UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ"

Transkript

1 DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1

2 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní činnosti účetní práce o Oznamovací povinnost vůči úřadům, archivace dokladů 2. Evidenční knihy...str. 5 o Evidence příjmů a výdajů (doklady, deník příjmů a výdajů) o Evidence majetku (karty) o Evidence zásob o Evidence jízd + vyúčtování služební cesty 3. Daňová problematika. str. 9 o Úvod do daňové problematiky o Silniční daň o Uznatelnost/neuznatelnost dokladů z hlediska ZDP o Daň z přidané hodnoty (DUZP, zahraniční doklady, ) 4. Práce na závěr roku..str. 19 o Uzávěrka evidence o Potřebné dokumenty o Daňové přiznání 5. Pojištění, mzdy.... str. 21 o Zákoník práce a související předpisy o Ochrana osobních údajů o Metodika výpočtu mezd o Zdravotní a sociální pojištění 6. Škody, pracovní úrazy.str. 25 o Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele o Druhy škod vyplývající z PP, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele o Nemoc z povolání, krácení škod 2

3 1. ÚVOD - ZÁKLADY DAŇOVÉ EVIDENCE schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona, upravující názvosloví jednoduché a podvojné účetnictví. Od je označení daňová evidence (JÚ) a účetnictví (PÚ) Způsoby vedení ekonomické evidence při podnikatelské činnosti: 1. ÚČETNICTVÍ upraveno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Povinnost vést účetnictví mají účetní jednotky: - PO se sídlem v ČR - Zahraniční subjekty podnikající v ČR - FO s obratem nad 25 mil. Kč za předcházející rok (dle zákona o DPH) - Sdružení (pokud někdo z účastníků vede účetnictví) - FO, které se dobrovolně rozhodli 2. DAŇOVÁ EVIDENCE upraveno zákonem o daních z příjmů - 7b) zákona o dani z příjmů Vedou FO, které mají příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a nejsou účetní jednotkou Fyzická osoba se stává účetní jednotkou v těchto případech: - pokud její obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl 25 mil. Kč (od následujícího roku se stává účetní jednotkou, další rok již vede účetnictví) - pokud je zapsána v Obchodním rejstříku - pokud se rozhodla dobrovolně vést účetnictví - pokud je účastníkem sdružení, kdy jeden z účastníků je ÚJ FO, která se stala účetní jednotkou, může (s výjimkou ukončení činnosti) ukončit vedení účetnictví nejdříve po 5 účetních obdobích. Legislativní úpravy DE: - zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 7b Daňové zákony, které nejčastěji využijeme při vedení DE: - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - zákon č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty - zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Další předpisy: - zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - vyhlášky ministerstev a nařízení vlády - zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (definice obchodního majetku) - zák. č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (platby nad EUR jen bezhotovostně př. FÚ = nutnost podnikatelského bankovního účtu) - zák. č. 499/2002 Sb., o archivnictví a spisové službě Založení živnosti - Živnostenský zákon rozlišuje živnosti: 1. koncesované 2. ohlašovací - řemeslné, vázané, volné 3

