Likvidace obchodní společnosti a družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Likvidace obchodní společnosti a družstva"

Transkript

1 9100 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI DÍL 3 Likvidace obchodní společnosti a družstva 9100 Likvidace obchodní společnosti nebo družstva je závěrečnou vlastnickou transakcí. Likvidace představuje ukončení existence společnosti a ukončení podnikání společníků ve společnosti. Likvidace společnosti je spojena s ukončením podnikání a se zánikem podniku zlikvidované společnosti nebo družstva. Likvidace se nemůže odehrát jednorázově, ale jako všechny vlastnické transakce je likvidace proces, který může trvat různě dlouhou dobu v závislosti na velikosti podniku, charakteru jeho činnosti a struktuře jeho aktiv i závazků. Likvidace začíná rozhodnutím o zrušení obchodní společnosti nebo družstva likvidací, pokračuje postupným ukončováním činnosti, efektivním použitím aktiv tak, aby mohly být včas uhrazeny všechny závazky podniku a končí rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky zanikající společnosti. Následuje výmaz zlikvidované obchodní společnosti nebo družstva z obchodního rejstříku a tím i právní zánik subjektu obchodní společnosti nebo družstva. Likvidace obchodní společnosti může být ukončena nebo spíše přerušena prohlášením insolvenčního řízení podle zákona o úpadku. Insolvenční řízení může dojít buď k uvalení konkursu na majetek společnosti v likvidaci nebo k reorganizaci pod dozorem soudu. K povolení reorganizace musí být schválen plán reorganizace. Reorganizace zabezpečuje většinou převzetí společnosti v úpadku jiným subjektem, např. koupí podniku nebo přeměnou ve formě fúze. K uvalení konkursu dochází tehdy, dostane-li se likvidovaná společnost do předlužení, tj. má-li méně majetku než je hodnota závazků a není-li reálná naděje, že by se našel subjekt, který by byl schopen realizovat reorganizaci úpadce, nebo úpadce nesplňuje podmínky pro povolení reorganizace [viz INZ]. Do likvidace se může společnost vrátit i po insolvenčního řízení, většinou ve formě ukončení konkursu, a to jak po výkonu rozvrhového usnesení, tak při zrušení konkursu pro nedostatek majetku. Likvidace obchodní společnosti může být ukončena nebo spíše přerušena prohlášením insolvenčního řízení podle zákona o úpadku. Insolvenční řízení může dojít buď k uvalení konkursu na majetek společnosti v likvidaci nebo k reorganizaci pod dozorem soudu. K povolení reorganizace musí být schválen plán reorganizace. Likvidace obchodní společnosti nebo družstva jsou vlastnickou transakcí mimo rámec běžného hospodaření zúčastněných společností, v tomto případě jde o ukončování běžného hospodaření a o závěrečné vypořádání společníků ze zůstatku majetkové podstaty podniku, tj. z tzv. likvidačního zůstatku. Celý proces podléhá ustanovením OBZ. 68 OBZ Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Zániku obchodní společnosti s likvidací předchází zrušení obchodní společnosti. 610

