Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bohuslavice u Zlína I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,79 107,55 107, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,55 179,59 102, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,53 106,89 106, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,87 111,64 101, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 99,41 99, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 105,79 103, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 3.000, ,00 ******* 77, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 98,27 98, Poplatek ze psù , , ,00 95,14 95, Poplatek za užívání veøejného prostranství 4.000, , ,00 67,50 67, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , , ,28 76,41 76, Odvod z výherních hracích pøístrojù , , ,31 92,36 92, Správní poplatky , , ,00 60,20 60, Daò z nemovitých vìcí , , ,43 92,07 92, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 291,06 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery za státních , , ,93 100,89 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,17 385,27 114, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 137,74 100, Pøevody z rozpoètových úètù ,00 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , , ,22 129,02 98, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , ,56 ******* 93,39 * 0000 Bez ODPA , , ,64 146,37 118, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 103,39 103,39

2 * 1031 Pìstební èinnost , , ,00 103,39 103, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 107,21 103,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,00 107,21 103, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 6.000, , ,00 100,83 100,83 * 2310 Pitná voda 6.000, , ,00 100,83 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù * 3314 Èinnosti knihovnické Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000, ,00 950,00 95,00 95,00 * 3341 Rozhlas a televize 1.000, ,00 950,00 95,00 95, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.200, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 4.800, ,00 ******* 100,65 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 9.000, ,00 ******* 100,34

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000, ,00 490,00 49,00 49,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , ,00 490,00 49,00 49, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2.500, ,81 ******* 98,19 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 2.500, ,81 ******* 98, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , ,00 ******* 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 9.000, , ,00 100,00 100,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe 9.000, , ,00 100,00 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3612 Bytové hospodáøství Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 112,26 112, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 64,96 64,96 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 85,98 85, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti * 3631 Veøejné osvìtlení Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , ,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000, , ,00 43,24 43, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1.000,00 605,00 ******* 60, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 9.000, , ,00 43,44 43, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1.000, , ,85 170,89 170, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 41,90 41, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,85 45,72 44, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 87,93 87,93 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 87,93 87,93

4 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 102,88 102,88 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 102,88 102, Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 104,98 99,98 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 104,98 99, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 500,00 100,00 ******* 20, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.000, , ,76 328,73 98,62 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 3.000, , ,76 332,06 94, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000, ,00 460,00 15,33 46, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.000, , ,95 374,03 112,21 * 6171 Èinnost místní správy 6.000, , ,95 194,68 106, Pøíjmy z úrokù (èást) 4.000, , ,49 28,06 28,06

5 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 3 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 4.000, , ,49 28,06 28,06 ** , , ,50 134,71 113,49

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 96,80 96,80 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , , ,00 92,40 92, Neinvestièní transfery spolkùm 3.000, , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 3.000, , ,00 100,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací * 1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výrob Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 96,04 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 62,27 62, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 95,49 95, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 95,32 95, Ochranné pomùcky 7.000, , ,00 142,19 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,01 40,87 41, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 79,58 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,18 88,60 88, Služby penìžních ústavù , , ,00 101,09 101, Služby školení a vzdìlávání 4.000, , ,00 51,25 51, Nákup ostatních služeb , , ,00 67,35 67, Opravy a udržování , , ,00 99,04 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, ,00 680,00 68,00 68, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 92, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj ,00 * 1031 Pìstební èinnost , , ,69 75,11 75, Ochranné pomùcky 4.000, , ,00 86,98 86, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, ,00 872,00 87,20 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,06 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 97,37 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,00 95,94 95,94

7 Služby školení a vzdìlávání 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 99,75 99, Opravy a udržování , , ,40 41,88 41, Pohoštìní 1.000, ,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,40 89,28 89, Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 100,00 100,00 * 1037 Celospoleèenské funkce lesù , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 19,60 19, Opravy a udržování , , ,00 20,57 20, Budovy, haly a stavby ,00 * 2212 Silnice , , ,00 12,87 16, Nákup materiálu j.n , ,00 720,00 7,20 7, Plyn 1.000,00 110,00 ******* 11, Nájemné 1.000, , ,00 125,80 62, Opravy a udržování , , ,00 27,59 29, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 75,02