4 Před zahájením podnikání je třeba zjistit, do jaké kategorie předmět činnosti spadá viz příloha živnostenského zákona Doklady pro založení živnosti FO: - ohlášení živnosti (formulář) CRM = centrální registrační místo (samo přihlásí na SZ, ZP, FÚ) - výpis z rejstříku trestů (zajistí si na CRM) - prohlášení odpovědného zástupce př. pokud budoucí živnostník nesplňuje povinné náležitosti pro podnikání (př.: nemá dostačující vzdělání nebo praxi) - výpis z obchodního rejstříku (je-li zapsán) - doklady o bezdlužnosti (SZ, ZP, FÚ, celní správa), pokud již podnikal - doklady o vlastnictví nebo jiném právu k nemovitosti (u provozoven) - občanský průkaz - správní poplatek Kč (+ někde 50 Kč za výpis z rejstříku trestů) Doklady pro založení živnosti PO: - Ohlášení živnosti - Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce - Doklad o tom, že byla PO zřízena př. Notářský zápis společenské smlouvy - Doklad o vlastnictví nebo jiném právu k nebytovému prostoru, který užívá jako sídlo PO př. souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla firmy - Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce - Doklad o zaplacení správního poplatku Kč (i v případě více druhů živností) Oznamovací povinnost do 8 dnů od vzniku změny nahlásit na ŽÚ, SZ, ZP, do 15 dnů na FÚ Změna na živnostenském oprávnění správní poplatek od 80 Kč (dle místních sazeb ŽÚ) Od 8/2008 zanikly Živnostenské listy, nově Výpis ze živnostenského rejstříku Pokud nedojde k nahlášení CRM povinnost registrovat se do 30dnů od zahájení živnosti na FÚ, do 8 dnů na SZ a ZP Zákonitosti daňové evidence - do DE zahrnujeme vše, co je obchodním majetkem podnikatele (celou hodnotu i movitých věcí a nemovitostí, které jsou pro podnikání používány jen z části) - všechny zápisy v DE musí být v prokázané výši (tj. doložené dokladem) - lze zahrnout jen takové výdaje, které jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů z podnikatelské činnosti Cíl daňové evidence - slouží k zjištění základu daně z příjmů (evidence v deníku příjmů a výdajů) - poskytuje přehled o pohybu majetku a dluhů podnikatele (eviduje se v pomocných knihách) -z jištění povinnosti podnikatele plátce DPH (evidence uskutečněných plnění, daň na vstupu a daň na výstupu) 4

5 2. EVIDENČNÍ KNIHY Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence: - deník příjmů a výdajů - karty dlouhodobého majetku - karty zásob - kniha pohledávek a závazků - karty rezerv - karty úvěrů a půjček - mzdová evidence - kniha jízd - pokladní kniha - evidence stálých plateb - evidence DPH Při výkonu podnikatelské činnosti - u FO - nutno odlišovat majetek, který je součástí obchodního majetku podnikatele od majetku soukromého. 1. Deník příjmů a výdajů - zapisují se zde uskutečněné hospodářské operace na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů - závazná podoba není předepsána, jediným požadavkem pro členění příjmů a výdajů je zajistit správné podklady pro výpočet základ daně určit, které příjmy a výdaje jsou zahrnované do ZD - průběžné položky (při převodu peněz z pokladny na účet a naopak) 2. Evidence majetku a závazků - evidence obchodního majetku podnikatele (DM, zásoby, pohledávky, peněžní prostředky) a závazků (dluhy podnikatele) DE slouží zejména ke zjištění správné výše ZD z příjmů, hospodářský výsledek je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Účetnictví poskytuje komplexnější pohled na hospodaření firmy, hospodářský výsledek je rozdíl mezi náklady a výnosy. Hmotný majetek - ZDP 26 - SMV v ocenění vyšším než Kč a provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, - budovy, stavby, domy, byty, nebytové prostory (do obchodního majetku nelze vložit pouze část budovy, např. místnost musí se vložit do obchodního majetku celá budova a daňový výdaj potom krátit např. dle m2), (nelze také sám sobě pronajímat místnost pro podnikání) - technické zhodnocení (výdaje na rekonstrukci, nástavbu, přístavbu a modernizace HM nad Kč) - HM do Kč jednorázový výdaj, nad Kč výdaj v podobě odpisů - Ocenění - pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena - Evidence karta hmotného majetku 5

