Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté"

Transkript

1 ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí... str. 6 ská jubilea... str. 7 Informace pro obèany... str. 8 Webové stránky mìsta... str. 9 Primátor... str. 10 EKOutek... str. 11 Sport... str. 12 Vzdìlávání a výstavy... str. 13 Program Videoklubu... str. 13 Zubní pohotovost... str. 14 Státní zámek v ì... str. 14 Podìkování SZP... str. 14 Galerie... str. 14 Senior klub... str. 15 SZP... str. 15 Církve... str. 15 Oslavy 750 let a... str. 16 O poklad rytíøa Hrona... str. 16 Mimoøádná pøíloha u pøíležitosti 135. výroèí založení Sokola v ì Jsme mìsíc v Evropské unii, která nám byla sousedem ve jménech sousedních státù modré zóny už dlouho. Ta sama skuteènost našeho èlenství je pøíliš nekonkrétní a pro mnohé dosud nejasná. Tøeba ani nemohli sèítat evropské tisíce a miliony, ze kterých se u nás tøeba stavìlo a žilo. Jedna vìc je nám ale po mìsíci jasná. Posuzujme podle nám nejbližších skuteèností: Je bez diskuze, že náš hranièní pøechod ztratil špunt a provoz pøes nìj letí tak, že fronty hluèných a smrdících kamionù? jsou nevratnou historií. Øíkalo se, že po prvním kvìtnu se nic nezmìní zmìnilo se dost. A pokud po tøetí hodinì odpoledne nìkde fronty jsou, pak jsou na ulicích proto, že všichni máme auta a zrovna s nimi musíme nìkam jet. Do schránek se nám hned na zaèátku mìsíce nasype hromádka kandidátek stran a hnutí, které by chtìly vyslat svoje kandidáty do Evropského parlamentu. Kandidátních listin je nìkolik desítek a nemám v úmyslu nìkteré z nich zametat cestièku do urny. Každý z nás si tu svou vybere sám. Jen jsem si s potìšením všiml, že do Evropského parlamentu chtìjí všichni, i jeho zásadní odpùrci. Øíkám si ovšem, že se tyto volby mohou pro ono množství papírù a zmatek v názorech kdekomu zdát neuctivou, zbyteènou a drahou fraškou. A proto volit nepùjde. Je to naopak. Jsme na zaèátku evropské existence. Zatím si nedovedeme pøedstavit, jaký význam pro nás bude mít evropský poslanec. Pomalu ani pøesnì nevíme, co nás bude stát, ale: Volíme velice dùležité lidi, kteøí mohou být výraznì užiteèní doma i v Bruselu. A možná nejvíce nìkde mezi Èechy a Nìmci, Brity, Španìly èi dalšími èleny Evropské unie. Budoucnost je ve vzájemném jednání, v uctivém a vytrvalém rozhovoru, v kontaktech a v poznávání. Budoucnost není v gestech, penìzích a novinových titulcích, ale v práci s lidmi. Kdybychom mìli pocit, že vùbec nic nemùžeme pro upevnìní pozic našeho èešství udìlat, pak volba našeho zastupitele je to první, co se hodí udìlat. To druhé bude hned za tím: Zvolený zastupitel nesmí být osamocen, nemá propadnout výluènosti, ve které by jej volièi zásobovali jen poklonkami a žádostmi o finanèní úlitby. Nejsem skeptik, vìøím. Možná to vypadá naivnì, ale já nevìøím lidem, nevìøím v lidskost. Té jsme si zažili už dost. Vìøím však, že je možno s lidmi mnohé udìlat. Proto pùjdu volit teï i na podzim a vždycky, když k tomu budu mít pøíležitost. Daniel Kvasnièka

2 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Majetkoprávní úkony obce RM revokovala usnesení ze dne týkající se pronájmu pozemku p. è. 274 Základní organizaci ÈZS Babí- Vršky a souhlasila s provedením geometrického zamìøení jednotlivých zahrádek, které si zajistí a uhradí na své náklady èlenové osady. Dále RM souhlasila s uzavøením nájemních smluv na pronájem tohoto pozemku s jednotlivými uživateli zahrádek. RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s Kooperativou, a. s., na pronájem èásti štítové zdi domu èp. 683 (ul. Pražská) pro zøízení reklamy o rozmìrech 9x10 m. Opravu štítové zdi tohoto domu provede Kooperativa, a. s., na vlastní náklady. RM souhlasila s ukonèením nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemku p. è. 342 v Malém Poøíèí se spoleèností EURO- COM international, spol. s r. o., dohodou k a souèasnì souhlasila s uzavøením nové nájemní smlouvy s panem J. Klugarem. