OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE"

Transkript

1 I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu Přehled o pohybu a stavu majetku v roce 2012 vč. podrobných rozpisů Zápis o výsledku roční inventarizace za rok MATEŘSKÁ ŠKOLA Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZÁKLADNÍ ŠKOLA Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 5. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů 6. Přehledy přijatých a poskytnutých darů a příspěvků 7. Zápisy přezkumu hospodaření za rok Přehled o členství v jednotlivých sdruženích a svazcích za městys v roce Vypořádání hospodářského výsledku r.2012 II. OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

2 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 1 IÈO: Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Mìstys Vranov nady Dyjí I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,33 104,31 99, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,76 66,13 66, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,01 120,35 97, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,09 113,11 99, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 104,77 99, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 99,93 99, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 100,00 100,00 23,00 23,00 23, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 100,00 58,00 ******* 58, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 109,29 98, Poplatek ze psù , , ,00 93,41 93, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 118,62 99, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 162,99 83, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 87,21 87, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 500,00 250,00 ******* 50, Odvod výtìžku z provozování loterií , ,82 ******* 74, Správní poplatky , , ,00 75,91 75, Daò z nemovitostí , , ,09 99,29 99, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,60 ******* 99, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 137,30 99, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 99, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 805,20 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Investièní pøij.transf.od mezinárodních in , ,74 ******* 99, * 0000 Bez ODPA , , ,44 126,18 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.000, , ,00 214,68 99, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 113,85 99, * 2143 Cestovní ruch , , ,00 117,39 99, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 35,71 35, * 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službá , , ,00 35,71 35, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 101,27 99, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 101,82 99,81

3 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 2 IÈO: * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,58 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.100, , ,00 88,71 88, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 4.600, ,00 ******* 80, * 3314 Èinnosti knihovnické 3.100, , ,00 208,06 83, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 216,86 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 100, * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 245,43 100, Pøijaté neinvestièní dary * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.300, , ,00 81,52 81, * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult , , ,00 899,70 97, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 90,00 90, * 3341 Rozhlas a televize 2.000, , ,00 90,00 90, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,67 87,63 87, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 103,08 99, * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,67 93,74 92, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 84,36 84, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 95,58 95, * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 92,00 92, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,73 95,01 95, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 95,65 95, * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,73 95,55 95, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 43,25 43, * 3632 Pohøebnictví , , ,00 43,25 43, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 107,18 53, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 8.100, ,00 ******* 99, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,40 89,10 89, Pøijaté neinvestièní dary 2.000, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 104,25 83, * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,40 104,62 82, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 6.000, , ,00 120,00 78, * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 6.000, , ,00 120,00 78, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 118,16 99, * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 118,16 99,91

4 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 3 IÈO: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,50 96,97 96, * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,50 96,97 96, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 800,00 750,00 ******* 93, * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 800,00 750,00 ******* 93, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1.000, ,00 ******* 100, * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe 1.000, ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100, * 3799 Ostatní ekologické záležitosti , ,00 ******* 100, Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí Ostatní pøijaté vratky transferù 1.000, * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 1.000, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 41,67 41, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 72,50 72, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 4,55 4, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,00 18,52 18, * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 33,96 33, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,93 88,47 88, * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,93 88,47 88, ** , , ,67 121,85 98,13

5 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 4 IÈO: II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nájemné 3.400, , ,00 98,76 98, * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 3.400, , ,00 98,76 98, Nákup ostatních služeb 6.500, ,00 ******* 99, * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 6.500, ,00 ******* 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) * 2142 Ubytování a stravování Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,50 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 111,86 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,37 95, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,00 108,78 95, Nákup materiálu j.n , ,00 53,00 0,35 0, Plyn , , ,98 142,09 92, Elektrická energie 9.000, , ,40 129,22 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,86 112,53 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 118,78 71, Opravy a udržování 7.500, , ,00 63,20 63, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 500, ,00 936,00 187,20 62, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 99, * 2143 Cestovní ruch , , ,24 111,75 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 67,69 67, Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , , ,10 127,18 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,18 2, Opravy a udržování , , ,60 169,19 93, Budovy, haly a stavby , * 2212 Silnice , , ,70 47,67 39, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 69,63 69, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 69,64 69, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,00 69,63 69, Nákup materiálu j.n. 500, , ,00 ******* 93, Studená voda 2.500, , ,00 151,64 99, Elektrická energie 4.000, , ,94 72,57 72, Nájemné , , ,00 149,34 99, Opravy a udržování , , ,00 47,91 47, * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,94 81,97 73, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,88 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 6,68 6, * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 16,73 16, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 84,08

