C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST"

Transkript

1 Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: / 5500 Tel/Fax.: / Údaj o jiné evidenci: Evidence OR Krajského soudu v Ústí n.l., oddíl C, vložka INVESTOR: Město Mikulášovice, Mikulášovice 1007, C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY MIKULÁŠOVICE VYPRACOVAL: Correct BC s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Dlouhý PROJEKTANT: Jakub Filip DATUM: červenec 2013

2 Dle přílohy č.2 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 1. Architektonické a stavebně technické řešení a) účel objektu Objekt je v katastru nemovitostí veden jako objekt občanské vybavenosti. Objekt je využíván k tělovýchovným účelům. b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Předmětem dokumentace je zlepšení tepelně technický vlastní obálky budovy tělocvičny ve městě Mikulášovice. Objekt bude zateplen materiály s certifikací pro konkrétní dotační program, ze kterého budou čerpány finance na zateplení. Navržená opatření vycházejí z doporučení uvedených v energetickém auditu, který byl podkladem ke zpracování této dokumentace, a která jej v některých ohledech převyšují. Zlepšení tepelně technických vlastností obálky objektu zahrnuje zateplení obvodových stěn, zateplení stropních konstrukcí a výměnu fasádních výplní otvorů. Obvodové konstrukce objektu lze rozdělit do dvou kategorií: zděné konstrukce a dřevěné konstrukce tvořené dřevěnými sloupky z hraněného řeziva, dřevěnými lepenými sloupky příčných nosných lepených dřevěných rámů a sendvičovými dřevěnými panely, které tvoří výplň mezi nosnými sloupky, jejich konstrukce je tvořena středovým rámem z dřevěných hranolů vyplněným čedičovou tepelnou izolací a z obou stran pobitým dřevotřískovými deskami, na panely byly po jejich instalaci přikotveny heraklitové desky, jenž tvořily proklad pod fasádní omítku z MVC. Zateplení obvodového zdiva zahrnuje i zateplení soklu se zatažením izolantu pod úroveň terénu, zateplení atik a zatažení zateplení do krovů (navázání na zateplení stropů). Zateplení zděných stěn bude provedeno na vyrovnaný očištěný podklad, ze soků bude odstraněn kabřincový obklad, nesoudržné části omítek budou odstraněny (otestuje se přilnavost, přilnavost musí být 0,025 MPa) a nahrazeny novou omítkou MVC, nerovné plochy budou vyrovnány MVC a celá fasáda bude očištěna tlakovou vodou (před vyrovnáním a v případě potřeby i po něm) a napenetrována. Zateplení stěn je od úrovně zakládací lišty navrženo deskami z minerálních vláken, desky budou na zdivo lepeny (lepící hmota bude nanesena po celém obvodu desky a na 3 body v ploše desky, minimálně 40% desky musí podlepeno) a kotveny talířovými hmoždinkami s utopenou hlavou (otvory budou zaslepeny minerálním zátkami součást kotvícího systému). Tloušťka zateplovacích desek mm viz výkresová část. Zakládací lišta zateplovacího systému bude osazena na výškové kótě +0,400 od úrovně ±0,000, která odpovídá úrovni podlah v objektu, pro vyloučení nepřesnosti odměřování této výškové úrovně od podlah objektu bude před zahájením prací na montáži zakládacích lišt přesná úroveň geodeticky vynesena na fasády objektu platí pro celý obvod objektu, referenčním bodem bude úroveň podlahy ve vstupní hale). Zateplení soklu (od zakládací lišty dolu) je navrženo z extrudovaného polystyrénu, který bude zatažen až pod úroveň terénu, kotvení odpovídá zateplení v ploše fasády, tloušťka desek mm viz výkresová část, desky zatažené pod terén budou mít zkosenou spodní hranu, ochrana desek bude tvořena geotextilií. Před zateplením soklu objektu bude provedeno nastavení stávajíc hydroizolace a její vytažení do úrovně 500 mm nad ±0,000 (podlaha ve vstupní hale), izolace bude celoplošně natavena na vyspravené omítnuté zdivo, spoje budou taveny, komplikovaná spojů izolací místa lze ošetřit hydroizolační stěrkou. Zateplení stěn spojovacího traktu bude zataženo do prostoru krovu a v místě pozednice na něj naváže zateplení stropů středového traktu. Veškeré zateplené plochy budou zpevněny armovací vrstvou tvořenou lepidlem a skelnou síťovinou, sklená síťovina je v armovací vrstvě osazována do horní třetiny její tloušťky, armovací 2

