VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, Kstelec n. Č. lesy, IČO: ; ev. č VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel dle pravidel Prgramu rzvje venkva Vás jak zájemce výše uvedenu veřejnu zakázku zadávanu jak zakázku maléh rzsahu dle 12 dst. 3, 18 dst. 5 a 6 zákna č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách vyzývá k předlžení nabídky. 1. Reknstrukce skautské klubvny stavební práce Zakázka maléh rzsahu dle 12 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, kde předpkládaná hdnta veřejné zakázky na ddávky neb na služby nedsáhne částky ,- Kč bez DPH a na stavební práce nedsáhne částky ,-Kč bez DPH. Zadavatel základní údaje Název: Sídl: IČ: Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, Kstelec n. Č. lesy Osba právněná za zadavatele jednat: Kntaktní sba: Ing. Karel Michalik Hana Zemanvá Telefn: Předmět zakázky 2.1. Předpkládaná hdnta, předmět a dba plnění zakázky Plněním zakázky jsu stavební práce spjené s realizací reknstrukce skautské klubvny - budvy bez čísla ppisnéh neb evidenčníh na p. č. 334 v katastru Kstelce nad Černými lesy v rámci prjektu Skautská klubvna v Kstelci nad Černými lesy. Předpkládaný termín zahájení plnění: 1. července 2013 Předpkládaný termín uknčení plnění: 15. prsince 2013 Předpkládaná hdnta veřejné zakázky v Kč bez DPH: ,- Kč Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí

2 2. 2. Zadávací dkumentace Zadávací dkumentace je nedílnu přílhu tét výzvy Lhůta pr pdání nabídek, včetně adresy, na kteru mají být pslány Lhůta pr pdání nabídek knčí dne ve 14: 00 hdin. Pdáním nabídky se rzumí dručení nabídky na adresu zadavatele Zelená 1038, Kstelec n. Č. Lesy. Za včasné dručení dpvídá uchazeč. Nabídky se dručují následujícími způsby: a) Zasílají se dpručeně na adresu zadavatele: Zelená 1038, Kstelec n. Č. lesy b) Nabídky lze pdat pslední den lhůty rvněž sbně na výše uvedené adrese, v dbě d 9:00-14:00 hd. Obálka bude řádně uzavřena (v naprst uzavřené bálce či balu zajištěné prti neprávněnému předčasnému tevření nabídky a seznámení se s jejím bsahem), značena: ZAKÁZKA s uvedením názvu zakázky Reknstrukce skautské klubvny a s pznámku NEOTEVÍRAT. Na bálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je mžné analgicky s s 71 dst. 6 zákna nabídku vrátit. 3. Pžadavky zadavatele na kvalifikaci ddavatele Základní kvalifikační předpklady Základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel: a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvaném zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatele splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště; b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště; c) který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu;

3 d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele; i) který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán, či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby; j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu. Ddavatel prkáže splnění kvalifikačních předpkladů pdle bdu čestným prhlášením. Z bsahu čestnéh prhlášení musí být zřejmé, že ddavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpklady stanvené zadavatelem Prkázání prfesních kvalifikačních předpkladů Ddavatel prkazuje splnění prfesních kvalifikačních předpkladů: Předlžením výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán. Dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci; Oprávnění musí pkrývat celý předmět veřejné zakázky Prkázání technických kvalifikačních předpkladů Ddavatel prkazuje splnění prfesních kvalifikačních předpkladů: Předlžením seznamu min. 3 významných stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let v min. ceně 800 tis. Kč a svědčení bjednatelů řádném plnění nejvýznamnějších z těcht stavebních prací. Přehled průměrnéh rčníh pčtu zaměstnanců ddavatele či jiných sb pdílejících se na plnění zakázek pdbnéh charakteru a pčtu veducích zaměstnanců ddavatele neb sb v bdbném pstavení za pslední 3 rky. Ddavatel prkáže splnění kvalifikačních předpkladů dlžením prsté kpie dkladů.