2 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA Společnost se zruší rozhodnutím orgánu společnosti, např. valné hromady ke dni stanoveném v tomto rozhodnutí, popř. rozhodnutím soudu. Soud může podle na návrh státního orgánu nebo osoby, která prokáže právní zájem, zrušit společnost likvidací, jestliže: v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo funkční období, pokud společnost po více jak dva roky neprovozuje žádnou činnost, společnost ztratí oprávnění k určité podnikatelské činnosti, jestliže společnost nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, společnost nevytváří zákonný rezervní fond, společnost nesplní rozhodnutí úřadu pro hospodářskou soutěž, např. prodat podnik či část podniku nebo neuskutečnit fúzi apod., společnost by vykonávala činnost, aniž by k tomu měla příslušnou odborně odpovědnou osobu, např. podle živnostenského zákona Společnost vstupuje do likvidace ke dni, ke kterému byla zrušena s likvidací. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po dobu likvidace společnost používá u jména firmy dovětek v likvidaci. Se vstupem do likvidace je jmenován likvidátor, a to většinou statutárním orgánem společnosti nebo soudem, podle toho, kdo rozhoduje o zrušení společnosti s likvidací, zda orgán společnosti nebo soud. Likvidátor přebírá funkce statutárního orgánu ve vztahu k hospodaření společnosti v likvidaci a ve vztahu ke třetím osobám, státním orgánům apod. Nemůže ale převzít práva a povinnosti statutárního orgánu ve vztahu ke společníkům. Likvidátorem může být jen fyzická osoba. Likvidátor odpovídá za svou činnost stejným způsobem jako statutární orgán. Vztah mezi společností a likvidátorem je upraven mandátní smlouvou. Pokud by na tuto funkci byla uzavřena pracovní smlouva, byla by neplatná. Likvidátorovi náleží za jeho činnost odměna, která je smluvně dohodnuta s orgánem společnosti, který likvidátora jmenoval. Osoba likvidátora se zapisuje do obchodního rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti kroky směrující k likvidaci společnosti. Dokončuje rozpracované zakázky, inkasuje pohledávky, uhrazuje závazky, utlumuje činnost podniku společnosti. Může uzavírat jen takové nové smlouvy, které souvisejí s ukončování činnosti zrušené společnosti. Pokud je to možné, může prodat podnik nebo samostatnou část podniku likvidované společnosti, nebo rozprodává zbývající majetek, pokud společníci nepožadují, aby některý majetek zůstal v nepeněžité podobě pro vypořádání likvidačního zůstatku. Likvidátor zastupuje společnost při jednáních s věřiteli a dlužníky, zaměstnanci, státními orgány. Jedná rovněž ve věcech zápisů v obchodním rejstříku. Jestliže by likvidátor v průběhu likvidace zjistil předlužení společnosti, musí podat návrh na prohlášení konkursu na majetek likvidované společnosti. Likvidátor má povinnost: oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům a zveřejnit rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací v obchodním věstníku, a to nejméně dvakrát s dvoutýdenním odstupem. Musí vyzvat věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší tří měsíců. sestavit ke dni vstupu do likvidace tzv. zahajovací likvidační rozvahu. Ta musí navazovat na mimořádnou účetní závěrku sestavovanou statutárním orgánem ke dni, který předchází vstup společnosti do likvidace. Nesestaví-li OBZ 71 odst. 1 OBZ 71 odst. 2 OBZ až 75 OBZ

3 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI 17, 19 ZU statutární orgán tuto mimořádnou účetní závěrku bez zbytečného odkladu po vstupu společnosti do likvidace, přechází tato povinnost na likvidátora. Likvidátor je povinen zaslat každému společníkovi soupis jmění, tj. majetku a závazků ke dni vstupu do likvidace, pokud o to tento společník požádá. po provedení všech úkonů nutných pro likvidaci, tj. např. při likvidaci tzv. s dostatkem majetku, tj. v okamžiku, kdy jsou uhrazeny všechny závazky společnosti a zabývá jen zůstatek majetkové podstaty, tzv. likvidační zůstatek, sestavit zprávu o průběhu likvidace včetně mimořádné účetní závěrky a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky. Společníkům nesmí být poskytnuto žádné plní z titulu jejich práva na podíl na likvidačním zůstatku, dokud nejsou uspokojeny nároky pohledávky všech známých věřitelů. Tzn., že společníci nesmí dostat např. zálohu na podíl na likvidačním zůstatku. Jestliže společnost v likvidaci nemá dostatek majetku na úhradu závazků (např. při zamítnutí insolvenčního řízení pro nedostatek majetku), může likvidátor zbývající majetek prodat a z výtěžku uhradit náklady na likvidaci, mzdové národky zaměstnanců, a potom pohledávky věřitelů v pořadí jejich splatnosti, nebo je uhradí jen poměrně. Pokud majetek nelze zpeněžit, může ho nabídnout věřitelům k úhradě závazků. Majetek, který nelze zpeněžit, který věřitelé nechtějí přijmout jako nepeněžitou úhradu svých pohledávek, přechází na stát, a to dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Před návratem společnosti z insolvenčního řízení zpět do likvidace, tj. správně z pravomoci insolvenčního správce do pravomoci likvidátora, musí nechat insolvenční správce vyhotovit mezitímní účetní závěrku. 17, 19 ZU 9150 odst. 5 CUS O způsobu naložení s majetkem při těchto likvidacích tzv. s nedostatkem majetku, sestaví likvidátor zprávu, kterou předloží společníkům nebo určenému orgánu společnosti. K tomuto dni také sestaví mimořádnou účetní závěrku. Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo při nedostatku majetku kroky podle 75 odst. 5 OBZ. Rozdělení likvidačního zůstatku likvidátor doloží doklady, stejně jako případný výtěžek při nedostatku majetku nebo jeho použití na nepeněžitou úhradu či předání státu. Na období od mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni podání zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku či použití zbytku majetku se znovu otvírají účetní knihy. Poslední etapa ukončení likvidace se zobrazí v účetnictví běžnými účetními zápisy. Likvidátor je povinen do 30 dnů od skončení likvidace podat na soud návrh na výmaz z obchodního rejstříku. K tomu dokládá souhlas finančního úřadu, jemuž předkládá vypořádání daní a poslední mimořádnou účetní závěrku a doklady o vypořádání likvidačního zůstatku. Uvedené doklady také přikládá k žádosti o výmaz společnosti z obchodního rejstříku a současně výmaz osoby likvidátora z obchodního rejstříku. V souvislosti s likvidací jsou tedy sestavovány většinou mimořádné účetní závěrky a při trvání likvidace třeba i několik let, ještě v řádných rozvahových dnech řádné účetní závěrky společnosti v likvidaci. Můžeme shrnout: 1. mimořádná účetní závěrka ke dni, který předchází dni vstupu společnosti do likvidace, 2. zahajovací, likvidační rozvaha ke dni vstupu do likvidace, 3. řádné účetní závěrky v průběhu likvidace, trvá-li likvidace více účetních období, 612

