ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva"

Transkript

1 ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011

2 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace Základní údaje Charakteristika činnosti Hlavní účel a předmět poskytované činnosti specifikovaný Zřizovací listinou Poslání Nabídka služeb Cílová skupina Cíle poskytované sociální služby Corporate Identity Provoz Sociální péče Sociálně - právní agenda Změny v průběhu poskytování sociální péče Rozšíření spektra poskytovaných služeb Organizační schéma Zdravotní péče Zajištění zdravotně - ošetřovatelské péče, ostatní odborná vyšetření Lékařská péče Hospodaření organizace Ekonomický úsek Činnosti vymezené zřizovací listinou Náklady a výnosy hlavní činnosti Dary Investice Fondy Zhodnocení hospodaření Kontroly v organizaci Vnitřní řídící kontrola Veřejnosprávní kontrola Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

3 8 Ostatní Public relations Aktivity a spolupráce Podporovali nás Závěr 10 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy Finanční plán a jeho čerpání - rok 2011 Fotografie - exteriéry Fotografie - interiéry Fotografie - aktivizační činnosti Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

4 1. Úvodní slovo ředitelky organizace Vážení přátelé, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Domova pro seniory Kaplice za rok 2011, který byl pro Domov rokem bezesporu úspěšným, o čemž svědčí nejen kladný hospodářský výsledek, ale i rostoucí přízeň zájemců o naši službu. Rok 2011 znamenal pro Domov rok změn, hledání a podnětů ke zlepšení naší práce. Bylo nutné uskutečnit řadu změn, které vedou k efektivnímu fungování služeb a dále k efektivním úsporným opatřením. Jsem ráda, že se o to vše můžeme podělit na stránkách Výroční zprávy. Úspěšně dokončené plánované investiční i neinvestiční záměry s sebou přináší zejména zvýšení komfortu a flexibility v poskytování pobytové sociální služby jak pro uživatele, tak i pro personál Domova. Zkvalitnění poskytované sociální pobytové služby tak bylo dosaženo ruku v ruce s úsporami, které s sebou přináší postupné úpravy a modernizace provozu celého Domova, což je jistě významným pozitivním krokem pro jeho činnost v nadcházejících letech. Touto cestou děkuji za obětavou a náročnou práci zaměstnancům Domova pro seniory Kaplice, zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj a sponzorům za vstřícný přístup. Zvlášť si vážíme práce dobrovolníků, kteří svou prací bez nároku na finanční odměnu pomáhají potřebným a děkujeme Vám všem ostatním za podporu, ať je jakákoliv. Děkuji všem uživatelům a jejich blízkým za přízeň a pozitivní ohlasy, kterých se našemu Domovu v uplynulém roce dostalo. Naším cílem do dalšího období by mělo být, samozřejmě při udržení ekonomické úspěšnosti Domova, soustředění se na soustavné zvyšování kvality poskytované sociální služby. Vím, že to bude úkol přinejmenším stejně náročný, jako bylo zajištění finanční prosperity, ale pouze důraz na kvalitu nám může do budoucna zajistit důvěru našich uživatelů a nových žadatelů o službu, pro které jsme tu především. S přáním pevného zdraví děkuji všem za projevenou důvěru. Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice 3 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

5 3. Charakteristika činnosti 3.1. Hlavní účel a předmět poskytované činnosti specifikovaný Zřizovací listinou: Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace je podle 49 zákona č. 108/2006 Sb. zřízena pro poskytování pobytových služeb třetím osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a u nichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu popřípadě plné zajištění jejich základních potřeb, které nejsou nebo nemohou být zajištěny jejich rodinnými příslušníky nebo ambulantními sociálními službami Poslání: Posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb. Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů, ať již s jejich přirozeným sociálním prostředím (rodinou), či místním společenstvím Nabídka služeb: Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče uzavřené mezi Domovem a uživatelem služby. Za sociální pobytové služby poskytované v Domově platí uživatel úhradu za: 1. ubytování, 2. stravu, 3. za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s blízkou osobou uživatele, kterému je sociální služba poskytována, popř. s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud uživatel, kterému je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, a to v souladu s 71 odst. 3 zákona o sociálních službách. 5 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