6 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 5 IÈO: Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 7,96 7, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 102,04 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o , ,60 ******* 99, * 3113 Základní školy , , ,60 131,74 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,44 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 79,90 79, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 79,76 79, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 113,99 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 34,50 94, Studená voda 7.000, , ,00 31,61 31, Plyn , , ,96 151,38 98, Elektrická energie , , ,80 74,14 74, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 104,46 99, Nákup ostatních služeb 6.500, , ,00 83,88 83, Opravy a udržování , , ,00 90,54 90, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 400,00 400,00 276,00 69,00 69, Vìcné dary 3.000, ,20 ******* 88, * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,89 102,32 93, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 7.200, , Ostatní osobní výdaje 1.200, ,00 ******* 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000,00 970,00 ******* 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 69,68 69, Nákup materiálu j.n , , ,20 252,37 99, Elektrická energie 600,00 600,00 438,00 73,00 73, Služby pošt 1.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 112,67 71, Opravy a udržování Pohoštìní , , ,80 71,53 71, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.500, , ,00 673,64 99, Vìcné dary 3.300, , ,50 517,32 99, * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,50 114,35 73, Nákup materiálu j.n. 600,00 545,00 ******* 90, Opravy a udržování , , * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his , ,00 545,00 2,21 2, Opravy a udržování , ,97 ******* 99, * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult , ,97 ******* 99, Elektrická energie 1.000, , ,07 138,51 98, * 3341 Rozhlas a televize 1.000, , ,07 138,51 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 111,89 99,

7 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 6 IÈO: * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 111,89 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100, * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,57 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 98,50 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.200, , ,00 97,24 97, Nákup materiálu j.n , ,00 626,33 62,63 62, Studená voda , , ,00 93,15 93, Plyn , , ,94 116,73 93, Elektrická energie , , ,45 91,42 91, Nákup ostatních služeb 3.800, ,00 ******* 98, Opravy a udržování , , ,80 46,30 46, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 200,00 181,00 ******* 90, * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,52 95,84 91, Nákup materiálu j.n , , ,00 47,73 47, Studená voda , , ,00 86,47 86, Elektrická energie 9.800, , ,57 47,83 47, Nákup ostatních služeb 5.700, , ,00 25,26 25, Opravy a udržování , , ,60 40,66 40, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad * 3612 Bytové hospodáøství , , ,17 63,34 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.900, ,00 ******* 99, Studená voda , , ,00 164,32 94, Elektrická energie 7.000, , ,73 87,75 87, Pevná paliva Nákup ostatních služeb 1.000,00 822,00 ******* 82, * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,73 158,82 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Elektrická energie , , ,86 109,16 99, Opravy a udržování , , ,00 128,40 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,86 320,86 99, Ochranné pomùcky 500,00 354,00 ******* 70, Nákup materiálu j.n , , ,00 7,66 7, Studená voda 500,00 500,00 321,00 64,20 64, Pohonné hmoty a maziva , ,70 ******* 99, Opravy a udržování 3.000, ,00 ******* 65, * 3632 Pohøebnictví , , ,70 35,05 27, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , , * 3635 Územní plánování , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,83 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,15 94,15

8 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 7 IÈO: Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 94,18 94, Ochranné pomùcky , , ,60 40,09 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 332,90 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 182,91 85, Studená voda 1.300, , Pohonné hmoty a maziva , , ,40 50,82 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 200,00 ******* 100, Služby penìžních ústavù , , ,00 100,42 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 290,68 96, Nákup ostatních služeb 7.000, , ,00 157,23 91, Opravy a udržování , , ,00 106,49 94, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , ,98 ******* 99, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 99,88 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5.000, , ,00 127,28 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 1.000, , ,00 340,40 85, Stroje, pøístroje a zaøízení , , Pozemky 5.800, ,00 ******* 100, * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,58 102,06 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,50 95, * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 95,50 95, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , Nákup ostatních služeb , , ,00 93,01 96, * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 91,54 95, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 130,73 97, * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 130,73 97, Nákup ostatních služeb * 3724 Využívání a zneškodòování nebezpeèných odp Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 49, * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , ,00 ******* 49, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 97, Ochranné pomùcky 5.000, ,00 490,00 9,80 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.000, , ,00 655,80 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 87,35 87, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 92,45 92, Nákup ostatních služeb , , ,84 26,29 26, Opravy a udržování , , ,00 109,74 99, Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 100, * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,04 278,61 89, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 8.500, , ,00 100,00 100, * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 8.500, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 6.000, ,00 ******* 99,97

9 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 8 IÈO: * 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6.000, ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy , , * 5212 Ochrana obyvatelstva , , Ostatní platy 5.000, , ,00 103,72 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 107,56 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 2.000, , ,00 88,25 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 733,69 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 14,79 14, Studená voda 500,00 500, Elektrická energie , , ,00 86,95 86, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 102,34 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000, , ,30 55,81 55, Služby penìžních ústavù 8.700, , ,00 99,86 99, Služby školení a vzdìlávání 600, , ,00 175,00 47, Nákup ostatních služeb 4.000, , ,00 256,70 93, Opravy a udržování , , ,00 132,38 72, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , ,00 102,92 99, * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,30 203,69 85, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 100,36 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 75,52 75, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,27 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 54,67 54, Pohoštìní , , ,80 25,91 25, * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,73 93,53 93, Nákup materiálu j.n , * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , Platy zamìstnancù ozbr.sborù a složek ve s Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 69, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 95, Služby pošt 1.000,00 961,40 ******* 96, Pohoštìní 800,00 768,00 ******* 96, * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,40 ******* 71, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,44 99, Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 101,79 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,69 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 72,41 72, Knihy, uèební pomùcky a tisk 4.000, , ,00 121,63 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 52,51 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n , , ,05 82,33 82, Studená voda 7.000, , ,00 92,89 65, Plyn , , ,88 123,45 99, Elektrická energie , , ,18 95,93 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 97,83 97, Služby pošt , , ,60 82,86 82, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,06 85,26 85, Služby penìžních ústavù

