D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE... 3 C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ... 3 D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST ) Bourací práce ) Výkopy ) Základy ) Svislé konstrukce ) Vodorovné konstrukce ) Vertikální komunikace ) Střecha ) Izolace proti zemní vlhkosti ) Tepelná izolace ) Výplně otvorů ) Úpravy povrchů ) Klempířské výrobky ) Zámečnické výrobky ) Truhlářské výrobky ) Fasáda ) Stavební úpravy místnosti č. 107, č. 108 a stavební přípomoce E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

2 I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU K. BOZP L. ROZHODUJÍCÍC VLASTNOSTI MATERIÁLU HLAVNÍCH ÚPRAV ) ETICS ) STROPY ) VÝPLNĚ OTVORŮ

3 A. ÚČEL OBJEKTU Objekt slouží převážně pro potřeby provozu obecního úřadu. V přízemí budovy se nachází knihovna, klubovna, hygienické zázemí, sklad, herna a klubovna stolních tenistů. V 1. patře budovy je kancelář obecního úřadu, zasedací místnost, archiv, hygienické zázemí a herna na stolní tenis. Obecní úřad je v provozu celoročně pět dní v týdnu, úřední hodiny jsou 2x týdně od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 a 3x týdně od 7:00 do 14:00. Knihovna je pro veřejnost otevřena dvakrát týdně 2 hodiny. Stolní tenisté využívají herny denně cca 4 hodiny. Klubovna je využívána občany občasně, cca jednou za měsíc. B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Objekt obecního úřadu je situován v centrální části obce Dřínov. Budova OÚ stojí na parcele st. 28. Pozemek je rovinný, obklopený souvislou zástavbou. K pozemku přiléhá ze severní, západní a jižní strany místní komunikace. Hlavní přístup k objektu vede ze severní strany pozemku, směrem od místní komunikace. Architektonický ráz stavby bude proveden dle schváleného barevného řešení investorem. Nové odstíny omítek budou vycházet z barevného řešení dodaného společností Energy Benefit Centre. Navržené stavební úpravy spočívají v zateplení objektu za účelem snížení energetické náročnosti. Funkční a dispoziční řešení zůstane po realizaci opatření nezměněno. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace zůstane také nezměněno. V souvislosti se stavbou bude po provedení rekonstrukce budovy její okolí používané stavbou vráceno do původního stavu a zatravněno. Vlastníkem budovy obecního úřadu i pozemku parc. č. st. 28 je Obec Dřínov č.p.38, Dřínov C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ Stávají stav: - zastavěná plocha: 279,83 m 2 Nový stav: - zastavěná plocha: 286,28 m 2 3

4 D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s půdorysem ve tvaru písmene L. Na východní straně objektu do dvora je postavena přenosná stavební buňka o rozměrech půdorysu 5 x 2,5 m, která slouží jako šatna pro technické pracovníky obce. Buňka byla napevno přikotvena k betonové terase a nad ní bylo provedeno zastřešení terasy, takže už ji nelze bez větších stavebních zásahů odstranit. Mezera mezi budovou úřadu a buňkou je přibližně 150 mm. Obvodové zdivo je provedeno z plných cihel tloušťky 400 až 750 mm s vápenocementovými omítkami. Stavební buňka má nosnou konstrukci ze svařovaných ocelových válcovaných profilů, stěny jsou sendvičové tvořené dřevotřískovými deskami se vzduchovou dutinou a zvenku jsou opláštěné omítaným heraklitem. Podlaha je betonová bez tepelné izolace, podlahové krytiny tvoří keramické dlažby a PVC. Strop pod nevytápěnou půdou je tvořen dřevěnými trámy, škvárovým násypem a půdovkami. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou a valbovou střechou s keramickou střešní krytinou. Z důvodu snížení energetické náročnosti objektu je navrženo zateplení fasády objektu, zateplení stropu pod půdou, schodiště, stropu přístavku a výměna starých výplní otvorů (jedná se pouze o okno a dveře v přístavku stavební buňce a o dveře na půdu) ostatní výplně otvorů byly vyměněny v roce 2008 za nové plastové a budou tedy zachovány. Těmito stavebními úpravami bude snížena energetická náročnost objektu a zároveň bude prodloužena provozní životnost objektu. Veškeré sanační práce stávajících konstrukcí musí být provedeny před realizací systému. Z fasády stávajícího objektu musí být demontována veškerá osvětlovací zařízení, bleskosvody, dešťové svody, bezpečnostní mříže, zařízení uživatelů objektu, držáky na vlajky, štítky a cedule. Výplně otvorů je nutné chránit před poškozením zakrytím například PE folií. Dále je nutné chránit před poškozením zeleň a konstrukce v okolí objektu. Konstrukce, které budou procházet systémem například oplocení, držáky okapních svodů apod., je nutné opatřit těsnící páskou. Kotevní prvky bleskosvodů a dešťových svodů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému mohly být osazeny v souladu s platnými předpisy, případně je nahradit novými kotvícími prvky. V případě nutnosti demontáže okapních žlabů musí být po dobu provádění fasádního systému zajištěn odtok vody ze střechy tak, aby nedošlo ke vzniku škod (projekt vychází z varianty, kdy budou stávající žlaby ponechány). Oplechování stávajících konstrukcí je zpravidla třeba demontovat a provést nově tak, aby nedocházelo k zatékání vody do zateplovacího systému. Oplechování musí být provedeno s dostatečným přesahem přes vnější povrch systému (min. 30 mm při šířce oplechování do 500 mm, jinak 50 mm). Montáž se provede z lešení. Lešení je nutné odsadit od fasády v dostatečné vzdálenosti umožňující provedení skladby systému a zamezující znečištění povrchu fasády odstřikující vodou. Kotvící prvky lešení je třeba do 4

