Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté"

Transkript

1 ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí... str. 6 ská jubilea... str. 7 Informace pro obèany... str. 8 Webové stránky mìsta... str. 9 Primátor... str. 10 EKOutek... str. 11 Sport... str. 12 Vzdìlávání a výstavy... str. 13 Program Videoklubu... str. 13 Zubní pohotovost... str. 14 Státní zámek v ì... str. 14 Podìkování SZP... str. 14 Galerie... str. 14 Senior klub... str. 15 SZP... str. 15 Církve... str. 15 Oslavy 750 let a... str. 16 O poklad rytíøa Hrona... str. 16 Mimoøádná pøíloha u pøíležitosti 135. výroèí založení Sokola v ì Jsme mìsíc v Evropské unii, která nám byla sousedem ve jménech sousedních státù modré zóny už dlouho. Ta sama skuteènost našeho èlenství je pøíliš nekonkrétní a pro mnohé dosud nejasná. Tøeba ani nemohli sèítat evropské tisíce a miliony, ze kterých se u nás tøeba stavìlo a žilo. Jedna vìc je nám ale po mìsíci jasná. Posuzujme podle nám nejbližších skuteèností: Je bez diskuze, že náš hranièní pøechod ztratil špunt a provoz pøes nìj letí tak, že fronty hluèných a smrdících kamionù? jsou nevratnou historií. Øíkalo se, že po prvním kvìtnu se nic nezmìní zmìnilo se dost. A pokud po tøetí hodinì odpoledne nìkde fronty jsou, pak jsou na ulicích proto, že všichni máme auta a zrovna s nimi musíme nìkam jet. Do schránek se nám hned na zaèátku mìsíce nasype hromádka kandidátek stran a hnutí, které by chtìly vyslat svoje kandidáty do Evropského parlamentu. Kandidátních listin je nìkolik desítek a nemám v úmyslu nìkteré z nich zametat cestièku do urny. Každý z nás si tu svou vybere sám. Jen jsem si s potìšením všiml, že do Evropského parlamentu chtìjí všichni, i jeho zásadní odpùrci. Øíkám si ovšem, že se tyto volby mohou pro ono množství papírù a zmatek v názorech kdekomu zdát neuctivou, zbyteènou a drahou fraškou. A proto volit nepùjde. Je to naopak. Jsme na zaèátku evropské existence. Zatím si nedovedeme pøedstavit, jaký význam pro nás bude mít evropský poslanec. Pomalu ani pøesnì nevíme, co nás bude stát, ale: Volíme velice dùležité lidi, kteøí mohou být výraznì užiteèní doma i v Bruselu. A možná nejvíce nìkde mezi Èechy a Nìmci, Brity, Španìly èi dalšími èleny Evropské unie. Budoucnost je ve vzájemném jednání, v uctivém a vytrvalém rozhovoru, v kontaktech a v poznávání. Budoucnost není v gestech, penìzích a novinových titulcích, ale v práci s lidmi. Kdybychom mìli pocit, že vùbec nic nemùžeme pro upevnìní pozic našeho èešství udìlat, pak volba našeho zastupitele je to první, co se hodí udìlat. To druhé bude hned za tím: Zvolený zastupitel nesmí být osamocen, nemá propadnout výluènosti, ve které by jej volièi zásobovali jen poklonkami a žádostmi o finanèní úlitby. Nejsem skeptik, vìøím. Možná to vypadá naivnì, ale já nevìøím lidem, nevìøím v lidskost. Té jsme si zažili už dost. Vìøím však, že je možno s lidmi mnohé udìlat. Proto pùjdu volit teï i na podzim a vždycky, když k tomu budu mít pøíležitost. Daniel Kvasnièka

2 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Majetkoprávní úkony obce RM revokovala usnesení ze dne týkající se pronájmu pozemku p. è. 274 Základní organizaci ÈZS Babí- Vršky a souhlasila s provedením geometrického zamìøení jednotlivých zahrádek, které si zajistí a uhradí na své náklady èlenové osady. Dále RM souhlasila s uzavøením nájemních smluv na pronájem tohoto pozemku s jednotlivými uživateli zahrádek. RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy s Kooperativou, a. s., na pronájem èásti štítové zdi domu èp. 683 (ul. Pražská) pro zøízení reklamy o rozmìrech 9x10 m. Opravu štítové zdi tohoto domu provede Kooperativa, a. s., na vlastní náklady. RM souhlasila s ukonèením nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemku p. è. 342 v Malém Poøíèí se spoleèností EURO- COM international, spol. s r. o., dohodou k a souèasnì souhlasila s uzavøením nové nájemní smlouvy s panem J. Klugarem. