OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE"

Transkript

1 I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu Přehled o pohybu a stavu majetku v roce 2012 vč. podrobných rozpisů Zápis o výsledku roční inventarizace za rok MATEŘSKÁ ŠKOLA Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZÁKLADNÍ ŠKOLA Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 5. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů 6. Přehledy přijatých a poskytnutých darů a příspěvků 7. Zápisy přezkumu hospodaření za rok Přehled o členství v jednotlivých sdruženích a svazcích za městys v roce Vypořádání hospodářského výsledku r.2012 II. OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

2 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 1 IÈO: Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Mìstys Vranov nady Dyjí I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,33 104,31 99, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,76 66,13 66, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,01 120,35 97, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,09 113,11 99, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 104,77 99, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 99,93 99, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 100,00 100,00 23,00 23,00 23, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 100,00 58,00 ******* 58, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 109,29 98, Poplatek ze psù , , ,00 93,41 93, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 118,62 99, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 162,99 83, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 87,21 87, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 500,00 250,00 ******* 50, Odvod výtìžku z provozování loterií , ,82 ******* 74, Správní poplatky , , ,00 75,91 75, Daò z nemovitostí , , ,09 99,29 99, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,60 ******* 99, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 137,30 99, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 99, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 805,20 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Investièní pøij.transf.od mezinárodních in , ,74 ******* 99, * 0000 Bez ODPA , , ,44 126,18 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.000, , ,00 214,68 99, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 113,85 99, * 2143 Cestovní ruch , , ,00 117,39 99, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 35,71 35, * 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službá , , ,00 35,71 35, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 101,27 99, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 101,82 99,81

3 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 2 IÈO: * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,58 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.100, , ,00 88,71 88, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 4.600, ,00 ******* 80, * 3314 Èinnosti knihovnické 3.100, , ,00 208,06 83, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 216,86 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 100, * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 245,43 100, Pøijaté neinvestièní dary * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.300, , ,00 81,52 81, * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult , , ,00 899,70 97, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 90,00 90, * 3341 Rozhlas a televize 2.000, , ,00 90,00 90, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,67 87,63 87, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 103,08 99, * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,67 93,74 92, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 84,36 84, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 95,58 95, * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 92,00 92, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,73 95,01 95, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 95,65 95, * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,73 95,55 95, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 43,25 43, * 3632 Pohøebnictví , , ,00 43,25 43, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 107,18 53, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 8.100, ,00 ******* 99, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,40 89,10 89, Pøijaté neinvestièní dary 2.000, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 104,25 83, * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,40 104,62 82, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 6.000, , ,00 120,00 78, * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 6.000, , ,00 120,00 78, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 118,16 99, * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 118,16 99,91

4 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 3 IÈO: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,50 96,97 96, * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,50 96,97 96, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 800,00 750,00 ******* 93, * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 800,00 750,00 ******* 93, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1.000, ,00 ******* 100, * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe 1.000, ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100, * 3799 Ostatní ekologické záležitosti , ,00 ******* 100, Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí Ostatní pøijaté vratky transferù 1.000, * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 1.000, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 41,67 41, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,00 72,50 72, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 4,55 4, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,00 18,52 18, * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 33,96 33, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,93 88,47 88, * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,93 88,47 88, ** , , ,67 121,85 98,13

5 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 4 IÈO: II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nájemné 3.400, , ,00 98,76 98, * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 3.400, , ,00 98,76 98, Nákup ostatních služeb 6.500, ,00 ******* 99, * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 6.500, ,00 ******* 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) * 2142 Ubytování a stravování Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,50 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 111,86 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,37 95, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,00 108,78 95, Nákup materiálu j.n , ,00 53,00 0,35 0, Plyn , , ,98 142,09 92, Elektrická energie 9.000, , ,40 129,22 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,86 112,53 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 118,78 71, Opravy a udržování 7.500, , ,00 63,20 63, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 500, ,00 936,00 187,20 62, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 99, * 2143 Cestovní ruch , , ,24 111,75 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 67,69 67, Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , , ,10 127,18 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 2,18 2, Opravy a udržování , , ,60 169,19 93, Budovy, haly a stavby , * 2212 Silnice , , ,70 47,67 39, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 69,63 69, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 69,64 69, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,00 69,63 69, Nákup materiálu j.n. 500, , ,00 ******* 93, Studená voda 2.500, , ,00 151,64 99, Elektrická energie 4.000, , ,94 72,57 72, Nájemné , , ,00 149,34 99, Opravy a udržování , , ,00 47,91 47, * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,94 81,97 73, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,88 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 6,68 6, * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 16,73 16, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 84,08

