Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Poèátky I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,74 110,60 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,76 34,46 100, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,41 132,02 100, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,26 118,98 100, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , ,00 ******* 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 106,17 100, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 2.000, ,00 ******* 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 150,00 146,00 ******* 97, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 99,28 100, Poplatek ze psù , , ,00 116,60 100, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 184,48 100, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 91,50 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 191,04 100, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís , Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , ,27 ******* 99, Odvod z výherních hracích pøístrojù , ,50 ******* 100, Správní poplatky , , ,00 85,84 100, Daò z nemovitostí , , ,56 104,61 100, Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- p , ,00 ******* 100, Splátky pùjèených prostøedkù od pøísp.orga , ,00 ******* 100, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst , ,00 ******* 97, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,60 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní , ,50 ******* 100, Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných ,70 ******* *******

2 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m15s Strana: Pøevody z rozpoètových úètù ,13 ******* ******* Ostatní pøevody z vlastních fondù ,00 ******* ******* * 0000 Bez ODPA , , ,43 374,78 276, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,83 129,20 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho , ,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,83 130,57 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , ,00 ******* 100,45 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , ,00 ******* 100, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000, ,00 ******* 100,00 * 2369 Ostatní správa ve vodním hospodáøství 5.000, ,00 ******* 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené ,00 * 3113 Základní školy , Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.900, ,00 ******* 101, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , ,00 ******* 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 105,22 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 97,28 100, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 5.300, ,00 ******* 99,11 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 107,66 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 117,04 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 155,95 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 100,06 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 140,45 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,07 202,31 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 122,00 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,07 143,09 100,00

3 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m15s Strana: Pøijaté pojistné náhrady 3.700, ,00 ******* 100,95 * 3631 Veøejné osvìtlení 3.700, ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 73,32 99, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 67,86 99, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 121,63 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 100,02 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 112,77 100, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , ,00 ******* 99, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5.000, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho , ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , ,00 ******* 100,21 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , ,00 ******* 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99,92 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 99,96 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , ,00 ******* 99, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , ,00 ******* 100,00 * 3729 Ostatní nakládání s odpady , ,00 ******* 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 157,37 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1.400, ,00 ******* 100,36 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 159,12 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 100, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 99,98 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 93,59 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 5.700, , ,00 105,26 100, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 4.000, ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 300,00 290,00 ******* 96,67

4 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 4 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 95,02 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 7.600, ,20 ******* 100, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 4.500, ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.700, ,00 ******* 99, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , ,20 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 80,62 99, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,50 244,52 99, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1.000, ,00 ******* 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99, Neidentifikované pøíjmy * 6171 Èinnost místní správy , , ,50 381,98 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,08 339,36 100,02 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,08 339,36 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené * 6399 Ostatní finanèní operace ** , , ,11 332,36 233,41

5 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Nespecifikované rezervy ,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,26 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,09 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.000, , ,00 79,87 99, Ochranné pomùcky 5.000, , ,00 22,14 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 500,00 300,00 239,00 47,80 79, Nákup materiálu j.n , , ,00 155,90 99, Studená voda 2.000, Elektrická energie 4.000, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 113,60 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6.000,00 300,00 222,18 3,70 74, Služby penìžních ústavù , , ,00 29,05 99, Služby školení a vzdìlávání 1.000,00 500,00 468,00 46,80 93, Nákup ostatních služeb , , ,32 71,06 99, Opravy a udržování , , ,00 74,62 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.600, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.700, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,90 88,91 75, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 2143 Cestovní ruch , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 126,03 100, Opravy a udržování , , ,00 98,24 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 2212 Silnice , , ,80 122,06 96, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy 4.600, Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 ******* 7,97

