských zemí Evropské unie i průměr unie jako celku. Reálný nárůst objemu produkce za dobu trvání České republiky dosáhl 40 až 54 % a vzhledem k tomu, že počet osob činných ve stavebnictví se v podstatě nezměnil byla hlavním faktorem růstu objemu produkce produktivita práce. Stavební produkce a její vývoj BĚŽNÉ CENY objem v mld. Kč meziroční změna v % 259,7 +9,3 295,7 +13,8 311,2 +5,2 346,8 +11,4 394,3 +13,7 422,7 +7,2 463,1 +9,5 SROVNATELNÉ CENY meziroční reálná změna v % +5,3 +9,6 +2,5 +8,9 +9,7 +4,2 +6,6 Na celkovém objemu stavebních prací se většinou podílely stavební podniky s 20 a více zaměstnanci, a to přes klesající tendenci jejich podílu: na konci předchozí dekády, tj. v roce 2000, byl na úrovni tří čtvrtin, v dalších letech se snížil na cca 70 %, v roce 2005 pod tuto hranici a za rok 2006 dosáhl cca dvou třetin. Stavební produkce podle velikosti podniků Podíl na produkci v % podniky s 19 a méně zaměstnanci podniky s 20 a více zaměstnanci 25,7 74,3 26,4 73,6 27,3 72,7 29,0 71,0 29,4 70,6 31,2 68,8 30,7 69,3 Zaměstnanost Průměrný počet osob pracujících ve stavebnictví překračoval od 70. let 400 tisíc osob. V období dosavadního trvání samostatné České republiky, tj. v letech 1993 až 2006, nedoznal podstatnějších změn. S výkyvy se pohyboval mezi cca 430 až 480 tisíci osobami: k nárůstu došlo přibližně po polovině 90. let, následoval pokles zejména v roce 1999 na úroveň cca 430 tis. osob až do roku 2004, aby v roce 2005 došlo ke zvýšení o cca 23 tis. osob na 458,5 tisíc, tj. přibližně na úroveň roku V roce 2006 pak počet pracujících ve stavebnictví koncem roku dosáhl úrovně 437,9 tis. osob. V těchto číslech není vyjádřen vliv šedé ekonomiky a problémem je rovněž vyjádření zaměstnanosti v malých firmách. Počet dělníků na stavebních pracích se pohybuje v současné době přibližně na dvou třetinách celkového počtu zaměstnanců. Ve stavebnictví působí tisíc zahraničních pracovníků, kteří ne vždy jsou vykazováni v počtech zaměstnanců sledovaných statistkou. 10

11 Na celkovém počtu pracovníků v národním hospodářství se počet osob působících ve stavebnictví pohyboval kolem 9 %, což je významný podíl. Počet pracovníků ve stavebnictví Počet osob pracujících ve stavebnictví v tisících 455,4 9, , ,8 Podíl z osob pracujících v národním hospodářství v % ,2 439,0 428,4 435,6 438,6 435,6 8,8 Pro zaměstnanost ve stavebnictví jsou charakteristická tři specifika: 9,3 9,3 9,0 9,1 9,3 9,2 457,5 9,6 437,9 nízký podíl pracovníků se statutem zaměstnance, přibližně 64 %, což je výrazně nejméně ze všech odvětví a výrazně pod celkovým průměrem vysoký podíl osob samostatně výdělečně činných, tj. podnikatelů ( sebezaměstnaných ); nízký silně podprůměrný podíl žen, přibližně 8,4 %. Organizační struktura Změny v organizační struktuře lze považovat za nejvýznamnější změny, ke kterým v odvětví stavebnictví v období trvání samostatné České republiky došlo. Mezi podstatné změny organizační struktury patří skutečnost, že oproti roku 1993 se na konci roku 2006: zvýšil se počet registrovaných ekonomických subjektů s převažující stavební činností o 60 %, více než trojnásobně se zvýšil počet registrovaných obchodních společností, převážně společností s ručením omezeným a v případě největších firem akciových společností. Ekonomické subjekty zapsané v Registru organizací k k počet % počet % Subjekty s převažující stavební činnosti (OKEČ 45) 13,7* 11,6* , ,0 Soukromé podnikající osoby ** - zapsaní v obchodním rejstříku Obchodní společnosti - akciové společnosti Družstevní organizace Státní podniky ,2. 