NOTARSKY zapis. zapisu Ing. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27.1istopadu 1975 pristoupi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOTARSKY zapis. zapisu Ing. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27.1istopadu 1975 pristoupi.----------------"

Transkript

1 .JUDr. ZdeiUca Hor6kova notah<a v Hodon!n(l Hodoo!n, OOOrollelsk9ho 3971/$ STEJNOPIS NOTARSKY zapis NZ 257/2015 N 295/2015 strana prvni sepsany jmenem JUDr. Zdenky Honikove, notarky se sidlem v Hodonine, dne (dvacateho druheho cervence roku dva tisice patnact), na adrese: Praha, Trebohosticka 3069/14, jejim zastupcem ustanovenym podle 24 notarskeho radu, Mgr. Jifim Horakem. notarskym kandidatem, za ucasti nize uvedenych ucastniku: / spolecnosti SAFINA Service a.s., se sidlem Vestec, Videnska 104, PSC 25242, IC: , zapsane e vlozce 16282, oddilu B obchodniho rejstriku vedeneho Mestskym soudem v Praze (dale tez,safina Service a.s."), zastoupene cleny predstavenstva Ing. TOMASEM PLACHYM, CSc., dat. nar. 10. brezna 1952, bydliste Stitova 243, Ujezd, Praha 4, lng. JANEM MENGLEREM, CSc., dat. nar. 28. unora 1950, bydliste Zlatnicka 1129/8, Nove Mesto, Praha I a lng. TOMASEM PLACHYM, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliste Na Kftine 271, Ujezd, Praha 4, pokud k tomuto notafskemu zapisu Ing. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27.1istopadu 1975 pristoupi Existence spolecnosti s obchodni firmou SAFINA Service a.s., jakoz i opravneni jejim jmenem jednat, mne byla prokazana vypisem z obchodniho rejstriku vedeneho Mestskym soudem v Praze, oddil 8, vlozka c , ze dne , ktery tvofi pfilohu c. 1 tohoto notarskeho zapisu. Totoznost lng. Tomase Placheho, CSc. a lng. JANA MENGLERA mne by la prokazana predlozenim platnych urednich prukazu / spolecnosti Chemoprojekt, a.s., se sidlem Praha 10, Trebohosticka 14, PSC 10031, IC: , zapsane ve vlozce I492, oddilu B obchodniho rejstriku vedeneho Mestskym soudem v Praze (dale tez,chemoprojekt, a.s."), zastoupena statutarnim reditelem lng. TOMASEM PLACHYM, CSc., dat. nar. I 0. brezna 1952, bydliste Stitova 243, Ujezd I49 00 f>raha Existence spolecnosti s obchodni firmou Chemoprojekt, a.s., jakoz i opravneni jejim jmenem jednat, mne byla prokazana vypisem z obchodniho rejstfiku vedeneho Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka c. 1492, ze dne , ktery tvori pfilohu c. 2 tohoto notarskeho zapisu. Totoznost lng. Tomase Placheho, CSc. mne byla prokazana predlozenim platneho uredniho prukazu