3 vrstva je v místě výplně otvorů doplněna o vyztužení nároží, výztuž rohů otvorů, podparapetní profil (pro nalepení parapetního plechu) a okapnicový profil (napraží), u všech výplní otvorů budou instalovány přechodové APU lišty. Na armovací vrstvu bude provedena probarvená fasádní omítka (kromě míst zakrytých dřevěných oplechováním, dřevěnými konstrukcemi a podkrovního prostoru). Atiky štítových stěn tělocvičny budou zatepleny 50 mm silnou minerální tepelnou izolací (vodorovné zateplení), která bude kotvena obdobným způsobem jako izolace v ploše fasády, armování přechodové hrany mezi svislým a vodorovným zateplením bude zpevněno druhou vrstvou skelné síťoviny. Vnitřní strana atiky bude zateplena až po úroveň bednění střešní roviny, aby mohlo být provedeno zateplení atiky, tak musí být odstraněno stávající oplechování atiky, včetně oplechování boku atiky a části střešní krytiny, povrch pro zateplení atiky bude připraven stejným způsobem jako povrch pro zateplení obvodových stěn. Zateplení dřevěných konstrukcí bude provedeno na zpevněný podklad z difúzně otevřených dřevovláknitých desek. Ze stávajících dřevěných konstrukcí budou odstraněny krycí vrstvy = dřevěný obklad a omítky včetně heraklitových desek, během odstraňování heraklitových desek je nutné dbát na to, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování dřevotřískových desek dřevěného panelu, v případě, že dojde k poškození desek, které naruší jejich plošnou pevnost, tak musí být daná deska vyměněna, během výměny desky bude zrevidován stav stávající tepelné izolace v dřevěném panelu a ta bude v případě potřeby nahrazena novou izolací z minerálních vláken. Po odstranění stávajících krycích vrstev bude povrch vyrovnán pro kotvení difúzně otevřených dřevovláknitých desek. Na nové dřevovláknité desky bude provedena tepelné izolace dle skladeb uvedených ve výkresové části, kotvení teplené izolace odpovídá kotvení na zděné konstrukce, jen je použita příslušná lepící hmota na podklad z dřevovláknitých desek a namísto tradičních talířových hmoždinek jsou použity talířové kotvy do dřevěného podkladu z masivního dřeva a konglomerovaných deskových materiálů (standardním provedením je plastová hlava s ozubenou nerezovou tyčí šroubem), hlava kotvícího prvku bude stejně jako u zděných konstrukcí zapuštěna do tloušťky desky a zakryta systémovou zátkou z minerálních vláken. U jihozápadní části objektu SO01.1 jsou provedeny v dřevěném obvodovém plášti novodobé vyzdívky z pórobetonových tvárnic. U těchto vyzdívek nebylo zjištěno, zda jsou kotveny k původním dřevěným konstrukcím, a proto bude nutné před zateplením fasády provést dodatečné kotvení kovovými kotvícími destičkami, které budou šroubované do pórbetonovému zdiva a do dřevěných konstrukcí objektu. U zateplení na plynosilikátových dozdívka kdekoliv na objektu musí být použity talířové hmoždinky s certifikací pro použití v těchto materiálech. Po odstranění obkladů a omítek s heraklitovými deskami může být zjištěno, že paty některých sloupů jsou uhnilé, v takovém případě bude nutné rozebrat dřevěné panely okolo poškozeného sloupu, sloup staticky zajistit (statické zajištění bude navrženo statikem ke konkrétním zjištěným případům poškození obnovit dřevěné konstrukce okolo sloupů, přičemž na ně budou kromě vnitřního obkladu z laminovaných dřevotřískových desek (ty nesmějí být během demontáže poškozeny, jelikož jejich textura je s ohledem na jejich stáří nenahraditelná) použity výhradně nové materiály. Zateplení soklu dřevěných konstrukcí bude provedeno stejně jako u zděných konstrukcí s rozdílem, že kotvení desek z extrudovaného polystyrénu odpovídá kotvení na dřevěné konstrukce v ploše svislých stěn a hydroizolační vrstva bude po navázání na stávající hydroizolaci objektu vytažena do úrovně +0,500m, kde bude mechanicky kotvena průběžnou krycí lištou. Protože nelze do veřejné zakázky stanovit konkrétní typ této lišty a typ zakládací lišty soklu, zabezpečí prováděcí firma takový výběr profilů, aby nedošlo ke konfliktu pozice těchto dvou prvků (v případě nutnosti lze za krycí lištu považovat i zakládací lištu). Spoje hydroizolace budou provedeny lepením hydroizolační stěrkou, kotvící body budou taktéž přetřeny hydroizolační stěrkou. Odhalené dřevěné sloupky budou dle doporučení ze statické zprávy konzervovány chemickým nátěrem s atestem F A F B I p 3n podle ČSN Ochrana dřeva. Tepelná izolace na stěnách s dřevěnou nosnou konstrukcí bude zatažena do krovů objektu, zatažení izolace do krovu umožňuje vytvoření lemu foukané tepelné izolace, ten bude tvoření novou střešní latí 40/60 mm, která se namontuje na kovové kotvící úhelníky mezi střešní vazníky, na tuto lať bude z dřevěné fasády vytažena difúzně otevřená dřevovláknitá deska je nutné dbát, aby mezi konstrukcí dřevěné fasády a novou latí nevycházela vodorovná spára desek, nebylo by možné desky provázat. Kotvení tepelné izolace v této části bude směřováno do místa podepřeného střešní latí, protože v ploše mezi dřevěnou fasádou a latí by kotevní prvek nevyhověl požadované odolnosti proti vytažení. 3

