Průmyslová 1001, Staré Město, Třinec, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 2

3 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok VII. Příloha k účetní závěrce za rok VIII. Zpráva o vztazích 32 IX. Výrok auditora 46 Název společnosti: Slévárny Třinec, a. s. Sídlo: Průmyslová 1001, Staré Město, Třinec, Česká republika Právní forma: akciová společnost IČ: S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

4 I/ Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, tato výroční zpráva Vás informuje o výsledcích naší společnosti za rok užity nejnovější poznatky a informace o vývoji trhu a další základní dokumenty, jako je Marketingová studie a Plán zlepšování jakosti dle ČSN EN ISO Rok 2013 byl pro Slévárny Třinec rokem s proměnlivou poptávkou po odlitcích z pohledu materiálů i jednotlivých sortimentů. Přestože nebylo dosaženo předpokládaného objemu výroby v hmotnostním ani finančním vyjádření, podařilo se slévárnám nejen splnit, ale i překročit plánovaný hospodářský výsledek. Mluvíme-li o loňském roce jako o proměnlivém, stejně můžeme hodnotit i jednotlivé výrobní provozy. Začátek loňského roku byl ve znamení pomalého rozjezdu potřeb zákazníků, následován mírným oživením trhu a tím i nárůstem výroby téměř na všech našich výrobních provozech. Toto oživení ovšem trvalo jen v prvním čtvrtletí a provozy slévárny oceli a slévárny šedé litiny I pak byly poznamenány nepříznivým vývojem na evropských trzích, kdy došlo k propadu zakázkové náplně. K mírnému oživení obou provozů došlo až v posledních dvou měsících loňského roku. Ve slévárně šedé litiny II byl vývoj příznivější. Od počátku roku stoupala poptávka po odlitcích, především pro automatickou formovací linku a tento trend vydržel bez větších výkyvů až do konce roku. Za loňský rok jsme vyrobili na všech třech výrobních provozech sléváren téměř 34 tisíc tun odlitků a je zde viditelný posun k pracnějším odlitkům s nižší kilogramovou hmotnosti, ale o to vyšší přidanou hodnotou. Aktualizovali jsme Podnikatelský program na léta 2014 až 2018 v návaznosti na Podnikatelský program TŽ, a. s. jako součást Podnikatelského programu skupiny TŽ-MS. Při aktualizaci byly vy- Naší činností stále naplňujeme smysl a podstatu vyčlenění naší společnosti, a to Zhodnocování materiálových vstupů prvovýroby TŽ mimo skupinu Třinecké železárny Moravia Steel V Podnikatelském programu jsou zahrnuty tyto základní parametry rozvoje naší firmy: Vize: Moderně s letitou tradicí Poslání: Spolehlivý partner zákazníků pro dodávky odlitků v hutnictví, pro stavební stroje, těžbu a zpracování nerostných surovin, strojírenství, automobilový průmysl a ostatní významné segmenty trhu s odlitky, s výsledky, jež jsou zajímavé pro vlastníky, management i zaměstnance. Z níže uvedené tabulky je patrný vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech UKAZATEL / ROK ROCE (v %) -5,08 1,90 1,05 0,81 2,69 ROS (v %) -5,48 0,64 0,22 0,22 1,29 Výkonová spotřeba/výkony (v %) 69,42 68,87 73,53 72,63 71,57 HV před zdaněním (tis. Kč) Zadluženost (v %) 28,84 28,43 28,38 24,50 25,67 Investice (tis. Kč) Produktivita z PH-ON (tis. Kč/zam.)* 43,03 110,68 87,70 80,79 80,97 Počet zaměstnanců *Produktivita práce z přidané hodnoty(ph) bez osobních nákladů (ON). Výpočet: PH-ON/počet zaměstnanců. 4

