INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1"

Transkript

1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální činnosti Kategorie Příjemci založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení podkladů pro zápočet praxe a platové postupy, vedení a aktualizace údajů pro daňové účely splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný zájem zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce); zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti); zákon č. 582/1991 Sb. (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení); zákon č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění) zaměstnanci: 48 externí zaměstnanci (dohody): 35 jméno a příjmení, titul, osobní číslo, rodinný stav, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce lékařský posudek, změněná pracovní schopnost, zdravotní pojišťovna, potvrzení o bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů (pro vybrané profese), údaje o dosažené kvalifikaci mzdová účetní, OŠMT rozvaha Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 45 listina, elektronicky (prac.smlouva, platový výměr) provádí se

2 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 2 Agenda: Zpracování platů, odměňování a příplatky, evidence pracovní doby výpočty, zúčtování a úhrady mezd (platů) zaměstnancům bo pracovníkům na DPP a DPČ; evidence stanovených nadtarifních složek platu a kritérií pro jejich udělení; získání podkladů pro výpočet platu splnění právní povinnosti Kategorie Příjemci Příjemci zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 280/2009 Sb. (Daňový řád), Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o jnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zákon č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě zaměstnanci Lhůty pro výmaz skartační plán A 45 jméno a příjmení, osobní číslo, datum narození, rodné číslo, bydliště, plat, děti, manžel/ka, docházka do zaměstnání, doba a důvody přítomnosti PAM, zdravotní pojišťovny, okresní správa sociálního zabezpečení, zřizovatel (anonymizovaně) listina, elektronicky provádí se

3 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 3 Agenda: Agenda BOZP a PO, úrazy zaměstnanců BOZP: údaje o přítomnosti na školeních kniha úrazů a záznamy o úrazech: zaznamenání všech podstatných údajů o pracovním úrazu v příčinných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků splnění právní povinnosti Kategorie Příjemci Příjemci zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmík požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru zaměstnanci Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 školení BOZP: jméno a příjmení zaměstnanců kniha úrazů: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, druh úrazu, druh zranění, zdravotní pojišťovna zaměstnance školení BOZP: ní příjemce kniha úrazů: zdravotní pojišťovny zaměstnance a školy, ve vymezených případech zřizovatel, inspektorát bezpečnosti práce a policie listina provádí se

4 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 4 Agenda: Spisová služba zajištění odborné správy dokumentů (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení) splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě), vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě děti, žáci a zaměstnanci, zákonný zástupce, další adresáti a odesílatelé jméno a příjmení, bydliště, údaje ze spisu Příjemci Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 zaměstnanci, zákonný zástupce, další instituce (PPP, SPC, Policie, OSPOD) listina provádí se

5 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 5 Agenda: Tvorba posudků, potvrzení získání informací o subjektu v komplexní podobě, jako výstup při odchodu pracovníka ze zaměstnání; poskytnutí informací k řízení vedenému orgány veřejné moci, pracovně právní účely zaměstnanců, sociální potřeby žáků bo zákonných zástupců splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 117/1995 Sb. (Zákon o státní sociální podpoře), zákon č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů), zákon č. 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti) žáci a zaměstnanci jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště Příjemci Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán V 10, A 20 PaM ZVaS, zaměstnanci, děti, žáci, zákonní zástupci, orgány veřejné správy a orgány veřejné moci listina provádí se

6 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 6 Agenda: Školská rada seznámení veřejnosti s kandidáty a se složením školské rady vytvořené dle zákonných požadavků a umožnění kontaktu na ni splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) , směrnice JčKÚ SM/114/RK kandidáti a 3 členové školské rady jméno a příjmení Příjemci zřizovatel, veřejnost Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina, elektronicky provádí se

7 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 7 Agenda: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) rozšíření a prohloubení pracovních kompetencí a kvalifikace pedagogických pracovníků na certifikovaných kurzech a školeních splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 563/2004 (Zákon o pedagogických pracovnících), vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků pedagogičtí pracovníci jméno a příjmení, datum a místo narození Příjemci vzdělávací agentury, školící centra Příjemci Lhůty pro výmaz S 5 listina, elektronicky provádí se

