I. SMLUVNÍ STRANY. m Folwarcznym náměstkem hejtmana kraje CZ UniCredit Bank, a.s., č. ú /2700 III.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. SMLUVNÍ STRANY. m Folwarcznym náměstkem hejtmana kraje CZ UniCredit Bank, a.s., č. ú /2700 III."

Transkript

1 KUMSP000Y SMLUVA pskytntí dtae z rzpčt Mravskslezskéh kraje I. SMLUVÍ STRAY 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, strava zastpen: Mgf. stan j s ave m Flwarznym náměstkem hejtmana kraje M?ÍL př. čfsl irm ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -6 Mí.. rk zkr. db. IC: DIČ: bankvní spjení: (dále jen pskytvatel") CZ UniCdit Bank, a.s., č. ú /2700 a 2. SK Házená Planka nad dr, z.s. se sídlem: zastpen: IČ: bankvní spjení: ČSB, a.s., č. ú /0300 (dále jen příjeme") nka nad dr 1. II. ZÁKLADÍ USTAVÍ Tat smlva je veřejnprávní smlv zavřen dle 10a dst. 5 zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvýh pravidleh územníh rzpčtů, ve znění pzdějšíh předpisů (dále jen zákn č. 250/2000 Sb."). 2. Dtae je ve smysl zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některýh záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějšíh předpisů (dále jen zákn finanční kntrle"), veřejn finanční pdpr a vztahjí se na ni stanvení tht zákna. 3. Smlvní strany prhlašjí, že pr právní vztah zalžený tt smlv js stejně jak stanvení tét smlvy právně závazná stanvení bsažená ve vyhlášeném dtačním prgram Pdpra významnýh sprtvníh akí v Mravskslezském kraji a sprtvní pzentae Mravskslezskéh kraje na mezinárdní úrvni v re 2019" - pririta 2. (dále jen Dtační prgram"), jehž vyhlášení rzhdla rada kraje svým snesením č. 50/4439 ze dne eprávněné pžití dtae neb zadržení peněžníh prstředků pskytntýh z rzpčt pskytvatele je pršením rzpčtvé kázně pdle 22 zákna č. 250/2000 Sb. V případě pršení rzpčtvé kázně bde pstpván dle zákna č. 250/2000 Sb. III. PŘDMĚT SMLUVY 1. Předmětem tét smlvy je závazek pskytvatele pskytnt příjemi pdle dále sjednanýh pdmínek účelvě rčen dtai a závazek příjeme tt dtai přijmt a žít v slad s jejím účelvým rčením a za pdmínek stanvenýh tt smlv. IV. ÚČLVÉ URČÍ A VÝŠ DTAC 1. Pskytvatel pdle tét smlvy pskytne příjemi neinvestiční dtai v maximální výši 50 % elkvýh sktečně vynalženýh znatelnýh nákladů na alizai prjekt Pezink handball

2 p 2019" (dále jen prjekt"), maximálně však ve výši Kč , (slvy dvaettisí krn českýh), účelvě rčen k úhradě znatelnýh nákladů prjekt vymezenýh v čl. VI tét smlvy. 2. Prentní pdíl dtae na předpkládanýh znatelnýh nákladeh prjekt vyplývá z nákladvéh rzpčt prjekt (přílha č. 1 tét smlvy) a může být nižší než maximální prentní pdíl dtae na sktečnýh znatelnýh nákladeh prjekt. Knečná výše dtae bde stanvena s hledem na sktečn výši elkvýh znatelnýh nákladů vedenýh a dlženýh v rámi závěčnéh vyúčtvání. Pkd bd sktečné znatelné náklady prjekt nižší než předpkládané znatelné náklady, knečná výše dtae se bde rvnat maximální výši dtae (Kč ,--), nedjde-li k překrčení stanvenéh maximálníh prentníh pdíl dtae na sktečnýh znatelnýh nákladeh prjekt. Pkd bd sktečné znatelné náklady prjekt nižší než předpkládané znatelné náklady a dtae v maximální výši (Kč ,--) by překrčila stanvený maximální prentní pdíl dtae na sktečnýh znatelnýh nákladeh prjekt, knečná výše dtae se sníží tak, aby tent prentní pdíl byl zahván. Pkd sktečné znatelné náklady prjekt se bd rvnat předpkládaným znatelným nákladům neb je překrčí, knečná výše dtae se bde rvnat maximální výši dtae a příjeme bdrží Kč , Předpkládané znatelné náklady prjekt činí Kč ,-. 4. Účelem pskytntí dtae je pdpra alizae prjekt příjemem za pdmínek stanvenýh v tét smlvě. V. ZÁVAZKY SMLUVÍCH STRA 1. Pskytvatel se zavazje pskytnt příjemi dtai na prjekt převdem na účet příjeme vedený v čl. I tét smlvy ve výši ,-- Kč (slvy dvaettisí krn českýh) ve lhůtě d 20 dnů de dne nabytí účinnsti tét smlvy. 2. Příjeme se zavazje při pžití peněžníh prstředků splnit tyt pdmínky: a) řídit se při pžití pskytnté dtae tt smlv, pdmínkami vedenými v Dtačním prgram a právními předpisy, b) pžít pskytnt dtai v slad s jejím účelvým rčením dle čl. IV tét smlvy a pze k úhradě znatelnýh nákladů vymezenýh v čl. VI tét smlvy, ) nepřekrčit stanvený 50% pdíl pskytvatele na sktečně vynalženýh elkvýh znatelnýh nákladeh prjekt, d) ddržet nákladvý rzpčet, který tvří přílh č. 1 tét smlvy a je její nedíln sčástí. d tht nákladvéh rzpčt je mžn se dhýlit jen následjíím způsbem: bez mezení prvádět vzájemné finanční úpravy jedntlivýh nákladvýh plžek v rámi jednh drh znatelnéh náklad za předpklad, že bde ddržena stanvená výše příslšnéh drh znatelnéh náklad, stanvený maximální prentální pdíl finanční splúčasti na elkvýh znatelnýh nákladeh prjekt a změny nebd mít vliv na stanvené účelvé rčení, vzájemnými finančními úpravami jedntlivýh nákladvýh drhů navýšit jedntlivý drh znatelnýh nákladů (vedený v nákladvém rzpčt prjekt) maximálně 20 % z částky dtae přiznané na tent nákladvý drh za předpklad, že bde ddržena elkvá výše pskytnté dtae, stanvený maximální prentální pdíl splúčasti dtae na elkvýh znatelnýh nákladeh prjekt a prvedené změny nebd mít vliv na účelvé rčení; na snižvání znatelnýh nákladů v jedntlivýh nákladvýh drzíh se mezení nevztahje, e) vrátit nevyčerpané finanční prstředky pskytnté dtae, js-li vyšší než Kč 10,--, zpět na účet pskytvatele d 7 kalendářníh dnů de dne předlžení závěčnéh vyúčtvání, nejpzději však d 7 kalendářníh dnů d termín stanvenéh pr předlžení závěčnéh vyúčtvání. Rzhdným kamžikem vráení nevyčerpanýh finančníh prstředků dtae zpět na účet pskytvatele je den jejih depsání z účt příjeme,