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od , to vše za podmínky vyrovnání nájmu za mìsíc leden RM souhlasila s uzavøením smlouvy s VaK, a. s., týkající se dodávky a odvádìní vody z objektù v Bìloveské ulici. Smlouva se uzavírá s úèinností od na dobu neurèitou. RM souhlasila s provedením stavebních úprav objektu na st. p. è v k. ú. dle pøedložené projektové dokumentace. Provedení stavebních úprav zajistí a uhradí obèanské sdružení Duha Kamarád Plhov, které se zavazuje, že nebude žádat mìsto o jejich úhradu ani teï ani v budoucnu. Zároveò se toto obèanské sdružení zavazuje, že úhradu vložených nákladù nebude požadovat ani pøi ukonèení nájemní smlouvy. RM nepovažuje vybudování nového psího útulku v ì za akutní problém, a proto zamítla všechny návrhy. RM souhlasila s uzavøením smluv o výpùjèce (èásti ulice Èeských Bratøí a parkovištì pøed sportovním areálem Hamra) s Rubenou, a. s., Hradec Králové. Smlouvy se uzavírají na dobu urèitou s úèinností od do RM nedoporuèila zastupitelstvu mìsta poskytnutí finanèního pøíspìvku akciové spoleènosti MATANA na opravu èásti høbitovní zdi. Výbìr zhotovitele, smlouvy o dílo RM souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na Udržovací práce na plaveckém bazénu v ì se spoleèností ALU- FRONT, s. r. o., Nové Mìsto nad Metují. RM souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na akci Výmìna oken v ZŠ Staré Mìsto se spoleèností Kerson spol. s r. o., Dobré u Dobrušky. RM souhlasila s výkonem technického dozoru investora na akci Stavební úpravy ZŠ Komenského s Radomírou Martinovou. RM souhlasila s objednáním stavebních úprav v MŠ Plhov s P. Ticháèkem, Hronov. RM souhlasila s uzavøením smlouvy upravené, zúžené varianty Udržovacích prací na zimním stadionu v ì se spoleèností Adapt-ing, s. r. o.,. RM schválila uzavøení dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo na dodávku a montáž interiéru 2. nadzemního podlaží oddìlení pro dìti v Mìstské knihovnì v ì o posunutí termínu pøedání díla o jeden týden tj. do Projektové dokumentace RM schválila zadání vypracování projektových dokumentací a s tím souvisejících smluv o dílo: Chodníky Kladská ul. Ing. Burianec a Veøejné osvìtlení Kladská ul. Vladimír Václavík. Výroèní zpráva za rok 2003 Správa budov, s. r. o. RM schválila výroèní zprávu za rok 2003, plán na rok 2004, zprávu dozorèí rady, úèetní závìrku za rok 2003, rozdìlení zisku a pøevod vytvoøeného zisku za rok 2003 na úèet nerozdìlený zisk z minulých let. Rozbor hospodaøení za I. ètvrtletí 2004 RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta a za I. ètvrtletí 2004 bez pøipomínek. Vyøazení majetku RM schválila na návrh škodní a likvidaèní komise vyøazení a fyzickou likvidaci majetku v poøizovací cenì od 5 do 20 tis. Kè za kus. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit vyøazení a fyzickou likvidaci majetku v cenì nad 20 tis. Kè/kus. Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách mìsta a po lhùtì splatnosti nad 15 tis. Kè a uložila prokazatelnì nedobytné pohledávky pøedkládat škodní komisi k projednání jejich odpisu. Výbìr místního poplatku od osob, které se nezdržují v místì adresy trvalého pobytu RM schválila, aby poplatníci místního poplatku, kteøí se dlouhodobì nezdržují v místì adresy ohlášeného trvalého pobytu, nebyli uvádìni v poètu dlužníkù místního poplatku, tj. aby se provádìl jejich odpoèet na základì ètvrtletnì aktualizovaného seznamu. Za prokázání této skuteènosti bude považován záznam pošty nebo povìøených doruèovatelù mìsta na nedoruèené zásilce odstìhoval se bez udání adresy nebo na uvedené adrese neznámý a uložila správci místního poplatku, aby zabezpeèil ètvrtletní aktualizaci jejich seznamu pro potøeby správního øízení. Poloautomatický parkovací systém v centru mìsta RM jmenovala hodnotící komisi ve složení: pøedseda Ing. Oldøich Ètvrteèka, èlenové: Ing. Jaroslav Rohulán, Hana Kopecká, Ing. Miloš Štìpán, mjr. JUDr. Miroslav Suchánek, Jiøí Maršík, Ing. Libor Baudyš. Cyklostezka Malé Poøíèí RM schválila uzavøení nájemní smlouvy na dobu urèitou za èást doèasnì využívaného pozemku è. parc. 701 v katastrálním území Bìloves po dobu výstavby cyklostezky a smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene na èást tohoto pozemku dotèeného stavbou. Komise pro výbìr veøejných zakázek RM zrušila komisi pro výbìrová øízení (projektové dokumentace) a komisi pro výbìrová øízení pro zhotovitele staveb. Novì rada zøídila komisi pro výbìr veøejných zakázek a jmenovala tyto èleny komise: Ing. Jan Chaloupka Jindøich Øezníèek AT Ing. Pavel Korda AI Ing. Oldøich Ètvrteèka AI Václav Rohlíèek AS Jiøí Fabián AS Oldøich Maršík Iveta Vajnerová Ludvík Kiršner Miroslav Brát Tajemníkem komise rada jmenovala Ing. Janu Kováøovou. Dodávka a montáž plastových oken penzionu a domova pro dùchodce HARMONIE II. v ì RM souhlasila s doporuèením komise pro výbìr zhotovitele a uzavírá smlouvu na Dodávku a montáž plastových oken penzionu a domova pro dùchodce HARMONIE II. v ì se spoleèností Proplast, s. r. o., Nové Mìsto nad Metují. Stavebnì technický stav budovy MŠ Vanèurova ul. v ì RM souhlasila se zadáním vypracování stavebnì technického posouzení stavu celé budovy mateøské školy ve Vanèurovì ulici projektovému ateliéru INS, s. r. o.,.