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od , to vše za podmínky vyrovnání nájmu za mìsíc leden RM souhlasila s uzavøením smlouvy s VaK, a. s., týkající se dodávky a odvádìní vody z objektù v Bìloveské ulici. Smlouva se uzavírá s úèinností od na dobu neurèitou. RM souhlasila s provedením stavebních úprav objektu na st. p. è v k. ú. dle pøedložené projektové dokumentace. Provedení stavebních úprav zajistí a uhradí obèanské sdružení Duha Kamarád Plhov, které se zavazuje, že nebude žádat mìsto o jejich úhradu ani teï ani v budoucnu. Zároveò se toto obèanské sdružení zavazuje, že úhradu vložených nákladù nebude požadovat ani pøi ukonèení nájemní smlouvy. RM nepovažuje vybudování nového psího útulku v ì za akutní problém, a proto zamítla všechny návrhy. RM souhlasila s uzavøením smluv o výpùjèce (èásti ulice Èeských Bratøí a parkovištì pøed sportovním areálem Hamra) s Rubenou, a. s., Hradec Králové. Smlouvy se uzavírají na dobu urèitou s úèinností od do RM nedoporuèila zastupitelstvu mìsta poskytnutí finanèního pøíspìvku akciové spoleènosti MATANA na opravu èásti høbitovní zdi. Výbìr zhotovitele, smlouvy o dílo RM souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na Udržovací práce na plaveckém bazénu v ì se spoleèností ALU- FRONT, s. r. o., Nové Mìsto nad Metují. RM souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na akci Výmìna oken v ZŠ Staré Mìsto se spoleèností Kerson spol. s r. o., Dobré u Dobrušky. RM souhlasila s výkonem technického dozoru investora na akci Stavební úpravy ZŠ Komenského s Radomírou Martinovou. RM souhlasila s objednáním stavebních úprav v MŠ Plhov s P. Ticháèkem, Hronov. RM souhlasila s uzavøením smlouvy upravené, zúžené varianty Udržovacích prací na zimním stadionu v ì se spoleèností Adapt-ing, s. r. o.,. RM schválila uzavøení dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo na dodávku a montáž interiéru 2. nadzemního podlaží oddìlení pro dìti v Mìstské knihovnì v ì o posunutí termínu pøedání díla o jeden týden tj. do Projektové dokumentace RM schválila zadání vypracování projektových dokumentací a s tím souvisejících smluv o dílo: Chodníky Kladská ul. Ing. Burianec a Veøejné osvìtlení Kladská ul. Vladimír Václavík. Výroèní zpráva za rok 2003 Správa budov, s. r. o. RM schválila výroèní zprávu za rok 2003, plán na rok 2004, zprávu dozorèí rady, úèetní závìrku za rok 2003, rozdìlení zisku a pøevod vytvoøeného zisku za rok 2003 na úèet nerozdìlený zisk z minulých let. Rozbor hospodaøení za I. ètvrtletí 2004 RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta a za I. ètvrtletí 2004 bez pøipomínek. Vyøazení majetku RM schválila na návrh škodní a likvidaèní komise vyøazení a fyzickou likvidaci majetku v poøizovací cenì od 5 do 20 tis. Kè za kus. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit vyøazení a fyzickou likvidaci majetku v cenì nad 20 tis. Kè/kus. Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách mìsta a po lhùtì splatnosti nad 15 tis. Kè a uložila prokazatelnì nedobytné pohledávky pøedkládat škodní komisi k projednání jejich odpisu. Výbìr místního poplatku od osob, které se nezdržují v místì adresy trvalého pobytu RM schválila, aby poplatníci místního poplatku, kteøí se dlouhodobì nezdržují v místì adresy ohlášeného trvalého pobytu, nebyli uvádìni v poètu dlužníkù místního poplatku, tj. aby se provádìl jejich odpoèet na základì ètvrtletnì aktualizovaného seznamu. Za prokázání této skuteènosti bude považován záznam pošty nebo povìøených doruèovatelù mìsta na nedoruèené zásilce odstìhoval se bez udání adresy nebo na uvedené adrese neznámý a uložila správci místního poplatku, aby zabezpeèil ètvrtletní aktualizaci jejich seznamu pro potøeby správního øízení. Poloautomatický parkovací systém v centru mìsta RM jmenovala hodnotící komisi ve složení: pøedseda Ing. Oldøich Ètvrteèka, èlenové: Ing. Jaroslav Rohulán, Hana Kopecká, Ing. Miloš Štìpán, mjr. JUDr. Miroslav Suchánek, Jiøí Maršík, Ing. Libor Baudyš. Cyklostezka Malé Poøíèí RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na dobu urèitou za èást doèasnì využívaného pozemku è. parc. 701 v katastrálním území Bìloves po dobu výstavby cyklostezky a smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene na èást tohoto pozemku dotèeného stavbou. Komise pro výbìr veøejných zakázek RM zrušila komisi pro výbìrová øízení (projektové dokumentace) a komisi pro výbìrová øízení pro zhotovitele staveb. Novì rada zøídila komisi pro výbìr veøejných zakázek a jmenovala tyto èleny komise: Ing. Jan Chaloupka Jindøich Øezníèek AT Ing. Pavel Korda AI Ing. Oldøich Ètvrteèka AI Václav Rohlíèek AS Jiøí Fabián AS Oldøich Maršík Iveta Vajnerová Ludvík Kiršner Miroslav Brát Tajemníkem komise rada jmenovala Ing. Janu Kováøovou. Dodávka a montáž plastových oken penzionu a domova pro dùchodce HARMONIE II. v ì RM souhlasila s doporuèením komise pro výbìr zhotovitele a uzavírá smlouvu na Dodávku a montáž plastových oken penzionu a domova pro dùchodce HARMONIE II. v ì se spoleèností Proplast, s. r. o., Nové Mìsto nad Metují. Stavebnì technický stav budovy MŠ Vanèurova ul. v ì RM souhlasila se zadáním vypracování stavebnì technického posouzení stavu celé budovy mateøské školy ve Vanèurovì ulici projektovému ateliéru INS, s. r. o.,.