4 Lepené dřevěné profily všech sloupů velké tělocvičny a lepené dřevěné profily všech sloupů malé tělocvičny se pod střešními vazníky zpevní prošroubováním závitovými tyčemi Ø 10 mm s ocelovými podložkami. Závitové tyče se na podložkách budou dotahovat tak, aby nedošlo k otlačení nebo zlomení prken sloupů. Zateplení stropních konstrukcí bude provedeno u všech stropů kromě stropu spojovacího traktu foukanou skelnou tepelnou izolací, váha izolace nesmí překročit 15 Kg/m2. Foukaná izolace bude ve všech případech prováděna z čela střešní roviny, u velké a malé tělocvičny bude z důvodu velkého rozpětí potřeba rozebrat cca 1 m široký pruh podhledu v ose krovu a provádět foukanou tepelnou izolaci i z osy krovu, u krovů nad zázemím tělocvičen bude pro provedení tepelné izolace nutné rozebrat 1,5 m široký pruh střešní roviny u stěny tělocvičen, toto umožní zateplit strop foukanou tepelnou izolací a zároveň zateplit stěnu mezi krovem a tělocvičnou. U všech střech na objektu dojde k rozebrání bednění podhledu a čela přesahu střech, toto bednění bude po dokončení prací na zateplení fasády a stropů objektu obnoveno z nových prvků a bude obsahovat větrací pásy s ochrannou perforovanou páskou proti ptactvu a hmyzu. Podhled tělocvičny bude rozebírán z mobilního lešení, pro které bude v ose tělocvičny na podlaze vytvořena dráha z dřevoštěpových desek položených na geotetilií, čímž se zabrání poškození povrchu herní plochy. Během rozebírání podhledu bude nutné v obou tělocvičnách demontovat jeden pás osvětlovacích zářivkových těles, který se nachází na krycí liště ve spáře mezi podhledovými deskami, po provedení všech stavebních pracích na obnově podhledu budu svítidla včetně podkladní kabelové lišty namontována zpět, s ohledem na stáří vybavení tělocvičny lze předpokládat, že některý svítidla a části kabelové lišty bude nutné vyměnit za nové. Foukaná tepelná izolace na stropu tělocvičen bude prováděna do prostoru, který bude vymezen zateplením fasády objektu vytaženým do prostoru krovu a v místě rozebraného podhledu dojde k vymezení nově nainstalovanou OSB deskou, která bude mezi vazníky krovu kotvena kovovými kotvícími úhelníky. Po provedení foukané izolace bude nutné obnovit podhled tělocvičny, do prostoru mezi vazníky se připraví polotuhé minerální tepelně izolační desky, mezi střešní vazníky bude v místě rozebraného podhledu doplněno několik podpůrných prken pod minerální tepelnou izolaci. Toto bude provedeno v rozteči, která umožní pracovníkovi prováděcí firmy rukou přetáhnout přes okraj OSB desky minerální tepelnou izolaci do prostoru rozebraného podhledu, aby bylo zajištěno jednodušší zapuštění izolace do připraveného prostoru, tak bude před instalací do krovu OSB deska vymezující hranu zateplení foukanou izolaci potažena PVC fólií (deska bude do fólie zamotána). Po zatažení desky do krovu bude obnoven podhled, na obnovu podhledu budou použity nové sololakové desky s matným bílým povrchem. Foukaná izolace střech nad zázemím tělocvičen budou provedeny z čela střechy a z rozebraného pásu střešní roviny u stěn tělocvičen. Při rozebírání střešní roviny nad zázemím velké tělocvičny bude nutné mezi vazníky v místě, kde bude proveden řez bedněním stření roviny, doplnit novou krokev 100/100 mm. Tato krokev bude během stavebních prací tvořit podporu bednění v místě řezu a zároveň bude tvořit podpůrný bod pro doplnění bednění po dokončení prací na střeše, u stěny bude také vytvořena nová dřevěná konstrukce, která zajistí průběžné provětrání prostoru krovu mezi vazníky, konstrukce bude tvořena hranoly 60/60 mm namontovanými mezi střešní vazníky na kovové kotvící úhelníky. Na hranolech bude vytvořena dřevěná rámová konstrukce, která bude obedněna OSB deskami, konstrukce bude kotvena i stěny tělocvičny, po cca 1,5 m latí 40/60 mm, která bude do stěny tělocvičny zakotvena pomocí kovových kotvících úhelníků (vruty). Před provedením bednění z OSB desek bude na konstrukci přikotvena průběžná ochranná perforovaná páska proti hmyzu a ptactvu. Po provedení bednění z OSB desek bude zaklopena mezera mezi novou větrací konstrukcí a novou krokví. Jako podklad pro bednění před větrací konstrukcí budou použity demontované krokve, které se budou muset demontovat kvůli provedení zateplení stěny tělocvičny, následně bude po zaklopení střešní roviny doplněna plechová střešní krytina, která plynule přejde v oplechování větrací konstrukce, stříška větrací konstrukce bude taktéž oplechována, na OSB desku se před oplechováním stříšky přikotví pás živičné izolace. Oplechování stříšky bude ukončeno na zateplené stěně tělocvičny v systémovém připojovacím profilu pro oplechování. Podobná konstrukce bude realizována i na střeše zázemí malé tělocvičny s tím rozdílem, že je zde bednění střechy rovnoběžné se stěnou tělocvičny, a proto prvky větrací konstrukce proto mohou být nižší, dále je zde menší prostor mezi novou stříškou a okenními výplněmi ve stěně, oplechování stříšky větrací konstrukce, proto bude končit v místě oken pod oplechováním parapetu okna, kde bude lepeno na parapetní profil. Parapet pak bude lepen na toto oplechování, v prostou mezi okny a mezi okny a štítovými stěnami bude oplechování končit v systémovém připojovacím profilu pro oplechování. 4

