Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu lidských zdrojů v projektu. Role personálního plánování v projektu. Analýza práce a úkolů. Získávání a výběr pracovníků členů týmu. Výběrový rozhovor. Pro studium základního textu tématu F11 potřebujete cca 2 vyučovací hodiny. Klíčová slova: personální plánování, analýza práce a úkolů, získávání a výběr členů týmu, výběrový rozhovor Literatura k tématu: Autor: Milan Jermář BEDRNOVÁ, E.; NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, ISBN BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. Olomouc: Rubico, ISBN DĚDINA, J.; CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. Praha: Grada, ISBN DOLEŽAL, J.; LACKO, B.; MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, ISBN KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press, ISBN X. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, ISBN Národní standard kompetencí projektového řízení (National competence baseline of project management). Brno, Společnost pro projektové řízení o.p.s., URL PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada, ISBN TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, ISBN TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha: Grada ISBN

2 Zaměstnanec v projektovém týmu Účast v projektovém týmu s jeho rozličnými úkoly dává lidem šanci získat nové dovednosti a zkušenosti. Práce v projektovém týmu je výbornou rozvojovou příležitostí. Také je ale náročné přizpůsobovat se novým lidem, znovu budovat tým, žít s vědomím, že brzy bude spolupráce končit. Cíle personálního řízení projektu Nutnost získat vhodné lidi, tak aby se zajistilo naplnění všech úkolů, cílů a rolí v projektu. Dílčí úkoly managementu lidských zdrojů projektu Stanovit všechny potřebné způsobilosti spojené s rolemi v týmu (analýza kompetencí - způsobilostí). Získat lidi, kteří dokážou požadavky splnit co nejlépe. Rozvíjet lidi tak, aby i v budoucnu dokázali plnit potřeby specifických projektů. Velký důraz je kladen na stálé hodnocení výsledků lidí. Členům týmu je poskytován další výcvik a podpora například formou koučování. V případě nutnosti je možné vyměnit člena týmu, který neplní očekávání. Spolupráce personálního řízení s řízením projektu Pro kvalitní spolupráci personálního řízení a vlastního řízení projektu musí být nalezena shoda v celé řadě otázek. Za hlavní je možno považovat tyto okruhy (Hrabětová, 1996): 1. Stanovení míry participace zaměstnanců Jaký budou mít zaměstnanci vliv na různé typy rozhodování? Bude v projektovém týmu uplatněna jiná míra participace než v mateřské organizaci? 2. Vytváření pracovních systémů organizace práce I v projektu je třeba organizovat pracovníky, informace, činnosti, technologie, techniku. Jaké technologie se v projektu využijí, jak budou činnosti koordinovány, jaká bude snaha dosáhnout ztotožnění lidí s cíli a úkoly? 3. Řízení mobility pracovních sil Patří sem získávání pracovníků, jejich formování, hodnocení, uvolňování. Při něm musí být činnost personalistů a manažerů projektů sladěna. 4. Hodnocení výkonnosti Dokáže řízení projektu s personálním managementem nastavit vhodnou podobu řízení a hodnocení výkonnosti a s tím související systém odměňování? Bude se systém orientovat na jednotlivce nebo skupiny? Jak se budou členové týmu podílet na dosažených ekonomických cílech? Na základě těchto rozhodnutí mohou personalisté spolu s liniovými manažery vytvořit nosnou koncepci řízení lidských zdrojů pro práci na projektu. Důležité je si ale uvědomit, že nastavení přístupů v řízení projektu může být více nebo méně odlišné než ve zbytku organizace. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 59

