V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s."

Transkript

1 71-103E V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. z 1. listopadu 1999 ÚPLNÉ ZNùNÍ SE ZAPRACOVAN MI ZMùNAMI A DOPL KY ze dne 23. fiíjna 2000, 1. záfií 2001, 22. fiíjna 2001, 1. ledna 2002, 1. ãervence 2002, 1. ledna 2003, 1. dubna 2003, 1. ãervence 2003, 1. ledna 2004, 1. srpna 2004, 17. ledna 2005, 1. ãervence 2005, 1. ledna 2006, 1. ãervence 2006, 1. ledna 2007, 1. srpna 2007 a 1. ledna 2008

2 TùMITO V EOBECN MI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI JSME STANOVILI NA E OBCHODNÍ PRINCIPY, KTERÉ VÁM EKNOU: JAK MÒÎETE VYUÎÍVAT NA ICH PRODUKTÒ A SLUÎEB JAK CHRÁNÍME VA E SOUKROMÍ A OSOBNÍ ÚDAJE JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI Z POSKYTOVAN CH PRODUKTÒ A SLUÎEB JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI RUâITELÒ A POSKYTOVATELÒ ZAJI TùNÍ DÒSLEDKY PORU ENÍ VA ICH ZÁVAZKÒ VÒâI NÁM JAK JE VYMEZENA NA E ODPOVùDNOST ZA KODY Vytvofiili jsme tyto v eobecné obchodní podmínky tak, aby obsahovaly obecná pravidla v ech produktû a sluïeb, které na e banka nabízí, aãkoliv je pravdûpodobnû nebudete v echny vyuïívat; nûkteré produkty jsou urãeny jen pro podnikatele, jiné jen pro obãany. Nûkterá pravidla se t kají rovnûï osob, které poskytly zaji tûní závazkû na ich klient0û, aniï by byly sami na imi klienty. Zde je nûkolik tipû pro snadnou orientaci ve v eobecn ch obchodních podmínkách: V ãásti I SPOLEâNÁ USTANOVENÍ a ãásti XVIII ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ naleznete principy platné pro v echny na e klienty a osoby, které poskytli zaji tûní za závazky na ich klientû. âásti II aï XVIII obsahují podmínky platné pro konkrétní produkty a sluïby; seznamte se, prosím, pfiedev ím s podmínkami Vámi vyuïívan ch produktû a sluïeb; vyhledáte je podle podrobného obsahu v úvodu. VÏdy je nezbytné prostudovat i smlouvu, kterou jste s námi uzavfieli, protoïe smlouva vymezuje konkrétní podmínky platné jen pro Vás. Pamatujte, Ïe podmínky uvedené ve smlouvû mají pfiednost pfied tím, co je uvedeno ve v eobecn ch obchodních podmínkách. Poslední ãlánek (358) obsahuje v ãet v ech pojmû, které se ve v eobecn ch obchodních podmínkách pouïívají, vãetnû vysvûtlení jejich v znamu. Pojmy poznáte snadno podle toho, Ïe jsou v textu uvádûny velk m poãáteãním písmenem. Abychom vyhovûli Va im potfiebám, neustále na e produkty a sluïby vylep ujeme a roz ifiujeme jejich nabídku. To v ak obvykle s sebou pfiiná í i potfiebu zmûn v eobecn ch obchodních podmínek a proto je zpravidla dvakrát do roka novelizujeme. V rámci novelizace rovnûï pfiizpûsobujeme znûní jednotliv ch ustanovení zmûnám v právních pfiedpisech. O chystan ch novelizacích Vás s pfiedstihem informujeme, obvykle formou oznámení na v pisech z bûïného úãtu. Aktuální znûní v eobecn ch obchodních podmínek naleznete vïdy na na ich internetov ch stránkách nebo jsou Vám k dispozici na Va em obchodním místû. Va e dotazy t kající se na ich produktû nebo sluïeb smûfiujte, prosím, na ná zákaznick servis. Zákaznick servis: , Informaãní linka:

3 Obsah I. SPOLEâNÁ USTANOVENÍ 1 1. Obecné zásady Nedílná souãást smlouvy ãi jin ch ujednání Vztah spoleãn ch a závûreãn ch ustanovení k ostatním ustanovením Podmínek V klad pojmû Forma poskytování bankovních produktû a sluïeb. 2 5a SdruÏené smlouvy 2 Prokazování totoïnosti, oprávnûní, zastupování Prokazování totoïnosti Zákonné povinnosti Banky Poskytování dal ích dokladû a informací SluÏby poskytované nezletil m a osobám s omezenou zpûsobilostí k právním úkonûm Ekonomicky spjatá skupina subjektû Zmocnûní Zru en Zmûna identifikaãních údajû Zmûna oprávnûní k zastupování. 3 Komunikace s Bankou, pfiedávání Instrukcí a provozní ãinnost Banky Oznámení potvrzovaná písemnû Úplné Instrukce Zákonné Instrukce a bankovní obchody Forma Instrukce ádné podepsání Vadná Instrukce, vylouãení odpovûdnosti Úfiednû ovûfiené kopie a vy í ovûfiení Ovûfien pfieklad Úfiední hodiny Neakceptovatelná Instrukce Uzavfiení ãi omezení provozu Banky Pfiimûfiená lhûta Ru ení a zmûny Instrukcí Adresy a zpûsoby komunikace Fikce doruãení oznámení Zji tûní nedostatkû, reklamace Pfieprava zásilek Klientovi Pfieprava zásilek uvnitfi Banky Ztráta formuláfiû Vrácení nepouïit ch formuláfiû Informace o podstatn ch zmûnách Informace poskytované telefonicky. 6 36a Informace o v i dluhu Záznamy komunikace s Klientem Úãetní záznamy Finanãní a jiné v poãty Vy í moc na finanãních trzích/nepfiedvídatelné pfiekáïky plnûní Zv ení nákladû. 6 DÛvûrnost informací a bankovní tajemství DÛvûrnost informací Kvalifikované a v slovné souhlasy Klienta vyïadované platn m právním fiádem (viz. ãlánek 358 Podmínek). 7 Zapoãtení, okamïitá splatnost závazkû Zapoãtení. 7 44a Zúãtování do debetního zûstatku V povûì smluvního vztahu a okamïitá splatnost závazkû Klienta. 7

4 Odpovûdnost Banky Omezení odpovûdnosti Vylouãení odpovûdnosti Banky, od kodnûní za jednání na základû dispozic Klienta Tfietí strana jako zástupce. 8 Poplatky a úhrada nákladû Poplatky a Sazebník Od kodnûní a úhrada nákladû Úhrada nákladû, které lze pfiipsat Klientovi Zúãtování PoplatkÛ, debetní zûstatek, právo na v povûì. 8 Úroãení a zdanûní Druhy úrokové sazby Pohyblivá úroková sazba Zmûny Vyhla ovan ch úrokov ch sazeb a Indexov ch úrokov ch sazeb, jejichï index je urãován v hradnû Bankou Stanovení poãtu dní pro úãely úroãení Zv ení ãástek z dûvodu sráïené danû Strhávání danû Prodlení Klienta a úroky z prodlení. 9 Zaji Èovací prostfiedky Zfiízení a doplnûní zaji tûní závazku Klienta Pfiedmût zaji tûní Ocenûní Pfiedmûtu zaji tûní Péãe o Pfiedmût zaji tûní Uspokojení Banky ze Zaji Èovacího prostfiedku Dal í postup Banky pfii realizaci Zaji Èovacího prostfiedku. 10 II. ÚâTY 10 Zfiízení BûÏného úãtu Mûna a subjekty BûÏného úãtu Povinnost zfiídit BûÏn úãet Dispozice majitele a Disponování s penûïními prostfiedky na úãtech Anonymní ãi spoleãné úãty Minimální vklad, zûstatek na úãtu nebo obrat Smlouva na dobu neurãitou Úãel BûÏného úãtu Zfiizování BûÏn ch úãtû spoleãnostem pfied jejich vznikem Povolení debetního zûstatku na BûÏném úãtu a Zru en 11 74b Zru en 11 74c Zru en 11 Vedení BûÏného úãtu Dostateãná v e penûïních prostfiedkû Úroãení prostfiedkû na BûÏném úãtu Nakládání s uloïen mi prostfiedky zákonn m zpûsobem Transakce v mûnû BûÏného úãtu Informace pro audit V pisy a Pfiípad zvlá tní odpovûdnosti b Reklamace transakce 12 Zru ení BûÏného úãtu Vypofiádání pohledávek a závazkû ZpÛsoby ukonãení Smlouvy o BûÏném úãtu Ukonãení Smlouvy o BûÏném úãtu v povûdí OkamÏitá v povûì ze strany Banky ZpÛsob vypofiádání zûstatku nespecifikován. 13

