Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2010 (v Kè) Rok Mìsíc I È O Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Písek I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,48 128,11 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,80 179,95 99, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,06 124,92 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,74 109,58 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,43 114,72 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 1.000, , ,00 ******* 99, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 1.000, , ,00 107,40 99, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,99 112,32 100, Poplatek ze psù , , ,00 103,80 99, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 74,13 99, Poplatek za užívání veøejného prostranství 500, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 73,97 99, Správní poplatky , , ,00 239,85 99, Daò z nemovitostí , , ,00 99,05 99, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,00 532,96 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 128,07 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 201,80 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,50 120,73 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù * 1031 Pìstební èinnost Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 85,14 99,93 * 2310 Pitná voda , , ,00 85,14 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 125,10 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 125,10 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 125,41 100,00

2 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 2 * 3113 Základní školy , , ,00 125,41 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 103,40 99,90 * 3314 Èinnosti knihovnické 2.000, , ,00 103,40 99, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 500,00 630,00 630,00 126,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 500,00 630,00 630,00 126,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 400,00 400,00 40,00 100,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 1.000,00 400,00 400,00 40,00 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , ,00 ******* 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 71,49 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,10 ******* 99,89 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,10 367,56 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 105,04 99,90 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 105,04 99, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 7.000, , ,00 150,00 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 7.000, , ,00 150,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 133,46 99,99 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 133,46 99, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr 3.000, ,00 ******* 100,00 * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe 3.000, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho Ostatní pøíjmy z prodeje dlohodobého majet * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,00 325,00 321,00 64,20 98, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1.500, , ,00 240,00 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 5.435, , ,00 101,84 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,63 98,10 99, Pøíjmy z prodeje pozemkù 2.000, , ,00 98,00 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho , , ,00 40,00 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,63 64,25 99,84 ** , , ,23 122,96 99,99

3 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 7.000, , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 7.000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 * 1031 Pìstební èinnost , Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,00 117,00 100, Nákup ostatních služeb 5.800, ,00 ******* 100, Opravy a udržování 5.000,00 * 2143 Cestovní ruch , , ,00 116,67 100, Ostatní osobní výdaje 3.000, Nákup materiálu j.n , , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,75 58,38 99, Opravy a udržování , , ,17 106,70 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99,98 * 2212 Silnice , , ,92 114,50 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,80 69,60 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 56,00 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,80 83,69 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 57,90 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,10 99, Opravy a udržování 5.000, , ,00 112,30 99, Budovy, haly a stavby 5.000, , ,00 456,00 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 127,40 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,22 100, Prádlo, odìv a obuv 715,00 715,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 82,28 99, Elektrická energie , , ,10 93,05 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,36 99, Opravy a udržování , , ,00 205,93 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby , , ,00 84,76 99,99 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,10 88,39 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 7.000, , ,00 100,00 100,00 * 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodáøství 7.000, , ,00 100,00 100,00

4 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: Úroky vlastní , , ,60 58,89 99,94 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,60 58,89 99, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 109,83 100,00 * 3113 Základní školy , , ,00 110,80 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,04 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 107,42 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,40 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 96,22 99, Nákup materiálu j.n ,00 900,00 885,60 35,42 98, Služby pošt 500,00 310,00 310,00 62,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000, , ,80 105,84 99, Služby školení a vzdìlávání 9.600, , ,00 49,27 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, Pohoštìní 510,00 510,00 ******* 100, Úèastnické poplatky na konference 50,00 50,00 ******* 100, Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním je Vìcné dary 3.500, , ,00 84,29 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 131,25 100,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,40 99,23 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,71 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Nájemné , Nákup ostatních služeb , , ,00 81,46 99, Pohoštìní , , ,00 36,55 99, Vìcné dary 8.000, , ,00 130,91 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 99,80 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 97,45 99, Služby pošt 1.500, , ,00 139,27 99,48 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 1.500, , ,00 139,27 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva 2.500, , ,00 72,20 100, Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 300,00 300,00 ******* 100, Pohoštìní 2.110, ,00 ******* 99, Vìcné dary , , ,00 99,09 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 106,62 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,00 59,85 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 930,40 99, Opravy a udržování 2.850, ,90 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 7,50 100,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,90 113,94 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,90 ******* 99,98

