Antifosfolipidový syndrom

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antifosfolipidový syndrom"

Transkript

1 Antifosfolipidový syndrom Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: MUDr. Alena Buliková Editor: Oponent: Jméno oponenta včetně titulů. Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného postupu odpovídá: Autorská doména: Kdo péči poskytuje: Národní rada pro medicínské standardy ČR NRMS Alena Buliková hematolog, revmatolog, nefrolog, kardiolog, internista, gynekolog, imunolog, praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost Odbornosti (dle číselníku VZP) : 202, 109, 108, 107, 101, 603, 813, 001, 002 Komu je péče poskytována: Poznámka: Pacienti s antifosfolipidovými protilátkami Standard není v konečné verzi a bude upravován na základě připomínek dalších odborníků a Národní rady pro medicínské standardy. 1

2 B. Věcný rámec standardu B1. Vymezení věcného rámce standardu Použité pojmy a zkratky: M: Pojmy a zkratky Antifosfolipidové protilátky jsou velmi heterogenní skupinou protilátek jejichž cílovými antigeny jsou makromolekulární struktury vázané na negativně nabité, většinou fosfolipidové povrchy Tyto protilátky můžeme dále dělit různým způsobem např. na auto- a alloprotilátky či protilátky indukované léky, případně na primárně resp. sekundárně se vyskytující. Nejúčelnější se zdá být dělení podle metody detekce. Koagulačními metodami prokazujeme lupus antikoagulans (LA), tedy heterogenní skupinu protilátek, které ovlivňují fosfolipid-dependentní koagulační reakce in vitro. Mezi LA můžeme rozlišovat dvě velké skupiny inhibitorů, a to podle antigenního cíle, proti němuž je daná protilátka namířena: protilátky proti β 2- glykoproteinu I - podle použité diagnostické metody lze tento typ protilátek prokázat u 60-90% LA; epitopem může být doména I nebo doména IV molekuly β 2 -glykoproteinu I; vyskytují se jak u lidí, tak u jiných druhů (krysy,ovce) protilátky proti protrombinu - opět v závislosti na použité metodě jsou prokazatelné u 50-90% LA; epitopem v tomto případě může být buď fragment 1 nebo pretrombin 1 a průkaz těchto protilátek je možný jen u lidí ELISA je jinou možností detekce protilátek závislých na fosfolipidu; podle použitého antigenu pak zjištěné protilátky nazýváme jako antikardiolipinové (v detekční soustavě je použit kardiolipin), antifosfolipidové (v detekční soustavě je použita směs fosfolipidů) nebo anti β 2 - glykoprotein I-ové (jako antigen použit β 2 -glykoprotein I) atd. ACLA antikardiolipinové protilátky (anticardiolipin antibodies) AIHA autoimunitní hemolytická anémie ANA antinukleární protilátky (antinuclear antibodies) APA antifosfolipidové protilátky APC aktivovaný protein C APS antifosfolipidový syndrom aptt aktivovaný parciální tromboplastinový test AT - antitrombin CMV - cytomegalovirus EBV virus Ebstein-Barrové F - faktor GVHD reakce štěpu proti hostiteli HIV virus získaného lidského imunodeficitu (human imunodefitiency virus) HLTV virus lidské T leukémie (human leukemia T virus) ITP idiopatická trombocytopenická purpura LA lupus antikoagulans LMWH nízkomolekulární heparin/y (low molecular weight heparin) MCTD sníšené onemocnění pojiva (mixed conecting tissue disease) 2