4 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA mimořádná účetní závěrka k tzv. dni skončení likvidace, tj. ke dni sestavení zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, nebo podání zprávy a doložení použití výtěžku z prodeje zbylého majetku nebo o použití zbylého majetku na nepeněžní úhradu závazků nebo o majetku, který přejde na stát, 5. po rozdělení likvidačního zůstatku by ke dni podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku by měla být sestavena konečná účetní závěrka. Tuto závěrku však české předpisy nepožadují, pokud by tato závěrka měla mít jen nulové hodnoty, 6. mezitímní účetní závěrka v případě zrušení likvidace společnosti [ 68 odst. 9 OBZ]. Proces likvidace lze rozdělit do tří základních částí: 1. Rozhodnutí o vstupu do likvidace a uskutečnění vstupu do likvidace. Toto rozhodnutí může být dobrovolné, tj. je svobodným rozhodnutím valné hromady či jiného nejvyššího orgánu společnosti nebo družstva [ 68 odst. 3 písm. c/ OBZ], nebo může být výsledkem rozhodnutí soudu [ 68 odst. 3 písm. f/, g/, 68 odst. 6 písm. a/ až f/ OBZ] OBZ PŘÍKLAD Vstup obchodní společnosti do likvidace na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti Nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada společnosti rozhodla o zrušení obchodní společnosti META s. r. o. na návrh představenstva společnosti. Důvodem pro uvedené rozhodnutí jsou opakované ztráty ve výsledku hospodaření, významná změna technologie v oboru podnikání společnosti, nedostatek fi nančních zdrojů pro nutný investiční rozvoj společnosti, pokročilý věk společníků a osobní zášť ke konkurenci a tím nezájem o prodej společnosti META s. r. o. nebo o prodej podniku společnosti META s. r. o. Uskutečnily se následující kroky: Datum Obsah operace úkonu X Valná hromada společnosti META s. r. o., která zahrnuje dva společníky s jejich 50 % obchodními podíly, rozhodla o vstupu společnosti do likvidace ke dni X. Rozhodnutí je doloženo notářským zápisem z valné hromady X Valná hromada jmenovala likvidátora pana Vávru X Jednatelem společnosti byla s panem Vávrou uzavřena mandátní smlouva na výkon funkce likvidátora s účinností od X X Jednatel společnosti podal návrh na zápis zrušení obchodní společnosti META s. r. o. likvidací do obchodního rejstříku a dále návrh na zápis p. Vávry jako likvidátora společnosti s účinností od X X Proběhla inventarizace veškerého majetku a závazků společnosti META s. r. o. za přítomnosti člena inventarizační komise, kterého jmenoval likvidátor. Výsledkem jsou inventarizací ověřené stavy jednotlivých položek majetku a závazků ke konci dne X a současně k začátku dne X X Statutárním orgánem určení pracovníci společnosti sestavili mimořádnou účetní závěrku za období od X do X. Tuto mimořádnou účetní závěrku podepsal jako odpovědná osoba jednatel společnosti META s. r. o. Mimořádná účetní závěrka ke dni, který předchází den vstupu do likvidace je uvedena níže. 613