3,3 0,2 0,3 0, ,2 1,0 6,7 0,3 0,2 0,6 Vysvětlivky k tabulace: * procento z registrovaných subjektů všech činností ** osoby podnikající podle živnostenského zákona Další zásadní změnou byla změna typu vlastnictví podniků a jejich sektorová příslušnost. Dominantního postavení dosáhly soukromé podniky, které během 1. poloviny 90. let (především v letech 1991 a 1992) nahradily dominantní postavení státních podniků. 9,1 11

12 Strukturální změny tohoto druhu v posledních letech proto rozlišují změny ve skladbě podniků podle institucionálních sektorů (zahrnuty jsou stavební podniky s 20 a více zaměstnanci): Skladba podniků s 20 a více zaměstnanci podle institucionálních sektorů počet % Nef.veř. p ,3 0,2 Nef.soukr.p. Pod zahr. k. Domácnosti Vysvětlivky zkratek: Nef. veř. p. nefinanční veřejné podniky Nef. soukr. p. nefinanční soukromé podniky Pod zahr. k. nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou Změny, které přinesla transformace české ekonomiky a privatizace, se promítly i do velikostní struktury podniků. Došlo k velmi výraznému zvýšení počtu malých a středně velkých podniků a ke snížení počtu největších podniků a ke snížení počtu jejich zaměstnanců. Velké podniky, i při malém počtu a nízkém podílu, však mají podstatný význam pro svůj relativně vysoký podíl na produkci, tržbách, a zaměstnanosti. Z vyššího podílu na produkci, resp. na tržbách, proti podílu na zaměstnanosti, také vyplývá nadprůměrná produktivita větších podniků s 250 a více zaměstnanci. Struktura stavebních podniků podle velikosti v roce 2006 Podniky s počtem zaměstnanců Počet Tržby Zaměstnanci procenta 19 a méně 20 až až a více z toho s 500 a více 97,5 2,2 0,2 0,07 0,026 26,5 25,8 13,4 34,3 26,4 27,8 37,0 14,3 20,9 14,2 Zahraniční kapitál Přímé zahraniční investice jsou považovány za jeden z nejefektivnějších faktorů působících pozitivně na rozvoj české ekonomiky. Stavebnictví jako odvětví se nejeví pro zahraniční investory jako příliš atraktivní. Do stavebnictví bylo z celkového objemu přímých zahraničních investic vloženo 23,4 mld. Kč, tj. 1,8 %. Přesto znamenají zahraniční investice do českého stavebnictví významný přínos. Zahraniční kapitál ve stavebnictví pochází především z členských zemí Evropské unie. Zahraniční investice do stavebnictví jsou umístěny především do největších stavebních společností se sídlem v ČR a lze konstatovat, že v průběhu privatizace a dalšího formování nabídky ze strany českého stavebnictví získaly zahraniční investorské subjekty majoritní většinu ve všech největších českých stavebních společnostech. Významné jsou stavební podniky pod zahraniční kontrolou z hlediska jejich rostoucího počtu a podílu na produkci i zaměstnanosti (136 podniků s cca 60 mld. stavební produkce) vyšší produktivity práce, která přesahuje celkový průměr podniků s 20 a více zaměstnanci o cca 60 % ,7 5,3 7,8 87,1 5,4 7,2

