Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření"

Transkript

1 Standard pro provádění dopplerovského ultrazvukového vyšetření I. Úvod Diagnostický ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazívní zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc umožňuje kvalitativně i kvantitativně posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení. Jedná se o bezpečnou a efektivní zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné významné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření. II. Klinická podstata Ultrazvukové zobrazování využívá skutečnosti, že při průchodu akustického vlnění (tedy mechanického vlnění) hmotným prostředím, dochází na jednotlivých akustických rozhraních k jeho odrazu, rozptylu, průchodu, či absorpci, přičemž odražené a zeslabené akustické vlnění je možné příslušným zařízením detekovat a transformovat do finálního obrazu. Dopplerovské vyšetření cév umožňuje přesnou kvantifikaci průtokových parametrů ve vyšetřovaných cévách. III. Kvalifikace personálu Výkon provádějící lékař je kvalifikovaný atestovaný radiolog s minimálně prvou atestací, popřípadě radiolog neatestovaný, ten však pod dohledem radiologa atestovaného. Lékař zná technickou podstatu ultrazvukového vyšetřování a disponuje potřebnými anatomickými a patologickými znalostmi. Kvalifikace asistujících laborantů a sester je též odpovídající tedy všichni mají ukončené adekvátní vzdělání a praxi (viz standard AOP.6.3.). Asistující personál je odpovědný za přípravu pacienta na samotné vyšetření a za přípravu materiálu /není sám odpovědný za přípravu před vyšetřením, za které je odpovědné indikující oddělení/. IV. Specifikace výkonů A. Technické zázemí 1. Používaný mobilní ultrazvukový přístroj je typem a výkonem adekvátní pro potřeby NNH, v případě potřeby je v přijatelné době dostupný servis. 1

2 2. Nálezy se běžně obrazově nedokumentují, pokud je to dle výkon provádějícího lékaře nezbytné, je možné nález dokumentovat buď tiskem na papír či na video. 3. Je k disposici veškeré potřebné instrumentarium a materiál (zejména dostatek sonografického gelu, prostředky na otření pacienta po výkonu, prostředky a materiál pro aplikaci UZ-kontrastních médií). B. Kontrastní látky pro UZ Ve výjimečných případech může lékař rozhodnout o aplikaci kontrastní látky pro ultrasonografii, typicky ji lze využít při vyšetření renálních tepen u obézních jedinců či k rozhodnutí, zda je přítomen uzávěr či subtotální stenóza vyšetřované tepny, zvláště při nepříznivých anatomických poměrech či masivních kalcifikacích ve stěnách vyšetřovaných tepen nejčastěji u vnitřní karotické tepny. Dále lze kontrastní látku využít pro zobrazení perfúze orgánů, např. k průkazu vaskularizace nádorů nebo k zobrazení zástavy perfúze u testikulární torze. Jedná se o intravaskulárně podávaná kontrastní média, jejich podávání se řídí obecnými principy platnými pro aplikaci kontrastních látek intravaskulárně. C. Monitoring a resuscitace Pacient je dopraven na ultrazvukové vyšetření personálem indikujícího oddělení, který s sebou převáží též veškerý materiál nutný pro neodkladnou péči. Ve výjimečných případech, kdy pacienta převézt není možné, se vyšetření provede přímo na příslušném oddělení. Monitoring a resuscitace jsou zajištěny indikujícím oddělením, na vyšetřovnách UZ jsou k disposici pouze zdroje kyslíku, jiné pomůcky pro urgentní resuscitaci přítomné nemusí být. D. Pacient Příprava: K vyšetření břišní aorty, dolní duté žíly a jejich párových i nepárových větví, pánevních tepen a žil a dále portálního systému a žil jaterních přichází pacient nalačno (nejí nejméně 6 hodin před vyšetřením). V akutních případech se vyšetřují i tito pacienti bez přípravy. Mimo výše uvedená vyšetření není žádná příprava nutná. Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou, kde jsou uvedena jeho osobní data, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance. Pokud je to 2