5 Klíčové oblasti (principy): roby odlitků v oblasti vývoje a výzku- především na slévárnu oceli a slévár- mu nových druhů materiálů, technolo- nu šedé litiny I, kde pokračuje pokles PARTNERSTVÍ (posilování postavení gií a konstrukce odlitků, které mají vliv poptávky po odlitcích. Současně jsme na trhu, konkurenceschopnost) na zkvalitnění celého procesu výroby se zaměřili na rozvoj jednotlivých seg- ŘÍZENÍ (finanční stabilita, trvalý růst ve SL, a. s. mentů trhů s vyšší rentabilitou a zefektivnění výroby u trhů s rentabilitou niž- produktivity) LIDÉ (spolupracující tým orientovaný Vlastní realizace je zabezpečována ší, a to především cestou prohlubování na zákazníka) formou výzkumných úkolů, projektů a zkvalitňování našich dlouhodobých TECHNOLOGIE (jakost, inovace tech- a technologických a výrobkových ino- partnerských vztahů a cestou k ná- nologií, trvalé zlepšování) vací. ročnějším odlitkům pro automobilový průmysl, obráběcí stroje, energetiku. Životní prostředí a ekologie Firemní kultura Pokles výroby v porovnání s loňským Pro naplnění poslání a vizí společnos- Pravidelná a systematická péče o život- rokem byl eliminován maximálním sni- ti budujeme a nadále rozvíjíme firem- ní prostředí je součástí naší politiky, je- žováním nákladů ve všech oblastech ní kulturu postavenou na následujících jímž efektem je vytváření co nejlepších naší činnosti a zvyšováním produktivi- hodnotách a principech: předpokladů pro trvale udržitelný roz- ty práce. Tyto faktory se projevily pře- voj regionu. Za tímto účelem předklá- devším v dosaženém hospodářském Hodnoty: dáme každoročně Program na ochra- výsledku, a lze jej vzhledem k trvajícím Spokojený zákazník nu životního prostředí, ve kterém do- výkyvům poptávky po odlitcích hod- Motivovaný zaměstnanec kumentujeme konkrétní realizace na- notit jako úspěšný. Kvalita šich ekologických záměrů a výhledem Odpovědnost do budoucna naplňujeme jednotlivé Rád bych na tomto místě vyslovil uzná- Týmová práce kroky na cestě k dosažení vyspělé prů- ní za velmi dobrou spolupráci v roce myslové společnosti všem našim obchodním part- Principy: nerům, mateřské akciové společnos- Řízení Ochrana životního prostředí patří k pri- ti za podporu a v neposlední řadě Partnerství oritním úkolům naší společnosti a po- za dobře a kvalitně odvedenou práci Lidé važujeme ji za stejně významnou ob- spolupracovníkům. Technologie last činnosti firmy jako její hospodářské výsledky a sociální podmínky. Technologický rozvoj a výzkum Strategické záměry Technologický rozvoj a výzkum a vývoj Sléváren Třinec, a. s. (SL) vychá- Každoročně zpracovávaná Marketin- zí ze Strategie společností skupiny TŽ/ gová studie SL mapuje potřeby stávají- MS v oblasti výzkumu, vývoje a inova- cích zákazníků jako podklad pro zpra- cí, a je prostředkem pro zvýšení kon- cování Finančního plánu, dále pak pro kurenceschopnosti, naplňování po- návrhy strategických možností rozvo- žadavků zákazníků a požadavků roz- je a doporučení nových příležitostí pro voje firmy. Směřuje ke zkvalitnění vý- všechny provozy. Nyní se zaměřujeme S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Slévárny Třinec, a. s. V Třinci dne V ý r o č n í z p ráva

6 II/ Obecné údaje Název účetní jednotky: Slévárny Třinec, a. s. Sídlo: Průmyslová 1001, Staré město, Třinec Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět činnosti: slévárenství Den zápisu do obchodního rejstříku: Základní kapitál: Kč Podíl na základním kapitálu: 100% podíl TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČ Akcie: 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, 399 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, 15 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Společnost zahájila svou činnost k K nemá organizační složku v zahraničí. Slévárny Třinec, a. s. jsou součástí konsolidačního celku společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 6

7 III/ Orgány společnosti Základní řídící orgány společnosti tvoří: Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel s managementem Dozorčí rada: Ing. Ivo Žižka předseda Mgr. Bogdan Cienciala místopředseda p. Ludvík Javorek člen Představenstvo: Ing. Zdeněk Vladár předseda Ing. Josef Šigut místopředseda p. Miroslav Kajzar člen Řídící management: Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Ing. Vladislav Szmek ředitel pro ekonomiku a personalistiku Ing. Josef Šigut ředitel pro výrobu Ing. Ervín Marko ředitel pro technologii a jakost p. Miroslav Kajzar ředitel pro obchod S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

