Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Poèátky I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,79 105,19 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,62 209,93 100, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,27 57,17 100, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,57 104,93 100, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , ,00 ******* 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 98,70 100, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 500,00 500,00 ******* 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 150,00 146,00 ******* 97, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 99,62 100, Poplatek ze psù , , ,00 139,27 100, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 305,22 100, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 115,90 99, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 283,66 100, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís , , ,00 391,67 100, Odvod výtìžku z provozování loterií , ,00 ******* 100, Správní poplatky , , ,00 238,05 100, Daò z nemovitostí , , ,30 98,61 100, Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- p , ,00 ******* 100, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,40 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od regionál , ,69 ******* 100, Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných ,06 ******* *******

2

3 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Pøevody z rozpoètových úètù ,54 ******* ******* Ostatní pøevody z vlastních fondù ,00 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od regionální , ,60 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,84 395,18 199, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,35 141,97 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,35 141,97 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 2.000, ,00 ******* 102,00 * 2329 Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n , ,00 ******* 102, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené ,00 * 3113 Základní školy , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.900, ,00 ******* 101, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 3.000, ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,25 ******* 100,04 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , ,25 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 530,25 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 5.000, , ,00 979,00 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99,82 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 761,69 100, Pøíjmy z úrokù (èást) 300,00 356,00 ******* 118,67 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 300,00 356,00 ******* 118, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 121,33 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 158,44 100,00 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 142,10 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,99 203,99 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 120,48 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,99 152,11 100,00

4

5 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 114,69 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 111,57 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 121,82 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 9.700, ,00 ******* 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 3632 Pohøebnictví , , ,00 124,63 100, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 ******* 100,01 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ******* 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , ,00 ******* 100,06 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , ,00 ******* 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 137,79 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 137,79 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100,09 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , ,00 ******* 100, Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 80,92 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 8.400, ,00 ******* 100,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 83,39 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 7.200, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 3.000, ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,13 234,60 99, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 101,57 100, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1.000, ,00 ******* 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 100,35

6

7 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Neidentifikované pøíjmy Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 4.900, ,00 ******* 99,57 * 6171 Èinnost místní správy , , ,13 354,32 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,23 281,05 100,01 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,23 281,05 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 6399 Ostatní finanèní operace ** , , ,79 350,61 184,36

8 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup ostatních služeb 3.000, ,00 ******* 98, Nespecifikované rezervy ,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , ,00 ******* 12, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,67 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,87 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,71 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.000, , ,00 79,20 99, Ochranné pomùcky 5.000, , ,00 85,20 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 234,00 ******* 78, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.100, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,60 186,98 99, Studená voda 6.000, Elektrická energie 8.000, , ,00 32,35 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 154,23 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.100, , ,49 74,39 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 64,87 99, Služby školení a vzdìlávání 1.000,00 900,00 840,00 84,00 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 81,58 100, Opravy a udržování , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4.500, ,00 ******* 98, Nespecifikované rezervy , Dopravní prostøedky , ,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,79 111,17 90, Nákup ostatních služeb * 2112 Tìžba nerostných surovin kromì paliv Knihy, uèební pomùcky a tisk , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Vìcné dary 6.700, ,00 ******* 100,15 * 2143 Cestovní ruch , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,42 98,15 100,00 * 2212 Silnice , , ,42 98,15 100,00

9

10 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 ******* 9, Neinv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subj.-pr , ,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , ,00 ******* 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 99,69 * 2329 Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n , ,00 ******* 99, Služby penìžních ústavù Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 120,16 100, Služby penìžních ústavù Neinv.transfery státnímu rozpoètu Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 120,68 100, Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým org , ,40 ******* 100,00 * 3113 Základní školy , , ,40 183,09 100, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100,00 * 3114 Speciální základní školy , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.307, ,00 ******* 100, Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb 2.050, ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 112,65 99,92 * 3315 Èinnosti muzeí a galerií , , ,00 119,18 99, Nákup materiálu j.n. 500,00 510,00 ******* 102, Studená voda 1.000,00 960,13 ******* 96, Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 950,00 95,00 95, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím f , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00

11

12 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 7 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,13 214,36 73, Nákup materiálu j.n. 500, Opravy a udržování 3.000, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 3.500, , ,00 67,09 97, Nespecifikované rezervy ,00 * 3341 Rozhlas a televize 7.000, , ,00 33,54 16, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 300,00 300,00 280,00 93,33 93, Služby penìžních ústavù , , ,00 54,65 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 260,50 99, Pohoštìní , , ,00 81,68 100, Vìcné dary 6.000, , ,00 98,40 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 117,06 100, Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým org , ,00 ******* 100, Neinvestièní pùjèené prostø.zøízeným pøísp , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy 7.000, Budovy, haly a stavby , , ,00 ******* 100, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organ , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 537,27 99, Nákup materiálu j.n , ,00 982,00 98,20 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 132,67 99, Pohoštìní , , ,00 101,58 99, Vìcné dary , , ,00 173,76 99, Nespecifikované rezervy , ,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 98,95 41, Studená voda , ,02 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 115,58 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,62 148,59 70, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 134,48 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 134,48 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100,00

13

14 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 100,00 100, Úroky vlastní , , ,43 99,70 99,70 * 3522 Ostatní nemocnice , , ,43 99,70 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje , , ,00 93,58 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 92,19 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000, , ,00 103,73 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 118,67 98, Studená voda , , ,66 84,53 100, Plyn , , ,00 124,91 99, Elektrická energie , , ,00 87,62 99, Služby pošt 5.000, , ,00 74,68 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,00 100,06 100, Nájemné , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,08 52,74 99, Opravy a udržování , , ,00 215,91 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ******* 99,98 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,74 110,59 51, Ostatní osobní výdaje , , ,00 133,33 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Studená voda , , ,88 129,59 100, Elektrická energie , , ,00 87,29 100, Služby penìžních ústavù , , ,00 99,50 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 70,31 99, Opravy a udržování , , ,00 821,23 100, Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ******* 99,92 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,08 183,10 66, Nákup ostatních služeb , , ,14 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,14 122,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 99,99 99, Opravy a udržování 3.000, ,20 ******* 97, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 7.800, ,00 ******* 99,87