6 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m16s Strana: Nákup materiálu j.n. 700,00 702,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 100,00 100,00 * 2223 Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 356,13 100, Služby penìžních ústavù Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 100,00 18, Služby penìžních ústavù Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,60 132,08 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o , ,60 ******* 100, Nespecifikované rezervy 4.300,00 * 3113 Základní školy , , ,20 172,50 99, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100,00 * 3114 Speciální základní školy , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým , ,00 ******* 100,00 * 3231 Základní umìlecké školy , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 6.476, ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 2.314, ,00 ******* 99, Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb 1.700, ,00 ******* 97, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 101,61 100, Nespecifikované rezervy ,00 * 3315 Èinnosti muzeí a galerií , , ,00 104,52 95, Studená voda 1.100, ,22 ******* 95, Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 951,00 95,10 95, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím f , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,22 231,42 67, Nákup materiálu j.n. 500,00

7 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m16s Strana: Opravy a udržování 3.000, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 3.500, , ,00 95,86 98, Nespecifikované rezervy ,00 * 3341 Rozhlas a televize 7.000, , ,00 47,93 19, Služby penìžních ústavù , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb 2.900, ,00 ******* 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 118,76 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o , ,00 ******* 100, Neinvestièní pùjèené prostø.zøízeným pøísp , ,00 ******* 100,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 139,71 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 301,30 99, Pohonné hmoty a maziva 9.000, ,00 ******* 100, Nájemné 8.400, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 140,52 99, Pohoštìní , , ,00 131,92 99, Vìcné dary , , ,00 148,15 99, Nespecifikované rezervy 5.000, ,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 153,32 55, Studená voda , ,46 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,00 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,40 ******* 99, Rezervy kapitálových výdajù 7.900,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,86 191,03 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 114,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 114,00 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 172,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 107,50 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 143,33 100, Úroky vlastní 4.800, , ,52 67,45 98,11 * 3522 Ostatní nemocnice 4.800, , ,52 67,45 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,71 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 96,00 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000, , ,00 108,00 100, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 100,00 102,00 ******* 102,00

8 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m16s Strana: Nákup materiálu j.n , , ,00 76,17 99, Studená voda , , ,19 119,75 100, Plyn , , ,00 58,03 100, Elektrická energie , , ,98 146,90 99, Služby pošt 5.000, , ,40 81,81 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 100,27 99, Nákup ostatních služeb , , ,38 68,02 99, Opravy a udržování , , ,06 476,65 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby ,00 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,01 151,12 59, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Studená voda , , ,43 51,45 99, Elektrická energie , , ,00 65,61 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 99,74 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 61,23 100, Opravy a udržování , , ,40 289,11 99, Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ******* 100,07 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,63 98,08 38, Nákup ostatních služeb , , ,36 94,40 100, Opravy a udržování , ,40 ******* 99, Nespecifikované rezervy 2.400, Budovy, haly a stavby , , ,00 ******* 99,99 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,76 139,97 99, Nájemné 5.950, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,40 112,02 100, Opravy a udržování , ,60 ******* 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , ,00 ******* 99,93 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 155,99 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 * 3635 Územní plánování , ,00 ******* 73, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 143,91 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 99,42 99, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. 300,00 300,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00

9 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m16s Strana: Budovy, haly a stavby , Rezervy kapitálových výdajù ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 49,27 4, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Nájemné , , ,00 199,20 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 106,81 100, Opravy a udržování , ,20 ******* 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,20 110,14 98, Nákup ostatních služeb 2.400, ,00 ******* 99, Opravy a udržování 4.400, ,00 ******* 98, Nespecifikované rezervy ,00 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , ,00 ******* 21, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Nespecifikované rezervy 5.200,00 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , ,00 ******* 66, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, ,00 ******* 100,00 * 3741 Ochrana druhù a stanoviš 5.000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99,98 * 3742 Chránìné èásti pøírody , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy ,00 * 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,50 ******* 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,76 99, Nájemné Nájemné za pùdu 3.600,00 100,00 115,00 3,19 115, Nákup ostatních služeb , , ,04 97,21 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.000, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,54 110,28 93,56