3 MMS monocyto-makrofágový systém MS-like napodobující roztroušenou sklerózu SLE systémový lupus erythematodes PT protrombinový čas PC protein C PK - prekalikrein PS protein S RA revmatoidní artritida SLE systémový lupus erythematodes TFPI inhibitor zevní cesty koagulace (tissue factor pathway inhibitor) Definice onemocnění: M: Definice Klinicko-laboratorní syndrom charakterizovaný přítomností antifosfolipidových protilátek a současně klinických projevů tj. venózní a/nebo ateriální trombózy či mikrotrombotizace v cirkulaci a/nebo reprodukčních ztrát. M: Patofyziologie Patofyziologie: Velmi heterogenní a není s definitivní platností vyšetřena. Souhrn možných patofyziologických mechanizmů je uveden v tabulce (č.1). Tab. č. 1: Možné mechanismy působení fosfolipid-dependentních protilátek Cíl - substrát Možný důsledek působení β 2 -glykoprotein I inhibice aktivace PC, inhibice inaktivace FVa a FVIIIa cestou APC/PS, inhibice aktivace fibrinolýzy komplexem FXII/PK, inhibice aktivace AT mediované heparan sulfátem, potenciace aktivace trombocytů, potenciace tvorby FXa na trombocytech, snížení volného PS cestou inhibice interakce β 2 -glykoprotein I a C4-vázající protein, interference s funkcí odstraňování cizích částic a apoptotických buněk z cirkulace protrombin /trombin vazba na trombinem aktivované destičky, inhibice uvolnění prostacyklinu pod vlivem trombinu, inhibice aktivace PC, poteinciace vazby protrombinu na membrány protein C inhibice aktivace proteinu C, inhibice inaktivace FVa a FVIIIa cestou APC/PS protein S inhibice inaktivace FVa a FVIIIa cestou APC/PS fosfolipáza A 2 inhibice produkce prostacyklinu z endoteliálních buněk trombomodulin inhibice aktivace PC heparan-sulfát cévní stěny inhibice aktivace AT mediované heparan sulfátem TFPI inhibice vazby TFPI a FXa na negativně nabité fosfolipidové povrchy a tím zábrana vzniku komplexu, který brání další generaci trombinu anexin V ovlivnění funkce placentárního antikoagulačního proteinu 1 (= anexinu V) tvorbou komplexů, blokádou nebo odstraněním anexinu V z jeho přirozených míst v placentě V současné době je zdůrazňována role buněčných v patofyziologii působení antifosfolipidových protilátek. Klíčovou roli zde hrají endoteliální buňky, trombocyty a monocyty. 3

4 Klasifikace onemocnění: M: Klasifikace onemocnění Jak přítomnost antifosfolipidových protilátek tak i stavy, které lze diagnostikovat jako antifosfolipidový syndrom (viz dále) může vznikat bez známé příčiny, nebo lze vyšetřením zjistit vyvolávající onemocnění. Mezi těmito pak rozlišujeme: a) antifosfolipidový syndrom spojený se systémovým onemocněním pojiva obvykle se SLE b) pacienty s antifosfolipidovým syndromem, u nichž nebylo zjištěno žádné doprovodné onemocnění systémového onemocnění pojiva primární antifosfolipidový syndrom c) pacienty s antifosfolipidovým syndromem u nichž je podezření na systémové onemocnění pojiva, ale klinická kriteria totoho onemocnění nebyla s jistotou naplněna lupus-like choroba d) antifosfolipidový syndrom z jiných příčin jako jsou léky, nádorová onemocnění, infekce. Řada těchto pacientů má jen antifosfolipidové protilátky bez klinické manifestace onemocnění, jsou-li přítomny, jsou obvykle lehké a přechodné B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění Výskyt: M: Výskyt onemocnění Antifosfolipidové protilátky se mohou nacházet s nízkou frekvencí u zdravých osob např. dárců krve (0,5-5,6%) Častější je však jejich nález u celé řady jiných onemocnění. Trvalý nález inhibitoru LA je však mnohem častější jako doprovodný nález u celé řady stavů, a to buď jako klinicky němý nález, nebo je provázen klinickými projevy pod obrazem antifosfolipidového syndromu (viz dále). Tab. č. 2: Onemocnění provázené výskytem antifosfolipidových protilátek Autoimunitní choroby Malignity Léky Infekční choroby Jiné stavy Systémová onemocnění pojiva: SLE, lupus like disease, RA, MCTD, Sjögrenův sy, sklerodermie, ankylosující spondartritis, difúzní fasciitida, dermatomyozitidapolymyozitida, vaskulitidy Solidní tumory: thymom, karcinomy (plíce,ledviny,ovarium, prostata, čípek děložní, kůže, trachea, močový měchýř, střevo, jícen, hepatocelulární karcinom) renální selhání, GVHD Jiné: diabetes mellitus, Crohnova choroba, ITP, AIHA, autoimunitní thyreoiditis Hematologické: lymfomy, leukémie, Waldenstromova makroglobulinémie, myeloproliferativní choroby fenothiaziny, prokainamid, estrogenní kontraceptiva, α-inteferon, propranolol, interleukin 2, fenytoin, chinin/chinidin, hydralazin, acebutol, kys. valproová, streptomycin, penicilin a deriváty malárie, lues, lepra tuberkulóza a jiné mykoplazmové, riketsiové infekce, borelióza, mykobakterium, slamonela, streptokoky, stafylokoky, E. coli, legionella, tyfus virové: HIV, hepatitidy, parvovirus B19, EBV,CMV, adenovirus, virus příušnic, zarděnky, spalničky, HLTV-1 4

