Průmyslová 1001, Staré Město, Třinec, Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 2

3 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok VII. Příloha k účetní závěrce za rok VIII. Zpráva o vztazích 32 IX. Výrok auditora 46 Název společnosti: Slévárny Třinec, a. s. Sídlo: Průmyslová 1001, Staré Město, Třinec, Česká republika Právní forma: akciová společnost IČ: S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

4 I/ Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, tato výroční zpráva Vás informuje o výsledcích naší společnosti za rok užity nejnovější poznatky a informace o vývoji trhu a další základní dokumenty, jako je Marketingová studie a Plán zlepšování jakosti dle ČSN EN ISO Rok 2013 byl pro Slévárny Třinec rokem s proměnlivou poptávkou po odlitcích z pohledu materiálů i jednotlivých sortimentů. Přestože nebylo dosaženo předpokládaného objemu výroby v hmotnostním ani finančním vyjádření, podařilo se slévárnám nejen splnit, ale i překročit plánovaný hospodářský výsledek. Mluvíme-li o loňském roce jako o proměnlivém, stejně můžeme hodnotit i jednotlivé výrobní provozy. Začátek loňského roku byl ve znamení pomalého rozjezdu potřeb zákazníků, následován mírným oživením trhu a tím i nárůstem výroby téměř na všech našich výrobních provozech. Toto oživení ovšem trvalo jen v prvním čtvrtletí a provozy slévárny oceli a slévárny šedé litiny I pak byly poznamenány nepříznivým vývojem na evropských trzích, kdy došlo k propadu zakázkové náplně. K mírnému oživení obou provozů došlo až v posledních dvou měsících loňského roku. Ve slévárně šedé litiny II byl vývoj příznivější. Od počátku roku stoupala poptávka po odlitcích, především pro automatickou formovací linku a tento trend vydržel bez větších výkyvů až do konce roku. Za loňský rok jsme vyrobili na všech třech výrobních provozech sléváren téměř 34 tisíc tun odlitků a je zde viditelný posun k pracnějším odlitkům s nižší kilogramovou hmotnosti, ale o to vyšší přidanou hodnotou. Aktualizovali jsme Podnikatelský program na léta 2014 až 2018 v návaznosti na Podnikatelský program TŽ, a. s. jako součást Podnikatelského programu skupiny TŽ-MS. Při aktualizaci byly vy- Naší činností stále naplňujeme smysl a podstatu vyčlenění naší společnosti, a to Zhodnocování materiálových vstupů prvovýroby TŽ mimo skupinu Třinecké železárny Moravia Steel V Podnikatelském programu jsou zahrnuty tyto základní parametry rozvoje naší firmy: Vize: Moderně s letitou tradicí Poslání: Spolehlivý partner zákazníků pro dodávky odlitků v hutnictví, pro stavební stroje, těžbu a zpracování nerostných surovin, strojírenství, automobilový průmysl a ostatní významné segmenty trhu s odlitky, s výsledky, jež jsou zajímavé pro vlastníky, management i zaměstnance. Z níže uvedené tabulky je patrný vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech UKAZATEL / ROK ROCE (v %) -5,08 1,90 1,05 0,81 2,69 ROS (v %) -5,48 0,64 0,22 0,22 1,29 Výkonová spotřeba/výkony (v %) 69,42 68,87 73,53 72,63 71,57 HV před zdaněním (tis. Kč) Zadluženost (v %) 28,84 28,43 28,38 24,50 25,67 Investice (tis. Kč) Produktivita z PH-ON (tis. Kč/zam.)* 43,03 110,68 87,70 80,79 80,97 Počet zaměstnanců *Produktivita práce z přidané hodnoty(ph) bez osobních nákladů (ON). Výpočet: PH-ON/počet zaměstnanců. 4