6 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 5 IÈO: Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 7,96 7, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 102,04 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o , ,60 ******* 99, * 3113 Základní školy , , ,60 131,74 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,44 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 79,90 79, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 79,76 79, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 113,99 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 34,50 94, Studená voda 7.000, , ,00 31,61 31, Plyn , , ,96 151,38 98, Elektrická energie , , ,80 74,14 74, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 104,46 99, Nákup ostatních služeb 6.500, , ,00 83,88 83, Opravy a udržování , , ,00 90,54 90, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 400,00 400,00 276,00 69,00 69, Vìcné dary 3.000, ,20 ******* 88, * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,89 102,32 93, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 7.200, , Ostatní osobní výdaje 1.200, ,00 ******* 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000,00 970,00 ******* 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 69,68 69, Nákup materiálu j.n , , ,20 252,37 99, Elektrická energie 600,00 600,00 438,00 73,00 73, Služby pošt 1.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 112,67 71, Opravy a udržování Pohoštìní , , ,80 71,53 71, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.500, , ,00 673,64 99, Vìcné dary 3.300, , ,50 517,32 99, * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,50 114,35 73, Nákup materiálu j.n. 600,00 545,00 ******* 90, Opravy a udržování , , * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his , ,00 545,00 2,21 2, Opravy a udržování , ,97 ******* 99, * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult , ,97 ******* 99, Elektrická energie 1.000, , ,07 138,51 98, * 3341 Rozhlas a televize 1.000, , ,07 138,51 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 111,89 99,

7 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 6 IÈO: * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 111,89 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100, * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,57 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 98,50 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.200, , ,00 97,24 97, Nákup materiálu j.n , ,00 626,33 62,63 62, Studená voda , , ,00 93,15 93, Plyn , , ,94 116,73 93, Elektrická energie , , ,45 91,42 91, Nákup ostatních služeb 3.800, ,00 ******* 98, Opravy a udržování , , ,80 46,30 46, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 200,00 181,00 ******* 90, * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,52 95,84 91, Nákup materiálu j.n , , ,00 47,73 47, Studená voda , , ,00 86,47 86, Elektrická energie 9.800, , ,57 47,83 47, Nákup ostatních služeb 5.700, , ,00 25,26 25, Opravy a udržování , , ,60 40,66 40, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad * 3612 Bytové hospodáøství , , ,17 63,34 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.900, ,00 ******* 99, Studená voda , , ,00 164,32 94, Elektrická energie 7.000, , ,73 87,75 87, Pevná paliva Nákup ostatních služeb 1.000,00 822,00 ******* 82, * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,73 158,82 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Elektrická energie , , ,86 109,16 99, Opravy a udržování , , ,00 128,40 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,86 320,86 99, Ochranné pomùcky 500,00 354,00 ******* 70, Nákup materiálu j.n , , ,00 7,66 7, Studená voda 500,00 500,00 321,00 64,20 64, Pohonné hmoty a maziva , ,70 ******* 99, Opravy a udržování 3.000, ,00 ******* 65, * 3632 Pohøebnictví , , ,70 35,05 27, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , , * 3635 Územní plánování , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,83 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,15 94,15

8 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 7 IÈO: Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 94,18 94, Ochranné pomùcky , , ,60 40,09 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 332,90 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 182,91 85, Studená voda 1.300, , Pohonné hmoty a maziva , , ,40 50,82 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 200,00 ******* 100, Služby penìžních ústavù , , ,00 100,42 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 290,68 96, Nákup ostatních služeb 7.000, , ,00 157,23 91, Opravy a udržování , , ,00 106,49 94, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , ,98 ******* 99, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 99,88 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5.000, , ,00 127,28 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 1.000, , ,00 340,40 85, Stroje, pøístroje a zaøízení , , Pozemky 5.800, ,00 ******* 100, * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,58 102,06 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,50 95, * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 95,50 95, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , Nákup ostatních služeb , , ,00 93,01 96, * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 91,54 95, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 130,73 97, * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 130,73 97, Nákup ostatních služeb * 3724 Využívání a zneškodòování nebezpeèných odp Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 49, * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , ,00 ******* 49, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 97, Ochranné pomùcky 5.000, ,00 490,00 9,80 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.000, , ,00 655,80 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 87,35 87, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 92,45 92, Nákup ostatních služeb , , ,84 26,29 26, Opravy a udržování , , ,00 109,74 99, Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 100, * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,04 278,61 89, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 8.500, , ,00 100,00 100, * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 8.500, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 6.000, ,00 ******* 99,97

9 Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 14h 3m34s Strana: 8 IÈO: * 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6.000, ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy , , * 5212 Ochrana obyvatelstva , , Ostatní platy 5.000, , ,00 103,72 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 107,56 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 2.000, , ,00 88,25 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 733,69 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 14,79 14, Studená voda 500,00 500, Elektrická energie , , ,00 86,95 86, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 102,34 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000, , ,30 55,81 55, Služby penìžních ústavù 8.700, , ,00 99,86 99, Služby školení a vzdìlávání 600, , ,00 175,00 47, Nákup ostatních služeb 4.000, , ,00 256,70 93, Opravy a udržování , , ,00 132,38 72, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , ,00 102,92 99, * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,30 203,69 85, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 100,36 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 75,52 75, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,27 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 54,67 54, Pohoštìní , , ,80 25,91 25, * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,73 93,53 93, Nákup materiálu j.n , * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , Platy zamìstnancù ozbr.sborù a složek ve s Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 69, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 95, Služby pošt 1.000,00 961,40 ******* 96, Pohoštìní 800,00 768,00 ******* 96, * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,40 ******* 71, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,44 99, Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 101,79 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,69 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 72,41 72, Knihy, uèební pomùcky a tisk 4.000, , ,00 121,63 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 52,51 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n , , ,05 82,33 82, Studená voda 7.000, , ,00 92,89 65, Plyn , , ,88 123,45 99, Elektrická energie , , ,18 95,93 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 97,83 97, Služby pošt , , ,60 82,86 82, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,06 85,26 85, Služby penìžních ústavù

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více