Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bernartice nad Odrou I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,60 102,15 99, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,67 909,73 99, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,48 95,70 97, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,95 106,12 99, Daò z pøidané hodnoty , , ,55 112,39 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn , , ,00 211,97 96, Poplatek za komunální odpad , , ,00 100,87 99, Poplatek ze psù , , ,00 97,00 97, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 16,67 100, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , , ,05 193,97 99, Správní poplatky , , ,00 114,80 97, Daò z nemovitostí , , ,83 106,48 99, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,91 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,23 100, Neinvestièní pøijaté transfery za státních 2.640, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,72 343,68 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù ,00 ******* ******* Ostatní pøevody z vlastních fondù ,00 ******* ******* Neinvestièní transfery pøijaté od Evropské , Investièní pøijaté transfery ze státních f , ,00 ******* 100, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,76 134,31 105, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000, ,00 930,00 93,00 93,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 1.000, ,00 930,00 93,00 93, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 98,04 98,04 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 98,04 98, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 131,75 98, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.100, ,00 ******* 99,22 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 198,73 98, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,67 108,73 98,85

2

3 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 2 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,67 108,73 98, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 ******* 98,81 * 3632 Pohøebnictví 2.000, , ,00 ******* 98, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 218,68 98,03 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 218,68 98, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,50 114,23 99,81 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,50 114,23 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000, ,00 ******* 77,33 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 3.000, ,00 ******* 77, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 500,00 500,00 ******* 100,00 * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe 500,00 500,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000, , ,00 245,00 91, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000,00 900,00 833,00 83,30 92, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 3.000, ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , ,00 ******* 99, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 127,20 100, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , , ,00 99,95 99,95 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 136,58 99, Pøíjmy z úrokù (èást) 300,00 281,41 ******* 93, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend , , ,06 102,12 99,62 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,47 103,52 99,54 ** , , ,40 134,75 104,99

4 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup ostatních služeb , ,00 * 2121 Stavebnictví , , Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 123,60 99, Opravy a udržování , , ,10 79,92 91,81 * 2212 Silnice , , ,10 83,94 92, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,50 98,68 98, Neinvestièní transfery obcím 1.000,00 955,00 ******* 95,50 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,50 100,81 98, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 92,70 * 2223 Bezpeènost silnièního provozu , ,00 ******* 92, Nákup ostatních služeb , ,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , Nákup ostatních služeb , ,35 ******* 107,61 * 2322 Prevence zneèiš ování vody , ,35 ******* 107, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,32 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,60 ******* 99,38 * 2411 Záležitosti pošt , ,92 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,22 ******* 97,69 * 3111 Pøedškolní zaøízení , ,22 ******* 97, Opravy a udržování 3.000, ,25 ******* 73, Neinvestièní transfery obcím 7.300, ,63 ******* 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 108,38 100, Budovy, haly a stavby * 3113 Základní školy , , ,88 109,55 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 96,19 96, Nákup ostatních služeb 8.000, , ,10 96,76 96,76 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,10 92,67 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,21 92,21

5

6 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 4 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 92,21 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,99 ******* 94, Nákup materiálu j.n , , ,90 64,25 98, Studená voda 8.000, , ,00 141,79 98, Plyn , , ,05 112,26 99, Elektrická energie , , ,96 107,72 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 148,53 99, Opravy a udržování , Ostatní výdaje související s neinvestièním , , ,00 105,61 99, Stroje, pøístroje a zaøízení * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,90 47,62 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 187,14 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 43,51 97,89 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 122,51 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 32,67 32, Nákup ostatních služeb , , ,00 40,00 40, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spol , , ,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 86,56 86, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 94, Plyn 5.000, ,00 ******* 100, Elektrická energie 4.000, ,37 ******* 63, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,50 ******* 62, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , ,87 ******* 65, Elektrická energie , , ,31 111,18 99, Nákup ostatních služeb , , ,76 364,85 99, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 96,63 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,07 122,34 98, Studená voda 5.000, , ,00 98,30 98, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 26, Opravy a udržování , , ,00 363,00 72,60 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 327,74 57, Nákup ostatních služeb , , ,00 215,11 99,92 * 3635 Územní plánování , , ,00 215,11 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,41 99,82 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 102,41 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 126,96 99,97 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 126,96 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 78,47 87,19