3 f) v případě, že alizai prjekt nezahájí neb ji přerší z důvd, že prjekt nebde dále sktečňvat, d 7 kalendářníh dnů hlásit tt sktečnst administrátrvi písemně neb ústně d písemnéh prtkl a následně vrátit dtai zpět na účet pskytvatele v plně pskytnté výši d 7 kalendářníh dnů de dne hlášení, nejpzději však d 7 kalendářníh dnů de dne, kdy byl tt hlášení pvinen činit. Rzhdným kamžikem vráení finančníh prstředků dtae zpět na účet pskytvatele je den jejih depsání z účt příjeme, g) nepřevést pskytnt dtai na jiný právní sbjekt. 3. Příjeme se zavazje ddržet tyt pdmínky svisejíí s účelem, na nějž byla dtae pskytnta: a) řídit se při vyúčtvání pskytnté dtae tt smlv, pdmínkami vedenými v Dtačním prgram a právními předpisy, b) zalizvat prjekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní dpvědnst a naplnit účelvé rčení dle čl. IV tét smlvy, ) dsáhnt stanvenéh účel, tedy zalizvat prjekt, nejpzději d , d) vést ddělen účetní evideni eléh alizvanéh prjekt, a t v členění na náklady finanvané z prstředků dtae a náklady finanvané z jinýh zdrjů. Tat evidene msí být pdlžena účetními dklady ve smysl zákna č. 563/1991 Sb., účetnitví, ve znění pzdějšíh předpisů. Čestné prhlášení příjeme vynalžení finančníh prstředků v rámi znatelnýh nákladů alizvanéh prjekt není pvažván za účetní dklad, e) značit riginály všeh účetníh dkladů vztahjííh se k prjekt názvem prjekt, neb jiným značením, které prjekt jasně identifikje, dkladů, k jejihž úhradě byla pžita dtae, pak naví vést frmlai Finanván z rzpčt MSK", čísl smlvy a výši pžité dtae v Kč, f) na pžádání mžnit pskytvateli nahlédntí d všeh účetníh dkladů týkajííh se prjekt, g) předlžit pskytvateli závěčné vyúčtvání eléh alizvanéh prjekt, jež je finančním vypřádáním ve smysl 10a dst. 1 písm. d) zákna č. 250/2000 Sb., nejpzději d Závěčné vyúčtvání se pvažje za předlžené pskytvateli dnem jeh předání k přepravě prvzvateli pštvníh slžeb neb pdáním na pdatelně krajskéh úřad, h) předlžit pskytvateli závěčné vyúčtvání eléh alizvanéh prjekt dle písm. g) tht dstave smlvy na předepsanýh frmláříh, úplné a bezhybné, včetně závěčné zprávy jak slvníh ppis alizae prjekt s vedením jeh výstpů a elkvéh zhdnení, seznam účetníh dkladů vztahjííh se k znatelným nákladům prjekt včetně vedení bsah jedntlivýh účetníh dkladů, kpií účetníh dkladů týkajííh se dtae včetně dkladů jejih úhradě (v případě nesrvnalstí může být příjeme vyzván k předlžení kpií účetníh dkladů týkajííh se statníh znatelnýh nákladů prjekt), čestnéh prhlášení sby právněné zastpvat příjeme úplnsti, správnsti a pravdivsti závěčnéh vyúčtvání, i) řádně v slad s právními předpisy shvat riginály všeh účetníh dkladů vztahjííh se k prjekt, j) mžnit pskytvateli v slad se záknem finanční kntrle řádné prvedení průběžné a následné kntrly hspdaření s veřejnými prstředky z pskytnté dtae, jejih pžití dle účelvéh rčení stanvenéh tt smlv, prvedení kntrly faktiké alizae činnsti na místě a předlžit při kntrle všehny ptřebné účetní a jiné dklady. Kntrla na místě bde dle pkyn pskytvatele prvedena v sídle příjeme, v místě alizae prjekt neb v sídle pskytvatele, k) při peněžníh peraíh dle tét smlvy převádět peněžní prstředky na účet pskytvatele vedený v čl. I tét smlvy a při těht peněžníh peraíh vždy vádět variabilní symbl , I) nepřevést alizai prjekt na jiný právní sbjekt, m) neprdleně, nejpzději však d 7 kalendářníh dnů, infrmvat pskytvatele všeh změnáh svisejííh s čerpáním pskytnté dtae, alizaí prjekt či identifikačními údaji příjeme. V případě změny účt je příjeme pvinen rvněž dlžit vlastnitví k účt, a t