8 IV/ Zpráva představenstva Představenstvo společnosti Slévárny Třinec, a. s. se na svých pravidelných Zasedáních (celkem 23) v roce 2013 zabývalo zejména přípravou a zhodnocením koncepčních podkladů a materiálů rozvoje akciové společnosti, které byly předkládány k posouzení Dozorčí radě, dále byly řešeny úkoly ukládané představenstvu Dozorčí radou naší společnosti včetně pravidelného rozboru a hodnocení hospodářských výsledků. Tento významný bod jednání Představenstva obsahoval rovněž projednávání plnění cílů pro všechny klíčové oblasti řízení (Finanční plán roku 2013 včetně Plánu investic a Podnikatelský program na léta 2013 až 2017), a následné pravidelné projednávání dosahovaných výsledků pro zabezpečení splnění požadovaných hospodářských výsledků. Dalšími důležitými projednávanými materiály byly především Výroční zpráva za rok 2012, Finanční plán na rok 2014 včetně Plánu investic a Podnikatelský program na léta 2014 až Dále byly sledovány, vyhodnocovány a řešeny další problémy udržení životaschopnosti firmy (personální politika organizační struktura, kolektivní vyjednávání, pracovní prostředí, marketingové a obchodní strategie, výrobkové a technologické inovace). VÝROBA A POSTAVENÍ NA TRHU Sortiment V roce 2013 bylo naší společností Slévárny Třinec, a. s. vyrobeno tun odlitků pro široký okruh zákazníků ve 14-ti různých tržních segmentech. Je to o tun méně než v roce Pro Slévárny Třinec to byl rok s proměnlivou poptávkou po odlitcích, jak z pohledu materiálů, tak jednotlivých sortimentů. Tento vývoj je i patrný z tabulky, kdy je patrný razantní nárůst výroby především u odlitků z AFL a naopak pokles výroby u odlitků kokil a licích příslušenství a protizávaží. Změna podílu tržních segmentů mezi léty 2013 a 2012 je v následující tabulce: Segmenty trhu (s % podíly) Protizávaží (PR) 20,67 27,33 Kokily a licí příslušenství (KL) 22,18 25,44 Automatická formovací linka HWS (AF) 31,17 17,02 ND pro hutě (ND) 6,22 6,01 Příslušenství pro těžbu (TS) 5,5 7,73 Válce (HV) 5,72 7,42 Odlitky pro strojírenství (SR) 4,61 5,34 Raznice odlitky pro lisovací stroje (RA) 2,57 2,42 Odlitky pro dopravu (DO) 1,01 0,97 Odlitky pro stavebnictví (ST) 0,13 0,17 Odlitky pro energetiku (EN) 0,12 0,09 Reklamní a umělecké odlitky (RU) 0,002 0,004 Armatury (AM) 0,06 0,02 Odlitky pro zemědělské stroje (ZE) 0,03 0,02 8