5 Klíčové oblasti (principy): roby odlitků v oblasti vývoje a výzku- především na slévárnu oceli a slévár- mu nových druhů materiálů, technolo- nu šedé litiny I, kde pokračuje pokles PARTNERSTVÍ (posilování postavení gií a konstrukce odlitků, které mají vliv poptávky po odlitcích. Současně jsme na trhu, konkurenceschopnost) na zkvalitnění celého procesu výroby se zaměřili na rozvoj jednotlivých seg- ŘÍZENÍ (finanční stabilita, trvalý růst ve SL, a. s. mentů trhů s vyšší rentabilitou a zefektivnění výroby u trhů s rentabilitou niž- produktivity) LIDÉ (spolupracující tým orientovaný Vlastní realizace je zabezpečována ší, a to především cestou prohlubování na zákazníka) formou výzkumných úkolů, projektů a zkvalitňování našich dlouhodobých TECHNOLOGIE (jakost, inovace tech- a technologických a výrobkových ino- partnerských vztahů a cestou k ná- nologií, trvalé zlepšování) vací. ročnějším odlitkům pro automobilový průmysl, obráběcí stroje, energetiku. Životní prostředí a ekologie Firemní kultura Pokles výroby v porovnání s loňským Pro naplnění poslání a vizí společnos- Pravidelná a systematická péče o život- rokem byl eliminován maximálním sni- ti budujeme a nadále rozvíjíme firem- ní prostředí je součástí naší politiky, je- žováním nákladů ve všech oblastech ní kulturu postavenou na následujících jímž efektem je vytváření co nejlepších naší činnosti a zvyšováním produktivi- hodnotách a principech: předpokladů pro trvale udržitelný roz- ty práce. Tyto faktory se projevily pře- voj regionu. Za tímto účelem předklá- devším v dosaženém hospodářském Hodnoty: dáme každoročně Program na ochra- výsledku, a lze jej vzhledem k trvajícím Spokojený zákazník nu životního prostředí, ve kterém do- výkyvům poptávky po odlitcích hod- Motivovaný zaměstnanec kumentujeme konkrétní realizace na- notit jako úspěšný. Kvalita šich ekologických záměrů a výhledem Odpovědnost do budoucna naplňujeme jednotlivé Rád bych na tomto místě vyslovil uzná- Týmová práce kroky na cestě k dosažení vyspělé prů- ní za velmi dobrou spolupráci v roce myslové společnosti všem našim obchodním part- Principy: nerům, mateřské akciové společnos- Řízení Ochrana životního prostředí patří k pri- ti za podporu a v neposlední řadě Partnerství oritním úkolům naší společnosti a po- za dobře a kvalitně odvedenou práci Lidé važujeme ji za stejně významnou ob- spolupracovníkům. Technologie last činnosti firmy jako její hospodářské výsledky a sociální podmínky. Technologický rozvoj a výzkum Strategické záměry Technologický rozvoj a výzkum a vývoj Sléváren Třinec, a. s. (SL) vychá- Každoročně zpracovávaná Marketin- zí ze Strategie společností skupiny TŽ/ gová studie SL mapuje potřeby stávají- MS v oblasti výzkumu, vývoje a inova- cích zákazníků jako podklad pro zpra- cí, a je prostředkem pro zvýšení kon- cování Finančního plánu, dále pak pro kurenceschopnosti, naplňování po- návrhy strategických možností rozvo- žadavků zákazníků a požadavků roz- je a doporučení nových příležitostí pro voje firmy. Směřuje ke zkvalitnění vý- všechny provozy. Nyní se zaměřujeme S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Slévárny Třinec, a. s. V Třinci dne V ý r o č n í z p ráva

6 II/ Obecné údaje Název účetní jednotky: Slévárny Třinec, a. s. Sídlo: Průmyslová 1001, Staré město, Třinec Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět činnosti: slévárenství Den zápisu do obchodního rejstříku: Základní kapitál: Kč Podíl na základním kapitálu: 100% podíl TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČ Akcie: 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, 399 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, 15 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Společnost zahájila svou činnost k K nemá organizační složku v zahraničí. Slévárny Třinec, a. s. jsou součástí konsolidačního celku společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 6

7 III/ Orgány společnosti Základní řídící orgány společnosti tvoří: Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel s managementem Dozorčí rada: Ing. Ivo Žižka předseda Mgr. Bogdan Cienciala místopředseda p. Ludvík Javorek člen Představenstvo: Ing. Zdeněk Vladár předseda Ing. Josef Šigut místopředseda p. Miroslav Kajzar člen Řídící management: Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Ing. Vladislav Szmek ředitel pro ekonomiku a personalistiku Ing. Josef Šigut ředitel pro výrobu Ing. Ervín Marko ředitel pro technologii a jakost p. Miroslav Kajzar ředitel pro obchod S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