3 ský zpravodaj 3 TELEGRAFICKY: RM rozhodla o pøijetí a nepøijetí dìtí do pøedškolních zaøízení: MŠ,, Myslbekova 4 a MŠ,, Bøezinova 669 dle návrhu rozhodovací komise. RM vzala na vìdomí otevøení malé tøídy v MŠ,, Vítkova 304 pro školní rok 2004/2005. RM souhlasila s dodateèným pøedložením chybìjících dokladù ke konkurznímu øízení na funkci øeditele ZŠ T. G. Masaryka,, Bartoòova RM nesouhlasila s vymezením parkovacích míst na veøejnì pøístupných komunikacích pro fyzické, resp. právnické osoby za pøedem stanovených podmínek. RM vzala na vìdomí zápis z jednání kulturní komise ze dne RM schválila èerpání fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta a ve výši Kè na nutné opravy. Rada mìsta Valná hromada Pivovaru, a. s. RM jménem mìsta a jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar v pùsobnosti valné hromady této spoleènosti schválila: Výroèní zprávu za rok 2003 Úèetní závìrku Pivovaru, a. s., za rok 2003 Pøevod vytvoøeného zisku za rok 2003 na úèet nerozdìlený zisk z minulých let Zprávu dozorèí rady a audit spoleènosti Plán spoleènosti na rok 2004 Rozdìlení zisku za rok 2003 a pøídìl do soc. fondu Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a odst. 9 podle zákona è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Pøíspìvkové organizace v oblasti školství RM byla informována o hospodaøení, správì svìøeného majetku a výchovnì vzdìlávacích èinnostech náchodských základních škol ZŠ Komenského, ZŠ Plhov a ZŠ TGM. Jednotlivé školy prezentovali jejich øeditelé, kteøí zároveò seznámili èleny rady se svými úspìchy i aktuálními problémy. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit Obecnì závaznou vyhlášku mìsta a è. 2/2004 O stanovení pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøské škole, školní družinì, školním klubu zøizovaných mìstem em pro školní rok 2004/2005. RM souhlasila s navrženou výší pøíspìvku v jednotlivých oborech Základní umìlecké školy J. Falty, pro školní rok 2004/2005. Výše pøíspìvku pro jednotlivé obory zùstává stejná jako v pøedcházejícím školním roce. RM neschválila snížení úhrady neinvestièních nákladù za žáky obci Studnice. Majetkoprávní úkony obce RM souhlasila, v souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domù, s ukonèením nájemních smluv uzavøených na pronájem prostor v objektu doèasné stavby na sídlišti SUN v ì a se zahájením jednání o ukonèení nájemních smluv dohodou se zbývajícími nájemci tohoto objektu. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta zamítnout žádost o prodej pozemku è. 135/ 3 v Bìlovsi v Lázeòské ulici. RM souhlasila s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Èeským rozhlasem Praha a Odborovou organizací pracovníkù Èeského rozhlasu. Vìcné bøemeno se týká zøízení vodovodní pøípojky vedené pøes pozemky v Peci p. Snìžkou. Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou. Oprávnìní z vìcného bøemene uhradí veškeré náklady související s vypracováním geometrického plánu a náklady související s vkladem práva vìcného bøemene do katastru nemovitostí. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit zmìnu zásad prodeje domù bytù tak, že prázdné byty v domech urèených k prodeji nebudou, od data rozhodnutí ZM o prodeji domu, pøidìlovány žadatelùm o byt z bytového poøadníku, ale budou nabídnuty k prodeji výbìrovým øízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou stanovenou dle znaleckého posudku a schválenou radou mìsta. RM revokovala své rozhodnutí ze dne a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit zrušení pøedkupního práva u všech smluv, u kterých byla kupní cena zaplacena k podpisu smlouvy nebo ukonèeno splácení kupní ceny vèetnì úrokù. Pøedkupní právo se ruší se zpìtnou platností od zahájení prodejù bytù ke všem bytovým jednotkám, které splòují podmínku zaplacení celé kupní ceny. RM revokovala své usnesení o pøeložce 2 ks sloupù VÈE v ulici Praizlerova v ì. V této ulici a v ul. Nemocnièní provede VÈE kabelové vedení, s èímž souvisí také realizace veøejného osvìtlení a rozhlasu. RM souhlasila s realizací veøejného osvìtlení a rozhlasu na ul. Praizlerova a Nemocnièní firmou TELKABEL CR, s. r. o. RM souhlasila s provedením prací a uzavøením smlouvy o dílo na Opravu èásti poškozené høbitovní zdi se spoleèností ENTÁZE, s. r. o.,. Plán pøípravy investièních akcí na rok 2005 projektová pøíprava RM schválila pøedložený soubor investièních akcí na rok 2005 a povìøila odbor správy majetku pøípravou tìchto akcí až ke stavebnímu povolení. Souèasnì byl odbor správy majetku povìøen jednáním s VAK, a. s., o pøíspìvku mìsta na realizaci akcí dle seznamu. Objednávky na opravy v mateøských školách RM souhlasila s objednáním udržovacích prací a oprav u tìchto dodavatelù: Oprava sociálního zaøízení v MŠ Bøezinova ul. v ì Petr Volný,. Obklady sociálního zaøízení v MŠ Bøezinova ul. v ì Martin Hájek,. Oprava terasy v MŠ Bøezinova ul. v ì Jan Zítka,. Nátìry stropních kazet v MŠ Myslbekova ul. v ì Jaroslav Valášek, Dobruška. Stavební úpravy kuchynì v MŠ Plhov Pavel Umlauf, Hronov. RM souhlasila s uzavøením smlouvy na Opravu sociálních zaøízení v MŠ Komenského ul. v ì s J. Zítkou,. Výroèní zpráva Kulturní a sportovní nadace mìsta a RM vzala na vìdomí výroèní zprávu Kulturní a sportovní nadace mìsta a za rok Zmìny v komisích RM odvolala na vlastní žádost ing. Jiøího Talafanta z komise bytového hospodáøství a Michala Kudrnáèe z letopisecké komise. RM jmenovala MUDr. Radmilu Sedláèkovou èlenkou komise bytového hospodáøství. TELEGRAFICKY: RM vzala na vìdomí zápis z tìlovýchovné komise ze dne 15. dubna 2004 a z komise výstavby ze dne 12. kvìtna RM souhlasila s uzavøením smlouvy o ubytování na táborové základnì Vižòov pro projekt Rodina RM souhlasila se zøízením políèka pro zvìø v katastrálním území Dobrošov. RM souhlasila se zvýšením ceny za pronájem smuteèní obøadní sínì na 1 tis. Kè za 1 smuteèní obøad s platností od RM vzala na vìdomí nabídku prezentace a v publikaci Kam ve mìstech a neschválila kartografickou prezentaci. RM souhlasila s návrhem pracovní skupiny pro prevenci kriminality na poskytnutí pøíspìvku na Den s policií v èástce 5 tis. Kè. RM schválila Harmonogram postupu prací pøi slouèení pøíspìvkových organizací Mìstské støedisko sociálních služeb Marie a Dùm penzion pro dùchodce Harmonie k RM schválila smlouvu s Petrem Motákem z Pardubic pro možnost vyvìšení informaèních tabulí v domech spravovaných mìstem em a ve všech veøejnì pøístupných objektech patøících mìstu za èástku 10 tis. Kè roènì.

4 4 Mìsto prodá: Raisova 676 volný byt 0+1, I. kat. è. bytu 676/6, ve II. NP, plocha bytu 27 m 2, vyvolávací cena Kè. Obálku oznaèit Výbìrové øízení byt 676/6 neotvírat. Adresovat na MìÚ, odbor správy majetku. Uzávìrka pøihlášek informace na tel , Prohlídky bytu 29. dubna a 6. kvìtna 2004 vždy v 10 hod. Zn. Nejvyšší a nejvýhodnìjší nabídce. Mìsto nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v ì Komenského 577 bývalá autoškola Krámská ul. èp. 731 kanceláø Masarykovo nám. èp.1 Stará radnice prodejna Informace na odboru správy majetku p. Jaroslav Bidlo tel.