4 kpií příslšné smlvy neb ptvrzením peněžníh ústav. Z důvd změn identifikačníh údajů smlvníh stran není ntn zavírat ke smlvě ddatek, n) neprdleně, nejpzději však d 7 kalendářníh dnů, infrmvat pskytvatele vlastní přeměně neb zršení s likvidaí, v případě přeměny i tm, na který sbjekt přejd práva a pvinnsti z tét smlvy, ) ddržvat pdmínky pvinné pbliity stanvené v čl. VII tét smlvy. 4. Pršení pdmínek vedenýh v dst. 3 písm. g), h), k), m), n) a ) je pvažván za pršení méně závažné ve smysl st. 10a dst. 6 zákna č. 250/2000 Sb. dvd za tat pršení rzpčtvé kázně se stanví následjíím prentem: a) Předlžení vyúčtvání pdle dst. 3 písm. g) p stanvené lhůtě: d 7 kalendářníh dnů d 8 d 30 kalendářníh dnů d 31 d 50 kalendářníh dnů 5 % pskytnté dtae, 10 % pskytnté dtae, 20 % pskytnté dtae, b) Pršení pdmínky stanvené v dst. 3 písm. h) spčívajíí ve frmálníh nedstatíh závěčnéh vyúčtvání 10 % pskytnté dtae, ) Pršení pdmínky stanvené v dst. 3 písm. k) 5 % pskytnté dtae, d) Pršení pdmínky stanvené v dst. 3 písm. m) 2 % pskytnté dtae, e) Pršení pdmínky stanvené v dst. 3 písm. n) 10 % pskytnté dtae, f) Pršení každé pdmínky, na niž se dkazje v dst. 3 písm. ) 5 % pskytnté dtae. VI. UZATLÝ ÁKLAD 1. Uznatelným nákladem" je náklad, který splňje všehny níže vedené pdmínky: a) vznikl v bdbí alizae prjekt, tj. v bdbí d d , b) byl příjemem hrazen nejpzději před plyntím lhůty pr předlžení závěčnéh vyúčtvání prjekt dle čl. V dst. 3 písm. g) tét smlvy, ) byl vynalžen v slad s účelvým rčením dle čl. IV tét smlvy, statními pdmínkami tét smlvy a pdmínkami Dtačníh prgram, d) vyhvje zásadám účelnsti, efektivnsti a hspdárnsti dle zákna finanční kntrle a e) je veden v nákladvém rzpčt prjekt, který je přílh č. 1 tét smlvy. 2. Daň z přidané hdnty vztahjíí se k znatelným nákladům je znatelným nákladem, pkd příjeme není plátem tét daně neb pkd m nevzniká nárk na dpčet tét daně. 3. Všehny statní náklady vynalžené příjemem js pvažvány za náklady neznatelné. VII. PVIÁ PUBLICITA 1. Příjeme be na vědmí, že pskytvatel je právněn zveřejnit jeh název, sídl, účel pskytnté dtae a výši pskytnté dtae. Pskytvatel dělje příjemi shlas s žíváním lga Mravskslezskéh kraje pr účely a v rzsah tét smlvy. Pdmínky žití lga js vedeny v Manál jedntnéh vizálníh styl Mravskslezskéh kraje, který je dstpný na webvýh stránkáh: 2. Příjeme se zavazje k tm, že v průběh alizae prjekt bde prkazatelným a vhdným způsbem pzentvat Mravskslezský kraj, a t v tmt rzsah: na svýh webvýh stránkáh, js-li zřízeny, místit lg Mravskslezskéh kraje bď v seki partneři, neb přím pdprvanéh prjekt, viditelně vádět na všeh písemnsteh, které svisejí s alizaí prjekt a js rčeny veřejnsti, a při všeh frmáh prpagae prjekt lg Mravskslezskéh kraje a sktečnst, že jde aktivit, která byla pdpřena pskytvatelem, zajistit ftdkmentai pvinné pbliity prjekt.