8 IV/ Zpráva představenstva Představenstvo společnosti Slévárny Třinec, a. s. se na svých pravidelných Zasedáních (celkem 23) v roce 2013 zabývalo zejména přípravou a zhodnocením koncepčních podkladů a materiálů rozvoje akciové společnosti, které byly předkládány k posouzení Dozorčí radě, dále byly řešeny úkoly ukládané představenstvu Dozorčí radou naší společnosti včetně pravidelného rozboru a hodnocení hospodářských výsledků. Tento významný bod jednání Představenstva obsahoval rovněž projednávání plnění cílů pro všechny klíčové oblasti řízení (Finanční plán roku 2013 včetně Plánu investic a Podnikatelský program na léta 2013 až 2017), a následné pravidelné projednávání dosahovaných výsledků pro zabezpečení splnění požadovaných hospodářských výsledků. Dalšími důležitými projednávanými materiály byly především Výroční zpráva za rok 2012, Finanční plán na rok 2014 včetně Plánu investic a Podnikatelský program na léta 2014 až Dále byly sledovány, vyhodnocovány a řešeny další problémy udržení životaschopnosti firmy (personální politika organizační struktura, kolektivní vyjednávání, pracovní prostředí, marketingové a obchodní strategie, výrobkové a technologické inovace). VÝROBA A POSTAVENÍ NA TRHU Sortiment V roce 2013 bylo naší společností Slévárny Třinec, a. s. vyrobeno tun odlitků pro široký okruh zákazníků ve 14-ti různých tržních segmentech. Je to o tun méně než v roce Pro Slévárny Třinec to byl rok s proměnlivou poptávkou po odlitcích, jak z pohledu materiálů, tak jednotlivých sortimentů. Tento vývoj je i patrný z tabulky, kdy je patrný razantní nárůst výroby především u odlitků z AFL a naopak pokles výroby u odlitků kokil a licích příslušenství a protizávaží. Změna podílu tržních segmentů mezi léty 2013 a 2012 je v následující tabulce: Segmenty trhu (s % podíly) Protizávaží (PR) 20,67 27,33 Kokily a licí příslušenství (KL) 22,18 25,44 Automatická formovací linka HWS (AF) 31,17 17,02 ND pro hutě (ND) 6,22 6,01 Příslušenství pro těžbu (TS) 5,5 7,73 Válce (HV) 5,72 7,42 Odlitky pro strojírenství (SR) 4,61 5,34 Raznice odlitky pro lisovací stroje (RA) 2,57 2,42 Odlitky pro dopravu (DO) 1,01 0,97 Odlitky pro stavebnictví (ST) 0,13 0,17 Odlitky pro energetiku (EN) 0,12 0,09 Reklamní a umělecké odlitky (RU) 0,002 0,004 Armatury (AM) 0,06 0,02 Odlitky pro zemědělské stroje (ZE) 0,03 0,02 8