5 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: Nájemné , , ,00 48,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Pohoštìní , ,00 ******* 100, Vìcné dary 2.000, , ,00 524,35 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 105,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,90 425,91 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Studená voda 5.000, , ,00 51,92 99, Plyn , , ,00 73,03 99, Elektrická energie , , ,23 159,77 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,23 682,47 99, Ostatní osobní výdaje 3.500, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Elektrická energie , , ,20 91,11 99, Opravy a udržování , , ,00 61,33 99, Budovy, haly a stavby , , ,40 75,95 99,99 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,60 78,42 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 180,00 176,00 17,60 97, Elektrická energie 8.000, , ,40 88,11 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 600,00 588,00 ******* 98,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,40 99,68 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,54 99,99 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 98,54 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 7.100, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 109,68 99, Služby pošt , , ,00 85,00 100, Nájemné 2.500, , ,50 44,62 97, Nákup ostatních služeb , , ,80 96,53 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,30 97,22 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 138,69 99, Nájemné , , ,60 213,89 99, Nákup ostatních služeb , , ,10 94,81 99,80 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,70 103,88 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 202,27 99, Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 249,90 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7.000, , ,00 224,86 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 313,64 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 118,75 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 148,04 98, Opravy a udržování 5.000, , ,00 47,04 98, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 3.000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 1,25 100,00

6 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 6 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,70 58,92 99, Nákup ostatních služeb 6.750, ,00 ******* 99,56 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 6.750, ,00 ******* 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 100, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 99, Prádlo, odìv a obuv 3.650, ,00 ******* 98, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.397, ,00 ******* 100,00 * 4222 Veøejnì prospìšné práce , ,00 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 4319 Ostatní výdaje související se sociál.porad 5.000, , ,00 100,00 100, Ostatní platy 3.130, ,00 ******* 99, Ostatní platby za provedenou práci jinde n Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.070, ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 86,98 99, Elektrická energie 5.500, , ,50 102,06 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 181,09 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6.000, , ,82 138,25 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 57,52 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 64,00 100, Opravy a udržování 6.550, ,00 ******* 99, Vìcné dary 1.850, ,00 ******* 99,78 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,32 161,60 99, Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 98,36 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 107,57 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,31 99, Nákup materiálu j.n ,00 550,00 550,00 55,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,50 88,28 99, Nájemné 3.150, ,00 ******* 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 47,30 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, , ,00 53,54 99, Pohoštìní , , ,00 59,37 98, Úèastnické poplatky na konference 5.000, , ,00 55,30 98, Vìcné dary Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 381,25 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,50 103,44 99, Ostatní osobní výdaje 9.600, ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 864,00 864,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 703,00 703,00 ******* 100, Služby pošt 5.012, ,00 ******* 100, Pohoštìní 854,00 854,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1.242, ,00 ******* 100,00

7 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: Nákup materiálu j.n. 366,00 366,00 ******* 100, Služby pošt 4.998, ,00 ******* 100, Pohoštìní 1.708, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,65 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 117,75 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 102,92 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 102,31 100, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 7.000, , ,00 127,91 99, Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv 1.500, ,00 ******* 98, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 114,76 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 150,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,16 104,79 99, Plyn , , ,46 107,68 99, Elektrická energie , , ,30 88,83 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 105,37 99, Služby pošt , , ,00 90,31 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,58 84,31 100, Konzultaèní, poradenské a právní služby 8.000, , ,00 152,50 100, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 52,05 100, Nákup ostatních služeb , , ,19 103,15 100, Opravy a udržování , , ,10 10,41 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3.000, Pohoštìní , , ,00 54,06 99, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Vìcné dary , , ,30 149,78 99, Neinvestièní transfery obcím 6.000, , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.200, ,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 118,75 100, Pozemky , ,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,79 97,67 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 97,48 99,98 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,00 97,48 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 98,16 99,98 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 98,16 99, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 121,80 100, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 201,80 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 3.161, ,00 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 3.161, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.400, , ,40 100,01 100, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Nespecifikované rezervy , ,00

8 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 8 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,40 0,77 0,29 ** , , ,56 109,17 90,13

9 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 9 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,34 100,00 /100,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,34 100,00 /100,00

10 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,50 116,85 /100,00 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,73 146,19 / 99,99 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 42,23 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,00 152,05 /100,00 PØÍJMY CELKEM , , ,23 122,96 / 99,99 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,00 201,80 /100, Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 128,07 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 201,80 /100,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23 122,57 / 99,99 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,16 108,55 / 88,26 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,40 112,16 / 99,99 VÝDAJE CELKEM , , ,56 109,17 / 90,13 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,00 201,80 /100, Neinvestièní transfery obcím , , ,00 650,00 /100,00

11 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 / rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 121,80 /100,00 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,56 108,74 / 90,05 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,67 49,23-/ 49,23- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,34 100,00 /100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,34 100,00 /100,00!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více