Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bohuslavice u Zlína I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,79 107,55 107, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,55 179,59 102, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,53 106,89 106, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,87 111,64 101, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 99,41 99, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 105,79 103, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 3.000, ,00 ******* 77, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 98,27 98, Poplatek ze psù , , ,00 95,14 95, Poplatek za užívání veøejného prostranství 4.000, , ,00 67,50 67, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , , ,28 76,41 76, Odvod z výherních hracích pøístrojù , , ,31 92,36 92, Správní poplatky , , ,00 60,20 60, Daò z nemovitých vìcí , , ,43 92,07 92, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 291,06 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery za státních , , ,93 100,89 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,17 385,27 114, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 137,74 100, Pøevody z rozpoètových úètù ,00 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , , ,22 129,02 98, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , ,56 ******* 93,39 * 0000 Bez ODPA , , ,64 146,37 118, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 103,39 103,39

2 * 1031 Pìstební èinnost , , ,00 103,39 103, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 107,21 103,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,00 107,21 103, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 6.000, , ,00 100,83 100,83 * 2310 Pitná voda 6.000, , ,00 100,83 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù * 3314 Èinnosti knihovnické Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000, ,00 950,00 95,00 95,00 * 3341 Rozhlas a televize 1.000, ,00 950,00 95,00 95, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.200, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 4.800, ,00 ******* 100,65 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 9.000, ,00 ******* 100,34

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000, ,00 490,00 49,00 49,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , ,00 490,00 49,00 49, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2.500, ,81 ******* 98,19 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 2.500, ,81 ******* 98, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , ,00 ******* 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 9.000, , ,00 100,00 100,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe 9.000, , ,00 100,00 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3612 Bytové hospodáøství Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 112,26 112, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 64,96 64,96 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 85,98 85, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti * 3631 Veøejné osvìtlení Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , ,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000, , ,00 43,24 43, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1.000,00 605,00 ******* 60, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 9.000, , ,00 43,44 43, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1.000, , ,85 170,89 170, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 41,90 41, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,85 45,72 44, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 87,93 87,93 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 87,93 87,93

4 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 102,88 102,88 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 102,88 102, Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 104,98 99,98 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 104,98 99, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 500,00 100,00 ******* 20, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.000, , ,76 328,73 98,62 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 3.000, , ,76 332,06 94, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000, ,00 460,00 15,33 46, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.000, , ,95 374,03 112,21 * 6171 Èinnost místní správy 6.000, , ,95 194,68 106, Pøíjmy z úrokù (èást) 4.000, , ,49 28,06 28,06

5 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 3 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 4.000, , ,49 28,06 28,06 ** , , ,50 134,71 113,49

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 96,80 96,80 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , , ,00 92,40 92, Neinvestièní transfery spolkùm 3.000, , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 3.000, , ,00 100,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací * 1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výrob Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 96,04 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 62,27 62, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 95,49 95, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 95,32 95, Ochranné pomùcky 7.000, , ,00 142,19 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,01 40,87 41, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 79,58 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,18 88,60 88, Služby penìžních ústavù , , ,00 101,09 101, Služby školení a vzdìlávání 4.000, , ,00 51,25 51, Nákup ostatních služeb , , ,00 67,35 67, Opravy a udržování , , ,00 99,04 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, ,00 680,00 68,00 68, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 92, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj ,00 * 1031 Pìstební èinnost , , ,69 75,11 75, Ochranné pomùcky 4.000, , ,00 86,98 86, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, ,00 872,00 87,20 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,06 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 97,37 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,00 95,94 95,94

7 Služby školení a vzdìlávání 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 99,75 99, Opravy a udržování , , ,40 41,88 41, Pohoštìní 1.000, ,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,40 89,28 89, Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 100,00 100,00 * 1037 Celospoleèenské funkce lesù , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 19,60 19, Opravy a udržování , , ,00 20,57 20, Budovy, haly a stavby ,00 * 2212 Silnice , , ,00 12,87 16, Nákup materiálu j.n , ,00 720,00 7,20 7, Plyn 1.000,00 110,00 ******* 11, Nájemné 1.000, , ,00 125,80 62, Opravy a udržování , , ,00 27,59 29, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 75,02

