VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO Název a sídlo úèetní jednotky: OÚ Halenkovice FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož , , , Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 odpadu Poplatek ze psù , , , Poplatek za užívání veøejného prostranství , , , Odvod výtìžku z provozování loterií 1 600, , Správní poplatky , , , Daò z nemovitostí , , , Ostatní splátky pùjè.prostø.od veø.rozp.územní úro , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 700, , Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , , Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.) èinnos Pøevody z rozpoètových úètù 1 000, Bez ODPA , , , Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , , Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a potrav , , , Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. neros , , , Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky , , , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) , , Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. majetku 5 000, , Rozhlas a televize , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Zájmová èinnost v kultuøe , , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Bytové hospodáøství , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2 400, , Pohøebnictví , , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13

2 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 200, , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù , , Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) , , , Sbìr a svoz komunálních odpadù , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , , Prevence vzniku odpadù , , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000, , , Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 1 000, , , Pøíjmy z prodeje pozemkù 1, Èinnost místní správy 2 000, , , Pøíjmy z úrokù (èást) , , , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,22 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM , , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13

3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Nákup ostatních služeb , , , Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe , , , Nákup ostatních služeb 1032 Podpora ostatních produkèních èinností Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , Pozemky , , , Silnice , , , Neinvestièní transfery krajùm , , , Budovy, haly a stavby , , Provoz veøejné silnièní dopravy , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , , , Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly , , , Nákup materiálu j.n Opravy a udržování 2333 Úpravy drobných vodních tokù Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím , , , , , Základní školy , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Knihy, uèební pomùcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 700,00 672, Nákup materiálu j.n , Èinnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 4 000, , Rozhlas a televize , , , Ostatní osobní výdaje , , , Služby pošt 4 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 5 000, , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 6 000, , , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , , Ostatní osobní výdaje 3 000, , , Nákup materiálu j.n Vìcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Ostatní tìlovýchovná èinnost , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13

4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Ostatní osobní výdaje 6 400, , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( ,00 èást) Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Budovy, haly a stavby , , , Rezervy kapitálových výdajù , Využití volného èasu dìtí a mládeže , , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3515 Specializovaná ambulantní zdravotní péèe Neinvestièní transfery obèanským sdružením 4 500, , Ostatní ambulantní péèe 4 500, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2 000, , Ostatní èinnost ve zdravotnictví 2 000, , Nákup materiálu j.n Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob , , Podpora individuální bytové výstavby , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , Veøejné osvìtlení , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, , Nákup materiálu j.n ,00 788, Studená voda 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem , , , Pohøebnictví , , , Opravy a udržování 288, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 288, Nákup ostatních služeb 5 000, , Územní rozvoj 5 000, , Ochranné pomùcky 9 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Ostatní neinv.pùjèené prostø.nezisk.a podob , ,00 organ Stroje, pøístroje a zaøízení , , Dopravní prostøedky Pozemky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , , Nákup ostatních služeb , , , Sbìr a svoz komunálních odpadù , , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13

5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.) , , , Budovy, haly a stavby , , , Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana , , , Nákup ostatních služeb , , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( , , ,00 èást) Neinvestièní transfery obèanským sdružením 9 000, , Neinvestièní transfery obcím , , Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 3 000, , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , , Opravy a udržování , , Odvody za neplnìní povinn. zamìst. zdrav. postiž Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , Budovy, haly a stavby , , Požární ochrana - dobrovolná èást , , , Ostatní platy 2 600, , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje 9 600, , Nákup materiálu j.n. 100,00 71, Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní platy 1 800, , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , , Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , , Ostatní povinné pojistné placené 264,00 zamìstnavatelem Ochranné pomùcky Knihy, uèební pomùcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby penìžních ústavù , , , Nájemné 500,00 510, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdìlávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13

6 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3 000, , , Pohoštìní , , , Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) Vìcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob ,00 organizacím Neinvestièní transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 1 000,00 919, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 200,00 200, Náhrady mezd v dobì nemoci 8 000, Pozemky 1, Èinnost místní správy , , , Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1 000, Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp. obd Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi 1 000, , , Finanèní vypoøádání minulých let 5 800, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì , , , Ostatní èinnosti j.n , , ,80 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13

7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) , ,57- Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) , , ,00- Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) ,00- Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13

8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,45 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,18 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,60 PØÍJMY CELKEM , , ,23 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4062 mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních 4081 rad Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od , ,00 veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 4120 rozpoètù územní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * Pøevody z rozpoètových úètù ,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od regionálních rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 územní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4194 území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,66 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,66 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , Neinvestièní transfery obcím , , , Neinvestièní transfery krajùm , , , Neinvestièní transfery regionálním radám Ostatní neinvestièní transfery veøejným ,00 919,00 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 * Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 4290 rozpoètù * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13

9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným 4380 rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Investièní pùjèené prostøedky regionálním 4411 radám Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,66 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,57 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,57- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,57- Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,57- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem , , ,57- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7092 mezi obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7110 rozpoètù územní úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7130 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 7160 veøejných rozpoètù územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7190 rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7192 mezi obcemi Investièní transfery obcím Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7210 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7240 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7292 mezi obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7320 rozpoètù územní úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7350 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13

11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní transfery krajùm Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7430 rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7432 mezi obcemi Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7460 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7500 veøejným rozpoètù územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13

12 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce , dotace MMR - mostek 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , dotace MMR - mostek , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , , úèel.dotace sèítání 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR 9 671, úèel.dotace sèítání 9 671,00 C e l k e m ,60 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d , , , , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , , Bez ODPA , ,60 C e l k e m , ,60 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d , , , , Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organiz , , Základní školy , ,60 C e l k e m , , h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13

13 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpoètu: tel.: o skuteènosti: tel.: h30m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více