SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s."

Transkript

1 SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4, Iâ: , zapsané u MS v Praze, oddíl B, vloïka 2092, pro: samostatnou smlouvu o úvûru ãást A samostatnou smlouvu o revolvingovém úvûru ãást A spoleãnou smlouvu o úvûru, o revolvingovém úvûru a/nebo o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty ãást A spoleãná a závûreãná ustanovení ãást B a) V pfiípadû uzavfiení pouze samostatné smlouvy o úvûru vztahuje se k této smlouvû pouze ãást A ãlánek I (vyjma bodu 2.6. a 2.7. ãásti A), ãlánek II a ãást B tohoto souboru obchodních podmínek. Pokud obsahuje ãlánek II ãásti A odli né ustanovení od ãlánku I ãásti A má pro pfiípad uzavfiení samostatné smlouvy o úvûru pfiednost úprava obsaïená v ãlánku II ãásti A b) V pfiípadû uzavfiení pouze samostatné smlouvy o revolvingovém úvûru, ke které je vydána tzv. OK karta, vztahuje se k této smlouvû pouze ãást A ãlánek I (vyjma bodu 2.7 ãásti A), ãlánek III a V a ãást B tohoto souboru obchodních podmínek. Pokud obsahuje ãlánek III ãásti A odli né ustanovení od ãlánku I ãásti A má pro pfiípad uzavfiení samostatné smlouvy o revolvingovém úvûru pfiednost úprava obsaïená v ãlánku III ãásti A c) V pfiípadû uzavfiení smlouvy o úvûru spolu se smlouvou o revolvingovém úvûru a/nebo smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty vztahuje se na tyto smlouvy celá ãást A a B tohoto souboru obchodních podmínek. 1

2 âást A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SAMOSTATNOU SMLOUVU O ÚVùRU NEBO SMLOUVU O REVOLVINGOVÉM ÚVùRU A PRO SPOLEâNOU SMLOUVU O ÚVùRU, SMLOUVU O REVOLVINGOVÉM ÚVùRU A SMLOUVU O REVOLVIN- GOVÉM ÚVùRU A VYDÁNÍ A UÎÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY SPOLEâNOSTI GE MONEY MULTISERVIS, a.s. I. SPOLEâNÁ USTANOVENÍ 1. Definice spoleãn ch pojmû Pokud z dal ího ustanovení a ãástí tûchto OP nevypl vá jinak, mají níïe uvedené pojmy následující v znam; pojmy vztahující se ke Smlouvû jsou dále definovány v ãlánku IV této ãásti OP: OP obchodní podmínky smlouvy o úvûru, smlouvy o revolvingovém úvûru a smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s., které vymezují vztahy mezi GEMM a Zákazníkem. Sú smlouva o úvûru; nedílnou souãástí Sú jsou OP a Saz. Srú smlouva o revolvingovém úvûru, k jehoï ãerpání je vydána okkarta; nedílnou souãástí Srú jsou OP a Saz. Smlouva smlouva o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání Karty uzavfiená mezi GEMM a Zákazníkem, na základû které GEMM poskytne Zákazníkovi Úvûr a Kartu; nedílnou souãástí Smlouvy jsou OP a Saz. Vûfiitel/GEMM GE Money Multiservis, a.s., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4, Iâ: , zapsána u MS v Praze, oddíl B, vloïka 2092, vûfiitel z poskytnutého Úvûru dle Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy. Zákazník fyzická osoba, obãan âr star í 18 let anebo v jimeãnû i fyzická osoba star í 18 let, která nemá státní pfiíslu nost âr, av ak které bylo udûleno v souladu s obecnû závazn mi právními pfiedpisy dlouhodobé vízum (má korespondenãní adresu na území âr) a se kterou byla uzavfiena Sú/Srú/ Smlouva a byl poskytnut Úvûr. GEMB GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4-Michle, Iâ: , zapsána u MS v Praze, oddíl B, vloïka 5403, která je bankou ve smyslu zákona ã. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znûní, vydavatel Karty a/nebo D karty ke Smlouvû, smluvní partner GEMM. Zástupce zvolená tfietí osoba, která je pfii uzavírání Sú/Srú nebo Smlouvy a plnûní smluvních povinností zmocnûna vystupovat v plném rozsahu jménem GEMM. okkarta úvûrová karta s logem OK poskytnutá Zákazníkovi dle Srú, prostfiednictvím které mûïe Zákazník ãerpat Úvûr dle Srú. Karta kreditní karta Maestro (elektronická)/ MasterCard (embosovaná) ãi jiná kreditní karta vydaná GEMB na základû licence Asociace a poskytnutá GEMM Zákazníkovi dle Smlouvy. Karta je oznaãena logem Asociace i logem OK, prostfiednictvím které mûïe Zákazník ãerpat Úvûr dle Smlouvy. Doãasná karta doãasn identifikaãní a platební prostfiedek poskytnut GEMM Zákazníkovi dle Srú nebo Smlouvy, prostfiednictvím kterého mûïe Zákazník provést ãerpání Úvûru; ve keré ãerpání nebo Transakce provedené Doãasnou kartou jsou povaïovány za ãerpání ãi Transakce provedené okkartou/kartou. Úvûr penûïní prostfiedky schválené a poskytnuté GEMM doãasnû Zákazníkovi na základû Sú/Srú/Smlouvy, a to za úplatu; u Srú a Smlouvy poskytnuté ve v i stanoveného úvûrového rámce, kter mûïe Zákazník nebo Dal í drïitel ãerpat pouze prostfiednictvím okkarty/karty nebo D karty. Úvûr je ãerpán Transakcemi dle Smlouvy nebo ãerpáními dle Sú/ Srú. Saz sazebník Úhrad dle Sú/Srú/Smlouvy, které je Zákazník povinen hradit GEMM; Saz je nedílnou souãástí Sú/Srú/Smlouvy. Aktuální Saz je Saz platn a úãinn v dobû provedení a uskuteãnûní pfiíslu ného ãerpání ãi Transakce dle Srú a/nebo Smlouvy, za které je pfiíslu ná Úhrada Zákazníkovi úãtována, a/nebo platn a úãinn v dobû vyúãtování pfiíslu né Úhrady, není-li úãtována dle v e uvedeného. PIN osobní identifikaãní ãíslo, které slouïí k pouïívání okkarty/karty ãi D karty v ATM k v bûrûm hotovosti ãi k uskuteãàování jin ch ãerpání/transakcí prostfiednictvím okkarty/karty ãi D karty, u kter ch je PIN vyïadován. Heslo Zákazníkem v Sú/Srú/Smlouvû zvolen údaj nebo Zákazníkovi zaslan údaj GEMM, a to zabezpeãenou formou, kter mu umoïàuje pfiístup do telefonického informaãního systému GEMM, komunikaci se zákaznick m servisem GEMM a v pfiípadû Smlouvy aktivaci Karty a umoïàující zejména zji tûní MS, Data splatnosti. VZOP Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a uïívání eletronick ch platebních prostfiedkû âeské národní banky vydané podle 16 zákona ã. 124/2002 Sb., o platebním styku. RPSN roãní procentní sazba nákladû dle ZSU. ZSU zákon ã. 321/2001 Sb., o nûkter ch podmínkách sjednávání spotfiebitelského úvûru a zmûnû zákona ã. 64/1986 Sb., v platném znûní. 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SPOLEâNÁ PRO SÚ, SRÚ A SMLOUVU 2.1 OP a formuláfi Sú/ Srú a Smlouvy. Tyto OP vymezují vztahy mezi Vûfiitelem a Zákazníkem vzniklé v souvislosti s uzavfiením Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy, vãetnû práv a povinností smluvních stran t kajících se vydání a uïívání okkarty k Srú a vãetnû úpravy práv a povinností smluvních stran t kajících se vydání a uïívání Karty a D karty ke Smlouvû, které slouïí k ãerpání prostfiedkû z Úvûru. Tyto OP tvofií nedílnou souãást Sú, Srú a Smlouvy uzavfiené mezi Vûfiitelem a Zákazníkem a odpovídají u Srú a Smlouvy VZOP, s v jimkou odli ností uveden ch v bodu 2.6 OP pro Srú a v bodu 2.7 pro Smlouvu této ãásti OP. Obsahuje-li Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouva úpravu odli nou od tûchto OP, pou- Ïijí se vïdy pfiednostnû ustanovení Sú nebo Srú nebo Smlouvy. Základní ustanovení dle tohoto ãlánku I této ãásti platí pro v echny smlouvy, jednak pro smlouvy uzavfiené na samostatném formuláfii jednak pro smlouvy uzavfiené na spoleãném formuláfii,není-li v ãásti t kající se Sú, Srú nebo Smlouvy uvedeno jinak. Sú je uzavírána na samostatném pfiedti tûném formuláfii Sú vûfiitele nebo na pfiedti tûném spoleãném formuláfii Vûfiitele, kter je rozdûlen na tfii ãásti, a to Sú, Srú a Smlouvu s tím, Ïe v pfiípadû spoleãného formuláfie Zákazník projevuje svou vûli uzavfiít jednotlivé smlouvy v slov- 2

3 n m písemn m souhlasem s jejich uzavfiením a spoleãn m podpisem pod zvolené smlouvy. Smluvní strany se v slovnû dohodly, Ïe pro pfiípad zániku platnosti nebo ukonãení Sú, uzavfiené na spoleãném formuláfii Sú s Srú a/nebo se Smlouvou, z jiného dûvodu neï z dûvodu pfiedãasného splacení Sú dle ãásti A ãlánku II, bodu 3 OP, nejpozdûji pfied druhou pravidelnou splátkou Sú, zaniká platnost i ostatních uzavfien ch smluv na formuláfii Sú. 2.2 PenûÏní prostfiedky poskytnuté Zákazníkovi na základû Sú jsou urãeny na nákup zboïí, sluïeb a poskytnutí hotovosti (spoleãnû dále jen zboïí ). 2.3 Vûfiitel je oprávnûn dle svého uváïení pouïít v rozsahu potfiebném pro plnûní sv ch smluvních a jin ch povinností a pfii poskytování sluïeb jím zvoleného Zástupce. 2.4 Zákazník je povinen platit za Úvûr a sluïby poskytované Vefiitelem úroky, poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní náklady a platby (dále jen Úhrady ) dle Saz. Jednotlivé Úhrady jsou v Saz u Sú uvedeny s poznámkou, které z poloïek v nûm uveden ch se zapoãítávají do v poãtu RPSN. RPSN se rozumí procentní podíl z dluïné ãástky, kter je Zákazník povinen zaplatit Vûfiiteli za období jednoho roku; je vypoãtena podle vzorce uvedeného v pfiíloze ZSU. RPSN uvedená ve Sú je vypoãtena na základû pfiedpokladu, Ïe platby zûstávají nemûnné a budou platit do konce platnosti Sú. V souvislosti s Srú a Smlouvou bere Zákazník v slovnû na vûdomí, Ïe vzhledem k formû poskytnutého Úvûru dle Srú nebo Smlouvy nelze pro nûj RPSN ve smyslu ZSU vypoãítat. Proto Vûfiitel vyuïívá ustanovení ZSU a uvádí maximální v i Úvûru, v i Úhrad s Úvûrem souvisejících a podmínky, za kter ch lze tyto Úhrady a Úvûrov rámec mûnit. 2.5 Vûfiitel je oprávnûn mûnit RPSN uvedenou ve Sú, tj. Úhrady, které se zapoãítávají do RPSN nebo Úhrady dle Srú a/nebo Smlouvy, v závislosti na zmûnách objektivních skuteãností, jako jsou zejména zmûny diskontní sazby vyhla ované âeskou národní bankou nebo zmûny indexu spotfiebitelsk ch cen uvefiejnûn ch âesk m statistick m úfiadem ãi jiné zmûny podmínek na penûïním trhu âeské republiky s tím, Ïe ve keré tyto zmûny budou upraveny v novém znûní Saz. Ostatní Úhrady, které se nezapoãítávají do RPSN, je Vûfiitel oprávnûn mûnit a upravovat vydáním nového Saz. Ve v ech uveden ch pfiípadech nab vají zmûny úãinnosti ke dni úãinnosti nového Saz, a to zvefiejnûním, není-li uvedeno pozdûj- í datum. KaÏdou zmûnu Saz v prûbûhu plnûní Sú/Srú nebo Smlouvy oznámí Vûfiitel Zákazníkovi na aktuálních internetov ch stránkách Vûfiitele nebo jin m vhodn m zpûsobem. Aktuální znûní Saz, tj. i seznámení s kaïdou zmûnou RPSN ãi jejího v poãtu v prûbûhu plnûní Sú, Vûfiitel oznámí Zákazníkovi, a to uvefiejnûním vïdy na aktuálních internetov ch stránkách Vûfiitele nebo jin m vhodn m zpûsobem, zejména vyvû ením na obchodních místech GEMB (u Srú zejm. v pisem z úãtu, u Smlouvy zejm. V pisem). OM se v tûchto OP rozumí Zástupce, provozovna Zástupce nebo obchodní místo GEMB. Dnem zvefiejnûní se rozumí den zvefiejnûní na aktuálních internetov ch stránkách Vûfiitele nebo den vyvû- ení na obchodních místech GEMB. Den zvefiejnûní je zároveà povaïován za okamïik oznámení Zákazníkovi. 2.6 Odli nosti Srú od VZOP. OP se odli ují úpravou od i) ãlánku V, bod 3, písm. b), c) VZOP ve vûci reklamace operace, která je umoïnûna Zákazníkovi v souladu s ãástí A ãlánkem V, bodem 1.2 OP pouze písemnû; ii) ãlánku VIII VZOP ve vûci odpovûdnosti Zákazníka za nakládání s okkartou, kdy za operace prostfiednictvím PIN je Zákazník vïdy plnû odpovûdn a za ostatní je Zákazník plnû odpovûdn do jedné hodiny po Oznámení (viz ãást A ãlánek V, bod 1.1 OP). 2.7 Odli nosti Smlouvy od VZOP. a) GEMM dle ãásti A ãlánku V, bodu 1.1 OP uplatàuje pfiísnûj í podmínky odpovûdnosti DrÏitele za zneuïití Karty ãi D karty pfii její ztrátû, odcizení a zniãení, pokud jde o podmínky pfiechodu této odpovûdnosti na GEMM i pokud jde o v i odpovûdnosti za finanãní ztrátu v dûsledku ztráty, odcizení ãi zniãení Karty ãi D karty, neï je uvedeno v ãlánku VIII VZOP; b) GEMM dle ãásti A ãlánku V, bodu 1.2 OP uplatàuje pfiísnûj í pravidla pro provedení reklamace Transakce Zákazníkem, která mûïe b t provedena pouze písemnû, na rozdíl od ãlánku V, bod 3 VZOP, c) vzhledem ke skuteãnosti, Ïe GEMM nemûïe ovlivnit zafiízení tfietích osob pro provádûní operací s Kartou ãi D kartou, neodpovídá, dle ãásti A ãlánku V, bodu 1.2 OP, za neprovedení ãi chybné provedení Transakcí na takov ch zafiízeních a v pfiípadû sporu nemá dûkazní povinnost o tom, zda sporná Transakce nebyla ovlivnûna technickou poruchou ãi jinou závadou. 2.8 Zákazník je povinen oznámit Vûfiiteli zmûny v údajích uveden ch v Sú/Srú nebo Smlouvû t kající se jeho osoby, zejména pak zmûnu pfiíjmení, trvalého bydli tû, kontaktní adresy, zamûstnavatele, nûkterého z telefonních ãísel uveden ch ve Sú a bankovního spojení, a to nejpozdûji do 7 dnû od okamïiku, kdy k takové zmûnû dojde. Zákazník je dále povinen oznámit Vûfiiteli okolnosti, které mohou negativnû ovlivnit jeho schopnost plnit finanãní závazky Zákazníka z Sú/Srú nebo Smlouvy. Zákazník odpovídá za kody, které Vûfiitel utrpí v dûsledku nesplnûní této povinnosti. 3. Záznamy komunikace, Heslo 3.1 Vûfiitel mûïe poskytnout Zákazníkovi, kter Vûfiiteli písemnû oznámil ãíslo svého mobilního telefonu, informace ãi zasílat zprávy a upomínky prostfiednictvím SMS zprávy, a to nezabezpeãenou sítí, a s tím Zákazník v slovnû souhlasí a je si vûdom v ech rizik s tím spojen ch. Dále je Vûfiitel oprávnûn telefonicky kontaktovat Zákazníka ãi ho upomínat v pracovní dny mezi 7 22 hod, o svátcích a víkendu mezi 9 21 h. 3.2 Heslo. Za úãelem umoïnûní telefonick ch dotazû t kajících se zejména stavu úãtu Zákazníka u Sú a Srú mûïe Vûfiitel poïadovat od Zákazníka pouïívání zvoleného Hesla ãi jiné identifikace. Pfii uzavfiení Smlouvy a Srú je Heslo generováno Vûfiitelem automaticky a zasláno Zákazníkovi oddûlenû. Heslo slouïí pro aktivaci Karty/D karty, k pfiístupu do telefonického informaãního systému Vûfiitele, pfiípadnû i k aktivaci zvolené DoplÀkové( ch) sluïby (sluïeb), není-li Vûfiitelem stanoveno jinak. Zákazník, a pro pfiípad Smlouvy DrÏitel, je povinen toto Heslo nesdûlovat tfietí osobû a chránit ho pfied pfiípadn m zneuïitím. Na základû písemné a podepsané Ïádosti mûïe Zákazník poïádat Vûfiitele o zmûnu tohoto aktivaãního hesla. 3