5 3. Příjeme dtae je pvinen dlžit způsb pzentae Mravskslezskéh kraje (např. ftdkmentaí, CD, DVD, případně na externím nsiči dat), a t jak pvinn sčást závěčnéh vyúčtvání eléh alizvanéh prjekt. 4. Veškeré náklady, které příjeme vynalží na splnění pvinnstí stanvenýh v tmt článk smlvy, js neznatelnými náklady. VIII. ZÁVĚRČÁ USTAVÍ 1. Pskytvatel si vyhrazje práv vypvědět tt smlv s výpvědní db 15 dnů d drčení výpvědi příjemi v případě, že příjeme prší rzpčtv kázeň a pskytvatel má pdle tét smlvy ještě pvinnst pskytnt m další finanční plnění. 2. Pskytvatel není právněn tt smlv vypvědět: a) prší-li příjeme rzpčtv kázeň pršením některé z pdmínek vedenýh v čl. V dst. 2 tét smlvy, nepřesáhne-li výše neprávněně pžitýh neb zadrženýh peněžníh prstředků 50 % peněžníh prstředků pskytntýh ke dni pršení rzpčtvé kázně, neb b) prší-li příjeme rzpčtv kázeň pršením některé z pdmínek vedenýh v čl. V dst. 3 tét smlvy, jedná-li se méně závažné pršení pdmínky, za něž je v čl. V dst. 4 stanven dvd prentem z pskytnté dtae. 3. Případné změny a dplňky tét smlvy bd smlvní strany řešit písemnými, vzestpně číslvanými ddatky k tét smlvě, které bd výslvně za ddatky tét smlvy značeny. 4. Tat smlva se vyhtvje ve třeh stejnpiseh s platnstí riginál, z nihž dva bdrží pskytvatel a jeden příjeme. 5. edíln sčástí tét smlvy je nákladvý rzpčet prjekt, který tvří přílh č. 1 tét smlvy. 6. Tat smlva nabývá platnsti a účinnsti dnem, kdy vyjádření shlas s bsahem návrh djde drhé smlvní straně, pkd zákn č. 340/2015 Sb., zvláštníh pdmínkáh účinnsti některýh smlv, veřejňvání těht smlv a gistr smlv (zákn gistr smlv), ve znění pzdějšíh předpisů, nestanví jinak. V takvém případě nabývá smlva účinnsti veřejněním v gistr smlv. 7. Smlvní strany shdně prhlašjí, že si smlv před jejím pdpisem přečetly, že byla zavřena p vzájemném prjednání pdle jejih pravé a svbdné vůle, rčitě, vážně a srzmitelně a že se dhdly elém jejím bsah, ž stvrzjí svými pdpisy. 8. Smlvní strany se dhdly, že pkd se na tt smlv vztahje pvinnst veřejnění v gistr smlv ve smysl zákna č. 340/2015 Sb., zvláštníh pdmínkáh účinnsti některýh smlv, veřejňvání těht smlv a gistr smlv (zákn gistr smlv), ve znění pzdějšíh předpisů, prvede veřejnění v slad se záknem pskytvatel. 9. V případě, kdy nebde tat smlva veřejněna dle dst. 8 tht článk smlvy, be příjeme na vědmí a výslvně shlasí s tím, že smlva včetně případnýh ddatků bde zveřejněna na fiiálníh webvýh stránkáh Mravskslezskéh kraje. 10. Dlžka platnsti právníh jednání dle 23 zákna č. 129/2000 Sb., krajíh (krajské zřízení), ve znění pzdějšíh předpisů:

6 pskytntí dtae a zavření tét smlvy rzhdl zastpitelstv kraje svým snesením č. 11/1321 ze dne V stravě dne vm^l..dneíly^ Mgr. Stanislav Flwarzny na základě pvěření hejtmana kraje Házená p0,anka f^^n SK Házena Planka nad dr, z.s. ' f\_ -- -* Mlákva 701, Qstrava-Planka nad dr IŽi

7 & ti *- 5 "D "i - e J 3 lfl a -a w S! 8 - «-a 5 JS Š I,1 e«3 i - a -J v -J v iž v 3 «H s H ^ -J 3 C 3»«. 0) J -3 Q ( 3 q " "S -5S 2 - JÉ,5 = 2 (A CM JC I r '_ -r 'rz r JZ '? i Q_ 4-J CU T3 0) "5? JS ra Q Q. V) CU r J C - -rn l_ -. g '._ Q. i_ - < Q g 8. -"r ^ 2 aj ^ 4-» 2. ť S -.Jt/i -ii2 M _ i/i r?~ 4-< Í t/i 3 «-r ^ Q. ÍJ 2 ^ s 9 &*s <= I -r <n a ^ -"r' 2 JZ M 1 QJ r M _ -ra Tj JS - ) rsi QJ M -r -Si r = r S '5 * P 2 I 2 -r 01 -r QJ IZ r i/i QJ r T: -a f Ln QJ fsl r -Si M _g l-l Si -T - Ir 3 JC r I»r a. r J i -a 3 " r S a? Ul 3 -r J aj _r.si -r r - -r L_ QJ U -I ~ _r JxZ -r -QJ C r zz 2U1 QJ

K Náměstí 22, Brušperk Jiřím Pasykem, starostou CZ Československá obchodní banka, a, s /0300

K Náměstí 22, Brušperk Jiřím Pasykem, starostou CZ Československá obchodní banka, a, s /0300 se sídlem: zastpen: 28. října 117, 702 18 strava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankvní spjení: Česká spřitelna, s. čísl účt: 1650676349/0800 (dále jen pskytvatel") se sídlem: zastpen: IČ: DIČ: bankvní spjení:

Více

SMLOUVA. rok zkr. odb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA. rok zkr. odb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY KUÍ1SP00SYBU ^RAVSKSLZSKV fcr.u - KRAJSKÝ ŘAiJ -Vi?í_ 0 SMLUVY (DĎATK př. č sl SMLUVA rk zkr. db. pskytntí dtae z rzpčt Mvskslezskéh kje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mvskslezský kj se sídlem: zastpen: IC: DIČ:

Více

se sídlem: zastoupen: 28. října 117, Ostrava CZ

se sídlem: zastoupen: 28. října 117, Ostrava CZ se sídlem: zastpen: 28. října 117, 702 18 strava IC: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankvní spjení: Česká spřitelna, a.s. čísl účt: 165067649/0800 (dále jen pskytvatel") 2. be Hrní Dmaslavie se sídlem: Hrní

Více

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 28. října 117, Ostrava Janem Krkoškou náměstkem hejtmana kraje

