Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Støítež I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,84 158,50 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,67 174,48 100, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,12 155,73 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,29 139,54 100, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , ,00 ******* 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,43 137,50 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn , ,00 ******* 100, Poplatek za komunální odpad , , ,00 114,58 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 100,83 100, Poplatek ze psù , , ,00 101,66 100, Poplatek za užívání veøejného prostranství 50,00 380,00 380,00 760,00 100, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , , ,05 208,57 100, Správní poplatky , , ,00 101,29 100, Daò z nemovitostí , , ,28 121,69 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,00 82,78 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,68 144,91 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 3.000,00 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 3.000, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 107,71 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 652,00 652,00 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 107,93 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.500, , ,00 153,17 100,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 3.500, , ,00 153,17 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 98,69 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 98,69 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100,00

2 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 2 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary 5.000, ,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 5.000, ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 93,68 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 93,68 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000, , ,00 397,50 99,38 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 1.000, , ,00 397,50 99, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 99,86 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 205,68 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 129,53 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , ,00 ******* 100, Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 2.000, , ,00 390,00 100,00 * 3632 Pohøebnictví 2.000, , ,00 390,00 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 1,00 1,00 ******* 100,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 1,00 1,00 ******* 100, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4.600, ,00 ******* 98, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 6.913, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù 1.815, ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,50 177,74 100,00 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,50 177,74 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 219,25 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 185,67 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 198,26 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , ,50 ******* 100, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend , , ,40 22,51 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 35,00 35,22 ******* 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,12 111,81 100,00 ** , , ,30 143,98 100,00

3 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 8.000, , ,00 125,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 8.000, , ,00 125,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodáøství , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,70 515,79 100, Nákup ostatních služeb , , ,90 133,22 100, Opravy a udržování , , ,60 7,77 100, Budovy, haly a stavby 3.630, ,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice , , ,20 28,99 100, Ostatní osobní výdaje 6.800, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Služby pošt 324,00 324,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,94 129,96 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,94 130,83 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 101,39 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 101,39 100, Ostatní osobní výdaje 2.000, Nákup materiálu j.n , Studená voda , , ,00 102,24 100, Elektrická energie , , ,00 100,77 100, Nákup ostatních služeb 1.000, , ,00 348,00 100, Opravy a udržování , , ,00 5,07 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 92,63 100, Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování ,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100, Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. 900,00 900,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy , , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb Vìcné dary , , ,00 27,10 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,72 100,00 * 3117 První stupeò základních škol , , ,00 99,98 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 51,58 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 17,10 100,00

4 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: Služby pošt 814,00 814,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,95 369,91 99, Pohoštìní , ,00 ******* 99, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 100, Vìcné dary 5.000,00 630,00 630,00 12,60 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 94,48 99,88 * 3119 Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl , , ,95 98,20 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,74 100, Ostatní osobní výdaje 2.000, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 109,48 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,50 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,16 89,31 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,00 202,31 100, Služby pošt 1.000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 9.000, , ,30 92,80 100, Služby školení a vzdìlávání 50,00 50,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 7.500, , ,00 104,01 100, Programové vybavení 1.000, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, Vìcné dary 1.000, , ,90 242,19 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 3.000,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,36 91,46 100, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 1.000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 6.000, , ,00 83,33 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 100,00 100,00 * 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. s , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 86,76 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,00 133,67 100, Elektrická energie , , ,00 81,42 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 300,00 192,00 192,00 64,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 260,91 100, Opravy a udržování 6.000, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2.000, Dary obyvatelstvu 3.000,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 129,51 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,46 100, Odmìny za užití duševního vlastnictví 900,00 866,00 ******* 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 141,98 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 132,00 100, Pohoštìní 9.000, , ,00 57,44 100, Vìcné dary , , ,00 50,89 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 6.000, , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6.000, , ,00 100,00 100, Dary obyvatelstvu 5.000, ,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 101,78 99, Nákup materiálu j.n ,00

5 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: Pohoštìní 2.010, ,00 ******* 100, Vìcné dary , , ,00 44,90 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 66,25 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 68,07 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000, Nákup materiálu j.n ,00 408,00 408,00 8,16 100, Nákup ostatních služeb 3.000, Pohoštìní 3.000, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 4.000, , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 4.000,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 40,13 100, Nákup materiálu j.n , ,60 ******* 98, Elektrická energie , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , ,60 ******* 99, Ostatní osobní výdaje 5.900, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,64 100, Nákup ostatních služeb 1.041, ,00 ******* 100, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 550,05 100, Ostatní osobní výdaje 3.000, , ,00 40,00 100, Elektrická energie , , ,00 81,85 100, Nákup ostatních služeb 7.000, , ,31 32,06 99, Opravy a udržování , , ,00 75,63 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 3,32 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,31 36,16 100, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , , ,00 722,69 100, Elektrická energie 2.500, , ,00 108,36 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 131,84 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 300,00 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 112,99 99, Ostatní nákupy j.n ,00 * 3635 Územní plánování , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 4.840, ,00 ******* 100,00 * 3636 Územní rozvoj , , ,00 48,40 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 89,61 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 89,79 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 55,40 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 4.991, ,00 ******* 100,00