5 fasády osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem dolů. V průběhu prací a vytvrzování materiálů nesmí teplota podkladu a vzduchu klesnout pod 5 C. Práce rovněž nesmí být prováděny za teplot vyšších než 30 C. Rozpracovaný systém je také nutné chránit před rychlým vyschnutím. Je proto vhodné zateplovanou fasádu v případě potřeby zakrývat. Nanášení lepících a stěrkových hmot, omítek, penetračních nátěrů a barev nelze provádět během deště nebo krátce po dešti. Povrch konstrukce nadměrně nasycený vodou nezajišťuje dostatečné přilnutí nanášených materiálů. 1) Bourací práce V případě nutnosti výměny nosných konstrukcí si dodavatel před zahájením prací zajistí statický posudek a bude konzultovat postup stavebních prací se statikem a generálním projektantem. Fasáda: Fasáda objektu je omítnuta. Předpokládá se vyspravení cca 10% omítnuté plochy fasády. U přístavku dojde k očištění, odrezení a k natření ocelových částí základním a ochranným nátěrem. Dále se předpokládá vyrovnání zbylých ploch fasády tak, aby byly splněny všechny podmínky pro podklad ETICS. Zbylá omítka bude ponechána pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to podle ČSN ETICS včetně podkladu musí splňovat podmínky uvedené v ČSN a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. Dále je nutné odstranit stávající povrchovou úpravu soklu až na soklové zdivo. Veškeré fasádní prvky (např. hromosvod, dešťové svody, venkovní osvětlení, bezpečnostní mříže, cedule, zařízení uživatelů objektu apod.) bránící stavebním pracím budou odstraněny, funkční části renovovány a po aplikaci ETICS opětovně umístěny na fasádě, případně nahrazeny novými prvky. Vstup do objektu: U vstupu do objektu dojde k odstranění betonových schodišťových stupňů. Po dokončení výkopových prací budou zřízeny nové stupně z vymývaného betonu. Vnější a vnitřní parapety: Všechny vnější parapety budou odstraněny u měněného okna bude odstraněn i vnitřní parapet a nahrazen novým. Hromosvody: Fasádní části hromosvodu budou demontovány a po provedení stavebních úprav budou zřízeny nové fasádní části hromosvodu, které budou opětovně přikotveny a napojeny na stávající střešní části hromosvodu. Poté bude provedena nová revize hromosvodu. 5