è.: Provoz Mìstské knihovny v èervnu Z dùvodu stavebních prací v prostoru schodištì a stìhování poboèky Plhov a oddìlení pro dìti do hlavní budovy je Mìstská knihovna v ì do 14. èervna 2004 uzavøena. 15. èervna 2004 bude otevøeno nové oddìlení pro dìti v 1. poschodí a obnoven provoz oddìlení pro dospìlé v pøízemí. Zde budou také poskytovány náhradní služby studovny a èítárny, která zùstane uzavøena do záøí 2004 z dùvodu stavebních úprav ve 2. poschodí budovy knihovny. Mìk KRONIKA Narodili se v dubnu Anna Jirmanová Helena Kuruová Pavlína Dvoøáèková Lukáš Rázl Adam Rosecký Jakub Doležal Adéla Bitnarová Eliška Jahodová Adam Èejchan Natálie Smutná Matìj Felkl Jakub Novotný Byli oddáni v bøeznu a dubnu Lukáš Gyurács Nikol Siváková Martin Zmrhal Iva Èerná Mladá Boleslav Hronov Ohlédnutí za Ferdou Mravencem Stacionáø CESTA -Bìloves u pøíležitosti 10. výroèí svého otevøení uspoøádal, za vydatné spolupráce s EA v ì, zábavné dopoledne pro stacionáøe a pøedškoláky z MŠ v našem regionu. Akce Velikonoce Ferdy Mravence probìhla již 20. dubna, pøesto bychom chtìli pøipomenout, že se i pøes nepøízeò poèasí akce zúèastnilo pøes 300 dìtí. Pøišli i nìkteøí rodièe s dìtmi z veøejnosti. Nepoèítali jsme s tak velkou úèastí, ale o to více jsme potìšeni Jednotlivými disciplínami dìti procházely s obrovskou snaživostí a s nadšením. Nejvíce se jim líbila zajeèí stezka, kterou probíhaly s velikánskou mrkví, a také stavìní mraveništì ze šišek a vození mravenèích miminek. Velmi trpìlivé byly také u namotávání autíèek na stuhu. Jako vstupné pøinesla každá školka nìkolik obrázkù Ferdy Mravence. Obrázky byly vyhodnoceny a vybráno bylo pìt nejpùsobivìjších. Dìti z tìchto školek byly dodateènì odmìnìny dárkem. První tøi ceny obdržely Stacionáø NONA Nové Mìsto nad Metují, MŠ Alšova a MŠ Komenského v ì. Kromì drobností obdržely knihu pohádek na motivy O. Sekory a jako trofej mravenèí miminko, jenž bylo souèástí samotné akce. I další dvì, MŠ Myslbekova a MŠ Babí, dostaly odmìnu za mravenèí snažení dìtí Ondøej Zubec Praha Zuzana Suková Praha Jakub Široký Èervený Kostelec Pavlína Pastuchová Lukáš Kozák Èervený Kostelec Markéta Nováková Richard Baláž Urszula Czabanová Bialystok, Polsko Jan Zolman Rychnovek Kateøina Fialová Daniel Novák Lenka Chalupníèková Tomáš Poláèek Kamila Chvátalová Ludìk Nejedlý Marie Vlèková Pavel Pasler Èervený Kostelec Jana Ryšavá Marek Musil Èervený Kostelec Jana Višòáková Èervený Kostelec Protože obrázkù bylo hodnì, domluvili jsme se s panem Dubou, že obrázky budou vystaveny v prostorách Kina Vesmír v ì, aby si je mohla prohlédnout širší veøejnost, a to od do K prohlédnutí budou souèasnì fotografie celé akce. Pøípadní zájemci si mohou fotky pøedplatit pøímo na místì a budou jim zaslány na adresu domù. Na akci pøijal pozvání kouzelník pan Karel Kašpar, který si svým umìním a vlídným pøístupem k dìtem získal jejich velkou pozornost. Patøí mu upøímné podìkování nejen za radost, kterou vykouzlil na tváøích dìtí, ale také za ochotu a èas, které nám vìnoval bez nároku na jakoukoli odmìnu. Dìkujeme také øeditelce EA Mgr. Staškové a studentùm, kteøí projevili znaènou kreativitu a ochotu podílet se na této akci pro dìti. Nemalé podìkování patøí i pracovnímu týmu stacionáøe Cesta za vynaložené úsilí nad rámec svých pracovních povinností. Dále významnì pomohly organizace z a: Kulturní a sportovní nadace mìsta a, Beránek, a. s., Pekárny a cukrárny, a. s., Hotel Praha, s. r. o., Hypernova, a. s., Delvita, a. s. a Knihaøství Šubrt. Všem Vám srdeènì dìkujeme.