9 V Mezi nejdůležitější zákazníky naší společnosti se v roce 2013 zařadily tyto firmy: Officina Meccanica Roselli (ITA) Foundry Trade bvba (BEL) SWT Guss (GER) Senneboden (GER) Třinecké železárny (CZ) Stena Stal (SWE) Strojírny a stavby Třinec (CZ) ABS Liberec (CZ) Linde Pohony (CZ) STC Realservis (ITA) TADANO Faun (DE) GVA Krafeld (DE) CPS Components, s. r. o. (CZ) ŠKODA Auto, s. r. o. (CZ) I.P.C. Refractories (SK) Obchodní politika Marketingovou a obchodní strategii jsme i v roce 2013 stavěli na rozvoji a prohlubování stávajících dlouhodobých partnerských vztahů s našimi zákazníky. K největším změnám v sortimentu vyráběných odlitků došlo ve slévárně oceli, kde jsme především na ruční formovně úspěšně zvládli výrobu nových typů odlitků pro odběratele z tuzemska, zahraničí i skupiny TŽ-MS. Na slévárnách šedých litin jsme úspěšně pokračovali v rozšiřování výroby odlitků pro ohřívače větru vysokých pecí a hutních válců. Teritoriálně naší obchodní politiku již dlouhodobě směřujeme nejen na západ Evropy, ale pokoušíme se i o východní trhy především Ukrajinu, Rusko. Mimo to je nedílnou součástí naší strategie realizovat obchody i s novými partnery, které jsme získávali převážně prostřednictvím akvizicí, aktívní či pasívní účastí na veletrzích. Loni jsme se aktivně zúčastnili dvou zahraničních veletrhů, a to subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse v německém Lipsku a strojírenského veletrhu IESS v indické Mumbai. Pasívně jsme se účastnili především zahraničních veletrhů s oborovým zaměřením TRAKO Gdaňsk, Elmia Subcontractor ve Stockholmu a dalších. Obchodní politika naší firmy se řídí každoročně zpracovávanou Marketingovou studií, jejíž doporučení jsou každoročně vyhodnocována a pravidelně zahrnována do aktualizovaného Podnikatelského programu Sléváren Třinec, a. s. Slévárny Třinec, a. s., dle dostupných statistických údajů patří se svým více jak 6ti % podílem na výrobě odlitků z ocelí a téměř 14ti % podílem odlitků z litiny mezi jedny z největších hráčů na slévárenském trhu v České republice. S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

10 Zpráva představenstva Následující údaje zobrazují rozložení naší výroby teritoriálně dle tržeb. Opět můžeme porovnat meziroční změnu: Skupina TŽ 18,21% 18,59% Tuzemsko ostatní 24,90% 26,88% Export 56,89% 54,53% Investiční aktivita Investiční aktivity Sléváren Třinec, a. s. byly směřovány do následujících oblastí: Výrobní zaměřená na výrobu pomocných prostředků pro zabezpečení stávající výroby tzv. hutní výměnné zařízení, zahájení modernizace lakovny na modely v dřevomodelárně. Ekologická ukončení akce I. etapa výměny mokrých odlučovačů a zahájení akce II. etapa výměny mokrých odlučovačů. BOZP bezpečnostní opatření na jeřábových drahách, úprava podlah v expedici a jaderně. Personální politika ve Slévárnách Třinec, a. s. v roce 2013 Personální politika přispívá k naplnění Vize a Poslání Sléváren Třinec, a. s. Vývoj zaměstnanosti ve společnosti v roce 2013 byl ovlivněn zakázkovou náplní a celkovou hospodářskou situací ve Slévárnách Třinec, a. s. Z titulu poměrně vysoké fluktuace zaměstnanců hlavně ve fyzicky náročných profesích ukončilo pracovní poměr během roku 2013 celkem 33 zaměstnanců. Během roku 2013 nastoupilo do Sléváren Třinec, a. s. celkem 22 zaměstnanců. Z toho přímo do stavu sléváren nastoupili 3 absolventi střediska nástupní praxe, převedených z agentur do kmenového stavu bylo celkem 19 zaměstnanců. Personální politika Sléváren Třinec, a. s. byla založena na úsilí o dosažení takové úrovně a struktury zaměstnanosti, která by při zajištění plynulého chodu společnosti ve všech oblastech vedla ke zvyšování produktivity práce. Podíl osobních nákladů na celkových nákladech v roce 2013 představoval 22,7 %. V rámci pomoci žákům, kteří končí základní školní docházku, se zúčastňujeme setkání zaměstnavatelů a výchovných poradců základních škol ve spolupráci se Střední odbornou školou Třineckých železáren. Nedílnou součástí personální práce je oblast ochrany zdraví zaměstnanců, která je zaměřena na snižování rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zde se účinně uplatňuje spolupráce s firmou Enviform, s. r. o. Kolektivní smlouva mezi odborovou organizací ZO OS KOVO a Slévárnami Třinec, a. s. byla uzavřena na léta Upravuje a určuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, a práva a povinnosti vyplývající z těchto vztahů. Všechny závazky vyplývající z kolektivní smlouvy byly v roce 2013 splněny. Společnost pokračovala v dalším rozvoji vzdělávání vlastních zaměstnanců formou školení zejména v oblasti zvyšování jakosti výroby, technologie a výzkumu, environmentálních dopadů na životní prostředí, jazykových či manažerských znalostí. Slévárny Třinec, a. s. rovněž úzce spolupracují s VŠB TU Ostrava, VÚT Brno a Svazem sléváren České republiky. Studentům středních a vysokých škol umožňujeme vykonávat odbornou 10