6 Dešťově žlaby a svody: Z důvodu kolize navrženého zateplení s polohou stávajících dešťových svodů, budou tyto demontovány a po provedení prací budou vráceny na své místo (překotvené o tloušťku zateplovacího systému). Dešťové žlaby budou ponechány i během realizace. Po realizaci do nich budou opětovně napojené výše zmíněné dešťové svody. Osvětlení Stávající osvětlení na fasádě bude odstraněno a označeno jeho původní místo. Po dokončení zateplení bude nahrazeno osvětlením novým. Doplňky na fasádě Budou demontovány bezpečnostní mříže a jiné prvky bránící v provedení zateplovacího systému. Dále bude demontováno vedení všech energetických rozvodů, které by mohly zasahovat do nově prováděné fasády, a toto vedení bude přeloženo. Dvířka u přípojkových skříní budou demontována, oškrábána, natřena 2xzákladním nátěrem a 1xvrchním nátěrem, poté budou přesazena o tloušťku zateplovacího systému. 2) Výkopy Podél objektu bude proveden výkop šířky cca 800mm o hloubce přibližně 800mm, tak aby bylo odhaleno stávající drenážní potrubí, hloubka výkopu nesmí zasahovat pod úroveň základové spáry. Na stávajícím drenážním potrubí budou provedeny nové větrací hlavice. Po provedení zateplení soklu bude celý obvod výkopu potažen geotextílií. Stávající drenážní potrubí bude obsypáno vrstvou štěrku frakce 32-64mm v pruhu šířky cca 500mm, na tuto vrstvu bude natažena geotextílie. Poté bude proveden zásyp výkopu stěrkem frakce 16-32mm, na této vrstvě bude zřízen betonový okapový chodníček, který bude kladený do kladecí vrstvy tl. 50mm ze štěrku frakce 4-8mm. Zbylá část výkopu bude průběžně zasypávána původní zeminou. Štěrkový zásyp bude od původní zeminy oddělen vrstvou geotextílie. 3) Základy Nejsou stavbou dotčeny. Dojde pouze k zateplení části základů nad terénem a pod úrovní terénu. 4) Svislé konstrukce Stávající obvodové zdivo je z cihel plných pálených. Svislé konstrukce přístavku jsou tvořené ocelovou nosnou konstrukcí, z vnější strany opláštěnou omítaným heraklitem, z vnitřní strany opláštěnou dřevotřískovými deskami, které jsou opatřeny nátěrem. Ke štítové stěně přístavku je přizděna přizdívka 6

7 z pórobetonových tvárnic. Stávající obvodové zdivo bude zatepleno vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), s tepelnou izolací z minerální vlny tl.160mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K.. Stěny k půdě, které ohraničují schodišťový prostor, v místě přístupu na půdu budou zatepleny systémem (ETICS) s minerální vlnou tl. 160mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K, na těchto stěnách nebude provedena finální povrchová úprava (budou ukončeny pouze výztužnou vrstvou s vtlačenou sklotextilní síťovinou). Stěny přístavku budou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 100mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K.. Minerální vlna bude k podkladu připevněná lepením a kotvami se zápustnou hlavou, které budou překryty zátkou z tepelného izolantu, tepelná izolace na přístavku bude celoplošně lepena k podkladu. Zakládací lišta ETICS bude osazena v úrovni cca. +0,200m (tak aby byla ve všech místech budovy min.300mm nad úrovní přilehlého terénu). Sokl budovy bude zateplen perimetrickým polystyrenem tl.100mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,034W/m.K, sokl v místech přístavku bude zateplen perimetrickým polystyrenem tl.80mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,034W/m.K. Zateplení soklu bude realizováno od výškové úrovně +0,200m (min.300mm nad terénem) do hloubky max. cca. -0,700m (maximálně však po úroveň základové spáry). Stávající povrchová úprava soklu bude odstraněna až na soklové zdivo, na které bude natažena nopová fólie (výška nopu 20mm) tato vrstva bude tvořit provětrávací vrstvu soklového zdiva musí být ukončena ukončovací lištou s možností odvětrání. Nopová fólie bude překryta perimetrickým polystyrenem, který bude kotven pomocí talířových kotev, pod úrovní terénu bude perimetrický polystyren překryt vrstvou geotextílie. Nad úrovní terénu bude na perimetrický polystyren natažena výztužná vrstva s vtlačenou sklotextilní síťovinou, na které bude zhotovena marmolitová mozaiková omítka. Mezi zakládací lištou fasádního systému a izolací soklu bude mezera 30mm. V místech, kde soklová část navazuje na betonovou terasu nebude provedena vrstva nopové fólie. Zateplovací systém soklu zde bude dotažen až k betonu, kde bude ukončen pomocí ukončovací lišty a dotěsněn. Podél celého objektu bude zřízen okapový chodníček, který bude z betonových dlaždic (500/500/50 mm) a bude položen do kladecí vrstvy ze štěrku frakce 4-8mm tl.50mm, která bude ležet na podkladní vrstvě stěrku frakce 16-32mm. Římsy u okapu budou ze spodní strany přetažené tepelnou izolací z minerální vlny tl.40mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K., na zbytku římsy bude zhotovena pouze nová vrstva tenkovrstvé strukturální omítky. Ostění a nadpraží stávajících oken bude zatepleno příložkami 7