2 strana druha Shora uvedene osoby prohlasuji, :le jsou zpusobile samostatne pravne jednat v rozsahu pravniho jednani, o kterem je tento notarsky zapis sepsan a jsou zpusobile k jednani za ucastniky a to Ing. Tomas Plachy, CSc. a Ing. JAN MENGLER za spolecnost s obchodni firmou SAFINA Service a.s. a lng. Tomas Plachy, CSc. za spolecnost Chemoprojekt, a.s. a dale prohlasuji, :le spolecnost Chemoprojekt, a.s. je jedinym akcionarem spolecnosti SAFINA Service a.s Spolecnosti SAFINA Service a.s. a Chemoprojekt, a.s. vyhotovuji nize uvedeny projekt fuze a vsichni shora uvedeni clenove predstavenstva spolecnosti SAFINA Service a.s. a statutarni rcditcl spolccnosti Chemoprojekt, a.s. nize uvedeny projekt fuze schvaluji a souhlasi s tim, :le ncbude vypracovana mezitimni (Jcetni zaverka , V, PROJEKT FUZE SLOUCENIM spolecnosti Chemoprojekt, a.s. a spolecnosti SAFINA Service a.s. Pred m et pro j ektu Ten to projekt fuze sloucenim (dale jen, Projekt") byl vyhotoven ve smyslu ustanoveni 15 a nasi., 70 a ncisl. a 100 nasi. zakona c. 125/2008 Sb., o premenach obchodnich spolecnosti a druzstev, ve zm!ni pozdejsich predpisu (dale jen,zakon 0 premenach"), zucastnenymi s po I ecnostm i: spolecnosti Chcmoprojckt, a.s., ICO: , se sidlem Praha 10, Trebohosticka 14. PS, , zapsane v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1492 (dale tezjako,nastupnicka spolecnost"), a ,. spolecnosti SAFINA Service a.s., ICO: , se sidlem Vestec, Videnska 104. s tim PSC , zapsanou v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze. oddil B, vlozka (dale tez jako,zanikajici spolecnost"), :le na zaklade Projektu dojde k fuzi sloucenim vyse uvedenych zucastnenych spolecnosti, pricemz fuzi sloucenim dojde k zaniku spolecnosti SAFINA Service a.s. a jeji jmeni v souladu s ustanovenim 61 odst. 1 zcikona o premenach prejde fuzi sloucenim na spolecnost Chemoprojekt, a.s. jako nastupnickou spolecnost den tifikace zucastn eny eh s polecn os ti N as tu p n icka s polecnost Obchodni firma:chemoprojekt, a.s Sidlo: Praha 10, Trebohosticka 14, PSC Pravni forma: akciova spolecnost Identi fi kacni c i si o:

3 strana treti Zan ikaj ici s pole en os t Obchodni firm a: SA FIN A Service a.s Sidlo: Vestec, Videnska 104, PSC Pnivni forma: akciova spolecnost Identi fikacni cislo: Vymenny pomer podih'i spolecniku Zanikajici spolecnost na Nastupnicke spolecnosti----- Vzhledem 1\ tomu, ze Nastupnicka spolecnost je jedinym akcionarem Zanikajici spolecnosti, ten to udaj Pro j ekt neo bsahu j e Urceni zpiisobu ziskani akcii Nastupnicke spolecnosti potrebnych k rymene za akcie akcio na rii Zan ikaj ici s po lecn osti Vzhledem k tomu, ze Nastupnicka spolecnost je jedinym akcionarem Zanikajici spolecnosti. tento t!daj Projekt neobsahuje Vliv fuze sloucenim na akcie dosavadnich akcionarii Nastupnicke spolecnosti Fuzc sloucenim nema zadny vliv na akcie dosavadnich akcionaru Nastupnicke spolecnosti; akcie dosavadnich akcionaru Nastupnicke spolecnosti nepodlehaji vymene Rozhodny den fuze sloucenim Rozhodnym dnem tuze sloucenim ve smyslu ustanoveni 10 odst. 1 zakona o premenach je (prvniho ledna roku dva tisice patnact) (dale jen,rozhodny den"). Od tohoto dne se veskerajednani Zanikajici spolecnosti povazuji z ucetniho hlediska zajednani uskutecnena na tic et N astupnicke spolecnosti Prava poskytovana Nastupnickou spolecnosti vlastnikum ucastnickych cennych papiru, ktere nejsou akciemi nebo zatimnimi listy; jina opatreni

4 strana ctvrta.zadmi ze zucastnenych spolecnosti neemitovala zadne ucastnicke cenne papiry nebo zaknihovane ucastnicke cenne papiry, ktere nejsou akciemi nebo zatimnimi listy; v souvislosti s fuzi sloucenim tak jejich vlastnikum nemohou b)'t Nastupnickou spolecnosti poskytnuta zadna pniva ani V jejich prospech nemohou b)'t ucinena zadnajina opatfeni Prava poskytovana Nastupnickou spolecnosti vlastnikum dluhopisu; jina opatreni Zadmi ze zucastnenych spolecnosti neemitovala zadne dluhopisy; v souvislosti s fuzi sloucenim tak jejich vlastniktm1 nemohou b)'t Nastupnickou spolecnosti poskytnuta zadna prava ani V jejich prospech nemohou b)'t ucinena zadna jina opatfeni Den, od ktereho vznika pravo na podil na zisku akcionarum z vymennych podilii; zvlastni podminky cykajici se tohoto prava Vzhledem k tomu, ze Nastupnicka spolecnost je jedinym akciomirem Zanikajici spolecnosti, tento udaj Projekt neobsahuje : Postup pro pfipad, ze akcionarum zucastnene spolecnosti vznikne pravo odprodat akcie N as tu p n icke s pole en os ti Vzhledem k to mu, ze Nastupnicka spolecnost je jedinym akcionarem Zanikajici spolecnosti, a k tomu, ze Nastupnicka spolecnost ma jedineho akcionare, spolecnost SAFICHEM GROUP AG, registracni cislo: CH , se sidlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Svycarska konfederace, ke vzniku prava akcionaru zucastnene spolecnosti odprodat akcie Nastupnicke spolecnosti podle ustanoveni 49a a:l 49d zakona o premenach nedojde Zvlastni v)'hody poskytovane clenum statutarniho organu, ~lenum dozorci rady, spravni rady anebo znalci prezkoumavajicimu Projekt