6 Domov pro seniory Kaplice má registrované dvě sociální služby, disponuje celkovou kapacitou 52 lůžek: 1. Domov pro seniory ul. Míru 366, Kaplice 2. Domov pro seniory Nemocniční 429, Český Krumlov kapacita: 24 lůžek kapacita: 28 lůžek Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: Domov pro seniory také poskytuje za úhradu na základě písemné smlouvy s uživatelem fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. / Cílová skupina: Domov pro seniory je zřízen pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Domov pro seniory je určen: Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku: kteří z důvodu svého zdravotního stavu či nemoci nemohou zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči, kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách, kteří jsou převážně nebo úplně imobilní. Domov pro seniory není určen: Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku: kteří jsou soběstační, kteří jsou závislí na drogách nebo jiných návykových látkách a vyžadují proto specifický přístup personálu, kteří mají nepřizpůsobivé a konfliktní jednání, a kteří nejsou ochotni přizpůsobit se jinému než vlastnímu způsobu života, /1 Článek 3: Hlavní účel a předmět činnosti viz ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

7 kteří potřebují stálou lékařskou péči, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory dle 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění Cíle poskytované sociální služby: Cílem služby je: uživatel, který si uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti, uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i dalších služeb mimo zařízení, spokojený uživatel, respektování individuálních potřeb a přání uživatele, zkvalitnění ubytování a modernizace zařízení, zajištění kvality poskytovaných služeb Základní činnosti: poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, poskytnutí celodenní stravy, která odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem služby je: zdravotně - ošetřovatelská péče, sociální péče Corporate identity: Od počátku roku 2011 postupně vzniká jednotný vizuální firemní styl organizace. K tomuto procesu patří tvorba: firemní značky organizace, barev organizace, www stránek, pracovních oděvů, vizitek, informačních letáků, razítek organizace. Vznikají vnitřní pravidla, která určují vystupování zaměstnanců uvnitř organizace, vystupování Domova ke svému okolí a uživatelům, systém komunikace, řízení, odměňování. 7 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

8 4. Sociální péče 4.1. Sociálně - právní agenda: Sociálně - právní agenda je zajišťována sociální pracovnicí, a to 5 dní v týdnu dle potřeb uživatelů. Doba poskytování péče odpovídá charakteru cílové skupiny. V rámci této činnosti se pro uživatele připravuje kulturní program (zábavy, výlety, táboráky, pracovně - zábavná a terapeutická činnost, apod.). Pro většinu akcí je využíván prostor jídelny a zahrady s altány. Do Domova dále dochází různé hudební skupiny dětí za základních a mateřských škol Změny v průběhu poskytování sociální péče: Na sociálním úseku proběhlo v roce 2011 několik změn, které zásadním způsobem ovlivnily průběh poskytování pobytové sociální služby. Od došlo ke změně kapacity z 54 na 52 lůžek. Přehodnocením stupňů závislosti příspěvku na péči adekvátně dle skutečných potřeb uživatelů došlo k optimalizaci financování poskytované služby. Vytvořením nových sazebníků a novým formulováním Smlouvy o poskytování sociální pobytové služby v průběhu roku se přispělo nemalou měrou k příznivému hospodářskému výsledku Domova. Nově byl také nastaven systém přijímání stížností, připomínek, podnětů a poděkování, dle SQSS. Tvorbou a zavedením fakultativního sazebníku, ve kterých je zahrnuta např. doprava uživatele, nákupy, prodej fotografií, drobné úpravy oděvů, oprava předmětů ve vlastnictví uživatele, dochází ke zkvalitnění a rozšíření poskytované služby Rozšíření spektra poskytovaných služeb: Spektrum nabízených služeb bylo rozšířeno například o zooterapii, ve které jsme navázali spolupráci zejména s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík o.s., dále pak o konání bohoslužeb díky spolupráci s místními faráři v Kaplici i v Českém Krumlově. Bohatý kulturní program nám pomáhají zajistit místní školy a školky, dobrovolníci a místní muzikanti. Atraktivní zábavou v létě byl Rallye Kaplice a výlet do ZOO. Domov pro seniory uspořádal během celého roku mnoho akcí, kterými navázal kontakt a spolupráci s dalšími organizacemi a otevřela se veřejnosti. Navštívili jsme spřátelené domovy pro seniory, kde se klienti zúčastnili nejrůznějších interaktivních, vědomostních a sportovních soutěží. 8 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

