Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Fryèovice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,64 107,33 107, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,68 36,14 90, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,91 127,53 106, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,65 113,65 104, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 100,00 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 97,13 97, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 500,00 500,00 ******* 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 2.000, ,00 413,00 20,65 20, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 500,00 500,00 232,00 46,40 46, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 106,66 101, Poplatek ze psù , , ,00 109,85 103, Poplatek za užívání veøejného prostranství 2.000, , ,00 66,00 94, Poplatek ze vstupného 1.000, , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís 5.000, , ,00 100,00 100, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 1.960, , ,08 ******* 102, Odvod z výherních hracích pøístrojù , ,63 ******* 100, Správní poplatky , , ,00 80,96 96, Daò z nemovitostí , , ,89 112,05 112, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,20 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 138,25 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od regionál , Pøevody z rozpoètových úètù ,69 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , , ,00 100,00 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 98,58 100, Investièní pøijaté transfery od regionální , , ,31 34,29 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,68 86,35 104, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,80 513,23 107,67 * 1031 Pìstební èinnost , , ,80 513,23 107, Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , , ,00 431,58 100,06 * 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energ , , ,00 431,58 100,06

2 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m20s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200,00 200,00 105,00 52,50 52,50 * 2143 Cestovní ruch 200,00 200,00 105,00 52,50 52, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 126,88 111,13 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 126,88 111, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 118,48 118, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 146,50 105, Pøijaté neinvestièní dary 7.500, ,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 151,24 109, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 106,56 106, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 101,65 101,65 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 105,94 105, Pøíjmy z úrokù (èást) 1.582, , ,00 100,00 100,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1.582, , ,00 100,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 97,39 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 105,46 105,46 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 101,51 102, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3631 Veøejné osvìtlení Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 139,25 139,25 * 3632 Pohøebnictví 2.000, , ,00 139,25 139, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,08 125,30 96, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4.000, , ,00 480,00 160, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 6.000, , ,00 113,63 113, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,60 121,14 104, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 143,40 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,68 141,91 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 102,60 102,60 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 102,60 102, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 106,18 86,52 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál , , ,00 106,18 86, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 108,00 108,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 108,00 108, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,96 442,73 121, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5.000, , ,00 133,14 133,14

3 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 3 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,96 398,75 121,84 ** , , ,12 94,23 103,98

4 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,45 174,48 91,41 * 1031 Pìstební èinnost , , ,45 168,06 90, Nákup materiálu j.n , ,00 * 2143 Cestovní ruch , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 13,33 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,15 35, Opravy a udržování , , ,30 76,09 76,09 * 2212 Silnice , , ,30 63,06 63, Nákup materiálu j.n , ,00 231,00 7,70 7, Opravy a udržování , , ,00 9,90 9,90 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 9,85 9, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 100,00 100, Opravy a udržování , , ,00 11,19 11,19 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , , ,00 11,19 11, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 41, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn , , ,00 5,10 25,51 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 5,51 26, Nákup ostatních služeb , ,00 * 2334 Revitalizace øíèních systémù , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 75,18 75, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 50,10 50,10 * 2339 Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j , , ,00 38,32 38, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 275,59 100, Nákup ostatních služeb , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,62 74,48 100, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,62 78,40 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o , , ,20 100,00 100,00

5 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 69,14 98,77 * 3113 Základní školy , , ,20 99,11 99, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 3114 Speciální základní školy 5.000, , ,00 100,00 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 100,00 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,80 92,48 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, ,00 599,00 11,98 11, Nákup materiálu j.n , , ,00 17,15 34, Služby pošt 500,00 500,00 200,00 40,00 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.500, ,00 600,00 40,00 40, Nákup ostatních služeb , , ,80 115,84 89, Opravy a udržování 5.000, ,00 700,80 14,02 14, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, , Poskytované zálohy vlastní pokladnì * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,40 94,62 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 73,33 73,33 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 73,33 73, Opravy a udržování , , ,00 8,57 8,57 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 8,57 8, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 64,00 64, Nákup ostatních služeb , , ,80 92,19 92,19 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,80 89,63 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 47,95 47, Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97,71 48, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,00 80, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,81 94, Opravy a udržování 5.000, ,00 300,00 6,00 6, Pohoštìní , , ,00 67,41 67, Vìcné dary , , ,00 94,20 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 178,33 99, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 79,87 79,87 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 81,92 79, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,86 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,94 84, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 97,86 97, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 97,87 97, Ochranné pomùcky , , ,00 97,65 97, Léky a zdravotnický materiál 1.000, , ,00 106,90 71, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, , ,00 128,40 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 160,53 96, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,46 62,67 86, Nákup materiálu j.n , , ,04 164,78 93, Studená voda , , ,56 99,84 99, Plyn , , ,98 73,85 99,41