5 strana pata V souvislosti s fuzi sloucenim neposkytla zadne ze zucastnenych spolecnosti clenum statutarnfho organu. clenum dozorci rady anebo spnivni rady zadnou zvlastnf vyhodu. Projekt nenf prezkoumavan znalcem, nebot' Zanikajici spolecnost se fuzi sloucenim se slucuje se svym jcdinym akcionarem tudiz podle ustanoveni 117 zakona o premenach se znalecka zpra a o fllzi nevyzad u j e Zmeny zakladatelskeho pravniho jednani Nastupnicke spolecnosti V souvislosti s fuzf sloucenim nedochazi k zadnym zmenam zakladatelskeho pravnfho jednanf N as tu pn i c ke spo I ecnosti Udaje o tom, kolik mist v dozorci rade nebo spravni rade Nastupnicke spolecnosti ma byt obsazeno osobami volenymi zamestnanci Nastupnicke spolecnosti Podle stanov Nastupnicke spolecnosti neni spravni rada Nastupnicke spolecnosti obsazovana osobami volenymi zamestnanci Nastupnicke spolecnosti Urceni, kteri zamestnanci Zanikajici spolecnosti se stavajici zamestnanci Nastupnicke spolecnosti Vzhledem k tomu, ze Zanikajici spolecnost nema zadne zamestnance, V souvislosti s fuzf sloucenfm neprechazeji na Nastupnickou spolecnost zadni zamestnanci Zanikajfcf spolecnosti. Projev vi'tle realizovat fllzi sloucenim a udaje o zmenach majetkovych ucasti akcionahl zu castn enych s pole en os ti Zucastnene spolecnosti timto projevuji svou vuli sloucit Zanikajicf spolecnosti s Nastupnickou spolecnosti Oceneni jmeni Zanikajici spolecnosti a zakladni kapital Nastupnicke spolecnosti

6 strana sesta 1. Oceneni jmeni Zanikajici spolecnosti nebylo provedeno, nebot' podle ustanoveni 73 odst. 1 zakona o premenach arg. a contrario nedochazi ke zvyseni zakladniho kapitalu Nastupnicke spolecnosti ze jmeni Zanikajici spolecnosti Zakladni kapital Nastupnicke spolecnosti ziistava zachovan v dosavadni vysi ,- Kc (jedno sto dvanact milionii devadesat tri tisic korun ceskych), rozdeleny kusii kmenovych akcii na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 1.000,- Kc (jeden tisic korun ceskych) Urccni, jaky majctck a jakc zavazky Zanikajici spolecnosti prechazeji na Nastupnickou ~ s pole en os t Na Nastupnickou spolecnost prechazi v souvislosti s fuzi sloucenim veskery majetek a zavazky Zanikajici spolecnosti, pficemz se konkretne jedna o nasledujici majetek a zavazky: Majetek a zavazky Zanikajici spolecnosti, ktere prechazeji na Nastupnickou spolecnost bez dalsich korekci Cislo uctu Nazcv uctu 213/00 I Ceniny /00 I Bankovni ucet - KB CZK /002 Bankovni ucet- KB EUR /003 Bankovni ucet- CSOB CZK /004 Bankovni ucet- CSOB EUR /001 Dodavatele v tuzemska loo 1 Dan z pfijmii loo 1 Zakonny rezervni fond /001 Socialni fond /001 Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni Saldo uctu V Kc , , ,

