Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Poèátky I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,79 105,19 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,62 209,93 100, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,27 57,17 100, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,57 104,93 100, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , ,00 ******* 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 98,70 100, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 500,00 500,00 ******* 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 150,00 146,00 ******* 97, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 99,62 100, Poplatek ze psù , , ,00 139,27 100, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 305,22 100, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 115,90 99, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 283,66 100, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís , , ,00 391,67 100, Odvod výtìžku z provozování loterií , ,00 ******* 100, Správní poplatky , , ,00 238,05 100, Daò z nemovitostí , , ,30 98,61 100, Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- p , ,00 ******* 100, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,40 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od regionál , ,69 ******* 100, Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných ,06 ******* *******

2

3 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Pøevody z rozpoètových úètù ,54 ******* ******* Ostatní pøevody z vlastních fondù ,00 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od regionální , ,60 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,84 395,18 199, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,35 141,97 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,35 141,97 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 2.000, ,00 ******* 102,00 * 2329 Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n , ,00 ******* 102, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené ,00 * 3113 Základní školy , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.900, ,00 ******* 101, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 3.000, ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,25 ******* 100,04 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , ,25 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 530,25 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 5.000, , ,00 979,00 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99,82 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 761,69 100, Pøíjmy z úrokù (èást) 300,00 356,00 ******* 118,67 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 300,00 356,00 ******* 118, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 121,33 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 158,44 100,00 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 142,10 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,99 203,99 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 120,48 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,99 152,11 100,00

4

5 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 114,69 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 111,57 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 121,82 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 9.700, ,00 ******* 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 3632 Pohøebnictví , , ,00 124,63 100, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 ******* 100,01 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ******* 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , ,00 ******* 100,06 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , ,00 ******* 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 137,79 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 137,79 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100,09 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , ,00 ******* 100, Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 80,92 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 8.400, ,00 ******* 100,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 83,39 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 7.200, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 3.000, ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,13 234,60 99, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 101,57 100, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1.000, ,00 ******* 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 100,35

6

7 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Neidentifikované pøíjmy Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 4.900, ,00 ******* 99,57 * 6171 Èinnost místní správy , , ,13 354,32 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,23 281,05 100,01 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,23 281,05 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 6399 Ostatní finanèní operace ** , , ,79 350,61 184,36

8 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup ostatních služeb 3.000, ,00 ******* 98, Nespecifikované rezervy ,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , ,00 ******* 12, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,67 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,87 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,71 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.000, , ,00 79,20 99, Ochranné pomùcky 5.000, , ,00 85,20 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 234,00 ******* 78, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.100, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,60 186,98 99, Studená voda 6.000, Elektrická energie 8.000, , ,00 32,35 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 154,23 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.100, , ,49 74,39 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 64,87 99, Služby školení a vzdìlávání 1.000,00 900,00 840,00 84,00 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 81,58 100, Opravy a udržování , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4.500, ,00 ******* 98, Nespecifikované rezervy , Dopravní prostøedky , ,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,79 111,17 90, Nákup ostatních služeb * 2112 Tìžba nerostných surovin kromì paliv Knihy, uèební pomùcky a tisk , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Vìcné dary 6.700, ,00 ******* 100,15 * 2143 Cestovní ruch , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,42 98,15 100,00 * 2212 Silnice , , ,42 98,15 100,00

9

10 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 ******* 9, Neinv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subj.-pr , ,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , ,00 ******* 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 99,69 * 2329 Odvádìní a èištìní odpadních vod j.n , ,00 ******* 99, Služby penìžních ústavù Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 120,16 100, Služby penìžních ústavù Neinv.transfery státnímu rozpoètu Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 120,68 100, Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým org , ,40 ******* 100,00 * 3113 Základní školy , , ,40 183,09 100, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100,00 * 3114 Speciální základní školy , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.307, ,00 ******* 100, Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb 2.050, ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 112,65 99,92 * 3315 Èinnosti muzeí a galerií , , ,00 119,18 99, Nákup materiálu j.n. 500,00 510,00 ******* 102, Studená voda 1.000,00 960,13 ******* 96, Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 950,00 95,00 95, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím f , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00