8 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 5 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 175,74 58, Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestièní transfery krajùm , , ,00 99,13 99, Budovy, haly a stavby * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 99,13 99, Úroky vlastní , , ,47 85,19 85, Služby penìžních ústavù Nájemné 2.000, ,00 455,00 22,75 22, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 135,76 96, Opravy a udržování , ,00 * 2310 Pitná voda , , ,47 79,00 79, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 78,93 78, Opravy a udržování , , ,42 236,44 96,11 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,42 143,35 86, Opravy a udržování * 3112 Speciální pøedškolní zaøízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , ,61 120,80 86, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 105,45 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 44,67 84,28 * 3113 Základní školy , , ,61 78,52 94, Ostatní osobní výdaje 7.000, , ,00 118,29 92, Knihy, uèební pomùcky a tisk 3.000, , ,00 100,20 100,20 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 112,86 94, Ostatní osobní výdaje 4.000, , ,00 75,00 75, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 1.000, ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 5.000, , ,00 60,00 60, Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Studená voda 500,00 500,00 215,00 43,00 43,00

9 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 1.000, ,00 215,00 21,50 21, Odmìny za užití duševního vlastnictví 2.300, ,00 ******* 105, Nákup ostatních služeb 1.000, , Opravy a udržování , , ,00 73,72 73, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.300,00 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 73,71 73, Nákup materiálu j.n , Pohoštìní 3.000,00 * 3391 Mezinár.spolupráce v kultuøe, církvích a s 5.000, Potraviny 3.000, ,00 ******* 87, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 4.000, ,00 ******* 87, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 109, Nákup ostatních služeb 1.000,00 980,00 ******* 98,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 9.000, ,00 ******* 91, Nákup materiálu j.n , ,00 179,00 8,95 8,95

10 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Nákup ostatních služeb 2.000, ,00 900,00 45,00 45, Pohoštìní 2.000, ,00 596,00 29,80 29, Vìcné dary 2.000, ,00 300,00 15,00 15, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 99, Dary obyvatelstvu 5.000, , ,00 80,00 80, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 1.000, , Ostatní neinv.pùjèené prostø.veø.rozp.územ , ,00 ******* 94,93 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 283,23 87, Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,00 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 58,07 58, Studená voda 3.000, ,00 122,00 4,07 4, Plyn , , ,00 70,40 70, Elektrická energie , , ,00 85,79 85, Nájemné 3.000, ,00 ******* 73, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 95, Opravy a udržování , , ,40 14,44 57, Budovy, haly a stavby , , ,90 228,02 99,87 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,30 216,66 98, Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 514,01 98, Nákup materiálu j.n , ,00 345,00 4,31 4, Vìcné dary 2.000, , Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 133,33 100, Budovy, haly a stavby , ,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 84,41 65, Ostatní osobní výdaje , , ,00 25,00 25,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 25,00 25, Nákup materiálu j.n , ,00 70,00 3,50 3, Elektrická energie , , ,00 91,47 91, Opravy a udržování , , ,20 46,32 46,32 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,20 70,80 70, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,74 100,74

11 Opravy a udržování , , ,00 100,79 100,79 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,00 100,78 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj ,00 * 3635 Územní plánování , Nákup ostatních služeb 3.000, , ,00 97,20 97,20 * 3636 Územní rozvoj 3.000, , ,00 97,20 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,50 94, Nákup materiálu j.n , ,00 269,00 13,45 13, Studená voda 1.000, ,00 85,00 8,50 8, Plyn 3.000, , ,00 61,67 61, Elektrická energie 8.000, , ,00 72,41 72, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 37,80 37, Opravy a udržování 4.000, ,00 211,00-5,28-5, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3.000, , ,00 45,47 45, Pozemky , ,00

12 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 7 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 43,04 43, Nákup ostatních služeb , , ,00 132,50 97,93 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 132,50 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,77 97,82 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 96,77 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,98 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,01 102,01 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 94,61 94, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 97,54 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , ,00 ******* 97, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 106,40 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,53 91, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 13,62 13,62 * 3729 Ostatní nakládání s odpady , , ,00 38,21 38, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 152,93 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 37,00 92, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 158,31 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 157,85 100, Ochranné pomùcky 3.000, , ,00 101,77 101, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,00 198,88 104, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,50 77,17 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000, , ,19 124,78 103, Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání 2.000, , ,00 102,50 102, Nákup ostatních služeb , , ,00 252,07 96, Opravy a udržování ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,69 144,14 99, Dary obyvatelstvu 5.000, ,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 5.000, , Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100,00