11 praxi na našich provozech a úsecích a poskytujeme konzultace v rámci jejích bakalářských a diplomových prací v oborech souvisejících se slévárenskou výrobou. Zaměstnancům, kteří studují při zaměstnání na středních či vysokých školách, poskytujeme pracovní úlevy. Strategické cíle v oblasti lidských zdrojů jsou zaměřeny na oblasti: zvyšování produktivity práce motivace zaměstnanců produkce bez úrazů Motivace zaměstnanců pro vyšší motivaci bylo pokračováno v novém systému hodnocení zaměstnanců, jenž byl zaveden v předchozím roce. Cílem je zajištění jednotného hodnocení v rámci celé společnosti za účelem zlepšení a zefektivnění procesu řízení lidských zdrojů. Je nástrojem, který diferencuje odměny v závislosti na hodnocení stanovených kritérií. Produkce bez úrazů s ohledem na povahu práce ve slévárenském oboru, kde je vyšší četnost pracovních úrazů, je problematice pracovních úrazů věnovaná větší pozornost než ostatním oblastem. Ředitelem sléváren je vyhlášena politika sléváren, v rámci které se uplatňují zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které mají za cíl snižování pracovních úrazů. Štíhlá a flexibilní struktura kvalifikační deficity se odstraňují formou interních i externích školení. Byl zřízen referát procesního inženýrství, který se spolupodílí na zvyšování efektivnosti výroby. štíhlá a flexibilní struktura Zvyšování produktivity práce zdokonalují se postupy pro řízení potřeb pracovních sil tím, že jsou provozům měsíčně upřesňovány ukazatelé, mající vliv na produktivitu práce a její zvyšování. S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

12 Zpráva představenstva Politika zvyšování kvality a systému řízení V popředí strategie a cílů Sléváren Třinec, a. s. je kvalita výrobků a procesů, která je základním předpokladem dosažení spokojenosti našich zákazníků. Ochrana životního prostředí a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je přitom považována za stejně významnou oblast činnosti společnosti jako její hospodářské výsledky a sociální podmínky. Systém kvality ve Slévárnách Třinec, a. s. zabezpečuje: respektování a plnění všech zákazníkem specifikovaných požadavků, využívání kvalifikovaných a periodicky školených zaměstnanců, včasné a trvalé plnění všech legislativních požadavků platných pro oblast ochrany životního prostředí při všech činnostech společnosti, neustálé zlepšování technických parametrů výrobních zařízení včetně jejich soustavného sledování a hodnocení tak, aby se trvale snižovaly nepříznivé vlivy naší výrobní i nevýrobní činnosti na životní prostředí. trvalé zvyšování povědomí všech osob, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch, o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek. Funkčnost a účinnost jak systému kvality, tak environmentálního systému byly v roce 2013 potvrzeny kontrolními audity. Systém bezpečné práce byl zaveden dle normy OHSAS , prověřen vnitřním auditem v roce 2013 a v současné době neuvažujeme o jeho certifikaci. V současnosti zabezpečujeme podmínky a požadavky, které jsou kladeny na dodavatele pro automobilový průmysl v oblasti nákladní dopravy a neuvažujeme o certifikaci dle normy ISO/ TS a pod. vysokou úroveň užitných vlastností výrobků deklarovanou atestací a certifikací V rámci systému BOZ ve Slévárnách Třinec, a. s. usilujeme o: vytváření lidských, finančních, informačních a materiálových zdrojů potřebných pro systém kvality jako prostředku zdokonalování výrobního procesu V rámci EMS ve Slévárnách Třinec, a. s. usilujeme o: vytvoření a udržování postupů, jež jsou v duchu státní politiky o životním prostředí a v souladu s platnou legislativou ČR a dalších předpisů v této oblasti, plnění všech legislativních požadavků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zlepšování technických parametrů výrobních zařízení a technologií tak, aby se trvale snižovaly nepříznivé vlivy naší výrobní činnosti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zlepšovaly pracovní podmínky a eliminovala rizika 12

