Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Fryèovice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,64 107,33 107, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,68 36,14 90, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,91 127,53 106, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,65 113,65 104, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 100,00 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 97,13 97, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 500,00 500,00 ******* 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 2.000, ,00 413,00 20,65 20, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 500,00 500,00 232,00 46,40 46, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 106,66 101, Poplatek ze psù , , ,00 109,85 103, Poplatek za užívání veøejného prostranství 2.000, , ,00 66,00 94, Poplatek ze vstupného 1.000, , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís 5.000, , ,00 100,00 100, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 1.960, , ,08 ******* 102, Odvod z výherních hracích pøístrojù , ,63 ******* 100, Správní poplatky , , ,00 80,96 96, Daò z nemovitostí , , ,89 112,05 112, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,20 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 138,25 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od regionál , Pøevody z rozpoètových úètù ,69 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , , ,00 100,00 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 98,58 100, Investièní pøijaté transfery od regionální , , ,31 34,29 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,68 86,35 104, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,80 513,23 107,67 * 1031 Pìstební èinnost , , ,80 513,23 107, Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , , ,00 431,58 100,06 * 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energ , , ,00 431,58 100,06

2 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m20s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200,00 200,00 105,00 52,50 52,50 * 2143 Cestovní ruch 200,00 200,00 105,00 52,50 52, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 126,88 111,13 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 126,88 111, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 118,48 118, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 146,50 105, Pøijaté neinvestièní dary 7.500, ,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 151,24 109, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 106,56 106, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 101,65 101,65 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 105,94 105, Pøíjmy z úrokù (èást) 1.582, , ,00 100,00 100,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1.582, , ,00 100,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 97,39 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 105,46 105,46 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 101,51 102, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3631 Veøejné osvìtlení Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 139,25 139,25 * 3632 Pohøebnictví 2.000, , ,00 139,25 139, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,08 125,30 96, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4.000, , ,00 480,00 160, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 6.000, , ,00 113,63 113, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,60 121,14 104, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 143,40 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,68 141,91 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 102,60 102,60 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 102,60 102, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 106,18 86,52 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál , , ,00 106,18 86, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 108,00 108,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 108,00 108, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,96 442,73 121, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5.000, , ,00 133,14 133,14

3 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 3 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,96 398,75 121,84 ** , , ,12 94,23 103,98

4 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,45 174,48 91,41 * 1031 Pìstební èinnost , , ,45 168,06 90, Nákup materiálu j.n , ,00 * 2143 Cestovní ruch , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 13,33 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,15 35, Opravy a udržování , , ,30 76,09 76,09 * 2212 Silnice , , ,30 63,06 63, Nákup materiálu j.n , ,00 231,00 7,70 7, Opravy a udržování , , ,00 9,90 9,90 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 9,85 9, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 100,00 100, Opravy a udržování , , ,00 11,19 11,19 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , , ,00 11,19 11, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 41, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn , , ,00 5,10 25,51 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 5,51 26, Nákup ostatních služeb , ,00 * 2334 Revitalizace øíèních systémù , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 75,18 75, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 50,10 50,10 * 2339 Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j , , ,00 38,32 38, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 275,59 100, Nákup ostatních služeb , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,62 74,48 100, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,62 78,40 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o , , ,20 100,00 100,00

5 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 69,14 98,77 * 3113 Základní školy , , ,20 99,11 99, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 3114 Speciální základní školy 5.000, , ,00 100,00 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 100,00 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,80 92,48 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, ,00 599,00 11,98 11, Nákup materiálu j.n , , ,00 17,15 34, Služby pošt 500,00 500,00 200,00 40,00 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.500, ,00 600,00 40,00 40, Nákup ostatních služeb , , ,80 115,84 89, Opravy a udržování 5.000, ,00 700,80 14,02 14, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, , Poskytované zálohy vlastní pokladnì * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,40 94,62 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 73,33 73,33 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 73,33 73, Opravy a udržování , , ,00 8,57 8,57 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 8,57 8, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 64,00 64, Nákup ostatních služeb , , ,80 92,19 92,19 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,80 89,63 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 47,95 47, Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97,71 48, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,00 80, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,81 94, Opravy a udržování 5.000, ,00 300,00 6,00 6, Pohoštìní , , ,00 67,41 67, Vìcné dary , , ,00 94,20 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 178,33 99, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 79,87 79,87 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 81,92 79, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,86 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,94 84, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 97,86 97, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 97,87 97, Ochranné pomùcky , , ,00 97,65 97, Léky a zdravotnický materiál 1.000, , ,00 106,90 71, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, , ,00 128,40 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 160,53 96, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,46 62,67 86, Nákup materiálu j.n , , ,04 164,78 93, Studená voda , , ,56 99,84 99, Plyn , , ,98 73,85 99,41