15

16 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: 9 * 3632 Pohøebnictví , , ,80 104,86 99, Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy ,00 * 3635 Územní plánování , Nákup ostatních služeb , , ,00 45,05 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 51,05 100, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , , Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 16,70 2, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 99,99 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,60 107,34 97, Nákup ostatních služeb 2.200, ,00 ******* 100,00 * 3739 Ostatní ochrana pùdy a spod.vody 2.200, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 3742 Chránìné èásti pøírody , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,77 100, Nájemné za pùdu 3.600, , ,81 98,94 98, Nákup ostatních služeb , , ,64 103,70 99, Pohoštìní 200,00 150,00 ******* 75, Nespecifikované rezervy , ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,45 115,56 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.200, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 97, Elektrická energie 200,00 216,00 ******* 108,00

17

18 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Pohonné hmoty a maziva 2.000, ,90 ******* 97, Služby pošt 800,00 774,00 ******* 96, Nájemné , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,87 ******* 100, Pohoštìní 8.400, ,00 ******* 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.100, ,00 ******* 98, Nespecifikované rezervy ,00 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , ,77 ******* 84, Sociální dávky , ,00 ******* 93,12 * 4171 Pøíspìvek na živobytí , ,00 ******* 93, Sociální dávky , ,00 ******* 83,56 * 4172 Doplatek na bydlení , ,00 ******* 83, Sociální dávky , ,00 ******* 79,51 * 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc , ,00 ******* 79, Vìcné dary , , ,65 33,95 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man , , ,65 33,95 33, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 103,78 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 103,77 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 103,80 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.500, , ,00 112,49 98, Ochranné pomùcky , , ,00 97,06 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 125,62 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 75,11 99, Studená voda , , ,00 81,14 99, Elektrická energie , , ,00 68,24 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 85,11 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000, , ,17 68,34 100, Služby penìžních ústavù 5.000, , ,00 136,12 100, Nájemné , , ,00 98,47 100, Služby školení a vzdìlávání , Nákup ostatních služeb , , ,20 85,79 99, Opravy a udržování , , ,00 113,41 99, Programové vybavení 6.000, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 6.000,00 500,00 437,00 7,28 87, Pohoštìní 1.000,00 900,00 901,00 90,10 100,11

19

20 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Vìcné dary 2.500, , ,00 55,88 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 8.100, ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,27 98,74 92, Nákup materiálu j.n. 200,00 200,00 186,00 93,00 93, Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Pohoštìní 4.300, , ,00 139,44 99, Vìcné dary 2.000, , ,00 69,40 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.500, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy 600,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál 7.000, , ,00 136,71 93, Vìcné dary 1.800, ,00 ******* 99,33 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 1.800, ,00 ******* 99, Ostatní platy , , ,00 92,44 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,02 100, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.000, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 7.000, , ,00 85,39 99, Prádlo, odìv a obuv , , ,00 43,01 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 279,53 100, Nákup materiálu j.n , , ,62 134,57 100, Studená voda 4.700, , ,43 228,41 100, Plyn , , ,00 106,95 99, Elektrická energie , , ,00 83,88 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,89 74,26 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000, , ,26 23,30 95, Služby penìžních ústavù , , ,00 42,19 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 122,94 99, Nákup ostatních služeb , , ,40 138,38 99, Opravy a udržování , , ,00 21,79 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 8.000,00 600,00 617,00 7,71 102, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000, , ,00 102,24 100, Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,20 222,14 79, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 94,98 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 91,09 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 94,90 100,02

21

22 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Služby penìžních ústavù Nespecifikované rezervy , ,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 82,01 82, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 88,31 * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n , ,00 ******* 88, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,47 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 96,39 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 99,75 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 88,74 99, Ochranné pomùcky 3.000,00 900,00 870,00 29,00 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,40 83,14 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 134,24 99, Nákup materiálu j.n , , ,80 130,32 100, Studená voda , , ,95 94,73 100, Plyn , , ,00 112,72 100, Elektrická energie , , ,52 80,38 99, Pevná paliva , , ,00 50,96 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,25 110,28 99, Služby pošt , , ,00 63,08 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,37 86,74 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,32 99, Nájemné , , ,95 119,19 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby 5.000, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 44,76 99, Nákup ostatních služeb , , ,12 204,11 100, Opravy a udržování , , ,00 717,42 99, Programové vybavení , , ,00 47,71 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 102,29 99, Pohoštìní , , ,00 37,27 99, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Vìcné dary , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá 3.900, ,00 ******* 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1.000, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,60 56,14 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.500, , ,00 146,67 100, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelst , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , , Dopravní prostøedky , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,96 104,47 88,09

23

24 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Úroky vlastní Plyn Služby penìžních ústavù , , ,44 90,20 100, Nespecifikované rezervy 4.900,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,44 90,20 90, Pøevody vlastním rezervním fondùm územních ,32 ******* ******* Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,28 ******* ******* Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,60 ******* ******* Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6399 Ostatní finanèní operace , ,00 ******* 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r , ,00 ******* 99,94 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , ,00 ******* 99, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , , Rezervy kapitálových výdajù , ,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 0,71 0,59 ** , , ,49 323,13 154,08

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více