8 z minerální vlny tl.40mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K. Parapety budou opatřeny polystyrenovými parapetními klíny XPS v min. tl. 30 mm. U nově osazených oken v přístavku bude zateplovací systém přetažen přes styčnou spáru okna minimálně o 40mm. Podhled u přístavku nad terasou bude ze spodní strany a z boků obalen minerální vlnou tl.40mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K. Napojení zateplovacího systému na přístavek bude provedeno pomocí dilatačních lišt, vzduchová mezera mezi přístavkem a hlavní částí budovy bude zakryta OSB deskou přikotvenou vruty k latím, na OSB desce bude zhotoven zateplovací systém. Samotná aplikace ETICS bude probíhat podle doporučeného technologického předpisu příslušného výrobce a zhotovitele. Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný. Veškeré detaily a podrobná řešení jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci. Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnoty, výkvětů, puchýřů, trhlin, biotického napadení. Odchylka rovinnosti max. 20 mm/m. Tloušťka vrstvy lepící hmoty při lepení izolačních materiálů nesmí přesáhnout 30 mm. Podklad nesmí vykazovat zvýšenou vlhkost dle výrobce systému obvykle max 10 %. Maximální stupeň zasolení podkladu musí být menší než dovolené zasolení udávané výrobcem podkladní lepící stěrky. V případě větších nerovností je potřeba provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu. Všechny materiály a výrobky musí být prokazatelně označeny symbolem CE a musí: odpovídat požadavkům na ETICS to mimo jiné znamená provedení kontaktního zateplení jako systému, nést jméno či identifikační označení držitele evropského technického schválení ETA, mít číslo EC certifikátu, mít číslo ETAG, mít číslo šarže a datum výroby, mít datum spotřeby pozdějšího data než budou zpracovány jsou-li podmíněny datem spotřeby. Před samotným zahájením prací bude provedena odtrhová zkouška kotvení do podkladu a zkouška přídržnosti stávajícího podkladu. Na základě výsledků bude buď potvrzeno množství a druh navržených kotev nebo bude proveden nový návrh. 8

9 5) Vodorovné konstrukce Je navrženo zateplení stropu pod půdou, stropu přístavku a schodišťových ramen a podesty. Před provedením zateplení stropu pod půdou budou provedeny sondy do konstrukce, bude ověřena skladba stropu s projektovým předpokladem, dále bude zjištěna vzdálenost nosných trámů a směr pnutí stropu a bude kontaktován generální projektant. Strop pod půdou bude zateplen minerální vlnou tl. 280mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,036W/m.K. Na stávající konstrukci stropu pod půdou bude natažena parozábrana bude dotažena na okolní konstrukce a utěsněná, přesahy budou přelepeny spojovacími páskami. Na tomto podkladu bude zřízen dřevěný křížový rošt z hranolů o rozměrech 100/140 v rastru 1000mm, do tohoto roštu bude volně vložená tepelná izolace ve dvou vrstvách, tepelná izolace bude zatažena přes pozednici až k líci stávajícího zdiva, v těchto částech při krajích bude tepelná izolace překryta ochrannou difúzní fólií v pruhu šířka cca.1200mm. Na dřevěném roštu bude zhotovena pochozí vrstva z desek OSB/3 tl.12mm ve dvou vrstvách. Strop přístavku bude zateplen minerální vlnou tl.200mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K. Přístavek bude po krajích opatřen kaslíkem z OSB desek, který bude vruty připevněn ke konstrukci přístavku, mezera za přístavkem bude zakryta OSB deskou, poté bude na konstrukci přístavku položena parozábrana, na kterou bude položena tepelná izolace minerální vlna, která bude chráněna ochrannou difúzní fólií. Na stávající konstrukci schodiště a podesty bude zřízen SDK rošt, do kterého bude vložena tepelná izolace - minerální vlna tl.280mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,036W/m.K, která bude překryta parozábranou. Na SDK roštu bude zhotoven podhled ze sádrokartonových desek, na kterých bude provedena nová výmalba. Před provedením zateplení schodiště je nutné ověřit výslednou průchodnou a podchodnou výšku schodiště. 6) Vertikální komunikace Vertikální komunikace uvnitř objektu nejsou kromě zateplení schodišťových stěn a zateplení sch. ramen a podesty (uvedeného výše) stavbou dotčeny. U vstupu do objektu dojde k odstranění betonových schodišťových stupňů. Po dokončení výkopových prací budou zřízeny nové stupně z vymývaného betonu. 9