8 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 8 Agenda: Administrace webových strák Kategorie poskytování povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a povinných informací podle vlastního uvážení školy bo školského zařízení splnění právní povinnosti, veřejný zájem, oprávněný zájem (PR školy a školského zařízení) zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), zákon č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek), zákon č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) děti, žáci, zaměstnanci jméno, příjmení, funkce, služební kontakt, společné foto Příjemci veřejnost Příjemci Lhůty pro výmaz elektronická provádí se

9 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 9 Agenda: Zálohování PC, správa ICT opatření na ochranu dat před ztrátou, poškozením, změnou, zničením, krádeží, zablokováním a oprávněným použitím splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybertické bezpečnosti), vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybertické bezpečnosti zaměstnanci, děti, žáci ze všech agend Příjemci Příjemci Lhůty pro výmaz dle ostatních agend elektronická provádí se

10 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 10 Agenda: Účetnictví evidence majetku a závazků, přírůstků a úbytky aktiv a pasiv, hmotné odpovědnosti a odpovědnosti za svěřené předměty splnění právní povinnosti zákon č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) Kategorie zaměstnanci, děti, žáci jméno, adresa, datum narození, čísla účtu Příjemci Příjemci Lhůty pro výmaz S 5, A 20 listinná, elektronická provádí se

11 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 11 Agenda: Školní matrika pro ZŠ, ZŠ praktickou, ZŠ speciální, střední školu Kategorie Příjemci pořízení a zpracování údajů o žácích podle zákonných požadavků pro potřeby provozu školy a statistické výkazy v rámci sběru dat pro výkonové a statistické výkazy splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný zájem zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) max. 110 žáků jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o zvýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu bo bydliště, telefonické spojení MŠMT ČR, zřizovatel (v souborech pro statistické výkazy) Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 elektronicky, listina provádí se

12 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 12 Agenda: Žádost o přijetí do školy, přestup, přijímací řízení (zápisový lístek), rozhodnutí IVP, žádost o vydání vysvědčení zpracování údajů o žácích podle zákonných požadavků splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: výslovný souhlas zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie Příjemci žáci jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonní číslo, průběh vzdělávání, zdravotní pojišťovna, informace o školní docházce, předškolní vzdělávání, pravák levák, závažná sdělení zákonných zástupců MŠMT, zřizovatel, jiná škola, ŠPZ Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 20 listina, elektronicky provádí se

13 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 13 Agenda: Odklad povinné školní docházky, žádost zpracování údajů o žácích podle zákonných požadavků splnění právní povinnosti zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie Příjemci žáci Jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, jméno a příjmení zákonného zástupce zákonný zástupce žáka Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 20 listina provádí se

14 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 14 Agenda: Školní úrazy poučení BOZ, evidence úrazů, záznam o úrazu údaje o poučení žáků o BOZ kniha úrazů a záznamy o úrazech: zaznamenání všech podstatných údajů o školním úrazu v příčinných, časových, prostorových a věcných souvislostech včetně jmen svědků splnění právní povinnosti Kategorie Příjemci Příjemci zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vyhláška č. 246/2001 Sb. MV ČR o stanovení podmík požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru žáci Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 poučení o BOZ: jméno a příjmení žáků poučených o BOZ kniha úrazů: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, druh úrazu, druh zranění, zdravotní pojišťovna dítěte bo žáka poučení BOZ: ní příjemce kniha úrazů: zdravotní pojišťovny dítěte, žáka a školy, Česká školní inspekce, ve vymezených případech zřizovatel a policie listina, elektronická provádí se

15 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 15 Agenda: Seznámení žáka s BOZP, školním řádem a zákonných zástupců s BOZP, školním řádem a školním vzdělávacím plám zpracování údajů o žácích podle zákonných požadavků splnění právní povinnosti zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie zákonní zástupci, žáci jméno, příjmení, jméno zákonného zástupce Příjemci Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 listina provádí se

16 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 16 Agenda: Uvolňování žáka z výuky žádost a rozhodnutí, odchod žáka ze školy evidence odchodu žáků z výuky oprávněný zájem správce (vzdělávání specifické skupiny žáků) vnitřní směrnice školy Kategorie žák, zákonný zástupce jméno, příjmení, datum narození, bydliště Příjemci škola, zákonný zástupce žáka Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 1 listina provádí se

