Komplex finančního, právního a bezpečnostního postupu likvidace. Profesionální likvidace společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplex finančního, právního a bezpečnostního postupu likvidace. Profesionální likvidace společností"

Transkript

1 Profesionální likvidace společností

2 Společnost Kubelka, Šmíd a Vacek, v.o.s., (KŠV) komerčně právní kancelář v Praze, je společností založenou v roce 1991 a věnuje se primárně citlivým tématům spojeným s podnikáním a to i v kontaktní rovině s orgány státní správy, a pečlivě se snaží najít řešení i v situacích, kdy stav a činnost společnosti může mít i negativní odpověď v rovině, která může vyvolat i zájem i dalších státních orgánů a institucí. Za každé situace je primární věcí ochrana zájmů klienta. Považujeme každou klientskou informaci za přísně důvěrnou. Společnost a její pracovníci se drží proto i standardů daných mezinárodními normami pro ochranu utajovaných informací. LIKVIDACE společnosti je velmi administrativně a právně náročný proces, který je v každém případě dobře svěřit profesionálům, čímž se zároveň vytvoří časový prostor pro jinou činnost.

3 KŠV se věnuje se činnostem, spjatým s nalézáním řešení jak pro jednotlivé fyzické osoby, tak zejména pro obchodní společnosti různého rozsahu, včetně realizace likvidací společností. Tým pracovníků KŠV využívá své dlouholeté zkušenosti z oborů práva a ekonomie, nabytých jak v soukromé sféře podnikání, tak ve státní správě. Prvořadým pravidlem je za každé situace ochrana zájmu klientů. Ochrana klienta a průběžné zabezpečené informování o vývoji situace považujeme za nepodkročitelný základ naší práce. Cílem je efektivně realizovat likvidaci společnosti tak, aby klient nejenže byl zbaven administrativní zátěže a s tím souvisejících obtíží, ale i nalézt v procesu likvidace pozitivní zjištění a finančně právní nástroje, které uzavírají proces likvidace s kladným závěrem. Hledáme pro klienta i specifická řešení v případech nutnosti pokračování například ve výrobních činnostech, spjatých s původní společností, nebo v obchodních vztazích. Naším motivem v činnosti je nalézt to, co doposud bylo při běžném pohledu skryto. Pohled s odstupem, zpoza hranic firmy velmi často odhaluje schůdné a rychlé možnosti, jak řešit vzniklou situaci.

4 Jiří Kubelka, MsC., MBA Absolvent střední hotelové a ekonomické školy, Magisterského studia finančního managementu fakulty Universite Lausanne, a studia zakončené titulem Master of Business Administration na Rochville Belford University Praxe více jak 18 let ve vedení podnikových financí, finančním poradenství, vytváření organizačních a ekonomických struktur a ochrany práv podnikatele. Mezinárodní daňové plánování v praxi po více jak 14 let. Za dobu své praxe měl tu čest pracovat či projektově pracovat ve významných společnostech na trhu ČR, Finska a Španělska Je precizním finančním prognostikem, vedoucím backoffice, dokáže odhadnout subjekt a rizika, a je ve společnosti zodpovědný za finanční zpracování případu, a posouzení rizik budoucího postupu. Díky své nejdelší praxi z partnerů společnosti, má také opravdu velké penzum zkušeností z praxe, od nekonfliktního průběhu až po soudem řešené případy. Motto: Šetřím Váš čas pro Vaše jiné obchodní příležitosti

5 Václav Šmíd, Mgr. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého, zakončené titulem Magistr v oblasti práva. Praxe více jak 15 let v bezpečnostních složkách České republiky Dříve vedoucí kanceláře prvního náměstka ředitele Národního bezpečnostního úřadu České republiky Bezpečnostní ředitel Ministerstva školství a vrchní ředitel kabinetu ministra školství s odpovědností za právní servis Ministra školství vlády České republiky Bezpečnostní ředitel Vojenského technického ústavu s odpovědností za právní servis v gesci bezpečnostního ředitele. Soudce přísedící jednoho z významných soudů České republiky Je výborným právníkem, s precizním přístupem ke tvorbě dokumentů, ochraně práv klientů a zainteresovaných osob a ve společnosti je zodpovědný za právní zpracování jednotlivých případů, je vedoucím právního oddělení společnosti. Motto: I složité právní otázky mají mnohdy překvapivě jednoduchá řešení