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 28. října 117, Ostrava Janem Krkoškou náměstkem hejtmana kraje KUMSP88SYAR0 SMLUVA př. č sl pskytnutí dtae z rzpčtu Mravskslezskéh kraje I " ÍSU/ SML-CVY ÍDDATKL ': i *f- ííh I. SMLUVNÍ STRANY. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupen: IC: DIČ: bankvní spjení: čísl

Více

SMLOUVA \M{?A ^f/y^fř

SMLOUVA \M{?A ^f/y^fř Krisp00NXňNA W/ 0V/W MCttíAVSKOSI.h/.SKV PCR-VT T T T - TAsA4^^4^ssr'' SMLOUVA \M{?A ^f/y^fř pskytntí dtace z rzpčt Mravskslezskéh kteje L r T: ;;TT L. SMLUVNÍ STRANY 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. I. Smluvní strany

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. I. Smluvní strany MRAVSK< W.HZSKV KRAJ KKAKÝVrlAV KUMSPeeSYBM SMLUVA pskytnutí dtae z rzpčtu Mravskslezskéh kraje ÍSL SMLUVY (DDATKU! ~" fe... M př. čísl rk zkr db. I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28.

Více

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY. 28. října 117, Ostrava

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY. 28. října 117, Ostrava KUMSP80SYCBU MRAVSKSUiZSKV KR:U - KRAJSKÝ URAL ČÍSL SMLUVY (DDATKU) - i M n-a SMLUVA pf. Č si rk zkr. db. pskytntí dtae z pčt Mvskslezskéh kje I. SMLUVÍ STRAY. Mvskslezský kj se sídle: zastpen: IC: DIČ:

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

1. náměstkem hsjtmana kraje

1. náměstkem hsjtmana kraje MRAVSKSLEZSK KR 4 J - KAAKÝ U RAÍ MLUVY (DDATKU). Mravskslezský kraj se sídem; 28. října 7, 702 8 strava zastpen: IC: 70890692. náměstkem hsjtmana kraje DIČ: CZ70890692 bankvní spjení: UnCredt Bank Czeh

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Z. SMLUVNÍ STRANY. R ec

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Z. SMLUVNÍ STRANY. R ec KUíisP8Rrii42 r- ^^~±!I^± ^ - KRAJsJiTrKAD h ^SLSMUXjyv (GSŽSKXJ) Btnz ^fth^ SMLUVA pskytnutí dtae z rzpčtu Mvskslezskéh kje Z. SMLUVÍ STRAY 1. Mvskslezský kj se s dlem; 28. ř jna 117, 72 18 stva zastupen:

Více

se sídlem: jsíek hejtmani IC: CZ spořitelna, a.s. bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú /0710

se sídlem: jsíek hejtmani IC: CZ spořitelna, a.s. bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú /0710 se sídlem: IC: jsíek hejtmani CZ70890692 spřitelna, s. bankvní spjení: Česká nárdní banka, č.ú. 94-1214801/0710 1. Tat smluva je veřejnprávní smluvu uzavřenu dle 10a dst. 5 zákna č, 250/2000 Sb., rzpčtvých

Více

SMLOUVA. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava. Janovice 83, Janovice Ing. Markem Špokem, Ph.D., starostou

SMLOUVA. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava. Janovice 83, Janovice Ing. Markem Špokem, Ph.D., starostou MRAVSKSLEZSKÝ KRA' - KRAJSKÁ UJU 8 it n. str. SMLUVA nř. čiak Smluvní strany 1. Mravskslezský se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 strava, WUl-., IC: DIČ: bankvní spjení: č sl účtu: dále jen pskytvatel"

Více

KÚMSP00ICLTXY :' AAíAMH_AA D «5ASp~"-

KÚMSP00ICLTXY :' AAíAMH_AA D «5ASp~- UĚĚĚKKĚĚĚ ri5 KÚMSPICLTXY :' AAíAMHAA D «5ASp~"- SMLUVA J. A... r,!řc! zkr.db. e ídle: zatpen: 8. ňjna 7, 7 8 trava ing. RSDr. Svatí Reane náětke hejtana kraje IČ: 78969 DIČ: CZ7S969 bankvní pjení: Čeká

Více

28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800. Lichnov 42, Lichnov

28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800. Lichnov 42, Lichnov lil KUhSF8eT46AI vujkavyk.tisí.i'/nkv M-tAJ ČÍSL SMLUVY (DDATKU t Mtf př. f ískí Ufý j >& - /kr. db. K.RAJSKY URAL'- -I- se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 strava I: DIČ: bankvníspjení: čísl účtu:

Více

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje i- v ÍMÍ \;Í. ;,';5 A íský!';ř.a f) KUMSP80SFFTÍ SMLUVA pskytnutí dtae z rzpčtu Mravskslezskéh kraje I. SMLUVÍ STRAY. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 7, 702 8 strava zastupen: Ing. Ivanem Strahněm

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUnSP08SA8 í -~ 7-7"*77~r ' SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje W,-iM- 'k Ai n»* Z. SMLUVÍ STRAY i. Mrvskslezský krj se sídle: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen; : 7089069 DČ: Z7089069 bnkvní spjení:

Více

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00GB875 AiSiA ptsr Oi-./, pskytnutí dtae z rzpčtu Mravskslezskéh kraje Ir,) L fk'"" Mravskslezský kraj se sídlem: zastupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankvní spjení: Česká spřitelna, a. s. čísl

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. I. Smiuvní strany. 28. října 117, Ostrava

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. I. Smiuvní strany. 28. října 117, Ostrava KUMSP00SYC8. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupen: SMLUVA pskytnutí dtae z zpčtu Mravskslezskéh kraje I. Smiuvní strany 28. října 7, 702 8 strava M0řlAVgKůSlLgZ8ktf K^llZ^Jm^RAPj \ ČÍSL SMLUVY QDATÍJ)