5 9180 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI Datum Obsah operace úkonu X Likvidátor podle soupisu jednotlivých položek majetku a závazků dle předávací inventury a inventarizace nechal sestavit k datu X zahajovací rozvahu společnosti META s. r. o., v likvidaci. Tuto zahajovací (likvidační) rozvahu podepsal jako odpovědná osoba likvidátor. Zahajovací rozvaha ke dni vstupu společnosti do likvidace splňuje požadavek bilanční kontinuity s mimořádnou účetní závěrkou sestavenou ke dni X. Rozvaha mimořádné účetní závěrky ke dni X jednotlivými položkami aktiv a pasiv odpovídá zahajovací likvidace rozvaze. Likvidátor předal všem společníkům společnosti přehled majetku a závazků společnosti ke dni vstupu do likvidace. Tento přehled může mít podobu zahajovací likvidační rozvahy s potřebným komentářem. Zahajovací likvidační rozvaha je rovněž uvedena níže X Otevřeny účetní knihy společnosti META s. r. o. v likvidací k datu X. Po otevření účetních knih jsou podle účetních dokladů účtovány všechny transakce, které se od X uskuteční v běžném i mimořádném směru hospodaření společnosti až do dne X, který je po společnost META s. r. o. v likvidaci posledním dnem základního účetního období X Likvidátor oznámí všem známým věřitelům, že společnost k X vstoupila do likvidace. Rozvaha společnosti META s. r. o. k X Dlouhodobá nehmotná aktiv Základní kapitál Dlouhodobá hmotná aktiva Rezervní fond Finanční investice Nerozdělený zisk 0 Zásoby Neuhrazená ztráta m. l Pohledávky VH běžného období Peníze Krátkodobé závazky Ostatní pohledávky (NPO) Aktiva celkem Pasiva celkem Poznámka: Částky uvedené v rozvaze i ve výsledovce jsou pro zjednodušení v celých číslech, ale nejsou vyjádřeny v tisících. Toto vyjadřování číselných hodnot je v příkladech záměrné, protože rozdělování likvidačního zůstatku se neuskutečňuje jen v tisících. Ofi ciální výkazy účetní závěrky budou při likvidaci jen v tisících. Dlouhodobá aktiva jsou pro jednoduchost vyjádřena jen v zůstatkové hodnotě. Výsledovka společnosti META s. r. o. k X Položka nákladů Kč Položka výnosů Kč Prodané výrobky ve VN Tržby za prodané výkony Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy DHM Zrušení rezervy Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy Provozní zisk 0 Ztráta z provozu Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Mimořádný zisk 0 Mimořádná ztráta Daň z příjmů 0 Celkový zisk 0 Celková ztráta Náklady celkem Výnosy celkem + ztráty

6 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA 9185 Poznámky k rozvaze v mimořádné účetní závěrce ke dni, který předchází den vstupu do likvidace: a) Byly ponechány náklady příštích období, neboť jsou vyvolány předplacenými službami, které se vztahují k rozpracovaným zakázkám a budou proto v dokončovaných zakázkách využity. Nejsou proto v mimořádné účetní závěrce rušeny. Z důvodů nesouladu mezi terminologií obchodního práva a účetnictví, bývají NPO náklady příštích období vykazovány jako ostatní pohledávky. b) Rezervy, které až do mimořádné účetní závěrky byly vykazovány, byly v souvislosti se vstupem společnosti do likvidace zrušeny, neboť to byly rezervy na opravy dlouhodobého majetku. Opravy nebudou realizovány. c) Společnost má přepočtený stav zaměstnanců 90. Dosažený obrat (tržby za prodávané výkony) dosáhly částky 200 mil. Společnost v mimořádné účetní závěrce přesáhla (podobně jako v minulosti) parametry, z nichž vyplývá povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Poznámky k výsledovce: a) Rezervy jsou zrušeny snížením nákladů, na jejichž vrub byly v minulosti tvořeny. b) Byla použita horizontální forma výsledovky. c) Účetní ztráta i ztráta daňová jsou v tomto případě pro zjednodušení shodné. U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ukončení výsledek hospodaření upravený podle 23 až 33 ZDP. K datu sestavení mimořádné účetní závěrky ke dni, který přechází den vstupu do likvidace se uskutečňuje rovněž přiznání k dani z příjmů právnických osob. V průběhu likvidace je zpracováváno standardní daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob k poslednímu dni zdaňovacího období. 20 odst. 2 ZDP Mimořádná účetní závěrka ke dni, který předchází den vstupu společnosti do likvidace byla sestavena podle mimořádné inventarizace provedené ke dni X. Podle této inventarizace je vyhotoven soupis jmění společnosti META s. r. o., a na jeho základě byla likvidátorem sestavena zahajovací likvidační rozvaha k X. Tato likvidační rozvaha vypadala následovně: Rozvaha společnosti META s. r. o. v likvidaci k X Dlouhodobá nehmotná aktiv Základní kapitál Dlouhodobá hmotná aktiva Rezervní fond Finanční investice Nerozdělený zisk 0 Zásoby Neuhrazená ztráta m. l Pohledávky VH běžného období Peníze Krátkodobé závazky Ostatní pohledávky (NPO) Aktiva celkem Pasiva celkem Likvidační zahajovací rozvaha obsahuje stejné položky a stejné hodnoty jako rozvaha z mimořádné účetní závěrky před vstupem do likvidace. Je zachována bilanční kontinuita. 2. Proces likvidace 9185 Na základě zahajovací likvidační rozvahy účetní jednotka otevře účetní knihy a bude účtovat o všech transakcích, k nímž dochází v průběhu likvidace. Bude- 615