5 86. Vypofiádání prostfiedkû na BûÏném úãtu v pfiípadû úmrtí Klienta. 13 III. SPO ÍCÍ PRODUKTY a Zfiízení a vedení Spofiícího úãtu b Disponování s prostfiedky na Spofiícím úãtu c Rozsah operací na Spofiícím úãtu d V pisy ze Spofiícího úãtu e Zru ení Spofiícího úãtu f Zfiízení a vedení Úãtu pravidelného spofiení g Úroãení prostfiedkû na Úãtu pravidelného spofiení h Disponování s prostfiedky na Úãtu pravidelného spofiení i Zru ení Úãtu pravidelného spofiení Vklady Zvlá tní ustanovení Druhy vkladov ch úãtû Jednorázov Termínovan vklad Revolvingov Termínovan vklad ZpÛsob uloïení penûïních prostfiedkû na úãet Vklady a v bûry Termínovan ch vkladû Poãítání doby vkladu, den splatnosti Úãtování úrokû V povûì Termínovaného vkladu a Smlouva o bankovních produktech a sluïbách b Zvlá tní ustanovení pro spofiící produkty c Zvlá tní ustanovení pro elektronické spofiící produkty d Automatické pfievody mezi BûÏn m úãtem, Spofiícím úãtem a revolvingov m Termínovan m vkladem Vkladní kníïky. 17 IV. TUZEMSK PLATEBNÍ STYK. 17 Bezhotovostní platební styk Platební prostfiedky Odvolání pfiíkazu k bezhotovostní platbû Platby formou technick ch nosiãû dat Pfiedávání pfiíkazû k zúãtování a Pfiíkaz k úhradû v Kã prioritní Provádûní pfiíkazu k inkasu Provádûní trvalého platebního pfiíkazu Obsahové náleïitosti pfiíkazu k zúãtování Dal í údaje na pfiíkazech k zúãtování Uvádûní konstantních symbolû Potvrzení pfievzetí pfiíkazu k zúãtování Blokace a rezervace penûïních prostfiedkû Platby prostfiednictvím Euro ekû Platby prostfiednictvím po tovních poukázek Platby prostfiednictvím Karet. 19 Hotovostní platební styk Hotovostní v bûry Platby v hotovosti Skládání hotovosti TrÏby v hotovosti V bûr hotovosti Limity pro hotovostní v bûry Pokladní ek. 19 Provádûní plateb. 19 Odchozí platby. 19

6 119. Bankovní standardy Platby do v e minimálního zûstatku âasové lhûty pro platby Platby k pozdûj ímu datu. 20 Do lé platby Platby pfiijaté z jiné banky Platby pfiijaté v jiné mûnû neï mûnû úãtu Platby bez uvedení úãelu Platby v rámci Banky. 20 V. ZAHRANIâNÍ PLATEBNÍ STYK A TUZEMSKÉ PLATBY V CIZÍ MùNù Hladká platba pfiíchozí / odchozí Hladké platby vyuïití Zru en a Avízo Banky b Informace pfied uskuteãnûním Pfievodu. 21 Úhrady do zahraniãí Podmínky uskuteãnûní Pfievodu Úãel plateb do zahraniãí Zru en Devizové povolení Platby do v e minimálního zûstatku Pfiepoãet ãástky v cizí mûnû Provedení úhrady Konfirmace. 21 Úhrady ze zahraniãí Provedení úhrady a Platby pfiijaté v jiné mûnû neï akceptované Bankou b Poplatky Správnû a úplnû vyplnûn pfiíkaz Informace o údaji IBAN a BIC Uvedení úãelu úhrady. 22 VI. ZÚâTOVÁNÍ Odepsání a pfiipsání prostfiedkû jsou vzájemnû nezávislé operace Transakce v mûnû úãtu Neprovediteln platební pfiíkaz Oprava chybného zúãtování Odpovûdnost za správnost opravného zúãtování Náhrada kody zpûsobené chybn m zúãtováním Informace o opravném zúãtování. 22 Dal í ustanovení o odpovûdnosti Nesprávné údaje Opakované pfiíkazy Kvalita korespondenãní banky Omezení odpovûdnosti ãástkou u l ch úrokû. 23 VII. ÚVùRY. 23 Základní ustanovení Smlouva o úvûru Druhy úvûrû Urãená mûna Povinnost platit úroky Více osob na stranû Klienta a Sdûlování údajû tfietím osobám. 23 âerpání a splácení úvûru. 24

7 158. âerpání úvûru NáleÏitosti Ïádosti o ãerpání úvûru Zmûnûné podmínky Nevyãerpání úvûru Splácení úvûru Úrokové období a splatnost úrokû ZpÛsob splácení úvûru a pfiíslu enství. 24 Pfiedãasné splacení úvûru Nutn souhlas Banky Prodlení s pfiedãasnou splátkou Kontokorentní úvûr Revolvingov úvûr. 25 Prohlá ení a záruky Klienta a jeho pfiípadného ruãitele Prohlá ení a záruky Klienta a jeho pfiípadného ruãitele. 25 Hodnocení Klienta a kontrola plnûní podmínek úvûru Hodnocení Kontrola podmínek Získávání informací Bankou Dal í ãlenové Skupiny Klienta V kon práv a úhrada nákladû v souvislosti s Hodnocením. 27 Závazky Klienta a jeho pfiípadného ruãitele Informaãní povinnost Povinnosti pfiijmout Opatfiení k nápravû Rovnocenné postavení Závazek nezfiídit práva tfietích osob Nakládání s majetkem Podnikatelské zmûny Poji tûní majetku a Pfievádûní PfiíjmÛ. 28 Pfiípady poru ení smlouvy o úvûru Pfiípady poru ení Následky Pfiípadu poru ení. 29 V povûì smlouvy o úvûru V povûì smlouvy o úvûru. 30 Hypoteãní úvûry Smlouva o hypoteãním úvûru Neúãelov hypoteãní úvûr Úãelov hypoteãní úvûr âerpání hypoteãního úvûru LhÛty pro ãerpání hypoteãního úvûru Úroãení Zmûna úrokové sazby Nesouhlas se zmûnou úrokové sazby Splátky do doby vyãerpání hypoteãního úvûru nebo Pfiípadu poru ení Anuitní typ splácení Mûsíãní splátky Mimofiádné pfiedãasné splacení hypoteãního úvûru Splacení hypoteãního úvûru pfii zmûnû úrokové sazby a Dílãí mimofiádné splácení hypoteãního úvûru Zaji tûní hypoteãního úvûru Pfiedmût zástavního práva Pfiístup k zastaven m nemovitostem Poji tûní zastaven ch staveb Dal í pojistná plnûní Dal í zaji tûní Státní podpory hypoteãního úvûrování. 32

8 205. Poskytování hypoteãního úvûru více dluïníkûm Dal í závazky. 32 Spotfiebitelské úvûry a Smlouva o spotfiebitelském úvûru b Roãní procentní sazba nákladû (RPSN) c Úprava RPSN a plateb souvisejících se spotfiebitelsk m úvûrem d Souhlas s úpravou RPSN e DÛsledky nesouhlasu Klienta s úpravou RPSN f Vyznaãení vztahu PoplatkÛ k RPSN g Pfiedãasné splacení úvûru na Ïádost Klienta h Pfiedãasné ukonãení smluvního vztahu i ZpÛsob placení. 33 Kontokorentní spotfiebitelské úvûry j âerpání kontokorentního úvûru k Úroãení l Splatn Flexikredit m Oznámení o Splatném Flexikreditu n Pfiedãasná úhrada Splatného Flexikreditu o SníÏení Povoleného limitu p Splacení kontokorentního úvûru q V povûì smlouvy o kontokorentním úvûru. 34 VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA. 34 Bankovní záruka poskytnutá. 34 Abstraktní záruka Smlouva o poskytnutí bankovní záruky Abstraktní záruka Platnost bankovní záruky Jednotná pravidla Ohodnocení bonity Klienta Obsah záruãní listiny Plnûní závazkû Klientem Pfiíkaz k pfievzetí záruky Poskytnutí zaji tûní DÛsledky neplnûní zaji tûného závazku Odmûna Banky Pohledávka Banky Prohlá ení a záruky Závazky Klienta. 36 Protizáruka Protizáruka. 36 Záruka za celní dluh Záruka za celní dluh. 37 Bankovní záruka avizovaná Avizování záruky Odmûna Banky. 37 Spoleãná ustanovení o bankovních zárukách Odpovûdnost Banky za pfiepravu a komunikaci Platby v cizí mûnû Zru en Zru en Zru en. 37 IX. PLATEBNÍ KARTY Platební karty Îádost o vydání Karty. 37