4 3.3 Záznamy komunikace. Zákazník souhlasí s tím, aby kaïdá komunikace probíhající mezi ním a Vûfiitelem byla zaznamenávána na magnetofonov pásek, optick disk nebo aby byla zachovávána prostfiednictvím jin ch technick ch prostfiedkû umoïàujících její zachycení, uchování a reprodukci. Zákazník dále souhlasí s tím, aby si Vûfiitel pro svou potfiebu zhotovoval a archivoval kopie ve ker ch dokladû, dokumentû a jin ch materiálû, které Zákazník Vûfiiteli pfiedloïil. Zákazník souhlasí s tím, Ïe Vûfiitel je oprávnûn pouïít tyto záznamy, nahrávky a kopie pro svou interní potfiebu nebo jako dûkazní prostfiedek v pfiípadû sporu se Zákazníkem. 4. Zaji tûní 4.1 Dohoda o sráïkách ze mzdy. Podpisem Sú uzavírá Zákazník a Vûfiitel v souladu s 551 obãanského zákoníku dohodu o sráïkách ze mzdy. Zákazník v slovnû a neodvolatelnû souhlasí s tím, Ïe pokud se dostane do prodlení s plnûním sv ch závazkû z Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy vûãi Vûfiiteli, mûïe Vûfiitel poïadovat, aby plátce mzdy Zákazníka provádûl na náklady Zákazníka sráïky ze mzdy Zákazníka s tím, Ïe v e sráïek ze mzdy nesmí pfiekroãit v i stanovenou obãansk m soudním fiádem, a to aï do úplného splacení ve ker ch penûïních závazkû Zákazníka z Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy vãetnû Úhrad dle Saz, a aby sráïené ãástky poukazoval na úãet Vûfiitele. Tato dohoda se vztahuje i na budoucí plátce mzdy Zákazníka, jakoï i na jiné pfiíjmy Zákazníka, s nimiï se pfii v konu rozhodnutí nakládá jako se mzdou. Zákazník je povinen na v zvu plátce mzdy mu pfiedloïit tuto Sú a OP za úãelem doloïení dohody o sráïkách ze mzdy, a neuãiní-li tak, je oprávnûn ji pfiedloïit Vûfiitel. Vûfiitel s tímto zpûsobem zaji tûní své pohledávky souhlasí. Zákazník souhlasí s tím, Ïe zaji tûní jeho závazkû vûãi Vûfiiteli ze Sú, Srú a Smlouvy nezaniká ukonãením platnosti Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy. 4.2 Zákazník uzavfiením Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy prohla uje v souladu s ustanovením 401 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû (dále jen obchz ), Ïe prodluïuje promlãecí dobu ve ker ch práv vznikl ch Vûfiiteli vûãi nûmu z Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy na dobu 10 let od okamïiku, kdy zapoãne tato doba bûïet. Takové prohlá ení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od Sú/Srú/Smlouvy. 5. Splátkov reïim spoleãná ustanovení Zákazník je oprávnûn zmûnit a vyuïít kter koliv dohodnut zpûsob platby (inkaso, pfiíkaz k úhradû, platby slo- Ïenkou), a to vïdy na základû písemného oznámení této zmûny Vûfiiteli pfiede dnem platby pfiíslu né splátky (pro pfiípad Sú a Srú pravidelné splátky) s tím, Ïe pro platbu inkasem je Zákazník povinen na svém úãtu povolit inkaso ve prospûch Vûfiitele. Nedostatek po tovních poukázek není dûvod pro neplacení splátek Úvûru ze strany Zákazníka. V pfiípadû poru ení dohodnutého zpûsobu platby Zákazníkem více neï dvakrát je Vûfiitel oprávnûn jednostrannû zmûnit zpûsob platby. Pro vylouãení pochybností se v slovnû uvádí, Ïe Zákazník není oprávnûn pouïít k úhradû sv ch závazkû vûãi Vûfiiteli smûnku ani ek. Zákazník dále není v Ïádném pfiípadû oprávnûn bez dohody s Vûfiitelem k zapoãtení, zadrïení nebo sníïení splátek u Sú a Srú a pod MS u Smlouvy. Zákazník dále není oprávnûn odmítnout splácení sv ch penûïních závazkû z Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy z dûvodu vad zboïí pofiizovaného za prostfiedky z Úvûru, nedodání zboïí ãi v pfiípadû pojistné události. Ve kerá práva vypl vající z odpovûdnosti za vady zboïí vãetnû práva na vrácení kupní ceny uplatàuje a vypofiádává Zákazník v celém rozsahu v hradnû u prodávajícího, u nûhoï toto zboïí koupil. Tím nejsou dotãena práva Zákazníka uvedená v ustanovení 9 a 10 ZSU. Zákazník souhlasí s tím, Ïe Vûfiitel je kdykoliv oprávnûn zapoãíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zákazníkem bez ohledu na právní vztah, ze kterého vypl vají, proti jak mkoliv pohledávkám Zákazníka za Vûfiitelem. 6. DÛsledky poru ení povinností z Sú, Srú a Smlouvy Poru ení povinností Zákazníka vypl vajících ze Sú/Srú/ Smlouvy zakládá právo Vûfiitele na smluvní pokutu a tam, kde je to stanoveno, téï na smluven úrok z prodlení dle Saz, nezávisle na tom, zda jde o poru ení povinností zavinûné ãi nikoliv, zejména se u Smlouvy jedná o pfiekroãení Úvûrového rámce DrÏitelem, prodlení s úhradou MS apod. Ve keré v daje Vûfiitele spojené s vymáháním pohledávky jdou k tíïi Zákazníka, jejich v e mûïe b t urãena Vûfiitelem pau álnû v Saz. II. SMLOUVA O ÚVùRU SÚ 1. ZPÒSOB UZAV ENÍ SMLOUVY A âerpání ÚVùRU 1.1 Sú se uzavírá na pfiedti tûném formuláfii Vûfiitele. Sú nab vá platnosti a úãinnosti podpisem Vûfiitelem a Zákazníkem. 1.2 Zákazník mûïe pfiijmout návrh Sú nejpozdûji 14 dnû ode dne jeho doruãení Zákazníkovi od Vûfiitele nebo Zástupce. Marn m uplynutím této lhûty návrh Sú zaniká. 1.3 Podpisem Sú Ïádá Zákazník Vûfiitele o poskytnutí penûïních prostfiedkû ve sjednané v i. Vûfiitel poskytne Zákazníkovi penûïní prostfiedky pfievodem na úãet pfiíslu ného Zástupce za úãelem úhrady kupní ceny zboïí specifikovaného v Sú ãi vyplacením hotovosti na místech k tomu urãen ch a za splnûní podmínek stanoven ch Vûfiitelem nebo na základû dohody s Vûfiitelem na úãet uveden Zákazníkem v Sú. Zákazník souhlasí se splnûním závazku Vûfiitele z Sú tímto zpûsobem. 1.4 Nedojde-li k pfiedání zboïí pofiizovaného za penûïní prostfiedky z úvûru podle Sú Zástupcem Zákazníkovi do dne splatnosti první platby z úvûru, Sú se ru í, a to od poãátku, pokud Vûfiitel neobdrïí pfiede dnem splatnosti první platby z úvûru písemn souhlas Zákazníka s pozdûj ím pfiedáním zboïí. 4

5 2. SPLÁTKOV REÎIM 2.1 V e celkového smluvního závazku Zákazníka je dána souãtem celkové v e Úvûru uvedené v Sú a Úhrad dle Saz s tím, Ïe úroãení je provádûno dennû ode dne ãerpání úvûru Zákazníkem. Tato ãástka mûïe b t mûnûna pouze v souladu s ãástí A ãlánkem I, bodem 2.5 v e. Zákazník je povinen splácet tuto ãástku v pravideln ch mûsíãních splátkách, zahrnujících splátku jistiny a Úhrad (dále jen splátka ) ve stanoven ch termínech a v dohodnuté v i tak, jak je uvedeno v Sú. 2.2 Zákazník hradí Vûfiiteli ve keré splátky zpûsobem stanoven m v Sú, a to na úãet Vûfiitele, ã. ú /0600, pokud není Vûfiitelem oznámeno jinak. KaÏdá splátka musí b t identifikována variabilním symbolem, kter m je ãíslo Sú. Platby bez správné identifikace nejsou povaïovány za uhrazené Zákazníkem a Vûfiitel mûïe vûãi takovému Zákazníkovi postupovat v souladu s ãástí A ãlánkem I, bodem 6. Vûfiitel provádí inkaso vïdy minimálnû 3 dny pfied dnem platby pfiíslu né splátky. Nedostatek po tovních poukázek není dûvod pro neplacení splátek Zákazníkem. 2.3 Ve keré splátky jsou splatné vïdy 7 dní po pfiíslu ném datu platby uvedeném v Sú. Splátky jsou povaïovány za splacené okamïikem jejich pfiipsání na úãet Vûfiitele, nejdfiíve v ak v den jejich splatnosti. Zákazník je povinen platit splátku vïdy, kdyï v den platby vykazuje jeho Sú nesplacen zûstatek Úvûru. 2.4 Platby od Zákazníka se zapoãítávají na pohledávku Vûfiitele, bez ohledu na to, na jaké závazky byla platba Zákazníka poukázána, v následujícím pofiadí: na úrok z úvûru na pravidelné splátky jistiny úvûru na poplatky na úrok z prodlení s placením pravideln ch splátek na úrok ze smluvních pokut za poru ení povinností vûãi Vûfiiteli na smluvní pokuty. V kaïdé z v e uveden ch skupin dochází nejprve k zapoãtení na pohledávku dfiíve splatnou. 2.5 JestliÏe Zákazník poskytl penûïité plnûní ve v i pfiesahující ve keré jeho závazky z Sú a ty v dûsledku takového plnûní zanikly, je Vûfiitel oprávnûn zapoãíst takov pfieplatek na jiné splatné pohledávky, které má Vûfiitel vûãi tomuto Zákazníkovi, a nemá-li takové pohledávky, je Vûfiitel povinen Zákazníkovi pfieplatek bez zbyteãného odkladu vrátit. Pfieplatek nepfievy ující 100,- Kã se Zákazníkovi nevrací a zûstává Vûfiiteli z titulu úhrady nákladû na zaúãtování pfieplatku. 3. P EDâASNÉ SPLACENÍ ÚVùRU A UKONâENÍ SÚ 3.1 Není-li v Sú nebo smluvními stranami v slovnû dohodnuto jinak, je Zákazník oprávnûn vrátit dluïné penûïní prostfiedky z Sú pfied dobou stanovenou v Sú, pokud o pfiedãasné splacení (dále jen Ps ) písemnû nebo telefonicky poïádá Vûfiitele minimálnû 30 dní pfiede dnem zam leného Ps a neprovede v této lhûtû aï do zam leného Ps jiï Ïádné ãerpání Úvûru. Vûfiitel písemnû oznámí Zákazníkovi v i ãástky, kterou je Zákazník povinen v souvislosti s Ps uhradit a datum, ke kterému má b t ãástka zaplacena Vûfiiteli. Zákazník má právo na pfiimûfiené sníïení Úhrad s Úvûrem souvisejících, a to tak, Ïe zaplatí Vûfiiteli jen úrok a ostatní Úhrady do dne tohoto Ps pfiedstavující celkov smluvní závazek Zákazníka podle ãásti A ãlánku II, bodu 2.1, a je zároveà povinen uhradit Vûfiiteli pfiimûfienou ztrátu u lého zisku vyãísleného Vûfiitelem v oznámení dle pfiedchozí vûty. Pfiimûfiená ztráta u lého zisku podle tohoto bodu je v pfiípadû pfiijetí plnûní Vûfiitelem splatná souãasnû s Ps. Ustanovení ãásti A ãlánku I, bodu 6 se neuplatní. Sú je ukonãena Splnûním podmínek Ps uveden ch v písemném oznámení Vûfiitele, tj. fiádnû a vãas, vãetnû úhrady vyãíslené pfiimûfiené ztráty u lého zisku. 3.2 Ps Úvûru nebo jeho ãásti jinak neï v souladu s bodem 3.1 tohoto ãlánku není povaïováno za splnûní Zákazníkovy povinnosti vrátit penûïní prostfiedky poskytnuté z Úvûru a Zákazník je nadále povinen platit z jistiny úrok a dal í Úhrady v nezmûnûné v i za celou dobu splácení Úvûru pfiedpokládanou v Sú. 3.3 Vûfiitel je oprávnûn poïadovat okamïité Ps ve ker ch splátek dluïn ch Zákazníkem podle Sú a odstoupit od Sú v pfiípadû, Ïe nastane kterákoli z níïe uveden ch skuteãností: a) Zákazník poru uje kterékoli ustanovení Sú nebo OP, zejména je-li v prodlení s placením více neï tfií splátek zároveà b) Zákazník uvedl v pfiedloïen ch dokladech, Ïádosti o úvûr, Sú nebo v oznámení dle ãlánku I, bodu 2.8 ãásti A tûchto OP nepravdivé údaje c) pokud bylo zahájeno konkursní, vyrovnací nebo exekuãní fiízení t kající se majetku Zákazníka nebo si Zákazník zfiídil trvalé bydli tû mimo území âeské republiky. Sú mûïe b t dále ukonãena v povûdí kteroukoliv ze smluvních stran s tím, Ïe v povûdní lhûta ãiní jeden kalendáfiní mûsíc a zaãíná bûïet od prvního dne mûsíce následujícího po doruãení v povûdi. Zákazník je povinen uhradit Vûfiiteli do konce v povûdní lhûty v plné v i ve keré dluïné splátky vzniklé do dne ukonãení v povûdní lhûty. Sú mûïe b t ukonãena na základû písemné dohody obou smluvních stran. 3.4 V pfiípadech uveden ch v pfiedchozím bodû 3.3 je Zákazník také povinen okamïitû uhradit Vûfiiteli smluvní pokutu ve v i odpovídající souhrnné v i úrokû, které by byl Zákazník povinen platit podle Sú od okamïiku uplatnûní práva Vûfiitelem na Ps do konce celé fiádné doby splácení úvûru stanovené v Sú, kdyby k uplatnûní práva Vûfiitelem podle tohoto bodu nedo lo. 5