6 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Elektrická energie , , ,90 77,95 99, Pohonné hmoty a maziva Služby pošt 2.500, , ,00 52,00 52, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 94,41 94, Služby penìžních ústavù 9.500, , ,00 95,74 95, Služby školení a vzdìlávání , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 97,13 92, Opravy a udržování , , ,80 144,33 93, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.500, ,00 ******* 73, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 1.000, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 97,58 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,50 96,54 96, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 181,82 96, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 146,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 180,26 96, Ostatní osobní výdaje 6.000, , ,80 72,05 72, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.500, , ,70 72,05 72, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 600,00 600,00 389,06 64,84 64, Nákup materiálu j.n , , Studená voda 1.400, , ,73 79,41 79, Plyn , , ,20 74,16 74, Elektrická energie 7.000, , ,63 97,64 97, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 73,59 68,55 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,12 72,74 70, Ostatní osobní výdaje , , ,20 98,00 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,30 98,00 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,94 98,13 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,60 30,34 30, Studená voda , , ,26 97,67 84, Plyn , , ,21 66,84 72, Elektrická energie , , ,07 72,93 72, Služby pošt 5.000, , ,60 65,95 65, Služby penìžních ústavù 7.000, , ,00 91,47 91, Nákup ostatních služeb , , ,72 99,82 99, Opravy a udržování , , ,12 88,89 66,67 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,02 76,37 76, Elektrická energie , , ,53 76,95 79, Nákup ostatních služeb 4.200, ,00 ******* 98, Opravy a udržování , , ,00 90,99 85,84 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,53 81,28 81, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,84 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,83 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,00 99,85 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 168,17 77, Studená voda 5.500, , ,00 327,87 97, Elektrická energie , , ,42 70,72 84, Pohonné hmoty a maziva 4.000, , Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 986,00 98,60 98,60

7 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Nákup ostatních služeb , , ,91 84,18 73, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , ,00 * 3632 Pohøebnictví , , ,33 20,29 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,00 6, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 * 3635 Územní plánování , , ,00 2,00 2, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 94,96 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,11 96, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,96 94, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 92,05 92, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 69,26 69, Ochranné pomùcky , , ,00 11,86 11, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 62,19 71, Nákup materiálu j.n , , ,00 97,61 73, Studená voda , , ,38 69,86 69, Plyn , , ,84 67,59 87, Elektrická energie , , ,93 73,49 85, Pohonné hmoty a maziva , , ,37 73,40 73, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,25 88,79 88, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,40 25,17 25, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 44,84 44, Nákup ostatních služeb , , ,24 87,42 74, Opravy a udržování , , ,10 37,07 37, Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, ,00 908,00 18,16 18, Pohoštìní , , ,85 85,47 76, Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000, , Budovy, haly a stavby , , ,00 15,00 16, Dopravní prostøedky , ,00 ******* 100, Pozemky , ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,36 65,42 65, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,17 66, Nákup ostatních služeb , , ,40 95,42 95,42 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,40 94,38 94, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 104,15 99, Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,33 85, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 89,38 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 54,64 54, Studená voda 1.000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 82,87 82, Nákup ostatních služeb , , ,50 69,44 94, Opravy a udržování , , ,00 57,69 57, Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 91,12 91,12 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,50 72,26 91, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým , ,00 * 4357 Domovy , ,00

8 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 110,27 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 110,26 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.300, , ,00 110,32 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,63 61,67 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál , , ,63 98,70 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk * 5171 Zabezpeèení potøeb ozbrojených sil Nespecifikované rezervy , ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , , Ostatní osobní výdaje 9.900, ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 83,90 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 61,96 80, Studená voda 3.000, ,00 762,07 25,40 38, Plyn , , ,77 108,53 97, Elektrická energie 9.500, , ,25 102,29 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 79,42 86, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000, , ,00 50,00 50, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,69 96, Služby školení a vzdìlávání , Nákup ostatních služeb , , ,45 114,95 89, Opravy a udržování , , ,60 126,22 95, Programové vybavení Pohoštìní * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,94 92,20 92, Ostatní platy 5.000, , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 99,96 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,86 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 99,96 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 450,00 450,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 99,62 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.000, ,00 ******* 100, Ostatní platy 410,00 410,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 145,00 145,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Pohoštìní 2.048, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 89,14 89, Ostatní osobní výdaje 8.000, , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 96,80 96, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 96,81 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,60 85,78 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 48,74 48, Nákup materiálu j.n , , ,00 54,26 54, Služby pošt , , ,00 69,31 69, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 73,48 73,48

9 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Služby školení a vzdìlávání , , ,00 48,17 48, Nákup ostatních služeb , , ,60 61,38 61, Opravy a udržování , , ,00 37,79 37, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7.000, ,00 306,00 4,37 4, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Neinvestièní transfery obcím , , ,00 99,11 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000, ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,13 79,79 79, Úroky vlastní 3.670, , ,42 100,01 100, Studená voda Služby penìžních ústavù , , ,77 57,72 57, Nákup ostatních služeb * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,19 58,95 58, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra ,00 ******* ******* Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,69 ******* ******* Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,69 ******* ******* Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,20 46,04 46, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 98,88 98, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,70 151,83 91,90 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,90 139,73 90, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 567,00 56,70 56,70 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , , ,00 96,83 96,83 ** , , ,01 65,97 84,82

10 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,00 3,47 / 7,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,58-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) ,47 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,89 3,28 / 6,65

11 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,48 103,66 /102,19 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,44 152,83 /103,78 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,20 59,81 /109,25 PØÍJMY CELKEM , , ,12 94,23 /103,98 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,69 / Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 138,25 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad ,00 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,69 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 98,58 /100, Investièní pøijaté transfery od region.rad , , ,31 34,29 /100, Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43 92,47 /102,04 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,39 86,17 / 86,74 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,62 42,75 / 80,67 VÝDAJE CELKEM , , ,01 65,97 / 84,82 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,69 / Neinvestièní transfery obcím , , ,00 99,11 / 99,11

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více