9 232. Dohoda o uïívání platební karty Zmûnové heslo u Majitele karetního úãtu fyzické osoby-nepodnikatele Zmûnové heslo u Majitele karetního úãtu fyzické osoby-podnikatele. nebo právnické osoby Odpovûdnost za Aktivaãní heslo a Zmûnové heslo Limity pouïívání Karty DoplÀkové sluïby Seznámení se s Podmínkami Doruãení Karty a PIN Opûtovné zaslání PIN Zru en Aktivace Karty UÏívání Karty UÏívání Domácích Karet a Mezinárodních Karet Blokování ãástky transakce ZÛstatek na Karetním úãtu Doba platnosti Karty Automatické vydání nové Karty po skonãení platnosti Karty pfiedcházející Blokování Karty Bankou Monitorování platebních transakcí provádûn ch Kartou Postup a informaãní povinnost pfii ztrátû ãi odcizení Karty Náhradní Karta, náhradní hotovost (tzv. Emergency Card, Emergency Cash) Odpovûdnost za zneuïití Karty Aktivování Karty po Blokaci karty ãi Stoplistaci Odmítnutí Karty Povinnosti DrÏitele karty ZadrÏení Karty bankomatem Informaãní povinnost Majitele karetního úãtu Dal í informaãní povinnost Reklamace transakce Nepravdivé hlá ení Zánik Dohody o uïívání platební karty Vrácení identifikaãních karet k doplàkov m sluïbám. 43 X. P ÍMÉ BANKOVNICTVÍ a Vymezení pûsobnosti b SluÏby c UÏivatelsk manuál d Identifikaãní ãíslo Klienta e Heslo f Nepovinné prvky bezpeãnosti SluÏeb g DÛvûrnost ID, B-PUKu / Bank PUKu / M-PUKu, Hesla a Transakãních kódû h Blokace SluÏeb, znemoïnûní pfiístupu ke SluÏbám, trvalé znemoïnûní funkãnosti bankovní aplikace i Pozastavení SluÏeb j Zru ení a zmûna SluÏeb k V padek SluÏeb l Aktivní operace m Ru ení pfiíkazû n Odpovûdnost, riziko zneuïití o Reklamace, dûkazy p Poplatky q Právnické osoby; fyzické osoby-podnikatelé r Zmûny Smlouvy o pfiímém bankovnictví s Informativní povaha údajû t Digitální podpis. 46

10 263u DoplÀkové sluïby v Nepovolen debet v dûsledku DoplÀkov ch sluïeb w SluÏba ev pis. 47 Zvlá tní ustanovení o SluÏbû BankKlient ba Vymezení pûsobnosti bb Disponování s prostfiedky na úãtech veden ch Bankou prostfiednictvím SluÏby BankKlient bc Formy pfienosu dat bd Druhy plateb a sluïby v rámci SluÏby BankKlient be Uzavfiení smlouvy a instalace programu bf Zru en bg Konzultaãní a poradenské sluïby bh Pfiedávání Dávek k zúãtování bi Prohlá ení Majitele a DisponentÛ bj Ochrana pfiená en ch dat pfied zneuïitím bk Odpovûdnost Majitele bl Zpracování pfiijat ch Dávek Bankou bm Informace o provedeném zúãtování bn Dohodnut smûnn kurs bo Zru en bp Odpovûdnost za vady na kompatibilních médiích a chyby pfii dálkovém pfienosu dat br Odpovûdnost za nesprávné zúãtování pfiíkazû bs Zmûny Smlouvy BankKlient bt Ukonãení smluvního vztahu bu Operace s novû pfiidan mi úãty bv Ukonãení platebního styku prostfiednictvím SluÏby BankKlient 50 na úãtech Disponenta nebo na úãtech Majitele bw Zru en bx Zru en by Poplatky. 51 XI. KONTO GENIUS ca. Vymezení pûsobnosti cb. Varianty Konta Genius cc. Smlouva cd Poplatky ce Zvlá tní ujednání o Kartû. 51 XII. DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV Jednotné obchodní zvyklosti. 51 Akreditivy poskytnuté (vystavené) Îádost Klienta o otevfiení Akreditivu Smlouva o otevfiení Akreditivu Nûkteré podmínky otevfiení Akreditivu Ohodnocení bonity Klienta Poskytnutí prostfiedkû na uhrazení Akreditivu Klientem Bance Akreditivní listina Sdûlení o otevfiení Akreditivu Postup Banky pfied poskytnutím plnûní z Akreditivu Pohledávka Banky Prohlá ení a záruky Závazky Klienta Zástavní právo k PoÏadovan ch dokumentûm. 53 Akreditivy pfiijaté Avizovan Akreditiv Avizování otevfiení Akreditivu. 53

11 279. Pfievoditeln Akreditiv Plnûní z avizovaného Akreditivu. 53 Spoleãné ustanovení o dokumentárních akreditivech Platby v cizí mûnû. 53 XIII. INKASA Inkasní úkony Banky Jednotná pravidla Îádost Klienta o obstarání inkasa Odmítnutí obstarání inkasa Forma plnûní Odpovûdnost Banky za obstarání inkasa Odpovûdnost Banky za zdrïení ãi ztrátu dokumentû pfii pfiepravû Plnûní inkasované v cizí mûnû Náhrada v loh a úhrada PoplatkÛ Neuskuteãnûní inkasního úkonu Odepsání proplacené ãástky z Klientova úãtu. 54 Zvlá tní ustanovení pro inkaso ekû ZmocÀovací indosament eky vy í hodnoty a netypické eky eky niï í hodnoty Poplatky Doba trvání inkasa eku a Proplacení eku 55 Zvlá tní ustanovení pro inkasa smûnek ZmocÀovací indosament Pfiijetí a proplacení smûnky Pfiedãasné splacení Inkasní v lohy. 55 XIV. EKY ekové formuláfie Nekryt ek. 56 Bankovní eky Îádost o vystavení bankovního eku Blokace prostfiedkû na úãtu Klienta Odmítnutí vystavení eku Remitent ekovník Jazyk eku, kfiiïování a doloïky na eku ZatíÏení úãtu Klienta Postup Banky po vystavení eku Navrácení prostfiedkû Klientovi a Omezení odpovûdnosti. 56 XV. SMùNKY Smûneãné obchody. 57 Eskont smûnek Smûnky pfiijímané k eskontu Hodnota smûnek pfiijíman ch k eskontu Îádost o eskont smûnky Úschova smûnky Hodnocení bonity osob smûneãnû zavázan ch Smlouva o eskontu smûnky Diskont Platba Prohlá ení a záruky Klienta Závazky Klienta. 58

12 324. Pfiípady neplnûní. 58 Smûneãn aval Îádost o provedení avalu Smûnky pfiijímané k provedení avalu Ohodnocení bonity Klienta Odmítnutí provedení avalu Smlouva o smûneãném avalu Odmûna Banky Nakládání Banky se smûnkou po uzavfiení smlouvy Úschova smûnky Splnûní smûneãného závazku Poskytnutí zaji tûní DÛsledky neplnûní zaji tûného závazku Pohledávka Banky Prohlá ení a záruky Závazky Klienta Platby v cizí mûnû. 60 XVI. BEZPEâNOSTNÍ SCHRÁNKY Bezpeãnostní schránky MoÏnost poskytnutí Schránky Záloha. 61 XVII. SMùNÁRENSKÁ âinnost Smûnárenská ãinnost Cestovní eky. 61 XVIII ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ Zmûna v osobû Místo provádûní plateb Rozhodné právo, pfiíslu nost soudu Oddûlitelnost ustanovení Písemná forma smluv Poãet stejnopisû Zmûny Podmínek Mezinárodní konvence a zvyklosti Povinné poji tûní vkladû Identifikaãní kód Platnost a úãinnost Podmínek a smluvních ujednání Nadpisy jednotliv ch ãlánkû Zru ovací ustanovení Vymezení pojmû. 62