11

12 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 7 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,13 214,36 73, Nákup materiálu j.n. 500, Opravy a udržování 3.000, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 3.500, , ,00 67,09 97, Nespecifikované rezervy ,00 * 3341 Rozhlas a televize 7.000, , ,00 33,54 16, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 300,00 300,00 280,00 93,33 93, Služby penìžních ústavù , , ,00 54,65 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 260,50 99, Pohoštìní , , ,00 81,68 100, Vìcné dary 6.000, , ,00 98,40 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 117,06 100, Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým org , ,00 ******* 100, Neinvestièní pùjèené prostø.zøízeným pøísp , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy 7.000, Budovy, haly a stavby , , ,00 ******* 100, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organ , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 537,27 99, Nákup materiálu j.n , ,00 982,00 98,20 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 132,67 99, Pohoštìní , , ,00 101,58 99, Vìcné dary , , ,00 173,76 99, Nespecifikované rezervy , ,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 98,95 41, Studená voda , ,02 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 115,58 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,62 148,59 70, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 134,48 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 134,48 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100,00

13

14 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m24s Strana: Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 100,00 100, Úroky vlastní , , ,43 99,70 99,70 * 3522 Ostatní nemocnice , , ,43 99,70 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje , , ,00 93,58 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 92,19 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000, , ,00 103,73 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 118,67 98, Studená voda , , ,66 84,53 100, Plyn , , ,00 124,91 99, Elektrická energie , , ,00 87,62 99, Služby pošt 5.000, , ,00 74,68 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,00 100,06 100, Nájemné , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,08 52,74 99, Opravy a udržování , , ,00 215,91 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ******* 99,98 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,74 110,59 51, Ostatní osobní výdaje , , ,00 133,33 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Studená voda , , ,88 129,59 100, Elektrická energie , , ,00 87,29 100, Služby penìžních ústavù , , ,00 99,50 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 70,31 99, Opravy a udržování , , ,00 821,23 100, Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ******* 99,92 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,08 183,10 66, Nákup ostatních služeb , , ,14 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,14 122,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 99,99 99, Opravy a udržování 3.000, ,20 ******* 97, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 7.800, ,00 ******* 99,87

15

16 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: 9 * 3632 Pohøebnictví , , ,80 104,86 99, Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy ,00 * 3635 Územní plánování , Nákup ostatních služeb , , ,00 45,05 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 51,05 100, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , , Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 16,70 2, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 99,99 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,60 107,34 97, Nákup ostatních služeb 2.200, ,00 ******* 100,00 * 3739 Ostatní ochrana pùdy a spod.vody 2.200, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 3742 Chránìné èásti pøírody , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,77 100, Nájemné za pùdu 3.600, , ,81 98,94 98, Nákup ostatních služeb , , ,64 103,70 99, Pohoštìní 200,00 150,00 ******* 75, Nespecifikované rezervy , ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,45 115,56 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.200, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 97, Elektrická energie 200,00 216,00 ******* 108,00