3 ský zpravodaj 3 TELEGRAFICKY: RM rozhodla o pøijetí a nepøijetí dìtí do pøedškolních zaøízení: MŠ,, Myslbekova 4 a MŠ,, Bøezinova 669 dle návrhu rozhodovací komise. RM vzala na vìdomí otevøení malé tøídy v MŠ,, Vítkova 304 pro školní rok 2004/2005. RM souhlasila s dodateèným pøedložením chybìjících dokladù ke konkurznímu øízení na funkci øeditele ZŠ T. G. Masaryka,, Bartoòova RM nesouhlasila s vymezením parkovacích míst na veøejnì pøístupných komunikacích pro fyzické, resp. právnické osoby za pøedem stanovených podmínek. RM vzala na vìdomí zápis z jednání kulturní komise ze dne RM schválila èerpání fondu reprodukce majetku pøíspìvkové organizace Sportovní zaøízení mìsta a ve výši Kè na nutné opravy. Rada mìsta Valná hromada Pivovaru, a. s. RM jménem mìsta a jako jediného akcionáøe akciové spoleènosti Pivovar v pùsobnosti valné hromady této spoleènosti schválila: Výroèní zprávu za rok 2003 Úèetní závìrku Pivovaru, a. s., za rok 2003 Pøevod vytvoøeného zisku za rok 2003 na úèet nerozdìlený zisk z minulých let Zprávu dozorèí rady a audit spoleènosti Plán spoleènosti na rok 2004 Rozdìlení zisku za rok 2003 a pøídìl do soc. fondu Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle 66a odst. 9 podle zákona è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Pøíspìvkové organizace v oblasti školství RM byla informována o hospodaøení, správì svìøeného majetku a výchovnì vzdìlávacích èinnostech náchodských základních škol ZŠ Komenského, ZŠ Plhov a ZŠ TGM. Jednotlivé školy prezentovali jejich øeditelé, kteøí zároveò seznámili èleny rady se svými úspìchy i aktuálními problémy. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit Obecnì závaznou vyhlášku mìsta a è. 2/2004 O stanovení pøíspìvku na pobyt dítìte v mateøské škole, školní družinì, školním klubu zøizovaných mìstem em pro školní rok 2004/2005. RM souhlasila s navrženou výší pøíspìvku v jednotlivých oborech Základní umìlecké školy J. Falty, pro školní rok 2004/2005. Výše pøíspìvku pro jednotlivé obory zùstává stejná jako v pøedcházejícím školním roce. RM neschválila snížení úhrady neinvestièních nákladù za žáky obci Studnice. Majetkoprávní úkony obce RM souhlasila, v souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domù, s ukonèením nájemních smluv uzavøených na pronájem prostor v objektu doèasné stavby na sídlišti SUN v ì a se zahájením jednání o ukonèení nájemních smluv dohodou se zbývajícími nájemci tohoto objektu. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta zamítnout žádost o prodej pozemku è. 135/ 3 v Bìlovsi v Lázeòské ulici. RM souhlasila s uzavøením smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Èeským rozhlasem Praha a Odborovou organizací pracovníkù Èeského rozhlasu. Vìcné bøemeno se týká zøízení vodovodní pøípojky vedené pøes pozemky v Peci p. Snìžkou. Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou. Oprávnìní z vìcného bøemene uhradí veškeré náklady související s vypracováním geometrického plánu a náklady související s vkladem práva vìcného bøemene do katastru nemovitostí. RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit zmìnu zásad prodeje domù bytù tak, že prázdné byty v domech urèených k prodeji nebudou, od data rozhodnutí ZM o prodeji domu, pøidìlovány žadatelùm o byt z bytového poøadníku, ale budou nabídnuty k prodeji výbìrovým øízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou stanovenou dle znaleckého posudku a schválenou radou mìsta. RM revokovala své rozhodnutí ze dne a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit zrušení pøedkupního práva u všech smluv, u kterých byla kupní cena zaplacena k podpisu smlouvy nebo ukonèeno splácení kupní ceny vèetnì úrokù. Pøedkupní právo se ruší se zpìtnou platností od zahájení prodejù bytù ke všem bytovým jednotkám, které splòují podmínku zaplacení celé kupní ceny. RM revokovala své usnesení o pøeložce 2 ks sloupù VÈE v ulici Praizlerova v ì. V této ulici a v ul. Nemocnièní provede VÈE kabelové vedení, s èímž souvisí také realizace veøejného osvìtlení a rozhlasu. RM souhlasila s realizací veøejného osvìtlení a rozhlasu na ul. Praizlerova a Nemocnièní firmou TELKABEL CR, s. r. o. RM souhlasila s provedením prací a uzavøením smlouvy o dílo na Opravu èásti poškozené høbitovní zdi se spoleèností ENTÁZE, s. r. o.,. Plán pøípravy investièních akcí na rok 2005 projektová pøíprava RM schválila pøedložený soubor investièních akcí na rok 2005 a povìøila odbor správy majetku pøípravou tìchto akcí až ke stavebnímu povolení. Souèasnì byl odbor správy majetku povìøen jednáním s VAK, a. s., o pøíspìvku mìsta na realizaci akcí dle seznamu. Objednávky na opravy v mateøských školách RM souhlasila s objednáním udržovacích prací a oprav u tìchto dodavatelù: Oprava sociálního zaøízení v MŠ Bøezinova ul. v ì Petr Volný,. Obklady sociálního zaøízení v MŠ Bøezinova ul. v ì Martin Hájek,. Oprava terasy v MŠ Bøezinova ul. v ì Jan Zítka,. Nátìry stropních kazet v MŠ Myslbekova ul. v ì Jaroslav Valášek, Dobruška. Stavební úpravy kuchynì v MŠ Plhov Pavel Umlauf, Hronov. RM souhlasila s uzavøením smlouvy na Opravu sociálních zaøízení v MŠ Komenského ul. v ì s J. Zítkou,. Výroèní zpráva Kulturní a sportovní nadace mìsta a RM vzala na vìdomí výroèní zprávu Kulturní a sportovní nadace mìsta a za rok Zmìny v komisích RM odvolala na vlastní žádost ing. Jiøího Talafanta z komise bytového hospodáøství a Michala Kudrnáèe z letopisecké komise. RM jmenovala MUDr. Radmilu Sedláèkovou èlenkou komise bytového hospodáøství. TELEGRAFICKY: RM vzala na vìdomí zápis z tìlovýchovné komise ze dne 15. dubna 2004 a z komise výstavby ze dne 12. kvìtna RM souhlasila s uzavøením smlouvy o ubytování na táborové základnì Vižòov pro projekt Rodina RM souhlasila se zøízením políèka pro zvìø v katastrálním území Dobrošov. RM souhlasila se zvýšením ceny za pronájem smuteèní obøadní sínì na 1 tis. Kè za 1 smuteèní obøad s platností od RM vzala na vìdomí nabídku prezentace a v publikaci Kam ve mìstech a neschválila kartografickou prezentaci. RM souhlasila s návrhem pracovní skupiny pro prevenci kriminality na poskytnutí pøíspìvku na Den s policií v èástce 5 tis. Kè. RM schválila Harmonogram postupu prací pøi slouèení pøíspìvkových organizací Mìstské støedisko sociálních služeb Marie a Dùm penzion pro dùchodce Harmonie k RM schválila smlouvu s Petrem Motákem z Pardubic pro možnost vyvìšení informaèních tabulí v domech spravovaných mìstem em a ve všech veøejnì pøístupných objektech patøících mìstu za èástku 10 tis. Kè roènì.

4 4 Mìsto prodá: Raisova 676 volný byt 0+1, I. kat. è. bytu 676/6, ve II. NP, plocha bytu 27 m 2, vyvolávací cena Kè. Obálku oznaèit Výbìrové øízení byt 676/6 neotvírat. Adresovat na MìÚ, odbor správy majetku. Uzávìrka pøihlášek informace na tel , Prohlídky bytu 29. dubna a 6. kvìtna 2004 vždy v 10 hod. Zn. Nejvyšší a nejvýhodnìjší nabídce. Mìsto nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v ì Komenského 577 bývalá autoškola Krámská ul. èp. 731 kanceláø Masarykovo nám. èp.1 Stará radnice prodejna Informace na odboru správy majetku p. Jaroslav Bidlo tel.