13 vyšší průměrné měsíční mzdy, která přesahuje celkový průměr o cca 40 %. Strategie stavebnictví srpen 2007 Podniky se zahraniční účastí jsou nejvýznamnějším nositelem inovačních změn a progrese. Struktura stavební produkce v letech Dominantní podíl na provedených stavebních pracích mají práce v tuzemsku. Jejich podíl se soustavně pohybuje na úrovni cca 98 až 99 procent s meziročními výkyvy v řádu desetin procentního bodu. Podíl prací provedených v zahraničí se tedy pohybuje na úrovni 1 až 2 procent. Výraznější trend se v podstatě neprojevil a vzhledem k absolutně malému rozsahu jsou výkyvy spíše ovlivněny realizací individuálních projektů. V porovnání s vyspělými zeměmi Evropské unie je podíl prací prováděných v zahraničí podniky se sídlem v České republice spíše nižší, je ale třeba brát v úvahu, že velcí evropští exportéři stavebních prací realizují svou zahraniční produkci převážně prostřednictvím svých dceřiných společností se sídlem v dané zemi. Nelze předpokládat, že by strategickým záměrem zahraničních většinových vlastníků byl vývoz stavebních prací do třetích zemí prostřednictvím stavebních společností se sídlem v ČR, a proto nelze ani předpokládat, že by v nejbližších letech došlo v tomto směru k výraznějšímu posunu v relaci mezi objemem prací provedených v tuzemsku a v zahraničí. České stavebnictví bude prioritně zaměřeno na tuzemský trh. Stavební práce procenta (celková produkce = 100) T 97,3 98,6 98,1 98,4 99,0 99,2 98,9 98,5 98,0 98,7 98,9 98,6 98,6 97,7 Z 2,7 1,4 1,9 1,6 1,0 0,8 1,1 1,5 2,0 1,3 1,1 1,4 1,4 2,2 Vysvětlivky: T stavební práce v tuzemsku Z stavební práce v zahraničí Vysokou převahu v tuzemské výstavbě má nová výstavba, včetně rekonstrukcí a modernizací (dále jen nová výstavba). Její podíl se pohyboval v druhé polovině 90. let těsně pod 80 procenty, v posledních sedmi letech, tj. od roku 2000, se snížil na úroveň kolem 75 procent. Zbývající část tuzemské produkce představovaly především opravy a údržba, jejichž podíl vzrostl z cca 20 % v druhé polovině 90. let na cca 25 procent v posledních letech. V porovnání se zahraničím je podíl oprav a údržby nižší, v některých případech výrazně. Nízký je i s ohledem na potřebný rozsah zlepšit zanedbanou údržbu existujících stavebních fondů, např. panelových bytových domů, zastaralé vybavení obytných domů, nedobrý stav pozemních komunikací, zejména silnic nižší třídy, mostů, historických památek ad. Podíl ostatních prací je dlouhodobě málo významný. Stavební práce struktura podle druhu výstavby procenta (práce v tuzemsku = 100) NV OÚ OP 70,7 27,4 1,8 72,8 24,8 1,1 78,3 20,0 1,7 78,3 20,3 1,4 79,8 19,1 1,1 78,3 20,8 0,9 78,5 20,9 0,6 75,6 23,7 0,7 75,6 23,7 0,7 74,4 24,6 1,0 73,5 25,5 1,0 73,7 25,2 1,1 74,0 24,7 1,2 76,5 23,0 0,6 Vysvětlivky zkratek: NV Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace OÚ Opravy a údržba OP Ostatní práce 13

14 Dlouhodobě mají na nové výstavbě výrazný podíl inženýrské stavby; jejich podíl vzrostl z 25 % v roce 1993 na více než 38 % v roce 2006, tj. růst cca o 13 %. V růstu podílu sice došlo ke dvěma výkyvům, v roce 1999 a 2001, přesto jde o jednoznačný růst, který byl dosažen především díky velkým vládním investicím do dopravní infrastruktury (výstavba dálnic a modernizace železničních koridorů). Význam inženýrských staveb ve směrové struktuře nové výstavby vyjadřuje převaha jejich podílu nad podílem velikostí druhého směru výstavby, tj. výstavby nebytových výrobních budov, která v roce 2006 dosáhla 19 bodů. Růstový trend, i když