17

18 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Pohonné hmoty a maziva 2.000, ,90 ******* 97, Služby pošt 800,00 774,00 ******* 96, Nájemné , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,87 ******* 100, Pohoštìní 8.400, ,00 ******* 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.100, ,00 ******* 98, Nespecifikované rezervy ,00 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , ,77 ******* 84, Sociální dávky , ,00 ******* 93,12 * 4171 Pøíspìvek na živobytí , ,00 ******* 93, Sociální dávky , ,00 ******* 83,56 * 4172 Doplatek na bydlení , ,00 ******* 83, Sociální dávky , ,00 ******* 79,51 * 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc , ,00 ******* 79, Vìcné dary , , ,65 33,95 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man , , ,65 33,95 33, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 103,78 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 103,77 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 103,80 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.500, , ,00 112,49 98, Ochranné pomùcky , , ,00 97,06 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 125,62 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 75,11 99, Studená voda , , ,00 81,14 99, Elektrická energie , , ,00 68,24 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 85,11 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000, , ,17 68,34 100, Služby penìžních ústavù 5.000, , ,00 136,12 100, Nájemné , , ,00 98,47 100, Služby školení a vzdìlávání , Nákup ostatních služeb , , ,20 85,79 99, Opravy a udržování , , ,00 113,41 99, Programové vybavení 6.000, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 6.000,00 500,00 437,00 7,28 87, Pohoštìní 1.000,00 900,00 901,00 90,10 100,11

19

20 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Vìcné dary 2.500, , ,00 55,88 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 8.100, ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,27 98,74 92, Nákup materiálu j.n. 200,00 200,00 186,00 93,00 93, Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Pohoštìní 4.300, , ,00 139,44 99, Vìcné dary 2.000, , ,00 69,40 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.500, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy 600,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál 7.000, , ,00 136,71 93, Vìcné dary 1.800, ,00 ******* 99,33 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 1.800, ,00 ******* 99, Ostatní platy , , ,00 92,44 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,02 100, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.000, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 7.000, , ,00 85,39 99, Prádlo, odìv a obuv , , ,00 43,01 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 279,53 100, Nákup materiálu j.n , , ,62 134,57 100, Studená voda 4.700, , ,43 228,41 100, Plyn , , ,00 106,95 99, Elektrická energie , , ,00 83,88 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,89 74,26 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000, , ,26 23,30 95, Služby penìžních ústavù , , ,00 42,19 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 122,94 99, Nákup ostatních služeb , , ,40 138,38 99, Opravy a udržování , , ,00 21,79 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 8.000,00 600,00 617,00 7,71 102, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000, , ,00 102,24 100, Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,20 222,14 79, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 94,98 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 91,09 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 94,90 100,02

21

22 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Služby penìžních ústavù Nespecifikované rezervy , ,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 82,01 82, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 88,31 * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n , ,00 ******* 88, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,47 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 96,39 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 99,75 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 88,74 99, Ochranné pomùcky 3.000,00 900,00 870,00 29,00 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,40 83,14 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 134,24 99, Nákup materiálu j.n , , ,80 130,32 100, Studená voda , , ,95 94,73 100, Plyn , , ,00 112,72 100, Elektrická energie , , ,52 80,38 99, Pevná paliva , , ,00 50,96 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,25 110,28 99, Služby pošt , , ,00 63,08 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,37 86,74 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,32 99, Nájemné , , ,95 119,19 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby 5.000, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 44,76 99, Nákup ostatních služeb , , ,12 204,11 100, Opravy a udržování , , ,00 717,42 99, Programové vybavení , , ,00 47,71 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 102,29 99, Pohoštìní , , ,00 37,27 99, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Vìcné dary , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá 3.900, ,00 ******* 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1.000, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,60 56,14 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.500, , ,00 146,67 100, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelst , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , , Dopravní prostøedky , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,96 104,47 88,09

23

24 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 9h17m25s Strana: Úroky vlastní Plyn Služby penìžních ústavù , , ,44 90,20 100, Nespecifikované rezervy 4.900,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,44 90,20 90, Pøevody vlastním rezervním fondùm územních ,32 ******* ******* Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,28 ******* ******* Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,60 ******* ******* Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6399 Ostatní finanèní operace , ,00 ******* 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r , ,00 ******* 99,94 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , ,00 ******* 99, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , , Rezervy kapitálových výdajù , ,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 0,71 0,59 ** , , ,49 323,13 154,08

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Licence: D5PU XCRGUVXA VXA (05022013 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK!, DOBROVOLNÝCH SVAZK! OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kè, s pøesností na dvì desetinná

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více