7 9190 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI -li proces likvidace pokračovat více účetních období, bude likvidátor odpovědný za sestavení řádných účetních závěrek společnosti v likvidaci Ukončení likvidace rozdělením likvidačního zůstatku PŘÍKLAD Ukončení likvidace rozdělením kladného likvidačního zůstatku Společnost AXA s. r. o. má dva společníky, kteří nabyli každý svůj 50 % podíl peněžitým vkladem 5 mil. Kč. Společnost vstoupila podle platných předpisů do likvidace, likvidace proběhla a dospěla k situaci, kdy již existuje pouze majetek krytý vlastními zdroji. Stavy v rozvaze před návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku Mimořádná účetní závěrka AXA s. r. o. ke dni návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku Peníze Základní kapitál Rezervní fond Nerozdělený zisk HV ztráta Aktiva celkem Pasiva celkem V tomto okamžiku by se vlastní zdroje mění na závazky ke společníkům z titulu práva na podíl na likvidačním zůstatku. Změny v rozvaze společnosti AXA s. r. o. ke dni návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku Peníze Základní kapitál Rezervní fond Nerozdělený zisk HV ztráta Závazky ke společníkům Aktiva celkem Pasiva celkem Dále následuje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku včetně srážkové daně. Z uvedeného likvidačního zůstatku ve výši 40 mil., by byla odečtena nabývací cena, tj. 10 mil. a zůstatek, tj. 30 mil. představuje ve společnosti kumulované zisky, které musí být zdaněny, podobně jako by byly daněny např. dividendy, pokud by bývaly byly zisky v minulosti rozděleny. V současné době je to srážková daň podle 36 ve výši 15 %. Společnost by musela jako plátce této daně společníkům srazit 4,5 mil. Kč, tj. každému 2,25 mil. Kč a zbytek pak v rámci tzv. rozdělení likvidačního zůstatku společníkovi vyplatit. Hrubý závazek vůči každému společníkovi ve výši 15 mil. by byl snížen o 2,25 mil. daně a 12,75 mil. a hodnota původního vkladu 5 mil. by bylo vyplaceno každému ze společníků jako podíl na likvidačním zůstatku. V úhrnu za oba společníky 35,5 mil. Kč. Daňové vypořádání podílu na likvidačním zůstatku by podle platných účtovních norem bylo zúčtováno následovně: MD/D 1. Srážková daň / Výplata podílu nabývací cena / Výplata podílu podíl na zisku /

8 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA 9190 Pokud by nenastaly žádné další transakce, konečná účetní závěrka by měla nulový obsah: Rozvaha ke dni zániku společnosti AXA s. r. o., tj. fakticky ke dni podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku: Peníze 0 Základní kapitál 0 Rezervní fond 0 Nerozdělený zisk 0 HV ztráta 0 Závazky z rozdělení likvidačního zůstatku 0 Aktiva celkem 0 Pasiva celkem 0 V uvedeném příkladu byl likvidační zůstatek vyšší než základní kapitál zrušené společnosti ke dni návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Časté jsou případy, při nichž vlastní kapitál likvidací zrušené společnosti nedosahuje výše základního kapitálu společnosti. Jsou výsledkem špatného hospodaření dotčené společnosti v minulosti, které vedlo k prohospodaření i části majetku, který byl původně do základního kapitálu vložen. V těchto případech sice na konci likvidace zbude určitý majetek, který bude při rozdělování likvidačního zůstatku rozdělen společníkům, ale nedosahuje hodnoty, kterou původně společníci do společnosti vložili. Podíl na likvidačním zůstatku v tomto případě bude nižší než daňová nabývací cena obchodního podílu vypořádávaného společníka. Podíl na likvidačním zůstatku nebude obsahovat žádné kumulované zisky, ale kumulované ztráty. Nebude proto daněn jako v předešlém příkladu, neboť není co danit. PŘÍKLAD Příklad likvidace společnosti AXA s. r. o. je modifi kován na situaci, kdy základní kapitál je vyšší než vlastní kapitál ke dni návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Mimořádná účetní závěrka AXA s. r. o. ke dni návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku Peníze Základní kapitál Rezervní fond Nerozdělený zisk HV ztráta Aktiva celkem Pasiva celkem Z uvedeného likvidačního zůstatku ve výši 5 mil., by byla odečtena nabývací cena, tj. 10 mil. a zůstatek, tj. -5 mil. představuje ve společnosti ztrátu, která snižuje výši závazku z podílu na likvidačním zůstatku na pouhých 5 mil. Tento hrubý závazek z likvidačního zůstatku je současně závazkem čistým, neboť nevzniká daňový základ pro srážkovou daň. Společníkům se v rámci podílu na likvidačním zůstatku vrací jen polovina jejich původních vkladů. Vypořádání podílu na likvidačním zůstatku by podle platných účetních norem bylo zúčtováno následovně: MD/D 1. Uznání nároku na podíl na základním kapitálu / Uznání nároku na podíl na zákonném rezervním fondu /