9 V Mezi nejdůležitější zákazníky naší společnosti se v roce 2013 zařadily tyto firmy: Officina Meccanica Roselli (ITA) Foundry Trade bvba (BEL) SWT Guss (GER) Senneboden (GER) Třinecké železárny (CZ) Stena Stal (SWE) Strojírny a stavby Třinec (CZ) ABS Liberec (CZ) Linde Pohony (CZ) STC Realservis (ITA) TADANO Faun (DE) GVA Krafeld (DE) CPS Components, s. r. o. (CZ) ŠKODA Auto, s. r. o. (CZ) I.P.C. Refractories (SK) Obchodní politika Marketingovou a obchodní strategii jsme i v roce 2013 stavěli na rozvoji a prohlubování stávajících dlouhodobých partnerských vztahů s našimi zákazníky. K největším změnám v sortimentu vyráběných odlitků došlo ve slévárně oceli, kde jsme především na ruční formovně úspěšně zvládli výrobu nových typů odlitků pro odběratele z tuzemska, zahraničí i skupiny TŽ-MS. Na slévárnách šedých litin jsme úspěšně pokračovali v rozšiřování výroby odlitků pro ohřívače větru vysokých pecí a hutních válců. Teritoriálně naší obchodní politiku již dlouhodobě směřujeme nejen na západ Evropy, ale pokoušíme se i o východní trhy především Ukrajinu, Rusko. Mimo to je nedílnou součástí naší strategie realizovat obchody i s novými partnery, které jsme získávali převážně prostřednictvím akvizicí, aktívní či pasívní účastí na veletrzích. Loni jsme se aktivně zúčastnili dvou zahraničních veletrhů, a to subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse v německém Lipsku a strojírenského veletrhu IESS v indické Mumbai. Pasívně jsme se účastnili především zahraničních veletrhů s oborovým zaměřením TRAKO Gdaňsk, Elmia Subcontractor ve Stockholmu a dalších. Obchodní politika naší firmy se řídí každoročně zpracovávanou Marketingovou studií, jejíž doporučení jsou každoročně vyhodnocována a pravidelně zahrnována do aktualizovaného Podnikatelského programu Sléváren Třinec, a. s. Slévárny Třinec, a. s., dle dostupných statistických údajů patří se svým více jak 6ti % podílem na výrobě odlitků z ocelí a téměř 14ti % podílem odlitků z litiny mezi jedny z největších hráčů na slévárenském trhu v České republice. S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

10 Zpráva představenstva Následující údaje zobrazují rozložení naší výroby teritoriálně dle tržeb. Opět můžeme porovnat meziroční změnu: Skupina TŽ 18,21% 18,59% Tuzemsko ostatní 24,90% 26,88% Export 56,89% 54,53% Investiční aktivita Investiční aktivity Sléváren Třinec, a. s. byly směřovány do následujících oblastí: Výrobní zaměřená na výrobu pomocných prostředků pro zabezpečení stávající výroby tzv. hutní výměnné zařízení, zahájení modernizace lakovny na modely v dřevomodelárně. Ekologická ukončení akce I. etapa výměny mokrých odlučovačů a zahájení akce II. etapa výměny mokrých odlučovačů. BOZP bezpečnostní opatření na jeřábových drahách, úprava podlah v expedici a jaderně. Personální politika ve Slévárnách Třinec, a. s. v roce 2013 Personální politika přispívá k naplnění Vize a Poslání Sléváren Třinec, a. s. Vývoj zaměstnanosti ve společnosti v roce 2013 byl ovlivněn zakázkovou náplní a celkovou hospodářskou situací ve Slévárnách Třinec, a. s. Z titulu poměrně vysoké fluktuace zaměstnanců hlavně ve fyzicky náročných profesích ukončilo pracovní poměr během roku 2013 celkem 33 zaměstnanců. Během roku 2013 nastoupilo do Sléváren Třinec, a. s. celkem 22 zaměstnanců. Z toho přímo do stavu sléváren nastoupili 3 absolventi střediska nástupní praxe, převedených z agentur do kmenového stavu bylo celkem 19 zaměstnanců. Personální politika Sléváren Třinec, a. s. byla založena na úsilí o dosažení takové úrovně a struktury zaměstnanosti, která by při zajištění plynulého chodu společnosti ve všech oblastech vedla ke zvyšování produktivity práce. Podíl osobních nákladů na celkových nákladech v roce 2013 představoval 22,7 %. V rámci pomoci žákům, kteří končí základní školní docházku, se zúčastňujeme setkání zaměstnavatelů a výchovných poradců základních škol ve spolupráci se Střední odbornou školou Třineckých železáren. Nedílnou součástí personální práce je oblast ochrany zdraví zaměstnanců, která je zaměřena na snižování rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zde se účinně uplatňuje spolupráce s firmou Enviform, s. r. o. Kolektivní smlouva mezi odborovou organizací ZO OS KOVO a Slévárnami Třinec, a. s. byla uzavřena na léta Upravuje a určuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, a práva a povinnosti vyplývající z těchto vztahů. Všechny závazky vyplývající z kolektivní smlouvy byly v roce 2013 splněny. Společnost pokračovala v dalším rozvoji vzdělávání vlastních zaměstnanců formou školení zejména v oblasti zvyšování jakosti výroby, technologie a výzkumu, environmentálních dopadů na životní prostředí, jazykových či manažerských znalostí. Slévárny Třinec, a. s. rovněž úzce spolupracují s VŠB TU Ostrava, VÚT Brno a Svazem sléváren České republiky. Studentům středních a vysokých škol umožňujeme vykonávat odbornou 10