4 3. 4. Prkázání eknmických kvalifikačních předpkladů Ddavatel prkazuje splnění eknmických kvalifikačních předpkladů: Předlžením smluvy pjištění dpvědnsti z prvzní činnsti ve výši min. 1 mil. Kč Ddavatel prkáže splnění kvalifikačních předpkladů dlžením prsté kpie dkladů. 4. Varianty nabídek Zadavatel nepřipuští varianty nabídky. 5. Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny Nabídkvá cena bude stanvena v suladu se zadávacími pdmínkami. Uchazeč stanví nabídkvu cenu za celý předmět veřejné zakázky, a t níže uvedeným způsbem: Celu částku na základě cenění jedntlivých plžek uvedených ve Výkazu výměr, který je nedílnu sučástí tét výzvy. Stanvení a dlžení nabídkvé ceny prvede ceněním všech jedntlivých plžek uvedených ve Výkazu výměr, který je nedílnu sučástí tét výzvy. Ocenění všech jedntlivých plžek ve Výkazu výměr bude předmětem psuzení nabídek. Nebude-li nabídkvá cena stanvena a dlžena ceněním veškerých jedntlivých plžek dle Výkazu výměr v přílze tét zadávací dkumentace, tzn., že cenění některých plžek bude vynechán neb některé kapitly a subry plžek budu ceněny puze splečnu, tzv. agregvanu cenu, ač tyt plžky v supisu prací byly zahrnuty (specifikvány), bude uchazeč vylučen z účasti v zadávacím řízení. Supis prací v zadávací dkumentaci není mžn jakkliv měnit, upravvat či měnit výměry, tj. předepsaná mnžství měrných jedntek, měnit přadí, kódy, čísla přadí plžek atd. Oceněný výkaz výměr bude pdepsaný sbu právněnu jednat jménem (statutární rgán) či za uchazeče. Pkud za uchazeče jedná zmcněnec na základě plné mci, musí být v nabídce předlžena plná mc v riginále neb v úředně věřené kpii ve frmě přílhy návrhu smluvy Nabídkvá cena bude stanvena v české měně. Nabídkvá cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz přílha č. 1), a t v členění: Cena celkem bez DPH,- Kč Sazba DPH % Výše DPH Cena celkem včetně DPH,- Kč,- Kč Za správnst určení sazby a výše DPH v suladu s platnými právními předpisy dpvídá uchazeč. Uchazečem pdepsaný a dplněný návrh smluvy díl (přílha č.3), Zplnmcnění pr sbu právněnu jednat jménem uchazeče, pkud ve věci nejedná statutární rgán uchazeče v suladu s výpisem z bchdníh rejstříku neb uchazeč fyzická sba nezapsaná v bchdním rejstříku. Suhrnné čestné prhlášení pravdivsti údajů a vázansti bsahem nabídky p celu dbu běhu zadávací lhůty pdle závazné přílhy č Platební pdmínky Dle přilženéh návrhu Smluvy díl.

5 6. Objektivní pdmínky pr překrčení nabídkvé ceny Zadavatel nepřipuští překrčení nabídkvé ceny s výjimku: V důsledku změny daňvých předpisů majících prkazatelný vliv na cenu předmětu plnění. 7. Hdncení nabídek Zadavatel zvlil základním hdntícím kritériem nejnižší nabídkvu cenu. Uchazeč není právněn pdmínit jím navrhvanu nabídkvu cenu další pdmínku. Pdmínění neb uvedení něklika rzdílných hdnt nabídkvé ceny na různých místech v nabídce je důvdem pr vyřazení nabídky a vylučení uchazeče ze zadávacíh řízení. Obdbně bude zadavatel pstupvat v případě, že djde k uvedení nabídkvé ceny v jiné frmě či měně než zadavatel pžaduje. Způsb hdncení: Nabídky budu seřazeny pdle výše celkvé nabídkvé ceny bez DPH uvedené uchazečem v nabídce. Zakázka bude přidělena uchazeči, který pdal nabídku s nejnižší nabídkvu cenu. 8. Další zadávací pdmínky zadavatele V případech, kdy zadavatel v rámci prkázání kvalifikace neb na jiném místě v nabídce pžaduje předlžení prhlášení uchazeče, musí takvé prhlášení bsahvat zadavatelem pžadvané údaje a musí být sučasně pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. Pkud za uchazeče jedná zmcněnec na základě plné mci, musí být v nabídce předlžena plná mc v riginále neb v úředně věřené kpii. Ttéž platí v případě pdpisu návrhu smluvy, Výkazu výměr a Krycíh listu nabídky. Maximální cena za jedntlivé plžky ve výkazu výměr je cena dle ceníku RTS a je nepřekrčitelná. 9. Pžadavky na frmu zpracvání nabídky a dkladů k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů Nabídku je uchazeč pvinen pdat v tištěné pdbě ve 2 paré (riginál + kpie) v suladu se zadávacími pdmínkami. Veškeré dklady musí být vytištěny kvalitním způsbem tak, aby byly dbře čitelné. Žádný dklad nesmí bsahvat pravy a přepisy, které by zadavatele mhly uvést v myl. Nabídka musí být včetně veškerých pžadvaných dkladů a přílh svázána. Nabídka bude značena názvem zakázky, bchdní firmu a sídlem uchazeče. Všechny listy musí být číslvány průběžnu číselnu řadu pčínající číslem 1. Výjimka z pvinnsti číslvat listy se vztahuje na riginály úředních dkladů respektive jejich úředně věřené kpie. Vkládá-li uchazeč d svazku jak jeh sučást či přílhu některý samstatný celek, který má již listy číslvány vlastní číselnu řadu, není nutné, aby tyt listy číslval znvu průběžnu číselnu řadu, t však platí puze tehdy, je-li číslvání listů samstatnéh celku a průběžné číslvání listů svazku zřetelně dlišen. Psledním listem musí být pdepsané prhlášení uchazeče, v němž uvede celkvý pčet všech listů v nabídce. D tht pčtu se zahrnu i listy nečíslvané a listy, které jsu sučástí samstatně číslvanéh celku.