5 ZŠ Komenského k výroèí 750 let založení mìsta V rámci projektu pøipraveného k výroèí 750 let mìsta a jsme strávili neobvyklou hodinu tìlesné výchovy. Seznámili jsme se s tradicí tìlocvièného spolku SOKOL u nás. Zakladatelem dr. Miroslavem Tyršem se na chvíli stal pan uèitel Borna, pro tuto pøíležitost obleèený v slavnostním sokolském kroji. Dozvìdìli jsme se, že SOKOL byl založen v roce 1862 a poøádal zpoèátku pouze cvièení pro muže. Od roku 1869 však zaèaly cvièit ský zpravodaj 5 Od doby pøeslabikování prvních slov naše tøídy pravidelnì navštìvovaly Mìstskou knihovnu v ì. Každý rok jsme tam strávili poutavou a zajímavou dvoui ženy. Aktivity SOKOLA byly pøerušeny svìtovými válkami a režimem nastoleným po roce Èinnost byla plnì obnovena až po roce V roce 1994 se konal jubilejní 50. všesokolský slet. V druhé èásti hodiny nám paní uèitelka Housová pøiblížila èinnost SOKOLA v ì. SOKOL zde byl založen v roce Ke cvièení se využívaly rùzné sály nebo se cvièilo v pøírodì. Roku 1924 postavili vlastní tìlocviènu, jejíž budova je pøekrásnì architektonicky øešena. V dneš-ní dobì SOKOL rozšíøil nabídku sportù. Necvièí se již tradièní náøaïová gymnastika, ale také aerobik, rokenrol, hokejbal Poslední informace se týkaly historie nejznámìjších náchodských sportoviš plovárny na Plhovì, stadionu na Hamrech a historie kopané v Bìlovsi. Nakonec jsme si všichni zahráli na Sokoly. Pod vedením uèitelù jsme nacvièovali slavnostní pochod ve vícestupech. Sestaveno z pøíspìvkù žákù tøídy 7.C ZŠ Komenského knihovnì hodinu, z níž jsme si odnášeli mnoho nových užiteèných informací a zajímavé zážitky. Naše sezení musela bohužel vìt- šina tøíd v loòském i letošním školním roce vynechat, nebo v knihovnì probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pøestože mìla paní øeditelka hodnì starostí, byla i letos ochotna vyhovìt našemu pøání a uspoøádala alespoò pro žáky devátého roèníku besedu již v pìkných nových prostorách. Byli jsme pouèeni o regionálních spisovatelích a jejich dílech, èehož jsme využili jak u pøijímacích zkoušek, tak pøi tøídních soutìžích a diskuzích, vìnovaných oslavám výroèí založení našeho mìsta. Chtìli bychom tímto podìkovat všem zamìstnancùm knihovny za jejich záslužnou práci a našim mladším spolužákùm pøejeme, aby rekonstrukce brzy skonèila a obnovená budova knihovny je mohla co nejdøíve znovu pøivítat. Žáci devátých tøíd ZŠ Komenského Abonentní cykly v Mìstském divadle Dr. Josefa Èížka v ì Pro sezónu 2004/2005 chystáme opìt dva abonentní cykly abonentní cyklus divadelní a komorní hudby. V nabídce divadelního abonmá se mùžeme tìšit na Jana Potmìšila v Pekaøi Marhoulovi (Klicperovo divadlo Hradec Králové), uvidíme Ta ánu Medveckou ve høe Oddací list (Divadlo Rokoko) i Pavla Trávníèka v komedii Pozvání na Veèírek (Divadlo Skelet Pavla Trávníèka), Petra Kostku, Hanu Maciuchovou, Radka Brzobohatého a mnoho dalších pøedních èeských hercù. V abonentním cyklu Komorní hudby zazní Sabat mater Antonína Dvoøáka v provedení Filharmonie Hradec Králové, v jejím nastudování uslyšíme také Ostrèilovy a Fibichovy Melodramy, dále v ì vystoupí špièková violistka Vìra Binarová, Šimon Veis, Quartetto Telemann a další umìlci. Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen a potrvá do (prosíme o pøedložení letošní prùkazky). Od bude zároveò probíhat prodej pro veøejnost a to na sedadla, která nebyla v loòské sezónì obsazena abonentem. Prodej ostatních abonentek pro veøejnost bude zahájen a potrvá do Prodej bude probíhat v recepci hotelu U Beránka v ì, otevírací doba: pondìlí až nedìle od 9.00 do hodin. Rezervaci abonentek lze uskuteènit telefonicky ( ) nebo písemnì na adrese Hotel U Beránka recepce, Masarykovo námìstí 74, , popøípadì na: Jednou z mnoha akcí MŠ Vanèurova bylo vystoupení v Déèku v rámci náchodské Prima sezóny s muzikálem Tøi zlaté vlasy dìda Vševìda vìnovaným k výroèí založení našeho mìsta, který zhlédla i paní místostarostka ing. Maršíková a paní Klofáèová zástupce vedoucí odboru školství. Lenka Jiráková