6 3.5 Ukonãení platnosti Sú z jakéhokoli dûvodu nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit v souladu s Sú Vûfiiteli v echny nezaplacené splátky za dobu, na kterou byla Sú uzavfiena, smluvní pokuty a náhradu kody. V pfiípadech ukonãení platnosti Sú z dûvodu prodlení se splacením dluïné ãástky se uplatní ustanovení ãásti A ãlánku I, bodu 6. Ustanovení bodû 3.3 a 3.4 tohoto ãlánku nejsou tímto dotãena. III. REVOLVINGOV ÚVùR A ÚVùROVÁ KARTA SRÚ (OK KARTA) Samostatná Srú. Srú se, v pfiípadû uzavfiení samostatné Srú, uzavírá na pfiedti tûném formuláfii Vûfiitele. Srú nab vá platnosti a úãinnosti pfiijetím jejího návrhu Zákazníkem. Zákazník pfiijímá Srú jejím podpisem a podáním Ïádosti o poskytnutí penûïních prostfiedkû z úvûru v souladu s bodem ãlánku III této ãásti OP. Marn m uplynutím lhûty podle bodu ãlánku III této ãásti OP Srú zaniká, pokud se Vûfiitel se Zákazníkem nedohodnou jinak Okkarta bude Zákazníkovi zaslána nejpozdûji do 30 dnû od uzavfiení samostatné Srú. Do doby, neï bude okkarta Zákazníkovi doruãena, obdrïí Zákazník ãíslo doãasné okkarty, opravàující ho poïádat Vûfiitele o první ãerpání podle bodu 1.4 tohoto ãlánku OP, a to do 7 dnû ode dne, kdy Vûfiitel podepsal Srú. První ãerpání mûïe Zákazník provést vïdy pouze zpûsobem uveden m v bodu 1.5 a) tohoto ãlánku OP, a to u Zástupce, kter jménem Vûfiitele Srú uzavfiel; pokud Srú uzavfiela jménem Vûfiitele GEMB, je Zákazník oprávnûn provést první ãerpání u kteréhokoliv Zástupce. Podmínky pro první ãerpání platí za pfiedpokladu, Ïe Vûfiitel v slovnû nestanoví jinak Odli nosti pro Srú uzavfienou na spoleãném formuláfii s Sú. V pfiípadû uzavfiení Srú na spoleãném formuláfii s Sú, se Srú uzavírá na pfiedti tûném formuláfii Vûfiitele spolu s Sú. Srú nab vá platnosti pfiijetím jejího návrhu ze strany Vûfiitele a Zákazníka a úãinnosti nab vá dle bodu tohoto ãlánku. V pfiípadû, Ïe Zákazník projeví vûli Srú uzavfiít vyjádfiením souhlasu s jejím uzavfiením na formuláfii Sú, Vûfiitel a Zákazník podpisem Sú zároveà (i) uzavírají Srú s následujícím obsahem a (ii) Zákazník Ïádá Vûfiitele o poskytnutí úvûrového rámce aï do maximální v e ,- Kã (dále limit ), o otevfiení úvûrového úãtu u Vûfiitele (dále jen úãet ) a o vydání okkarty, která mu umoïní ãerpat penûïní prostfiedky aï do v e Vûfiitelem schváleného úvûrového rámce, a v slovnû souhlasí, aby konkrétní v e poskytnutého úvûrového rámce (dále jen Púr ) byla v tomto limitu urãena Vûfiitelem v oznámení (viz níïe), dle níïe uvedeného postupu a dále bere na vûdomí, Ïe v e splátek bude 5 % ze schváleného úvûrového rámce, nebude-li Vûfiitelem stanovena niï í v e splátky. Na základû Srú se Vûfiitel zavazuje, Ïe Zákazníkovi poskytne za podmínky, Ïe (i) Zákazník fiádnû a vãas uhradil minimálnû tfii fiádné pravidelné splátky dle Sú, (ii) nemá ke dni odeslání oznámení po splatnosti jin závazek vûãi Vûfiiteli a GECF CZ dle ãásti B bodu 1.3.OP, (iii) nebyla mu zaslána Karta a poskytnut Úvûrov rámec dle ãlánku IV této ãásti OP nebo na základû jiné dfiíve uzavfiené Smlouvy, (iv) a zároveà splní standardní podmínky bonity a úvûrové angaïovanosti Vûfiitele, nejpozdûji do 6 mûsícû ode dne splnûní podmínek (viz v e), ve prospûch Zákazníka penûïní prostfiedky do v e schváleného úvûrového rámce (dále poskytnutí Úvûru ) a okkartu k jeho ãerpání a Zákazník se zavazuje takto poskytnuté penûïní prostfiedky vrátit, zaplatit Úhrady a splatit ostatní povinnosti podle Srú. Vûfiitel mûïe poskytnout Úvûr a okkartu k jeho ãerpání i v pfiípadû nesplnûní podmínek Zákazníkem, ale v tomto pfiípadû na poskytnutí Úvûru a vydání okkarty není právní nárok a Vûfiitel si vyhrazuje právo zamítnout poskytnutí Úvûru a poskytnutí okkarty bez udání dûvodu. Eventuální poskytnutí Úvûru bude posouzeno na základû údajû, které uvedl v Ïádosti o Sú a na základû jeho platební morálky vûãi Vûfiiteli a GECF CZ dle ãásti B, bodu 1.3.OP. Vûfiitel pfii posuzování Ïádosti Zákazníka, kter nesplnil v e uvedené podmínky, není vázán Ïádnou lhûtou. Poskytnutí Úvûru v ak musí b t Vûfiitelem provedeno nejpozdûji do 18 mûsícû ode dne podpisu Sú, jinak Srú zaniká s rozvazovací podmínkou. V pfiípadû schválení a poskytnutí Úvûru Vûfiitel doruãí Zákazníkovi písemné oznámení o poskytnutí Úvûru (dále jen oznámení ), které bude obsahovat zejména v i úvûrového rámce (v i Úvûru), mûsíãní splátky, jejich splatnost a v i, úrokové sazby, ostatní Úhrady a variabilní symbol pro platby splátek. Oznámení se dnem svého doruãení Zákazníkovi stává nedílnou souãástí Srú. Vyslovil-li Zákazník v Sú souhlas s poji tûním a poji tûní ke dni odeslání oznámení trvá, bude se souhlas vztahovat i na poji tûní Zákazníka pro stejné pojistné události t kající se Srú, jako byly dohodnuty v Sú. Pokud Zákazník doruãí pfied nabytím úãinnosti Srú (viz bod 1.2.2, ãlánek III OP) Vûfiiteli písemné sdûlení, Ïe o poji tûní nemá zájem, Srú v ãásti t kající se poji tûní zanikne Srú uzavfiená mezi Zákazníkem a Vûfiitelem nab vá úãinnosti po odeslání oznámení, doruãením Ïádosti Zákazníka o poskytnutí penûïních prostfiedkû z revolvingového úvûru zpûsobem dle bodu 1.4.tohoto ãlánku. Pokud Zákazník nepoïádá tímto zpûsobem o poskytnutí penûïních prostfiedkû z revolvingového úvûru nejpozdûji do 12 mûsícû ode dne uvedeného v oznámení, platnost této Srú zaniká. Platnost této Srú taktéï zaniká, pokud pfied nabytím úãinnosti této Srú nabyla úãinnosti Smlouva dle ãlánku IV nebo dfiíve uzavfiená Smlouva mezi GEMM a Zákazníkem, která je dosud platná Vûfiitel souãasnû s oznámením podle bodu tohoto ãlánku za le Zákazníkovi okkartu. V pfiípadû, Ïe Zákazník nepoïádá o poskytnutí penûïních prostfiedkû z úvûrového rámce dle bodu tohoto ãlánku, je Zákazník povinen okkartu neprodlenû znehodnotit Okkarta je nákupní úvûrová karta, která Zákazníkovi umoïàuje ãerpat penûïní prostfiedky (v hotovosti na místech urãen ch Vûfiitelem, bezhotovostní placení za zboïí a sluïby na OM) aï do v e Púr s tím, Ïe pravideln m splácením úvûru ze strany Zákazníka se tento Púr neustále o v i splacené jistiny obnovuje. Okkarta je vlastnictvím Vûfiitele a k jejímu pouïití je v luãnû oprávnûn Zákazník; okkartu nelze pfievést na jinou osobu. Zákazník je povinen okamïitû po pfievzetí okkarty se na její zadní stranû podepsat v místû podpisového prouïku, a to vhodn m psacím prostfiedkem (nikoliv obyãejnou tuïkou), a pofiídit si a uschovat kopii obou stran okkarty. Zákazník je povinen chránit okkartu pfied po kozením a zniãením tak, aby nebyla omezena ãi znemoïnûna její funkãnost, zejména ji nevystavovat moïnosti po krábání, oh bání, zlomení, pûsobení magnetického pole apod. Okkartu lze pouïít pouze, pokud je podepsaná Zákazníkem na místû k tomu urãeném. Zákazník je odpovûdn za ve keré nakládání s okkartou tfietími osobami a nese odpovûdnost za kodu takto zpûsobenou Vûfiiteli nebo jakékoli tfietí osobû. 6

7 1.4 Zákazník Ïádá o poskytnutí penûïních prostfiedkû z Úvûru pfiedloïením okkarty, dokladu totoïnosti a podpisem vyplnûného dokladu o nákupu zboïí nebo o v bûru hotovosti (dále jen doklad ), nebo zadáním správného PINu (tam, kde je PIN vyïadován), popfi. vyplnûním a odesláním Ïádosti o ãerpání penûïních prostfiedkû ( platbu okkartou ) na Internetu, není-li Vûfiitelem stanoveno jinak. V pfiípadû Ïádosti o poskytnutí penûïních prostfiedkû ze zafiízení urãeného Vûfiitelem Ïádá Zákazník o jejich poskytnutí pfiedloïením fiádnû podepsané okkarty a zadáním správného PINu. Zákazník mûïe v pfiípadû prvního ãerpání Ïádat penûïní prostfiedky minimálnû ve v i své pravidelné mûsíãní splátky (maximálnû ve v i Púr) a pfii kaïdém následujícím ãerpání nejménû 500,- Kã (maximálnû ve v i nevyãerpaného Púr) s tím, Ïe Vûfiitel je oprávnûn jednostrannû stanovit minimální ãástku nebo podmínky pro v bûr v hotovosti. Vûfiitel si vyhrazuje právo zamítnout Ïádost Zákazníka o poskytnutí penûïních prostfiedkû v pfiípadû poru ení Srú a OP ze strany Zákazníka nebo vyskytnou-li se okolnosti, které mohou negativnû ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho penûïité závazky z Srú ãi z jin ch smluv uzavfien ch Zákazníkem se GECF CZ dle ãásti B, bodu 1.3. Vûfiitel je oprávnûn podmínit schválení Ïádosti Zákazníka o poskytnutí penûïních prostfiedkû opûtovn m poskytnutím údajû o Zákazníkovi v rozsahu poïadovaném v Ïádosti o Úvûr. 1.5 Vûfiitel poskytne Zákazníkovi vyïádané penûïní prostfiedky podle jeho Ïádosti: a) zpûsobem dle ãásti A ãlánku II, bodu 1.3 za úãelem úhrady kupní ceny zboïí specifikovaného v dokladu nebo b) v hotovosti na OM ãi v zafiízeních urãen ch Vûfiitelem, zpravidla po fiádném splacení Vûfiitelem urãeného poãtu splátek. Zákazník souhlasí se splnûním závazku Vûfiitelem zpûsobem stanoven m v tomto bodu. První ãerpání je Zákazník oprávnûn provést pouze zpûsobem uveden m pod písmenem a) tohoto bodu, pokud Vûfiitel v slovnû nestanoví jinak. 1.6 Zákazník je povinen platit za sluïby a penûïní prostfiedky poskytované Vûfiitelem tyto poplatky: pravidelnû se opakující (zejm. za správu úãtu); za jednotlivé druhy operací; spojené s blokací a ztrátou okkarty; mimofiádné (zejm. za vrácení pfieplatku); úroky (základní dohodnuté úroky a úroky z prodlení), smluvní pokuty, poplatky za zvolené poji tûní (dále jen Úhrady ), a to dle Saz, kter tvofií nedílnou souãást této Srú. Úroãení poskytnut ch penûïních prostfiedkû je Vûfiitelem poãítáno dennû ode dne potvrzení jeho Ïádosti o poskytnutí penûïních prostfiedkû podle bodu 1.4 aï do dne splacení Úvûru a vychází se pfii v poãtu z roãní úrokové sazby, která je vypoãítána z dohodnuté mûsíãní úrokové sazby dle Saz. Zákazník je povinen splácet Úvûr v pravideln ch mûsíãních splátkách zahrnujících splátku jistiny a Úhrad uveden ch v písemném oznámení Vûfiitele o Púr a v Saz. Zákazník je povinen hradit mûsíãní splátky k datu platby uvedenému v Srú, pfiiãemï první splátku hradí Zákazník aï v mûsíci, kter následuje po mûsíci, v nûmï uskuteãnil první ãerpání penûïních prostfiedkû dle bodu 1.4 této ãásti. 1.7 Vûfiitel zasílá Zákazníkovi po kaïdém poskytnutí penûïních prostfiedkû z úvûrového rámce, maximálnû v ak jednou za mûsíc, v pis z úãtu Zákazníka informující o ve ker ch pohybech z úãtu a na úãet Zákazníka v období od vyhotovení posledního v pisu nebo od otevfiení úãtu. Tento v pis slouïí Zákazníkovi jako podklad ke kontrole aktuálního zûstatku na okkartû, ke kontrole proveden ch operací Zákazníka a jejich zaúãtování a ke kontrole v e ãástek a cen úãtovan ch za jednotlivé druhy operací k tíïi Zákazníka. 1.8 Vûfiitel uchovává po dostateãnou dobu vnitfiní záznamy umoïàující zpûtné vyhledání operací a opravu chyb a v pfiípadû sporu prokazuje, Ïe operace byla správnû zaznamenána a zaúãtována ãi nebyla ovlivnûna technickou poruchou nebo jinou závadou. 1.9 Vûfiitel je oprávnûn odstoupit od Srú, pokud: a) po dobu 6 následujících mûsícû na úãtu není Ïádn kladn ani záporn zûstatek a Zákazník projevil vûli nevyuïít svého práva poïadovat poskytnutí dosud neãerpan ch penûïních prostfiedkû z úvûrového rámce b) po dobu 12 po sobû následujících mûsícû není na úãtu Ïádn kladn ani záporn zûstatek vût í neï 100,- Kã c) dojde k Ps úvûru v souladu s ãástí A ãlánkem II, bodem 3.1. a/nebo v souladu s bodem této ãásti OP. Vûfiitel je rovnûï oprávnûn Srú vypovûdût bez uvedení dûvodu. V povûdní lhûta ãiní jeden kalendáfiní mûsíc a zaãíná bûïet od prvního dne mûsíce následujícího po doruãení v povûdi Zákazníkovi. Zákazník je oprávnûn ukonãit Srú písemnou v povûdí, která bude doruãena Vûfiiteli, pfiiãemï tato v povûì nab vá úãinnosti tím, Ïe (i) Zákazník vrátí Vûfiiteli pfiestfiiïenou okkartu a pfiípadnû vydanou dal í okkartu k jeho úãtu; a (ii) uhradí v plné v i dluïné penûïní prostfiedky vãetnû pfiíslu enství a Úhrad vãetnû v ech ãerpání proveden ch Zákazníkem pfied doruãením okkarty Vûfiiteli, ale které je tû nebyly pfiipsány na vrub úãtu Zákazníka Vûfiitel je oprávnûn poïadovat okamïité Ps ve ker ch ãástek dluïn ch Zákazníkem podle Srú v pfiípadû, Ïe nastane kterákoli z níïe uveden ch skuteãností: a) Zákazník poru uje kterékoli ustanovení Srú nebo OP, zejména je-li v prodlení s placením více neï tfií splátek zároveà b) Zákazník uvedl v pfiedloïen ch dokladech, Ïádosti o úvûr, Srú nebo v oznámení dle ãlánku I, bodu 2.8 OP nepravdivé údaje c) pokud bylo zahájeno konkursní, vyrovnací nebo exekuãní fiízení t kající se majetku Zákazníka nebo si Zákazník zfiídil trvalé bydli tû mimo území âeské republiky. Srú mûïe b t ukonãena na základû písemné dohody obou smluvních stran Na základû Ïádosti Zákazníka mûïe Vûfiitel vydat jiné fyzické osobû, která splàuje podmínky Vûfiitele, dal í okkartu k úãtu Zákazníka ( dal í okkarta ). Na dal í okkartu se vztahují ve kerá ustanovení tûchto OP, není-li v slovnû uvedeno jinak. Dal í okkartu lze pouïít pouze, pokud je podepsaná drïitelem na místû k tomu urãeném. DrÏitel dal í 7