13 71-103E GE MONEY BANK, A.S. V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Úplné znûní se zapracovan mi zmûnami a doplàky vydan mi GE Money Bank, a. s., dne , , , , , , , , , , , , , , , a PREAMBULE GE Money Bank, a.s., spoleãnost patfiící do Skupiny General Electric, poskytuje sv m KlientÛm bankovní sluïby a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné dûvûfie a dodrïování pfiíslu n ch právních pfiedpisû a poskytuje KlientÛm své sluïby s ohledem na jejich zákonné zájmy. Tyto V eobecné obchodní podmínky tvofií obecn právní rámec pro uzavírání bankovních obchodû a poskytování bankovních sluïeb ze strany Banky jejím KlientÛm. I. SPOLEâNÁ USTANOVENÍ 1. Obecné zásady. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti pro ve keré smluvní vztahy mezi Bankou a jejími Klienty t kající se bankovních sluïeb a obchodû poskytovan ch a provádûn ch Bankou. Banka bude spravovat ve keré záleïitosti v souvislosti s takov mi smluvními vztahy mezi Bankou a Klientem v souladu se Zákonem o bankách, Obchodním zákoníkem a dal ími pfiíslu n mi právními pfiedpisy. V souladu s 17 odst. 2 zákona ã. 124/2002 Sb., o platebním styku Banka tímto v slovnû informuje Klienta, Ïe obsah tûchto Podmínek odpovídá Vzorov m obchodním podmínkám pro vydávání a uïívání elektronick ch platebních prostfiedkû, které podle 16 uvedeného zákona vydala âeská národní banka s úãinností k , s následujícími odchylkami: a) ve vztahu ke Kartám Banka uplatàuje pfiísnûj í podmínky odpovûdnosti Majitele karetního úãtu/drïitele karty za zneuïití Karty (vãetnû zneuïití pfii její ztrátû ãi odcizení), pokud jde o podmínky pfiechodu této odpovûdnosti na Banku i pokud jde o v i odpovûdnosti za finanãní ztrátu v dûsledku ztráty ãi odcizení Karty. Banka uplatàuje pfiíznivûj í úpravu poskytování dûkazu o nahlá ení ztráty ãi odcizení Karty; dûkaz poskytuje vïdy písemn m oznámením na V pisu, a to i v pfiípadû telefonického nahlá ení, b) ve vztahu k SluÏbám dle Smlouvy o pfiímém bankovnictví a sluïbám dle Smlouvy BankKlient Banka uplatàuje pfiísnûj í podmínky odpovûdnosti Klienta, resp. Majitele za zneuïití prostfiedkû k provádûní SluÏeb, resp. elektronického platebního styku podle Smlouvy BankKlient, pokud jde o podmínky pfiechodu této odpovûdnosti na Banku i pokud jde o v i odpovûdnosti za finanãní ztrátu v dûsledku jejich zneuïití (a to i v pfiípadû jejich ztráty ãi odcizení, pfiichází-li v úvahu); Banka neposkytuje dûkaz o telefonickém nahlá ení ztráty ãi odcizení tûchto prostfiedkû nebo prostfiedkû elektronické identifikace, Klient má v ak moïnost sám kdykoli prostfiedky k provádûní SluÏeb, resp. sluïeb dle smlouvy BankKlient, zablokovat, c) je-li k operaci uïito sjednané elektronické identifikace, odpovûdnost za finanãní ztrátu nese v celé v i Klient, resp. Majitel karetního úãtu/majitel. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe Banka nemá vliv na zafiízení tfietích osob pro provádûní operací s Kartou, provádûní SluÏeb, nebo elektronického platebního styku podle Smlouvy BankKlient, neodpovídá za neprovedení ãi jejich chybné provedení na takov ch zafiízeních a v pfiípadû sporu nemá dûkazní povinnost o tom, zda sporná operace nebyla ovlivnûna technickou poruchou ãi jinou závadou. 2. Nedílná souãást smlouvy ãi jin ch ujednání. Tyto Podmínky tvofií nedílnou souãást kterékoli smlouvy ãi jiného ujednání mezi Bankou a Klientem v souvislosti s pfiíslu n m obchodem. Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu Klienta s Bankou je souhlas Klienta s tûmito Podmínkami. Obsahuje-li pfiíslu ná smlouva, zvlá tní obchodní podmínky ãi jiné ujednání mezi Bankou a Klientem, úpravu odli nou od tûchto Podmínek, pou- Ïije se vïdy pfiednostnû zvlá tní úprava uvedená v pfiíslu né smlouvû, zvlá tních obchodních podmínkách ãi jiném ujednání mezi Bankou a Klientem. Tyto Podmínky se vztahují i na poskytování bankovních sluïeb a provádûní bankovních obchodû Bankou v Podmínkách v slovnû neupraven ch. 3. Vztah spoleãn ch a závûreãn ch ustanovení k ostatním ustanovením Podmínek. Pokud obsahují spoleãná a závûreãná ustanovení uvedená v ãástech I a XVIII tûchto Podmínek úpravu odli nou od úpravy obsaïené ve zvlá tní ãásti Podmínek (ustanovení ãásti II aï XVII tûchto Podmínek), pouïije se pfiednostnû úprava obsa- Ïená ve zvlá tní ãásti, není-li v jednotliv ch ustanoveních tûchto Podmínek v slovnû uvedeno jinak. 4. V klad pojmû. Pojmy psané s velk m poãáteãním písmenem mají, pokud z kontextu zjevnû nevypl vá jinak, v tûchto Podmínkách nebo v dal ích zvlá tních obchodních podmínkách ãi smlouvách, které odkazují na tyto Podmínky nebo na nû navazují, v znam uveden v ãlánku 358 tûchto Podmínek nazvaném Vymezení pojmû. 1

14 5. Forma poskytování bankovních produktû a sluïeb. Banka poskytuje Klientovi své produkty a sluïby jednotlivû nebo ve sjednan ch kombinacích za podmínky dodrïení Bankou stanoveného celkového finanãního rámce. 5a SdruÏené smlouvy. Smlouvy, dohody ãi jiná ujednání o poskytování jednotliv ch produktû nebo sluïeb mohou b t souãástí sdruïené smlouvy, jejíï souãástí jsou i konkrétní parametry Bankou poskytovan ch produktû a sluïeb. Popis a obecné parametry jednotliv ch produkû a sluïeb, které Banka poskytuje, mohou b t UvefiejÀovány s tím, Ïe Banka je oprávnûna prûbûïnû je mûnit, ru it ãi doplàovat s úãinky ke dni Uvefiejnûní. Prokazování totoïnosti, oprávnûní, zastupování 6. Prokazování totoïnosti. Klient za úãelem jeho identifikace ze strany Banky prokazuje pfied uzavfiením prvního smluvního vztahu s Bankou a dále na poïádání Banky svou totoïnost ãi existenci. Klient fyzická osoba a zástupci nebo osoby jednající jménem právnick ch osob prokazují totoïnost následujícím zpûsobem: (i) obãané âeské republiky sv m platn m obãansk m prûkazem a (ii) cizinci sv m platn m pasem. Klient právnická osoba bûïnû prokazuje svou existenci v pisem z obchodního rejstfiíku nebo, pokud jde o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstfiíku, jin m právnû zpûsobil m dokladem, pfiiãemï tento v pis nebo doklad nesmí b t star í 30 dnû. Banka je oprávnûna (av ak nikoli povinna) podle vlastního uváïení pfiijmout i jiné doklady prokazující existenci právnické osoby nebo totoïnosti fyzické osoby. Banka vyïaduje od Klienta fyzické osoby a od zástupce nebo osoby jednající jménem právnické osoby vïdy druh doplàující doklad totoïnosti. Banka mûïe doklad o totoïnosti ãi existenci, kter jí byl pfiedloïen, okopírovat a tuto kopii uchovat v rámci informací o Klientovi. Identifikací se pro úãely tûchto Podmínek rozumí: a) u fyzické osoby zji tûní jejího jména a pfiíjmení, pfiípadnû v ech jmen a pfiíjmení, rodného ãísla nebo data a místa narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ovûfiení z prûkazu totoïnosti, jsou-li v nûm uvedeny, a dále ovûfiení shody podoby s vyobrazením v prûkazu totoïnosti a ovûfiení ãísla a doby platnosti prûkazu totoïnosti a orgánu nebo státu, kter jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou ãinnost, téï zji tûní její obchodní firmy, odli ujícího dodatku nebo dal ího oznaãení a identifikaãního ãísla, b) u právnické osoby zji tûní obchodní firmy nebo názvu vãetnû odli ujícího dodatku nebo dal ího oznaãení, jejího sídla, identifikaãního ãísla, nebo obdobného ãísla pfiidûlovaného v zahraniãí, pfiípadnû daàového identifikaãního ãísla; jména a pfiíjmení nebo v ech jmen a pfiíjmení, rodného ãísla nebo data a místa narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho ãlenem, dále zji tûní vût inového spoleãníka nebo ovládající osoby a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho ãlenem právnická osoba zji tûní její obchodní firmy nebo názvu vãetnû odli ujícího dodatku nebo dal ího oznaãení, jejího sídla a identifikaãního ãísla nebo obdobného ãísla pfiidûlovaného v zahraniãí a zji tûní identifikaãních údajû osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho ãlenem. Pokud Banka nebude na základû pfiedloïen ch dokladû Klienta schopna fiádnû identifikovat, je oprávnûna poskytnutí sluïby odmítnout. Banka v takovém pfiípadû nenese Ïádnou odpovûdnost za kodu nebo jinou újmu, která v této souvislosti vznikla. 7. Zákonné povinnosti Banky. Banka je za úãelem plnûní sv ch zákonn ch povinností oprávnûna identifikovat zejména úãastníky bankovních obchodû a plnit svou oznamovací povinnost, resp. odloïit splnûní Klientova pfiíkazu v pfiípadû neobvykl ch obchodû. Banka je oprávnûna poïadovat od Klienta dûkaz pûvodu jak chkoli prostfiedkû v hotovosti, které jsou v Bance ukládány nebo s nimiï Klient jinak nakládá ve vztahu k Bance. 8. Poskytování dal ích dokladû a informací. Poskytování jednotliv ch bankovních sluïeb mûïe Banka vázat na obdrïení jí poïadovan ch dokladû a informací ze strany Klienta. Poskytne-li Klient tyto doklady a informace jiï pfii uzavfiení prvního smluvního vztahu s Bankou, pfii uzavírání dal ích smluvních vztahû Klient prokazuje ãi osvûdãuje pouze aktuálnost jiï pfiedan ch dokladû a informací. Úprava obsaïená v tomto ãlánku v Ïádném pfiípadû neomezuje právo Banky Ïádat pfiedloïení dokladû a poskytnutí informací k prokázání totoïnosti osoby jednající jménem Klienta v pfiípadech, kdy je tato ãinnost vyïadována zákonem. 9. SluÏby poskytované nezletil m a osobám s omezenou zpûsobilostí k právním úkonûm. Banka v souladu s pfiíslu n mi právními pfiedpisy poskytuje své sluïby nezletil m a osobám, které nejsou v plném rozsahu zpûsobilé k právním úkonûm. 10. Ekonomicky spjatá skupina subjektû. Klient je povinen Bance pfii uzavfiení pfiíslu ného smluvního vztahu písemnû oznámit skuteãnosti, které jej ve smyslu pfiíslu ného opatfiení âeské národní banky spojují s dal ími osobami v ekonomicky spjatou skupinu, popfi. které by z nûj ãinily osobu, jeï má ve smyslu Zákona o bankách k Bance zvlá tní vztah. Klient je dále v prûbûhu smluvního vztahu bez odkladu povinen písemnû oznámit Bance jakékoli zmûny tûchto skuteãností. 2