7

8 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 5 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 78,47 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 89,77 95,56 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , , ,00 89,77 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 135,79 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 92,60 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 134,90 96,35 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 122,22 96, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 100,00 * 5299 Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na kr , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,83 115,07 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 85,25 85, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000, , ,19 87,01 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,11 42, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 574,00 ******* 57, Dopravní prostøedky , , ,00 113,61 98,79 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,52 113,20 97, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 99,09 99, Služby školení a vzdìlávání 2.000, , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 655,00 ******* 65,50 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 98,89 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 56, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 35, Pohoštìní 1.000,00 792,00 ******* 79,20 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,00 ******* 64, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,91 ******* 100, Pohoštìní 1.584, ,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky , ,91 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,53 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,46 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 100,85 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 92,16 92, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 6.000, , ,00 75,55 90, Ochranné pomùcky , ,00 ******* 98, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000, , ,00 115,90 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,77 117,57 99, Nákup materiálu j.n , , ,69 273,47 99, Studená voda 7.000, , ,00 22,97 22, Plyn , , ,85 128,12 99, Elektrická energie , , ,83 129,56 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 140,84 96, Služby pošt 8.000, , ,00 100,60 89, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,28 82,57 82,57

9

10 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: Nájemné 5.000, ,00 ******* 100, Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 200,82 91, Nákup ostatních služeb , , ,07 56,57 98, Opravy a udržování , , ,70 14,58 88, Programové vybavení , ,00 ******* 96, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, ,00 545,00 54,50 54, Pohoštìní , , ,00 95,00 95, Ostatní nákupy j.n , , ,00 103,50 86, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Zaplacené sankce 300,00 249,00 ******* 83, Ostatní výdaje související s neinvestièním Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spol , , ,00 130,00 100, Neinvestièní transfery obcím , , ,00 110,71 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,67 59,82 83, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 690,11 99, Dary obyvatelstvu , , ,00 55,00 55, Budovy, haly a stavby , Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 99,98 * 6171 Èinnost místní správy , , ,86 88,35 76, Úroky vlastní , , ,56 113,54 97, Služby penìžních ústavù 3.000, , ,71 388,82 89,73 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,27 138,56 95, Služby penìžních ústavù , , ,00 100,24 98,74 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 100,24 98, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra ,00 ******* ******* Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,00 ******* ******* Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 7.935,00 ******* ******* * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.935,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6409 Ostatní èinnosti j.n. ** , , ,47 129,77 88,89

11 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,93-320,32-/320,32- Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) , ,00 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,93-421,92-/ 20,09-

12 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,13 111,94 / 99,91 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,64 191,12 / 98,85 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 124,88 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,63 367,08 /130,09 PØÍJMY CELKEM , , ,40 134,75 /104,99 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,00 / v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,00 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù ,00 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,40 128,22 / 99,90 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,25 117,27 / 93,58 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,22 256,92 / 72,09 VÝDAJE CELKEM , , ,47 129,77 / 88,89 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,00 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , ,63 169,17 / 99,51

13

14 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,67 59,82 / 83,95 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù ,00 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ,63 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,47 123,29 / 84,45 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,93 421,92-/ 20,09- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,93-421,92-/ 20,09- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,93-421,92-/ 20,09-!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

15 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,40- Bìžné úèty fondù ÚSC , ,31 496,47 Bìžné úèty celkem , , ,93- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr ,63 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím ,63 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

16

17 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

18 Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 12 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b aktivní politika zamìstnanosti pro obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13234 aktivní politika zamìstnanosti pro obce xxxx , dotace MŠ Fond soudržnosti neinv Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *15370 dotace MŠ Fond soudržnosti neinv. xxxx , dotace kontaminace podzemních vod ze SR 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,08 *15373 dotace kontaminace podzemních vod ze SR xxxx , dotace kontaminace podzemních vod z EU 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,64 *15374 dotace kontaminace podzemních vod z EU xxxx , dotace MŠ Fond soudržnosti inv Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo ,00 *15835 dotace MŠ Fond soudržnosti inv. xxxx , dotace MŠ ze SFŽP neinv Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 2.640,00 *90001 dotace MŠ ze SFŽP neinv. xxxx 2.640, dotace MŠ ze SFŽP inv Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 *90877 dotace MŠ ze SFŽP inv. xxxx , Úèel.dot. na výdaje pøi prezidentských volbách 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,91 *98008 Úèel.dot. na výdaje pøi prezidentských volbách xxxx , Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx , C E L K E M ,63 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d , ,00 * Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 2.640, , , , , , , , , , , ,64 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , , , , ,00 * Investièní pøijaté transfery ze státních fondù , , , ,00 * Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , , ,72 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,72

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více