8 okkarty je oprávnûn pouze k ãerpání penûïních prostfiedkû k tíïi úãtu Zákazníka v souladu s Srú a k Oznámení, k ostatním úkonûm je oprávnûn v luãnû Zákazník. Zákazník odpovídá za Ïádosti o poskytnutí penûïních prostfiedkû pfiedlo- Ïené drïitelem dal í okkarty, jako by dal í okkartu pouïíval sám, tj. je zejména povinen splácet závazky vzniklé pouïitím dal í okkarty. Zákazník je povinen seznámit drïitele dal í okkarty s podmínkami této Srú a jejich zmûnami a zajistit, aby drïitel dal í okkarty uïíval kartu v mezích stanoven ch tûmito podmínkami. Pro pfiípad ztráty, odcizení, po kození nebo zniãení dal í okkarty platí pro Zákazníka a dal ího drïitele pfiimûfienû práva a povinnosti uvedené v bodu 1.3 tohoto ãlánku. Zákazník je oprávnûn zru it právo drïitele dal í karty nakládat s penûïními prostfiedky na úãtu Zákazníka. PINy zasílá Vûfiitel pfiímo drïiteli dal í okkarty. DrÏitel dal í karty není oprávnûn svolit, aby dal í kartu uïívaly jiné osoby. DrÏitel dal í okkarty je oprávnûn kartu pouïívat jen po dobu platnosti vyznaãenou na kartû ãi urãenou Vûfiitelem jin m zpûsobem. Pokud není dal í okkarta drïitelem pouïita do 6 mûsícû od jejího odeslání Zákazníkovi, její platnost automaticky skonãí Vztahy mezi Zákazníkem a Vûfiitelem vypl vající z Srú se fiídí tûmito OP, ãástí A ãlánkem I, III a V a ãástí B s tím, Ïe pro pfiedãasné splacení Úvûru dle Srú platí pfiimûfiené ustanovení ãlánku II, bodu 3 této ãásti OP. Pokud se v tûchto OP hovofií o smlouvû, rozumí se jí také Srú, nevypl vá-li z kontextu jinak. Obsahují-li ustanovení tohoto ãlánku III úpravu odli nou od ostatních ustanovení tûchto OP, pouïijí se pfiednostnû ustanovení tohoto ãlánku III. IV. SMLOUVA O REVOLVINGOVÉM ÚVùRU A VYDÁNÍ A UÎÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY SMLOUVA (KREDITNÍ KARTA) Definice pojmû doplàující pojmy ke Smlouvû Dal í drïitel fyzická osoba, které byla poskytnuta D karta k Úvûru Zákazníka. Autorizaãní místo místa nebo zafiízení, která pfiijímají Karty/D karty pfiíslu né Asociace ãi v âeské republice s logem OK. Asociace mezinárodní karetní asociace MasterCard Europe S.A. nebo jiná mezinárodní karetní asociace, pod jejíï hlaviãkou je Karta a D karta vydána. DrÏitel Zákazník nebo Dal í drïitel, kterému byla poskytnuta Karta nebo D karta, a stal se tak jejím oprávnûn m DrÏitelem. D karta dal í Karta poskytnutá GEMM Dal ímu drïiteli urãenému Zákazníkem k ãerpání Úvûru. Úãet virtuální úãet, kter je veden v souvislosti se Smlouvou a Kartou, na nûmï GEMM eviduje své pohledávky vûãi Zákazníkovi z poskytnutého Úvûru. Jedná se o informaãní poloïku v databázi karetního systému, kter eviduje zûstatky, Platby a Transakce Zákazníka a Dal ího drïitele; nejde o bankovní úãet ve smyslu platného zákona o bankách. V pis písemná informace o ve ker ch zaúãtovan ch pohybech z úãtu a na Úãet Zákazníka v období od vyhotovení posledního V pisu nebo od otevfiení Úãtu za jednotlivé Úãtovací cykly. Tento V pis slouïí Zákazníkovi zejména jako podklad ke kontrole Aktuálního zûstatku na Kartû a D kartû, ke kontrole proveden ch Transakcí a jejich zaúãtování, ke kontrole v e Úhrad úãtovan ch za jednotlivé druhy Transakcí k tíïi Zákazníka, ke kontrole do l ch zaúãtovan ch Plateb od Zákazníka a ke kontrole pfiedepsané MS. Úãtovací cyklus mûsíãní cyklus mezi daty dvou pravidelnû po sobû jdoucích V pisû, v prûbûhu kterého jsou Transakce a Platby úãtovány na Úãet a probûhne úroãení. Úvûrov rámec maximální schválená v e Úvûru, kter je DrÏitel oprávnûn ãerpat prostfiednictvím Karty ãi D karty podle Smlouvy (Hotovostním a Bezhotovostním ãerpáním), a to i opakovanû. Disponibilní ãástka disponibilní zûstatek, tj. penûïní prostfiedky z Úvûru, které jsou Zákazníkovi k dispozici pro jeho ãerpání; disponibilní zûstatek je stanoven jako Úvûrov rámec sníïen o provedené, dosud neuhrazené zaúãtované Transakce, rezervované ãástky na základû úspû né autorizace, zaúãtované dosud neuhrazené Úhrady. Aktuální zûstatek aktuální zûstatek dluïné ãástky Zákazníka uveden ve V pise, zahrnující souãet v ech zaúãtovan ch Transakcí proveden ch prostfiednictvím Karty ãi D karty a Úhrad, sníïen o pfiipsané Platby Zákazníka. Hotovostní ãerpání ãerpání hotovosti z ATM a v bûr hotovosti v bankách, smûnárnách nebo místech urãen ch GEMM prostfiednictvím Karty nebo D karty (cash advance). Bezhotovostní ãerpání úhrada zboïí a sluïeb (dále jen zboïí ) u Autorizaãních míst prostfiednictvím Karty nebo D karty. Transakce Hotovostní nebo Bezhotovostní ãerpání Úvûru provedené s pouïitím Karty nebo D karty, vãetnû zaúãtovan ch Úhrad. Úhrady ve keré Poplatky, poplatky za pfiedchozí Úãtovací cykly, úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, které je povinen Zákazník hradit GEMM dle Saz, vãetnû poplatkû za zvolené DoplÀkové sluïby. Poplatky ve keré poplatky uvedené v Saz úãtované Zákazníkovi za bûïn Úãtovací cyklus, související se Smlouvou, vyjma poplatkû za zvolené doplàkové sluïby a PoplatkÛ za pfiedchozí Úãtovací cykly. Platby ve keré ãástky do lé od Zákazníka nebo tfietí osoby na úhradu závazkû Zákazníka vûãi GEMM vypl vající ze Smlouvy. MS povinná minimální splátka k úhradû ãerpaného Úvûru, kterou je Zákazník povinen mûsíãnû hradit GEMM; zpûsob v poãtu MS je uveden v ãásti A ãlánku IV, bodu 4.2 OP; konkrétní v e MS bude uvedena ve V pisu, pfiípadnû ji Zákazník zjistí prostfiednictvím telefonického informaãního systému GEMM. Datum splatnosti datum uvedené ve V pisu, ke kterému má b t pfiipsána minimálnû ãástka ve v i MS na úãet GEMM; Datum splatnosti je moïno zjistit i prostfiednictvím telefonického informaãního systému GEMM nebo na zákaznickém servisu GEMM. ATM (Automated Teller Machine) penûïní automat oznaãen ochrannou známkou podle typu Karty, kter pfii pouïití Karty vyplácí hotovost v místní mûnû. 8