15 11. Zmocnûní. Pokud není zákonem stanoveno jinak, musí b t kaïdá plná moc nebo jiné zmocnûní udûlené Klientem tfietí osobû k zastupování Klienta vûãi Bance písemné, urãité a dostateãnû specifické. Podpis Klienta na plné moci ãi jiném zmocnûní musí b t úfiednû ãi jinak pro Banku vyhovujícím zpûsobem ovûfien. Banka je oprávnûna poïadovat, aby Zmocnûnec prokázal svou totoïnost ãi existenci zpûsobem uveden m v ãlánku 6 Podmínek. 12. Zru en. 13. Zmûna identifikaãních údajû. Klient je povinen Banku bez zbyteãného odkladu písemnû informovat o ve - ker ch zmûnách, jeï mají vliv na jeho právní statut, jakoï i o ve ker ch zmûnách údajû pfiedan ch Bance v souvislosti s jeho smluvními vztahy s Bankou, a pfiedloïit Bance doklady, prokazující dle mínûní Banky dostaãující mûrou tyto zmûny, a dal í informace, které mûïe Banka v této souvislosti pfiimûfienû poïadovat. Souãástí kaïdé informace o zmûnû identifikaãních údajû musí b t uveden i název produktu a identifikaãní údaj, jehoï se zmûna t ká (napfi, jde-li o zmûnu adresy trvalého bydli tû nebo komunikaãní adresy). Uvedené zmûny se stávají vûãi Bance úãinn mi a závazn mi k Pracovnímu dni následujícímu po dni pfiedání pfiíslu ného oznámení Bance, a to bez ohledu na zapsání jak chkoli informací ve vefiejné evidenci nebo jejich jiné uvefiejnûní. Banka není povinna brát zfietel na jakákoli oznámení Klienta, jeï podle mínûní Banky nejsou doloïena dostateãnû prûkazn mi doklady a doplnûna o Bankou poïadované informace. Klient odpovídá za kody, které Banka nebo Klient utrpí v dûsledku neprovedení fiádného a vãasného oznámení uveden ch zmûn a nepfiedloïení dostateãnû prûkazn ch dokumentû a informací poïadovan ch Bankou. 14. Zmûna oprávnûní k zastupování. Klient je povinen Banku bezodkladnû písemnû informovat o zmûnû, zru- ení ãi ukonãení platnosti kteréhokoli oprávnûní k jednání jménem Klienta v souvislosti se sluïbami poskytovan mi Bankou, vãetnû zmocnûní vûãi Bance udûleného kterékoli osobû, a to bez ohledu na to, zda je zmûna, zru- ení nebo ukonãení platnosti pfiíslu ného oprávnûní k zastupování zapsáno ve vefiejné evidenci nebo jinak uvefiejnûno. Zmûny oprávnûní k jednání ãi zastupování je Klient povinen doloïit doklady, jeï jsou dle mínûní Banky postaãující k jejich hodnovûrnému prokázání, jinak na nû Banka není povinna brát zfietel a navíc mûïe v pfiípadû pochybností odmítnout poskytování dal ích sluïeb nebo zru it s okamïitou úãinností platnost kterékoli uzavfiené smlouvy s Klientem nebo blokovat úãet v pfiípadû zmûn osob oprávnûn ch jednat jménem/za Klienta. Úãinnost uveden ch zmûn vûãi Bance a odpovûdnost Klienta za kodu se fiídí pfiíslu n mi ustanoveními ãlánku 13 Podmínek. Komunikace s Bankou, pfiedávání Instrukcí a provozní ãinnost Banky 15. Oznámení potvrzovaná písemnû. Pokud není v tûchto Podmínkách nebo kterékoli pfiíslu né smlouvû nebo jiném ujednání uvedeno jinak, budou Klient a Banka pfii vzájemné komunikaci a pfiedávání dokumentû pou- Ïívat pouze osobní jednání a pfiedávání dokumentû, doporuãenou po tu, telefon, telefax, ovûfien dálnopis, Internet nebo elektronickou po tu ( ). Ve kerá sdûlení uãinûná prostfiednictvím telefonu, telefaxu, dálnopisu, Internetu ãi u, pokud nebudou uãinûna a/nebo podepsána elektronicky zpûsobem vyïadovan m Bankou, musí b t Klientem potvrzena písemnû do tfií Pracovních dnû. Pokud Klient toto potvrzení v uvedené lhûtû neuãiní, není Banka odpovûdná za kodu vzniklou jejím postupem na základû takto nepotvrzen ch sdûlení. Ustanovení tohoto ãlánku se nevztahuje na poskytování SluÏeb, ãi telefonick ch sluïeb poskytovan ch prostfiednictvím call centra Banky, jsou-li tyto sluïby Bankou poskytovány. 16. Úplné Instrukce. Klient je povinen zajistit, aby ve keré Instrukce a jiná korespondence zasílaná Bance byly srozumitelné a urãité a obsahovaly úplné a správné údaje. Pokud Klient nevyhoví ustanovením tohoto ãlánku Podmínek, je Banka oprávnûna provedení Instrukce ãi sluïby s ní související odmítnout. Banka není povinna ovûfiovat správnost a pfiesnost informací uveden ch Klientem. 17. Zákonné Instrukce a bankovní obchody. Klient je povinen zajistit, aby jeho Instrukce byly v souladu se v emi pfiíslu n mi právními pfiedpisy. Banka je oprávnûna odmítnout provedení Instrukce ãi splnûní sv ch závazkû vûãi Klientovi vypl vajících ze smluvního ãi jiného ujednání s ním, pokud má dûvod se domnívat, Ïe by tím Banka poru- ila kter koli právní pfiedpis nebo jin pfiedpis, vãetnû opatfiení âeské národní banky, které jsou pro Banku závazné. V takovém pfiípadû bude Banka oprávnûna vypovûdût takov smluvní vztah s Klientem s okamïitou úãinností nebo prohlásit své pohledávky za Klientem z takového smluvního vztahu vypl vající za ihned splatné. 18. Forma Instrukce. Banka je oprávnûna neprovést Instrukci Klienta, pokud není Bance pfiedloïena na formuláfii, kter byl Bankou vydán nebo schválen, nebo na nosiãích dat nebo komunikaãními prostfiedky schválen mi Bankou a/nebo ve formû poïadované Bankou. Banka mûïe poïadovat, aby Instrukce ãi kterákoli informace v ní obsaïená jí byla pfiedloïena ve specifické formû. Banka vydá a Uvefiejní podmínky pro pfiijímaní Elektronick ch instrukcí vãetnû informace o tom, jak typ Elektronické instrukce je vyïadován pro pfiíslu n úkon ãi sdûlení vãetnû dne, od kterého jsou Elektronické instrukce Bankou pfiijímány. Do doby, neï Banka podmínky pro pfiijímání Elektronick ch instrukcí Uvefiejní, pfiijímá Banka Elektronické instrukce jen v pfiípadech sjednan ch v pfiíslu né smlouvû nebo tûchto Podmínkách pro jednotlivé SluÏby ãi produkty. Banka vydá a Uvefiejní podmínky pro pfiijímání Písemn ch instrukcí prostfiednictvím celé své sítû Obchodních míst vãetnû informace o tom, od kterého dne a jak ch druhû Písemn ch instrukcí se tato moïnost t ká. Do doby, neï Banka podmínky pro pfiijímání Písemn ch instrukcí Uvefiejní, pfiijímá Banka Písemné instrukce jen prostfiednictvím Obchodního místa, 3