pozvolnější, byl také zaznamenán v bytové výstavbě, jejíž jednociferné podíly v letech 1994 až 1996, resp. minimum cca 7 % v roce 1995, vzrostly do roku 2006 na 20 %. Přibližně na stejné úrovni jako v prvních letech existence České republiky je v současné době podíl výstavby nebytových výrobních budov. Výrazně klesající trend podílu na nové výstavbě byl zaznamenán především ve výstavbě nebytových nevýrobních budov, která byla v roce 1993 nejsilnějším směrem výstavby s podílem 37 %. Od roku 1993 se její podíl snížil o celých 18 %. Boom na začátku 90. let představovala výstavba kancelářských budov pro finanční sektor, po jehož nasycení došlo jen k částečné kompenzaci, především výstavbou hypermarketů pro zahraniční obchodní řetězce. Druhým směrem výstavby, jehož podíl na nové výstavbě zaznamenal ve sledovaném období jednoznačný pokles, je vodohospodářská výstavba. Pokles podílu od roku 1993 byl relativně značný, do roku 2001 na méně než třetinu. Objemem, a tedy i podílem, je vodohospodářská výstavba dlouhodobě výrazně nejslabším směrem výstavby s odstupem za ostatními směry o 15 % a více. Struktura nové výstavby podle směrů procenta (nová výstavba = 100) Byt. bud. NbNv b. NbV b. Inž.stavby Vodoh.st ,2 25,0 33,3 32,2 2,3 13,3 21,1 26,3 36,3 3,0 15,5 18,7 28,5 35,1 2,2 15,3 19,7 28,7 33,9 2,4 15,4 19,4 27,5 35,6 2,1 15,0 16,4 33,7 33,7 1,2 15,5 17,0 30,4 35,8 1,3 17,3 16,2 29,5 35,4 1,6 18,6 18,5 22,5 38,9 1,5 18,7 17,0 21,6 41,2 1,5 20,1 18,9 21,2 38,5 1,5 Vysvětlivky: Nová výstavba včetně rekonstrukcí a modernizací NbNv b. nebytové nevýrobní budovy NbV b. nebytové výrobní budovy Veřejné zakázky V letech bylo dle zákona č. 199/1994 Sb. a 40/2004 Sb. realizováno veřejných zakázek. Stavebnictví se na jejich celkové ceně 299 mld. Kč podílelo 220 mld. Kč, tj. více než 73 %. Výše a struktura veřejných zakázek je pro podnikatelské stavební subjekty rozhodná. Profiluje a usměrňuje stavební kapacity jak po kvantitativní tak kvalitativní stránce. Stavebnictví v regionech Stavební díla jsou charakterizována tím, že jsou trvale vázána na místo, na němž se bezprostředně budují a kde jsou po dokončení používána, nelze je jako ucelené předměty přemísťovat. Uvedená skutečnost je hlavní příčinou rozdílů mezi místem realizace stavební produkce a místem sídla stavebního podniku, i když v podmínkách ČR nejde o výrazné vzdálenosti. 14

15 Stavební podniky, kromě toho, že realizují svojí produkci ve vzdálenějších regionech od sídla podniku, mají, a to zejména velké stavební podniky, řadu místních jednotek umístěných v regionech (krajích) mimo sídlo podniku, kde mají umístěnou svoji výrobní základnu a zaměstnávají osoby žijící v daném regionu. To vše zvýrazňuje regionální rozměr stavebnictví. Počet podniků působících v jednotlivých krajích má v období 1998 až 2004 rostoucí trend, v posledních dvou letech však jejich počet klesá s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny. Největší nárůst působících podniků byl zaznamenán v Praze a to o 162 podniků. Druhý nejvyšší nárůst působících podniků byl v Jihomoravském kraji o 102 podniků, následuje Vysočina a Královéhradecký kraj s nárůstem o 93 a 92 podniků. Nejmenší nárůst byl zaznamenán v Ústeckém kraji o 7 podniků a v Karlovarském kraji působil v roce 2006 stejný počet podniků jako v roce Uvedené