9 4.3. Organizační schéma: STATUTÁRNÍ ORGÁN EKONOMICKO - PROVOZNÍ ÚSEK ZDRAVOTNĚ - OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ AGENDA FINANCOVÁNÍ/ ROZPOČET PRÁCE A MZDY ODDĚLENÍ ČESKÝ KRUMLOV ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE KAPLICE PROVOZNÍ ODDĚLENÍ PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE KAPLICE KUCHYNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE ÚDRŽBA PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE PRÁDELNA/ÚKLID ÚKLID 9 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

10 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k : Věková kategorie Muži Ženy Celkem Do 20 let a více - - Celkem Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví celkem: let let let let 13 V rámci organizace jsou zaměstnány především ženy s největším věkovým zastoupením let. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k : Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní - 8 Vyučen 1 4 Střední odborné - 4 Úplné střední odborné 1 14 Vyšší odborné - 1 Vysokoškolské - 6 Celkem Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

11 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví: Základní Vyučen Střední odborné 1 Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské 15 Největší podíl zaměstnanců tvoří zaměstnanci s vzděláním úplným středním odborným. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k : Doba trvání Počet osob do 5 let 26 do 10 let 4 do 15 let 6 do 20 let 3 nad 20 let 0 Celkem 39 Trvání pracovního poměru zaměstnanců v roce 2011: Vyučen Střední odborné Úplné střední odborné Vyšší odborné Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

12 Průměrný stav zaměstnanců a průměrný měsíční plat: Název funkce/pracoviště Kaplice Český Krumlov Celkem Ředitel 0,5 0,5 Všeobecná sestra 6 6 Pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče) 6 5 Pracovník v sociálních službách (základní výchovná nepedagogická činnost) 1 0 Sociální pracovnice 0,5 0,5 Administrativa 3 2 Kuchařka 2 0 Uklízečka, pradlena 3 2 Domovník 0,5 0,5 Celkový počet zaměstnanců 22,5 16,5 Přepočtený počet zaměstnanců 21,79 13, ,07 Průměrný měsíční plat za organizaci: ,- Kč Ředitel Všeobecná sestra PPOP 11 Pracovník sociální služby - nepedagogická činnost 1 Sociální pracovnice Administrativa 1 Kuchařka Uklízečka/pradlena Domovník Celkový počet 12 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

13 Díky úzké spolupráci zdravotně ošetřovatelského a sociálního úseku se v roce 2011 daří zlepšit celkový stav a vytvořit nové podmínky v soběstačnosti uživatelů natolik, že se někteří mohli navrátit zpět do svého původního domova. Tabulka č. 1: Kapacita a skladba uživatelů Domova pro seniory Kaplice za rok 2011 Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Český Krumlov Celkem Kapacita Počet uživatelů k z toho mužů z toho žen Průměrný věk klientů 78,8 81, Tabulka č. 2: Věková skladba uživatelů v roce 2011 Věková kategorie Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Český Krumlov Celkem let let let let 3 8 nad 95 let Věková skladba uživatelů: celkový počet nad 95 věk 13 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

14 Tabulka č. 3: Sazebník služeb platný v roce 2011 Domov pro seniory Kaplice [Kč/den] Detašované pracoviště Český Krumlov [Kč/den] Celkem úhrada měsíčně (za 30 dní) Ubytování Strava Ubytování Strava Strava + ubytování Jednolůžkový pokoj ,- Kč Vícelůžkový pokoj ,- Kč 14 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

15 5. Zdravotní péče 5.1. Zajištění zdravotně - ošetřovatelské péče, ostatní odborná vyšetření: Zdravotně - ošetřovatelská péče je zajišťována celodenně nepřetržitě registrovanými všeobecnými sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Do zařízení dochází pravidelně 1x týdně smluvní lékař. Pro uživatele je zajištěna také péče dalších lékařů specialistů. Ostatní odborná vyšetření poskytuje poliklinika Kaplice, nemocnice Český Krumlov, případně nemocnice České Budějovice. Pracovníci našeho zařízení mají k dispozici řadu pomůcek, které zvyšují komfort a pohodlí uživatelů. Odborná rehabilitační péče je zajišťována odborníky převážně na Poliklinice v Kaplici, základní rehabilitační péče je zajišťována přímo v Domově pro seniory. Tabulka č. 4: Uživatelé podle příspěvku na péči za rok 2011 Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Český Krumlov I. stupeň 2 1 II. stupeň 3 3 III. stupeň 9 9 IV. stupeň 9 13 Uživatelé dle příspěvku na péči: počet uživatelů I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň stupeň příspěvku Zdravotně ošetřovatelskou péči v Domově pro seniory Kaplice zajišťuje odborně způsobilý personál, registrované zdravotní sestry bez odborného dohledu a pracovníci přímé obslužné péče po 24 hodin denně. 15 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