9 DoplÀkové sluïby bezúplatnû nebo za úplatu poskytované sluïby ke Smlouvû a Kartû/D kartû, jako je napfiíklad doplàkové cestovní poji tûní, poji tûní schopnosti Zákazníka platit nebo jiné produkty poji Èovacích a jin ch spoleãností, jejichï obchodní podmínky obdrïí Zákazník nejpozdûji pfii sjednání této DoplÀkové sluïby. 1. Uzavfiení Smlouvy 1.1 Smlouva uzavfiená na spoleãném formuláfii Sú. Smlouva se uzavírá na pfiedti tûném formuláfii GEMM spolu s Sú. Smlouva nab vá platnosti pfiijetím jejího návrhu ze strany GEMM a Zákazníka a úãinnosti nab vá dle bodu 1.2 tohoto ãlánku. V pfiípadû, Ïe Zákazník projeví vûli Smlouvu uzavfiít vyjádfiením souhlasu s jejím uzavfiením na formuláfii, GEMM a Zákazník podpisem Sú dále zároveà (i) uzavírají Smlouvu s následujícím obsahem a (ii) Zákazník Ïádá GEMM o poskytnutí Úvûrového rámce aï do maximální v e ,- Kã (zde limit ), o otevfiení Úãtu a o vydání Karty, která mu umoïní ãerpat Úvûr aï do v e schváleného Úvûrového rámce, a v slovnû souhlasí, aby konkrétní v e Úvûrového rámce, vãetnû jeho rozdûlení na limity Hotovostního a Bezhotovostního ãerpání, byla ve v e uvedeném limitu urãena GEMM, dle jeho interních pravidel a podmínek, v oznámení (viz níïe), zaslaném Zákazníkovi a dále bere na vûdomí, Ïe v e MS bude urãena v souladu s bodem 4.2 ãlánku IV této ãásti OP. Na základû Smlouvy se GEMM zavazuje, Ïe Zákazníkovi poskytne za podmínky (i), Ïe Zákazník fiádnû a vãas uhradil minimálnû tfii fiádné pravidelné splátky dle Sú, (ii) nemá ke dni odeslání oznámení po splatnosti jin závazek vûãi GEMM a GECF CZ dle ãásti B, bodu 1.3. OP, (iii) nebyla mu zaslána okkarta a poskytnut Úvûrov rámec dle ãlánku III této ãásti OP nebo poskytnuta Karta na základû jiné Smlouvy s GEMM (iv) a zároveà splní standardní podmínky bonity a úvûrové angaïovanosti GEMM, nejpozdûji do 6 mûsícû ode dne splnûní podmínek (viz v e), ve prospûch Zákazníka penûïní prostfiedky do v e schváleného Úvûrového rámce (dále poskytnutí Úvûru ) a Zákazník se zavazuje takto poskytnuté penûïní prostfiedky vrátit, zaplatit Úhrady a splnit ostatní povinnosti podle Smlouvy. GEMM mûïe poskytnout Úvûr Zákazníkovi a Kartu k jeho ãerpání i v pfiípadû nesplnûní podmínek Zákazníkem, ale v tomto pfiípadû na poskytnutí Úvûru, Karty ani D karty není právní nárok a GEMM si vyhrazuje právo Ïádost o ãerpání nebo o poskytnutí D karty zamítnout bez udání dûvodu. Eventuální poskytnutí Úvûru Zákazníkovi bude posouzeno na základû údajû, které uvedl v Ïádosti o Sú, a na základû jeho platební morálky vûãi GEMM a GECF CZ dle ãásti B, bodu 1.3.OP. GEMM pfii posuzování Zákazníka ve vûci poskytnutí Úvûru, kter nesplnil v e uvedené podmínky pro poskytnutí Karty, není vázán Ïádnou lhûtou. Poskytnutí Úvûru v ak musí b t GEMM provedeno nejpozdûji do 18 mûsícû ode dne podpisu Sú, jinak Smlouva zaniká s rozvazovací podmínkou. V pfiípadû schválení a poskytnutí Úvûru GEMM doruãí Zákazníkovi písemné oznámení o poskytnutí Úvûru (dále jen oznámení ), které bude obsahovat zejména v i Úvûrového rámce (v i Úvûru), rozdûlení na Hotovostní a Bezhotovostní limity, Datum splatnosti MS, Úhrady a variabilní symbol pro platby splátek. Oznámení se dnem jeho doruãení Zákazníkovi stává nedílnou souãástí Smlouvy. Vyslovil-li Zákazník v Sú souhlas s DoplÀkovou sluïbou (poji tûním pro pfiípad Sú) a poji tûní ke dni odeslání oznámení trvá, bude se souhlas vztahovat i na poji tûní Zákazníka pro stejné pojistné události t kající se Smlouvy. Pokud Zákazník doruãí pfied nabytím úãinnosti Smlouvy (viz bod 1.2, ãlánek IV této ãásti OP) GEMM písemné sdûlení, Ïe o poji tûní nemá zájem, Smlouva v ãásti t kající se poji tûní zanikne. GEMM, jako smluvní partner GEMB, poskytuje Zákazníkovi na základû Smlouvy Úvûr, kter mûïe b t ãerpán pouze prostfiednictvím Karty nebo D karty, které GEMM DrÏitelÛm poskytne spolu s Úvûrem, dle tûchto OP a Smlouvy. Ode dne úãinnosti Smlouvy je Zákazník povinen hradit GEMM vyúãtované Úhrady dle Saz. 1.2 Úãinnost Smlouvy uzavfiené na spoleãném formuláfii s Sú. Smlouva uzavfiená mezi Zákazníkem a GEMM nab vá úãinnosti po odeslání oznámení, doruãení Ïádosti Zákazníka o poskytnutí penûïních prostfiedkû z Úvûru na Autorizaãní místo dle ãlánku IV, bodu 2.5 nebo po provedení aktivace Karty dle ãlánku IV, bodu 2.2, a to okamïikem, kter m nastane nûkterá z tûchto okolností nejdfiíve. Pokud Zákazník neuãiní kter koliv v e uveden úkon nejpozdûji do 12 mûsícû ode dne uvedeného v oznámení, platnost této Smlouvy zaniká. Souãasnû s oznámením dle bodu 1.1 za le GEMM Zákazníkovi Kartu. V pfiípadû, Ïe Zákazník nepoïádá o poskytnutí penûïních prostfiedkû z Úvûru nebo neprovede aktivaci Karty dle tohoto bodu, je Zákazník povinen Kartu neprodlenû znehodnotit. 1.3 Samostatná Smlouva. V pfiípadû uzavfiení samostatné Smlouvy se Smlouva uzavírá na pfiedti tûném formuláfii GEMM. Smlouva nab vá platnosti a úãinnosti pfiijetím jejího návrhu ze strany GEMM a Zákazníkem. GEMM pfiijímá návrh Smlouvy podpisem ãi podpisem Zástupce. Zákazník pfiijímá návrh Smlouvy podpisem návrhu Smlouvy a jeho doruãením/pfiedáním GEMM ãi Zástupci a v pfiípadû poskytnutí Doãasné karty zároveà podáním Ïádosti o poskytnutí penûïních prostfiedkû z Úvûru v souladu s bodem 2.2. této ãásti OP. Marn m uplynutím lhûty podle bodu 2.2. této ãásti OP návrh zaniká, pokud GEMM v slovnû nestanoví jinak. Podpisem návrhu Smlouvy Ïádá Zákazník GEMM o poskytnutí Úvûru a o vydání Karty. V pfiípadû uzavírání Smlouvy korespondenãní formou podává Zákazník návrh na uzavfiení Smlouvy GEMM na pfiedti tûném formuláfii GEMM, a to jeho fiádn m vyplnûním a vlastnoruãním podepsáním, kdy tento návrh je vûãi GEMM úãinn doruãením tohoto vyplnûného a podepsaného návrhu GEMM. OkamÏikem uzavfiení Smlouvy v tomto pfiípadû se rozumí den, kdy GEMM vydal písemné potvrzení o pfiijetí návrhu Smlouvy se stanovením Úvûrového rámce. O tomto pfiijetí bude Zákazník informován. Ode dne uzavfiení Smlouvy je Zákazník povinen hradit GEMM vyúãtované Úhrady dle Saz 2. Karta poskytnutí Karty, D karty, ãerpání Úvûru 2.1 Karta a D karta. K Úvûru poskytuje GEMM Zákazníkovi Kartu a za dále stanoven ch podmínek Dal ímu drïiteli i D kartu nebo D karty. D karta mûïe b t GEMM poskytnuta Dal ímu drïiteli na základû písemné Ïádosti Zákazníka, podepsané Zákazníkem a Dal ím drïitelem. V pfiípadû poskytnutí D karty tvofií schválená Ïádost dodatek ke Smlouvû. Karta/D karta mûïe b t poskytnuta s mezinárodní platností nebo pouze s platností na území âeské republiky, mûïe b t embosovaná nebo pouze eletronicky autorizovatelná, kdy v bûr pfiíslu ného typu Karty ãi D karty je na GEMM. Ke kaïdé Kartû a D kartû je pfiidûlen PIN, kter m se za níïe stanoven ch podmínek prokazuje oprávnûní k uskuteãàování Transakcí prostfiednictvím Karty ãi D karty. Karta je kreditní karta, která DrÏiteli umoïàuje, za podmínek uveden ch ve Smlouvû, provádût Transakce na Autorizaãních místech aï do v e Úvûrového rámce s tím, Ïe splácením Úvûru ze strany Zákazníka se Úvûrov rámec neustále o v i splacené jistiny obnovuje. Karta/D karta je vyrobena z plastu a na 9

10 pfiední stranû obsahuje zejména povinnû logo Asociace a logo OK, jméno a pfiíjmení DrÏitele, dobu platnosti, ãíslo karty, údaj o pfiípadném omezení územní platnosti a dal í bezpeãnostní prvky a na zadní stranû je obvykle magnetick a podpisov prouïek. Karta/D karta je vlastnictvím GEMM a k jejímu pouïití je v luãnû oprávnûn DrÏitel; Kartu/D kartu nelze pfievést na jinou osobu ani umoïnit její uïívání jiné osobû. Kartu/D kartu lze pouïít pouze, pokud je podepsaná DrÏitelem na místû k tomu urãeném. Zákazník je odpovûdn za ve keré nakládání s Kartou/D kartou tfietími osobami a nese odpovûdnost za kodu takto zpûsobenou GEMM nebo jakékoliv tfietí osobû. GEMM je oprávnûn kdykoliv v prûbûhu trvání Smlouvy zmûnit stávající Kartu ãi D kartu z elektronicky autorizovatelné na embosovanou a naopak ãi zaslat Zákazníkovi a Dal ímu drïiteli vy í verzi Karty ãi D karty napfi. tzv. ãipovou kartu s tím, Ïe aktivací této nové karty zaniká platnost pûvodní Karty/D karty bez ohledu na platnost vyznaãenou na pûvodní Kartû/D kartû. Toto není povaïováno za zaslání nevyïádané karty. 2.2 Poskytnutí Karty a D karty. Karta/D karta bude Zákazníkovi zaslána po uzavfiení Smlouvy doporuãenou zásilkou do vlastních rukou na adresu uvedenou Zákazníkem ve Smlouvû a/nebo v Sú v pfiípadû uzavfiení smlouvy na spoleãném formuláfii Sú, kdy bude Karta/D karta zaslána souãasnû s oznámením dle ãlánku IV, bodu 1.1. Nebezpeãí kody na Kartû ãi D kartû pfiechází na Zákazníka okamïikem pfievzetí zásilky. Zákazník je povinen zkontrolovat neporu enost zásilky pfii jejím pfiebírání a v pfiípadû jejího poru ení ihned tuto skuteãnost nahlásit GEMM. Do doby, neï bude Karta Zákazníkovi doruãena, mûïe GEMM v pfiípadû uzavfiení samostatné Smlouvy dle bodu 1.3 poskytnout Zákazníkovi ãíslo Doãasné karty, oprav- Àující ho poïádat GEMM o první ãerpání podle bodu 1.3 této ãásti OP, a to do 7 dnû ode dne, kdy GEMM pfiijal návrh Smlouvy, nebude- li GEMM stanoveno jinak. DrÏitel je povinen okamïitû po pfievzetí Karty/D karty se na její zadní stranû podepsat v místû podpisového prouïku, a to vhodn m psacím prostfiedkem (nikoliv obyãejnou tuïkou), pofiídit si a uschovat kopii obou stran Karty a po doruãení PIN si vyïádat provedení telefonické aktivace Karty, popfi. D karty do 30 dnû po doruãení, zpûsobem stanoven m GEMM. Konkrétní postupy a zpûsob telefonické aktivace Karty/D karty obdrïí DrÏitel spolu s doruãením Karty/D karty. Vlastní aktivace probûhne nejpozdûji do konce následujícího pracovního dne od jejího telefonického vyïádání. Provedením aktivace DrÏitel potvrzuje pfievzetí zásilky s Kartou/D kartou a pfievzetí PIN v neporu eném stavu a Zákazník provedením aktivace opûtovnû potvrzuje souhlas s ustanoveními Smlouvy, tûchto OP, Saz, s v í Úvûrového rámce stanoveného GEMM a se zvolen mi DoplÀkov mi sluïbami. Neprovede-li DrÏitel aktivaci Karty ãi D karty ve stanoveném termínu nebo GEMM nepovolí tuto aktivaci, je DrÏitel povinen Kartu nebo D kartu znehodnotit a vrátit GEMM. DrÏitel je povinen chránit Kartu pfied po kozením a zniãením tak, aby nebyla omezena ãi znemoïnûna její funkãnost, zejména ji nevystavovat moïnosti po krábání, oh bání, zlomení, pûsobení magnetického pole apod. Na D kartu se vztahují ve kerá ustanovení tûchto OP, není-li v slovnû uvedeno jinak. D kartu lze pouïít pouze, pokud je podepsaná Dal ím drïitelem na místû k tomu urãeném. Dal í drïitel D karty je oprávnûn pouze k ãerpání penûïních prostfiedkû k tíïi Úãtu Zákazníka v souladu se Smlouvou, k Oznámení dle ãlánku V, bodu 1.1 této ãásti OP a k blokaci D karty. K ostatním úkonûm je oprávnûn v luãnû Zákazník. Zákazník odpovídá za Transakce provedené Dal ím drïitelem D karty, jako by D kartu pouïíval sám, tj. je zejména povinen splácet závazky vzniklé pouïitím D karty. Zákazník je povinen seznámit Dal ího drïitele D karty s podmínkami této Smlouvy a jejich zmûnami a zajistit, aby Dal í drïitel D karty uïíval D kartu v souladu s tûmito OP. 2.3 Platnost Karty a její obnova. Karta a D karta jsou poskytovány DrÏiteli na omezenou dobu platnosti. Platnost konãí uplynutím posledního dne mûsíce a roku vyznaãeného na Kartû/D kartû, jen do tohoto dne má DrÏitel oprávnûní k jejímu uïívání. V pfiípadû, Ïe platnost D karty k danému Úãtu bude konãit pozdûji neï platnost Karty, která není obnovena, platnost D karty (karet) konãí posledním dnem mûsíce vyznaãeného na D kartû, pokud Zákazník nepoïádá o její (jejich) blokaci dfiíve. Obnova D karty není v pfiípadû neexistence ãi neobnovení Karty moïná. Pokud do konce mûsíce pfiedcházejícího mûsíci, v nûmï konãí platnost Karty/D karty, Zákazník ani GEMM Smlouvu neukonãí a budou fiádnû dodrïovány smluvní podmínky Zákazníkem a Dal ím drïitelem, je GEMM oprávnûn automaticky vydat Zákazníkovi Kartu/D kartu s novou dobou platnosti. Pro tuto Kartu/D kartu platí stejné PIN jako pro Kartu/D kartu pûvodní, vãetnû zvolen ch DoplÀkov ch sluïeb, není-li GEMM písemnû stanoveno jinak. GEMM o automatickém vydání Karty/D karty není povinen Zákazníka informovat. Karta/D karta nebude obnovena, pokud DrÏitel oznámí GEMM písemnû nebo telefonicky nejpozdûji dva mûsíce pfied skonãením doby platnosti Karty/D karty, Ïe o obnovení Karty/D karty nemá zájem, nebo v pfiípadû skonãení doby platnosti D karty, neexistuje-li Karta. Obnova Karty nebo D karty je zpoplatnûna dle Saz a pro aktivaci této Karty (D karty) se analogicky pouïijí ustanovení bodu 2.2 tohoto ãlánku OP. Po skonãení platnosti v ech karet (Karty, D karty) poskytnut ch k Úãtu Zákazníka se z Úãtu jiï nedá ãerpat, ale nadále se úãtují Úhrady dle Saz, související s Úãtem, pfiípadné smluvní pokuty a úroky z prodlení a povinnost Zákazníka splatit závazky vûãi GEMM trvá. 2.4 Náhradní Karta. V pfiípadû mechanického po kození, krádeïe, podvodu, nedoruãení nebo ztráty Karty nebo D karty poskytne GEMM DrÏiteli na jeho Ïádost náhradní Kartu nebo náhradní D kartu za podmínky, Ïe po kozená Karta ãi D karta bude v pfiípadû mechanického po kození znehodnocena a doruãena GEMM. Poskytnutí náhradní Karty nebo náhradní D karty mûïe b t zpoplatnûno dle Saz. V pfiípadû poskytnutí náhradní Karty nebo náhradní D karty z dûvodu po kození zásilky s Kartou ãi D kartou nebo s PIN je DrÏitel povinen po podání své Ïádosti o poskytnutí náhradní Karty nebo náhradní D karty znehodnotit pûvodní Kartu/D kartu a vrátit ji GEMM bez zbyteãného odkladu. V pfiípadû zadrïení Karty nebo D karty v ATM je DrÏitel povinen tuto skuteãnost ihned oznámit na pfiíslu ném obchodním místû banky, která provozuje pfiíslu n ATM a GEMM. Na aktivaci náhradní Karty nebo náhradní D karty se pouïijí analogicky ustanovení bodu 2.2 tohoto ãlánku OP. 2.5 âerpání Úvûru. DrÏitel ãerpá Úvûr provádûním Transakcí prostfiednictvím Karty nebo D karty, a to tak, Ïe Ïádá o poskytnutí penûïních prostfiedkû z Úvûru na Autorizaãních místech, která Karty/D karty pfiijímají, pfiedloïením Karty/D karty, na poïádání dokladu totoïnosti (ãi sdûlením ve ker ch poïadovan ch údajû, a to zejména doplàujících identifikaãních údajû pfiedloïení platného pasu aj.) a podpisem vyplnûného dokladu o Bezhotovostním nebo Hotovostním ãerpání (dále jen doklad ), zadáním správného PINu (tam, kde je PIN vyïadován), popfi. vyplnûním a odesláním Ïádosti o ãerpání penûïních prostfiedkû na Internetu u smluvního Zástupce, není-li GEMM stanoveno jinak. Neodpovídá-li totoïnost DrÏitele uvedená na Kartû/D kartû údajûm dle prûkazu totoïnosti ãi dostane-li pfiíslu né Autorizaãní místo pokyn z autorizaãního centra, je zástupce tohoto místa oprávnûn Kartu/D kartu zadrïet. V pfiípadû Hotovostního ãerpání z ATM Ïádá DrÏitel o ãerpání Úvûru pfiedloïením fiádnû podepsané Karty/D karty a zadáním správného PINu. GEMM si vyhrazuje právo zamítnout Ïádost DrÏitele o provedení Transakce v pfiípadû poru ení Smlouvy a OP nebo 10