6 Robert Vacek, Dipl. Ing. Absolvent Národohospodářské fakulty vysoké školy ekonomické. Praxe 15 let v bezpečnostních složkách České republiky, včetně bezpečnosti informací V minulosti přímý podřízený ministra, náměstek místopředsedkyně vlády Jako zástupce státu byl člen dozorčí rady ČEZ Je výborným psychologem a dokáže odhadnout případná bezpečnostní rizika při transakci. Ve společnosti je zodpovědný za posouzení bezpečnostních, reputačních a finančních rizik o záměru klienta Ve společnosti má nejvíce zkušeností z oblasti trestně právního řešení ekonomických případů Motto: Osobní přístup při ochraně zájmů klienta je první v pořadí

7 V prostředí, kde dochází k průběžným legislativním změnám rámců činnosti, kdy je nutno obezřetně hledat hranice možností pro efektivní likvidaci společnosti a zároveň mít na zřeteli administrativní řád věci, tak předání likvidace Vašeho subjektu do naší správy Vám umožní věnovat se jiným činnostem, které považujete za podstatné a zároveň si udržujete přehled o všech aspektech likvidace.

8 Složitosti LIKVIDACE společnosti v současném právním prostředí uprostřed Evropy jsou zřejmé už jen z vykázaných povinností před a při vstupu do likvidace. Například: Daňová přiznání a účetní závěrky se sestavují následovně: Datum Přiznání/závěrka Lhůta Kdo sestavuje den předcházející dni vstupu do likvidace den vstupu do likvidace den předcházející dni vstupu do likvidace den předcházející dni vstupu do likvidace mimořádná účetní závěrka zahajovací likvidační účetní rozvaha a soupis jmění daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (kód B) za část zdaňovacího období od jeho začátku do dne předcházejícího vstupu do likvidace daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za část období uvedeme období od-do na formuláři bez odkladu, limitující daňovými přiznáními bez odkladu, lhůta nestanovena, limitováno možnými požadavky společníků nebo věřitelů o zaslání soupisu jmění do konce měsíce následujícího po vstupu do likvidace do konce měsíce následujícího po vstupu do likvidace statutární orgán společnosti; nesestaví-li bez odkladu, přechází povinnost na likvidátora likvidátor statutární orgán společnosti; nesestaví-li bez odkladu, přechází povinnost na likvidátora statutární orgán společnosti; nesestaví-li bez odkladu, přechází povinnost na likvidátora

9 den předcházející dni vstupu do likvidace den předcházející dni vstupu do likvidace vyúčtování daní z příjmů a daně srážkové za období od počátku do konce měsíce předcházejícího vstupu do likvidace (např. vstup do likvidace uvedeme měsíce leden až květen) přiznání k dani silniční (kód B) za část zdaňovacího období od jeho začátku do dne předcházejícího vstupu do likvidace do konce měsíce následujícího po vstupu do likvidace do konce měsíce následujícího po vstupu do likvidace Komplex finančního, právního a bezpečnostního postupu likvidace. statutární orgán společnosti; nesestaví-li bez odkladu, přechází povinnost na likvidátora statutární orgán společnosti; nesestaví-li bez odkladu, přechází povinnost na likvidátora