16 5.2. Lékařská péče: Lékařská péče je pro klienty poskytována formou ambulantní nebo ústavní péče: AMBULANTNÍ PÉČI zajišťuje ošetřující lékař. Pro uživatele je zabezpečena i péče odborných lékařů formou ambulantní zdravotní péče (např. chirurg, psychiatr, diabetolog, kožní). ÚSTAVNÍ PÉČE je klientům zajištěna při hospitalizaci v nemocnici Č. Krumlov a.s., zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře, či přivolané Rychlé záchranné služby. Při nástupu do našeho Domova pro seniory Kaplice se klient může rozhodnout, zda zůstane zaregistrován u svého stávajícího praktického lékaře, nebo využije možnost registrace u praktického lékaře, který zajišťuje pravidelné návštěvy v našem zařízení. Přímá obslužná péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního uživatele. Jedná se o úkony spojené se základní hygienou, podáváním stravy, péčí o prádlo a čistotu prostředí. Zlepšení fyzické a psychické kondice uživatelů služby bylo dosaženo v roce 2011 prostřednictvím aktivizačních činností a užíváním nabídky činností v nově vybudované relaxační místnosti. Všeobecné sestry provádějí denně úkony naordinované lékařem, které následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Toto ošetřování klientů a další úkony s tím spojené, vykonávají všeobecné sestry a pracovnice přímé obslužné péče dle ošetřovatelských Standardů, vypracované s ohledem na zvláštní podmínky poskytování péče v Domově. Organizace má pro obě svá zařízení uzavřenu s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena indikovaná ošetřovatelská péče lékařem. Tabulka č. 5: Úhrady od zdravotních pojišťoven s odborností 913 Úhrady od pojišťoven/ poskytovaná služba Ministerstva vnitra Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská pojišťovna Průmyslová pojišťovna Celkem za pracoviště Domov pro seniory Kaplice ,- Kč ,- Kč 4.406,- Kč 1.662,- Kč ,- Kč Detašované pracoviště Český Krumlov ,- Kč ,- Kč 3.224,- Kč 4.475,- Kč ,- Kč Celkem za organizaci: ,- Kč 16 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

17 Úhrady od zdravotních pojišťoven: poskytnutá služba [v tis. Kč] Pojišťovna ministerstva vnitra Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská pojišťovna Průmyslová pojišťovna pojišťovny 17 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

18 6. Hospodaření organizace Ekonomicko-provozní úsek je z hlediska organizační struktury přímo podřízen řediteli organizace. Vedoucí ekonomicko-provozního úseku řídí na tomto úseku pracovníky na pozici financování a rozpočet; práce a mzdy a vedoucího provozního oddělení Ekonomický úsek: Zpracovává podklady, které přímo souvisejí s činností specifikovanou ve zřizovací listině. Jedná se především o zpracování mzdových podkladů, personální agendy, evidenci spisové služby, rozpočty, podklady pro jednání s externími firmami či institucemi, výběrová řízení aj Činnosti vymezené Zřizovací listinou: Organizace se zabývá činnostmi vymezenými ve Zřizovací listině tj. Domov pro seniory. V roce 2011 byly v organizaci vynaloženy následující náklady 6.3. Náklady a výnosy hlavní činnosti: NÁKLADY [v tis. Kč] Spotřeba materiálu 1.398,00 Spotřeba potravin 637,00 Spotřeba energie 948,00 Opravy a udržování 217,00 Cestovné 2,80 Ostatní služby 2.951,00 Mzdové náklady 8.261,00 Sociální a zdravotní pojištění 2.687,00 Zákonné sociální náklady 181,00 Daně a poplatky 1,60 18 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