9 9192 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI 3. Uznání nároku na podíl na zisku minulých let / Uznání nároku na podíl na ztrátě / Výplata podílů na likvidačním zůstatku / odst. 5,6 OBZ 75 odst. 5 OBZ 75 odst. 6 OBZ Společnost nemusí končit likvidaci jen rozdělováním likvidačního zůstatku, a to v případech, kdy likvidovaná společnost nemá dostatek majetku. Tato situace bývá označována jako likvidace při nedostatku majetku. Má-li tedy likvidovaná společnost pouze majetek, který nepostačuje k úhradě všech závazků, zpeněží likvidátor majetek společnosti a z výtěžku prodeje uhradí nejprve náklady likvidace, dále uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti. Není-li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné výši, uhradí se poměrně. Nepodaří-li se likvidátorovi v přiměřené době majetek zpeněžit, nabídne jej věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí jejich pohledávek. Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu, přechází tento majetek dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku na stát. O takovémto způsobu naložení s majetkem sestaví likvidátor zprávu, ve které uvede zejména, jakého výtěžku z prodeje majetku bylo dosaženo, jaký majetek nebyl zpeněžen a zda byl převzat věřiteli k úhradě dluhu či nikoliv, jací věřitelé a v jaké výši byli uspokojeni a kteří věřitelé uspokojeni nebyli, popřípadě jaký majetek přejde na stát výmazem společnosti z obchodního rejstříku (zpráva o naložení s majetkem). Zprávu o naložení s majetkem předloží společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení. Neschválení zprávy nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Ke dni zpracování zprávy o naložení s majetkem sestaví likvidátor účetní závěrku. PŘÍKLAD Společnost MORO s. r. o. v likvidaci se ocitla v předlužení. Likvidátor požádal soud o uvalení konkursu na majetek společnosti v souladu s 74 odst. 3 OBZ, neboť k X se společnost dostala do předlužení, které bylo řádné účetní závěrce zobrazeno takto: Rozvaha společnosti MORO s. r. o. v likvidaci k X Dlouhodobá nehmotná aktiva Základní kapitál Dlouhodobá hmotná aktiva 0 Rezervní fond Finanční investice 0 Nerozdělený zisk 0 Zásoby Neuhrazená ztráta m. l Pohledávky 0 VH běžného období Peníze 0 Krátkodobé závazky Aktiva celkem Pasiva celkem V majetku společnosti zůstaly staré počítačové programy, které již nejsou dále využitelné a budou i obtížně prodejné. Dále zůstaly v majetku zásoby náhradních dílů, jejichž prodej je rovněž obtížný, neboť hledání vhodného kupce je nákladnější. Celý proces likvidace se tak dostal na mrtvý bod a současně dosud neuhrazené závazky jsou významně vyšší než možné efekty z případného prodeje výše uvedených zbytků majetku. Likvidátor podal ke dni X návrh na uvalení konkursu na majetek společnosti MORO s. r. o. v likvidaci. Konkursní soud zvážil všechny podklady a rozhodl ke dni X+1, že konkurs na majetek společnosti MORO s. r. o. v likvidaci nebude prohlášen, neboť majetek nepostačuje ani na úhradu nákladů soudu. 618