10 7) Střecha Střecha objektu nebude stavebními pracemi výrazněji dotčena. Bude pouze doplněna novými prvky oplechování. Pokud to bude nutné budou demontovány okapní žlaby, v případě tohoto řešení je nutné zajistit odvodnění střechy tak aby byl zajištěn odtok vody ze střechy, aby nedošlo ke vzniku škod (projekt vychází z varianty kdy budou stávající žlaby ponechány). U střechy nad přístavkem se počítá s odstraněním 1 řady střešních tašek. 8) Izolace proti zemní vlhkosti Na oblast soklu bude natažena nopová fólie, pomocí které bude vytvořena provětrávací vrstva soklového zdiva. Nopová fólie bude sloužit zároveň jako pojistná hydroizolace. 9) Tepelná izolace Obvodové konstrukce budou zatepleny minerální vlnou tl.160mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K., stěny přístavku pěnovým polystyrenem tl.100mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K. Strop pod půdou a schodiště bude zateplen minerální vlnou tl. 280mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,036W/m.K. Strop nad přístavkem bude zateplen minerální vlnou tl.200mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,039W/m.K. Sokl bude zateplen perimetrickým polystyrenem tl.100,80mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ d = max. 0,034W/m.K. 10) Výplně otvorů V objektu byly staré výplně otvorů vyměněné v roce 2008 za nové - plastové, zůstaly nevyměněné pouze výplně otvorů v přístavku a dveře na půdu. Je tedy navržena pouze výměna okna a dveří v přístavku a dveří na půdu. Nové okno v přístavku bude s plastovým rámem a izolačním zasklením U w = max. 1,2 W/m 2 K celého okna (viz. PD výpis výplní otvorů). Nové dveře do přístavku budou plastové s U d = max. 1,7 W/m 2 K celých dveří. Okno a dveře do přístavku budou osazené na vnější líc stávající konstrukce přístavku pomocí kotevních pásků, na vnitřní ostění bude pro zakrytí kotvení okna přišroubována a nalepena OSB deska určená do prostředí zvýšené vlhkosti, na které bude zhotovena vyrovnávací vrstva a bude provedeno napojení na stávající povrchovou úpravu. Nové dveře na půdu jsou navrženy dřevěné sendvičové s U d = max. 2,3 W/m 2 K celých dveří. Na vyměňované dveře a okna, budou osazeny doplňky dle předchozího stavu kování, zámky, dorazy. Všechny výplně budou splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.. Styčná spára mezi rámem otvorových výplní a stávající konstrukcí bude vyplněna polyuretanovou pěnou. Osazení výplní bude provedeno v souladu se zásadami uvedenými v TNI a ČSN Veškeré potřebné specifikace jednotlivých nových výplní vnějších otvorů jsou uvedeny ve výpisu, který je součástí výkresové části. Navržené rozměry je 10

11 nutné ověřit zhotovitel si zaměří jednotlivé stavební otvory po vybourání stávajících výplní (resp. po vyzdění stavebních otvorů) a před objednáním do výroby zpracuje výpis oken a dveří se specifikací kování, zasklení a doplňků a předloží jej stavebníkovi a technickému dozoru stavby k odsouhlasení. 11) Úpravy povrchů Úpravy vnějších povrchů spočívají v nových omítkách všech konstrukcí (i nezateplených římsy). Na konstrukci s kontaktním zateplovacím systémem bude natažena omítka na silikonové bázi. Na oblast soklu bude natažena marmolitová mozaiková omítka. Barevné řešení viz výkresová část PD. 12) Klempířské výrobky Parapety, oplechování štítů a napojení střechy přístavku na stěnu bude provedeno z žárově pozinkovaného poplastovaného plechu. Viz. PD Výpis klempířských výrobků Stávající klempířské výrobky, které nebudou měněny, se odrezí, očistí ocelovým kartáčem a následně natřou 2x základním a 1x vrchním em. 13) Zámečnické výrobky Na objekt budou osazeny nové pozinkované a lakované ocelové mříže. Dále budou osazeny nové držáky na vlajky. Stávající zamečnické výrobky, které nebudou měněny (např. část plotu u vstupu na pozemek, dvířka u přípojkových skříní) se odrezí, očistí ocelovým kartáčem a následně natřou 2x základním a 1x vrchním em. 14) Truhlářské výrobky Na měněné okno v přístavku bude osazen nový vnitřní dřevotřískový parapet. 15) Fasáda Všechny konstrukce budou nově omítnuty. Na konstrukci s kontaktním zateplovacím systémem bude natažena probarvená omítka na silikonové bázi, na oblast soklu marmolitová mozaiková omítka. Barevné řešení viz výkresová část. 16) Stavební úpravy místnosti č. 107, č. 108 a stavební přípomoce Kvůli provedení nového systému vytápění v budově je nutné provést stavební úpravy v místnostech č. 107, č Tyto stavební úpravy spočívají v provedení následujících prací: - provedení sond, statické zajištění stávajících konstrukcí před bouráním - vybourání 3xotvor 1000x1000mm a s tím související zazdění části otvoru W06 včetně provedení nového nadpraží z válcovaných ocelových nosníků - dále stavební úpravy obsahují utěsnění všech prostupů VZT potrubí pomocí tepelné izolace (minerální vata) se zatmelením z obou stran, utěsnění musí být provedeno parotěsně tj. s použitím parotěsnících pásek 11