19 Finanční náklady 122,00 Odpisy dlouhodobého majetku 291,00 Daň z příjmů 0,00 Ostatní náklady 14,00 Celkem ,40 Náklady roku 2011 [v tis. Kč] : 2.951, , ,00 948,00 Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Daně a poplatky Finanční náklady Odpisy majetku Opravy a udržování Ostatní náklady 637,00 Cestovné Soc. a zdrav. pojištění Ostatní služby 291,00 Zákonné sociální náklady 8.261,00 1,60 2,80 217,00 181,00 122,00 14,00 Mzdové náklady V roce 2011 získala organizace přípěvek od MPSV, který je významnou položkou v oblasti výnosů, a to ve výši ,- Kč pro obě pracoviště. Tato částka byla plně využita. Další důležitou položkou, která je zahrnuta ve výnosech, je neinvestiční příspěvek pro rok 2011 ve výši ,- Kč od zřizovatele, který sloužil na dofinancování provozních nákladů a částečné krytí odpisů. VÝNOSY [v tis. Kč] Z prodeje vlastních výrobků 120,00 Z prodeje služeb ,42 Z pronájmu 0,00 Finanční výnosy 358,07 Z prodeje dlouhodobého majetku 11,00 Z prodeje materiálu 0,00 Ostatní výnosy 254,00 19 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

20 Příspěvek na provoz 327,00 Dotace MPSV 4.212,00 Celkem ,49 Výnosy roku 2011 [v tis. Kč] : 4.212, ,42 358,07 327,00 254,00 120,00 11,00 Z prodeje vlastních výrobků Z prodeje služeb Finanční výnosy Z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní výnosy Příspěvek na provoz Dotace MPSV 6.4. Dary: V roce 2011 získala organizace finanční prostředky ze zdrojů, které nesouvisejí s předmětem činnosti stanoveným ve zřizovací listině, a to z darů, grantů, dotovaných pracovních míst a sponzoringem. Tabulka č. 6: Dary / dotace / granty / sponzoring v roce 2011 Název Suma [Kč] Věcné dary ,00 Finanční dary ,00 Granty ,00 Dotovaná pracovní místa ,00 Sponzoring ,00 Celkem ,00 20 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

21 Dary / dotace / granty / sponzoring: částka [v tis. Kč] Finanční dary Granty Dotovaná pracovní místa Sponzoring Věcné dary 6.5. Investice: V roce 2011 byly realizovány tyto plánované investiční akce: oprava střechy, rekonstrukce sociálního zařízení pro klienty a zaměstnance (nové rozvody vody, elektroinstalace, obklady, WC mísy, umyvadla), pořízení služebního automobilu (možnost zajištění plynulého chodu obou pracovišť), komunikační systém sestra - pacient, oprava nouzového osvětlení a hromosvodu Fondy: Fondy k [v Kč] : Název fondu Stav k Změna stavu Stav k Fond odměn , , ,73 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,26 Fond reprodukce majetku , ,38 Fond rezervní , , , ,00 - Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen jednotným přídělem ve výši 1% z hrubých mezd a využíván k hrazení závodního stravování, sociální výpomoci a na dary k životním jubileím. - Fond reprodukce majetku byl využit na čerpání pro financování investic a tvořen ze zúčtovaných odpisů. - Fond rezervní byl využit na částečné krytí ztráty z předchozích let. 21 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

22 6.7. Zhodnocení hospodaření: V roce 2011 byly na pokrytí nákladových položek v maximální možné míře využity příjmy za podmínek dodržení platné legislativy, především Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Náklady na poskytovanou sociální službu byly plně pokryty zdroji před zdaněním. Tabulka č. 7: Hospodářský výsledek roku 2011 [v tis. Kč] Celkem výnosy ,29 Celkem náklady ,67 Výsledek hospodaření před zdaněním 6.099,62 Daň z příjmů 0,00 Výsledek hospodaření po zdaněním 6.099,62 Hospodářský výsledek roku 2011: částka [v tis. Kč] Výnosy Náklady Výsledek hospodaření 22 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

23 7. Kontroly v organizaci Začátkem roku 2011 byl ukončen audit nezávislého auditora o finanční situaci nákladů, výnosů a výsledků hospodaření organizace za uplynulý rok. Závěr auditu - kontrola v souladu s účetními předpisy. Jihočeský kraj, Krajský úřad, Odd. interního auditu a kontroly - zjištěno porušení rozpočtové kázně, v rozporu s právním předpisem zák. č. 250/2000 Sb. 28 odst. 7 byly neoprávněně použity prostředky FKSP. Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1080/2011/RK-80 ze dne byl organizaci prominut odvod za porušení rozpočtové kázně. Ostatní závěry z provedených kontrol - kontrolované činnosti nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a normami Vnitřní řídící kontrola: V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a je postupováno dle směrnice Vnitřní kontrolní systém, která je závazná pro všechny zaměstnance organizace. Nedostatky zjištěné během vnitřní kontroly jsou průběžně odstraňovány Veřejnoprávní kontrola: Začátkem roku 2011 byl ukončen audit nezávislého auditora o finanční situaci nákladů, výnosů a výsledku hospodaření organizace za uplynulý rok. Závěr auditu - kontrola v souladu s účetními předpisy. V roce 2011 byly v organizaci provedeny následující veřejnoprávní kontroly: Tabulka č. 8: Kontroly provedené v organizaci v roce 2011 Kontrolní orgán VZP ČR, územní pracoviště Český Krumlov VZP ČR, krajská pobočka pro Jihočeský kraj, České Budějovice, pracoviště Český Krumlov OSSZ Český Krumlov ZP MV ČR, pob. České Budějovice Předmět kontroly kontrola pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného revize zdravotní péče, zaměřená na vykazování výk. IČZ kontrola pojistného a plnění úkolů nemocenském pojištění a důchodovém pojištění revize zdravotní péče, zaměřená na vykazování výk. IČZ , IČP , odbornost Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

