Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2011 (v Kè) Rok Mìsíc I È O Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Mìstys Vranov nady Dyjí I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,46 104,56 99, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,20 43,22 43, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,40 109,44 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,80 92,92 92, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 40,65 40, Daò z pøidané hodnoty , , ,88 99,32 99, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 100,00 22,00 ******* 22, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 92,25 92, Poplatek ze psù , , ,00 94,28 94, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 152,10 99, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 77,21 77, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 120,05 99, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 1.000, , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís , , ,00 100,00 100, Správní poplatky , , ,00 111,45 94, Daò z nemovitostí , , ,69 104,53 99, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 99, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,00 93,90 94, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 108,07 99, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 99, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 139,52 99, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Investièní pøij.transf.od mezinárodních in , ,75 ******* 99,49 * 0000 Bez ODPA , , ,18 104,77 95, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99,41 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 7.000, , ,00 57,31 57, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 104,53 93,62 * 2143 Cestovní ruch , , ,00 101,53 91, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000, , ,00 520,00 49,06 * 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službá 5.000, , ,00 520,00 49,06

2 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 600,00 512,00 ******* 85,33 * 2212 Silnice 600,00 512,00 ******* 85, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 57,28 57, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 23,29 23, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.000, ,00 ******* 99,20 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 8.000, ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.500, , ,00 87,09 87, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 300,00 215,00 ******* 71,67 * 3314 Èinnosti knihovnické 3.500, , ,00 93,23 85, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 59,25 59, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.900, ,00 ******* 99,99 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 71,12 63, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.300, ,00 ******* 97,82 * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult , ,00 ******* 97, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 90,00 90,00 * 3341 Rozhlas a televize 2.000, , ,00 90,00 90, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,19 101,25 99, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 101,17 99,64 * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,19 101,22 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 95,50 95, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 90,03 90, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 7.000, ,00 ******* 98,87 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 93,86 91, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 80,82 80, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 71,07 71, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , , ,00 93,22 93,22 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 81,88 80, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 204,46 56,79 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 204,46 56, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho , ,00 ******* 100, Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje , ,00 ******* 87, Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. m , ,00 ******* 87,50 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , ,00 ******* 96, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000, , ,00 194,00 100,00

3 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , , ,00 55,92 55, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,20 142,98 96, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 383,50 95,88 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,20 194,77 94, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 8.000, , ,00 70,00 70,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 8.000, , ,00 70,00 70, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 167,70 96,43 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 167,70 96, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 86,81 86,81 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 86,81 86, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr , ,00 ******* 100,00 * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe , ,00 ******* 100, Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí Ostatní pøijaté vratky transferù 1.000,00 * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 1.000, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99,23 * 6112 Zastupitelstva obcí , ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 200,00 55, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000, , ,00 274,00 91, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 86, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,51 235,02 78,34 * 6171 Èinnost místní správy , , ,51 159,23 60, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,61 138,56 99,48 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,61 138,56 99, Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji , ,00 ******* 98,61 * 6399 Ostatní finanèní operace , ,00 ******* 98, Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem 7.900, ,66 ******* 98,76 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.900, ,66 ******* 98, Neidentifikované pøíjmy 6.100, ,00 ******* 99,66 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , ,00 ******* 99,66 ** , , ,35 103,51 91,25

4 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 4

5 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nájemné 3.400, , ,00 98,76 98,76 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 3.400, , ,00 98,76 98, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 362,60 99,62 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 5.000, , ,00 362,60 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,38 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 50, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 98,41 86, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,24 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400,00 348,48 ******* 87, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,00 114,88 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 57,75 46, Plyn , , ,44 151,48 94, Elektrická energie 5.000, , ,37 175,79 87, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,79 97,89 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,60 86, Opravy a udržování , , ,60 70,44 70, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 700,00 695,00 ******* 99,29 * 2143 Cestovní ruch , , ,68 100,03 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 26,99 26, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 49,06 49, Opravy a udržování , , ,00 2,09 69, Budovy, haly a stavby * 2212 Silnice , , ,70 15,04 40, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 42,01 67, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 40,41 90, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,00 42,02 90, Nákup materiálu j.n , ,00 503,11 27,95 27, Studená voda 1.200, , ,00 203,58 97, Elektrická energie 3.500, , ,53 107,13 98, Pohonné hmoty a maziva Nájemné , , ,00 99,56 94, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , ,54 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,67 ******* 99,99 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,85 ******* 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 98,37 98,37 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 98,37 98, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , ,00 ******* 100,00