7 strana sedma Majetek a zavazky Zanikajici spolecnosti, ktere prechazeji na Nastupnickou spolecnost s korekcemi Cislo uctu 378/001 Jine pohledavky 379/ / /001 Nazev uctu Zustatek tohoto uetu by! upraven o vzajemne vztahy mezi zticastnenymi spolecnostmi v celkove vysi ,00 Kc; z toho Nastupnicka spolecnost upravila svoji pohledavku za Zanikqjici ~polecnosti ve vys i , 00 Kc ] ine zavazky Ztlstatek tohoto uetu by! upraven o vzajemm} vztahy mezi zucastnenymi spofecnostmi V cefkove vysi ,00 Kc; z toho Zanikajici spolecnost upravila svuj zavazek vuci Nastupnicke ~polec~nosti vys i , 00 Kc Dohadne ucty aktivni Zustatek tohoto uetu by! upraven o vzajemne vztahy mezi zucastnenymi spolecnostmi v celkow} vysi ,40 Kc; z toho Nastupnicka spolecnost upravila svoji pohledavku za Zanikajici spolecnosti ve vysi Kc Nevyfakturovane dodavky Zustatek tohoto uetu by! upraven o vzajemne vztahy mezi zticastnenymi spolecnostmi v celkove vysi ,-10 Kc; z toho Zanikajici spolecnost upravila svlij zavazek vuci Nastupnicke spolecnosti ve vysi , -10 Kcr ve Saldo uctu V Kc 0, , ,94

8 strana osma Majetek a zavazky Zanikajici spolecnosti, ktere prechazeji na Nastupnickou spolecnost se zm en ami V U ctovani Cislo uctu Nazev uctu Saldo uctu V Kc 411 loo 1 Zakladni kapital v zap sane vysi ,00 Zcikladni kapitcil Zanikajici spolecnosti by/ pfeveden do 429/001 ostatnich kapitcilovychfondu Nastupnicke spoleenosti.- Neuhrazena ztrata minulych let Neuhrazena ztrata minulych let Zanikajici spolecnosti by/a plevedena do nerozdeleneho zisku minulych let N ast upn icke :,poleenosl i ,57 Konecne ucetni zaverky zucastnenych spolecnosti Konecne ucetni za erky zucastnenych spolecnosti byly V souladu s ustanovenim 176 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, sestaveny ke dni predchazejicimu Rozhodny den a jsou v souladu s ustanovenim 12 zakona o premenach overeny auditorem Z~ haj ova ci rozva ha N as tu p n ic ke s po lecn os ti Zahajovaci rozvaha Nastupnicke spolecnosti byla v souladu s ustanovenim 176 odst. 2 t-y 1 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, sestavena k Rozhodnemu dni a je souladu s ustanovenim 12 zakona o premenach overena auditorem S hi,, h, 0 f', I V, ou as spravmc organu s uz1 s oucemm Zucastnene spolecnosti timto vyslovne prohlasuji, :le k ruzi sloucenim se nevyzaduje souhlas jednoho nebo vice spravnich orgaml podle zvlastnich zakonu nebo podle pfimo pouzitelnych predpisu Evropske unie ve smyslu ustanoveni 15a zakona o premenach