17 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 17 Agenda: Posudek o zdravotní způsobilosti posudky ŠPZ, doporučení ŠPZ, IVP poskytnutí podkladů pro realizaci podpůrných opatření Kategorie Příjemci splnění právní povinnosti; výjimka pro výslovný souhlas subjektu údajů zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních žák, zákonný zástupce jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podpůrné opatření, kód postižení zákonní zástupci, TU, učitelé (u IVP) Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán V 10 listina, elektronicky provádí se

18 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 18 Agenda: Prezentace školy, soutěže vytvoření a publikace informací o škole bo školském zařízení pro veřejnost za účelem zvýšení zájmu potenciálních uchazečů o vzdělávání a další služby; poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům pořadatelům soutěží splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, oprávněný zájem správce (PR); u vzdělávacích soutěží: splnění úkolů ve veřejném zájmu; u ostatních soutěží: splnění úkolů ve veřejném zájmu bo souhlas subjektu údajů Kategorie žák, zákonný zástupce jméno, příjmení, ročník, věk, skupinové fotografie Příjemci pořadatel soutěže, veřejnost Příjemci Lhůty pro výmaz V 5 listinná, elektronická provádí se

19 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 19 Agenda: Projekty, výlety, exkurze zpracování účastníků jako zbytné součásti dotovaných projektů; poskytnutí jiným osobám bo organizacím za účelem plnění smlouvy o poskytnutí služby veřejný zájem, splnění smlouvy; v případě výjezdů dle ŠVP splnění zákonné povinnosti; oprávněný zájem (PR školy bo ŠZ); souhlas subjektu Kategorie žák, zákonný zástupce jméno, datum narození, bydliště, skupinové fotografie Příjemci Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 vypisovatelé projektů, organizátoři výletů a exkurzí, poskytovatelé služeb listina, elektronicky provádí se

20 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 20 Agenda: Výchovné poradenství vyhodnocení účinnosti přijatých podpůrných opatření splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon); vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních žák, zákonný zástupce jméno, datum narození, bydliště, zdravotní stav, podpůrná opatření Příjemci zákonný zástupce, ŠPZ, OSPOD Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán V 10 listina, elektronicky provádí se

21 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 21 Agenda: Zápis do základní školy zapsání dítěte k povinné školní docházce na základní školu, povolení odkladu povinné školní docházky Kategorie Příjemci splnění právní povinnosti; výjimka pro výslovný souhlas se zdravotním stavem zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád); zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 36, vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky při zdravotnickém zařízení uchazeči a zákonní zástupci Uchazeč: Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování včetně datové schránky, státní občanství, stupeň podpůrných opatření, telefon, , fax, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Zákonný zástupce: Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, telefon, . Příjemci Lhůty pro výmaz S 10, přijatí uchazeči S 3 listina, elektronicky provádí se

22 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 22 Agenda: Přijímací řízení na střední školu Kategorie Příjemci evidence přihlášených, přijatých a přijatých uchazečů o vzdělávání na střední škole splnění právní povinnosti; výjimka pro výslovný souhlas se zdravotním stavem zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád); zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 57 62; vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání uchazeči a zákonní zástupci Uchazeč: Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování včetně datové schránky, státní občanství, stupeň podpůrných opatření, telefon, , fax, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Zákonný zástupce: Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, telefon, . CERMAT Příjemci Lhůty pro výmaz S 10, přijatí uchazeči S 3 listina, elektronicky provádí se

23 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 23 Agenda: Předání žáka zákonnému zástupci evidence předávání žáků zákonným zástupcům oprávněný zájem správce (výchova a vzdělávání specifické skupiny žáků) vnitřní směrnice školy Kategorie Příjemci žák, zákonný zástupce jméno, příjmení, jméno zákonnéhozástupce, informace o zdravotním stavu, doporučení, podpis zákonného zástupce Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina provádí se

24 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 24 Agenda: Předání informací o průběhu vzdělávání přestup na jinou školu evidence přestupu žáků na jinou školu splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád); zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) žák, zákonný zástupce jméno, příjmení, datum narození, bydliště, hodnocení prospěchu Příjemci zákonný zástupce žáka, jiná škola Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina, elektronicky provádí se