6 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 94, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Ostatní nákupy j.n Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.000, , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,68 ******* 99,99 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 4.000, , ,68 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 106,05 100, Nákup ostatních služeb 9.600, ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 * 3113 Základní školy , , ,00 129,00 92, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 102,75 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 83,33 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 83,04 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000, , ,80 72,92 72, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000, Nákup materiálu j.n , , ,50 118,93 47, Studená voda 2.500, , ,00 233,96 99, Plyn , , ,41 82,59 82, Elektrická energie , , ,16 101,83 66, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,42 84,82 84, Nákup ostatních služeb 9.000, , ,00 71,73 71, Opravy a udržování 5.000, , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 310,00 ******* 31,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,29 92,84 91, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 7.200, , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.800, , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 700,00 700, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9.000, , ,20 193,95 96, Nákup materiálu j.n , , ,71 43,49 26, Elektrická energie 3.000, ,00 517,00 17,23 17, Služby pošt 1.000,00 992,00 ******* 99, Nájemné 2.000, , ,00 137,50 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,55 83, Opravy a udržování 3.500, , Pohoštìní , , ,00 188,68 94, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , ,00 19,73 19, Vìcné dary , , ,00 16,45 16, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 150,96 60,14 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,91 100,11 69, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 98,96 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his , ,00 ******* 98, Elektrická energie 1.000, ,00 782,04 78,20 78,20 * 3341 Rozhlas a televize 1.000, ,00 782,04 78,20 78,20

7 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Nákup materiálu j.n , , ,00 99,85 99, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 97,00 97, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 100,00 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 102,05 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,93 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.000, , ,00 100,15 98, Nákup materiálu j.n ,00 300,00 219,00 7,30 73, Studená voda , , ,00 87,51 87, Plyn , , ,44 110,92 91, Elektrická energie , , ,21 81,64 81, Nákup ostatních služeb 2.000, , Opravy a udržování , ,00 259,20 0,32 25, Budovy, haly a stavby , , ,80 76,99 97,45 * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,65 73,66 94, Nákup materiálu j.n , ,00 291,00 14,55 14, Studená voda , , ,00 83,17 83, Elektrická energie , , ,80 65,28 65, Nákup ostatních služeb 3.000, , ,00 189,20 63, Opravy a udržování , , ,00 78,58 78, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , ,00 99,81 99,81 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,80 82,70 79, Ochranné pomùcky Nákup materiálu j.n. 200,00 185,00 ******* 92, Studená voda , , ,00 50,47 50, Elektrická energie 3.500, , ,00 195,43 76, Služby penìžních ústavù , , ,00 64,79 99, Nákup ostatních služeb 1.000, , Opravy a udržování 5.000, , ,40 510,23 85,04 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,40 86,98 72, Elektrická energie , , ,02 91,63 82, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 83,91 83, Budovy, haly a stavby , ,55 ******* 99,95 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,57 117,40 83, Nákup materiálu j.n , ,00 128,00 12,80 12, Studená voda 500,00 500,00 184,00 36,80 36, Pohonné hmoty a maziva 2.500, , Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 * 3632 Pohøebnictví 5.000, ,00 312,00 6,24 6, Nákup materiálu j.n. 100,00 91,00 ******* 91, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6.200, Budovy, haly a stavby , , ,20 244,52 99,93 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,20 250,83 99,16

8 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 204,39 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 189,28 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 194,81 99, Ochranné pomùcky , , ,00 47,90 47, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 36,47 36, Nákup materiálu j.n , , ,89 139,49 77, Studená voda 1.500, ,00 ******* 80, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 46,26 46, Služby penìžních ústavù , ,47 ******* 99, Nájemné 500,00 500, Konzultaèní, poradenské a právní služby 8.000, , ,00 75,00 75, Nákup ostatních služeb 6.000, , ,04 44,53 44, Opravy a udržování , , ,00 36,51 36, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.800, , ,00 370,00 95, Náhrady mezd v dobì nemoci 1.000,00 685,00 ******* 68, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,20 141,87 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,92 87,92 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 87,92 87, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,67 92,67 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 94,25 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 126,15 98,12 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 126,15 98, Ochranné pomùcky 1.000, , ,00 233,30 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 7,50 3, Nákup materiálu j.n , , ,00 13,91 13, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 186,73 93, Nákup ostatních služeb , , ,36 21,96 21, Opravy a udržování , , ,00 36,28 36,28 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,26 31,30 27, Nákup ostatních služeb 8.000, , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.300, , ,00 99,30 99,30 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , , ,00 34,72 34, Sociální dávky , , ,00 85,32 93,90 * 4171 Pøíspìvek na živobytí , , ,00 85,32 93, Sociální dávky , , ,00 73,49 99,31 * 4172 Doplatek na bydlení , , ,00 73,49 99, Sociální dávky , , ,00 283,72 85,12 * 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc , , ,00 283,72 85, Nespecifikované rezervy ,00