5 Frekvence výskytu antifosfolipidových protilátek u těchto onemocnění může být velmi různá a kolísá od 11-30% (podle různých studií a různých diagnostických metod) nálezů u nemocných se SLE k zcela ojedinělým popisům - např. ojedinělý výskyt lékem indukovaného LA u difenylhydantoinu. Tato tzv. sekundární pozitivita (tj. u jiného zjistitelného onemocnění či stavu) může být dočasná, s odstraněním vyvolávající příčiny či navození klinické remise doprovodné choroby dochází v některých případech k vymizení přítomných protilátek. U více než poloviny nemocných však zůstává důvod tvorby patologického imunoglobulinu neobjasněn. Hovoříme o tzv. primárním výskytu. Tento bývá mnohem častěji trvalý, nebo alespoň dlouhodobý (je popsáno vymizení primárního inhibitoru po více než 9 letech). Je však nutné mít na mysli, že antifosfolipidové protilátky mohou předcházet vznik např. systémového onemocnění i o řadu let a mnoho autorů doporučuje z tohoto pohledu dlouholeté cílené sledování pozitivních nemocných. B3. Kvalifikační předpoklady Instituce: M: Instituce Specializované ambulance či kliniky/oddělení dříve uvedených odborností s dostatečným laboratorním zázemím. M: Personál Odborný personál: Lékař s nadstavbovou atestací v příslušném oboru Technické předpoklady: Např. Odpovídá výše uvedený institucím (podle indikované úrovně péče) M: Technické předpoklady Jiné předpoklady: Onemocnění vzhledem ke svému charakteru vyžaduje širokou multidisciplinární spolupráci výše uvedených odborností. Navíc vzhledem k relativně malé skupině nemocných vyžaduje i v problematice specializovaného odborníka zejména v šířeji pojatých oborech interna, všeobecné lékařství, nefrologie, gynekologie, kardiologie, v nichž spektrum pacientů s antifosfolipidovým syndromem tvoří jen malé procento sledovaných nemocných. 5

6 C. Proces péče (viz vývojový diagram 1) C1. Vstupní podmínky procesu péče Anamnéza klinický obraz: M: Anamnéza klinický obraz M: Vstupní kritéria pacienta Vstupní kriterium pro průkaz antifosfolipidových protilátek znamená opakovanou identifikaci protilátek charakteru antikardiolipinů, protilátek proti β 2 -glykoproteinu I, resp. přítomnost inhibitoru typu lupus antikoagulas. Vstupní kriteria definitivní diagnózy antifosfolipidového syndromu spočívá v naplnění diagnostických kriterií dle International Consensus Statement (Workshop - Sapporo, říjen 1998) Někteří pacienti mohou mít diagnózu suspektní, ne však definitivní. Ti vyžadují dlouhodobé sledování. Tab. č. 3: Klinická a laboratorní kriteria antifosfolipidového syndromu. KLINICKÁ KRITERIA Trombózy Poruchy těhotenství LABORATORNÍ KRITERIA ACLA PŘÍZNAKY jedna a více arteriální a/nebo venózní trombóza trombóza malých cév v jakékoli tkáni či orgánu prokázaná jasně klinicky, Dopplerem nebo histopatologicky (v tomto případě bez známek zánětu cévy) tři a více nevysvětlitelných následných samovolných potratů před 10. týdnem gestace s vyloučením anatomických, genetických nebo hormonálních příčin jedno nebo více nevysvětlitelných odúmrtí morfologicky normálního plodu v 10. a vyšším týdnu gravidity s tím, že morfologie plodu byla dokumentována ultrasonograficky nebo přímým vyšetřením plodu jeden nebo více předčasných narození morfologicky zdravého novorozence ve 34. týdnu či dříve spojeném s těžkou preeklampsií nebo těžkou insuficiencí placenty NÁLEZY IgG a/nebo IgM isotypu jsou přítomny ve středním nebo vysokém titru, prokázány 2 a vícekrát v odstupu 6 a více týdnů, jsou vyšetřeny standardizovaným typem ELISA pro průkaz β 2 -glykoprotein I závislých ACLA protilátek 6