6 6 K událostem, které pøedcházely stavbì kaple na Lipí, od jejíhož vysvìcení uplyne první èervencovou nedìli rovných 100 let, se váže povìst o zbožné pannì. Podle lidového vyprávìní ji zaznamenal koncem roku 1916, uprostøed svìtové války, místní kronikáø. A protože každá povìst v sobì skrývá zrnko pravdy, pøevyprávíme si jeho záznam ve zkrácené verzi dnes i my. Tam, kde se nyní nachází kaple, za èasù, kdy v Lipí byl pouze dvùr s nìkolika chaloupkami, stávala prastará hrušeò, která mìla v korunì vyhnilou prohlubeò. V domì èp. 4 bydlela velice zbožná panna, velká ctitelka Rodièky Boží. Pøi jedné pouti do Vambeøic vidìla na krámku krásnì vyøezávanou sošku Panny Marie. Zdálo se jí, jako by se na ni Panna Maria usmívala. Nemìla však u sebe dost penìz. Vrátila se domù bez sošky, ale neustále na ni myslela a jakmile mìla dostatek ušetøeno, ihned se opìt vypravila do Vambeøic. K její veliké radosti tam soška ještì stála. Doma ji ozdobila a postavila ji do prohlubnì stromu k veøejnému uctívání. Všichni si sošku oblíbili, scházeli se u ní k pobožnostem a prosili o pomoc ve všech nesnázích. Když vypukla sedmiletá válka s Pruskem a vojáci pustošili a vypalovali vesnice, obyvatelé z lipských chaloupek utíkali do úkrytù v lesích až za Peklo. Zbožná panna vzala s sebou také sošku, aby ji vojáci nezneuctili. Vždy v noci u ní konala pobožnost a prosila o ochranu. Jednoho Stoletá kaple Navštívení Panny Marie na Lipí dne se ráno probudila a sošku nenašla. Ptala se ostatních lidí, prosila, kdo ji vzal, aby ji vrátil, ale nikdo o ní nevìdìl. S pláèem se vracela domù, ale když šla okolo hrušnì a uplakanýma oèima se podívala nahoru, soška stála na svém místì, ozdobená èerstvými kvìtinami. Na místì hrušnì, která èasem zteøela, postavili lipští obèané nejprve pouze zvonièku. Zavìsili na ni starý zvonek z roku 1718 koupený od ských z plhovské kaple, kterou Josef II. zrušil, a mariánskou sošku v ní postavili do výklenku. Postupnými úpravami bìhem 19. století se ze zvonièky stala malá kaplièka, ale i ta léty zchátrala. Roku 1902 pøi honební schùzi navrhl tehdejší starosta obce Josef Škoda, aby peníze utržené z honu byly vìnovány na stavbu nové kaple. To byl základ, ke kterému pøistoupila sbírka a na jaøe 1904 byla nová kaple dokonèena. Byla zasvìcena památce Na- vštívení Panny Marie a slavnost vy- konal za velké úèasti vìøících a dru- žièek náchodský dìkan. Pro starou sošku však nebylo v kapli vhodné místo. Až roku 1915 pøed posví- censkou slavností byla novì na- barvená a v nových šatech na krásný opìt postavena oltáøík k veøejnému uctìní. Mgr. Lydia Baštecká Kvìtnová výroèí Na 1. èerven pøipadají nedožité 70. narozeniny pedagoga a po nìkolik období i zastupitele Jana Hilberta. Pøed nuceným odchodem ze školství byl øeditelem školy ve Starém Mìstì, po listopadu školy bìloveské. Rozlouèili jsme se s ním letos v únoru. Pøed deseti lety na zaèátku èervna podlehl zákeøné nemoci P. Jaroslav Knittl, založil a vedl záslužné nakladatelství Signum unitatis, obnovil tradici Akademických týdnù (konají se pravidelnì v létì na Pavlátovì louce u Nového Mìsta), krátce uèil i na zdejším gymnáziu. Akademického malíøe a jaromìøského profesora Karla Meisnera jsme znali i v ì. Narodil se pøed sto lety, 25. èervna 1904, zemøel 24. èervna Pøed 640 lety, 30. èervna 1364 zemøel první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Narodil se možná v Kladsku, kde je i pohøben, jistì studoval na klášterní latinské škole v Broumovì, em tedy pravidelnì projíždìl. V èervnu roku 1889 zemøel náchodský purkmistr Milan Tichý, koncem 60. let pøedminulého století také pøedseda Hronu. Èestný èlen pìveckého sboru Hron, prof. Dr. Josef Plavec, hudební vìdec a sbormistr zemøel 29. èervna Pøed 70 lety, , pøedèasnì zemøel malíø Adolf Kašpar, nejznámìjší ilustrátor Babièky, ale i spisù Jiráskových èi Raisových. Otec Boženy Nìmcové Johann Pankel se narodil 4. èervna Dne 17. èervna 1894 se narodil literární historik Miloslav Novotný, autor monumentálního faktografického souboru Život Boženy Nìmcové, který zùstal bohužel vydavatelsky nedokonèený. Dne 8. èervna 1924 byla i za úèasti náchodských spolkù slavnostnì otevøena Jiráskova chata na Turovì. V souèasné dobì je bohužel mimo provoz. Nakonec pøipomeòme událost s tragickými následky: 28. èervna 1914 došlo v Sarajevu k atentátu na následníka trùnu Františka Ferdinanda d Este. Atentát se stal záminkou k rozpoutání kruté první svìtové války. V týž den o pìt let pozdìji byla podepsáním Versailleské mírové smlouvy tato válka i formálnì ukonèena. (AF) 100. výroèí posvìcení kaple v obci Lipí Pøi pøíležitosti 100. výroèí posvìcení kaple v obci Lipí si dovolujeme pozvat všechny pøíznivce na oslavu, která se koná v nedìli 27. èervna V hodin bude sloužena mše svatá, na které pøislíbil úèast arcibiskup Mons. Karel Otèenášek.