9 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 9 * 5212 Ochrana obyvatelstva , Ostatní platy 3.500, , ,00 215,20 76, Ostatní osobní výdaje , , ,00 134,10 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.100, , ,00 176,64 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 109,05 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 144,66 99, Studená voda 500,00 500,00 374,00 74,80 74, Elektrická energie , , ,00 108,44 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 104,40 51, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.600, , ,20 99,74 99, Služby penìžních ústavù 8.700, , ,00 99,86 99, Služby školení a vzdìlávání 600,00 600,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,00 36, Opravy a udržování , , ,00 81,37 49, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 500,00 50,00 ******* 10, Dopravní prostøedky , ,00 ******* 93,36 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,00 157,87 88, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 100,13 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 75,86 75, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,52 99, Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,59 137,86 98, Služby školení a vzdìlávání 2.000, , Pohoštìní , , ,20 153,72 76, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 600,00 581,00 ******* 96,83 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,79 96,63 94, Ostatní osobní výdaje 9.000, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 200,00 185,15 ******* 92, Služby pošt 300,00 279,30 ******* 93,10 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 9.500, ,45 ******* 99, Ostatní osobní výdaje 3.900, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,90 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 103,83 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 103,83 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 168,01 92, Ochranné pomùcky Knihy, uèební pomùcky a tisk 8.000, , ,00 39,65 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,98 78,80 98, Nákup materiálu j.n , , ,96 92,24 92, Studená voda , , ,00 62,81 42, Plyn , , ,12 99,29 99, Elektrická energie , , ,34 86,50 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,46 129,50 99, Služby pošt , , ,70 74,52 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,26 79,67 99, Služby penìžních ústavù , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 214,80 82, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 128,13 85, Nákup ostatních služeb , , ,73 116,55 99,36

10 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Opravy a udržování , , ,40 93,43 93, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3.000, , ,00 361,73 99, Pohoštìní 5.000, ,00 911,00 18,22 18, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 5.000, , ,00 124,00 77, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,80 103,75 97, Nákup kolkù 2.000, , ,00 50,00 50, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000, , ,00 130,00 86, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm , ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000, ,00 ******* 94, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , ,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,75 102,89 98, Úroky vlastní , , ,74 659,81 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 102,01 99, Ostatní nákupy j.n. 100,00 0,18 ******* 0,18 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,92 261,38 99, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 139,52 99,98 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 139,52 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 52,51 52,51 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,00 52,51 52, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 600,00 588,00 ******* 98, Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem , , ,53 124,64 99,82 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , , ,53 125,18 99, Ostatní neinvestièní výdaje j.n ,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n ,00 ** , , ,67 141,89 92,89

11 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 11 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , ,32 / 80,22 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) , ,00 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-99,98 / 99,98 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,32 *******/ 98,07

12 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,43 97,79 / 92,74 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,17 78,73 / 67,45 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 237,68 / 95,16 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,75 112,21 / 97,30 PØÍJMY CELKEM , , ,35 103,51 / 91,25 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,00 139,52 / 99, Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých , ,66 / 98,76 let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 108,07 / 99, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 / 99, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 139,52 / 99,98 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,35 103,30 / 91,19 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,77 97,36 / 90,92 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,90 826,90 / 96,68 VÝDAJE CELKEM , , ,67 141,89 / 92,89 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,00 139,52 / 99, Neinvestièní transfery obcím 4260 /

13 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 99,90 / 99,90 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 139,52 / 99,98 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých , , ,53 124,64 / 99,82 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67 141,90 / 92,85 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,32- *******/ 98,07 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,32 *******/ 98,07 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,32 *******/ 98,07!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

14 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,04 Bìžné úèty fondù ÚSC , ,75 962,72- Bìžné úèty celkem , , ,32 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

15 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

16 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 16 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a c Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce xxxx , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13234 xxxx , sociální dávky 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13306 sociální dávky xxxx , zelená školní zahrada 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo ,00 *17928 zelená školní zahrada xxxx , sèítání lidu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 4.543,00 *98005 sèítání lidu xxxx 4.543, Úèel. dotace na výdaje pøi volbách do zast. u o 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98074 Úèel. dotace na výdaje pøi volbách do zast. u o xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 93 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,00 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,10 * Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , , , ,00 * Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs , , , , , ,90

17 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m27s Strana: 17 * Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 8.600, ,00 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více