16 které vede agendu t kající se smluvního vztahu mezi Klientem a Bankou, k nûmuï se pfiíslu ná Písemná instrukce vztahuje, není-li v tûchto Podmínkách v slovnû uvedeno jinak. 19. ádné podepsání. Banka provûfiuje ve keré Písemné instrukce t kající se disponování s prostfiedky na úãtech Klienta, které obdrïí od Klienta za úãelem ovûfiení, Ïe podpisy uvedené na tûchto dokumentech souhlasí s podpisy na Podpisov ch vzorech. Banka pfiijímá Instrukce pouze od Klienta nebo jeho Zmocnûnce a v pfiípadû disponování s penûïními prostfiedky na jeho úãtu od Klienta nebo od DisponentÛ. Banka odmítne provedení Písemné instrukce, pokud podpisy na pfiíslu né Písemné instrukci nebo dispozici neodpovídají podpisûm na Podpisov ch vzorech veden ch v evidenci Banky. Banka v ak v Ïádném pfiípadû neodpovídá za pfiípadné kody vzniklé v dûsledku provedení Písemné instrukce, která byla zadána jinou osobou neï Klientem nebo jeho Zmocnûncem a v pfiípadû disponování s penûïními prostfiedky na jeho úãtu Klientem nebo Disponentem, pokud odli nost podpisu na Písemné instrukci takové osoby od Podpisového vzoru nebyla zjistitelná ani pfii vynaloïení náleïité péãe. Banka rovnûï provûfiuje Elektronické instrukce, které obdrïí od Klienta za úãelem ovûfiení, Ïe jsou vyhotoveny a/nebo podepsány ve sjednané formû. Banka v ak v Ïádném pfiípadû neodpovídá za pfiípadné kody vzniklé v dûsledku provedení Elektronické instrukce, která byla zadána jinou osobou neï Klientem nebo jeho Zmocnûncem pokud odli nost podpisu na Elektronické instrukci takové osoby od podpisu Klienta nebyla zjistitelná ani pfii vynaloïení náleïité péãe. Ustanovení tohoto ãlánku se nevztahuje na poskytování SluÏeb. 20. Vadná Instrukce, vylouãení odpovûdnosti. Banka neodpovídá za dûsledky provedení vadné Instrukce, jejíï vadnost nebyla ke dni jejího doruãení Bance zjevná ani pfii vynaloïení náleïité péãe. kodu a jiné náklady s tím spojené ponese v hradnû Klient. 21. Úfiednû ovûfiené kopie a vy í ovûfiení. Banka je oprávnûna dle vlastního uváïení poïadovat, aby kopie originálního dokumentu pfiedloïeného Klientem Bance byla úfiednû ovûfiena. V pfiípadû zahraniãních dokumentû, které Klient pfiedloïí Bance, si Banka vyhrazuje právo poïadovat, aby tyto dokumenty byly úfiednû ovûfieny, resp. superlegalizovány ãi opatfieny doloïkou Apostille ve smyslu Haagské Úmluvy o zru ení poïadavku ovûfiování cizích vefiejn ch dokumentû z 5. fiíjna Ustanovení tohoto ãlánku se vztahuje i na podepisování Instrukcí, pln ch mocí a podobn ch dokumentû Klientem ãi dal ími osobami v této souvislosti. 22. Ovûfien pfieklad. Banka je oprávnûna poïadovat, aby Klient pfii pfiedloïení jakéhokoli dokumentu Bance v jiném neï ãeském nebo slovenském jazyce pfiedloïil Bance ãesk pfieklad uvedeného dokumentu vyhotoven soudem jmenovan m tlumoãníkem. V takovém pfiípadû Banka pouïívá v hradnû pfiíslu n ãesk pfieklad s tím, Ïe není povinna zkoumat, zda tento odpovídá pûvodní jazykové verzi. 23. Úfiední hodiny. Banka zachovává dny pracovního volna a pracovního klidu v souladu s platn mi ãesk mi právními pfiedpisy. Banka pfiijímá Instrukce Klienta pouze bûhem sv ch úfiedních hodin. Za datum obdrïení Instrukce Bankou se povaïuje datum jejího pfiedání Klientem Bance. V pfiípadû, Ïe Banka obdrïí Instrukce po skonãení sv ch úfiedních hodin nebo v den, kter není Pracovním dnem, bude za datum obdrïení Instrukce povaïován nejbliï í následující Pracovní den. 24. Neakceptovatelná Instrukce. Banka je oprávnûna odmítnout ve keré Instrukce, jeï lze z jak chkoli dûvodû, zejména pro neurãitost, nejasnost, neúplnost ãi pro rozpor s pfiíslu n m právním pfiedpisem nebo s dobr mi mravy odûvodnûnû povaïovat za pro Banku neakceptovatelné, a vrátit je Klientovi jako neprovedené. Pokud Banka pfiijímá Písemné instrukce, k jejichï provedení se vyïaduje ovûfiení podpisu podle Podpisového vzoru i prostfiednictvím Obchodních míst, která nevedou agendu t kající se smluvního vztahu mezi Klientem a Bankou, k nûmuï se pfiíslu ná Písemná instrukce vztahuje, Banka si v pfiípadû technick ch problémû s elektronick m zobrazováním Podpisov ch vzorû nebo v pfiípadech, kdy Písemnou instrukci pfiedkládá povûfiená osoba, vyhrazuje právo provést takovou Písemnou instrukci jen pokud bude pfiedloïena Bance na Obchodním místû, které vede agendu t kající se pfiíslu ného smluvního vztahu. Banka v pfiípadech uveden ch v tomto ãlánku Podmínek neodpovídá za kodu ãi za zpoïdûní plateb ani za jiné dûsledky uvedeného odmítnutí Instrukce. 25. Uzavfiení ãi omezení provozu Banky. Banka je oprávnûna z dûvodû hodn ch zfietele omezit nebo uzavfiít na dobu nezbytnû nutnou svûj provoz. Informaci o pfiechodném uzavfiení ãi omezení svého provozu Banka Uvefiejní. Banka je dále oprávnûna zru it Obchodní místo. Informaci o zru ení Obchodního místa Banka Uvefiejní a dále bude Klienta, jemuï ru ené Obchodní místo vede BûÏn úãet ãi spravuje jin bankovní obchod, pfiedem o této skuteãnosti informovat oznámením na V pisu, obyãejnou listovní zásilkou, ãi jin m vhodn m zpûsobem, vãetnû uvedení dne, ke kterému ke zru ení dojde. V pfiípadû zru ení Obchodního místa si mûïe Klient zvolit jiné Obchodní místo, které mu bude BûÏn úãet, popfi. jin bankovní obchod, nadále spravovat. Neoznámí-li Klient nejpozdûji ke dni zru ení Obchodního místa nové Obchodní místo, bude KlientÛv BûÏn úãet, popfi. jin bankovní obchod, nadále spravovat Obchodní místo, které urãí Banka, o ãemï bude Klienta následnû informovat oznámením na V pisu, obyãejnou listovní zásilkou, ãi jin m vhodn m zpûsobem. 26. Pfiimûfiená lhûta. Banka provádí Instrukce v pfiimûfiené lhûtû podle jejich charakteru a sloïitosti a v souladu s pfiíslu nou obchodní praxí a právními pfiedpisy. S ohledem na postupy v mezibankovním zúãtování stanovené âeskou národní bankou v souvislosti se zpracováním roãní úãetní závûrky si Banka vyhrazuje právo na stanovení v jimeãn ch podmínek pfii pfiedávání platebních pfiíkazû a pro provádûní bezhotovostních a hotovostních plateb pfied koncem kalendáfiního roku. Informaci o tûchto podmínkách Banka Uvefiejní. 4