6 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: Pozemky ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 73,33 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 48,78 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,86 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 94,43 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 105,07 100, Ostatní osobní výdaje 360,00 360,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 85,21 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 85,59 100, Ochranné pomùcky 2.000, , ,46 177,37 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 10,86 100, Nákup materiálu j.n , , ,05 112,57 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 113,47 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000, , ,15 94,44 99, Služby školení a vzdìlávání 2.000, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,74 100, Opravy a udržování 6.500, , ,04 108,22 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 2.000, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 113,33 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,70 91,14 100, Dary obyvatelstvu 2.000, , ,00 80,00 100,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 2.000, , ,00 80,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 120,00 100,00 * 4379 Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. p , , ,00 120,00 100, Nespecifikované rezervy ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100,00 * 5272 Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obcím , , ,50 92,08 100,00 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek , , ,50 92,08 100, Ostatní platy 4.000, , ,00 160,35 100, Ostatní osobní výdaje 3.000, , ,00 40,00 100, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.304, ,00 ******* 100, Prádlo, odìv a obuv , Nákup materiálu j.n , , ,00 39,10 100, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,00 106,76 100, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 40,00 100, Nákup ostatních služeb 2.000, , ,00 122,50 100, Opravy a udržování , , ,25 140,59 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2.000,00

7 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: Pohoštìní 8.892, ,00 ******* 100, Vìcné dary 2.311, ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,25 92,08 100, Nákup ostatních služeb 2.000, , ,00 187,85 99,92 * 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 2.000, , ,00 187,85 99, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 100,52 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 100,29 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 102,38 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.028, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 9,47 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 96,62 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,35 52,29 100, Služby penìžních ústavù , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 90,01 100, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 47,35 100, Nákup ostatních služeb , , ,40 14,74 99, Opravy a udržování 3.230, ,00 ******* 100, Pohoštìní , , ,00 6,59 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5.000, , ,00 60,00 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,75 89,43 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 459,10 459,10 ******* 100, Služby pošt 73,00 73,00 ******* 100, Pohoštìní 1.056, ,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,10 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 666,00 666,00 ******* 100, Služby pošt 88,00 88,00 ******* 100, Nájemné Pohoštìní 2.112, ,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,04 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,68 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,74 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,83 100, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 7.000, , ,00 101,51 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 69,88 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 61,30 100, Nákup materiálu j.n , , ,90 59,92 100, Studená voda , , ,00 58,59 100, Plyn , , ,00 99,33 99, Elektrická energie , , ,00 64,37 100, Služby pošt , , ,00 44,18 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,99 95,29 97, Nájemné 2.000, ,00 ******* 100, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 103,97 100, Nákup ostatních služeb , , ,42 746,13 100, Opravy a udržování , , ,00 11,91 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, , ,00 86,06 100, Pohoštìní 5.000,00 327,00 327,00 6,54 100,00

8 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: Poskytované zálohy vlastní pokladnì Vìcné dary 5.000, Neinvestièní transfery obcím 3.900, ,00 ******* 100, Nákup kolkù 5.000,00 500,00 500,00 10,00 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.200, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 112,50 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,31 99,39 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 121,08 97,76 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,00 121,08 97, Služby penìžních ústavù , , ,00 136,54 100,00 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 136,54 100, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , ,00 ******* 100, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1.000, ,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , ,00 ******* 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 1.738, ,00 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 1.738, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,60 280,75 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,50 223,10 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , ,00 ******* 100, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 3.000, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,10 71,14 100,00 ** , , ,07 93,55 99,95

9 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 9 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,23-1,65-/108,30 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,23-1,65-/108,30

10 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 1s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,68 143,33 /100,00 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,62 133,31 / 99,97 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,00 184,85 /100,00 PØÍJMY CELKEM , , ,30 143,98 /100,00 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , ,00 /100, Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 / Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,30 143,69 /100,00 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,13 89,77 / 99,95 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,94 102,56 / 99,95 VÝDAJE CELKEM , , ,07 93,55 / 99,95 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , ,00 /100, Neinvestièní transfery obcím , , ,50 955,76 /100,00

11 Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: Èas zpracování: 14h57m 1s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,50 223,10 /100,00 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , ,00 /100,00 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje ,00 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,07 93,36 / 99,95 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,23 1,65-/108,30 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,23-1,65-/108,30 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23-1,65-/108,30!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více