7 Lupus antikoagulans prokázán dva a vícekrát v odstupu 6 a více týdnů detekce je provedena dle doporučení SSC Subcomittee ISTH pro identifikaci lupus antikoagulantů/fosfolipidově závislých protilátek v následujících krocích: průkaz prodloužení fosfolipidově - závislého screeningového testu nedochází ke korekci normální plazmou chudou na destičky zkrácení nebo korekce testu po přidání nadbytku fosfolipidů vyloučení jiných poruch krevního srážení (především inhibitor FVIII a heparin) Jistá diagnóza APS je v případě naplnění 1 klinického a 1 laboratorního kriteria. C2. Vlastní proces péče Základní vyšetření: M: Základní vyšetření Anamnéza: Rodinná: zaměření na frekvence výskytu trombembolických komplikací, samovolných reprodukčních ztrát a systémových/autoimunitních onemocnění Osobní: zaměření na výskyt možných projevů a/nebo přítomnost známého infekčního, nádorového onemocnění, systémového onemocnění pojiva či jiného autoimunitního onemocnění. Výskyt arteriálních či žilních trombóz, jejich frekvence a vyvolávající okolnosti Farmalologická: zaměření na medikaci léků, které indukují přítomnost APA Gynekologická: event. přítomnost reprodukčních ztrát včetně týdnu gestace a jiných známých okolností, za kterých k nim došlo, event. je-li k dispozici i pitevní nález ; užívání estrogenní hormonální léčby Nynější onemocnění: zaměření na příznaky artralgických resp. artritických projevů, fotosenzibilita, přítomnost nespecifických příznaků systémových či nádorových procesů teploty, hmotnostní úbytek. Poruchy kognitivních funkcí zapomnětlivost, poruchy pozornosti, obtíže se soustředit až projevy demence. Poruchy osobnosti, křečové stavy, migrény. Poruchy visu. Projevy střevní poruchy. Projevy hypofunkce štítnice. Krvácivé projevy. Objektivní nález: zaměření na Kůže, sliznice: tvářový či diskoidní erythém, livedo reticularis, kožní ulcerace, nekrotizující vaskulitida, livedoidní vaskulitida, kožní gangréna a nekróza, ulcerace nosního septa, patra, povrchová trombofilebitis, pseudovaskulitické léze, subungální hemorhagie Kardiovaskulární systém: projevy srdeční vady (mitrální regurgitace), projevy kardiálního selhání, perikarditis, hypertenze Plíce: známky pleuritidy Břicho: hepatosplenomegalie, resistence v dutině břišní, p.r. Končetiny: projevy Raynaudova syndromu, žilní trombózy Postižení periferních uzlin, prsu. Laboratorní nález: krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, základní koagulogram (PT, aptt, fibrinogen, DD) 7