12 - začištění povrchových úprav po bouracích pracích a zhotovení nové povrchové úpravy na nově zhotoveném nadpraží Před zahájením bouracích prací budou provedeny sondy do konstrukce mezipodesty a stropu nad 1.NP, těmito sondami bude ověřen projektový předpoklad (tzn. materiálové a konstrukční řešení mezipodesty a stropu vč. uložení a napojení na okolní konstrukce). V případě jakýchkoliv odchylek od projektového předpokladu bude kontaktován generální projektant. Bourací práce budou prováděny s největší možnou opatrností, před zahájením bouracích prací je nutné staticky zajistit navazující konstrukce (mezipodesta, strop nad 1.NP), tak aby místo bouraného otvoru bylo co nejméně zatížené. Nové nadpraží bude provedeno pomocí ocelových válcovaných profilů IPE, které budou uloženy do betonového lože. Uložení nosníků je minimálně 200mm. Prostor mezi jednotlivými ocelovými nosníky, bude vyplněn pomocí CPP, které budou uloženy na spodní pásnice profilů IPE, zbývající prostor bude vyplněn cementovou maltou. Stavební přípomoce pro provedení nových energetických rozvodů v celém objektu zahrnují provedení prostupů a drážek stávajícími konstrukcemi vč. zednického začištění po jejich dokončení. Otvory po provedení sond budou také zapraveny. E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Zateplení stávajících konstrukcí je navrženo dle ČSN a splňuje normou požadované hodnoty. Součinitel prostupu tepla obvodových stěn U = 0,20-0,30W/m 2.K 0,30W/m 2.K Střecha plochá - strop přístavek U = 0,21 W/m 2.K 0,24 W/m 2.K Strop pod nevytápěnou půdou U = 0,14 W/m 2.K 0,30 W/m 2.K Součinitel prostupu tepla okna - přístavek U = 1,2 W/m 2.K 1,5 W/m 2.K Součinitel prostupu tepla dveří U = 1,7W/m 2.K 1,7 W/m 2.K - přístavek U = 2,3 W/m 2.K 3,5W/m 2.K - půda Skladby jednotlivých konstrukcí viz. část D

13 F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Vzhledem k typu prováděných stavebních prací nebyl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ Provádění stavebních úprav neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou. Zlepšení tepelně technických vlastností významné části obálky budovy bude mít za následek snížení měrné potřeby energie na vytápění a tedy i pozitivní dopad na zlepšení životního prostředí. V budově nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse obecného. Střecha nad OÚ je sedlová, přesto veškeré stávající ventilační otvory (u říms a okapů) budou zachovány pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo bude vhodným způsobem zajištěna jejich náhrada - prefabrikáty s otvory, budky pro rorýse obecné a netopýry (dle metodických pokynů uvedených na V případě, že by před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v jejich průběhu byl zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce. Doporučuje se pak zároveň kontaktovat odborníky z České společnosti ornitologické, resp. České společnosti na ochranu netopýrů a s nimi konzultovat konkrétní opatření, která by umožnila hnízdění těchto živočichů i po provedení zateplení. S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.188/2004 Sb. o odpadech, v platném znění. likvidace tuhých odpadů: odvoz na skládku k tomu určenou likvidace nebezpečných odpadů: odvoz na skládku k tomu určenou vliv na ovzduší: ovzduší nebude stavbou nadměrně znečišťováno zatížení hlukem: stavba nebude způsobovat nadměrný hluk, provádění stavby bude v denních hodinách ochrana půdy a podzemních vod: není předpokládáno riziko znečištění půdy či podzemních vod pokud budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a pokyny H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 13

14 Navrhované stavební úpravy nemají vliv na dopravní řešení. Vjezd a vstup na pozemek je řešen z přilehlé místní veřejné komunikace. I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Neposuzuje se. J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Stavba byla navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu uvedenými ve vyhl. č 268/2009 Sb. v platném znění. V souladu s ostatními platnými předpisy. K. BOZP V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při užívání se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Bezpečnost nebude během užívání narušena, budou-li prováděny udržovací práce na objektu tak, aby byla zajištěna jeho životnost. Veškeré stavební práce se budou řídit dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a NV 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. - zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon - zákoník práce č. 262/2006 Sb. - zákon č. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Bezpečnost práce při přípravě staveb: 1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně. 2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu. 14