6 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Elektrická energie , , ,90 77,95 99, Pohonné hmoty a maziva Služby pošt 2.500, , ,00 52,00 52, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 94,41 94, Služby penìžních ústavù 9.500, , ,00 95,74 95, Služby školení a vzdìlávání , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 97,13 92, Opravy a udržování , , ,80 144,33 93, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.500, ,00 ******* 73, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 1.000, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 97,58 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,50 96,54 96, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 181,82 96, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 146,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 180,26 96, Ostatní osobní výdaje 6.000, , ,80 72,05 72, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.500, , ,70 72,05 72, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 600,00 600,00 389,06 64,84 64, Nákup materiálu j.n , , Studená voda 1.400, , ,73 79,41 79, Plyn , , ,20 74,16 74, Elektrická energie 7.000, , ,63 97,64 97, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 73,59 68,55 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,12 72,74 70, Ostatní osobní výdaje , , ,20 98,00 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,30 98,00 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,94 98,13 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,60 30,34 30, Studená voda , , ,26 97,67 84, Plyn , , ,21 66,84 72, Elektrická energie , , ,07 72,93 72, Služby pošt 5.000, , ,60 65,95 65, Služby penìžních ústavù 7.000, , ,00 91,47 91, Nákup ostatních služeb , , ,72 99,82 99, Opravy a udržování , , ,12 88,89 66,67 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,02 76,37 76, Elektrická energie , , ,53 76,95 79, Nákup ostatních služeb 4.200, ,00 ******* 98, Opravy a udržování , , ,00 90,99 85,84 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,53 81,28 81, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,84 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,83 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,00 99,85 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 168,17 77, Studená voda 5.500, , ,00 327,87 97, Elektrická energie , , ,42 70,72 84, Pohonné hmoty a maziva 4.000, , Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 986,00 98,60 98,60

7 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Nákup ostatních služeb , , ,91 84,18 73, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , ,00 * 3632 Pohøebnictví , , ,33 20,29 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,00 6, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 * 3635 Územní plánování , , ,00 2,00 2, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 94,96 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,11 96, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,96 94, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 92,05 92, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 69,26 69, Ochranné pomùcky , , ,00 11,86 11, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 62,19 71, Nákup materiálu j.n , , ,00 97,61 73, Studená voda , , ,38 69,86 69, Plyn , , ,84 67,59 87, Elektrická energie , , ,93 73,49 85, Pohonné hmoty a maziva , , ,37 73,40 73, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,25 88,79 88, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,40 25,17 25, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 44,84 44, Nákup ostatních služeb , , ,24 87,42 74, Opravy a udržování , , ,10 37,07 37, Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, ,00 908,00 18,16 18, Pohoštìní , , ,85 85,47 76, Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000, , Budovy, haly a stavby , , ,00 15,00 16, Dopravní prostøedky , ,00 ******* 100, Pozemky , ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,36 65,42 65, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,17 66, Nákup ostatních služeb , , ,40 95,42 95,42 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,40 94,38 94, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 104,15 99, Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,33 85, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 89,38 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 54,64 54, Studená voda 1.000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 82,87 82, Nákup ostatních služeb , , ,50 69,44 94, Opravy a udržování , , ,00 57,69 57, Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 91,12 91,12 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,50 72,26 91, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým , ,00 * 4357 Domovy , ,00