3 možné, přinese si pacient s sebou zdravotní dokumentaci, výsledky předchozích vyšetření souvisejících s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, eventuelně i dostupnou obrazovou dokumentaci. Pacient přichází k vyšetření řádně připraven a poučen. E. Limitace metody - obezita; - meteorismus; - kalcifikace ve stěnách tepen; - nepříznivé anatomické poměry; - nespolupracující pacient: vyšetření může být ztíženo až znemožněno pokud pacient nespolupracuje, například pokud nevydrží v klidu ležet, u vyšetření portálního systému a jaterních žil a u vyšetření ledvinných tepen a žil je nezbytné, aby pacient vydržel na určitou dobu zadržet dech. V. Indikace a kontraindikace Indikace jsou rozličné a jsou blíže specifikovány v odstavci VI. Kontraindikace téměř neexistují s výjimkou kontrastních látek s obsahem galaktózy, kde je kontraindikací jejich podání galaktosémie. VI. Jednotlivá vyšetření Rozdělení dopplerovských vyšetření podle vyšetřovaných oblastí: 1. Extrakraniální cerebrovaskulární systém (karotické a vertebrální tepny) 2. Končetinové tepny 3. Břišní aorta a její nepárové viscerální větve 4. Urogenitální systém (ledvinné tepny a žíly, transplantát ledviny, skrótum) 5. Periferní žilní systém 6. Portální systém, jaterní žíly Indikace jednotlivých dopplerovských vyšetření: 1) Extrakraniální cerebrovaskulární systém (karotické a vertebrální tepny): Indikace pro ultrazvukové vyšetření extrakraniálního cerebrovaskulárního systému zahrnují, ale nejsou omezeny na: a) Vyšetření pacientů s hemisférickými neurologickými symptomy zahrnujícími iktus, tranzientní ischemickou ataku a amaurosis fugax. b) Vyšetření pacientů s šelestem na krku. 3

4 c) Vyšetření pulzujících rezistencí na krku. d) Vyšetření u tupého poranění krku. e) Předoperační vyšetření pacientů indikovaných ke kardiovaskulárnímu chirurgickému výkonu. f) Vyšetření nehemisférických nebo nevysvětlených neurologických symptomů. g) Sledování pacientů s potvrzeným patologickým nálezem na karotických či vertebrálních tepnách léčených konzervativně. h) Pooperační sledování pacientů po karotické revaskularizaci (endarterektomii či bypassové chirurgii). i) Sledování pacientů po endovaskulárních výkonech na karotidách či vertebrálních tepnách (PTA či PTA+stent). j) Vyšetření u suspektního subklaviálního steal syndromu. k) Vyšetření u podezření na disekci. 2) Končetinové tepny: Prvotní vyšetření pro posouzení přítomnosti ischemické choroby dolních končetin je u typického klinického obrazu klaudikací či klidových bolestí vyšetření tepu pohmatem a měření krevního tlaku v různých úrovních na vyšetřovaných končetinách. Indikace pro ultrazvukové vyšetření končetinových tepen zahrnují, ale nejsou omezeny na: a) Detekci hemodynamicky významné stenózy či uzávěru v určitých specifikovaných segmetech periferních tepen u symptomatických pacientů. Pokud jde o celkové vyšetření a posouzení celého periferního tepenného řečiště před úvahou o eventuelní revaskularizaci (operační či endovaskulární) není ultrazvukové vyšetření indikováno a mělo by být provedeno angiografické vyšetření. Pokud lze předpokládat endovaskulární intervenční výkon, pak by měla být provedena DSA s následným endovaskulárním výkonem v jedné době, jinak by měla být dána přednost spíše neinvazívním metodám (MR angiografie). b) Sledování nálezu po předchozích chirurgických (bypassy, trombektomie, plastiky či endarterektomie) nebo endovaskulárních (PTA, trombolýza, trombektomie, stenty) výkonech. c) Vyšetření suspektních vaskulárních a perivaskulárních abnormit jako například nejasných rezistencí, aneuryzmat, pseudoaneuryzmat a komunikací mezi tepnami a žilami. 3) Břišní aorta a její nepárové viscerální větve: Indikace pro ultrazvukové vyšetření břišní aorty a jejích nepárových viscerálních větví zahrnují, ale nejsou omezeny na: 4

5 a) Detekci hemodynamicky významné stenózy či uzávěru břišní aorty u pacientů s typickým klinickým obrazem (Lerichův syndrom) b) Detekci aneuryzmatu abdominální aorty u suspektního klinického nálezu, jeho bližší charakterizaci a sledování vývoje u pacientů léčených konzervativně. c) Vyšetření pacientů s podezřením na disekci abdominální aorty, u těchto pacientů je však dominantním vyšetřením CT angiografie, MR angiografie a transesofageální echokardiografie. d) Sledování pacientů po operacích břišní aorty (cévní náhrady) a endovaskulárních výkonech (stentgraftech). e) Posouzení přítomnosti stenóz či uzávěrů splanchnických tepen. f) Zobrazení a sledování vývoje aneuryzmat či pseudoaneuryzmat viscerálních tepen. 4) Urogenitální systém (ledvinné tepny a žíly a cévy skróta): Indikace pro dopplerovské ultrazvukové vyšetření urogenitálního systému zahrnují, ale nejsou omezeny na: a) Detekci stenózy či uzávěru renální tepny u pacientů se suspektní renovaskulární hypertenzí. Stenóza může postihovat akcesorní renální tepnu, která je ultrazvukem většinou nezobrazitelná což znamená limitaci tohoto vyšetření. Stenózy mohou být oboustranné. Stenózu můžeme prokázat buď insonací kmene renální tepny (urychlení toku), nebo na podkladě změn ve spektrálním záznamu z distálních intrarenálních tepen (prodloužení akceleračního času). Intrarenálně vyšetřujeme ledvinné tepny vždy v horní, střední i dolní třetině ledviny. b) Detekci aneuryzmat či pseudoaneuryzmat renálních tepen a sledování jejich vývoje. c) Zobrazení renálních A-V zkratů (většinou iatrogenních po biopsiích). d) Detekci trombózy renální žíly (v důsledku dehydratace, venostázy, koagulopatie, traumatu, atp.) či přítomnosti tumorózního trombu v renální žíle u nádorového postižení ledviny. e) Vyšetření skróta pro potvrzení či vyvrácení torze varlete f) Vyšetření transplantátu ledviny. Vyšetření ledvinného transplantátu by mělo být přednostně prováděno na pracovišti, kde se transplantace ledvin provádějí a mají tam tedy s tímto vyšetřením dostatečné zkušenosti, tedy ne v NNH, kde se provádí jen výjimečně a má orientační charakter. 5) Periferní žilní systém: Indikace pro dopplerovské ultrazvukové vyšetření periferního žilního systému zahrnují, ale nejsou omezeny na: 5