Více

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MRAVSKSLZSKY KRAJ - KRAKÝ ÚŘAD KUf1SP00U4MC ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -4- SMLUVA 9liJÍSÍ^~ pskytnutí dtae z rzpčtu Mvskslezskéh kje ziu: utíh. I. Smluvní stny 1, Mvskslezský kj se sídlem: 28. října 117, 702

Více

SMLOUtnH 2^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUtnH 2^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP88U4UGJ MRAVSKRLKZiíKV K.ÍA? - KRAJSKÝ ÚŘAD _ fiuwi KM10UVY í DDATKU) -4- SMLUtnH 2 pskytnutí dtae z zpčtu Mravskslezskéh kraje i. SMLUVÍ STRAY 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702

Více

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll i::mvškčšt 7/6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll PGGTGFZQ p či...... zkr. ()de SMLOUVA pskytnutí dtace z rzpčtu Mravskslenkéh kraje Il SMLUVNÍ STRANY 1. Mravskslezský kraj

Více

HllilililliiilllliWIUlliiiiIIWllilliiiilliiliiliiilililiiliilll

HllilililliiilllliWIUlliiiiIIWllilliiiilliiliiliiilililiiliilll ; HllilililliiilllliWIUlliiiiIIWllilliiiilliiliiliiilililiiliilll KUMSPGGHFR4U SMLOUVA DDF- žijí pskytnutí dtace z rzpčtu Mravskslezskéh kraje Mravskslezský kraj se sídlem: zastupen: IČQ: 70890692 I. Smluvní

Více

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLOUVA " ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-T- SMLOUVA  ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUf1SP08SA7L ; ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -Y! ##** ^/r...m.^.. i pí'!', řisi j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLUVA " ~~~ pskytnutí dte z rzpč Mrvskslezskéh krje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn

Více

o poskytnutí dotace zsmlouva rozpočtu Moravskoslezského ^/y kraje ^ ^ i t^

o poskytnutí dotace zsmlouva rozpočtu Moravskoslezského ^/y kraje ^ ^ i t^ '(l KUÍSP80TW58 W!ú/á I zw pskytntí dtae zsmluva zpčt Mvskslezskéh /y kje t I SMLUVÍ STRAY Mvskslezský kj se sídlem: 8 října 7 70 8 stva zastpen: pf Ing v Vndrákem S hejtmanem kje IČ: 7089069 DIČ: Z7089069

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. I. Smluvní strany. Žabeň 62, Žabeň Mgr. Davidem Hejnešem, starostou

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. I. Smluvní strany. Žabeň 62, Žabeň Mgr. Davidem Hejnešem, starostou KUMSP80SYATQ SMLUVA pskytnutí dtae z zpčtu Mravskslezskéh kraje I. Smluvní strany I. Mravskslezský kraj se sídlem: 8. října 117, 70 18 strava zastupen: Janem Krkšku náměstkem hejtmana kraje IC: 7089069

Více

)or, a rok zkr. odb. SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje CZ Česká spořitelna, a.s., č. ú.

)or, a rok zkr. odb. SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje CZ Česká spořitelna, a.s., č. ú. KUMSP00U4K8P MRAVSKSLZSKÝ KRAJ - KRAKÝ ÚŘAD CíSL SMLUVY (DDATKU) -7. )r, a rk zkr. db. SMLUVA pskytnutí dtae z rzpčtu Mvskslezskéh kje I. Smluvní stny. Mvskslezský kj se sídlem: 28. října 7, 702 8 stva

Více

SMLOUVA. bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 154871941/0300 (dále jen příjemce")

SMLOUVA. bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 154871941/0300 (dále jen příjemce) KUMSP00KLTA5 MRAVSKSLZSKÝ KRAJ -láíaiský ÚŘAD ČÍSL SMLUVY (DDATKU) - ítůfr 0f -tó př. Číl rk zkr. dk SMLUVA pkytntí dta z rzpčt Mravklzkéh kraj Mravklzký kraj ídlm: 28. října 7, 702 8 trava zatpn: R g

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00ÍAW SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje! ;V.")v,-..v:-:--" r- j.;,'- v,..!

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. 28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800

I. SMLUVNÍ STRANY. 28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800 MRAVSKSLZSKÝ KRAJ - KRAKÝ ÚŘAD CtRl. SMLUVY (DDATKU) KUMSP08QDZ I. SMLUVÍ STRAY Mrvskslezský krj se sídlem: zstpen: IC: DIČ: bnkvní spjení: čísl účt: (dále jen pskytvtel") 28. říjn 7,702 8 strv iěrssvem

Více

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany KU(1SP00RMSRB m H. w/f &C Smluva.3 závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: IČ: bankvní spjení: čísl účtu: (dálejen Kraj") 28.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00FIN2 SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje Z. SMLUVNÍ STRANY i. Mrvskslezský krj se sídlem; 28. říjn 7, 702 8 strv zstpen: rylem l k á š e m náměstkem hejtmn krje imkavswďslzsícý ic&aj

Více

KUMSP00F2SBF. poř, číslo o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00F2SBF. poř, číslo o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00F2SBF SMLUVA př, čísl pskytnutí dtae z rzpčtu Mravskslezskéh krae AK SL Í?Y" K RAJ RAJSKY tjrad ČÍSL S.Vílí JUVY (DDÁ"! KU) TT Úéff lfí\ (tys rk zkr, db. I. SMLUVÍ STRAY. Mravskslezský kra se sídlem:.