9 strana dcvata s p rav a a a rchivace p isemnos ti Pniva a povinnosti Zanikajici spolecnosti spojene se spnivou a archivaci pisemnosti, jez vyplyvaji ze zvlastnich predpisu, zejmena ze zakona c. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisove sluzbe. ve zneni pozdejsich predpisu, ve vztahu k pisemnostem, ktere v dl'jsledku fuze sloucenim prejdou na Nastupnickou spolecnost, prechazeji dnem zapisu fuze sloucenim do obchodniho rejstriku na Nastupnickou spolecnost U. IV'.v..,. stan ov en1 s po ecn a a zav erecna Yeskere naklady spojene s fuzi sloucenim budou hrazeny Nastupnickou spolecnosti Pravni ucinky fuze sloucenim podle Projektu nastavaji ke dni zapisu fuze sloucenim do obchodniho rej striku Pokud neni v Projektu uvedeno jinak, ridi se fuze sloucenim prislusnymi ustanovenimi zakona 0 premenach Projekt byl schvalen predstavenstvem Zanikajici spolecnosti dne (devatenacteho druheho cervence roku dva tisice patnact) Projekt by I schvalen statutamim reditelem Nastupnicke spolecnosti dne ( devatenacteho druheho cervence roku dva tisice patnact ) * * * Prohlasuji, ze pravni jednani ucastniku tohoto notarskeho zapisu je V souladu s pravnimi predpisy as da!simi dokumenty, se kterymi soulad pravniho jednani vyzaduje zvlastni pravni predpis a splnuje nalezitosti a podminky stanovene zvlastnim pravnim predpisem pro zapis do verej neho seznam u nebo rej striku Prohlasuji, ze projekt premeny je v souladu s pravnimi predpisy a zakladatelskym pravnim jednanim osoby zucastnene na premene. Je-li na notari vyzadovano sepsani projektu premeny, kter)' neni souladu s pravnimi predpisy a zakladatelskym pravnim jednanim osoby zucastnene na prenlene

10 strana desata J>filolly: vyp1s z obcllodniho rejsmku, vedenello Mestskym soudem v J>raze, oddil B, vlozka c , ze dne tvofi pfilollu c. 1 tolloto notarskello zapisu, rypis z obcllodnillo rejsmku, vedenello Mestskym soudem v J>raze, oddil B, vlozka c. 1492, ze dne tvofi pfilollu c. 2 tolloto notarskello zapisu, tomto pravnim jednani byl tento notarsky zapis sepsan, po pfecteni ucastniky V celem rozsallu scllvalen a prede mnou Mgr. Jifim Horakem, notarskym kandidatem, ucastniky podepsan V tomto notarskem zapisu bude pokracovano s lng. TOMASEM J>LACHYM, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliste Na Kttine 271, Ujezd, J>ralla ~ } 'S,.:... ~-...::,..:. ~-.. ~. --~.:-:.. }/ 7 I

11 dudr. Zdeiika Hon\kov6 notapka v HOdonln~ Hodonln, Doorovolekeho 3f111/S STEJNOPIS NZ 258/2015 N 295/2015 strana j edemicta Pokracovani V notafskem zapisu sepsane jmenem JUDr. Zdeflky Horakove, notarky se sidlem v Hodonine, dne (dvacateho tretiho cervence roku dva tisice patnact), jejim zastupcem ustanovenym podle 24 notarskeho radu, Mgr. Jirim Horakem, notarsk:ym kandidatem, na adrese: Praha, Trebohosticka , kam se dostavil: Ing. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliste Na Kitine 271, Ujezd, Praha 4, clen predstavenstva spolecnosti s obchodni firmou SAFINA Service a.s., se sidlem Vestec, Videiiska 104, PSC 25242, IC: , zapsane ve vlozce 16282, oddilu B obchodniho rejstriku vedeneho Mestsk:Ym soudem v Praze (dale tez,, S AFIN A Service a. s. "), jehoz totoznost mne by la prokazana jeho platnym urednim prukazem, a ktery prohlasil, :le je zpusobily samostatne pravne jednat za spolecnost SAFINA Service a.s., v rozsahu pravniho jednani, 0 kterem je tento notarsky zapis sepsan Po precteni notarskeho zapisu JUDr. Zdeiiky Horakove, notarky v Hodonine ze dne (dvacateho druheho cervence roku dva tisice patnact), cj. NZ 257/2015, pfitomny Ing. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, zastupujici spolecnost s obchodni firmou SAFINA Service a.s. citovany notarsky zapis schvalil a prohlasil, ze schvaluje jako clen predstavenstva projekt ruze uvedeny ve shora citovanem notarskem zapisu a za spolecnost SAFINA Service a.s. k projektu fuze v notarskem zapisu obsa.zenem bez vyhrad pristupuje Prohlasuji, ze pravni jednani ucastnika tohoto notarskeho zapisu je V souladu s pravnimi predpisy as dalsimi dokumenty, se kterymi soulad pravniho jednani vyzaduje z lastni pravni predpis a splimje nalezitosti a podminky stanovene zvlastnim pravnim predpisem pro zapis do vefejneho seznamu nebo rejstriku