7 ský zpravodaj 7 ská jubilea Èerven Založení Sokola (135 let) Vzniku sokolské jednoty v ì pøed 135 lety je v èervnovém zpravodaji zcela právem vìnována samostatná ètyøstránková pøíloha, pøipravená náèelnicí Vítìzslavou Zelenou. Informuje však z vìtší èásti o novodobé èinnosti Sokola s nadšením a s radostí znovu obnoveného v roce Protože však Sokolové vždy peèlivì dbali na uchování své dokumentace a písemností, je v archivu uložen cenný a pomìrnì obsáhlý fond. Bylo by proto pøi této pøíležitosti škoda nevyužít historické dokumenty. Umožòují nám podrobnìji se seznámit s událostmi roku 1869, které v existenci náchodského Sokola zaèínají èasto citovanými slovy: Bylo to roku 1869 v létì, kdy i u nás v našem staroslavném a památném ì vznikla myšlenka zaraziti tìlocviènou jednotu Sokol. Tak zaèíná první zápis v ruènì psané knize podlouhlého vyššího formátu, na jejíž vrchní desce je nalepený papírový drak saò a v jeho tìle umnì vyvedený nápis Jednací protokol od 18. èervna 1869 do 7. února Jsem pøesvìdèena, že draèí podoba štítku vùbec není náhodná a že mìla svým zpùsobem symbolizovat jednu z rolí Sokolstva, totiž boj za samostatnost a rovnoprávnost èeského národa uvnitø rakouské monarchie. Stejnì jako návaznost na revoluèní rok 1848 a pro nìj charakteristický obèanský sbor Národní gardu mìl náchodským Sokolùm pøipomínat jejich nejstarší prapor. Pøihlásili se ke gardovému znamení èeského lva a doplnili ho z druhé strany vyšitým Nazdar. Kombinace ponìkud neobvyklá, ale pøímoèaøe burcující. Prapor je možno vidìt v expozici náchodského muzea, ale my se nyní vrátíme k památnému zápisu, který dále pokraèuje: Za tou pøíèinou nìkolik zdejších rodákù vydalo dne 18. èervna 1869 k obèanstvu následující provolání. Bratøi rodáci! Jen v zdravém tìle zdravý duch, kdo v klidu trvá, mrtev buï!! Za pøíèinou tou, bratøi rodáci, usnesli se nìkteøí zdejší mìš ané a obèané, že by i v lùnì našem mìl být zaøízen jarý Sokol, zakotvena mìla by býti tìlocvièná jednota, jakýmiž naše drahá vlast se již v mnoha mìstech s chloubou honosí. A protož, drazí bratøi, rodáci náchodští, vyzýváme Alois Bureš, dlouholetý starosta Sokola První sokolovna v ì Nejstarší fotografie nách. sokolù z r Správní výbor Sokola v ì vás, byste kdo chu a pevnou vùli máte, nelenili nás laskavì podporovati a si neobtìžovali svým podpisem laskavì stvrditi, že k naší jednotì pøistupujete, jíž z plna plic voláme jako i vám srdeèné sokolské Nazdar! Za iniciátory jsou pod provoláním podepsáni Jan Polièanský, uèitel na hlavní škole, a Gustav Mallát, koncipient u notáøe. Poté se ještì téhož dne 18. èervna 1869 konala ve 3. roèníku reálky v 18 hodin první schùze, v níž se na vyloženou listinu okamžitì podepsalo tøicet rodákù a mìš anù zdejších. Polièanský byl zmocnìn, aby jako nejdùležitìjší krok pro založení jednoty opatøil text stanov. Bez váhání se písemnì obrátil jménem konstituující se jednoty Sokol v ì na již existující a známé spolky v Praze, Hradci a Opoènì, ale žádost zùstala bez odezvy. Až na uèitelské konferenci v Úpici, jíž se z titulu své profese 17. èervence zúèastnil, se domluvil s jednatelem tamìjšího Sokola a od nìj získal jako vzor jednak pøijímací lístek èlena úpického Sokola a také opis stanov opoèenské sokolské jednoty, podle kterých se v Úpici øídili. Na den 1. srpna 1869 byli pak do obecního domu pozváni všichni, kteøí podepsali první provolání, k diskusi a ke schválení stanov. S nìkterými zmìnami byly navržené stanovy jednomyslnì schváleny a byl zároveò zvolen prozatímní výbor jednoty v následujícím složení: Gustav Mallát, pøedseda a èlenové Jan Vejman, Alois Bureš, Gustav Pozdìna, Josef Dítì a Jan Polièanský. Když byl ještì p. pøedseda tomu našemu u svém vzniku se nacházejícímu spolku hluèné Nazdar! provolal, prohlásil schùzi za ukonèenu, jejíž protokol se podepsal. Prozatímní zaøizující výbor pak dne 12. listopadu pøedložil stanovy spolku ke schválení okresnímu hejtmanství. To je však vrátilo k nìkterým formálním úpravám, takže k definitivnímu schválení stanov Sokola v ì výnosem c.k. místodržitelství v Praze è došlo až 25. bøezna Na den 25. dubna 1870 byla svolána první valná hromada a tímto dnem také skuteènì zahájil náchodský Sokol oficiálnì svoji èinnost. Mgr. Lydia Baštecká

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více