24 KHS Jihočeského kraje Jihočeský Kraj, Krajský úřad, Odd. interního auditu a kontroly KHS Jihočeského kraje KHS Jihočeského kraje, dne KHS Jihočeského kraje kontrola stravovacího provozu interní audit organizace 37,44a zák 258/00 Sb., 2,7 zák. 309/06 Sb., ve spojení s NV č. 361/07 Sb., vyhl. 432/03 Sb., 40 zák. 20/1966 Sb, 102 odst. 3, 103 odst. 1 písm. b),d), 224 odst. 1 písm. d) zák. 262/06 Sb., vše ve znění pozd.předpisů. Rozhodnutí KHS Jč. kraje č.j / ,44a zák 258/00 Sb., 2,7 zák. 309/06 Sb., ve spojení s NV č. 361/07 Sb., vyhl. 432/03 Sb., 40 zák. 20/1966 Sb, 102 odst. 3, 103 odst. 1 písm. b),d), 224 odst. 1 písm. d) zák zák. 258/200 Sb. v platném znění a vyhl. 195/2005 Sb. Pravidelná kontrola elektroinstalace a HACCP 24 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

25 8. Ostatní 8.1. Public relations: Vztahy se svým okolím a s veřejností Domov udržoval pravidelně prostřednictvím médií. Tím bylo zajištěno předávání informací veřejnosti a zároveň jsme získávali užitečnou zpětnou vazbu. Zaznamenali jsme zvýšenou spokojenost uživatelů a jejich rodin. Prezentace služby: Senioři budou v bezpečí, těšit se mohou na relax / Českokrumlovský deník Prolínání generací / Kaplický zpravodaj - duben 2011 Kapličtí si mají kde číst a malovat / Českokrumlovský deník Barvy změnily život / Českokrumlovský deník Adra bulletin - květen 2011 (+ pravidelné zprávy o činnosti dobrovolníků ADRA) TV RTA - reportáž o využití vizuální stimulace při práci s klienty Na postel mají senioři dálkový ovladač V kaplickém domově nudu neznají / Deník Právo Aktivity a spolupráce: Organizace se zapojila do projektu Rotopedtours a Pěškotours pořádaného Nadací Taťány Kuchařové. V rámci tohoto projektu klienti počítali nachozené a naježděné kilometry, za které byli odměněni drobnou pozorností, ale především byla akce povzbuzením a zlepšením fyzické kondice pro samotné účastníky. V rámci Týdne sociálních služeb, vyhlášeného MPSV a APSS ČR jsme uspořádali na obou pracovištích ve dnech 11. a Den otevřených dveří, jehož prostřednictvím jsme také poděkovali Jihočeskému kraji, městu Kaplice a městu Český Krumlov za poskytnutou finanční podporu. Dne se podařilo slavnostně otevřít nové Centrum aktivizačních činností, které umožňuje zlepšit kvalitu a širší naplnění smyslu života klientů v našem Domově. Každý pracovní den zde probíhají pravidelné aktivity např.: čtení na pokračování, výroba drobných předmětů z keramické hlíny, výroba předmětů z papíru a další výtvarné, či kreativní činnosti. Dále vybudovaná relaxační místnost slouží nejen k odpočinku, ale i k udržování či zvyšování fyzické kondice našich klientů. Je zde k dispozici rotoped, žebřiny, gymball a další rehabilitační pomůcky. V předvánočním čase proběhlo v organizaci mnoho vystoupení z mateřských, základních, uměleckých a středních škol. Do Nového roku nám popřáli starostové z blízkých obcí. Tento předvánoční čas využila organizace k prezentaci na veřejnosti. Prodejní akce výrobků našich klientů se uskutečnily v Komerční bance na pracovišti v Kaplici a Českém Krumlově, při adventních trzích na náměstí v Kaplici a na vánoční mši J. J. Ryby v Zámecké jízdárně českokrumlovského zámku. Velkou pomocí jsou dobrovolníci, kteří vykonávají službu na základě smlouvy s Dobrovolnickým centrem ADRA a do Domova dochází od května Při pravidelných akcích nám pomohli 168 odpracovanými hodinami. Spokojenost uživatelů a jejich rodin jsme monitorovali formou dotazníkového šetření. Domov pro seniory Kaplice se v průběhu roku 2011 aktivně zapojil do projektu komunitního plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností Kaplice i Český Krumlov. 25 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