12 strana dvanacta 0 tom bylo toto pokracovaru V notafskem zapisu sepsano, UCastnikem po pfectenf schvaleno a pfede mnou Mgr. Jifim Honikem, notatskym kandidatem, podepsano / ~ ~..,.,~,.' -': :--.:. I Jt Uc

13 Tento vypis z obchodniho rejsti'lku elektronicky podepsai"mestsky SOUD V PRAZE [IC ]" dne v 13:24:33. EPVid:ymEkbnyFvE+Jhp1tNg7RjA Datum zapisu: Spisova znacka: Obchodnl firma: Sldlo: ldentifikacnl clslo: Pravnl forma: Predmet podnikani: Statutarnl organ - predstavenstvo: predseda predstavenstva: mistopredseda predstavenstva: clen predstavenstva: Zpllsob jednani: Dozorci rada: clen dozorcl rady: mlstopredseda dozorci rady: predseda dozorcr rady: Jediny akcionar: Vypis z obchodnfho rejstffku, vedeneho Mestskym soudem v Praze oddfl B, vlozka cervna 2010 B vedena u Mestskeho soudu v Praze SAFINA Service a.s. Vestec, Vfdenska 104, PSC Akcio~a spole~nost cinnost ucetnfch poradcu, vedenf ucetnictvf, vedenf danove evidence Y9rob~. obch~d. ~- sjuzby neuvedene v prfl~hach _1-3 zivnostenskeho zakona lng. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Ki'tine 271, Ojezd, Praha 4 Den vzniku funkce: 11. srpna 2011 Den vzniku clenstvf: 15. cervna 2010 lng. TOMAS PLACHY, CSc., dat. nar. 10. brezna 1952 Stitova 243, Ojezd, Praha 4 Den vzniku funkce: 11. srpna 2011 Den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 lng. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. unora 1950 Zlatnicka 1129/8, Nave Mesto, 110 oo Praha 1 De~ _'{.~~~-':!-cl~-n~m:_ ~!: -~rpn-~..?011:. Za Spolecnost jednaji ve vsech vecech navenek vzdy dva clenove preds!ayenstva sp_~l~cne~ HANA BENEDIKTOVA, dat. nar. 28. ledna 1968 Chelcickeho 28, Chlum u Tfebone Den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 lng. FRANTISEK DOLECEK, dat. nar. 26. dubna 1943 Wichterlova 2372/10, Liben, Praha 8 Den vzniku funkce: 11. srpna 2010 D~n Y~!l-~~u ~l~.l'!~~~~-- 1~. ~pn~ --~011 lng. VLADIMIR CIMA, dat. nar. 28. prosince 1961 Praha 4, Augustinova 2063/16, PSC Den vzniku funkce: 11. srpna 2011 Den vzniku clenstvf: 11. srpna 2011 SAFICHEM GROUP AG 8002 Curych, Todistrasse 16, SY9carska konfederace Udaie olatne ke dni: 22. cervence :59 1/2

14 oddfl B, vlozka Akcie: Zakladnr kapital: Ostatni skutecnosti: Registracnr ~lslo: CHE ks kmenove akcie na jmeno v listinne podobe ve J menovite hodnote 200 ooo - Kc 2 ooo ooo,- Kc Splaceno: 100% Pocet clenu statutarnlho organu: 3 Pocet clenu dozorcr rady: 3 Ob<:hodnfkorporace se pi:idrfdna zakonu jako -celku postupem podle 777 odst. 5 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnfch spolecnostech a druzstvech. Ovefuji pod pofadovym cislem V 428/2015, ze tato listina, ktera vznikla pfevedenim vystupu z informacniho systemu vefejne spravy z elektronicke podoby do podoby listinne, skladajici se z 1 listu(u), odpovida v)'stupu z informacniho systemu verejne spravy v elektronicke podobe. V Praze... dne Podpis. ft.. J';;... j/.j... Raz!tko..... Mgr. Jifi Horak notarsky kandidat zastupce notare JUDr. Zdeiiky Horakove, notarky se sidlem v Hodonine J / / , ' ' \ -: : ~.....,':.,... - z c 2/2 (J,