8 ACLA (minimálně IgG a IgM), protilátky proti β 2 -glykoproteinu I, LA (nutný pozitivní průkaz opakovaně v odstupu delším nežli 6 týdnů) Základní biochemické vyšetření jaterní testy včetně LDL, urea, kreatinin, ionty,crp, glykémie, cholesterol Základní revmatologická vyšetření ANA, antiena, protilátky proti nativní DNA (event. i imunofluorescenčně) Bíkovina v moči za 24 hodin Echokardiografie Sonografie orgánů dutiny břišní Doplňkové vyšetření: M: Doplňkové vyšetření Vyplývají z anamnézy, klinického vyšetření a základního vyšetření laboraotrního a mají směřovat k: Zjištění orgánového postižení u přítomnosti antifosfolipidových protilátek funkční vyšetření ledvin resp. i renální biopsie, rtg hrudníku, funčkní vyšetření plic, protilátky proti trombocytům, proti erytrocytům (PAT, NAT, chladové aglutininy), ProCglobal, při prodloužení PT aktivita FII, při krvácivých projevech funkční vyšetření trombocytů. Neurologické vyšetření, psychiatrické vyšetření NMR, sonografie karotid, oční vyšetření včetně event. fluorescenční agiografie, TSH event. s endokrinologické vyšetření a další Zjištění možného vyvolávajícího onemocnění Sérologie antivirových protilátek resp. i bakteriálních a spirochetových onemocnění, revmatologické vyšetření, onkologické resp. hemato-onkologické onemocnění Zjištění stavů, které mohou zhoršovat průběh klinické manifestace trombotických projevů (alternativně dle prognostického významu a anamnézy) Vyšetření trombofilií ProCglobal, Leidneská mutace FV, homocystein, antitrombin, protein C, protein S, aktivita FVIII, lipoprotein (a). Léčba: primární prevence: M: Léčba Otázka zábrany trombózy u APS tam, kde se dosud nemanifestovala, není jednoznačně vyřešena jasným doporučením. Jednoznačně indikovaná je antitrombotická prevence v rizikových situacích tak, jak je to i u jiných trombofilií operace, úrazy, imobilizace zde pak dle nutnosti délky podávání LMWH v preventivních dávkách, nebo přechod na warfarin s cílovým INR 2,5. Individuálně dle míry rizika klinické manifestace (např. dle přítomnosti jiných neodstranitelných rizikových faktorů) lze v prevenci užít Anopyrin mg nebo nízkodávkovaný warfarin s cílovým INR 1,5. léčba trombózy: První klinická manifestace trombózy: Je řešena standarním léčebným postupem pro léčbu trombózy, tedy dle závažnosti situace trombolýza, trombektomie, LMWH a/nebo méně vhodně UFH (tato léčba naráží na obtíže se 8

9 sledováním aptt, které je již primárně u nemocných s LA prodlouženo) s následnou antikogulační léčbou warfarinem s cílovým INR 2,5. Tato léčba se nepřerušuje po dobu trvání přítomnosti APA. Recidivující trombembolické příhody: Lze použít vyšší intenzitu antikoagulační léčby s cílovým INR 3,5, resp. kombinaci standardně dávkované antikoagulační léčby v kombinaci s Anopyrinem 100 mg (tento postup vhodnější při arteriálním postižení a postižení mikrocirkulace) léčba trombocytopenie: Nebývá většinou u APS indikována, neboť trombocytopenie je většinou lehká nebo nejvýše středně významná. V některých případech může dojít k navýšení počtu trombocytů po zavedení Anopyrinu (stabilizací trombocytů se ztíží vazba fosfolipidově závislých kofaktorů a tím i protilátek na destičky a omezí se odstranění MMS). Tam, kde je z důvodů závažné trombocytopenie (obvykle trombocyty méně než 30G/l) a/nebo krvácivých projevů tato léčba indikována, používají se postupy identické jako u ITP (kortikoidy, vysokodávkované intravenosní imunoglobuliny, cyklosporin A, splenectomie). Přechodné navýšení trombocytů je někdy u významných trombocytopenií indikováno přechodně k zabezpečení operačního výkonu. léčba APS v graviditě: Léčba reprodukčních ztrát Anopyrin (75-100mg/den): účinnost této léčby není přesvědčivě dokumentována, někteří autoři doporučují tento postup jako monoterapii vyhradit pro případy středně významné až vysoké pozitivity ACLA a/nebo přítomnosti LA, kde nebyla naplněna klinická gynekologická kriteria APS. Anopyrin (75-100mg/den) + LMWH v preventivních dávkách (5000j antixa aktivity a/nebo adjustovaně dle hmotnosti j antixa/kg/den). Podávání anopyrinu je zahájeno prekoncepčně, přidání LMWH po průkazu ozev plodu. Podávání do porodu a v periporodním období, dále v puerperiu nebo alternativně zváženo převedení na warfarin s cílovým INR 2,5 na 8-12 týdnů. Zábrana trombembolické komplikace v graviditě Vždy tam, kde došlo k trombembolické manifestaci, převoz z warfarinu na LMWH prekoncepčně a je podáván po celou dobu gravidity. Dávky se pohybují od preventivních (obvykle j antixa/kg/den) do terapeutických (200j antixa/kg/den) dle závažnosti předchozí trombembolické manifestace resp. přítomnosti dalších rizikových faktorů. V puerperiu převod na warfarin. jiné léčebné postupy: Imunoterapie tam, kde se předpokládá jiný nežli trombembolický mechanizmus klinických projevů (transversální myelopatie, MS-like syndromy), resp. tam, kde je využívání k léčbě základního vyvolávajícího onemocnění. V některých případech je tato léčba indikována i tam, kdy antitrombotická léčba sama selhává (katastrofický antifosfolipidový syndrom). Používají se kortikoidy, vysokodávkované intravenózní imunoglobuliny, cyklosporin A, azathioprim, cyklofosfamid. V kritických situacích byla použita terapeutická výměnná plazmaferéza. 9