25 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 25 Agenda: Ukončování středního vzdělávání přihlášení žáků k závěrečným zkouškám, zadání výsledků zkoušek, vystavení vysvědčení, zaznamenání ukončení vzdělávání ve školní matrice splnění právní povinnosti Kategorie zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) žák Příjemci jméno, datum narození, místo narození, rodné číslo, hodnocení závěrečných zkoušek, QR kód Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 45 listina, elektronicky provádí se

26 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 26 Agenda: Přijímací řízení do mateřské školy evidence přijímaných dětí Kategorie Příjemci splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: výslovný souhlas zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád), zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 34, zákon č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví) 50 uchazeči a zákonní zástupci Uchazeč: Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování včetně datové schránky, státní občanství, stupeň podpůrných opatření, telefon, , fax, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, kód zdravotní pojišťovny. Zákonný zástupce: Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, telefon, , zaměstnavatel rodičů, telefon rodičů do zaměstnání. Příjemci Lhůty pro výmaz S 10, přijatí uchazeči S 3 listina, elektronicky provádí se

27 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 27 Agenda: Školní matrika povinná dokumentace škol, spis o dítěti Kategorie Příjemci pořízení a zpracování údajů o dětech podle zákonných požadavků pro potřeby provozu školy a statistické výkazy v rámci sběru dat pro výkonové a statistické výkazy splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný zájem zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška 14/2005 o předškolním vzdělávání, zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád) 8 dětí jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o zvýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže, datum ukončení vzdělávání ve škole; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu bo bydliště, telefonické spojeníjméno, příjmení, datum narození, bydliště, doporučení ŠPZ, vyjádření pediatra, kód postižení, informace o zákonném zástupci MŠMT ČR, zřizovatel (v souborech pro statistické výkazy) Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 45 listina, elektronická provádí se

28 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 28 Agenda: Vyzvedávání dětí v mateřské škole (zmocnění) evidence předávání dětí pověřeným osobám splnění právní povinnosti, souhlas zákonného zástupce subjektu údajů vnitřní směrnice školy Kategorie Příjemci 8 dětí jméno, příjmení dítěte, jména a příjmení zákonných zástupců, pověřených osob a zletilých sourozenců, datum narození, bydliště Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina provádí se

29 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 29 Agenda: Zápisový list do mateřské školy pořízení a zpracování údajů o dětech podle zákonných požadavků Kategorie Příjemci splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný zájem zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška 14/2005 o předškolním vzdělávání 8 dětí jméno, příjmení datum narození, rodné číslo, bydliště, státní příslušnost, mateřský jazyk, ZP, docházka celodenní, polodenní, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonní číslo Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 20 listina provádí se

30 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 30 Agenda: Soutěže, pobyty, výlety v mateřské škole poskytnutí identifikačních údajů jiným správcům pořadatelům, popř. dodavatelům služeb v případě výjezdů dle ŠVP splnění právní povinnosti, oprávněný zájem školy bo ŠZ, v případě soutěží veřejný zájem v případě výjezdů podle ŠVP: zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Kategorie 8 dětí jméno, příjmení, datum narození, bydliště, skupinové fotografie Příjemci organizátoři soutěží, výletů, pobytů Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán V 5, A 45 listina, elektronicky provádí se

31 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 31 Agenda: Zápisový lístek do školní družiny Kategorie evidenční údaje k průběhu výchovně vzdělávacího procesu ve školní družině splnění právní povinnosti; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný zájem zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon 28, vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 84 žáků jméno, příjmení, bydliště, ZP, zdravotní stav žáka Příjemci Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina provádí se

32 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 32 Agenda: Povinná dokumentace školní družiny třídní knihy, záznamy o práci kroužků, přihlášky do kroužků evidence průběhu výchovně vzdělávacího procesu, údaje o přítomnosti a přítomnosti subjektů údajů včetně jejích důvodů, o složení tříd a skupin splnění právní povinnosti Kategorie Příjemci zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon 28, vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 84 žáků jméno, příjmení žáka, třída, přihlášené, odhlášené údaje o zákonném zástupci tel. číslo Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 listina provádí se