3 Role personálního plánování v projektu Hlavním úkolem personálního plánování v projektu je plánování složení projektového týmu. V něm je potřeba identifikovat nutné dovednosti, znalosti, zkušenosti a typy chování. V úvahu se bere časový plán projektu (jedná se o časově limitované angažmá), místo realizace projektu, různý může být úvazek na práci v týmu. V plánování personálního zajištění práce projektového týmu by se mělo vycházet ze zadání daného plánem projektu, v němž je specifikován rozsah prací a jejich rozložení v čase i z hlediska umístění. Jedná se o tyto otázky: Kolik a jaký druh pracovníků bude potřeba pro realizaci projektů? Jaká nabídka úkolů vyplývajících z projektů se perspektivně předpokládá? Co je potřeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba pracovníků v projektech? Analýza práce a úkolů v projektu V řízení projektu menší roli hraje analýza pracovních míst (i když i ta může být v určité míře využita), ale důraz při analýze práce se soustřeďuje na postižení úkolů, které bude projektový tým zajišťovat při realizaci projektu. Od obsahu a charakteru úkolů se pak odvíjí specifikace nároků na kvality kompetence členů týmu. Proces analýzy práce a úkolů se rozpadá na dvě složky: popis úkolu (skupiny úkolů) a specifikaci nároků kompetencí. Popis úkolu: identifikace úkolů, povinností, odpovědnosti Co nositel úkolu dělá Jak to dělá Proč to tak dělá Za jakých podmínek to dělá Specifikace kompetencí: znalosti, dovednosti, schopnosti i další charakteristiky, které člověk potřebuje pro uspokojivé vykonávání práce Příkladem požadované kompetence projektového manažera může být: Provádí hodnocení a výběr členů projektového týmu v souladu s potřebami týmu a projektu Kariéra projektového manažera začíná u nás! 60

4 Tato kompetence vyplývá z nadřazeného úkolu Podílet se na sestavování týmu. Při hodnocení kompetence se posuzuje, jak manažer projektového týmu tuto kompetenci zvládá. Definování kompetence musí být výstižné, srozumitelné. Také musí být jasně určeno, jaká míra kompetence je vyžadována pro jaký typ úkolu. Role projektového manažera při analýze práce a úkolů je zásadní. Personální specialisté připravují metodiku analýzy práce, ale manažer projektu je hlavním zdrojem informací pro tvorbu výsledné podoby analýzy: poskytuje informace o podobě úkolů a kontextu, v němž budou prováděny, specifikuje požadavky a nároky - kompetence, které by měl člen týmu pověřený těmito úkoly ovládat. Získávání členů projektového týmu Cílem získávání zaměstnanců členů projektového týmu je vytvořit přiměřeně velkou skupinu vhodných (kvalifikovaných, zkušených, kompetentních) kandidátů tak, aby mohl být uspokojivě vybrán nový pracovník. Získávání je proces shromažďování uchazečů je předpokladem pro výběr. Kroky v získávání členů týmu: 1. Východiskem je plán projektu a plán zajištění potřebných pracovníků pro projekt. 2. Potřeba zaměstnanců je specifikována (počet, kompetence) projektovým manažerem ve spolupráci s personalistou. 3. Posuzují se vnitřní zdroje projektového týmu a mateřské organizace. 4. Využijí se vnější zdroje. 5. Následuje výběr vhodných kandidátů a zhodnocení celého procesu. V procesu získávání je nutno předpovídat, plánovat potřebu pracovníků, připravit materiály pro proces získávání, plánovat a provádět získávací činnost, hodnotit získávací činnost. Manažer projektu se soustřeďuje na stanovení požadavků, nároků na kompetence pracovníka, na účast při získávání (dává tipy na vhodné kandidáty nebo na oblast trhu práce, kde by bylo vhodné zaměstnance hledat) a také podává informace ze svého hlediska pro hodnocení získávací činnosti. Jedno z důležitých rozhodnutí, na nichž se v tomto procesu manažer projektu podílí, je určení, zda bude získávací činnost orientována primárně na vnitřní zdroje mateřské organizace, nebo na externí zdroje. Další otázkou je uvážení, zda spíše využít zkušené, osvědčené síly, nebo vyzkoušet nové pracovníky, případně v jakém poměru. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 61