5 Čela okapů a podhledy přesahu střešní roviny velké i malé tělocvičny budou nově provedeny z prefabrikovaných dřevěných panelů, které budou kotveny a dřevěné sloupky šroubované pomocí kovových kotvících úhelníků k vazníkům krovu. Toto řešení umožňuje vyrábět čelní a podhledové panely s integrovanou ochrannou perforovanou páskou proti hmyzu a ptactvu mino stavu a na místě stavby provádět na těchto prvcích jen minimum úkonů více viz výkresová část. Čela okapů a podhledy přesahu střešní roviny zázemí malé a velké tělocvičny budou z důvodu malé velikosti prvků prováděny na místě, i v tomto případě jsou tyto konstrukce navrženy s větrací mezerou chráněnou proti průniku ptactva hmyzu průběžnou ochrannou páskou více viz výkresová část. Zateplení stropu spojovacího traktu je navrženo z měkkých a tvrdých minerálních desek volně položených na původní plochou střechu překrytou novým sedlovým krovem. V prostoru krovu dojde k zazdění stávajících výplní otvorů sociálního zázemí, všechny svislé konstrukce budou zatepleny minerálními zateplovacími deskami skladby konstrukcí viz výkresová část. Po zateplení obvodového zdiva středového traktu by nedostačovali stávající přesahy krovu pro zajištění chráněného provětrání prostoru krovu, bude tedy nutné poodložit přesah střešní roviny na obou stranách objektu, toho bude dosaženo zpříložkování krokví fošnami, na kterých bude vytvořena podkladní konstrukce pro obednění palubkami a instalaci ochranné perforované pásky proti hmyzu a ptactvu, pro osazení nových okapových žlabů budou nainstalovány nové delší okapové háky více viz stavební část. Pro řádné provětrání krovu bude dále nutné rozebrat hřeben a osadit systémový provětrávaný hřeben s podkladními větracími profily a dále bude proříznuta stávající parozábrana více viz stavební část. Krov spojovacího taktu objektu byl vybudován na stávajících atikách objektu, na kterých bylo ponecháno oplechování, to bude nyní nutné v celém rozsahu odstranit, jinak nebude možné zateplit stěny v prostoru krovu a zatáhnout do krovu zateplení obvodových stěn. Bývalá atika mezi střechou středové taktu a střechami zázemí tělocvičen bude zbavena oplechování a zateplena, nově bude oplechování vytaženo na stávající bednění štítů sedlového krovu, kde bude kotveno hřebíky a následně překryto novou vrstvou bednění z palubek 19x120 mm více viz stavební část. Během doby, kdy bude rozebrána střešní krytina na jakékoliv části objektu, je dodavatel stavby povinen zajistit, aby nedošlo k zatečení dešťových vod do konstrukcí objektu (s ohledem že jde o objekt s velkým rozsahem dřevěných prvků s velkým rozsahem vnitřních konstrukcí obložených deskami z konglomerovaného dřeva by i malý průnik dešťových vod do objektu mohl znamenat velké škody). Přitížení krovu zateplením nesmí být větší než 15Kg/m2, energetický audit nedoporučuje použít jako materiál foukané izolace celulózu, projekt doporučuje použít skelnou foukanou izolaci, která má dobrý poměr váha/tepelný odpor. Na střechách objektu nesmí být skladován materiál, toto omezení platí i pro demontovaný materiál, ten musí být ze střech během demontáží ihned a průběžně odstraňován. U vybraných vazníků velké i malé tělocvičny dojde dle doporučení ve statické části PD před zahájením stavebních prací ke geodetickému zaměření jejich průhybu, další měření bude oproti doporučení ve statické části provedeno hned po dokončení stavebních prací, další sledování bude následně pokračovat dle doporučení po 6-ti měsících. Měření by mělo být prováděno nezávislým geodetem, který bude po dokončení prací pokračovat v periodickém měření po 6-ti měsících. S ohledem na tuto potřebu budou na zděné stěny v malé a velké tělocvičně umístěny nerezové terče/geodetické body, na kterých si geodet zaměří referenční body, tyto body s geodetickou ryskou budou zakotveny do zděných štítových stěn z důvodu, aby žádnými budoucími stavebními úpravami nemohlo dojít k jejich odstranění, nebo poškození. Ideální bude umístění destiček 3 m nad úroveň ±0,000 a zapuštění do omítky. V blízké době se předpokládá rekonstrukce herních ploch, úroveň podlahy v tělocvičnách proto není dobrým referenčním bodem, nelze taktéž vyloučit, že v budoucnu dojde k výměně dřevotřískového obložení stěn tělocvičny, proto zapuštěný geodetický bod v omítce bude nejtrvanlivějším referenčním bodem. 5