10 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m16s Strana: Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 700,00 680,00 ******* 97, Elektrická energie 200,00 224,00 ******* 112, Služby pošt 1.100, ,00 ******* 98, Nájemné , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Pohoštìní 6.800, ,00 ******* 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.300, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , ,00 ******* 89, Vìcné dary , , ,76 127,95 99, Nespecifikované rezervy ,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man , , ,76 127,95 55, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 102,90 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 95,29 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,72 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.500, , ,00 89,89 98, Ochranné pomùcky 6.800, , ,00 100,04 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 57,48 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 18,55 98, Studená voda , , ,34 82,99 99, Elektrická energie , , ,04 72,07 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 68,52 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000,00 400,00 357,81 7,16 89, Služby penìžních ústavù 7.000, , ,00 130,17 100, Nájemné , , ,00 98,52 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 42,76 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,83 99, Opravy a udržování , , ,00 22,69 99, Programové vybavení 6.000, , ,00 31,00 97, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 22,87 99, Pohoštìní 1.500, , ,00 104,73 98, Vìcné dary 3.000, , ,00 43,33 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 800,00 748,00 ******* 93, Nespecifikované rezervy ,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,29 93,70 84, Nákup materiálu j.n. 500,00 150,00 149,00 29,80 99, Nákup ostatních služeb 1.000,00 500,00 500,00 50,00 100, Pohoštìní 6.500, , ,00 101,72 100, Vìcné dary 2.000, , ,00 77,55 100,06

11 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m16s Strana: Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2.000, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy 1.200,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál , , ,00 128,12 91, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní platy , , ,00 66,58 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 116,41 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 5.600, ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 2.100, ,00 ******* 96, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.000,00 100,00 72,00 7,20 72, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 7.000, , ,00 64,69 100, Prádlo, odìv a obuv , , ,00 21,04 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 203,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,68 278,27 99, Studená voda 5.500, , ,21 139,57 99, Plyn , , ,00 54,44 99, Elektrická energie , , ,58 103,30 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,30 103,69 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000, , ,84 16,67 97, Služby penìžních ústavù 8.500, , ,00 39,00 100, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 66,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,12 162,04 100, Opravy a udržování , , ,72 80,79 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 8.000, , ,00 13,91 101, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000, , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , ,64 ******* 99, Rezervy kapitálových výdajù * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,29 182,21 68, Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 96,90 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 95,53 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 96,82 99, Nespecifikované rezervy , ,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 83,99 84, Nespecifikované rezervy * 6114 Volby do Parlamentu ÈR Ostatní platy 438,00 438,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100,00

12 Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: Èas zpracování: 12h47m16s Strana: Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 149,00 149,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 445,00 445,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva 1.198, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 931,00 931,00 ******* 100, Pohoštìní 2.304, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,83 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 71,25 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 101,95 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,97 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 78,98 99, Ochranné pomùcky 500,00 510,00 ******* 102, Prádlo, odìv a obuv 3.000, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,60 134,19 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 70,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 95,74 99, Studená voda , , ,15 92,35 100, Plyn , , ,00 100,51 99, Elektrická energie , , ,74 106,79 99, Pevná paliva , , ,00 53,86 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 88,80 99, Služby pošt , , ,00 65,46 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,30 80,56 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 100,25 99, Nájemné , , ,20 73,29 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby 5.000, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 88,42 99, Nákup ostatních služeb , , ,06 162,12 100, Opravy a udržování , , ,60 246,02 99, Programové vybavení , , ,00 62,27 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 57,75 99, Pohoštìní , , ,00 58,16 99, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Vìcné dary 3.000, , ,00 785,33 99, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1.000, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 66,37 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.500, , ,00 103,33 96, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelst , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,75 94,90 81, Služby penìžních ústavù , , ,96 87,29 99, Nespecifikované rezervy 6.300,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,96 87,29 87,29

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více