15 vi. ~ ~ Tento vypis z obchodniho rejstflku elektronicky podepsal "MESTSKY SOUD V PRAZE [IC 00~~~~~~~0:: ~2=~?.f.? ~ GJ?'v EPVid:QJJxmAaBQBCoCUbzjRupg Datum zapisu: Spisova znacka: Obchodnl firma: Sidlo: ldentifikacnr cislo: Pravni forma: Predmet podnikani: Statutarni reditel: statutcirni reditel: Zpusob jednani: Spravnf rada: predseda spravnf rady: clen spravni rady: clen spravni rady: Jediny akcionar: Akcie: Zakladni kapital: Ostatni skutecnosti: Vypis z obchodnlho rejsti'iku, vedeneho Mestskym soudem v Praze oddfl B, vlozka kvetna 1992 B 1492 vedena u Mestskeho soudu v Praze Chemoprojekt, a.s. Praha 10, Tfebohosticka 14, PSC Akciova spolecnost ~ pronajem nemovitostf ve vlastnictvf spolecnosti projektova cinnost ve V}lstavbe podnikanf V oblasti nakiadanf 5 nebe pecnymi odpady provad~n{staveb, jejich zmen-a odstranovanf Geologicke prace Vykon zememei'ick9ch cinnostf Vyroba, obchod a sluzby neuvedene v pi'flohach 1 ai 3 zivnostenskeho zakona Vyroba a zpracova rit pal IV a maziv a distribuce pohonnych hmot cinnost uceinrc ti ~ poradcll : vedenr ~cetnictvr, vedenr danove evidence lng. TOMAS PLACHY, CSc., dat. nar. 10. bi'ezna 1952 Stftova 243, Ujezd, 149 oo Praha 4 Den vzniku ~unkce : 12. ~rpna 2014 Za Spolecnost jedna ve vsech vecech navenek statutarnf i'editel lng. TOMAS PLACHY, CSc., dat. nar. 10. bi'ezna 1952 Strtova 243, Ujezd, 149 oo Praha 4 Den vzniku funkce: 12. srpna 2014 Den vzniku clenstvf: 11. srpna 2014 lng. TOMAS PLACHY, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Ki'tine 271, Ujezd, Praha 4 D_en_ vzn~~~ clen_s~.r:_ 11-..: ~rpna.?.q~4 lng. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. unora 1950 Zlatnicka 1129/8, Nave Mesto, 110 oo Praha 1 D~n vznikl! c~~n ~tvj ~ 1~.. srpna 201~_ SAFICHEM GROUP AG 8002 Curych, Todistrasse 16, SV}Icarska konfederace Registracnf cfsl9_: CH ks kmenove akcie na jmeno v zaknihovane podobe ve jmenovite hodnote 1 ooo,- Kc ooo,- Kc Akciova spolecnost byla zalozena podle 172 obchodnfho zakonfku. Jedinym zakladatelem spolecnosti je Fond narodnfho majetku Ceske republiky se sfdlem v Praze 1, Gorkeho namestf 2/2 Udaje platne ke dni: 22. cervence :59 1/2

16 oddfl B, vlozka , na kte,.y pi'esel majetek statnf organizace ve smyslu 11 odst.3 zak.c.92/1991 Sb., o podmfnkach pi'evodu majetku statu na jine osoby. v zakladatelske listine ucinene ve forme notai'skeho zapisu ze dne 30.dubna 1992 bylo rozhodnuto o schvalenf jejich stanov a jmenovanf clenu pi'edstavenstva a dozorcf rady. Zakladatel splatil 100 % zakladnfho jmenf spolecnosti, ktere je pi'edstavovano cenou vkladaneho hmotneho a dalsfho majetku uvedeneho v zakladtelske listine. Ocenenf tohoto majetku je obscizeno ve schvalenem privatizacnfm projektu statnfho podniku Chemoprojekt Praha. Obchodnf karporace se pocmd.ila zakonu jakoceik u p astupem pod le 777 odst. 5 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnfch spolecnostech a druzstvech. Pocet clenu statutarnfho organu: 1 Pocet clenu spravnf rady: 3 Ovefuji pod poradorym cislem V 429/2015, :le tato listina, kteni vznikla prevedenim vystupu z infonnacniho systemu verejne spnivy z elektronicke podoby do podoby listinne, skladajici se z 1 listu(ti), odpovida rystupu z infonnacniho systemu verejne spravy v elektronicke podobe. 16 1, ~~ V Pn=... dne IS... Podpis....,./!1... ")... Razitko.... Mgr. Jin Horak notarsky kandidat zastupce notare JUDr. Zdeiiky Horakove, notarky se sidlem v Hodonine.. '.. ' Udaie platne ke dni: 22. cervence :59 2/2