6 Před zateplením štítových stěn objektu musí dojít k následujícímu statickému zajištění trhlin ve zdivu: Štítová stěna velké tělocvičny se zpevní ocelovými táhly ve 2 výškových úrovních : +4,500m a +7,100m. Délka táhel bude 7,0 m, od trhlin na každou stranu 2,0 m. Ocelová táhla budou umístěná z obou stran štítové stěny v tělocvičně i v prostoru střechy spojovacího krčku. Do vyfrézovaných drážek se do speciální zálivkové malty zalepí pruty betonářské výztuže Ø R12 délky 7000 mm. V tělocvičně se v místě táhel opraví malba, ze strany spojovacího krčku budou táhla překrytá zateplovacím systémem. U jihovýchodní štítové zdi bude osazené 1 táhlo na venkovní straně, nad překladem dveří. Táhlo ve výšce +2,200 bude dlouhé 3,50 m, začínat bude na hraně nároží. Do vyfrézované drážky se do speciální zálivkové malty zalepí pruty betonářské Ø R12 výztuže délky 3400 mm. Pro provedení zateplení soklu pod terénem bude nutné odbourat veškeré betonové zpevněné plochy okolo objektu včetně odstranění stávajících betonových žlabů u severovýchodní fasády objektu. Dále bude nutné částečně rozebrat stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby před hlavním vstupem do objektu. Po provedení zateplení soklu budou okapové chodníky obnoveny z velkoplošné betonové dlažby 500x500x50 mm a 400x400x50 mm, a to včetně nových betonových žlabů. Nové okapové chodníky budou lemovány zahradními obrubníky v betonovém hrobečku, dlažba samotná pak bude kladena do pokladních vrstev z drceného kameniva, u severovýchodní fasády bude okapový chodník včetně žlabovek kladen do betonu. Mezi únikovým východem u šaten a hlavním vstupem bude namísto stávajícího betonového chodníku vybudován nový chodník ze zámkové dlažby lemovaný zahradním obrubníkem, veškeré nové zpevněné plochy okolo objektu (okapové chodníky a chodníky) budou realizovány v jednotné výškové úrovni -50 mm pod úrovní ±0,000. Před provedením nového okapového chodníku a žlabovém u severovýchodní fasády objektu bude zkontrolován stav vpustí, do kterých vtéká voda ze žlabovek. S ohledem na stáří objektu a zanedbaný stav dešťové kanalizace lze předpokládat, že bude nutné všechny tři kusy vpustí vyměnit, včetně šachet za nové plastové s plastovými čtvercovými poklopy. Nejsou známy trasy vedení přípojných bodů energií a trasy kanalizace kolem, proto před zahájením výkopových prací je prováděcí firma povinna nechat si vytyčit trasy známých sítí a detektorem prověřit možno existenci nezamapovaných sítí. V areálu by se měla nacházet dešťová kanalizace, splašková kanalizace, přípojka silnoproudu a topný kanál, výskyt dalších sítí není vyloučen. Během prací na zateplení soklu objektu pod úrovní terénu bude dále provedena polohová úprava lapačů splavenin, které by jinak vycházely do tloušťky zateplení soklu objektu. Lze předpokládat, že jsou stávající lapače v dožilém stavu a bude nutné vyměnit za nové, včetně připojovací potrubí na ležaté potrubí a přechodových tvarovek. Veškeré nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plech tl. 0,6 mm. Je zakázáno tyto prvky řezat kotoučovou bruskou, prvky z pozinkovaného je možné upravovat pouze nůžkami na plech, řezáním se poškozuje funkčnost ochranné zinkové vrstvy a prvky jsou náchylné ke korodování, to samé platí pro upravování stávajícího oplechování, pokud není prvek zcela odstraněn a jeho část bude stále sloužit svému účelu, tak ho nelze odřezávat. Veškeré stávající fasádní výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové. Nové výplně budou osazovány do líce nezateplené fasády, v případě oken v dřevěných stěnách se za líc fasády bere nová vyrovnaná difúzně otevřena dřevovláknitá deska. Okna budou osazena na 50 mm vysoký podkladní systémový plastový profil, toto osazení oken umožní nasazení oplechování parapetu do drážky na spodní straně rámu okna. Dveřní výplně jsou brány jako únikové cesty, budou tedy vybaveny panákovým kováním a samozavírači další specifikace viz výkresová část. Dodavatel výplní otvorů je povinen (s ohledem na možnosti odlišných typů rámů) zpracovat detaily osazení výplní otvorů a nechat si ji předem odsouhlasit investorem a projektantem prováděcího projektu. Dokumentace musí obsahovat návaznosti výplní otvorů na konstrukce objektu, a to zejména návaznost parotěsné zábrany na zateplení objektu, bez odsouhlasení této dokumentace není možné instalovat výplně otvorů. Zateplení fasády objektu předpokládá demontáž veškerých prvků na ní zavěšených (parabola satelitu včetně konzoly, demontáž teplotního čidla, demontáž Wi-Fi antény, demontáž kabelového vedení od elektrických zařízení na fasádě, atd). U kabelových vedení bude prověřena jejich funkčnost, používaná kabelová vedení budou během zateplení fasády obnovena a budou umístěna do chrániček 6