počty neukazují na nárůst počtu podniků celkem, nýbrž na zvětšení akčního rádiusu a počtu zakázek jednotlivých podniků. Počty podniků působících v jednotlivých krajích Kraj Hl. město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský * podniky s 20 a více zaměstnanci Podíl stavebních prací, které realizovaly podniky mimo kraj svého sídla, je v jednotlivých regionech (krajích) odlišný. Relativně nejvíce uzavřeným krajem je kraj Jihomoravský, jehož místní podniky pokryly 74,1 % objemu S. Podniky z jiných krajů se zde podílejí na objemu S cca 8,7 mld.kč z 33,6 mld. Kč. Druhým nejvíce uzavřeným krajem je hl. m. Praha, kde místní podniky realizovaly 71,9 % objemu S (49,0 mld.kč z 68,1 mld.kč). Přesto ale tento kraj poskytuje dost prostoru pro podniky z ostatních regionů, v Praze staví podniky ze všech krajů ČR. Dalším velmi uzavřeným krajem je Moravskoslezský a Zlínský kraj, kde 66,6 %, resp. 58 % stavebního trhu, obhospodařují domácí firmy. Největší objem stavebních prací byl v posledním období realizován na území hlavního města Prahy 22,9 % celkového objemu stavebních prací v ČR. Nejvyšší zastoupení v Praze v roce 2006 má občanská výstavba (nebytové nevýrobní budovy) s 31,7 %, bytová výstavba s 29,5 % a inženýrské stavby s 24,1 %. Praha má nejnižší podíl prací na opravách a údržbě ze všech krajů opravy a údržba představují v Praze 5,6 % stavebních prací realizovaných v kraji, celostátní průměr je 9,7 %. Podíl prací pro veřejné zadavatele v roce 2006 činil 32,4%. 15

16 Jihomoravský kraj je s 11,3 % celkového objemu stavebních prací v tuzemsku na druhém místě. Nejvyšší podíl v kraji představují inženýrské stavby s 37,3 % a nebytové nevýrobní budovy s 25,9 %. Podíl prací pro veřejné zadavatele přesáhl 46 %. Ve Středočeském a Moravskoslezském kraji bylo realizováno 9,7 %, resp. 9,1 %, z celkového objemu stavebních prací v tuzemsku. Inženýrské stavby jsou ve Středočeském kraji zastoupeny 31,1 %, v Moravskoslezském kraji 36,9 %. Ve Středočeském kraji byl druhý nejvyšší objem prací realizován na výstavbě bytových budov (22,5 %). Podíl prací pro veřejné zadavatele činil 37,5 % stavebních prací v kraji. Největší podíl prací pro veřejné zadavatele v roce 2006 byl realizován v Karlovarském kraji 58,9 %, v Olomouckém kraji 55,6 % a v Pardubickém kraji 50,0 %. Sledování objemů stavební výroby z regionálního hlediska poskytuje informace o rozložení investic a dokumentuje tak rozvoj jednotlivých oblastí. Základní údaje , Rozloha, po et obyvatel,"s" ,0 20,0 "S"/km2,"S"/obyv. 0 0,0 Hl. m sto Praha St edo eský Jiho eský Plze ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vyso ina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Rozloha (tis.km2) Po et obyvatel v tisících Hodnota "S" v mil.k s.c. "S"/km2 mil.k s.c. "S"/obyv. tis.k s.c. Ceny stavebních prací Ceny stavebních prací výrazně ovlivnily především tyto faktory: liberalizace cen a daň z přidané hodnoty aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o shodě osvojení zahraničních technologií a know-how zpřístupnění materiálů, výrobků a strojů ze zahraničí povýšení běžného standardu vybavení a kvality stavebních děl konkurence na stavebním trhu. Ceny stavebních prací v prvních letech transformace rostly pomaleji než ceny materiálů ve stavebnictví, ale i pomaleji než míra inflace celkem. S tímto rozdílem trendů z let 1991, 1992 se stavebnictví vyrovnalo v podstatě až v roce