è.: Provoz Mìstské knihovny v èervnu Z dùvodu stavebních prací v prostoru schodištì a stìhování poboèky Plhov a oddìlení pro dìti do hlavní budovy je Mìstská knihovna v ì do 14. èervna 2004 uzavøena. 15. èervna 2004 bude otevøeno nové oddìlení pro dìti v 1. poschodí a obnoven provoz oddìlení pro dospìlé v pøízemí. Zde budou také poskytovány náhradní služby studovny a èítárny, která zùstane uzavøena do záøí 2004 z dùvodu stavebních úprav ve 2. poschodí budovy knihovny. Mìk KRONIKA Narodili se v dubnu Anna Jirmanová Helena Kuruová Pavlína Dvoøáèková Lukáš Rázl Adam Rosecký Jakub Doležal Adéla Bitnarová Eliška Jahodová Adam Èejchan Natálie Smutná Matìj Felkl Jakub Novotný Byli oddáni v bøeznu a dubnu Lukáš Gyurács Nikol Siváková Martin Zmrhal Iva Èerná Mladá Boleslav Hronov Ohlédnutí za Ferdou Mravencem Stacionáø CESTA -Bìloves u pøíležitosti 10. výroèí svého otevøení uspoøádal, za vydatné spolupráce s EA v ì, zábavné dopoledne pro stacionáøe a pøedškoláky z MŠ v našem regionu. Akce Velikonoce Ferdy Mravence probìhla již 20. dubna, pøesto bychom chtìli pøipomenout, že se i pøes nepøízeò poèasí akce zúèastnilo pøes 300 dìtí. Pøišli i nìkteøí rodièe s dìtmi z veøejnosti. Nepoèítali jsme s tak velkou úèastí, ale o to více jsme potìšeni Jednotlivými disciplínami dìti procházely s obrovskou snaživostí a s nadšením. Nejvíce se jim líbila zajeèí stezka, kterou probíhaly s velikánskou mrkví, a také stavìní mraveništì ze šišek a vození mravenèích miminek. Velmi trpìlivé byly také u namotávání autíèek na stuhu. Jako vstupné pøinesla každá školka nìkolik obrázkù Ferdy Mravence. Obrázky byly vyhodnoceny a vybráno bylo pìt nejpùsobivìjších. Dìti z tìchto školek byly dodateènì odmìnìny dárkem. První tøi ceny obdržely Stacionáø NONA Nové Mìsto nad Metují, MŠ Alšova a MŠ Komenského v ì. Kromì drobností obdržely knihu pohádek na motivy O. Sekory a jako trofej mravenèí miminko, jenž bylo souèástí samotné akce. I další dvì, MŠ Myslbekova a MŠ Babí, dostaly odmìnu za mravenèí snažení dìtí Ondøej Zubec Praha Zuzana Suková Praha Jakub Široký Èervený Kostelec Pavlína Pastuchová Lukáš Kozák Èervený Kostelec Markéta Nováková Richard Baláž Urszula Czabanová Bialystok, Polsko Jan Zolman Rychnovek Kateøina Fialová Daniel Novák Lenka Chalupníèková Tomáš Poláèek Kamila Chvátalová Ludìk Nejedlý Marie Vlèková Pavel Pasler Èervený Kostelec Jana Ryšavá Marek Musil Èervený Kostelec Jana Višòáková Èervený Kostelec Protože obrázkù bylo hodnì, domluvili jsme se s panem Dubou, že obrázky budou vystaveny v prostorách Kina Vesmír v ì, aby si je mohla prohlédnout širší veøejnost, a to od do K prohlédnutí budou souèasnì fotografie celé akce. Pøípadní zájemci si mohou fotky pøedplatit pøímo na místì a budou jim zaslány na adresu domù. Na akci pøijal pozvání kouzelník pan Karel Kašpar, který si svým umìním a vlídným pøístupem k dìtem získal jejich velkou pozornost. Patøí mu upøímné podìkování nejen za radost, kterou vykouzlil na tváøích dìtí, ale také za ochotu a èas, které nám vìnoval bez nároku na jakoukoli odmìnu. Dìkujeme také øeditelce EA Mgr. Staškové a studentùm, kteøí projevili znaènou kreativitu a ochotu podílet se na této akci pro dìti. Nemalé podìkování patøí i pracovnímu týmu stacionáøe Cesta za vynaložené úsilí nad rámec svých pracovních povinností. Dále významnì pomohly organizace z a: Kulturní a sportovní nadace mìsta a, Beránek, a. s., Pekárny a cukrárny, a. s., Hotel Praha, s. r. o., Hypernova, a. s., Delvita, a. s. a Knihaøství Šubrt. Všem Vám srdeènì dìkujeme.