7 v tloušťce zateplovacího systému. Stávající konzole satelitní paraboly a antény Wi-Fi budou nahrazeny nerezovými konzolami, nebo bude v místě jejich instalace osazen podkladní prvek z pórobetonu (kotvící bod vyříznutý z pórobetonové tvárnice na tloušťku zateplovacího systému včetně podkladních vrstev, který bude na fasádu kotven mechanickými kotvami a lepen lepícím tmelem s odpovídajícími vlastnosti pro lepení spojovaných materiálů dřevo/pórobeton, MVC/pórobeton). Konzoly pro výše zmíněné prvky musí být instalovány v dostatečné odstupové vzdálenosti od hromosvodného vedení (60 cm), nebo k němu musí být připojeny. Stávající hromosvod bude během stavebních prací renovován, nikdy nesmí dojít k tomu, že by byla větší část hromosvodných svodů najednou odpojena, hromosvodné vedení bude osazené na nové delší kotvící prvky ve fasádě, včetně nových krycích ocelových L profilů u soklu objektu, hromosvod nebude tažen v zateplovacím systému. Na střechách bude hromosvodné vedení kotveno k novým atikám, na kterých budou v plném rozsahu obnoveny hromosvodné jímače, vedení je kotveno k okapu atik, nově bude nutné na hromosvod připojit oplechování stříšek průběžné větrací konstrukce na střechách zázemí tělocvičen. Stávající dešťové svody budou demontovány a po zateplení objektu budou na nové držáky nainstalovány zpět, napojení na okapové žlaby bude s ohledem na kompletní změnu polohy napojovacích bodu provedeno zcela nově. Okapové žlaby budou z části střech demontovány, upraveny na nové polohy svodů a nainstalovány zpět, u střechy spojovacího traktu budou instalovány nové žlabové háky. Veškeré nové dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem proti hmyzu, plísním a dřevokazným houbám. Veškeré klempířské prvky budou natřeny základovou barvou a dvěmi vrstvami vrchního nátěru, stávající klempířské prvky budou před opatřením novým nátěrem zbaveny rzi a očištěny od nesoudržného stávajícího nátěru. Po dokončení stavebních prací bude nutné zregulovat otopnou soustavu. Stávající odvětrání splaškové kanalizace a VZT potrubí středového traktu (odvětrání sociálního zázemí učitelé/trenéři a sociálního zázemí žáků) je v současné době vytaženo pod sedlovou střechu středového traktu, nově bude potrubí nastaveno a veškeré odvětrání bude vytaženo nad střechu objektu. VZT sociálního zázemí pro žáky je v zanedbaném stavu a bude pravděpodobně nutné vyměnit ventilátor i s částí zapojovacího VZT potrubí. Pro zateplení štítových stěn tělocvičen a stropu spojovacího traktu v prostoru krovu nad středovým traktem bude nutné rozebrat střešní krytinu severovýchodní strany sedlové střechy. Střešní krytina stříšky nad hlavním vstupem bude včetně bednění rozebrána, aby bylo možné zateplit stěnu objektu. Po rozebrání konstrukce bude zhodnocen technický stav prvků a v případě potřeby budou vyměněny. Po zateplení stěny objektu bude stříška znovu zabedněna a opatřena plechovou střešní krytinou, pro sjednocení vzhled stříšky s novým bedněním ostatních částí objektu bude stříška opatřena druhou vrstvou dřevěného obkladu ze stejných palubek. Nové přechodu střešní roviny na stěnu u severozápadní strany sedlové střechy středového traktu bude ukončeno na fasádě v systémovém připojovacím profilu pro oplechování. Veškeré nové výplně otvorů v dřevěných konstrukcích objektu budou z vnitřní strany olištovány dřevěnými lištami, lišty budou kotveny do dřevěných prvků stávajícího vnitřního obkladu. Nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby budou provedeny ze stejných formátů kostek jako stávající plochy ze zámkové dlažby (včetně barvy). Po osazení dveřních výplní otvorů na líc obvodového zdiva bude nutné doplnit prostor mezi novým a původním prahem keramickou dlažbou = vybourání části betonové mazaniny, vyrovnání podkladu do roviny a doplnění dlažby o voděodolného lepícího tmelu. Případně uvedené typy materiálů a výrobků nelze z hlediska obchodního názvu brát za dané a je možné je zaměnit za jiné se shodnými technickými parametry. Případně uvedené typy materiálů a výrobků nelze z hlediska obchodního názvu brát za dané a je možné je zaměnit za jiné se shodnými technickými parametry. c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Zastavěný prostor se nemění. Obestavěný prostor se stavebními úpravami zásadním způsobem nemění. Počet a velikost výplní otvorů se nemění. 7

8 d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na využití objektu a jeho požadovanou životnost Základní konstrukční řešení objektu zůstane beze změn. e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Objekt bude zateplen materiály s certifikací pro konkrétní dotační program, ze kterého budou čerpány finance na zateplení. Navržená opatření vycházejí z doporučení uvedených v energetickém auditu, který byl podkladem ke zpracování této dokumentace a v některých ohledech je převyšují. Zlepšení tepelně technických vlastností obálky objektu zahrnuje zateplení obvodových stěn, zateplení stropních konstrukcí a výměnu fasádních výplní otvorů. Obvodové stěny objektu budou zatepleny minerální kontaktním zateplovacím systémem, desky tl mm. Sokl objektu bude od úrovně +0,400 po úroveň -0,600 zateplen extrudovaným polystyrénem, desky tl mm. Specifikace skladeb zateplení objektu včetně stávajících skladeb je patná z výkresové části. Ostění okenních výplní budou zatepleny 40 mm silnými minerálními deskami. Atiky budou zatepleny 50 mm silnými minerálními deskami. Stropní konstrukce velké a malé tělocvičny a zázemí velké tělocvičny bude zateplena 160 mm silnou vrstvou foukané sklené izolace, stopní konstrukce zázemí malé tělocvičny bude zateplena 200 mm silnou vrstvou foukané sklené tepelné izolace. Veškeré stávající dřevěné a kovové výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové s izolačními dvojskly Ug = cca 1,1 W/(m2K), Uw= 1,4 W/(m2K). Bližší specifikace výplní otvorů viz výkresová část. f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn. Základové konstrukce nejsou stavebními pracemi zásadně dotčeny. Veškeré výkopové práce budou probíhat nad úrovní základové spáry objektu. g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavební úpravy objektu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Zateplením objektu dojde k úsporám energií na vytápění. h) dopravní řešení Přístup k objektu je z místní komunikace - távající beze změn. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Nejsou navrhována žádná protiradonová opatření. j) dodržení obecných požadavků na výstavbu Navrhované stavební řešení je plně v souladu s vyhl. Č. 137/1998 Sb. 8