17 Po výrazném vzestupu cen stavebních prací na začátku 90. let minulého století (v návaznosti na všeobecný růst cen, který sledoval odstranění cenových diskrepancí z předchozího období centrálně řízené ekonomiky) se růstový trend sice zachoval, ale roční tempa růstu se postupně snižovala. Snižování probíhalo pozvolna s výjimkou skoků v letech 1994 a Rok 2004 přinesl v tomto směru změnu a to zvýšení růstového trendu. Tento trend se projevuje i v roce Ve sledování vývoje cen došlo k řadě metodických změn. Dlouhodobá řada je uvedena v následující tabulce: Indexy ročního růstu cen stavebních prací: předchozí rok = 100,0 110,9 111,3 111,3 109,3 104,5 104,0 104,0 102,7 102,2 103,7 103,0 102,9 Ke zvýšení temp růstu cen došlo v roce 2004 ve všech směrech výstavby, naopak v roce 2005 došlo ke snížení temp růstu ve všech směrech výstavby; nejmarkantněji se meziročně zpomalil růst cen nebytových výrobních budov o 1 %, naopak k nejmenšímu snížení, resp. ke stagnaci, došlo v případě cen vodohospodářských staveb a sice o 0,1 %. Roční tempa růstu v jednotlivých směrech výstavby se pohybovala v jednotlivých letech většinou v intervalu +2,6 až +3,1 %. V průběhu roku mělo tempo růstu snižující tendenci ve všech směrech výstavby. Nejvyšších hodnot dosáhlo v 1. čtvrtletí. indexy cen přesáhly 104,0 (rozsah 104,0-104,4), a naopak ve 4. čtvrtletí byly hodnoty nejnižší ( rozsah 102,3-103,2). Stejné období předch. r. = Ceny stavebních prací (OKEČ 45) 102,2 103,7 103,0 102,9 Ceny stavebních děl (CC-CZ) - budovy bytové - budovy nebytové nevýrobní - budovy nebytové výrobní - inženýrské stavby - vodohospodářské stavby 102,2 102,2 102,1 102,1 102,2 102,7 103,7 103,7 103,4 104,1 103,6 102,7 102,9 102,8 102,8 103,1 103,1 102,6 102,9 102,9 102,9 103,0 102,8 102,5 * rok 2003 Ceny stavebních děl (OKEČ 46)- Oborová klasifikace ekonomických činností Construct Clasification CZ Cenu stavebních prací a děl ovlivňují zejména složky přímých a nepřímých nákladů. Jsou to materiály a výrobky, přímé mzdy, nákladů strojů a režie. Nedílnou součástí ceny stavebních prací je i přiměřený zisk. Konečná cena je zatížena sazbou DPH. Podíl jednotlivých nákladových položek na celkových nákladech v posledních letech byl tento: Hmoty Mzdy Stroje Režie Náklady celkem 59,1 13,9 8,2 18,8 100,0 Více než 50 % nákladů představují ceny, tedy náklady na použitý materiál a výrobky. Pohyb cen reprezentativních výrobků a materiálů i přes občasný cenový skok, například u oceli, neovlivnil celkové náklady stavebních prací výraznějším posunem. Sazba DPH pro stavební práce je 19 %. Výjimku představují práce na bytové výstavbě, kde daň činí 5 %. Snížená sazba pro stavební práce spojené s bydlením je předmětem jednání s EK a s konečnou podobou daňové reformy. Hodnota stavebních prací je vykazována bez DPH. Cena stavebního díla pro konečného uživatele je tedy o sazbu DPH vyšší. 17