13 Skladba nákladů (V %) Materiálové náklady 46,6 % Osobní náklady 22,7 % Služby 11,7 % Energie 7,6 % Odpisy 3,8 % Ostatní náklady 3,8 % Náklady na opravy 3,2 % Finanční náklady 0,5 % Komentář k finančním výsledkům V roce 2013 se vyráběl sortiment s o něco vyšší přidanou hodnotou než v roce 2012, díky čemu bylo možno i přes pokles výroby dosáhnout lepšího hospodářského výsledku před zdaněním jako v předcházejícím roce. Prioritním úkolem bylo i nadále řízení výkonové spotřeby tak, aby se eliminoval přetrvávající tlak odběratelů na ceny odlitků. Významnějších úspor bylo dosaženo ve srovnání s plánem především v oblasti surovin, a to jak vlivem lepšího využití, tak i cenovým vývojem některých komodit. Hodnota aktiv společnosti od počátku roku 2013 se zvýšila v netto vyjádření o tis. Kč na tis. Kč. Došlo ke zvýšení oběžných aktiv o tis. Kč, z toho však zásoby poklesly o tis. Kč. Krátkodobé pohledávky se zvýšily o tis. Kč v netto hodnotě. U dlouhodobého hmotného majetku došlo ke snížení o tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek byl snížen o 963 tis. Kč. Na pořízení investic byla z vlastních prostředků vynaložena částka tis. Kč. V této částce nejsou započteny dotace. Společnost splatila investiční úvěr na Automatickou formovací linku. Celková výše splátek v roce 2013 činila tis. Kč. Celkové výdaje společnosti na vědu a výzkum za rok 2013 činily 380 tis. Kč. Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by vyžadovaly zveřejnění ve Výroční zprávě. V Třinci dne Ing. Zdeněk Vladár S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

14 V/ Zpráva DOZORČÍ RADY 14

15 VI/ FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha v plném rozsahu k datu (údaje v tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky 1 1 C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

16 (údaje v tis. Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění k datu (údaje v tis. Kč) Období do Období dom II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 39 III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 Přehled o změnách vlastního kapitálu k datu Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Jiný výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (údaje v tis. Kč) VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Vyplacené dividendy Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření za běžné období Ostatní -4-4 Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Vyplacené dividendy Rozdělení jiného výsledku hospodaření Výsledek hospodaření za běžné období Ostatní -1-1 Stav k Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) k datu (údaje v tis. Kč) Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -39 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 39 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu 0 0 C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

18 VII/ PŘÍLOHA účetní ZÁVĚRKY ZA ROK Obecné údaje 1.1. Založení a charakteristika společnosti Společnost Slévárny Třinec, a. s. (dále jen společnost ) vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne Hlavním předmětem podnikání společnosti je slévárenství. Sídlo společnosti je Průmyslová 1001, Staré Město, Třinec. Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. Účetní závěrka společnosti je sestavena k Fyzické a právnické osoby, které vykonávají podstatný nebo rozhodující vliv ve společnosti, výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář % podíl na základním kapitálu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, IČO % Celkem 100 % 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku V průběhu roku 2013 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám Organizační struktura společnosti Základní řídící orgány společnosti tvoří: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, ředitel společnosti s managementem. V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným organizačním změnám Identifikace skupiny Účetní jednotka je 100% dceřinou společností společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ve skupině podniků MORAVIA STEEL, a. s. Společnost MORAVIA STEEL a. s. je ovládaná společností FINITRADING a. s. a R.F.G., a. s., které jednají ve shodě Představenstvo a dozorčí rada ke Akcionář Funkce Jméno Představenstvo Předseda Ing. Zdeněk Vladár Místopředseda Ing. Josef Šigut Člen Miroslav Kajzar Dozorčí rada Předseda Ing. Ivo Žižka Místopředseda Mgr. Bogdan Cienciala Člen Ludvík Javorek V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti. 18