9 Technická část BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE KONSTRUKCÍ - demontáž střešní krytiny severovýchodní části sedlové střechy spojovacího traktu, včetně sněhových zábran a navazujících prvků oplechování (oplechování hřebene, oplechování přechodu střešní roviny na stěnu, atd..) - demontáž části střešní krytiny jihovýchodní strany sedlové střechy spojovacího traktu (včetně části zavětrování střešní krytiny, atd..) - demontáž plechové krytiny u atiky štítových stěn - demontáž střešní krytiny střech zázemí u stěn tělocvičen (včetně bednění) - demontáž oplechování atiky štítových stěn, včetně přechodu oplechování střešní krytiny pod oplechování atiky (oplechování boku atiky) - demontáž oplechování původních atik pod prvky nového sedlového krovu nad spojovacím traktem (odřezání/odstřižení u hrany dřevěných prvků) - demontáž oplechování okapů a okapových háků střechy středového traktu - demontáž oplechování parapetů oken - demontáž oplechování stříšky nad vstupem do objektu - demontáž dešťových svodů (včetně kotevních bodů) - demontáž části okapových žlabů - demontáž heraklitových desek s omítkou z dřevěných konstrukcí fasády objektu (včetně omítek) - demontáž stávajících výplní otvorů na fasádě objektu (včetně oken sociálního zázemí žáku, která vedou do krovu spojovacího traktu objektu) - odstranění nesoudržných omítek zděných částí objektu - rozebrání části podhledů v tělocvičnách - odbourání stávajících betonových zpevněných ploch okolo objektu včetně betonových žlabovek a obrubníků - rozebrání části betonové zámkové dlažby před hlavním do objektu - demontáž hromosvodného vedení (včetně kotevních bodů) - demontáž stávajících lapačů střešních splavenin až po ležaté potrubí - demontáž dešťových vpustí v pásech z betonových žlabovém - rozebrání stávajícího bednění přesahu střech četně podpůrných konstrukcí Při bouracích pracích se musí dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti práce a BOZP. Konstrukce se budou bourat ručně a pomocí elektrického nářadí. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Stávající základové konstrukce zůstanou beze změny a nebude do nich zasahováno. Nové základové konstrukce nejsou navrhovány. SVISLÉ KONSTRUKCE Po demontáži stávajících výplní otvorů budou zazděna okna sociálního zařízení žáků, která se dnes nacházejí v mezistřešním prostoru sedlové střechy středového traktu pórobetonovými tvárnicemi. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Otlučené části původních nesoudržných potěrů parapetů oken budou vyrovnány a doplněny novým potěrem. Otlučení nesoudržných omítek atiky a doplnění MVC. 9

10 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE Není navrhováno. VÝPLNĚ OTVORŮ Veškeré stávající dřevěné a kovové výplně otvorů budou vyměněny za nové plastové s izolačními dvojskly Ug = cca 1,1 W/(m2K), Uw= 1,4 W/(m2K). Bližší specifikace výplní otvorů viz výkresová část. STŘECHA SCHODIŠTĚ Úpravy střešních konstrukcí jsou patrné z této zprávy a z výkresové části objektu. Není navrhováno. POVRCHY STĚN VNĚJŠÍ Celý objekt bude zateplen zateplovacím systémem používajícím desky na bázi polystyrenu. Veškeré prvky zateplovacího systému musí být certifikovány pro konkrétně použitý dotační program. Finální povrchovou úpravu bude tvořit probarvená fasádní omítka se zrnitostí 1,5 2,0 mm. Barva omítky je specifikována ve stavebních výkresech: pohledy nový stav. Sokl objektu bude omítkou z barevných kamínků (barva hnědá) POVRCHY STĚN VNITŘNÍ V místě stavebních úprav oken ve schodišťovém prostoru budou doplněny nové štukové omítky. Ostění oken budou vyspraveny omítkou vápennou štukovou, nebo vápennou hladkou viz specifikace na půdorysech nového stavu. ODVĚTRÁNÍ Stávající větrací mřížky budou demontovány a nahrazeny novými plastovými/kovovými bílé barvy, kotvení mřížek bude uzpůsobeno tloušťce zateplovacího systému. Stávající větrací litinové větrací potrubí splaškové kanalizace bude včetně hlavic nahrazeno novým plastovým potrubím s plastovými hlavicemi. Dojde k obnovení nuceného větrání sociálního zázemí pro žáky. IZOLACE PROTI VODĚ Po okopání objektu za účelem zateplení soklu bude na stávající izolaci navázán nový izolační asfaltový pruh, který bude vytažen na úroveň +0,500m. Způsob provedení izolace je patrný z textové části zprávy a z výkresové dokumentace. IZOLACE TEPELNÉ A KROČEJOVÉ Objekt bude zateplen materiály s certifikací pro konkrétní dotační program, ze kterého budou čerpány finance na zateplení. Navržená opatření vycházejí z doporučení uvedených v energetickém auditu, který byl podkladem ke zpracování této dokumentace, a v některých ohledech je převyšují. 10