18 Cenové indexy (prosinec 1999=100) 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60, Stavební díla Materiály a výrobky spot. ve stavebnictví celkem Inflace Je patrná vazba mezi vývojem cen stavební produkce a jejich dominantní součástí, kterou jsou materiály a výrobky a mezi vývojem spotřebitelských cen inflací. Tyto charakteristiky se ve vývoji vzájemně ovlivňují. 2. c) Trh nemovitostí Trh s nemovitostmi je jedním z faktorů, který významně ovlivňuje stavebnictví. Trh s nemovitostmi má širokou škálu segmentů s různou intenzitou ve vztahu ke stavební činnosti. Za významné segmenty z pohledu stavebnictví jsou považovány: trh s byty trh skladových nemovitostí trh průmyslových nemovitostí trh s nemovitostmi pro cestovní ruch trh s pozemky. Trh s nemovitostmi v rámci České republiky se po prvních letech zmatků dostal do relativně standardních podmínek a v posledních letech je většinou ovlivňován již standardními tržními mechanizmy. Situace není úplně ideální a je ovlivňována ještě některými deformacemi (například regulovaným nájemným). 18

19 Trh s byty V posledním období dochází k posilování a růstu objemu bytové výstavby. Rozvíjí se i tento segment trhu. V souvislosti s deregulací nájemného a předchozím poklesem komerčních pronájmů se očekává pozvolné zvyšování zájmu o nájemní formu bydlení, a to hlavně u klientů do 30 let. Statistika vykazuje zvyšující se rychlost výstavby. Ceny bytů se odvíjejí zejména od atraktivity lokality, ve které se nacházejí, a mají vzestupnou tendenci. Tento trend se může v budoucnu snižovat, protože jej bude ovlivňovat residenční trh s pronájmy a to zejména z titulu úpravy navazující legislativy a situace na trhu práce. Trh průmyslových a skladových nemovitostí Trh průmyslových a skladových nemovitostí dlouhodobě zaznamenával každoroční růst o 20%. Míra obsazenosti je vysoká, ačkoliv koncentrovaná konkurence nutí developery stavět stále častěji na spekulativní bázi, bez známých nájemců. Nedaří se regenerovat starší průmyslové areály, tzv. brownfieldy. Očekává se, že se sníží nabídka pozemků na zemědělských půdách a může nastat zvýšení poptávky po pozemcích se zástavbou ve starších průmyslových areálech. Potvrzuje to i skutečnost ve vyspělých evropských zemích, kde tyto areály prošly a procházejí nákladnou rekonstrukcí a výsledkem jsou komplexy se změněnou funkcí, např. zajišťující mnohostranné služby. Trh s nemovitostmi pro cestovní ruch V České republice, s ohledem na existující potenciál rozvoje odvětví cestovního ruchu, by jeho podíl mohl v dohledné budoucnosti - podle odhadů mezinárodních institucí - dosáhnout podílu na zaměstnanosti až 22 %. Cestovní ruch v České republice se zatímně podílí na tvorbě HDP 13,8 %, 12,9 % na zaměstnanosti a 13,3 % na exportu. Rýsuje se velký prostor v oblasti sportovního vyžití a rozvoje sportovně rekreační infrastruktury. Trh s pozemky Tento segment trhu je z pohledu stavebnictví prioritní. Pozemek je nezbytnou součástí dodávky stavebního díla. Jeho cena často představuje podstatnou část ceny stavebního díla. Specifikou stavebních pozemků je jejich omezená dostupnost, zejména v oblastech s koncentrací obyvatelstva a ekonomických aktivit. Ceny pozemků rostou. Vyplývá to z aktualizované cenové mapy. Důvodem tohoto růstu cen je nedostatek pozemků a také vývoj cen pozemků v Evropě. Nejvyšší ceny pozemků jsou dosahovány v Praze a dále v Brně a v Hradci Králové. Naopak nejnižší ceny jsou v Ústí nad Labem. Ceny stavebních pozemků pro stavbu rodinných domů v krajských městech v Kč za metr čtvereční: Praha* Č. Budějovice Plzeň Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice Jihlava Brno Olomouc