10 M: Další postup U nemocných, u nichž v čase diagnózy nebylo zjištěno žádné vyvolávající onemocnění, jsou v pravidelných intervalech prováděna systematická vyšetření ke zjištění event. revmatického procesu. Pacienti jsou systematicky sledováni s ohledem na možné mikrotrombotizační postižení orgánů. C3. Podmínky ukončení procesu péče Výstupní kritéria pacienta: M: Výstupní kritéria pacienta Vymizení antifosfolipidových protilátek je pravděpodobnější u sekundárních procesů u infektů lze počítat s eliminací za měsíce až 2 roky, stejně tak po vysazení léků indukujících tvorbu APA. I u primární pozitivity byla dokumentováno vymizení protilátky po řadě let (téměř desitiletí). U systémových onemocnění pojiva a u nádorů v řadě případů pozitivita koreluje s aktivitou procesu (ne nutně), relapsy jsou možné i po letech. Z tohoto pohledu je doporučováno spíše long life sledování (event. i v delších časových intervalech) a léčba, nežli definitivní vyřazení z péče. Prognóza pacientů: M: Prognóza Je nejistá a heterogenní, je závislá na identifikaci základního vyvolávajícího onemocnění a možnostech jeho ovlivnění. Po příznivém ovlivnění infekčního procesu je proces eliminace protilátky příznivý. K jejímu vymizení dochází i po přerušení léčby medikamenty ovlivňujícími indukci APA, ale u chlorpromazinového typu je manifestace trombózy raritní, u prokainamidového typu je přítomnost provázena manifestací trombózy ve většině případů. V případě primární pozitivity APA dochází k první manifestací trombózy v 0,9% případů ročně, k recidivě již proběhlé trombotické příhody v 5,4% případů ročně. 10

11 D. Výsledky - kritéria a indikátory kvality péče Tabulka č. 4: Výsledky - kritéria a indikátory kvality péče Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly Podmínky zahájení péče Proces Podmínky ukončení péče Kvalitně odebraná anamnéza a vyšetření vyvolávající příčiny Vyšetření a terapie dle vývojového diagramu Splnění výstupních kritérií: vymizení antifosfolipidových protilátek bez manifestace trombózy při dlouhodobém sledování, v případě sekundární pozitivity u systémových onemocně pojiva a nádorů nutné sledování dlouhodobé Záznam v dokumentaci Záznam v dokumentaci Záznam v dokumentaci Opakovaný průkaz negativního nálezu LA, ACLA a protilátek proti β 2 - glykoproteinu I E. Odkazy na literaturu 1. Arnout J., Vermylen J.: Mechanism of action of β 2 -glykoprotein I-dependent lupus anticoagulants. Lupus 1998; 7: Arnout J., Vermylen J.: Current status and implications of autoimmune antiphospholipid antibodies in relation to thrombotic disease. J Tromb Haemost 2003; 1: Bick R.L.: Antiphospholidpid Thrombosis Syndrome. Clin Appl Thrombosis/Hemostasis. 2001; 7: Bray R.L.: Differential diagnosis of central nervous system manifestation of the antiphospholipid antibody syndrome: J Autoimmunity 2000; 15: Cervera R., Piette J-Ch., Font J. at al.: Euro-phospholipid project group. Antiphospholipid syndrome: Clinical and immunologic manifestation and patterns of disease expression in a cohort of 1000 patients. Arthritis Rheum 2002; 46: Crowther M.A., Ginsberg J.S., Julian J. et al.: A comparison of two intensities of warfarin for prevention of recurrent thrombosis in patients with antiphospholipid antibody syndrome. N Engl J Med 2003; 349: Galli M., Barbui T.: Management of thrombocytopenia in Hughes Syndrome. In Khamashta (Ed): Hughes Syndrome 2000; Springer-Verlag London, Galli M., Luciani D., Bertolini G., Barbui T.: Lupus anticoagulants are stronger risk factors for thrombosis than anticardiolipin antibodies in the antiphospholipid syndrome: a systematic review of the literature. Blood 2003; 101: Galli M., Luciani D., Bertolini G., Barbui T.: Anti -β 2 -glykoprotein I, antiprothrombin antibodies, and the risk of thrombosis in the antiphospholipid syndrome. Blood. 2003; 102: Gharavi A.E., Pierangeli S.S.: Infections and antiphospholipid antibodies. In Khamashta (Ed): Hughes Syndrome 2000; Springer-Verlag London:

12 11. de Groot P.G., Horbach D.A., Derksen R.H.W.M.: Protein C and other cofactor involved in the binding of antiphospholipid antibodies: relation to the pathogenesis of thrombosis. Lupus 1996; 5: Khamashta M.A.: Management of thrombosis in the antiphospholipid syndrome. In Khamashta (Ed): Hughes Syndrome 2000; Springer-Verlag London, Levine J.S., Branch D.W., Rauch J.: The antiphospholipid syndrome. J Engl J Med. 2002; 346: Levy R.A.: Clinical manifestations of the apl syndrome. Lupus 1996; 5: Nochy D., Daugas E., Huong D.L.T. et al: Kidney involvement in the antiphospholipid syndrome. J Autoimmunity 2000; 15, Petri M.: Epidemiology of the antiphospholipid syndrome. J Autoimmunity 2000; 15: Piette J-Ch., Wechsler B., Frances C. et al.: Exclusion criteria for primary antiphospholipid syndrome. J Rheumatol 1993; 20: Piette J-Ch.: 1996 diagnostic and classification criteria for the antiphospholipid/cofactors syndrome: a mission impossible? Lupus 1996; 5: Sammaritano L.R.: Drug-induces antiphospholipid antibodies. In Khamashta (Ed): Hughes Syndrome 2000; Springer-Verlag London: Wilson W.A., Gharavi A.E., Koike T. et al.: International consensus statement on preliminary classification criteria for definite antiphospholipid syndrome. Arthritis Rheumat 1999; 42: Znázornění celého procesu pomocí vývojového diagramu. Viz příloha 12

13 Průkaz APA opakovaně v odstupu více než 6-ti týdnů je známa vyvolávající choroba jisté známky trombózy a/nebo reprodukčních ztrát (Sapporo 1998) ANO NE ANO Řešení: vyvolávající příčiny, přerušení léku NE Opakovaná vyšetření k vyloučení vyvolávající příčiny diagnóza APS NE vyloučení orgánového postižení mikrotrombotizací systémová onemocnění pojiva ANO Dlouhodobé sledování, antikoagulační léčba APA pozitivita bez klinické manifestace nádorová onemocnění ANO Analýza trombofilních rizik NE Preventivní opatření jen sledování NE nová tromboifilní rizika (přechodná) ANO sledování Přechodná antitrombotická profylaxe

Diferenciální diagnostika trombocytopenie. kriticky nemocných pacientů

Diferenciální diagnostika trombocytopenie. kriticky nemocných pacientů XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25. 26. březen 2010 Diferenciální diagnostika u kriticky nemocných pacientů J. Gumulec 1, R. Kula 2, O. Šimetka 3, L. Pleva 4, J. Ullrychová 5 1 Ústav klinické hematologie

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 How I treat Thrombocytopenia in pregnancy Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 Lehčí forma trombocytopenie je v těhotenství relativně častá a nemá výraznější dopad na zdraví matky či plodu.

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby Doporuèené postupy Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

sp.zn.: sukls89577/2012

sp.zn.: sukls89577/2012 sp.zn.: sukls89577/2012 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více