5 ZŠ Komenského k výroèí 750 let založení mìsta V rámci projektu pøipraveného k výroèí 750 let mìsta a jsme strávili neobvyklou hodinu tìlesné výchovy. Seznámili jsme se s tradicí tìlocvièného spolku SOKOL u nás. Zakladatelem dr. Miroslavem Tyršem se na chvíli stal pan uèitel Borna, pro tuto pøíležitost obleèený v slavnostním sokolském kroji. Dozvìdìli jsme se, že SOKOL byl založen v roce 1862 a poøádal zpoèátku pouze cvièení pro muže. Od roku 1869 však zaèaly cvièit ský zpravodaj 5 Od doby pøeslabikování prvních slov naše tøídy pravidelnì navštìvovaly Mìstskou knihovnu v ì. Každý rok jsme tam strávili poutavou a zajímavou dvoui ženy. Aktivity SOKOLA byly pøerušeny svìtovými válkami a režimem nastoleným po roce Èinnost byla plnì obnovena až po roce V roce 1994 se konal jubilejní 50. všesokolský slet. V druhé èásti hodiny nám paní uèitelka Housová pøiblížila èinnost SOKOLA v ì. SOKOL zde byl založen v roce Ke cvièení se využívaly rùzné sály nebo se cvièilo v pøírodì. Roku 1924 postavili vlastní tìlocviènu, jejíž budova je pøekrásnì architektonicky øešena. V dneš-ní dobì SOKOL rozšíøil nabídku sportù. Necvièí se již tradièní náøaïová gymnastika, ale také aerobik, rokenrol, hokejbal Poslední informace se týkaly historie nejznámìjších náchodských sportoviš plovárny na Plhovì, stadionu na Hamrech a historie kopané v Bìlovsi. Nakonec jsme si všichni zahráli na Sokoly. Pod vedením uèitelù jsme nacvièovali slavnostní pochod ve vícestupech. Sestaveno z pøíspìvkù žákù tøídy 7.C ZŠ Komenského knihovnì hodinu, z níž jsme si odnášeli mnoho nových užiteèných informací a zajímavé zážitky. Naše sezení musela bohužel vìt- šina tøíd v loòském i letošním školním roce vynechat, nebo v knihovnì probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pøestože mìla paní øeditelka hodnì starostí, byla i letos ochotna vyhovìt našemu pøání a uspoøádala alespoò pro žáky devátého roèníku besedu již v pìkných nových prostorách. Byli jsme pouèeni o regionálních spisovatelích a jejich dílech, èehož jsme využili jak u pøijímacích zkoušek, tak pøi tøídních soutìžích a diskuzích, vìnovaných oslavám výroèí založení našeho mìsta. Chtìli bychom tímto podìkovat všem zamìstnancùm knihovny za jejich záslužnou práci a našim mladším spolužákùm pøejeme, aby rekonstrukce brzy skonèila a obnovená budova knihovny je mohla co nejdøíve znovu pøivítat. Žáci devátých tøíd ZŠ Komenského Abonentní cykly v Mìstském divadle Dr. Josefa Èížka v ì Pro sezónu 2004/2005 chystáme opìt dva abonentní cykly abonentní cyklus divadelní a komorní hudby. V nabídce divadelního abonmá se mùžeme tìšit na Jana Potmìšila v Pekaøi Marhoulovi (Klicperovo divadlo Hradec Králové), uvidíme Ta ánu Medveckou ve høe Oddací list (Divadlo Rokoko) i Pavla Trávníèka v komedii Pozvání na Veèírek (Divadlo Skelet Pavla Trávníèka), Petra Kostku, Hanu Maciuchovou, Radka Brzobohatého a mnoho dalších pøedních èeských hercù. V abonentním cyklu Komorní hudby zazní Sabat mater Antonína Dvoøáka v provedení Filharmonie Hradec Králové, v jejím nastudování uslyšíme také Ostrèilovy a Fibichovy Melodramy, dále v ì vystoupí špièková violistka Vìra Binarová, Šimon Veis, Quartetto Telemann a další umìlci. Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen a potrvá do (prosíme o pøedložení letošní prùkazky). Od bude zároveò probíhat prodej pro veøejnost a to na sedadla, která nebyla v loòské sezónì obsazena abonentem. Prodej ostatních abonentek pro veøejnost bude zahájen a potrvá do Prodej bude probíhat v recepci hotelu U Beránka v ì, otevírací doba: pondìlí až nedìle od 9.00 do hodin. Rezervaci abonentek lze uskuteènit telefonicky ( ) nebo písemnì na adrese Hotel U Beránka recepce, Masarykovo námìstí 74, , popøípadì na: Jednou z mnoha akcí MŠ Vanèurova bylo vystoupení v Déèku v rámci náchodské Prima sezóny s muzikálem Tøi zlaté vlasy dìda Vševìda vìnovaným k výroèí založení našeho mìsta, který zhlédla i paní místostarostka ing. Maršíková a paní Klofáèová zástupce vedoucí odboru školství. Lenka Jiráková