19 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč) Účetní období Společnost připravila finanční závěrku za srovnatelná období let 2013 a Finanční závěrkou se rozumí rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích a příloha, která je nedílnou součástí této účetní závěrky. 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ocenění Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek (jako software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho roku. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, majetek nově zjištěný v účetnictví a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Reprodukční cenou se oceňuje rovněž dlouhodobý hmotný majetek, jehož původní pořizovací cena byla vyšší než 1 mil. Kč, a byl pořízen formou finančního pronájmu. Tento majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou a je zaveden do evidence jako plně odepsaný. Reprodukční pořizovací cena je stanovena znalcem nebo odhadem dle interních předpisů společnosti. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší není považován za dlouhodobý majetek. O takovém majetku se účtuje jako o zásobách a jeho vydání do používání je vykazováno ve výkazu zisku a ztráty jako Spotřeba materiálu a energie. Nehmotný majetek s cenou pořízení Kč a nižší je při pořízení vykazován v nákladech jako Služby. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti společnosti, pokud jsou určeny k obchodování s nimi, resp. k opakovanému prodeji jsou vykazovány v rozvaze jako Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti. Výsledky této činnosti určené pro vlastní potřebu společnosti nejsou z účetního hlediska klasifikovány jako dlouhodobý nehmotný majetek a jsou evidovány v podrozvahové evidenci v ocenění vlastních nákladů. O povolenkách na emise skleníkových plynů (dále také jen povolenky ) je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku, oceňovaném pořizovací cenou, případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. O spotřebě povolenek se účtuje minimálně k datu účetní závěrky v závislosti na emisích účetní jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která nesnižuje ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. Tato dotace se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, v jaké jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů. Prodej povolenek se vykazuje v Ostatních provozních výnosech. S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

20 K datu účetní závěrky se povolenky oceňují podle kurzu na burze EUROPEAN ENERGY EXCHANGE. Snížení hodnoty ocenění bezúplatně nabytých povolenek k datu účetní závěrky se vykáže v rozvaze v řádcích Jiný dlouhodobý nehmotný majetek a Stát daňové závazky a dotace, v opačném případě přecenění emisních povolenek společnost neprovádí. U chybějícího počtu povolenek k datu účetní závěrky vytváří společnost rezervu, která se vykáže v Ostatních rezervách a Změně stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. V následujícím účetním období, kdy jsou chybějící povolenky nakoupeny nebo čerpány z bezúplatného přídělu následujícího období, se rezerva na nákup povolenek rozpustí. Účetní odpisy Doba odpisování dlouhodobého majetku je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti majetku s přihlédnutím k provozním podmínkám. Pokud společnost na základě inventury zjistí, že se předpokládaná životnost změnila, upraví dobu odepisování majetku. Převážná část budov a staveb je odpisována let. Kratší dobu odpisování mají dočasné stavby a stavby s kratší životností (osvětlení, oplocení, rozvody energií, potrubí apod.). Stavby s delší dobou odpisování než 60 let představují stavby s vysokou životností, jako jsou železniční a silniční mosty, dopravníkové tunely, výrobní a administrativní budovy. Převážná část strojů a zařízení je odpisována let. Kratší dobu odpisování mají zejména prostředky výpočetní techniky, řídicí systémy, přístroje apod. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Způsob tvorby opravných položek Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku je tvořena v případě, že účetní hodnota je vyšší než hodnota z užívání, která je stanovena jako současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků, u nichž se očekává, že vzniknou z užívání dlouhodobého majetku, popř. z očekávaných výnosů ze zamýšleného prodeje. Snížení hodnoty Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech Zásoby Ocenění Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady bez správní režie a vzhledem k charakteru výroby vychází z odborného odhadu dokončenosti. Vzhledem k charakteru výrobního procesu společnost eviduje všechny odlitky vlastní výroby na účtu nedokončená výroba. Výdaje zásob ze skladu jsou oceňovány metodou váženého aritmetického průměru. Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, především na základě výsledků inventarizace a následné analýzy využitelnosti zásob Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. 20

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

V ýroční zpr áva 2011

V ýroční zpr áva 2011 V ýroční zpr áva 2011 2 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele................................................................ 4 II. Obecné údaje.....................................................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více