15 4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce 7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 8) S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 2) Výkopy, dané normou ČSN (Zemní práce) a hlubší než 0,5 m musí být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75 m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny. 3) Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám. 5) Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 6) Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru. 7) Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 8) Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží. 9) Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 10) Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače zejména podle ČSN a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována. 11) Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž 15

16 znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou. 12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 12 měsíců ověřovány zkouškou. 13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 14) Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 15) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů. 16) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 17) Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 18) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 19) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 20) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. Bezpečnost práce při provozu: 1) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 2) Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. 3) Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám. Osobní ochranné pracovní prostředky: V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností. L. ROZHODUJÍCÍC VLASTNOSTI MATERIÁLU HLAVNÍCH ÚPRAV 16

17 Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této TZ. Zateplení je navrženo jako systém a proto budou použity systémové výrobky a technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění systému. Zhotovitel je povinen obeznámit projektanta se zvoleným systémem v dostatečném předstihu. 1) ETICS Veškeré práce, postupy a materiály budou probíhat dle doporučeného technologického předpisu příslušného výrobce a budou v souladu s ČSN a) Lepící hmota Pro starší zdivo a omítky se doporučuje zvolit lepící hmotu určenou pro sanační systémy. Stávající fasády bývají poničené a více či méně zasolené a tyto lepící hmoty připouštějí mírné zasolení. Rozhodující vlastnosti: Přídržnost k podkladu: min. 0,25MPa Faktor difuzního odporu (μ): max. 18, pro lepící maltu na přístavek 35 Spotřeba: cca 4 kg/m 2 b) Tepelně-izolační materiál Zde se musí volit takový izolant, který je určen pro kontaktní lepení na fasády. EPS tepelná izolace z pěnového polystyrenu: Pěnový polystyren je nutné volit stabilizovaný (se zvýšenou rozměrovou stálostí) s vysokou rozměrovou přesností obvykle značen F. Tepelná izolace na přístavku bude celoplošně lepena. Rozhodující vlastnosti: Objemová hmotnost: 13,5-18kg/m 3 Součinitel tepelné vodivosti (λ): max. 0,039W/mK Faktor difuzního odporu (μ): Třída reakce na oheň dle: E dle ČSN EN MV tepelná izolace z minerální vlny: 17

18 Při kombinaci kotvení a lepení desek na fasádu se musí nanášet lepící hmota na rub izolantu v pásech po celém obvodě a v ploše desky na 3 terče. Rozhodující vlastnosti: Objemová hmotnost: kg/m 3 Součinitel tepelné vodivosti (λ): max. 0,039 W/mK Faktor difuzního odporu (μ): 1 Třída reakce na oheň dle: A1 dle ČSN EN Perimetrický polystyren: Při kombinaci kotvení a lepení desek na fasádu se musí nanášet lepící hmota na rub izolantu v pásech po celém obvodě a v ploše desky na 3 terče. Nad úrovní terénu bude přetažen marmolitovou mozaikovou omítku, pod úrovní terénu bude chráněn geotextílií. Rozhodující vlastnosti: Objemová hmotnost: kg/m 3 Součinitel tepelné vodivosti (λ): max. 0,034 W/mK Faktor difuzního odporu (μ): Třída reakce na oheň dle: E dle ČSN EN c) Hmoždinky Pro MV budou použity hmoždinky se zapuštěnou hlavou a zátkou. Zapuštění na zátku min. 15mm. Na perimetrický polystyren budou použity talířové hmoždinky. Na přístavku bude systém celoplošně lepený. V projektu je rozvržení hmoždinek orientační, je nutné provést odtrhové zkoušky. Hmoždinky musí splňovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně zkoušek přímo na stavbě. Hmoždinky se osazují po 1 až 3 dnech po nalepení izolantu. Maximální vystavení izolantu UV záření činí 6 týdnů. Talíř hmoždinek (u nezapuštěných hlav) nesmí vyčnívat. Pozor je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní materiály, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty! Přesná materiálová specifikace a počet kotev společně s hloubkou kotvení bude stanoven na základě výsledku odtrhových zkoušek! d) Lepící stěrka Základní vrstva se skládá ze stěrkové hmoty 2-5 mm a skleněné síťoviny (ne plastové!!!). Pro starší objekty doporučuji takovou stěrkovou hmotu, která má co 18