11 vyskytnou-li se okolnosti, které mohou negativnû ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho penûïité závazky ze Smlouvy ãi z jin ch smluv uzavfien ch Zákazníkem se GECF CZ dle ãásti B, bodu 1.3.OP. GEMM je oprávnûn podmínit provedení Transakce opûtovn m poskytnutím údajû o Zákazníkovi v rozsahu poïadovaném ve formuláfii Smlouvy. GEMM si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, pozastavit nebo zru it oprávnûní k provádûní jednotliv ch typû Transakcí prostfiednictvím Karty nebo D karty nebo vylouãit nûkteré druhy platebních operací provádûn ch Kartou nebo D kartou. Toto rozhodnutí je GEMM povinen sdûlit Zákazníkovi vhodn m zpûsobem nejpozdûji do jednoho mûsíce. DrÏitel nesmí provádût Transakce prostfiednictvím Internetu, vyjma u smluvních ZástupcÛ, a to ani v MO/TO (Transakce bez fyzického pfiedloïení Karty/D karty) ãi na internetov ch obchodních místech, vyjma u smluvních ZástupcÛ, ktefií Kartu/D kartu akceptují, a Zákazník je plnû odpovûdn za ve kerá zneuïití prostfiednictvím tohoto typu Transakcí. GEMM není odpovûdn za odmítnutí Transakce Kartou/D kartou u Autorizaãního místa. 3. Úvûrov rámec, limity, V pis 3.1 Úvûrov rámec. Schválen Úvûrov rámec Zákazníka, spolu s limity pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání, je zaznamenán na Úãtu Zákazníka a jeho v e, vãetnû v e limitû, bude Zákazníkovi písemnû sdûlena nejpozdûji doruãením oznámení GEMM dle bodu 1.1 tohoto ãlánku nebo doruãením Karty. Mûnou pro vedení Úãtu je mûna platná na území âeské republiky. DrÏitel je oprávnûn disponovat s penûïními prostfiedky pouze do v e Úvûrového rámce, a to dle limitû pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání, maximálnû v ak do v e Disponibilní ãástky. V pfiípadû pfiekroãení Úvûrového rámce DrÏitelem je Zákazník povinen tuto ãástku ihned vrátit GEMM. GEMM je oprávnûn úãtovat Zákazníkovi za pfiekroãení Úvûrového rámce smluvní pokutu dle Saz. Zákazník odpovídá za zachování dostateãné Disponibilní ãástky pro pokrytí novû zaúãtovan ch Úhrad v rámci pravidelného Úãtovacího cyklu. V pfiípadû, Ïe Úvûrov rámec, Disponibilní ãástka nebo nûkter z nastaven ch limitû je niï í neï autorizovaná ãástka, Transakce nemusí b t povolena a pfiípadné povolení Transakce nezbavuje Zákazníka odpovûdnosti za zachování dostateãné Disponibilní ãástky. 3.2 Zmûna Úvûrového rámce. GEMM je oprávnûn zmûnit v i Úvûrového rámce na základû plnûní povinností vypl vajících ze Smlouvy Zákazníkem, zejména s ohledem na platební disciplínu, splácení MS, plnûní závazkû vûãi tfietím osobám apod., nebo v pfiípadû podstatné zmûny skuteãností na stranû Zákazníka oproti stavu uvedenému ve Smlouvû. Zákazník je oprávnûn poïádat GEMM o zmûnu Úvûrového rámce, a to písemnû ãi telefonicky s tím, Ïe GEMM není povinen jeho Ïádosti vyhovût. KaÏdá zmûna Úvûrového rámce bude Zákazníkovi písemnû sdûlena (napfi. ve V pisu) a nab vá úãinnosti provedením Transakce DrÏitelem po tomto sdûlení. 3.3 Limity. GEMM stanoví v rámci Úvûrového rámce celkové limity pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání a dále i denní limity pro Hotovostní a Bezhotovostní ãerpání, a to podle interních pravidel a podmínek a s pfiihlédnutím k plnûní povinností dle Sú. Limity pro D kartu navrhuje Dal ímu drïiteli D karty Zákazník v mezích pfiiznaného Úvûrového rámce a maximálních limitû stanoven ch pro Úãet. GEMM je oprávnûn jednostrannû zmûnit v i jednotliv ch limitû pro jednotlivé karty na základû plnûní povinností ze Smlouvy Zákazníkem a Dal ím drïitelem, zejména s ohledem na platební disciplínu, splácení MS, plnûní závazkû vûãi tfietím osobám apod., nebo v pfiípadû podstatné zmûny skuteãností na stranû DrÏitele oproti stavu uvedenému ve Smlouvû. 3.4 V pis. GEMM zasílá pravidelnû mûsíãnû ãi v jinak GEMM zvolen ch intervalech Zákazníkovi V pis, a to ode dne poãátku prvního Úãtovacího cyklu, kter obsahuje informace ohlednû jednotliv ch zaúãtovan ch Transakcí, zaúãtovan ch Plateb, v i MS a její splatnost, zaúãtované Úhrady. Zákazník v slovnû souhlasí i s pfiípadn m zasíláním V pisû prostfiednictvím nezabezpeãené sítû Internet na ovou adresu uvedenou Zákazníkem. Zákazník v slovnû bere na vûdomí, Ïe informace o zûstatku na Úãtu pfiedávané prostfiednictvím ATM mají pouze informativní charakter a GEMM neodpovídá za pfiípadné odchylky od skuteãného stavu. 4. Úhrady, splatnost, bezúroãné období 4.1 Splatnost. Zákazník je povinen a zavazuje se splatit cel vyãerpan Úvûr, vãetnû Úhrad v souladu se Smlouvou, OP a Saz. Splácení je povinen Zákazník provádût v mûnû, ve které je veden jeho Úãet, a to vïdy nejpozdûji do Data splatnosti ve v i minimálnû stanovené MS, a to na úãet GEMM veden u GEMB, ã. ú /0600, pokud není GEMM oznámeno jinak. KaÏdá Platba musí b t identifikována variabilním symbolem, kter m je ãíslo Smlouvy. MS je uvedena ve V pisu spolu s datem splatnosti. Zákazník je oprávnûn kdykoliv provést mimofiádnou splátku, a to aï do v e celkového závazku, kter mu vznikl na základû Smlouvy vûãi GEMM. Dnem vãasné úhrady se rozumí den pfiipsání ãástky na úãet GEMM s uvedením fiádného variabilního symbolu dle Smlouvy. V pfiípadû nedoruãení V pisu nezbavuje tato skuteãnost Zákazníka povinnosti splácet ãerpan Úvûr. Zákazník je v tomto pfiípadû povinen neprodlenû kontaktovat zákaznick servis GEMM ãi telefonick informaãní systém GEMM, kde mu bude sdûlena MS i její Datum splatnosti. V pfiípadû prodlení s úhradou MS je GEMM oprávnûn poïadovat po Zákazníkovi úhradu smluvní pokuty dle Saz a dále i úhradu dohodnutého úroku z prodlení dle Saz. 4.2 V poãet MS. MS se stanoví na základû následujících poloïek: a) procentuální ãást z Aktuálního zûstatku ke konci Úãtovacího cyklu sníïeného o Poplatky. Procentuální sazba pouïitá k v poãtu této poloïky je uvedena ve Smlouvû (v oznámení dle bodu 1.1 ãlánku IV), pfiípadnû ve V pisu (pokud jsou tyto sazby rozdílné, pouïije se sazba uvedená ve V pisu) b) 100 % PoplatkÛ c) ve keré dosud Zákazníkem neuhrazené ãástky po splatnosti d) ãást pfieãerpání Úvûrového rámce, pfievy ující souãet poloïek a) aï c). Pokud není Úãet v pfieplatku, v e MS se stanoví jako souãet poloïek a) aï d) Pokud Úãet je v pfieplatku, poloïky a), c) a d) jsou rovny nule a MS se stanoví jako hodnota poloïky b), sníïená o v i pfieplatku. V pfiípadû, Ïe MS urãená dle v e uvedeného je niï í neï 100 Kã, Zákazník není povinen tuto MS hradit a bude mu pfiipoãtena jako poloïka c) vstupující do v poãtu MS v následujícím Úãtovacím cyklu. 11

12 4.3 Pfieplatek. Zákazník není oprávnûn mít na Úãtu kladn zûstatek a v pfiípadû pfieplacení Úãtu je povinen tento zûstatek ihned odãerpat. Má-li Zákazník v okamïiku zpracování vyúãtování ke konci Úãtovacího cyklu na Úãtu kladn zûstatek, bude úhrada vypoãtené MS nebo její ãásti provedena vûãi tomuto zûstatku, a to automaticky v okamïiku zpracování vyúãtování. Pfiípadnû je GEMM oprávnûn zapoãíst takov pfieplatek na jiné splatné pohledávky, které má vûãi tomuto Zákazníkovi. GEMM je také kdykoli oprávnûn Zákazníkovi tento pfieplatek vrátit. Nastane-li kladn zûstatek ve více neï 3 po sobû jdoucích Úãtovacích cyklech, je GEMM oprávnûn vrátit Zákazníkovi tento pfieplatek a zároveà úãtovat Zákazníkovi Poplatek dle Saz. 4.4 Úhrady. Zákazník je povinen platit GEMM za sluïby a za penûïní prostfiedky poskytované GEMM dle Smlouvy tyto Úhrady: a) Poplatky pravidelnû se opakující (zejm. za vydání Karty/D karty, správu Úãtu, DoplÀkové sluïby ke Kartû/D kartû); b) Poplatky za jednotlivé druhy Transakcí provedené Kartou/D kartou; c) Poplatky spojené s blokací, ztrátou, obnovou Karty/D karty; d) mimofiádné Poplatky (zejm. za vrácení pfieplatku); e) úroky (základní dohodnuté úroky a úroky z prodlení); f) smluvní pokuty; g) poplatky za zvolené DoplÀkové sluïby, a to v e dle Saz, kter tvofií nedílnou souãást Smlouvy. Úroãení poskytnut ch penûïních prostfiedkû je GEMM poãítáno dennû ode dne pfiipsání provedené Transakce na úãet GEMM dle bodu 4.1 a vychází se pfii v poãtu z roãní úrokové sazby, která je vypoãítána z dohodnuté mûsíãní úrokové sazby dle Saz, podle metody poãet dní v pfiíslu ném kalendáfiním mûsíci/365 kalkulovaná délka kaïdého roku je 365 dní a poãet úroãen ch dní odpovídá poãtu dní v pfiíslu ném kalendáfiním mûsíci. 4.5 Bezúroãné období. Pfii souãasném splnûní tûchto dále uveden ch podmínek bude Zákazníkovi pfiiznáno bezúroãné období pro Bezhotovostní ãerpání prostfiednictvím Karty nebo D karty: a) Zákazník fiádnû a vãas plnil a plní ve - keré své povinnosti vûãi GEMM; b) Zákazník uhradí GEMM celkovou dluïnou ãástku ãerpanou z Úvûru k okamïiku posledního vyúãtování (tj. cel ãerpan Úvûr vãetnû Úhrad) za pfiíslu n Úãtovací cyklus tak, aby tato celková dluïná ãástka byla do dne splatnosti tohoto vyúãtování (dle V pisu) pfiipsána na úãet GEMM. Pfii souãasném splnûní tûchto podmínek nebude Zákazníkovi úãtován Ïádn úrok z Úvûru ãerpaného v luãnû Bezhotovostním ãerpáním. Bezúroãné období neplatí pro jakákoliv Hotovostní ãerpání. 4.6 Zúãtování Transakcí. Uzavfiením Smlouvy dává Zákazník souhlas s provádûním zúãtování ve ker ch Transakcí uskuteãnûn ch prostfiednictvím Karty nebo D karty, které byly poskytnuty k Úãtu Zákazníka, k tíïi tohoto Úãtu. Zúãtování provede GEMM bez zbyteãného odkladu po obdrïení ve ker ch informací o Transakci a potfiebn ch podkladû. Transakce uskuteãnûné Kartou/D kartou na území i mimo území âeské republiky jsou zaúãtovány zpravidla do sedmi kalendáfiních dnû od data uskuteãnûní Transakce. Skuteãná doba zaúãtování je závislá na pravidlech Asociace a dobû zpracování Transakce ostatními nezávisl mi subjekty zúãastnûn mi na zpracování pfiíslu né Transakce. K tíïi Úãtu Zákazníka jsou zúãtovány zejména ve keré uskuteãnûné Transakce provedené Kartou/D kartou. Ve prospûch Úãtu Zákazníka jsou zaúãtovány ve - keré Platby pfiijaté od Zákazníka, které jsou podle variabilního symbolu identifikovány jako provedené ve prospûch Úãtu. Platby od Zákazníka se zapoãítávají na pohledávku GEMM, bez ohledu na to, na jaké závazky byla Platba Zákazníkem poukázána, v následujícím pofiadí: a) na dluïné ãástky z minul ch období v pofiadí od nejstar í po nejnovûj í, b) na úrok z Úvûru, c) na Poplatky vãetnû smluvních pokut, d) na splátky jistiny Úvûru, a to nejdfiíve na jistinu hotovostního rámce a poté na jistinu bezhotovostního rámce. V kaïdé z v e uveden ch skupin dochází nejprve k zapoãtení na pohledávku dfiíve splatnou. GEMM uchovává po dostateãnou dobu vnitfiní záznamy umoïàující zpûtné vyhledání Transakcí a opravu chyb a v pfiípadû sporu prokazuje, Ïe Transakce byla správnû zaznamenána a zaúãtována ãi nebyla ovlivnûna technickou poruchou nebo jinou závadou. Transakce v jiné mûnû, neï v jaké je veden Úãet, jsou na mûnu Úãtu pfiepoãítávány následovnû: a) v pfiípadû Transakcí v EUR nebo USD je ãástka pfiepoãítána kursem deviza prodej platn m zpravidla dva pracovní dny pfied dnem zaúãtování Transakce na Úãtu, stanoven m a uvefiejnûn m GEMB pro pfiíslu nou mûnu b) v pfiípadû Transakcí v jiné mûnû neï EUR nebo USD je ãástka nejdfiíve pfiepoãítána pfiíslu nou Asociací na zúãtovací mûnu (obvykle EUR v rámci Evropy, USD mimo Evropu) kursem pouïívan m touto Asociací, platn m v okamïiku pfiedloïení pfiíslu né Transakce k zúãtování zahraniãní bankou pfiíslu né Asociaci (takové pfiedlo- Ïení nastává obvykle tfii pracovní dny pfied dnem zúãtování Transakce na Úãtu). Ze zúãtovací mûny je dále Transakce pfievedena GEMM na mûnu, ve které je Úãet veden, v souladu s podmínkami uveden mi pod písm. a) v e. Kurs uvádûn ve V pisu pfiedstavuje pomûr mezi mûnou Transakce a mûnou Úãtu, kter je v sledkem uvedeného zpûsobu pfiepoãtu. 5. DoplÀkové sluïby Zákazníkem zvolené DoplÀkové sluïby vztahující se ke Kartû nebo D kartû a Úvûru (napfi. poji tûní schopnosti Zákazníka platit, cestovní poji tûní, prodlouïená záruka apod.) jsou poskytovány tfietími osobami za podmínek stanoven ch ve zvlá tním dokumentu, kter Zákazník obdrïel, a za poplatky uvedené v Saz. Zákazník souhlasí s tím, Ïe Úhrady za zvolené DoplÀkové sluïby ve v i uvedené v Saz budou vyúãtovány k tíïi jeho Úãtu. 6. Zánik Smlouvy, odstoupení, v povûì 6.1 Odstoupení GEMM. GEMM je oprávnûn odstoupit od Smlouvy, zru it právo uïívat Kartu/D kartu a poïadovat po Zákazníkovi úhradu Aktuálního zûstatku vãetnû v ech Transakcí proveden ch DrÏitelem pfied doruãením Karty a D karty (byla-li vydána) GEMM, ale které je tû nebyly pfiipsány na vrub Úãtu, pokud: a) po dobu 12 po sobû následujících mûsícû není na Úãtu kladn ani záporn zûstatek vût í neï 100,- Kã b) Zákazník nebo Dal í drïitel poru uje Smlouvu nebo právní pfiedpisy, zejména je-li v prodlení s placením více neï tfií MS zároveà, pouïívá Kartu/D kartu v rozporu se Smlouvou nebo právními pfiedpisy apod. c) Zákazník uvedl v pfiedloïen ch dokladech, návrhu Smlouvy, Smlouvû nebo v oznámení podle bodu 2.8 ãlánku I této ãásti OP nepravdivé údaje d) pokud bylo zahájeno konkursní, vyrovnací nebo exekuãní fiízení t kající se majetku Zákazníka nebo si Zákazník zfiídil trvalé bydli tû mimo území âeské republiky e) v pfiípadû úmrtí Zákazníka. 12