10 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 9 IÈO: Nájemné za pùdu 1.000,00 970,00 ******* 97, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 47,40 47, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 41,11 82, Nákup ostatních služeb , , ,23 90,89 90, Opravy a udržování , , ,00 116,65 97, Programové vybavení 2.400, ,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 9.000, , ,00 43,99 43, Pohoštìní 1.500, , ,00 204,07 87, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.200, , ,00 140,16 99, Vìcné dary 6.100, ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 72,66 72, Nákup kolkù 1.000, , ,00 230,00 46, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000, , ,00 75,00 75, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000, , Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , ,00 ******* 100, * 6171 Èinnost místní správy , , ,20 96,76 96, Úroky vlastní , , ,90 78,20 78, Služby penìžních ústavù , , ,00 94,34 94, Ostatní nákupy j.n. 100,00 100,00 0,20 0,20 0, * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,10 79,60 79, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 99,98 99, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 ******* 100, * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 805,20 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 134,35 99, * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,00 134,35 99, Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem , , ,55 100,00 100, * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , , ,55 100,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 500,00 500,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , * 6409 Ostatní èinnosti j.n ,00 500,00 ******* 8, ** , , ,79 111,84 88,46

11 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 10 IÈO: III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,88-38,52-/ 28,67- Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-99,99 / 99,99 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,88- *******/283,58-

12 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 11 IÈO: IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,10 104,80 / 98,66 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,23 102,17 / 92,81 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 104,25 / 83,40 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,34 185,52 / 99,97 PØÍJMY CELKEM , , ,67 121,85 / 98,13 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,00 805,20 /100,00 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 137,30 / 99, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 / 99, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 805,20 /100,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67 114,34 / 97,99 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,79 111,56 / 91,59 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 117,77 / 52,80 VÝDAJE CELKEM , , ,79 111,84 / 88,46 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,00 805,20 /100,00 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 4260 /

13 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 12 IÈO: IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 113,34 / 99,93 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 99,98 / 99,98 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých , , ,55 100,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,79 104,28 / 87,61 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,88 *******/283,58- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,88- *******/283,58- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,88- *******/283,58-!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

14 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 13 IÈO: VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,37- Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,51- Bìžné úèty celkem , , ,88- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

15 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 14 IÈO: VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

16 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 15 IÈO: IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13234 xxxx , kompezace ztrát obcí na území NP Podyjí 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *15291 kompezace ztrát obcí na území NP Podyjí xxxx , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,60 *33123 xxxx , volba prezidenta ÈR 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98008 volba prezidenta ÈR xxxx , Volby do krajského zastupitelstva 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98193 Volby do krajského zastupitelstva xxxx , C E L K E M ,60 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , , , , , ,00 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , , **0000 xxxx Bez ODPA , ,60 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,60 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,86 * Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organ , , **3113 xxxx Základní školy , , , , , ,74 * Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,43

17 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 16 IÈO: , , , ,91 * Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs , , , , , ,35 * Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 8.200, , **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,60 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.:

18 CIZÍ PROSTŘEDKY PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ A PŮJČEK Komerční banka Znojmo účel úvěru výše úvěru roční splátka - rok 2012 v roce 2012 skutečně uhrazeno zůstatek splatnost půjčky nákup traktoru JOHN DEERE ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč vč.příslušenství Ministerstvo financí Praha účel půjčky výše půjčky roční splátka - rok 2012 v roce 2012 skutečně uhrazeno zůstatek splatnost půjčky vodojem Pt.vrch ,00 Kč - Kč - Kč ,00 Kč nesplácí se Česká spořitelna Znojmo účel úvěru výše úvěru roční splátka - rok 2012 v roce 2012 skutečně uhrazeno zůstatek splatnost půjčky II/398 Vranov nad Dyjí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč průtah - Onšov úvěr v roce 2011 přijat v plné výši. Splátkový kalendář nastaven od

19 Licence: D01Y XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: Název: Mìstys Vranov nady Dyjí Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,65 A. Stálá aktiva , , , ,44 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,44 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,44 1. Pozemky , , ,63 2. Kulturní pøedmìty Stavby , , , ,56 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , , ,45 5. Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,80 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,00 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem h45m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

20 Licence: D01Y XCRGURXA / RXA ( / ) Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Obìžná aktiva , , , ,21 I. Zásoby , , ,73 1. Poøízení materiálu Materiál na skladì , , ,12 3. Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì , , ,61 9. Zboží na cestì Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,00 1. Odbìratelé , , , ,17 2. Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,84 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti , , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní h45m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D5PU XCRGUVXA VXA (05022013 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více