17 27. Ru ení a zmûny Instrukcí. Klient není oprávnûn zru it ani zmûnit Instrukci, na základû které jiï Banka provedla zúãtování nebo jin úkon poïadovan Klientem v pfiíslu né Instrukci. Klient ponese ve keré náklady vypl vající ze zru ení nebo zmûny Instrukce pfied jejím zúãtováním, resp. provedením Bankou. Banka neodpovídá za kodu ãi jiné náklady, jeï Klientovi vzniknou v dûsledku zru ení nebo zmûny Instrukce. 28. Adresy a zpûsoby komunikace. Ve kerá sdûlení a dokumenty urãené Klientovi bude Banka zasílat: a) na adresu a/nebo ãísla telefonu, telefaxu, dálnopisu a elektronickou adresu ( ), které jí za tímto úãelem Klient sdûlí (kontaktní adresa), pfiiãemï kontaktní adresa pro doruãování písemností se musí nalézat v âeské republice; a/nebo b) na poslednû známou adresu Klienta, i kdyï v kterékoli z uzavfien ch smluv s Klientem je sjednána jiná adresa pro doruãování nebo na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvû o BûÏném úãtu. Klient je povinen Banku neprodlenû písemnû, nebo v jiné formû stanovené Bankou, informovat o jakékoli zmûnû údajû uveden ch pod písm. a) a b) v e s tím, Ïe zmûna tûchto údajû je vûãi Bance úãinná od Pracovního dne následujícího po dni, kdy Banka obdrïí uvedenou informaci. Není-li v tûchto Podmínkách v slovnû uvedeno jinak, budou ve keré Písemné instrukce, oznámení a dokumenty ze strany Klienta zasílány pfiíslu nému Obchodnímu místu, jeï vede agendu t kající se smluvního vztahu mezi Klientem a Bankou, k nûmuï se pfiíslu ná Písemná instrukce, oznámení ãi dokument vztahuje, pokud Banka nesdûlí Klientovi jinou komunikaãní adresu, resp. zmûnu ãísla telefonu, telefaxu, dálnopisu ãi u. Banka a Klient mohou v pfiípadech uveden ch v tûchto Podmínkách, sjednan ch v pfiíslu né smlouvû nebo v pfiípadech, které Banka Uvefiejní, komunikovat i elektronick mi prostfiedky; písemná forma sdûlení bude v takovém pfiípadû dodrïena, kdyï bude sdûlení uãinûno nûkterou z forem Elektronické instrukce stanovené a Uvefiejnûné Bankou pro pfiíslu n typ sdûlení. 29. Fikce doruãení oznámení. Sdûlení zasílaná Klientovi do vlastních rukou nebo doporuãenû se povaïují za doruãená okamïikem, kdy Klient pfiíslu né sdûlení obdrïí, jinak okamïikem, (i) kdy Klient pfiíslu né sdûlení odmítne pfievzít nebo (ii) tfietím dnem od uloïení zásilky na po tû (nebo u jiného drïitele po tovní licence) v místû adresy urãené podle ãlánku 28 tûchto Podmínek, a to i v pfiípadû, Ïe se Klient o zaslání pfiíslu ného sdûlení nedozvûdûl nebo se v místû doruãení nezdrïoval. Ostatní písemné zásilky se povaïují za doruãené okamïikem, kdy Klient pfiíslu nou zásilku obdrïí, jinak pát m dnem po odeslání, pokud byly Bankou odeslány na dohodnutou komunikaãní adresu, i kdyï se Klient o zaslání pfiíslu ného sdûlení nedozvûdûl nebo se v místû doruãení nezdrïoval. 30. Zji tûní nedostatkû, reklamace. Pokud Banka zjistí chybu v jakémkoli sdûlení, V pisu, oznámení nebo jiné informaci zaslané Klientovi, vyrozumí o tom Klienta bez zbyteãného odkladu a chybu vhodn m zpûsobem odstraní ãi napraví. Klient je povinen ve kerá sdûlení, V pisy, oznámení nebo jiné informace zaslané Bankou ihned po jejich doruãení pfiekontrolovat a v pfiípadû, Ïe obsahují jakékoli chyby ãi nedostatky, písemnû o tom Banku informovat do 15 dnû od doruãení takového chybného sdûlení, V pisu, oznámení nebo jiné informace. Neuvûdomí-li Klient Banku o takov ch chybách a nedostatcích ve v e uvedené lhûtû, má se za to, Ïe uvedená sdûlení Ïádné chyby ãi nedostatky neobsahují. Není-li v tûchto Podmínkách nebo reklamaãním fiádu Banky, kter Banka UvefiejÀuje, uvedeno jinak, vyfiizuje Banka reklamace ve lhûtû 30 dnû od podání reklamace Bance; pokud se reklamaci nepodafií v uvedené lhûtû vyfiídit, Banka informuje Klienta o nejbliï ím termínu, v nûmï mûïe b t reklamace vyfiízena. 31. Pfieprava zásilek Klientovi. Banka je oprávnûna podle svého uváïení odesílat ve keré zásilky, penûïní prostfiedky a dokumenty adresované Klientovi ãi osobám urãen m Klientem zpûsobem obvykl m v bankovnictví, poji tûné ãi nepoji tûné, obyãejnû ãi doporuãen m dopisem, s udáním nebo bez udání hodnoty zásilky, pokud Klient nedal Bance jin pokyn. Klient nese ve keré nebezpeãí ztráty, po kození nebo zniãení zásilky pfii její pfiepravû Klientovi nebo jiné osobû, pro niï je taková zásilka pfiepravována na pokyn Klienta ãi v souvislosti s ním. 32. Pfieprava zásilek uvnitfi Banky. Klient souhlasí s tím, Ïe Banka neodpovídá za ztrátu, po kození, zniãení nebo zneuïití zásilky pfii její pfiepravû mezi jejími jednotliv mi Obchodními místy nebo mezi Obchodními místy a Centrálou, jestliïe nutnost této pfiepravy vznikla v souvislosti s tím, Ïe Klient nebo jakákoli tfietí osoba v rámci jakéhokoli právního vztahu mezi Klientem a Bankou pfiedloïili dokumenty, ceniny ãi jakékoli jiné plnûní, jeï mûli povinnost pfiedloïit, na jiném místû, neï jim tato povinnost ukládala. 33. Ztráta formuláfiû. Klient je povinen náleïitû archivovat ve keré formuláfie, nosiãe dat a komunikaãní prostfiedky, které mu Banka poskytne, a zacházet s nimi s náleïitou péãí. JestliÏe Klient zjistí mimofiádnou událost, jako je ztráta, krádeï nebo zneuïití formuláfiû, nosiãû dat ãi komunikaãních prostfiedkû nebo jejich neoprávnûné pouïití, je povinen o tom Banku neprodlenû písemnû informovat. AÏ do Pracovního dne následujícího po dni, k nûmuï od Klienta Banka obdrïí uvedené oznámení, Klient odpovídá za kodu a ve keré dal í dûsledky vypl vající z neoprávnûného pouïití formuláfiû, nosiãû dat nebo komunikaãních prostfiedkû. Jakékoli formuláfie Banky, které Banka Klientovi poskytne v elektronické formû, nesmí Klient nijak upravovat bez souhlasu Banky (kromû vyplnûní poïadovan ch údajû na urãeném místû ve formuláfii). 34. Vrácení nepouïit ch formuláfiû. Do 10 dnû ode dne ukonãení smluvního vztahu je Klient povinen Bance vrátit ve keré nepouïité formuláfie, jakoï i ve keré ostatní nosiãe dat a komunikaãní prostfiedky, které mu Banka poskytla, pokud se Banka a Klient písemnû nedohodnou jinak. V téïe lhûtû je Klient povinen vymazat ze sv ch systémû ve keré formuláfie Banky, které Banka Klientovi v elektronické formû poskytla. 5