Více

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00FJF -. -:;.. A ; :\! ' SMLUVA J: pkytntí dte z rzpčt Mvklezkéh kje I. SMLUVÍ STRAY. Mvklezký kj e ídlem:. říjn 7, 70 tv ztpen: Iftf RSDR Svtmírem Remnem Báfflte I(x. 709069 * ffl t m m DIČ: Z709069

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

KUř1SP00O0RLP SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUř1SP00O0RLP SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUřSP000RLP SMLUVA pskytntí de z rzpč Mvskslezskéh kje SMLUVÍ STRAY f-~ '.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QG120 SMLOUVA pskytnutí dtace z rzpčtu Mravskslezskéh kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1, Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117,70218 Ostrava iífff ^ f liz J j zastupen: Lfi ' '* pr.cni í'os 7-kr.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje SMLUVA pkytntí dtae z rzpčt Mravklezkéh krae I. lavskslzsky KR.-' - KRAK ČÍSL SvL.,0' L,J".KATKI'' e ffl vp' t Mravklezký kra e ídle: 8. řína 7, 70 8 trava zatpen: náltke hetana krae IČ: 7089069 DIČ: CZ7089069

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB. I. Smluvní strany. Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem IČ:

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB. I. Smluvní strany. Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem IČ: *** evrpský' sciální * ** ÍtidvĎR EWtPSKAUiE PERAČÍ PRGRAM LIDSKÉ ZDRJE A ZAMĚSTAST PDPRUJEME VAŠI BUDUCST wvvvv,esfer*cz -- - : -_ SMLUVA PSKYTVAÍ SLUŽEB Veřejná zakázka č.l 10/2015 ; tfl6 Af, *s I. Smlvní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUHSP00FJ5D -vlravsksí.-.-/ ÍSLÍ: v. wr '"- - př. čísli- SMLUVA pskytntí dte z zpčt Mrvskslezskéh krje! t i ijjtlí f k - KX.MSKÝ ÚŘAD ÍDATKU) : tíf i?kr. db. I. SMLUVNÍ STRANY. Mrvskslezský krj se sídlem:.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUÍSP80TM7W MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD tm př, čl ^--^w^^ -^-^y^n-v-vm-v^trňp< Í50 SMLUVY (DDATKU) -4- rak _ zkr, db, SMLUVA pkytnutí dtae z rzpčtu Mravklezkéh kraje I. SMLUVÍ STRAY. Mravklezký kraj

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY Knspeeiii SMLUVA pskytntí dte z zpčt Mvskslezskéh kje!mgrávšm.í_slh;ňky kiía.! ííajííkt l_ad ČÍSLSMÍ.ÍUV\.nDAFK. fájyf\.'l*it I i r př. čísi j k ""/kr.'db." -i- I. SMLUVÍ STRAY. Mvskslezský kj se sídle:

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP8U5VLA SMLUVA pskytnutí dtace z zpčtu Mravskslezskéh kraje I. SMLUVNÍ STRANY i. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 72 18 strava zastupen: Jiřím Navrátilem náměstkem hejtmana kraje MRAVSK.SL/1?

Více

f^tk o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

f^tk o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUlÍSPeWF SMLUVA MkAVSUSf.GXSKÝ KKAJ - KRAKÝ UíUD ČÍSL SMLUVY -DDATKU) -, ftk í ZIÍÍÍ. pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (Aů/j rk S& zkr. ďb. I. SMLUVÍ STRAY. Mrvskslezský krj se sídlem: 2. říjn

Více

2J:LI - SMLOUVA i ; ^!.» l _ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

2J:LI - SMLOUVA i ; ^!.» l _ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP09TVXJ ; W W ": A: A : 2J:L SMLUVA ;» l _ pskytntí dtae z zpčt Mavskslezskéh kae SMLUVÍ STRAY Mavskslezský ka se sídlem: 28 řína 7, 702 8 stava zastpen: př ng v Vndákem, CS, hetmanem kae Č: 70890692

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

I. Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2108058342/2700. Ing. Milanem Gilarem, ředitelem příspěvkové organizace IČ:

I. Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2108058342/2700. Ing. Milanem Gilarem, ředitelem příspěvkové organizace IČ: " V Í ; i-/y,\ KU,-.. KRAJSKY ÍI»Í,WY KUÍ1SP88F f IS.!i H'VÍI!'( - -i. Ut)A: K! I! v:,,.,,,, -... 1 _v i- íš'0 ; ft ; /ki Jb. - I. Smlvní stny 1. vskslezský kj se sídlem: 8. říjn 117, 70 18 stv zstpen:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,..

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,.. KUíspeexM SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje,... Mrvskslezský krj se sídlem: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen: Mgr. Věr Pl km fw IC: 7089069 námčstk}n hejsmm yš DIC: CZ7089069 bnkvní spjení: Česká

Více

n. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

n. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II MRAVSKf.LZSKY.j2Lrí- l ""' ČÍSL SMLUVY (DDATKŮ KUMSPBAZ f yy SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvsksleskéí krje I. SMLUVÍ STRAY. Mrvskslezský krj se sídle 28. říjn 7, 72 8 strv zstpen Mgr. Včr Pálkv náěstkyn

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

KUMSP08RBLBV í oiv^r I/**?