6 - Odpisy pouze daňové odpisová skupina ( 30 ZDP), způsob odepisování ( 31 a 32 ZDP), zásady odepisování, oprávky, zůstatková cena, polovina ročního odpisu, povinnost krácení odpisů (majetek je používán i pro soukromé účely) - Příklady na odpisy, změnu zařazení do odpisové skupiny od roku 2008, odpisy v případě technického zhodnocení. Vstupní cena nemovitého majetku vloženého FO do obchodního majetku Majetek pořízený v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku PC Majetek pořízený v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku - RPC Vstupní cena movitého majetku vloženého FO do obchodního majetku Majetek pořízený v době kratší než 1 rok před jeho vložením do obchodního majetku PC Majetek pořízený v době delší než 1 rok před jeho vložením do obchodního majetku - RPC Od roku 2005 byla stanovena maximální VC u osobních automobilů (M1) Kč od roku 2008 zrušena. Osobní auta v obchodním majetku zaevidované do konce roku 2007 se odepisují max. ze VC Kč, a to až do jejich vyřazení z majetku. Nehmotný majetek - Software, zřizovací výdaje, know-how, ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené ÚJ. - Zřizovací výdaje výdaje související se zahájením podnikání (pokud zaplaceno v roce předcházejícím začátku podnikání, lze uplatnit také) - Odpisy NM se nevztahují na DE, výdaje na pořízení NM jsou daňovým výdajem při zaplacení - 24, odst. 2, písm. zn), vztahuje se také na technické zhodnocení NM - Evidence karta nehmotného majetku (daňová ZC vždy nulová) Zásoby - Materiál, zboží, výrobky, polotovary vlastní výroby, nedokončená výroba - Materiál základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek (s dobou použitelnosti delší než 1 rok, v ocenění do Kč) - Ocenění pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena - Evidence skladní karta Pohledávky - Nárok podnikatele na úhradu peněz od dlužníka. - Pohledávky z obchodních vztahů z prodeje služeb, výrobků, zboží), ostatní pohledávky (vůči státu, vůči zaměstnancům, vůči pojišťovně, z titulu poskytnutých půjček) - Ocenění - jmenovitá hodnota 6

7 - Pohledávky v cizí měně pro příjem lze použít kurz ČNB (aktuální nebo pevný) - dle 38 ZDP nebo jednotný kurz vyhlašovaný MF po uplynutí kalendářního roku. V DE se na konci zdaňovacího období nepřeceňují pohledávky v cizí měně. - Evidence kniha pohledávek Finanční majetek - Dlouhodobý akcie, dluhopisy - Krátkodobý peníze na pokladně, na běžném účtu, ceniny, cenné papíry krátkodobé - Ocenění - cenné papíry pořizovací cenou, peníze a ceniny jmenovitou hodnotou - Evidence pokladny pokladní kniha nebo v rámci deníku P a V - Valutová pokladna a devizový účet v DE: - P a V se vedou v cizí měně, na konci roku se přepočítají jednotným kursem (vyhlašuje MF) - P a V se přepočítávají již v průběhu zdaňovacího období kurzem ČNB nebo pevným kurzem - V DE se na konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatků valutové pokladny nebo devizového účtu.! Zákon o omezení plateb v hotovosti č.254/2004 Sb.: zákaz plateb v hotovosti nad částku EUR (témuž příjemci platby v jednom dni) Kontrolují finanční a celní orgány, pokuta min Kč až do výše 5 mil. Kč poskytovateli platby i příjemci platby Závazky - Dluhy vůči dodavatelům, zaměstnancům, zdravotní pojišťovně, OSSZ, FÚ, bance - Ocenění - jmenovitá hodnota - Závazky v cizí měně pro výdaj lze použít kurz ČNB (aktuální nebo pevný) - dle 38 ZDP nebo jednotný kurz vyhlašovaný MF po uplynutí kalendářního roku. V DE se na konci zdaňovacího období nepřeceňují závazky v cizí měně. - Evidence kniha závazků. Evidence příjmů a výdajů - souhrn - Závazná evidence není předepsána, musí obsahovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně. Deník příjmů a výdajů - Zapisují se operace dle pokladních dokladů a výpisů z bankovních účtů. - Nezapisují se operace, které mají pouze charakter předpisu platby. - Průběžné položky slouží k zachycení převodu peněz z pokladny na účet a naopak, nebo mezi více běžnými účty. 7

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Daňová evidence podnikatelů 2012

Daňová evidence podnikatelů 2012 Publikace přináší nejnovější poznatky o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2012. Je vhodná zejména pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

Daňová evidence podnikatelů 2014

Daňová evidence podnikatelů 2014 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Jana Hermanová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komplexní řešení problematiky daňové evidence OSVČ The Complex Solution of the Tax Accounting of the Self-employed Marie Veselá Plzeň

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více