17 )2 Potvrzuji, :le tento stejnopis, vyhotoveny dne (dvacateho tretiho cervence roku dva tisice patmict), doslovne souhlasi s notarskym zapisem NZ 257/2015 a s jeho pokracovanim NZ 258/2015, zalozenym ve sbirce notarskych zapisu JUDr. Zdenky Horakove, notarky v Hodonine. 3t. Potvrzuji, :le pfilohy stejnopisu notarskeho zapisu NZ 257/2015 a NZ 258/2015 se doslovne shoduji s pfilohami notarskeho zapisu NZ 257/2015 a NZ 258/2015. V Praze dne Mgr. Jifi Horak notarsky kandidat zastupce notare JUDr. Zdeiiky Horakove, notarky se sidlem v Hodonine 2/2

18

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

STEJNOPIS. N otarsky zap is

STEJNOPIS. N otarsky zap is JUDr. Zdenka Horalwvti notafka v Hodonine 695 Of Hodonin. Dobrovolsk!!lw 3971/5 N 313/2014 NZ 288/2014 strana prvnf STEJNOPIS N otarsky zap is sepsany jmenem JUDr. Zdenky Horakove, notarky se sidlem v

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt )

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řepařský institut, spol. s r.o. a Řepařský institut Semčice, spol. s.r.o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma: Datum zápisu: 27. června 2001 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7251 Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: GENTILO,

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

---- Účastníky jsou zakladatelé nadace, a to:------------------------------------------------------------

---- Účastníky jsou zakladatelé nadace, a to:------------------------------------------------------------ strana první ---------------------------------------------------------------------------------- NZ 215/2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s NZ 157/2014 N 186/2014 STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s strana první sepsaný dne sedmého dubna roku dva tisíce čtrnáct (7.4.2014) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze, se sídlem

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

PGH, a.s. IČ: 452 44 987. za rok 2013. sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

PGH, a.s. IČ: 452 44 987. za rok 2013. sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 Výročnl zpráva společnosti za rok 2013 IČ: 452 44 987 Výroční zpráva společnosti za rok 2013 sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 provozní pracoviště: ul. 28. října 19, České Budějov ice Jeseniova

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 76/2015 N 79/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 2. 2. 2015 (slovy: druhého února roku dva tisíce patnáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě samém

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Datum zápisu: 28. ledna 1999 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Spisová značka: C 65212 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 19002

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

Strana první NZ 3/2014 N 3/2014. N o t á ř s k ý z á p i s

Strana první NZ 3/2014 N 3/2014. N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 3/2014 N 3/2014 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 8. 1. 2014 (slovy: osmého ledna roku dva tisíce čtrnáct) na adrese Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, JUDr. Janem Krůtou, notářem

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek 2 a příjmení nebo Obchodní

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Strana jedna NZ 25112014 STEJNOPIS. NOTA:RsKY zapis

Strana jedna NZ 25112014 STEJNOPIS. NOTA:RsKY zapis Strana jedna NZ 25112014 STEJNOPIS NOTA:RsKY zapis sepsany dne 21.5.2014 (slovy: dvacateho prvniho kvetna roku dva tisice ctrmict)jmenem Mgr. Radima Neubauera, notare se sidlem v Praze, v jeho notarske

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Datum zápisu: 10. října 2008 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Spisová značka: C 143676 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Brightsea

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

STEJNOPIS. N otarsky zap is

STEJNOPIS. N otarsky zap is STEJNOPIS N otarsky zap is N 14 NZ 297/2014 struna prvnl sepsany jmenem JUDr. Zdeiiky Honikove, notarky se sidlem v Hodonine, dne 18.6.2014 ( osmmicteho cervna roku dva tisice ctmact), na adrese: Praha,

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje / XUi&ULLUUHiUtUiiUfll m HBsi I '-5... I I^L. Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZl31696/2011/KUSK Cj.: 003 895/2012/KUSK Stejnopis c. 9 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více