13 6.2.1 V povûì Smlouvy ze strany Zákazníka. Zákazník je oprávnûn ukonãit Smlouvu písemnou v povûdí, která bude doruãena GEMM, pfiiãemï tato v povûì nab vá úãinnosti tím, Ïe: a) Zákazník vrátí GEMM pfiestfiiïenou Kartu a pfiípadnû vydanou D kartu k jeho Úãtu; b) uhradí v plné v i Aktuální zûstatek vãetnû v ech Transakcí proveden ch DrÏitelem(-i) pfied doruãením Karty a D karty (byla-li vydána) GEMM, ale které je tû nebyly pfiipsány na vrub Úãtu a to vãetnû poplatku za zru ení Karty V povûì Smlouvy GEMM. GEMM je oprávnûn Smlouvu vypovûdût bez udání dûvodu s tím, Ïe úãinnost v povûdi nastává dnem doruãení této v povûdi Zákazníkovi a Zákazník je v tomto pfiípadû povinen ihned uhradit GEMM ve keré své závazky vûãi GEMM a vrátit pfiestfiiïenou Kartu a D kartu, byla-li poskytnuta. 6.3 Ukonãení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv dûvodu nebo v pfiípadû ukonãení platnosti v ech karet poskytnut ch k Úvûru nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit, v souladu s ustanoveními Smlouvy, GEMM v echny nezaplacené ãástky za dobu, na kterou byla Smlouva uzavfiena, smluvní pokuty a náhradu kody vãetnû v ech Transakcí proveden ch DrÏitelem pfied doruãením Karty a D karty (byla-li vydána) GEMM, ale které je tû nebyly zaúãtovány na Úãet, a v ech Transakcí proveden ch za pouïití PIN. V pfiípadû ukonãení Smlouvy z jakéhokoliv dûvodu zanikají i zvolené DoplÀkové sluïby. 6.4 Smlouva mûïe b t ukonãena na základû písemné dohody obou smluvních stran. 6.5 Rozvazovací podmínka. V pfiípadû, Ïe Zákazník dfiíve uzavfiel s GEMM jinou Smlouvu, která je dosud platná a není úãinná, okamïikem nabytí úãinnosti jedné z platn ch Smluv zaniká platnost ostatních Smluv, které dosud nenabyly úãinnosti, bez rozdílu kdy byly uzavfieny. 6.6 Vztahy mezi Zákazníkem a GEMM vypl vající ze Smlouvy se fiídí tûmito OP, ãástí A ãlánku I,IV a V a ãástí B. Pokud se v tûchto OP hovofií o smlouvû, rozumí se jí také Smlouva, nevypl vá-li z kontextu jinak. Obsahují-li ustanovení tohoto ãlánku IV úpravu odli nou od ostatních ustanovení tûchto OP, pouïijí se pfiednostnû ustanovení tohoto ãlánku IV. V. SPOLEâNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU A SRÚ Pokud se v této ãásti hovofií o DrÏiteli, Kartû, D kartû, V pisu a Transakci, rozumí se tím v pfiípadû Srú i Zákazník nebo drïitel dal í okkarty, okkarta nebo dal í okkarta, v pis a provedené a zaúãtované operace pouïitím okkarty, pokud z konkrétních ustanovení v slovnû nevypl vá jinak. Dále Zákazník a GEMM se u Srú a Smlouvy dohodli, Ïe v pfiípadû splnûní podmínek Zákazníkem pro zaslání okkarty u Srú a Karty u Smlouvy bude Zákazníkovi zaslána pouze jedna z tûchto uveden ch karet s tím, Ïe v pfiípadû zaslání Karty pozb vá platnost Srú, která dosud nenabyla úãinnosti, a to okamïikem úãinnosti Smlouvy. Zaslání okkarty nemá naopak vliv na platnost Smlouvy. 1.1 Blokace Karty a D karty. DrÏitel je povinen neprodlenû oznámit GEMM na telefonní linku zákaznického servisu GEMM , která je k dispozici 24 hodin dennû, ztrátu, odcizení, po kození nebo zniãení Karty/D karty (dále jen Oznámení ) s tím, Ïe GEMM bezodkladnû po tomto Oznámení u Karty/D karty podnikne ve kerá pfiimûfiená opatfiení k zastavení dal ího uïívání Karty/D karty (a to i v pfiípadû podvodného jednání ãi hrubé nedbalosti DrÏitele), zejména v pfiípadû Oznámení DrÏitele ãi na základû Ïádosti DrÏitele provede GEMM blokaci Karty nebo D karty, a to bez zbyteãného odkladu. V takovém pfiípadû odpovídá Zákazník v plné v i GEMM za ve keré nakládání se ztracenou, odcizenou, po kozenou nebo zniãenou Kartou/D kartou, zejména za Transakce provedené tfietími osobami, u Karet/D karet pouze elektronicky autorizovateln ch aï do okamïiku Oznámení a u Karet/D karet ostatních do konce dne, ve kterém bylo uãinûno Oznámení, a u karet dle Srú je tû jednu hodinu po tomto Oznámení. V pfiípadû hrubé nedbalosti DrÏitele, poru ení podmínek o nakládání s Kartou/D kartou dle OP nebo podvodného jednání DrÏitele odpovídá Zákazník GEMM v plné v i za ztrátu ãi kodu bez ohledu na Oznámení. V pfiípadû jakéhokoliv zneuïití Karty nebo D karty pfii pouïití PIN odpovídá Zákazník za finanãní ztráty v plné v i bez omezení. GEMM není odpovûdn za finanãní ztrátu v pfiípadû ztráty nebo odcizení Karty/D karty, jestliïe bylo Karty/D karty uïito bez elektronické autorizace. V pfiípadû karty dle Srú bude Zákazníkovi za dûkaz Oznámení poskytnut GEMM v rámci téhoï telefonního hovoru jedineãn kód, pod kter m je toto Oznámení evidováno (Zákazník se jím i dále prokazuje v pfiípadné reklamaci). GEMM z dûvodu zaji tûní maximální prokazatelnosti poskytnutí potvrzení o Oznámení uvádí datum a ãas provedeného Oznámení písemnû (v pfiípadû karty dle Srú spolu s jedineãn m kódem), a to v nejbliï ím zaslaném V pisu z Úãtu Zákazníka, spolu se zaúãtováním poloïky pfiípadného Poplatku za blokaci Karty/D karty. V jimeãnû mûïe o blokaci Karty/D karty poïádat tfietí osoba, a to po ovûfiení vûrohodnosti Ïádosti o blokaci ze strany GEMM; v tomto pfiípadû je DrÏitel povinen tuto skuteãnost písemnû (po tou ãi faxem) potvrdit GEMM do 3 dnû od telefonického nahlá ení blokace, jinak tato blokace mûïe b t GEMM povaïována za neoprávnûnou se v emi dûsledky pro Zákazníka. GEMM nenese odpovûdnost ze pfiípadné neoprávnûné blokace. GEMM je oprávnûn provést blokaci Karty/D karty, nikoliv povinen, v pfiípadû poru ení povinností DrÏitele dle ãlánku IV, bodu 2.4 a 2.5 této ãásti OP nebo v pfiípadû, kdy Zákazník poru uje své povinnosti vypl vající ze Smlouvy, z Srú, OP a Saz. Je-li blokace provedena v souladu s OP, neodpovídá GEMM DrÏiteli za následky vzniklé v dûsledku pfiijat ch opatfiení. O blokaci D karty mûïe poïádat i DrÏitel Karty, ke které byla D karta poskytnuta. Za provedení blokace Karty/D karty je GEMM oprávnûn Zákazníkovi úãtovat Poplatek dle Saz. 1.2 Reklamace Transakce. V pfiípadû nesouhlasu s provedenou ãi zaúãtovanou Transakcí pouïitím Karty nebo D karty je Zákazník povinen uplatnit svûj pfiípadn nesouhlas ãi reklamaãní nárok neprodlenû, nejpozdûji do 60 dnû od zaúãtování této Transakce na Úãet Zákazníka, a to písemnû na zákaznick servis GEMM spolu s vûrohodn m písemn m doloïením reklamované skuteãnosti, pfiiãemï reklamace Transakce t kající se D karty musí b t podepsána Zákazníkem a opatfiena písemn m vyjádfiením Dal ího drïitele. GEMM vyfiizuje tyto reklamace obvykle ve lhûtû 55 dnû a s v sledkem reklamace bude Zákazník bez odkladu obeznámen. V pfiípadû neoprávnûné reklamace mûïe b t GEMM Zákazníkovi naúãtován Poplatek za neoprávnûnou reklamaci dle Saz. V pfiípadû uznání reklamace bude u Smlouvy 13