KUMSP08RBLBV í oiv^r I/**? ;MkAV, lyí'.j fí7a \.V h}\a. KA'ik'

Více

SMLOUVA o poskytnuti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. r. Stanislavem Fo warcznym náměstkem hejtmana kraje II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA o poskytnuti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. r. Stanislavem Fo warcznym náměstkem hejtmana kraje II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUMSP09U6XLJ SMLUVA pskytnuti dtace z rzpčtu Mravskslezskéh kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mravskslezský kraj í l&fff se sídiem: 28. října 117,702 18 strava 1 pkčiši" zastupen: ~~ ~~ a IC: DIC: bankvní spjeni:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI KiUi UZAVŘENI BUDUCÍ SMLUVY ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE -SLUŽEBNSTI pdle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a ustanvení 25 dst. 4 zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUrSPBW SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje :MRAVSKSLZSKY KkAj KRAJSKY ÚŘAI) se sídle: zstpen: 28. říjn 7, 72 8 strv ČÍSL SMLUVY (DDATKU) f( I Mí \ ffír pf. Čísl rk I ' /k! y ý- IC: 789692 DIČ:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Z. SMLUVNÍ STRANY IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

Z. SMLUVNÍ STRANY IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE 4. JMRAVSKS K_KÝ &KAŽ - UKAÍSKVUK-U KUMSP1TK SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvsks r~~~*ísl SMLUVY (jí.)í.atk:; MM... \.& : př. Čís 1 y_ ezskeh krje 1. Mrvskslezský krj se sídlem: zstpen: rč- Z. SMLUVÍ STRAY

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Ev. čísl prgramu D2017-SP2 Datum vyhlášení dtačníh prgramu: 12.7.2017 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Název dtačníh prgramu Dtační prgram statutárníh města Chmutva (dále jen Chmutv ) Sprt a vlný čas

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I Veřejnprávní smluva pskytnutí dtace IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MHMPP07K4JM9 DVS/04/03/006765/2018 uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku pdle zákna č. 250/2000

Více

1.MORAVSKOSLEZSKÝ- 1CKAJ - KRAJSKÝ UŘAí

1.MORAVSKOSLEZSKÝ- 1CKAJ - KRAJSKÝ UŘAí 1 s\ IM DACtl V7X lllllll tr 1.MRAVSKSLZSKÝ- 1CKAJ - KRAJSKÝ UŘAí ' ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -3- HjLjf pf. čísi t*i/jt rk veřejná zakázka č. 41/2017 Smlva na zajištění liení k prgmvým prdktům a pskytvání svisejííh

Více

MMB ZM7/4265

MMB ZM7/4265 h Rada města Brna Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 4. září 2018 MMB2018000001241 ZM7/4265 w Název: Návrh na pskytnutí individuální dtace Splečnsti Pdané - návrh rzpčtvéh patření bsah:

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje. I. Smluvní strany

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje. I. Smluvní strany KrspeesY4F SMLUVA pskytntí dte z zpčt Mvsksezskéh kje MRAVSKSLZSKY KRAJ - KJRAKÝ ÚŘAD ČÍSL SMLUVY (PDATKU) -- JMl... př. t\ó. sar. řb. I. Smlvní stny. Mvskslezský kj se sídem: 8. říjn 7, 70 8 stv zstpen:

Více

se sídlem: Náměstí 9, Štramberk zastoupen: Ing. Davidem Plandorem, Ph.D., starostou města IČ:

se sídlem: Náměstí 9, Štramberk zastoupen: Ing. Davidem Plandorem, Ph.D., starostou města IČ: KUSPWLKKU se sídle: zstpen: 28. njn 7, 72 8 strv». hejtne? IČ: 789692 DIČ: CZ789692 bnkvní spjení: Česká spřteln,.s., č. ú. 6567649/8 (dále jen pskytvtel") se sídle: áěstí 9, 742 66 Štrberk zstpen: Ing.

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 Pdmínky dtačníh prgramu Pdpra bnvy a rzvje venkva Mravskslezskéh kraje 2018 I. Název prgramu (kód) Pdpra bnvy a rzvje venkva Mravskslezskéh kraje 2018 (RRC/1/2018) II. Jedntlivé dtační tituly A. Dtační

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto Smlouvu: Článek 2

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto Smlouvu: Článek 2 Sklvská 276 Článek Asi. db. I Sklvská 278, 90 00 Pha 9 IČ: 70856508 zastupen Ing. Zbyňke H ř e i H pvěřený výkne funke ředitele (dáiejen pskytvatel") Mvskslezský kj 28. října 7,702 8 stva IČ: 70890692

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (evidenční č /2015/SOC) SMLUVNÍ STRANY 28. října 117, Ostrava

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (evidenční č /2015/SOC) SMLUVNÍ STRANY 28. října 117, Ostrava KUMSP00RLPGS ř, čisl rk skr, db. ke Smluvě závazku veřejné služby a vyrvnávaí platbě za jeh výkn (evidenční č. 0602/2015/SOC) i. Mravskslezský se sídlem: zastupen: v IC: DIČ: bankvní spjení: čísl účtu:

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

X. SMLUVNÍ STRANY. bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Siovakia, a.s., č. ú /2700 (dále jen poskytovatel")

X. SMLUVNÍ STRANY. bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Siovakia, a.s., č. ú /2700 (dále jen poskytovatel) KUÍ1SP08TSPTI MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRAKÝ ÚŘAD ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -4- X. SMLUVÍ STRAY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 8. říjn 117, 70 18 strv zstupen: MUDr. Mrtin Gebu;v náměstek hejtmn ky\e IČ: 7089069

Více

por. číslo rok SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

por. číslo rok SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje rviurta'.íf\u&lf/.t>r\y KťťAJ - " -^ VJÍář^Y UríHL ČÍSL SMLUVY (L-^.-.hTKU) -7- KUMSPU4JY6 pr. čísl rk SMLUVA pskytnutí dte z rzpčtu Mrvskslezskéh krje zkr, db. I. Smluvní strny. Mrvskslezský krj se sídlem:

Více