8 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 5 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 175,74 58, Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestièní transfery krajùm , , ,00 99,13 99, Budovy, haly a stavby * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 99,13 99, Úroky vlastní , , ,47 85,19 85, Služby penìžních ústavù Nájemné 2.000, ,00 455,00 22,75 22, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 135,76 96, Opravy a udržování , ,00 * 2310 Pitná voda , , ,47 79,00 79, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 78,93 78, Opravy a udržování , , ,42 236,44 96,11 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,42 143,35 86, Opravy a udržování * 3112 Speciální pøedškolní zaøízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , ,61 120,80 86, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 105,45 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 44,67 84,28 * 3113 Základní školy , , ,61 78,52 94, Ostatní osobní výdaje 7.000, , ,00 118,29 92, Knihy, uèební pomùcky a tisk 3.000, , ,00 100,20 100,20 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 112,86 94, Ostatní osobní výdaje 4.000, , ,00 75,00 75, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 1.000, ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 5.000, , ,00 60,00 60, Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Studená voda 500,00 500,00 215,00 43,00 43,00

9 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 1.000, ,00 215,00 21,50 21, Odmìny za užití duševního vlastnictví 2.300, ,00 ******* 105, Nákup ostatních služeb 1.000, , Opravy a udržování , , ,00 73,72 73, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.300,00 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 73,71 73, Nákup materiálu j.n , Pohoštìní 3.000,00 * 3391 Mezinár.spolupráce v kultuøe, církvích a s 5.000, Potraviny 3.000, ,00 ******* 87, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 4.000, ,00 ******* 87, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 109, Nákup ostatních služeb 1.000,00 980,00 ******* 98,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 9.000, ,00 ******* 91, Nákup materiálu j.n , ,00 179,00 8,95 8,95

10 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Nákup ostatních služeb 2.000, ,00 900,00 45,00 45, Pohoštìní 2.000, ,00 596,00 29,80 29, Vìcné dary 2.000, ,00 300,00 15,00 15, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 99, Dary obyvatelstvu 5.000, , ,00 80,00 80, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 1.000, , Ostatní neinv.pùjèené prostø.veø.rozp.územ , ,00 ******* 94,93 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 283,23 87, Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,00 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 58,07 58, Studená voda 3.000, ,00 122,00 4,07 4, Plyn , , ,00 70,40 70, Elektrická energie , , ,00 85,79 85, Nájemné 3.000, ,00 ******* 73, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 95, Opravy a udržování , , ,40 14,44 57, Budovy, haly a stavby , , ,90 228,02 99,87 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,30 216,66 98, Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 514,01 98, Nákup materiálu j.n , ,00 345,00 4,31 4, Vìcné dary 2.000, , Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 133,33 100, Budovy, haly a stavby , ,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 84,41 65, Ostatní osobní výdaje , , ,00 25,00 25,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 25,00 25, Nákup materiálu j.n , ,00 70,00 3,50 3, Elektrická energie , , ,00 91,47 91, Opravy a udržování , , ,20 46,32 46,32 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,20 70,80 70, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,74 100,74

11 Opravy a udržování , , ,00 100,79 100,79 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,00 100,78 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj ,00 * 3635 Územní plánování , Nákup ostatních služeb 3.000, , ,00 97,20 97,20 * 3636 Územní rozvoj 3.000, , ,00 97,20 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,50 94, Nákup materiálu j.n , ,00 269,00 13,45 13, Studená voda 1.000, ,00 85,00 8,50 8, Plyn 3.000, , ,00 61,67 61, Elektrická energie 8.000, , ,00 72,41 72, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 37,80 37, Opravy a udržování 4.000, ,00 211,00-5,28-5, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3.000, , ,00 45,47 45, Pozemky , ,00

12 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 7 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 43,04 43, Nákup ostatních služeb , , ,00 132,50 97,93 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 132,50 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,77 97,82 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 96,77 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,98 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,01 102,01 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 94,61 94, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 97,54 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , ,00 ******* 97, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 106,40 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,53 91, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 13,62 13,62 * 3729 Ostatní nakládání s odpady , , ,00 38,21 38, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 152,93 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 37,00 92, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 158,31 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 157,85 100, Ochranné pomùcky 3.000, , ,00 101,77 101, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,00 198,88 104, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,50 77,17 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000, , ,19 124,78 103, Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání 2.000, , ,00 102,50 102, Nákup ostatních služeb , , ,00 252,07 96, Opravy a udržování ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,69 144,14 99, Dary obyvatelstvu 5.000, ,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 5.000, , Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100,00