10 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA 9192 V průběhu února 200X+1 se likvidátor pokusil prodat zbývající majetek. Podařilo se mu najít zájemce o zásoby náhradních dílů, které prodal dne X+1 za dosažitelnou prodejní cenu korun. Z této transakce vznikla společnosti ztráta ve výši 80 tis. Částka 20 tisíc byla použita na úhradu nákladů likvidátora v měsíci lednu a únoru 200X+1. Starý software se likvidátorovi nepodařilo prodat. Žádný z věřitelů nemá o tento majetek zájem. Proto likvidátor odepsal starý software jako majetek znehodnocený a předal zbývající majetek státnímu orgánu a ukončil likvidaci. Postup účtování v únoru 200X+1, tj. po rozhodnutí konkursního soudu, že konkurs nebude prohlášen pro nedostatek majetku. MD/D 1. Faktura za prodané náhradní díly / Předání náhradních dílů odběrateli / Úhrada za prodané náhradní díly / Prokázané a vyúčtované náklady likvidátora / Úhrada nákladů likvidátorovi / Odpis nepoužitelného majetku starý software zůstatková hodnota / Vyřazení software v původní pořizovací ceně ( ) / Evidence nepotřebného majetku určeného pro předání státu v podrozvaze /SU Pozn.: SU spojovací účet, který zde funguje pouze formálně, protože zápisy na podrozvahových účtech, jsou pouze jednostranné. Jde v podstatě jen o poznámku. V tomto okamžiku by likvidátor předložil společníkům zprávu o průběhu likvidace a o naložení s majetkem, který nestačil ani na konkursní řízení. Měl by rovněž sestavit mimořádnou účetní závěrku. V našem příkladu tak likvidátor učinil k X+1. Rozvaha by měla následující podobu: Rozvaha společnosti MORO s. r. o. v likvidaci k X+1 Dlouhodobá nehmotná aktiva 0 Základní kapitál Dlouhodobá hmotná aktiva 0 Rezervní fond Finanční investice 0 Nerozdělený zisk 0 Zásoby 0 Neuhrazená ztráta m. l Pohledávky 0 VH běžného období Peníze 0 Krátkodobé závazky Aktiva celkem 0 Pasiva celkem 0 Výsledovka společnosti MORO s. r. o. v likvidaci k X+1 Položka nákladů Kč Položka výnosů Kč Prodané náhradní díly v PC Tržby z prodeje náhradních dílů Náklady likvidátora Odpisy software v zůst. hodnotě HV ztráta Náklady celkem Výnosy včetně ztráty celkem Ke dni X+1 podal likvidátor návrh na výmaz z obchodního rejstříku, k němuž přiložil následující konečnou závěrku. Této závěrce by předcházelo zúčtování 619

11 9192 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI neuhrazených závazků. Podle platných obecných předpisů závazky, které jsou promlčené nebo zaniknou jinak než zaplacením představují výnos. Tento výnos by měl vcházet nejen do účetního hospodářského výsledku, ale též daňového základu. Předpokládáme, že již nenastaly další náklady, resp. likvidátor je zahrnul do předešlého vyúčtování v dohodnuté paušální částce. O uvedené skutečnosti byl likvidátor v průběhu března účtoval takto: 1. Účetní zánik závazků, které nebudou uhrazeny MD 321/D 688 Rozvaha společnosti MORO s. r. o. v likvidaci k X+1 Dlouhodobá nehmotná aktiva 0 Základní kapitál Dlouhodobá hmotná aktiva 0 Rezervní fond Finanční investice 0 Nerozdělený zisk 0 Zásoby 0 Neuhrazená ztráta m. l Pohledávky 0 VH běžného období Peníze 0 Krátkodobé závazky 0 Aktiva celkem 0 Pasiva celkem 0 Předpokládáme, že v této situaci měla společnost MORO s. r. o. v likvidaci z minulých let uznanou daňovou ztrátu např. 6 mil., která dosud nebyla uplatněna na snížení základu daně. Ta převyšuje daňovou povinnost Kč, která by vyplynula z vykázaného zisku běžného období ke dni ukončování existence společnosti. Proto zanikající společnost nebude mít již žádný daňový závazek. Rozvahy ke dni předání zprávy likvidátor o použití majetku, tj. v příkladu ke dni X a ke dni ukončování likvidace, tj. v příkladu ke dni X by mohly být sestaveny i tak, že místo záporného vlastního kapitálu by vykazovaly záporný závazek vůči společníkům. Možná, že by tento způsob vykazování měl pro společníky společnosti zlikvidované pro nedostatek majetku větší informační význam. Společníkům by důrazněji sděloval, že neuplatňovali dostatečně kontrolu hospodaření společnosti a připustili její špatné hospodaření. Uvedený způsob vykazování by byl současně analogický způsobu vykazování nároku na podíl na likvidační zůstatek v případě likvidací s dostatkem majetku. Uvedený způsob vykazování není v českých předpisech stanoven a představuje jen určitou logickou věcnou variantu. Viz následující tabulky rozvah: Rozvaha společnosti MORO s. r. o. v likvidaci k X Dlouhodobá nehmotná aktiva 0 Základní kapitál 0 Dlouhodobá hmotná aktiva 0 Rezervní fond 0 Finanční investice 0 Nerozdělený zisk 0 Zásoby 0 Neuhrazená ztráta m. l Pohledávky 0 VH běžného období Peníze 0 Krátkodobé závazky Aktiva celkem 0 Pasiva celkem 0 Rozvaha společnosti MORO s. r. o. v likvidaci k X Dlouhodobá nehmotná aktiva 0 Základní kapitál 0 Dlouhodobá hmotná aktiva 0 Rezervní fond 0 Finanční investice 0 Nerozdělený zisk 0 620