8 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 110,27 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 110,26 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.300, , ,00 110,32 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,63 61,67 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál , , ,63 98,70 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk * 5171 Zabezpeèení potøeb ozbrojených sil Nespecifikované rezervy , ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , , Ostatní osobní výdaje 9.900, ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 83,90 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 61,96 80, Studená voda 3.000, ,00 762,07 25,40 38, Plyn , , ,77 108,53 97, Elektrická energie 9.500, , ,25 102,29 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 79,42 86, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000, , ,00 50,00 50, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,69 96, Služby školení a vzdìlávání , Nákup ostatních služeb , , ,45 114,95 89, Opravy a udržování , , ,60 126,22 95, Programové vybavení Pohoštìní * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,94 92,20 92, Ostatní platy 5.000, , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 99,96 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,86 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 99,96 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 450,00 450,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 99,62 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.000, ,00 ******* 100, Ostatní platy 410,00 410,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 145,00 145,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Pohoštìní 2.048, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 89,14 89, Ostatní osobní výdaje 8.000, , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 96,80 96, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 96,81 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,60 85,78 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 48,74 48, Nákup materiálu j.n , , ,00 54,26 54, Služby pošt , , ,00 69,31 69, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 73,48 73,48

9 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Služby školení a vzdìlávání , , ,00 48,17 48, Nákup ostatních služeb , , ,60 61,38 61, Opravy a udržování , , ,00 37,79 37, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7.000, ,00 306,00 4,37 4, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Neinvestièní transfery obcím , , ,00 99,11 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000, ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,13 79,79 79, Úroky vlastní 3.670, , ,42 100,01 100, Studená voda Služby penìžních ústavù , , ,77 57,72 57, Nákup ostatních služeb * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,19 58,95 58, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra ,00 ******* ******* Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,69 ******* ******* Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,69 ******* ******* Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,20 46,04 46, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 98,88 98, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,70 151,83 91,90 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,90 139,73 90, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 567,00 56,70 56,70 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , , ,00 96,83 96,83 ** , , ,01 65,97 84,82

10 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,00 3,47 / 7,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,58-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) ,47 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,89 3,28 / 6,65

11 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,48 103,66 /102,19 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,44 152,83 /103,78 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,20 59,81 /109,25 PØÍJMY CELKEM , , ,12 94,23 /103,98 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,69 / Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 138,25 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad ,00 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,69 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 98,58 /100, Investièní pøijaté transfery od region.rad , , ,31 34,29 /100, Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43 92,47 /102,04 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,39 86,17 / 86,74 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,62 42,75 / 80,67 VÝDAJE CELKEM , , ,01 65,97 / 84,82 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,69 / Neinvestièní transfery obcím , , ,00 99,11 / 99,11

12 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 98,88 / 98,88 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù ,00 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,69 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným , , ,00 5,10 / 25,51 rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,32 64,76 / 83,26 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,89-3,28 / 6,65 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,89 3,28 / 6,65 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,89 3,28 / 6,65!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

13 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 13 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,88 Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,12 Bìžné úèty celkem , , ,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

14 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

15 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 15 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,20 *33123 xxxx , Investièní pøijaté transfery od regionálních ra ,31 *88505 xxxx , Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 *89517 xxxx , Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 *89518 xxxx , volby do zastupitelstva kraje 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98193 volby do zastupitelstva kraje xxxx , C E L K E M ,51 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , , , ,12 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , , , ,00 * Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních , , , , , , ,00 * Investièní pøijaté transfery ze státních fondù , , , , , ,31 * Investièní pøijaté transfery od regionálních r , , ,31 **0000 xxxx Bez ODPA , , ,51 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,51 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , ,00 * Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00

16 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: ,00 * Nákup ostatních služeb , , , , , , , , , ,12 * Budovy, haly a stavby , , , , ,00 * Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 **3111 xxxx Pøedškolní zaøízení , , , , , , , , ,12 * Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organ , , ,20 **3113 xxxx Základní školy , , ,20 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,32 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: D5PU XCRGUVXA VXA (05022013 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK!, DOBROVOLNÝCH SVAZK! OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kè, s pøesností na dvì desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více