10 Základní povinnosti v rámci procesu likvidace (dobrovolná likvidace): valná hromada přijme rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace a zpravidla současně rovněž jmenuje osobu likvidátora forma notářského zápisu; ideální den vstupu do likvidace je vždy první den hospodářského roku (zpravidla 1. ledna) statutární orgán zajistí vyhotovení účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace (zpravidla 31. prosince, tedy zpravidla je možné využít řádnou účetní závěrku); jedná se o nutnost, neboť jinak nebude možné určit likvidační zůstatek ani případnou insolvenci společnosti likvidátor za společnost podává přiznání k dani z příjmů právnických osob na podkladě vyhotovené účetní závěrky likvidátor sestaví ke dni vstupu do likvidace (zpravidla 1. ledna) zahajovací rozvahu likvidátor zajistí zápis vstupu společnosti do likvidace a osoby likvidátora do obchodního rejstříku společnost musí od vstupu do likvidace užívat firmu včetně dodatku o likvidaci (např. ALFA s.r.o. v likvidaci) likvidátor provede inventarizaci majetku a vyhotoví soupis majetku společnosti, statutární orgán potvrdí úplnost a správnost a předá majetek likvidátorovi k likvidaci likvidátor provede ocenění majetku na cenu obvyklou (tržní) a zajistí prodej likvidátor průběžně vyhodnocuje solventnost likvidované společnosti, aby měl vždy dostatek zdrojů na nutné výdaje, jinak je povinen podat insolvenční návrh; likvidátor plní běžné povinnosti, podává dańpvá přiznání a platí odvody jako při norálním chodu společnosti likvidátor zajistí oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace v Obchodním věstníku a zajistí potvrzení o zveřejnění obou oznámení likvidátor oznámí známým věřitelům a dotčeným orgánům zrušení společnosti s likvidací

11 likvidátor zpeněží majetek likvidátor shromažďuje případné přihlášky věřitelů a na vyžádání podává zprávy věřitelům o majetkových poměrech společnosti likvidátor v případě dostatku zdrojů hradí výdaje a uspokojuje pohledávky věřitelů, prioritně mzdové nároky a dále dle pořadí přihlášek likvidátor zpracuje zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a poskytne ji statutárnímu orgánu statutární orgán zajistí svolání valné hromady ke schválení zprávy a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku valná hromada projedná a schválí návrh na rozdělení likvidačního zůstatku likvidátor zajistí vypracování účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, což je důsledkem ukončení likvidace likvidátor zajistí podání přiznání k dani z příjmů právnických osob v návaznosti na účetní závěrku likvidátor požádá o souhlas s ukončením činnosti správce daně a žádost doloží zprávou o průběhu likvidace likvidátor zajistí rozdělení likvidačního zůstatku v souladu se schváleným návrhem likvidátor s oblastním archivem projedná uschování archiválií a vyžádá potvrzení o projednání likvidátor vystaví písemné prohlášení o neexistenci soudních nebo jiných právních sporů a o uspokojení veškerých závazků společnosti likvidátor podá do 30 dnů od rozdělení likvidačního zůstatku návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku Při osobní konzultaci nad projektem likvidace společnosti s klientem probíráme všechny odstíny možností, ke kterým může v průběhu likvidace dojít a stanovujeme rozsah a četnost průběžných informací.

12 Budeme rádi, když v případě zájmu o likvidaci Vaší společnosti, nebo pro konzultaci nad dalšími možnostmi nás kontaktujete jak telefonicky, tak prostřednictvím elektronické pošty. Hvězdova 1716/2b Praha 4 Tel: Fax: Eml: Web:

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI (POZNATKY Z PRAXE) Ing. Zdeněk Jelínek Úvodem Tento materiál byl původně zamýšlen jako skripta, avšak skripta nejsou o praxi, pouze

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností Likvidace obchodních společností 1. Úvod... 2 2. Právní úprava likvidace od 1. 1. 2014... 2 3. Příprava k likvidaci... 2 4. Likvidátor... 3 5. Podání návrhu na provedení zápisu změn v obchodním rejstříku...

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra: Účetnictví a financí Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Diplomová

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

Právo ve zdravotnictví 1/2012

Právo ve zdravotnictví 1/2012 Právo ve zdravotnictví 1/2012 Téma: Transformace soukromé ordinace na společnost s ručením omezeným OBSAH: Základní informace Nejčastější důvody pro převod ordinace na společnost Co obnáší příprava společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více