12 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA 9192 Zásoby 0 Neuhrazená ztráta m. l. 0 Pohledávky 0 VH běžného období Peníze 0 Krátkodobé závazky Aktiva celkem 0 Pasiva celkem 0 PŘÍKLAD Valná hromada společnosti VAT, s. r. o. rozhodla o ukončení existence společnosti likvidací. Společníci tak rozhodli podle vývoje fi nanční situace v důsledku fi nanční krize. Společnost vstoupila do likvidace k X. Likvidátorem byl určen jeden z pěti společníků, pan Novák. Společnost má 5 společníků s 20% obchodními podíly. Ke dni, který předchází den vstupu do likvidace, tj. k X-1 nechal jednatel pan Starý sestavit řádnou účetní závěrku, ale s mimořádným cílem ukončení činnosti společnosti likvidací. Účetní závěrka obsahovala tyto informace: Účetní závěrka k X-1, ke dni, který předchází vstup do likvidace Stálá aktiva Vlastní kapitál DNM Základní kapitál Oprávky k DNM x-Ostatní kap. fondy DHM x-Oceňovací rozdíly 0 z přecenění A a Z 08 Oprávky k DHM x-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A a Z 0 03 Pozemky ZRF DFI ostatní Zisk min. let Opravná položka k DFI VH běžného období Oběžná aktiva Závazky x Zásoby Dodavatelé Pohledávka Zaměstnanci OP k pohledávkám Pojištění k mzdám x Peníze Daně Závazky ke společníkům Přechodná aktiva Přechodná pasiva NPO Výdaje PO Příjmy PO Aktiva celkem Pasiva celkem

13 9192 UKONČENÍ PODNIKÁNÍ A PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI Účetní závěrka k X, ke dni vstupu do likvidace Stálá aktiva Vlastní kapitál DNM Základní kapitál Oprávky k DNM x-Ostatní kapitálové fondy DHM x-Oceňovací rozdíly 0 z přecenění A a Z 08 Oprávky k DHM x-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A a Z 0 03 Pozemky Zákonný rezervní fond Dlouhodobé finanční Zisk min. let investice ostatní 09 Opravná položka k dlouhodobým fi nančním investicím VH běžného období Oběžná aktiva Závazky x Zásoby Dodavatelé Pohledávka Zaměstnanci Opravná položka Pojištění k mzdám k pohledávkám 2x Peníze Daně Závazky ke společníkům Přechodná aktiva Přechodná pasiva Náklady příštích období Výdaje příštích období Příjmy příštích období Aktiva celkem Pasiva celkem Po šesti měsících společníci získali informace o společnosti EKO, s. r. o., která se zabývá doplňující činností k činnosti společnosti VAT, s. r. o. a jednatelé se předběžně dohodli, že se společnost EKO, s. r. o. má zájem koupit 100% obchodní podíl společnosti VAT, s. r. o. Valná hromada společnosti VAT, s. r. o. rozhodla ke dni X ukončit likvidaci společnosti. Byla provedena mezitímní účetní závěrka včetně inventarizace aktiv a závazků. Mezitímní účetní závěrka obsahovala následující informace: Mezitímní účetní závěrka VAT, s. r. o. ke dni ukončení likvidace rozhodnutím orgánů společnosti k X Stálá aktiva Vlastní kapitál 0 01 DNM Základní kapitál Oprávky k DNM x-Ostatní kap. fondy DHM x-Oceňovací rozdíly 0 z přecenění A a Z 08 Oprávky k DHM x-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A a Z 0 622

14 LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA Pozemky Zákonný rezervní fond Dlouhodobé fi nanční Zisk min. let investice ostatní 429-Neuhrazená ztráta min.let Opravná položka k dlouhodobým fi nančním investicím VH běžného období Oběžná aktiva Závazky x Zásoby Dodavatelé Pohledávka Zaměstnanci Opravná položka Pojištění k mzdám k pohledávkám 2x Peníze Daně Závazky ke společníkům Přechodná aktiva Přechodná pasiva Náklady příštích období Výdaje příštích období Příjmy příštích období Aktiva celkem Pasiva celkem Jednatelé převzali společnost od likvidátora do své pravomoci a začali připravovat se společností EKO, s. r. o. prodej a koupi podniku společnosti VAT, s. r. o. Při mezitímní účetní závěrce není povinná mezitímní inventarizace s výjimkou případu, kdy je třeba ověřit ocenění majetku. Kdykoli dochází k převodu majetku z odpovědnosti jedné osoby či skupiny osob na jinou osobu či skupinu osob, je nejkorektnějším řešení provedení mezitímní mimořádné inventarizace. Platná úprava [ 17 ZU] k tomu v podstatě vede a měla by být významně respektována jak souvisejícími zákony, tak praxí. 623

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Co nabízím. Základní informace o likvidaci společností

Co nabízím. Základní informace o likvidaci společností Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. Nezvalova 423, 500 03 Hradec Králové T 498 108 488 F 495 510 796 E info@likvidator.hk Co nabízím Nabízím likvidace společností prostřednictvím likvidátora. Jsem připraven

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více