26 V rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb spolupracujeme s organizacemi: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s. Vyšší odborná škola speciální Prachatice Dobrovolnické centrum ADRA Dobrovolnické centrum Český Krumlov Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s Podporovali nás: Tabulka č. 9: Poskytnuté dary Alter s.r.o. Bíca s.r.o. Cornus s.r.o. pan Cvach Václav Česká spořitelna a.s. ČSOB a.s. Český Svaz žen Dřevospol s.r.o. paní Krejčová Hedviga pan Leflér Václav paní Lejsková Erna paní Machová Martina Město Český Krumlov Město Kaplice Myrta Velešín s.r.o. PC servis KB s.r.o. Engel s.r.o. Pekařství AGM - Agro s. r. o. pan Ertl Milan EZ servis a.s. Ing. Feslová Věra Happy foto Ing. Preus Tomáš paní Svobodová Miroslava pan Šafránek Jan Mgr. Talíř Pavel Mgr. Holczerová Vladimíra Tosta s. r. o. Isotherm s.r.o. Untraco v. o. s. pan Janoušek Vladimír JčK - Krajský úřad České Budějovice paní Korchová Alena pan Koschant Josef Zdravotnické potřeby Zelená hvězda - prof. Jerhot Jaroslav ZOO Faktor Shop - pan Faktor Jaroslav paní Živná Ivana 26 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

27 9. Závěr Ve výroční zprávě jste měli možnost se seznámit s informacemi popisujícími dění v Domově pro seniory Kaplice za rok Rozebírá se rozsah péče, hospodářské výsledky a ostatní důležité skutečnosti. V části hospodaření organizace se dozvídáme o postupném zlepšení ekonomické situace Domova, a komfortu v poskytování sociální služby, dochází k rozšíření poskytovaných služeb. Lze konstatovat, že tím byl naplněn cíl, stanovený v loňském roce. Přirozenou samozřejmostí je pro nás snaha vytvořit stávajícím a nově přicházejícím klientům zázemí umožňující plnohodnotný život, co možná nejvíce podobný jejich původnímu prostředí a odpovídající současným požadavkům na kvalitu. Naší jednoznačnou prioritou je pokračující zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb tak, abychom naplnili náš cíl - zajištění důstojného života našich uživatelů. Za dobrou práci za uplynulé období patří poděkování všem zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům a přátelům Domova. Děkujeme našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, především zaměstnancům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví za jejich za vstřícný přístup, pomoc a podporu. I nadále zůstává naším dlouhodobým cílem poskytování sociální služby domov pro seniory v souladu se Zřizovací listinou, v rámci zákonných norem a dále postupná příprava na realizaci kompletní rekonstrukce budovy. V Kaplici 17. dubna 2012 Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice 27 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

28 10. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudce věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytování informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: 0 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 0 e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručných popis způsobu jejich vyřízení: Připomínky: Podněty: Stížnosti: Poděkování: 2/ všechny vyřešeny 0 5/ všechny vyřešeny; 1/ oprávněná - netopilo se v topné sezoně z důvodu probíhající rekonstrukce topení 1 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Veřejnost je o životě v DpS Kaplice pravidelně informována prostřednictvím webových stránek na adrese a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Žádost o informaci: Žádost můžete podat písemně na adresu DpS Kaplice, Míru Kaplice, osobně v době od 7:00-15:00 na téže adrese, elektronicky na ovou adresu - 28 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