6 Nabídka včetně veškerých přílh musí být dstatečným způsbem zajištěna prti manipulaci s jedntlivými listy a t patřením takvými bezpečnstními prvky, které vylučí i sebepškzení. Pužité bezpečnstí prvky musí být dstatečně jedinečné tak, aby byla vylučena mžnst jejich neprávněnéh nahrazení. Zadavatel dpručuje jak jeden z mžných bezpečnstních prvků pužití prvázku a přelepek patřených pdpisem statutárníh rgánu uchazeče a jeh razítkem. Pkud nabídka, nebude zabezpečen prti manipulaci bude uchazeč vylučen z účasti v zadávacím řízení. Nabídka bude rvněž pdána v elektrnické pdbě. CD bude bsahvat identifikační údaje a celkvu nabídkvu cenu. Jedná se vyplnění a předlžení Frmuláře krycíh listu nabídky. CD bude dále bsahvat uchazečem předlžený návrh smluvy díl v elektrnické frmě (dkument frmátu Micrsft Wrd) a nabídkvý rzpčet ve frmě (dkument frmátu Micrsft Excel). Údaje a návrhy předkládané uchazečem musí bsahvat ttžné hdnty jak v listinné, tak i elektrnické frmě a musí být shdné ve všech částech nabídky (ve frmuláři, v návrhu smluvy díl a v nabídkvém rzpčtu). 10. Pžadavky na jedntné uspřádání písemné nabídky a dkladů k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů Zadavatel pžaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dkladů k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů. Obsah, vč. číslvání stránek Krycí list nabídky Identifikační údaje uchazeči Návrh smluvy v tištěné pdbě pdepsaný sbu právněnu za uchazeče jednat Dklady k prkázání základních kvalifikačních předpkladů Dklady k prkázání prfesních kvalifikačních předpkladů Další pžadvané údaje a dkumenty Prhlášení pčtu listů Návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu za uchazeče jednat v elektrnické pdbě Celá nabídka v elektrnické pdbě na CD 11. Lhůta, p kteru je uchazeč svu nabídku vázán Uchazeč je svu nabídku vázán p dbu 60 dnů de dne sknčení lhůty pr předlžení nabídky. 12. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit zadání zakázky kdykliv, nejpzději však d uzavření smluvy. O zrušení zadávacíh řízení je zadavatel pvinen bezdkladně písemně infrmvat všechny uchazeče, kteří pdali nabídku v řádném termínu pr pdání nabídek. Zadavatel není pvinen uchazečům sdělit důvd zrušení zadávacíh řízení. 13. Další části zadávací dkumentace samstatné přílhy: Přílha: CD s bsahem č. 1 Frmulář krycíh listu nabídky č. 2 Výkaz výměr č. 3 Návrh Smluvy díl č. 4 Suhrnné čestné prhlášeni č. 5 Prjektvá dkumentace

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více