5 Výběr člena projektového týmu Je to proces poznání toho, kdo má pro pracovní úkoly, na něž je výběr prováděn, relevantní předpoklady - kompetence. Role personalisty při výběru může být následující: provádí první kontakt - úvodní přijetí, provádí první rozhovor, administruje vhodné testy, získává informace a reference, seznamuje manažera projektu se zúženým výběrem, zajišťuje lékařskou prohlídku, hodnotí průběh výběrového procesu. Role manažera projektu při výběru Navrhuje pracovníky s vhodnou kvalifikací, zkušeností, kompetencemi. Participuje v procesu výběru, když je třeba. Vede rozhovory s finálními kandidáty. Provádí finální rozhodnutí na základě porady s personálními specialisty. Podává informace o vhodnosti vybraného pracovníka na základě zkušenosti s tím, jak plní úkoly. Hlavní obsahovou složkou procesu výběru je poznání pracovní způsobilosti kompetence pro plnění předpokládaných úkolů. Pracovní způsobilost - kompetence vyjadřuje všechny stránky připravenosti člověka přiměřeně zvládat úkoly v rámci plnění určitého pracovního zadání či pracovního zařazení. Zahrnuje znalosti, dovednosti, zkušenosti, motivaci apod. Manažer projektu při své účasti ve výběrovém procesu nejvíce využívá metodu rozhovoru a s ní spojené pozorování chování kandidáta. Může se také podílet na hodnocení referencí, na posouzení práce kandidáta (např. kandidát může dostat za úkol vypracovat studii řešení nějakého konkrétního problému), může působit jako hodnotitel v rámci assessment centra. Vedení výběrového rozhovoru Jedná se o důležitou metodu při výběru členů projektového týmu. Nebezpečí při výběrových rozhovorech: tvoření ukvapených závěrů z prvního dojmu (nálepkování), subjektivně zkreslená představa toho, kdo vede rozhovor, o ideálním kandidátovi, má-li ten, kdo vede rozhovor, dobrý počáteční dojem, má sklon klást takové otázky, na něž je možno očekávat příznivé odpovědi (a naopak), lépe bývá hodnocen ten, kdo vykazuje podobné rysy, názory, postoje jako ten, kdo vede rozhovor, výsledek rozhovoru výrazně ovlivňuje neverbální chování uchazeče (mimika, gesta), dále tendence uchazeče říkat jen to, co je žádoucí, různé osobní předsudky hodnotitele apod. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 62

6 Několik doporučení: 1. Při vedení výběrového rozhovoru by měl projektový manažer dbát o vytvoření vhodného klimatu (otevřenost, důvěra, ale i věcnost, konkrétnost). 2. Měl by být na rozhovor připraven (znalost úkolů i požadovaných kompetencí, znalost dostupných informací o kandidátovi). 3. V roli vedoucího rozhovoru jednat pozorně, aktivně, empaticky, upřímně, vyjadřovat autoritu, zdvořilost, zájem. 4. Držet se na věcné rovině, nesuplovat zbytečně psychologa, být objektivní. 5. Zahájit rozhovor, získat kontakt, shromažďovat informace, rozhovor zbytečně neuspěchat, ale ani neprotahovat, vyhodnotit získané poznatky a zaujmout stanovisko k vhodnosti kandidáta. Okruhy otázek při výběrovém rozhovoru: Zájem o práci v projektu a o plnění konkrétních budoucích úkolů Rozbor dřívější praxe Očekávání spojená s novou pozicí Styl práce a adaptace na očekávané pracovní podmínky Osobní zájmy Aktuální pracovní výkonnost Začleňování do sociálních skupin a spolupráce Relevantní informace o osobním zázemí kandidáta Struktura pro hodnocení závěrů výběrového rozhovoru: Praxe a zkušenosti: Motivace: Výkonnost a aktivita: Záměry: Schopnost zvládat spolupráci: Schopnost vést: Osobní prezentace a styl: K zamyšlení Jaké jsou úkoly managementu lidských zdrojů projektu? Na co se zaměřuje analýza práce a úkolů? Jak probíhá získávání pracovníků do projektu? Jak probíhá výběr pracovníků do projektu? Kariéra projektového manažera začíná u nás! 63

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ

PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ COMMUNICATION PLAN IN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROJECTS Milan Jermář Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická jermar@kpm.zcu.cz Abstrakt: Cílem článku

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více