6 a) Vyšetření u suspektní žilní obstrukce nebo trombózy u symptomatického nebo asymptomatického vysoce rizikového jedince. Standardně se vyšetření provádí v rozsahu od dolní duté žíly po žíly popliteální. Vyšetření bércových žil je možné, ale velmi pracné a některé úseky bércových žil mohou být vzhledem k technickým limitacím spolehlivě nevyšetřitelné, proto se standardně v NNH neprovádí. b) Sledování vývoje nálezu u pacientů s již dříve prokázanou žilní trombózou. c) Vyšetření na přítomnost hluboké žilní trombózy u pacientů s podezřením na plicní embolii. d) Vyšetření safén před jejich plánovaným použitím pro bypassovou chirurgii. e) Vyšetření dialyzačního shuntu. 6) Portální systém, jaterní žíly: Indikace pro dopplerovské ultrazvukové vyšetření portálního systému a jaterních žil zahrnují, ale nejsou omezeny na: a) Průkaz portální hypertenze a upřesnění jejího typu (prehepatální, intrahepatální, posthepatální. b) Průkaz vrozených či získaných anomálií portálního řečiště. c) Vyšetření chirurgických a endovaskulárních portosystémových zkratů (TIPSS) se v NNH standardně neprovádí. Je vyhrazeno pro pracoviště, kde se chirurgické a endovaskulární portosystémové zkraty provádějí. VIII. Dokumentace Po provedení výše uvedeného vyšetřovacího výkonu je vyhotovena zpráva obsahující všechny náležitosti dle obecných pravidel, specificky by měla obsahovat důležité údaje o dopplerovském vyšetření, jako jsou maximální rychlosti v dané cévě, typ toku, případná alterace směru toku atd. Dodatek: Výše uvedené standardy nejsou striktními pravidly, spíše snahou o definici optimální praxe, která by měla ve svém důsledku vést ke zkvalitnění péče. Lékař a spolupracující personál může existující standardy modifikovat v závislosti na individuálním pacientovi, momentální situaci a dostupnosti zdrojů. Přísné plnění výše uvedených pokynů nemůže zaručit ve všech případech optimální výsledek. Odchylka od výše uvedených bodů neznamená pochybení v lékařské péči či postup non lege artis. 6

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26 Náhlé příhody břišní Obsah Předmluva... 7 I Část obecná 1 Zobrazovací metody při NPB... 9 1.1 RTG... 9 1.2 UZ... 10 1.3 CT... 10 1.4 RTG kontrast... 11 1.5 ERCP... 11 1.6 PTC... 11 1.7 Angiografické vyšetření

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Výkon číslo 11022. Autorská odbornost: 101 - vnitřní lékařství interna (3.0) Další odbornosti: Název: CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU.

Výkon číslo 11022. Autorská odbornost: 101 - vnitřní lékařství interna (3.0) Další odbornosti: Název: CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU. Výkon číslo 11022 Autorská odbornost: 101 - vnitřní lékařství interna (3.0) Další odbornosti: Název: CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU Poznámka: Popis: DEFINICE: 1. Čím výkon začíná: Vyhledáním veškeré zdravotnické

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Barbora Dvorská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologie Barbora Dvorská Vyšetření hepatobiliárního

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s.

Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Přehled vyšetřovacích metod dostupných na oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. Primář: MUDr. Jaromír Bernátek Zástupce primáře: MUDr. Jiří Bakala Vrchní sestra: Eliška Gregarová Pracovní doba: 7.00-15.30

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Návrh změn v klasifikačním algoritmu Jen pro interní potřebu NRC ZPRACOVÁNO PRO: NRC ULOŽENO NAPOSLEDY: 14.1.2013 14:42:00 JMÉNO SOUBORU: DRG_ZMĚNY_KARDIOCHIRURGIE_NA_2013_V1_04.DOCX

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více