11 praxi na našich provozech a úsecích a poskytujeme konzultace v rámci jejích bakalářských a diplomových prací v oborech souvisejících se slévárenskou výrobou. Zaměstnancům, kteří studují při zaměstnání na středních či vysokých školách, poskytujeme pracovní úlevy. Strategické cíle v oblasti lidských zdrojů jsou zaměřeny na oblasti: zvyšování produktivity práce motivace zaměstnanců produkce bez úrazů Motivace zaměstnanců pro vyšší motivaci bylo pokračováno v novém systému hodnocení zaměstnanců, jenž byl zaveden v předchozím roce. Cílem je zajištění jednotného hodnocení v rámci celé společnosti za účelem zlepšení a zefektivnění procesu řízení lidských zdrojů. Je nástrojem, který diferencuje odměny v závislosti na hodnocení stanovených kritérií. Produkce bez úrazů s ohledem na povahu práce ve slévárenském oboru, kde je vyšší četnost pracovních úrazů, je problematice pracovních úrazů věnovaná větší pozornost než ostatním oblastem. Ředitelem sléváren je vyhlášena politika sléváren, v rámci které se uplatňují zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které mají za cíl snižování pracovních úrazů. Štíhlá a flexibilní struktura kvalifikační deficity se odstraňují formou interních i externích školení. Byl zřízen referát procesního inženýrství, který se spolupodílí na zvyšování efektivnosti výroby. štíhlá a flexibilní struktura Zvyšování produktivity práce zdokonalují se postupy pro řízení potřeb pracovních sil tím, že jsou provozům měsíčně upřesňovány ukazatelé, mající vliv na produktivitu práce a její zvyšování. S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

12 Zpráva představenstva Politika zvyšování kvality a systému řízení V popředí strategie a cílů Sléváren Třinec, a. s. je kvalita výrobků a procesů, která je základním předpokladem dosažení spokojenosti našich zákazníků. Ochrana životního prostředí a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je přitom považována za stejně významnou oblast činnosti společnosti jako její hospodářské výsledky a sociální podmínky. Systém kvality ve Slévárnách Třinec, a. s. zabezpečuje: respektování a plnění všech zákazníkem specifikovaných požadavků, využívání kvalifikovaných a periodicky školených zaměstnanců, včasné a trvalé plnění všech legislativních požadavků platných pro oblast ochrany životního prostředí při všech činnostech společnosti, neustálé zlepšování technických parametrů výrobních zařízení včetně jejich soustavného sledování a hodnocení tak, aby se trvale snižovaly nepříznivé vlivy naší výrobní i nevýrobní činnosti na životní prostředí. trvalé zvyšování povědomí všech osob, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch, o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek. Funkčnost a účinnost jak systému kvality, tak environmentálního systému byly v roce 2013 potvrzeny kontrolními audity. Systém bezpečné práce byl zaveden dle normy OHSAS , prověřen vnitřním auditem v roce 2013 a v současné době neuvažujeme o jeho certifikaci. V současnosti zabezpečujeme podmínky a požadavky, které jsou kladeny na dodavatele pro automobilový průmysl v oblasti nákladní dopravy a neuvažujeme o certifikaci dle normy ISO/ TS a pod. vysokou úroveň užitných vlastností výrobků deklarovanou atestací a certifikací V rámci systému BOZ ve Slévárnách Třinec, a. s. usilujeme o: vytváření lidských, finančních, informačních a materiálových zdrojů potřebných pro systém kvality jako prostředku zdokonalování výrobního procesu V rámci EMS ve Slévárnách Třinec, a. s. usilujeme o: vytvoření a udržování postupů, jež jsou v duchu státní politiky o životním prostředí a v souladu s platnou legislativou ČR a dalších předpisů v této oblasti, plnění všech legislativních požadavků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zlepšování technických parametrů výrobních zařízení a technologií tak, aby se trvale snižovaly nepříznivé vlivy naší výrobní činnosti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zlepšovaly pracovní podmínky a eliminovala rizika 12