11 Zlepšení tepelně technických vlastností obálky objektu zahrnuje zateplení obvodových stěn, zateplení stropních konstrukcí a výměnu fasádních výplní otvorů. Obvodové stěny objektu budou zatepleny minerální kontaktním zateplovacím systémem, desky tl mm. Sokl objektu bude od úrovně +0,400 po úroveň -0,600 zateplen extrudovaným polystyrénem, desky tl mm. Specifikace skladeb zateplení objektu včetně stávajících skladeb je patná z výkresové části. Ostění okenních výplní budou zatepleny 40 mm silnými minerálními deskami. Atiky budou zatepleny 50 mm silnými minerálními deskami. Stropní konstrukce velké a malé tělocvičny a zázemí velké tělocvičny bude zateplena 160 mm silnou vrstvou foukané sklené izolace, stopní konstrukce zázemí malé tělocvičny bude zateplena 200 mm silnou vrstvou foukané sklené tepelné izolace. PODLAHY Doplnění keramické dlažby v prostoru mezi prahem nových dveřních výplní otvorů a jejich stávajícím prahem. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Rozsah a provedení nových klempířských výrobků je patrný z výkresové části dokumentace a textové části této zprávy. Veškeré nové klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, plechy nesmí být upravovány kotoučovou bruskou, nebo jinými nástroji, které způsobí teplotní namáhání plechu. PODHLEDY Stávající podhledy v tělocvičnách budou částečně rozebrány a po provedení zateplení stropní konstrukce budou znovu uzavřeny, pro doplnění rozebrané části podhledů budou použity nové matné bílé sololakové desky více informací viz výkresová část a textová část této zprávy. Během rozebírání podhledů bude nutné zdemontovat část stávajícího osvětlení tělocvičen vždy jeden průběžný pás osvětlení, osvětlení bude po obnově podhledu namontování zpět (je nutno počítat s výměnou poškozených osvětlovacích prvků za nové). OBKLADY DLAŽBY Rozsah obkladu fasády objektu dřevěnými palubkami je patrný z výkresové části objektu. V místech posunu dveřních rámů bude doplněna keramická/teracová dlažba více ve specifikaci povrchů v půdorysech. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE Není navrhováno. TESAŘSKÉ VÝROBKY Specifikace tesařských výrobků je patrná z textové části této zprávy a z výkresové části dokumentace. 11

12 TERÉNNÍ ÚPRAVY Během stavebních úprav budou vybourány veškeré stávající betonové okapové chodníky a chodníky okolo objektu, včetně stávajících betonových žlabovek. Nové okapové chodníky budou tvořeny zámkovou dlažbou a velkoplošnou betonovou dlažbou, dojde i k obnově betonových žlabovém více viz výkresová část. ODVODNĚNÍ Bude provedeno nové napojení dešťových svodů na dešťovou kanalizaci. Budou obnoveny stávající odvodňovací žlaby u severovýchodní fasády objektu, včetně obnovení dešťových vpustí. MALBY Ostění a nadpraží otvorů bude nově vymalováno. Stěny dotčené výměnou výplní otvorů budou dle stavu stávající výmalby po provedení stavebních prací nově vymalovány. NÁTĚRY Veškeré stávající i nové klempířské prvky budou natřeny podkladním nátěrem a dvěmi vrstvami krycího červeného nátěru na kov, stávající klempířské prvky budou před nátěrem zbaveny nesoudržných částí stávajících nátěrů, rzi a nečistot (kromě dešťových svodů a okapových žlabů, ty zůstanou bez povrchové úpravy. Veškeré nové dřevěné konstrukce budou opatřeny impregnačním nátěrem a 2x krycím nátěrem hnědé barvy. Odhalené dřevěné nosné sloupky budou opatřeny impregnačním nátěrem viz statická část PD. 12

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích

Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Návrhy na zlepšení technického stavu kaple ve Strašnicích Interiér: 1. Obložení stěn z dřevěných palubek upravit tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Toto je proveditelné tímto způsobem: Obložení stěn

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 V Písku dne 06.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký stadion Písek opravy NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo 1. bere na vědomí materiál o navrhovaných

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

ING. KAREL DRAHOKOUPIL. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice

ING. KAREL DRAHOKOUPIL. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice ING. KAREL DRAHOKOUPIL PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice A Průvodní zpráva Zateplení budovy č. C (č.50), Nemocnice Karlovy Vary A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm)

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm) Skladby podlahových konstrukcí Podlahové konstrukce 1.NP PO/101 PO/102 Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva z lehčeného betonu (např. Liaporbeton)

Více

Příloha č.7. Technické podmínky a specifikace, standardy

Příloha č.7. Technické podmínky a specifikace, standardy Příloha č.7 FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625, přístaba skladů, výtahu, přístřešku, úpravy vrátnice a vybudování Technické podmínky a specifikace, standardy Obsah:

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY A JÍDELNY S VÝDEJEM JÍDEL K OBJEKTU ZŠ, STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ LESNICE

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY A JÍDELNY S VÝDEJEM JÍDEL K OBJEKTU ZŠ, STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ZŠ LESNICE Investor: Obec Lesnice Místo stavby: Lesnice, č.p.159 p.č.12/2 a 183, k.ú. Lesnice Kraj: Olomoucký Projektant: Ing. Karel Pelikán Ing. arch. Jiří Pelikán Elplova 22, Brno 628 00 Stupeň: Datum: 06/2014

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy NÁZEV STAVBY Balabenka point objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory KLIENT UGAV s.r.o., Lihovarská 12, 190 00 Praha 9 - Libeň MÍSTO STAVBY Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská

Více