6 6 K událostem, které pøedcházely stavbì kaple na Lipí, od jejíhož vysvìcení uplyne první èervencovou nedìli rovných 100 let, se váže povìst o zbožné pannì. Podle lidového vyprávìní ji zaznamenal koncem roku 1916, uprostøed svìtové války, místní kronikáø. A protože každá povìst v sobì skrývá zrnko pravdy, pøevyprávíme si jeho záznam ve zkrácené verzi dnes i my. Tam, kde se nyní nachází kaple, za èasù, kdy v Lipí byl pouze dvùr s nìkolika chaloupkami, stávala prastará hrušeò, která mìla v korunì vyhnilou prohlubeò. V domì èp. 4 bydlela velice zbožná panna, velká ctitelka Rodièky Boží. Pøi jedné pouti do Vambeøic vidìla na krámku krásnì vyøezávanou sošku Panny Marie. Zdálo se jí, jako by se na ni Panna Maria usmívala. Nemìla však u sebe dost penìz. Vrátila se domù bez sošky, ale neustále na ni myslela a jakmile mìla dostatek ušetøeno, ihned se opìt vypravila do Vambeøic. K její veliké radosti tam soška ještì stála. Doma ji ozdobila a postavila ji do prohlubnì stromu k veøejnému uctívání. Všichni si sošku oblíbili, scházeli se u ní k pobožnostem a prosili o pomoc ve všech nesnázích. Když vypukla sedmiletá válka s Pruskem a vojáci pustošili a vypalovali vesnice, obyvatelé z lipských chaloupek utíkali do úkrytù v lesích až za Peklo. Zbožná panna vzala s sebou také sošku, aby ji vojáci nezneuctili. Vždy v noci u ní konala pobožnost a prosila o ochranu. Jednoho Stoletá kaple Navštívení Panny Marie na Lipí dne se ráno probudila a sošku nenašla. Ptala se ostatních lidí, prosila, kdo ji vzal, aby ji vrátil, ale nikdo o ní nevìdìl. S pláèem se vracela domù, ale když šla okolo hrušnì a uplakanýma oèima se podívala nahoru, soška stála na svém místì, ozdobená èerstvými kvìtinami. Na místì hrušnì, která èasem zteøela, postavili lipští obèané nejprve pouze zvonièku. Zavìsili na ni starý zvonek z roku 1718 koupený od ských z plhovské kaple, kterou Josef II. zrušil, a mariánskou sošku v ní postavili do výklenku. Postupnými úpravami bìhem 19. století se ze zvonièky stala malá kaplièka, ale i ta léty zchátrala. Roku 1902 pøi honební schùzi navrhl tehdejší starosta obce Josef Škoda, aby peníze utržené z honu byly vìnovány na stavbu nové kaple. To byl základ, ke kterému pøistoupila sbírka a na jaøe 1904 byla nová kaple dokonèena. Byla zasvìcena památce Na- vštívení Panny Marie a slavnost vy- konal za velké úèasti vìøících a dru- žièek náchodský dìkan. Pro starou sošku však nebylo v kapli vhodné místo. Až roku 1915 pøed posví- censkou slavností byla novì na- barvená a v nových šatech na krásný opìt postavena oltáøík k veøejnému uctìní. Mgr. Lydia Baštecká Kvìtnová výroèí Na 1. èerven pøipadají nedožité 70. narozeniny pedagoga a po nìkolik období i zastupitele Jana Hilberta. Pøed nuceným odchodem ze školství byl øeditelem školy ve Starém Mìstì, po listopadu školy bìloveské. Rozlouèili jsme se s ním letos v únoru. Pøed deseti lety na zaèátku èervna podlehl zákeøné nemoci P. Jaroslav Knittl, založil a vedl záslužné nakladatelství Signum unitatis, obnovil tradici Akademických týdnù (konají se pravidelnì v létì na Pavlátovì louce u Nového Mìsta), krátce uèil i na zdejším gymnáziu. Akademického malíøe a jaromìøského profesora Karla Meisnera jsme znali i v ì. Narodil se pøed sto lety, 25. èervna 1904, zemøel 24. èervna Pøed 640 lety, 30. èervna 1364 zemøel první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Narodil se možná v Kladsku, kde je i pohøben, jistì studoval na klášterní latinské škole v Broumovì, em tedy pravidelnì projíždìl. V èervnu roku 1889 zemøel náchodský purkmistr Milan Tichý, koncem 60. let pøedminulého století také pøedseda Hronu. Èestný èlen pìveckého sboru Hron, prof. Dr. Josef Plavec, hudební vìdec a sbormistr zemøel 29. èervna Pøed 70 lety, , pøedèasnì zemøel malíø Adolf Kašpar, nejznámìjší ilustrátor Babièky, ale i spisù Jiráskových èi Raisových. Otec Boženy Nìmcové Johann Pankel se narodil 4. èervna Dne 17. èervna 1894 se narodil literární historik Miloslav Novotný, autor monumentálního faktografického souboru Život Boženy Nìmcové, který zùstal bohužel vydavatelsky nedokonèený. Dne 8. èervna 1924 byla i za úèasti náchodských spolkù slavnostnì otevøena Jiráskova chata na Turovì. V souèasné dobì je bohužel mimo provoz. Nakonec pøipomeòme událost s tragickými následky: 28. èervna 1914 došlo v Sarajevu k atentátu na následníka trùnu Františka Ferdinanda d Este. Atentát se stal záminkou k rozpoutání kruté první svìtové války. V týž den o pìt let pozdìji byla podepsáním Versailleské mírové smlouvy tato válka i formálnì ukonèena. (AF) 100. výroèí posvìcení kaple v obci Lipí Pøi pøíležitosti 100. výroèí posvìcení kaple v obci Lipí si dovolujeme pozvat všechny pøíznivce na oslavu, která se koná v nedìli 27. èervna V hodin bude sloužena mše svatá, na které pøislíbil úèast arcibiskup Mons. Karel Otèenášek.