13 Skladba nákladů (V %) Materiálové náklady 46,6 % Osobní náklady 22,7 % Služby 11,7 % Energie 7,6 % Odpisy 3,8 % Ostatní náklady 3,8 % Náklady na opravy 3,2 % Finanční náklady 0,5 % Komentář k finančním výsledkům V roce 2013 se vyráběl sortiment s o něco vyšší přidanou hodnotou než v roce 2012, díky čemu bylo možno i přes pokles výroby dosáhnout lepšího hospodářského výsledku před zdaněním jako v předcházejícím roce. Prioritním úkolem bylo i nadále řízení výkonové spotřeby tak, aby se eliminoval přetrvávající tlak odběratelů na ceny odlitků. Významnějších úspor bylo dosaženo ve srovnání s plánem především v oblasti surovin, a to jak vlivem lepšího využití, tak i cenovým vývojem některých komodit. Hodnota aktiv společnosti od počátku roku 2013 se zvýšila v netto vyjádření o tis. Kč na tis. Kč. Došlo ke zvýšení oběžných aktiv o tis. Kč, z toho však zásoby poklesly o tis. Kč. Krátkodobé pohledávky se zvýšily o tis. Kč v netto hodnotě. U dlouhodobého hmotného majetku došlo ke snížení o tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek byl snížen o 963 tis. Kč. Na pořízení investic byla z vlastních prostředků vynaložena částka tis. Kč. V této částce nejsou započteny dotace. Společnost splatila investiční úvěr na Automatickou formovací linku. Celková výše splátek v roce 2013 činila tis. Kč. Celkové výdaje společnosti na vědu a výzkum za rok 2013 činily 380 tis. Kč. Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by vyžadovaly zveřejnění ve Výroční zprávě. V Třinci dne Ing. Zdeněk Vladár S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

14 V/ Zpráva DOZORČÍ RADY 14

15 VI/ FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha v plném rozsahu k datu (údaje v tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky 1 1 C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

16 (údaje v tis. Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění k datu (údaje v tis. Kč) Období do Období dom II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 39 III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 Přehled o změnách vlastního kapitálu k datu Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Jiný výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (údaje v tis. Kč) VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Vyplacené dividendy Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření za běžné období Ostatní -4-4 Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Vyplacené dividendy Rozdělení jiného výsledku hospodaření Výsledek hospodaření za běžné období Ostatní -1-1 Stav k Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) k datu (údaje v tis. Kč) Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -39 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 39 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu 0 0 C.2.1. Peněžní zvýšení základního kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

18 VII/ PŘÍLOHA účetní ZÁVĚRKY ZA ROK Obecné údaje 1.1. Založení a charakteristika společnosti Společnost Slévárny Třinec, a. s. (dále jen společnost ) vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne Hlavním předmětem podnikání společnosti je slévárenství. Sídlo společnosti je Průmyslová 1001, Staré Město, Třinec. Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. Účetní závěrka společnosti je sestavena k Fyzické a právnické osoby, které vykonávají podstatný nebo rozhodující vliv ve společnosti, výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář % podíl na základním kapitálu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, IČO % Celkem 100 % 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku V průběhu roku 2013 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám Organizační struktura společnosti Základní řídící orgány společnosti tvoří: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, ředitel společnosti s managementem. V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným organizačním změnám Identifikace skupiny Účetní jednotka je 100% dceřinou společností společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ve skupině podniků MORAVIA STEEL, a. s. Společnost MORAVIA STEEL a. s. je ovládaná společností FINITRADING a. s. a R.F.G., a. s., které jednají ve shodě Představenstvo a dozorčí rada ke Akcionář Funkce Jméno Představenstvo Předseda Ing. Zdeněk Vladár Místopředseda Ing. Josef Šigut Člen Miroslav Kajzar Dozorčí rada Předseda Ing. Ivo Žižka Místopředseda Mgr. Bogdan Cienciala Člen Ludvík Javorek V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti. 18