Zlín Ostrava * Tržní ceny stavebních pozemků v Praze: Ceny v centru Kč, stavební pozemky pro vícepodlažní bytové domy Kč, stavební pozemky pro rodinné domy Kč, komerční budovy a stavební pozemky, na nichž stojí administrativní budovy s obchody, Kč. Maximální nabídka zatím činila 235 tis. Kč. Vývoj cen bude ovlivněn i zatím nedořešenou budoucností dosud platné snížené sazby DPH na výstavbu bytů a růst by naopak mohly zmírnit připravované územní plány, díky kterým by se pro výstavbu začala prodávat i zemědělská půda. 19

20 Indexy cen stavebních pozemků průměr 2000 = 100 rok 2001 rok 2005 čtvrtletí čtvrtletí Celkem ČR 104,3 106,9 111,4 115,6 138,3 142,9 148,9 154,8 Hlavní město Praha 104,2 107,6 112,8 117,3 143,6 149,8 158,4 166,2 Celkem ČR mimo hl. m. Prahu: do obyv. 111,9 113,4 115,8 120,6 150,8 154,8 157,3 158,0 velikost obyv. 110,5 112,6 114,7 116,6 131,2 132,8 133,1 132,3 obcí: obyv. 109,1 113,5 121,8 129,8 162,7 165,0 167,7 173, obyv. a více 101,5 102,4 104,8 107,5 117,2 118,7 121,0 125,1 2. d) Výroba stavebních hmot vazba na stavebnictví Průmysl stavebních hmot má velmi silnou vazbu na stavebnictví; tvoří podstatu materiálové základny tohoto odvětví. Obě odvětví se vzájemně výrazně ovlivňují. Často dochází k organizačnímu nebo jinému propojení firem obou odvětví v důsledku technických i ekonomických vazeb souvisejících s progresivními směry vývoje, ať již jde o zprůmyslnění stavebních činností nebo o rostoucí finalizaci výroby stavebních hmot (montáže průmyslově zhotovovaných stavebních prvků, výroba suchých betonových a maltových směsí, lehkých stavebních hmot, modernizace technologií rekonstrukcí a oprav budov, vznik zásobovacích základen s dodávkami materiálů pro stavby just in time a další). Hlavním cílem budoucího rozvoje odvětví výroby stavebních hmot je dosažení takového stupně konkurenceschopnosti ve všech oborech, který by v rámci zvýšení dynamiky celkového ekonomického růstu a s ním souvisejícího očekávaného růstu stavební výroby, umožnil plně využít multiplikačních účinků stavebnictví pokrytím jeho materiálových potřeb jak v množství, tak v sortimentním složení, kvalitě a užitné hodnotě. Postavení průmyslu stavebních hmot bude vždy ovlivněno celkovou situací ve stavebnictví a ekonomickými i legislativními podmínkami v ČR. Změny ve stavebnictví se odrážejí ve struktuře a v objemech produkce jednotlivých výrobků a materiálů. Postupně dochází ke koncentraci některých výrobních kapacit a český trh stavebních hmot tak z více než 80 % ovládají velké nadnárodní firmy, které obstojí v konkurenci na evropském trhu. Struktura průmyslu výroby stavebních hmot Průmysl stavebních hmot zahrnuje mimořádně široký sortiment výrobků, které jsou roztříděny do oborů: 141- těžba a úprava kamene 142- těžba a úprava písků výroba žárovzdorných materiálů 263- výroba keramických obkladaček a dlaždic 264- výroba pálených zdicích materiálů 265- výroba cementu, vápna a sádry 20

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje

STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje II STAVEBNICTVÍ 1. Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje 2. Stavební trh 3. Stavební produkce a ceny 4. Pracovníci a mzdy 5. Hospodářské výsledky II - 1 POSTAVENÍ STAVEBNICTVÍ V NH

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více