19 nejnižší faktor difúzního odporu. Rozhodující vlastnosti: Přídržnost k podkladu: min. 0,08 MPa Faktor difuzního odporu (μ): max. 18 Spotřeba: cca 4 kg/m 2 Rozhodující vlastnosti skleněná síťovina Hmotnost na plochu: > 117 g/m 2 e) Difúzně propustný základní nátěr Nátěr nutno provést takový, který je určen pro zvolený systém. Nátěry jsou nejčastěji na bázi draselného vodního skla, plniv a přísad. f) Tenkovrstvá konečná omítka Pro starší objekty doporučuji takovou omítku, která má co nejnižší faktor difúzního odporu. Navržena je omítka na silikonové bázi. Na oblast soklu marmolitová mozaiková omítka. Rozhodující vlastnosti omítka na fasádu Zrnitost: 1,5 mm Faktor difúzního odporu (μ): cca Spotřeba: 2,5 kg/m 2 Rozhodující vlastnosti omítka na sokl Zrnitost: 2,0 mm Faktor difúzního odporu (μ): cca Spotřeba: 5,5 kg/m 2 Voděodolná, mechanicky vysoce odolná 2) STROPY a) Tepelná izolace MV tepelná izolace z minerální vlny (strop pod půdou, schodišťové rameno) : 19

20 tepelná izolace stropu pod půdou bude volně vložena do dřevěného křížového roštu na vrstvu parozábrany, na křížovém roštu bude zřízena pochozí vrstva z OSB desek, v místech při okrajích tj. nad pozednicí bude izolace překryta difúzní ochrannou fólií v pruhu šířky cca. 1200mm, na schodišti a podestě bude kladená do SDK roštu a zakrytá parozábranou a SDK deskami Rozhodující vlastnosti: Objemová hmotnost: kg/m 3 Součinitel tepelné vodivosti (λ): max. 0,036W/mK Faktor difuzního odporu (μ): 1 Třída reakce na oheň dle: A1 dle ČSN EN MV tepelná izolace z minerální vlny (strop přístavku) : tepelná izolace bude volně položena na strop přístavku (na vrstvu parozábrany), po krajích přístavku bude zřízen kaslík z OSB desek pro zakrytí izolace z boční strany, mezera mezi přístavkem a budovou OÚ bude zakryta OSB deskou, tepelná izolace bude z vrchu překryta ochrannou difúzní fólií Rozhodující vlastnosti: Objemová hmotnost: kg/m 3 Součinitel tepelné vodivosti (λ): max. 0,039W/mK Faktor difuzního odporu (μ): 1 Třída reakce na oheň dle: A1 dle ČSN EN ) VÝPLNĚ OTVORŮ a) Okna Okno je navrženo plastové s izolačním zasklením (viz. výpis výplní otvorů) a bezpečnostním kováním. Barva rámu bude bílá. Výpis výplní otvorů je součástí projektové dokumentace. Napojení na okolní konstrukce bude odpovídat normě ČSN (tj. od interiéru parotěsnící páska + tepelně izolační vrstva + paropropustná, vodotěsná a větrotěsná páska z exteriéru), systém ETICS bude přetažen přes rám okna o 40mm. Požadavky: Součinitel prostupu tepla plastového okna včetně rámu U w 1,2 W/m 2 K. Obecné požadavky: distanční rámeček: - plast zasklení: - U g = max. 1,2 W/m 2 K kování: - bezpečností kování - mikroventilace 20

21 výplň: - izolační zasklení barva: - bílá b) Dveře Požadavky: Součinitel prostupu tepla plastových dveří do přístavku je U d 1,7 W/m 2 K včetně rámu, součinitel prostupu tepla dveří na půdu je U d 2,3 W/m 2 K viz. výpis výplní otvorů Obecné požadavky: kování: - bezpečností kování - bezpečnostní zámek barva: - plast - bílý, dřevo - hnědá Projektová dokumentace vychází z podkladů: předchozí stupeň projektové dokumentace prohlídka stavby na místě informace předané investorem v průběhu zpracování PD Technické pokyny: Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky. Zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. Má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení k nápravě. Po odsouhlasení dokumentace budou investorovi předloženy k odsouhlasení barevné vzorky omítek na místě před zahájením prací na celém objektu. Dodavatel připraví vzorek v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost výstavby. Investor si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou z předložených vzorků. V případě rozporu s projektovým předpokladem bude kontaktován generální projektant, který rozhodne o dalším postupu. Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 21

22 projektové dokumentace 9/2013. V Praze dne

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více