19 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč) Účetní období Společnost připravila finanční závěrku za srovnatelná období let 2013 a Finanční závěrkou se rozumí rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, výkaz o peněžních tocích a příloha, která je nedílnou součástí této účetní závěrky. 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ocenění Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek (jako software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho roku. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, majetek nově zjištěný v účetnictví a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Reprodukční cenou se oceňuje rovněž dlouhodobý hmotný majetek, jehož původní pořizovací cena byla vyšší než 1 mil. Kč, a byl pořízen formou finančního pronájmu. Tento majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou a je zaveden do evidence jako plně odepsaný. Reprodukční pořizovací cena je stanovena znalcem nebo odhadem dle interních předpisů společnosti. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou Kč a nižší není považován za dlouhodobý majetek. O takovém majetku se účtuje jako o zásobách a jeho vydání do používání je vykazováno ve výkazu zisku a ztráty jako Spotřeba materiálu a energie. Nehmotný majetek s cenou pořízení Kč a nižší je při pořízení vykazován v nákladech jako Služby. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti společnosti, pokud jsou určeny k obchodování s nimi, resp. k opakovanému prodeji jsou vykazovány v rozvaze jako Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti. Výsledky této činnosti určené pro vlastní potřebu společnosti nejsou z účetního hlediska klasifikovány jako dlouhodobý nehmotný majetek a jsou evidovány v podrozvahové evidenci v ocenění vlastních nákladů. O povolenkách na emise skleníkových plynů (dále také jen povolenky ) je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku, oceňovaném pořizovací cenou, případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. O spotřebě povolenek se účtuje minimálně k datu účetní závěrky v závislosti na emisích účetní jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která nesnižuje ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. Tato dotace se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, v jaké jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů. Prodej povolenek se vykazuje v Ostatních provozních výnosech. S L É V Á R N Y T Ř I N E C, A. S. V ý r o č n í z p r á v a

20 K datu účetní závěrky se povolenky oceňují podle kurzu na burze EUROPEAN ENERGY EXCHANGE. Snížení hodnoty ocenění bezúplatně nabytých povolenek k datu účetní závěrky se vykáže v rozvaze v řádcích Jiný dlouhodobý nehmotný majetek a Stát daňové závazky a dotace, v opačném případě přecenění emisních povolenek společnost neprovádí. U chybějícího počtu povolenek k datu účetní závěrky vytváří společnost rezervu, která se vykáže v Ostatních rezervách a Změně stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. V následujícím účetním období, kdy jsou chybějící povolenky nakoupeny nebo čerpány z bezúplatného přídělu následujícího období, se rezerva na nákup povolenek rozpustí. Účetní odpisy Doba odpisování dlouhodobého majetku je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti majetku s přihlédnutím k provozním podmínkám. Pokud společnost na základě inventury zjistí, že se předpokládaná životnost změnila, upraví dobu odepisování majetku. Převážná část budov a staveb je odpisována let. Kratší dobu odpisování mají dočasné stavby a stavby s kratší životností (osvětlení, oplocení, rozvody energií, potrubí apod.). Stavby s delší dobou odpisování než 60 let představují stavby s vysokou životností, jako jsou železniční a silniční mosty, dopravníkové tunely, výrobní a administrativní budovy. Převážná část strojů a zařízení je odpisována let. Kratší dobu odpisování mají zejména prostředky výpočetní techniky, řídicí systémy, přístroje apod. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Způsob tvorby opravných položek Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku je tvořena v případě, že účetní hodnota je vyšší než hodnota z užívání, která je stanovena jako současná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků, u nichž se očekává, že vzniknou z užívání dlouhodobého majetku, popř. z očekávaných výnosů ze zamýšleného prodeje. Snížení hodnoty Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech Zásoby Ocenění Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady bez správní režie a vzhledem k charakteru výroby vychází z odborného odhadu dokončenosti. Vzhledem k charakteru výrobního procesu společnost eviduje všechny odlitky vlastní výroby na účtu nedokončená výroba. Výdaje zásob ze skladu jsou oceňovány metodou váženého aritmetického průměru. Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, především na základě výsledků inventarizace a následné analýzy využitelnosti zásob Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. 20

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více