7 ský zpravodaj 7 ská jubilea Èerven Založení Sokola (135 let) Vzniku sokolské jednoty v ì pøed 135 lety je v èervnovém zpravodaji zcela právem vìnována samostatná ètyøstránková pøíloha, pøipravená náèelnicí Vítìzslavou Zelenou. Informuje však z vìtší èásti o novodobé èinnosti Sokola s nadšením a s radostí znovu obnoveného v roce Protože však Sokolové vždy peèlivì dbali na uchování své dokumentace a písemností, je v archivu uložen cenný a pomìrnì obsáhlý fond. Bylo by proto pøi této pøíležitosti škoda nevyužít historické dokumenty. Umožòují nám podrobnìji se seznámit s událostmi roku 1869, které v existenci náchodského Sokola zaèínají èasto citovanými slovy: Bylo to roku 1869 v létì, kdy i u nás v našem staroslavném a památném ì vznikla myšlenka zaraziti tìlocviènou jednotu Sokol. Tak zaèíná první zápis v ruènì psané knize podlouhlého vyššího formátu, na jejíž vrchní desce je nalepený papírový drak saò a v jeho tìle umnì vyvedený nápis Jednací protokol od 18. èervna 1869 do 7. února Jsem pøesvìdèena, že draèí podoba štítku vùbec není náhodná a že mìla svým zpùsobem symbolizovat jednu z rolí Sokolstva, totiž boj za samostatnost a rovnoprávnost èeského národa uvnitø rakouské monarchie. Stejnì jako návaznost na revoluèní rok 1848 a pro nìj charakteristický obèanský sbor Národní gardu mìl náchodským Sokolùm pøipomínat jejich nejstarší prapor. Pøihlásili se ke gardovému znamení èeského lva a doplnili ho z druhé strany vyšitým Nazdar. Kombinace ponìkud neobvyklá, ale pøímoèaøe burcující. Prapor je možno vidìt v expozici náchodského muzea, ale my se nyní vrátíme k památnému zápisu, který dále pokraèuje: Za tou pøíèinou nìkolik zdejších rodákù vydalo dne 18. èervna 1869 k obèanstvu následující provolání. Bratøi rodáci! Jen v zdravém tìle zdravý duch, kdo v klidu trvá, mrtev buï!! Za pøíèinou tou, bratøi rodáci, usnesli se nìkteøí zdejší mìš ané a obèané, že by i v lùnì našem mìl být zaøízen jarý Sokol, zakotvena mìla by býti tìlocvièná jednota, jakýmiž naše drahá vlast se již v mnoha mìstech s chloubou honosí. A protož, drazí bratøi, rodáci náchodští, vyzýváme Alois Bureš, dlouholetý starosta Sokola První sokolovna v ì Nejstarší fotografie nách. sokolù z r Správní výbor Sokola v ì vás, byste kdo chu a pevnou vùli máte, nelenili nás laskavì podporovati a si neobtìžovali svým podpisem laskavì stvrditi, že k naší jednotì pøistupujete, jíž z plna plic voláme jako i vám srdeèné sokolské Nazdar! Za iniciátory jsou pod provoláním podepsáni Jan Polièanský, uèitel na hlavní škole, a Gustav Mallát, koncipient u notáøe. Poté se ještì téhož dne 18. èervna 1869 konala ve 3. roèníku reálky v 18 hodin první schùze, v níž se na vyloženou listinu okamžitì podepsalo tøicet rodákù a mìš anù zdejších. Polièanský byl zmocnìn, aby jako nejdùležitìjší krok pro založení jednoty opatøil text stanov. Bez váhání se písemnì obrátil jménem konstituující se jednoty Sokol v ì na již existující a známé spolky v Praze, Hradci a Opoènì, ale žádost zùstala bez odezvy. Až na uèitelské konferenci v Úpici, jíž se z titulu své profese 17. èervence zúèastnil, se domluvil s jednatelem tamìjšího Sokola a od nìj získal jako vzor jednak pøijímací lístek èlena úpického Sokola a také opis stanov opoèenské sokolské jednoty, podle kterých se v Úpici øídili. Na den 1. srpna 1869 byli pak do obecního domu pozváni všichni, kteøí podepsali první provolání, k diskusi a ke schválení stanov. S nìkterými zmìnami byly navržené stanovy jednomyslnì schváleny a byl zároveò zvolen prozatímní výbor jednoty v následujícím složení: Gustav Mallát, pøedseda a èlenové Jan Vejman, Alois Bureš, Gustav Pozdìna, Josef Dítì a Jan Polièanský. Když byl ještì p. pøedseda tomu našemu u svém vzniku se nacházejícímu spolku hluèné Nazdar! provolal, prohlásil schùzi za ukonèenu, jejíž protokol se podepsal. Prozatímní zaøizující výbor pak dne 12. listopadu pøedložil stanovy spolku ke schválení okresnímu hejtmanství. To je však vrátilo k nìkterým formálním úpravám, takže k definitivnímu schválení stanov Sokola v ì výnosem c.k. místodržitelství v Praze è došlo až 25. bøezna Na den 25. dubna 1870 byla svolána první valná hromada a tímto dnem také skuteènì zahájil náchodský Sokol oficiálnì svoji èinnost. Mgr. Lydia Baštecká

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více