33 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 33 Agenda: Úplata za školní družinu osvobození od úplaty, žádost o prominutí úplaty, žádost o vrácení úplaty platba za poskytování služeb školní družiny subjektu údajů splnění právní povinnosti Kategorie Příjemci zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon 28, vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 84 žáků jméno, příjmení žáka, datum narození, bydliště, údaje o zákonném zástupci Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 10 listina provádí se

34 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 34 Agenda: Vyzvedávání žáků ze ŠD (zmocnění), odchod žáka ze ŠD, předání žáka zákonnému zástupci předávání žáků školní družiny pověřeným (zmocněným) osobám splnění právní povinnosti; souhlas subjektu zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vnitřní směrnice školy Kategorie Příjemci 84 žáků jméno, příjmení, jméno zákonného zástupce, datum, čas, důvod, informace o zdravotním stavu, doporučení, podpis pedagogického pracovníka a zákonného zástupce Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán S 5 listina provádí se

35 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 35 Agenda: Podávání léků žákům školy a školní družiny správná medikace žáka při pobytu ve škole a ve školní družině oprávněný zájem správce; výjimka pro zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu: významný veřejný zájem vnitřní směrnice školy Kategorie Příjemci 84 žáků jméno, příjmení, třída, podpis zákonného zástupce, název léku, úprava dávkování léku Příjemci Lhůty pro výmaz skartační plán A 10 listina provádí se

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Telefon: 381 252 136 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální Správce Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka 4 E-mail: zus@blatna.t Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální a mzdová agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda (PS, DPP, DPČ) založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální a mzdová agenda, mzdy a odměňování Správce Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 Pověřec pro ochranu založení, vedení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální a mzdová agenda Správce Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda - zaměstnanci ZVaS, zaměstnanci v projektech, DPP v DVPP Správce založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda - zaměstnanci ZVaS, zaměstnanci v projektech, DPP v DVPP založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Spisová služba Správce Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Pověřec pro ochranu příjem a odesílání korespondence zákon č. 499/2004

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika žáků, katalogové listy žáků ZŠ, evidenční listy dětí MŠ Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Vedení školní matriky dle školského

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

1. Školní matrika, evidenční listy

1. Školní matrika, evidenční listy INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND 1. Školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a/a 3. Evidence doplňujících údajů

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání správce: MgA. Pavel Béreš infozus@zusklimkovice.cz pověřence: Mgr.

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Záznam o činnostech zpracování: Průběh předškolního vzdělávání Základní škola a mateřská škola v Brně, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání

Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Katalog o průběhu vzdělávání Záznam o činnostech školní matrika, katalog o průběhu vzdělávání Jméno a kontaktní údaje správce: Ing. Radek Zajac info@zusodry.cz

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

Záznamy o činnostech zpracování

Záznamy o činnostech zpracování Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování OBSAH

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

Zápis dítěte do školy, školského zařízení

Zápis dítěte do školy, školského zařízení Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy, školského zařízení Vedení školní evidence Vedení školní evidence

Více

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy

Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Katalogový list činností školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy

Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Činnosti 1. Evidence ve školní matrice 2. Evidenční listy školy te/a 3. Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů Záznam o činnostech školní matrika, evidenční listy Jméno a kontaktní údaje správce:

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5

Právní povinnost, splnění smlouvy, Právní povinnost, splnění smlouvy, Ne Ne 56 Smlouvy 56.7 darovací V/5 Příloha č. 6 Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v podřízených organizacích Název agendy Zpracovávané OÚ

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisové lístky Třídní knihy Třídní výkazy Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení třídních knih vedení třídních výkazů

Více

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy a matrika Přihlášky do ŠK, ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Žáci školy, zákonní zástupci Jmenné, adresné,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD, MŠ, ZŠ Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence - třídní

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Kategorie subjektu (fyzických

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní

Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí. jmenné, kontaktní Matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí dětí a správní řízení Seznamy dětí Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Žáci školy, zákonní

Více

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd.

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd. Účel zpracování Personální a mzdová agenda Matrika žáků Evidence plateb obědů Evidence přihlášek ke stravování Personální a mzdová agenda Hlášení MŠMT, ČŠI,, atd. Evidence plateb obědů Evidence přihlášek

Více

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace Jméno a kontaktní údaje správce: Jméno a kontaktní údaje pověřence: Záznam o činnostech zpracování: Průběh základního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení,

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Katalogové listy Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy,

Více