13 * 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n , ,00 ******* 100, Ostatní platy 2.000, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 12,23 12, Pohonné hmoty a maziva 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 541,89 98,53 * 5212 Ochrana obyvatelstva , , ,00 221,65 81, Ostatní platy 1.000, , Ostatní osobní výdaje 2.000, , Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 499,00 4,99 6, Studená voda 3.000, ,00 38,00 1,27 1, Plyn , , ,00 55,55 55, Elektrická energie , , ,00 24,69 24, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 103,01 85, Služby penìžních ústavù 3.000, , ,00 123,00 92, Nájemné 2.000, ,00 ******* 60, Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 60,98 60,98

14 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Nákup ostatních služeb , , ,00 39,10 55, Opravy a udržování , , ,21 73,48 73, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000, , ,00 100,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,21 49,49 49, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 98,40 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,22 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 96,44 96,44 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 98,38 98, Ostatní platy 1.300, ,00 ******* 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,59 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.500, ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n ,00 800,00 786,00 26,20 98, Studená voda 100,00 48,00 48,00 ******* Plyn 3.000, , ,00 120,13 100, Elektrická energie 1.000,00 800,00 728,00 72,80 91, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 700,00 654,00 65,40 93, Poštovní služby 1.000,00 200,00 130,00 13,00 65, Nákup ostatních služeb 1.000,00 800,00 750,00 75,00 93, Pohoštìní 2.000, , ,00 80,40 100,50 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , , ,00 107,22 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 79, Studená voda 100,00 48,00 ******* 48, Plyn 1.600,00 291,00 ******* 18, Elektrická energie 600,00 423,00 ******* 70, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 552,00 ******* 55, Poštovní služby 200,00 195,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb 1.800, ,00 ******* 55, Pohoštìní 1.200, ,00 ******* 89,33 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 85, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 102, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.000,00 890,00 ******* 89, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 41, Studená voda 200,00 48,00 ******* 24, Elektrická energie 1.000,00 433,00 ******* 43, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 585,00 ******* 58, Poštovní služby 300, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 ******* 100, Pohoštìní 2.000,00 804,00 ******* 40,20

15 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 79, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 95,55 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 110,83 97, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,78 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,18 98, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 6.000, , ,00 97,37 97, Odmìny za užití poèítaèových programù 1.000, ,00 ******* 120, Ochranné pomùcky 2.000, , ,00 94,85 94, Léky a zdravotnický materiál 1.000, ,00 629,00 62,90 62, Knihy, uèební pomùcky a tisk 7.000, , ,00 87,56 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 25,47 29, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,53 79, Studená voda 3.000, , ,00 111,37 83, Plyn 2.000, , ,00 78,00 78, Elektrická energie , , ,00 88,21 91, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 73,02 73, Poštovní služby 2.000, , ,00 108,50 108, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,32 113,39 101, Služby penìžních ústavù , , ,20 120,81 100, Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,00 100,00

16 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 218,90 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3.000, ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb , , ,60 59,29 83, Opravy a udržování , , ,88 38,95 43, Programové vybavení , , ,00 82,50 82, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, , Pohoštìní 3.000, , ,00 200,50 100, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.000, ,00 ******* 88, Vìcné dary 2.000, , ,00 60,40 60, Neinvestièní transfery obcím 1.000, , ,00 100,00 100, Nákup kolkù 2.000, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000, ,00 112,00 5,60 5, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st , ,00 500,00 50,00 50,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 92,49 92, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,00 ******* ******* Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,82 171,32 100,03 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,82 171,32 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 6.000, , ,00 106,72 91,47 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 6.000, , ,00 106,72 91, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000, , ,00 92,83 92, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 5.000, , ,00 94,56 94,56 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 93,91 93,91 ** , , ,81 122,43 102,75

17 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,32-231,47-/231,47- Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) ,63 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,69-638,59 /638,59

18 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,76 107,34 /102,26 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,86 100,64 / 95,90 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 41,90 / 41,90 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,88 696,10 /182,32 PØÍJMY CELKEM , , ,50 134,71 /113,49 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,00 / v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 137,74 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,00 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 /

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více