14 Zákazníkovi poskytnuta GEMM ãástka potfiebná k navrácení do pûvodního stavu, vãetnû úroku z ní, tím není dotãeno právo Zákazníka na náhradu pfiípadné kody a v pfiípadû Srú bude Zákazníkovi poskytnuta GEMM ãástka potfiebná k navrácení do pûvodního stavu nebo ãástka neprovedené nebo chybnû provedené operace, vãetnû úroku z ní. Podání reklamace nemá odkladn úãinek na povinnosti Zákazníka hradit v pfiedepsaném termínu stanovenou MS nebo pravidelnou splátku dle Srú. Konkrétní podmínky a pravidla reklamaãního fiízení jsou uvedena v reklamaãním fiádu GEMM, kter je k dispozici na v ech obchodních místech GEMB a na aktuálních internetov ch stránkách GEMM. Pro pfiípad Smlouvy GEMM v této souvislosti neodpovídá za neprovedení ãi chybné provedení Transakce, na jejíï provedení má DrÏitel právo, bez ohledu na to, na jakém zafiízení byl podnût k Transakci podán, a v pfiípadû sporu nemá GEMM dûkazní povinnosti o tom, zda sporná Transakce nebyla ovlivnûna technickou poruchou ãi jinou závadou. Pro pfiípad Srú GEMM v této souvislosti nese odpovûdnost i) za neprovedení ãi chybné provedení operace, na jejíï provedení má Zákazník právo za podmínky, Ïe Zákazník splnil fiádnû ve keré své povinnosti, s v jimkou operací na neschválen ch zafiízeních pro kartu, ii) za operace, k jejichï provedení nedal Zákazník pfiíkaz, iii) jakoï i za chybné provedení operace, pokud byla zpûsobena selháním prostfiedku, pfiístroje, terminálu nebo jiného zafiízení, pokud toto selhání nebylo zpûsobeno vûdomû Zákazníkem nebo poru ením povinností Zákazníka nebo vy í mocí. JestliÏe Zákazník fiádnû reklamoval chybnou Transakci nebo se domáhal v souladu s OP u GEMM jiné nápravy neúspû nû, má právo se obrátit na finanãního arbitra (dle zákona ã. 229/2002 Sb., o finanãním arbitrovi) na adresu Washingtonova 25, Praha Monitoring Transakcí. GEMM je oprávnûn zaznamenávat a uchovávat informace o ve ker ch pokynech a Transakcích provádûn ch Kartou/D kartou. Pokud GEMM zaznamená pokyny ãi Transakce, které jsou neobvyklé svojí v í ãi frekvencí, popfi. jsou neobvyklé vzhledem k dlouhodobému zpûsobu uïívání Karty/D karty DrÏitelem, a jejichï charakter nasvûdãuje tomu, Ïe Karta/D karta je zneuïívána na újmu DrÏitele, je GEMM oprávnûn kontaktovat telefonicky DrÏitele a ovûfiit provedené Transakce a/nebo provést ohlednû pfiíslu né Karty/D karty její blokaci. V této souvislosti je GEMM oprávnûn vyïadovat od osoby, se kterou ovûfiení Transakce provádí, údaje potfiebné ke zji tûní její totoïnosti, vãetnû rodného ãísla. GEMM Kartu/D kartu opûtovnû aktivuje po pro etfiení okolností pfiípadu nebo na Ïádost Zákazníka. 1.4 PIN. DrÏitel Karty/D karty obdrïí po tou, a to oddûlenû od Karty/D karty, PIN. Prostfiednictvím PINu DrÏitel prokazuje oprávnûní k uskuteãàování Transakcí, tam kde je PIN vyïadován. DrÏitel, kter obdrïel PIN urãen pro nakládání s Kartou/D kartou, je povinen PIN chránit pfied zneuïitím, zejména jej nesmí i) sdûlovat ani zpfiístupàovat tfietím osobám, ii) zaznamenávat ve snadno rozeznatelné podobû (tj. na Kartu/D kartu nebo jin pfiedmût, kter uchovává ãi nosí spoleãnû s Kartou/D kartou) a v pfiípadû podezfiení jejich zneuïití je povinen bez prodlení kontaktovat zákaznick servis GEMM. Zákazník je odpovûdn za ve keré nakládání s PINem tfietími osobami a za ve keré finanãní ztráty zpûsobené zneuïitím PINu (viz bod 1.1 tohoto ãlánku). To platí i pro PIN zaslan GEMM Dal ímu drïiteli. GEMM nesdûluje PIN jiné osobû neï Zákazníkovi nebo Dal ímu drïiteli v pfiípadû D karty. Sdûlení PINu ke Kartû/D kartû za le GEMM jejímu DrÏiteli v zásilce na adresu uvedenou ve Smlouvû, a to oddûlenû od Karty/D karty. DrÏitel je pfii pfievzetí zásilky povinen zkontrolovat její neporu enost a v pfiípadû poru ení zásilky je povinen ihned tuto skuteãnost oznámit GEMM. V takovém pfiípadû GEMM pfiidûlí a za le DrÏiteli za stejn ch podmínek náhradní Kartu a nov PIN. 1.5 Vûfiitel uchovává po dostateãnou dobu vnitfiní záznamy umoïàující zpûtné vyhledání operací a opravu chyb a v pfiípadû sporu prokazuje, Ïe operace byla správnû zaznamenána a zaúãtována ãi nebyla ovlivnûna technickou poruchou nebo jinou závadou. âást B I. ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ SPOLEâNÁ PRO SÚ, SRÚ A SMLOUVU 1.1 Vûfiitel je oprávnûn tyto OP kdykoliv mûnit ãi doplàovat. Zmûny ãi úpravy tûchto OP budou Zákazníkovi sdûleny vhodn m zpûsobem, v kaïdém pfiípadû v ak musí b t aktuální úplné znûní OP k dispozici na obchodních místech GEMB, internetov ch stránkách Vûfiitele a o této zmûnû bude Zákazník informován prostfiednictvím v pisu a/nebo V pisu dle Smlouvy. Zákazník mûïe vyjádfiit svûj nesouhlas se zmûnou OP písemn m sdûlením doruãen m Vûfiiteli ve lhûtû 31 dnû od uvefiejnûní zmûny OP, tj. od doby, kdy se Zákazník mohl se zmûnou seznámit. Nestane-li se tak, nab vají zmûny OP úãinnosti ke dni v nich uvedeném, pokud Zákazník (i) uãiní po sdûlení zmûn OP jak koli právní úkon adresovan Vûfiiteli ãi (ii) pokraãuje v pfiijímání sluïeb poskytovan ch Vûfiitelem tak, Ïe z okolností dané situace je zfiejmé, Ïe si i nadále pfieje ve smluvním vztahu s Vûfiitelem pokraãovat. Vyjádfiil-li Zákazník v uvedené lhûtû svûj nesouhlas se zmûnou OP a nedojde-li k jiné dohodû, je Zákazník oprávnûn v tomto pfiípadû Srú vypovûdût dle ãlánku III, bod 1.9 ãásti A a v pfiípadû Smlouvy je Zákazník oprávnûn vypovûdût dle ãlánku IV, bodu ãásti A. Zmûnou OP nesmí b t dotãena práva Zákazníka stanovená ZSU. 1.2 Zákazník souhlasí s tím, Ïe Vûfiitel je oprávnûn postoupit své pohledávky a pfievést závazky Zákazníka ze Sú/Srú/Smlouvy na tfietí osobu. 1.3 Souhlasy Zákazníka se dle níïe specifikovan ch zákonû, udûlené GEMM zejména ke zpracování osobních údajû a k dal ím úkonûm GEMM v rozsahu, jak uvedeno níïe. Zákazník se seznámil s vysvûtlením a pouãením ( 11 a 21 z ã. 101/2000 Sb.) obsaïeném v dokumentech Informace GEMM, Informaãní Memorandum Nebankovního registru klientsk ch informací ( NRKI ) a Informaãní Memorandum Bankovního registru klientsk ch informací ( BRKI ) 1, které jsou mu k dispozici spolu s dal ími informacemi a pouãením na na telefonu provozovatele BRKI a NRKI 1 Tyto dokumenty obsahují definice, vysvûtlení, pouãení a dal í informace o pfiíjemcích, zpracovatelích, procesech zpracování, provozovateli BRKI a NRKI. 14

15 a tel. GEMM , na Ïádost u obchodního zástupce GEMM, dobrovolnû poskytuje své osobní údaje pro níïe uvedené úãely a tímto udûluje souhlasy: se zpracováním osobních údajû dle z. ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajû v GEMM a ostatních spoleãnostech General Electric âeská republika ( GE CZ ) a v registrech klientsk ch informací; s nakládáním a vyuïíváním rodného ãísla dle z. ã. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva; skopírováním m ch dokladû totoïnosti, zejména obãanského prûkazu nebo cestovního dokladu dle z. ã. 328/1999 Sb., o obãansk ch prûkazech a z. ã. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech; se zasíláním obchodních sdûlení dle z. ã. 480/2004 Sb., o nûkter ch povinnostech informaãní spoleãnosti. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajû v GEMM a spoleãnostech GE CZ pro následující úãely: 1: posouzení jeho moïností získat poïadovan nebo jin vhodn produkt nebo sluïbu, jeho moïnosti splácet, zadluïenost ve spoleãnostech GE CZ a pfiípadnû u dal ích pfiíjemcû uveden ch v Informaci GEMM (tj. jeho posouzení a hodnocení a to i opakovanû); 2: k (I) vytvofiení souboru informací v rámci NRKI vypovídajících o jeho bonitû, dûvûryhodnosti a platební morálce, (II) zaji tûní vzájemného informování oprávnûn ch uïivatelû NRKI o jeho bonitû, dûvûryhodnosti a platební morálce a umoïnûní (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity, dûvûryhodnosti a platební morálky ze strany oprávnûn ch uïivatelû NRKI (viz Informaãní memorandum NRKI), a (III) zaji tûní vzájemného informování oprávnûn ch uïivatelû NRKI a BRKI o jeho bonitû, dûvûryhodnosti a platební morálce a umoïnûní (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity, dûvûryhodnosti a platební morálky ze strany oprávnûn ch uïivatelû NRKI a BRKI (viz Informaãní memorandum NRKI); 3: umoïnûní GEMM nebo spoleãnostem GE CZ, aby mu nabízely své produkty a sluïby, popfiípadû produkty a sluïby spolupracujících spoleãností (pfiíjemcû); GEMM a spoleãnosti GE CZ mu mohou opakovanû zpracovat osobní údaje tak, aby mohly nabízet produkty a sluïby, které nejlépe splàují jeho potfieby, zájmy a moïnosti; 4: pfiedání jeho osobních údajû a jejich posouzení pro uzavfiení obchodu nebo smlouvy v závaïn ch pfiípadech spoleãností ze skupiny GE Group, tj. skupiny se sídlem matefiské spoleãnosti General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, USA; 5: vyuïívání a nakládání s jeho rodn m ãíslem pro jednoznaãnou identifikaci a pfiesné a jednoznaãné vyhledávání v systémech GEMM a spoleãnosti GE CZ a vefiejnû pfiístupn ch systémech, pro komunikaci s fyzick mi a právnick mi osobami a úfiady, pokud je to nezbytné; 6: vyuïívání kopií jeho dokladû totoïnosti vyuïívat k jednoznaãné vizuální kontrole i opakovanû a k pfiedcházení podvodné ãinnosti. GEMM je oprávnûna zpracováním smluvnû povûfiit tfietí osoby. Doba trvání souhlasu Pokud nebude obchod nebo smlouva s GEMM uzavfiena, souhlasím se zpracováním osobních údajû pro úãel ã. 2 po dobu esti mûsícû a pro ostatní úãely po dobu ãtyfi let ode dne podpisu tohoto souhlasu. Pokud bude uzavfien obchod nebo smlouva s GEMM, souhlasím se zpracováním osobních údajû po dobu trvání a na dobu dal ích ãtyfi let od splnûní ve ker ch m ch finanãních závazkû z uzavfiené smlouvy, resp. od zániku smlouvy. Dal í informace Zákazník souhlasí, aby GEMM a spoleãnosti GE CZ vyuïívaly jakékoliv jeho komunikaãní adresy, telefony nebo elektronickou po tu, spojení prostfiednictvím Internetu, popfi. jin ch komunikaãních kanálû umoïàujících pfienos datov ch, textov ch, hlasov ch a obrazov ch zpráv, a tímto zpûsobem mu byly zasílány jakékoliv nabídky, informace ohlednû jeho vztahu s GEMM a se spoleãnostmi GE CZ vãetnû upomínek, informací a v pisu z úãtu nebo jiné evidence. Pokud je Zákazník ke dni podpisu klientem jiné spoleãnosti GE CZ udûluje podpisem tohoto souhlasu souhlas ve stejném rozsahu a za stejn ch podmínek také tûmto spoleãnostem. V pfiípadû, Ïe má Zákazník v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajû nûjaké pochybnosti nebo dotazy, mûïe se obrátit na oddûlení Customer Service GEMM písemnû doporuãenou po tou. Zákazník, ãestnû prohla uje a sv m podpisem stvrzuje, Ïe shora uvedené údaje se zakládají na pravdû; nebyl/a pravomocnû odsouzen/a pro trestn ãin, jehoï skutková podstata souvisí s pfiedmûtem podnikání Ïadatele, nebo pro trestn ãin hospodáfisk nebo trestn ãin proti majetku; ohlednû kterékoli osoby uvedené v Ïádosti: nebyl prohlá en konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací nebo jakékoli jiné soudní fiízení; nebyl zamítnut návrh na prohlá ení konkurzu na majetek Ïadatele pro nedostatek jeho majetku; neprobíhá likvidace; neexistují v evidenci daní zachycené daàové nedoplatky; nedo lo v posledních tfiech letech k disciplinárnímu potrestání podle zvl. pfiedpisû upravujících v kon odborné ãinnosti; neexistuje splatn nedoplatek na pojistném a na penále na vefiejné zdravotní poji tûní ani na pojistném a na penále na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti. GE CZ jsou ke dni platnosti OP: GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4-Michle, Iâ: , zaps. u MS v Praze, odd. B 5403, GE Money Auto, a.s., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4, Iâ: , zaps. u MS v Praze, odd. B 7026, GE Capital (Czech) Holdings, s.r.o., se sídlem Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4, Iâ: , zaps. u MS v Praze, odd. C Zákazník bude ve kerou korespondenci urãenou Vûfiiteli zasílat na jeho adresu. V pfiípadû zmûny adresy nebo ãísla bankovního úãtu Vûfiitele oznámí Vûfiitel písemnû Zákazníkovi na jeho poslední známou adresu bydli tû novou 15

16 adresu nebo nové ãíslo bankovního úãtu Vûfiitele, na nûjï bude Zákazník povinen zasílat penûïitá plnûní podle Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy. Za dûsledky zaslání korespondence a cenin na pûvodní adresu, jakoï i za zaslání platby na pûvodní bankovní úãet nese plnou odpovûdnost Zákazník. 1.5 Ve kerá korespondence urãená Zákazníkovi bude zasílána na jeho poslední Vûfiiteli známou adresu. Sdûlení zasílaná Zákazníkovi do vlastních rukou se povaïují za doruãená okamïikem, kdy Zákazník pfiíslu né sdûlení obdrïí, jinak okamïikem, kdy (i) Zákazník pfiíslu né sdûlení odmítne pfievzít nebo (ii) tfietím dnem od uloïení zásilky na po tû v místû dohodnuté kontaktní adresy, a to i v pfiípadû, Ïe se Zákazník o zaslání pfiíslu ného sdûlení nedozvûdûl. Ostatní písemné zásilky se povaïují za doruãené okamïikem, kdy Zákazník pfiíslu nou zásilku obdrïí, jinak pát m dnem po odeslání, pokud byly Vûfiitelem odeslány na dohodnutou kontaktní adresu, a to i v pfiípadû, Ïe se Zákazník o zaslání pfiíslu né zásilky nedozvûdûl. 1.6 Jakákoli ujednání o smluvní pokutû obsaïená v Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy nemají vliv na právo po kozené strany poïadovat náhradu kody vzniklé poru ením povinností, pro nûï byla pokuta sjednána. 1.7 Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy vãetnû podmínek uïívání okkarty a/nebo Karty ãi D karty se fiídí ãesk m právním fiádem. Vztahy mezi Vûfiitelem a Zákazníkem v slovnû neupravené Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvou a/nebo tûmito OP se fiídí ustanoveními ZSU a obchodním zákoníkem. 1.8 Vûfiitel a Zákazník se dohodli na zmûnû místní pfiíslu nosti soudu tak, Ïe ve keré spory vze lé z Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy, jakoï i spory o v klad Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy a OP budou fie eny u obecného soudu Vûfiitele, urãeného dle jeho sídla, tím není dotãeno právo Zákazníka obrátit se v pfiípadû Srú a/nebo Smlouvy na finanãního arbitra. 1.9 Skonãení platnosti Sú, uzavfiené na spoleãném formuláfii smluv, nemá vliv na platnost Srú a/nebo Smlouvy a naopak, s v jimkou zániku platnosti Sú dle ãásti A, ãlánku I, bodu 2.1 tûchto OP. V pfiípadû, Ïe nûkteré ustanovení Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy a/nebo tûchto OP se stane nebo bude prohlá eno za neplatné, neúãinné ãi nevymahatelné, nebude mít tato skuteãnost vliv na platnost, úãinnost ãi vymahatelnost ostatních ustanovení Sú a/nebo Srú a/nebo Smlouvy a tûchto OP, s v jimkou uvedenou v ãásti A, ãlánku I, bodu 2.1. GE Money Multiservis, a.s. Vyskoãilova 1422/1a, Praha 4, PSâ zapsáno u MS v Praze, odd. B 2092, Iâ: Zákaznick servis, tel.:

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů)

Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů) GE Money Multiservis Všeobecné obchodní podmínky Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (pro klienty věřitelských subjektů) Platnost

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Îádám tímto Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, Iâ: 49240901, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis, a.s. Electro World kreditní karta Platnost od 3/2009 Platnost od 3/2009 Obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

GE Money Bank, a.s. (dříve GE Money, s.r.o., dříve GE Money Multiservis, a.s.)

GE Money Bank, a.s. (dříve GE Money, s.r.o., dříve GE Money Multiservis, a.s.) GE Money Bank, a.s. (dříve GE Money, s.r.o., dříve GE Money Multiservis, a.s.) Oznámení klientům GE Money Multiservis, a.s. Vážená klientko, vážený kliente, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že k 13. září

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM Vážená klientko, vážený kliente, rádi bychom Vás tímto informovali, že společnost GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více