13 * 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n , ,00 ******* 100, Ostatní platy 2.000, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 12,23 12, Pohonné hmoty a maziva 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 541,89 98,53 * 5212 Ochrana obyvatelstva , , ,00 221,65 81, Ostatní platy 1.000, , Ostatní osobní výdaje 2.000, , Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 499,00 4,99 6, Studená voda 3.000, ,00 38,00 1,27 1, Plyn , , ,00 55,55 55, Elektrická energie , , ,00 24,69 24, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 103,01 85, Služby penìžních ústavù 3.000, , ,00 123,00 92, Nájemné 2.000, ,00 ******* 60, Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 60,98 60,98

14 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Nákup ostatních služeb , , ,00 39,10 55, Opravy a udržování , , ,21 73,48 73, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000, , ,00 100,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,21 49,49 49, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 98,40 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,22 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 96,44 96,44 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 98,38 98, Ostatní platy 1.300, ,00 ******* 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,59 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.500, ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n ,00 800,00 786,00 26,20 98, Studená voda 100,00 48,00 48,00 ******* Plyn 3.000, , ,00 120,13 100, Elektrická energie 1.000,00 800,00 728,00 72,80 91, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 700,00 654,00 65,40 93, Poštovní služby 1.000,00 200,00 130,00 13,00 65, Nákup ostatních služeb 1.000,00 800,00 750,00 75,00 93, Pohoštìní 2.000, , ,00 80,40 100,50 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , , ,00 107,22 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 79, Studená voda 100,00 48,00 ******* 48, Plyn 1.600,00 291,00 ******* 18, Elektrická energie 600,00 423,00 ******* 70, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 552,00 ******* 55, Poštovní služby 200,00 195,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb 1.800, ,00 ******* 55, Pohoštìní 1.200, ,00 ******* 89,33 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 85, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 102, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.000,00 890,00 ******* 89, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 41, Studená voda 200,00 48,00 ******* 24, Elektrická energie 1.000,00 433,00 ******* 43, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 585,00 ******* 58, Poštovní služby 300, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 ******* 100, Pohoštìní 2.000,00 804,00 ******* 40,20

15 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 79, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 95,55 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 110,83 97, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,78 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,18 98, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 6.000, , ,00 97,37 97, Odmìny za užití poèítaèových programù 1.000, ,00 ******* 120, Ochranné pomùcky 2.000, , ,00 94,85 94, Léky a zdravotnický materiál 1.000, ,00 629,00 62,90 62, Knihy, uèební pomùcky a tisk 7.000, , ,00 87,56 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 25,47 29, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,53 79, Studená voda 3.000, , ,00 111,37 83, Plyn 2.000, , ,00 78,00 78, Elektrická energie , , ,00 88,21 91, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 73,02 73, Poštovní služby 2.000, , ,00 108,50 108, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,32 113,39 101, Služby penìžních ústavù , , ,20 120,81 100, Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,00 100,00

16 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 218,90 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3.000, ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb , , ,60 59,29 83, Opravy a udržování , , ,88 38,95 43, Programové vybavení , , ,00 82,50 82, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, , Pohoštìní 3.000, , ,00 200,50 100, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.000, ,00 ******* 88, Vìcné dary 2.000, , ,00 60,40 60, Neinvestièní transfery obcím 1.000, , ,00 100,00 100, Nákup kolkù 2.000, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000, ,00 112,00 5,60 5, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st , ,00 500,00 50,00 50,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 92,49 92, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,00 ******* ******* Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,82 171,32 100,03 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,82 171,32 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 6.000, , ,00 106,72 91,47 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 6.000, , ,00 106,72 91, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000, , ,00 92,83 92, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 5.000, , ,00 94,56 94,56 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 93,91 93,91 ** , , ,81 122,43 102,75

17 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,32-231,47-/231,47- Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) ,63 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,69-638,59 /638,59

18 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,76 107,34 /102,26 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,86 100,64 / 95,90 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 41,90 / 41,90 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,88 696,10 /182,32 PØÍJMY CELKEM , , ,50 134,71 /113,49 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,00 / v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 137,74 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,00 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 /

19 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,50 118,68 / 99,99 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,91 119,16 /105,40 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,90 132,80 / 95,87 VÝDAJE CELKEM , , ,81 122,43 /102,75 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,00 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , ,00 100,00 /100, Neinvestièní transfery krajùm , , ,00 99,13 / 99, Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 *******/ 97,80 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 /

20 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky , ,00 / 94,93 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,81 106,01 / 88,97 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,69 638,59 /638,59 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,69-638,59 /638,59 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,69-638,59 /638,59

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Licence: D5PU XCRGUVXA VXA (05022013 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více