29 Seznam tabulek: Tabulka č. 1: Kapacita a skladba uživatelů Domova pro seniory Kaplice za rok 2011 Tabulka č. 2: Věková skladba uživatelů za rok 2011 Tabulka č. 3: Sazebník služeb platný v roce 2011 Tabulka č. 4: Uživatelé příspěvku na péči za rok 2011 Tabulka č. 5: Úhrady od zdravotních pojišťoven s odborností 913 Tabulka č. 6: Dary / dotace / granty / sponzoring v roce 2011 Tabulka č. 7: Hospodářský výsledek roku 2011 Tabulka č. 8: Kontroly v organizaci v roce 2011 Tabulka č. 9: Poskytnuté dary 29 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

30 Zprávu vypracovaly: Mgr. Vladimíra Holczerová / ředitelka Ing. Renata Křížková / vedoucí ekonomicko - provozního úseku Mgr. Hana Šinková / sociálně - právní agenda Erika Pavlová, Dis. / vedoucí zdravotně - ošetřovatelského úseku Mgr. Ivana Balková / vedoucí pracoviště Český Krumlov 30 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

31 11. Přílohy Finanční plán a jeho čerpání - rok 2011 [v tis. Kč] : Řádek Ukazatel Plán na rok 2011 Skutečnost 2012* Index NÁKLADY , ,40 Spotřeba materiálu 1.072, ,00 Spotřeba potravin 648,00 637,00 Spotřeba energie 1.026,00 948,00 Opravy a udržování 248,88 217,00 Cestovné 10,00 2,80 Ostatní služby 2.760, ,00 Mzdové náklady 8.283, ,00 z toho: platy zaměstnanců 7.973, ,00 OON 310,00 372,00 Sociální a zdravotní pojištění 2.774, ,00 Zákonné sociální náklady 82,00 181,00 Daně a poplatky 70,00 1,60 Finanční náklady 56,00 122,00 Odpisy dlouhodobého majetku 263,00 291,00 Daň z příjmů 0,00 0,00 Ostatní náklady 0,00 14,00 VÝNOSY , ,49 Z prodeje vlastních výrobků 106,00 120,00 Z prodeje služeb , ,42 Z pronájmu 0,00 0,00 Finanční výnosy 0,00 358,07 Z prodeje dlouhobého majetku 0,00 11,00 Z prodeje materiálu 0,00 0,00 Ostatní výnosy 210,10 254,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 263,00 327,00 Dotace na provoz ze stát. rozpočtu 4.212, ,00 Hospodářský výsledek po zdanění 734,79 6,09 Doplňkové údaje: Dotace na investice 0,00 0,00 Použití investičního fondu 600,00 684,00 Použití rezervního fondu 167,00 167,14 Použití fondu odměn 29,00 0,00 Průměrný evid. počet zaměstnanců 34,00 37,00 Průměrný měsíční plat [v Kč] , ,00 1,09 1,30 0,98 0,92 0,87 0,28 1,07 1,00 0,99 1,20 0,97 2,21 0,02 2,18 1,11 0,00 0,00 1,04 1,13 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 1,24 1,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,00 0,00 1,09 0,88 * Aktuální rok 31 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

32 11.2. Fotografie - exteriéry: a) Budova DpS Kaplice b) Okolí DpS Kaplice c) Okolí DpS Kaplice d) Krajina před DpS Kaplice e) Zázemí DpS Kaplice f) Okolí DpS Kaplice 32 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

33 11.3. Fotografie - interiéry: a) Pokoj b) Pokoj Index c) Jídelna d) Jídelna e) Výmalba interiéru f) Akvárium g) Relaxační místnost h) Relaxační místnost 33 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

34 11.4. Fotografie - aktivizační činnosti 2011: a) Centrum aktivizačních činností b) Aktivizační činnosti žáků ZŠ Index c) Centrum aktivizačních činností d) Centrum aktivizačních činností e) Podpis klientů f) Centrum aktivizačních činností g) Aktivizační činnosti Český Krumlov h) Centrum aktivizačních činností 34 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Předklášteří

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a mezi zaměstnanci p.o. Sociální služby města Česká

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 2003 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI Oblastní charity Sušice za rok 2003 A. OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI OCH SUŠICE B. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITY SUŠICE ZA ROK 2003

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření. za rok 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření. za rok 2013 Město Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63 tel./fax 469660275, e-mail : domov.duchodcu.hm@iol.cz www.domov-duchodcu.cz Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 IČO: 75123932

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum Vypracoval : Horáčková Jana Schválil: Mgr. Leoš Valigurský

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více