18 35. Informace o podstatn ch zmûnách. Klient je povinen neprodlenû písemnû informovat Banku o v znamn ch skuteãnostech a jejich zmûnách, které mají nebo by mohly mít podstatn dopad na jeho smluvní vztah s Bankou nebo na jeho schopnost plnit své závazky vûãi Bance. Takovou v znamnou skuteãností je zejména zahájení ãi ukonãení klientovy podnikatelské ãinnosti, vstup Klienta do likvidace, prohlá ení konkursu nebo naplnûní podmínek, za kter ch lze podle pfiíslu n ch právních pfiedpisû zahájit insolvenãní fiízení. Klient je dále povinen na poïádání doruãit Bance ve keré potfiebné doklady vyïadované Bankou a bezodkladnû zodpovûdût ve - keré dotazy Banky t kající se tûchto skuteãností ãi zmûn. 36. Informace poskytované elektronick mi prostfiedky. Banka poskytuje Klientovi informace elektronick mi prostfiedky (vãetnû telefonu a zpráv SMS) pouze v rozsahu a zpûsobem pfiedem dohodnut m s Klientem nebo v rozsahu a zpûsobem uveden m v tûchto Podmínkách. Klient v slovnû souhlasí s tím, Ïe Banka je oprávnûna jej kontaktovat telefonicky, a to v dobû od 8.00 do hod. Za úãelem umoïnûní poskytování informací t kajících se zejména stavu na úãtu Klienta a o stavech závazkû Klienta vûãi Bance mûïe Banka poïadovat od Klienta pouïívání hesla, dal ích identifikátorû nebo jin ch ochrann ch prvkû autentifikace Klienta; pfiiãemï je Banka oprávnûna Klientovi heslo, dal í idnetifikátory nebo dal í ochranné prvky autentifikace pfiidûlit,. Klient je odpovûdn za udrïování hesla, dal ích identifikátorû, resp. jin ch ochrann ch prvkû v tajnosti. Banka neodpovídá za ztráty a kody zpûsobené zneuïitím hesla, dal ích identifikátorû, resp. jin ch ochrann ch prvkû. Banka upozoràuje Klienta na skuteãnost, Ïe pokud není v tûchto Podmínkách uvedeno jinak, komunikace mezi Bankou a Klientem není ifrována ani jinak zabezpeãena proti zpfiístupnûní tfietím osobám. Klient bere na vûdomí a souhlasí, Ïe Banka není odpovûdna a nepfiejímá odpovûdnost za jakékoliv kody, vzniklé zpfiístupnûním informací tfietím osobám. 36a Informace o v i dluhu. Klient souhlasí s tím, aby mu Banka elektronick mi prostfiedky sdûlovala informace o stavu jeho závazkû vûãi Bance. 37. Záznamy komunikace s Klientem. Klient souhlasí s tím, aby kaïdá komunikace probíhající mezi ním a Bankou byla zaznamenávána na magnetofonov pásek, optick disk nebo aby byla zachovávána prostfiednictvím jin ch technick ch prostfiedkû umoïàujících její zachycení, uchování a reprodukci. Klient dále souhlasí s tím, aby si Banka pro svou potfiebu zhotovila a archivovala kopie ve ker ch dokladû, dokumentû a jin ch písemností vãetnû úfiedních dokladû, zejména obãanského prûkazu a cestovního dokladu, které Klient Bance pfiedloïil. Klient souhlasí s tím, Ïe Banka je oprávnûna v pfiípadû sporu s Klientem pouïít tyto záznamy, nahrávky a kopie písemností jako dûkazní prostfiedek. 38. Úãetní záznamy. Úãetní a jiné záznamy vedené Bankou v souvislosti s pfiíslu n m smluvním vztahem ãi jin m ujednáním mezi Bankou a Klientem budou v pfiípadû jak chkoli nesrovnalostí mezi Bankou a Klientem vïdy rozhodn m dokladem ve vztahu ke v em záleïitostem, jichï se t kají. 39. Finanãní a jiné v poãty. Jak koli finanãní ãi jin v poãet proveden Bankou ve vztahu k ãástce plnûní Klienta nebo Banky, vãetnû zji tûní a stanovení jakékoli úrokové sazby, ãástky úrokû, Poplatku, odmûny Banky ãi jin ch plateb nebo potvrzení takového v poãtu vystaveného Bankou bude v pfiípadû jak chkoli nesrovnalostí mezi Bankou a Klientem vïdy rozhodn m. 40. Vy í moc na finanãních trzích/nepfiedvídatelné pfiekáïky plnûní. Pokud nastanou nepfiedvídatelné pfiekáïky, které vznikly nezávisle na vûli Banky a nelze-li pfiedpokládat, Ïe by tyto pfiekáïky nebo jejich následky Banka mohla odvrátit nebo pfiekonat, tj. napfi. pokud na finanãních trzích, které jsou podstatné pro pfiíslu nou obchodní ãinnost Banky, dojde z politick ch, ekonomick ch, finanãních nebo jin ch pfiíãin k situaci, na niï Banka nemá vliv, a v dûsledku této situace se plnûní poskytované Bankou podle pfiíslu né smlouvy ãi jiného ujednání s Klientem stane pro Banku podstatnû nákladnûj ím neï v dobû, kdy byla taková smlouva ãi jiné ujednání s Klientem uzavfieno, je Banka oprávnûna své smluvní plnûní vûãi Klientovi pozastavit nebo jej vûbec neprovést. Banka v ak vïdy vynaloïí nejvy í úsilí, jeï po ní lze rozumnû poïadovat, aby poskytla Klientovi plnûní náhradní, které je v souladu s pfiíslu n m smluvním ãi jin m ujednáním. Tímto ustanovením není nikterak dotãena platnost ustanovení ãlánku 46 Podmínek. 41. Zv ení nákladû. Klient je povinen na v zvu Banky uhradit jí ãástku zv en ch nákladû v souvislosti s uzavfiením nebo plnûním smlouvy ãi jiného ujednání mezi Bankou a Klientem nebo v souvislosti s financováním závazkû Banky vypl vajících z této smlouvy ãi jiného ujednání, která vznikla v dûsledku (i) zmûny právního pfiedpisu nebo pfiijetí nového právního pfiedpisu vztahujícího se na dan bankovní obchod ãi na Banku jako takovou, vãetnû opatfiení âeské národní banky, ãi (ii) zmûny ve v kladu takového právního pfiedpisu âeskou národní bankou ãi jin m pfiíslu n m správním úfiadem nebo soudem, pokud taková zmûna právního pfiedpisu, pfiijetí nového právního pfiedpisu ãi zmûna ve v kladu nastala po uzavfiení pfiíslu né smlouvy ãi jiného ujednání. DÛvûrnost informací a bankovní tajemství 42. DÛvûrnost informací. Banka bude s DÛvûrn mi informacemi zacházet v souladu s pfiíslu n mi právními pfiedpisy. Banka bude zachovávat dûvûrnost tûchto informací i po ukonãení smluvního vztahu s Klientem. Banka je oprávnûna poskytnout DÛvûrné informace tfietím osobám pouze v pfiípadech stanoven ch v pfiíslu n ch práv- 6

19 ních pfiedpisech a dále v rozsahu uvedeném v ãlánku 43 Podmínek a dále také v rozsahu, ve kterém Klient udûlil Bance k takovému sdûlení v slovn souhlas ve smluvním ãi jiném ujednání. 43. Kvalifikované a v slovné souhlasy Klienta vyïadované platn m právním fiádem (viz. ãlánek 358 Podmínek). Klient bere na vûdomí a tímto potvrzuje, Ïe se seznámil s obsahem, vysvûtlením a pouãením obsaïeném v dokumentech Informace Banky, Informaãním Memorandu Bankovního registru klientsk ch informací a Nebankovního registru klientsk ch informací, pfiípadnû s aktuální verzí tûchto dokumentû pfiístupn ch zejména u osobního bankéfie a dobrovolnû poskytl souhlasy vyïadované platn m ãesk m právním fiádem v následujícím rozsahu: souhlas se zpracováním osobních údajû dle z. ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajû v platném znûní, v Bance a ostatních spoleãnostech ze Skupiny Klienta pfiípadnû Skupiny General Electric a v registrech klientsk ch informací; souhlas s nakládáním a vyuïíváním rodného ãísla dle z. ã. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva v platném znûní; souhlas s kopírováním dokladû Klienta, z nichï lze ovûfiit jeho totoïnost dle z. ã. 328/1999 Sb., o obãansk ch prûkazech a z. ã. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech v platném znûní; souhlas se zasíláním obchodních sdûlení dle z. ã. 480/2004 Sb., o nûkter ch sluïbách informaãní spoleãnosti v platném znûní. Klient vzal na vûdomí, Ïe v pfiípadû dotazû nebo pochybností je moïno kontaktovat zákaznick servis Banky. Zapoãtení, okamïitá splatnost závazkû 44. Zapoãtení. Klient souhlasí s tím, Ïe Banka je oprávnûna kdykoli zapoãíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem bez ohledu na mûnu, ve které jsou denominovány, a na právní vztah, z nûhoï vypl vají, proti jak mkoli pohledávkám Klienta za Bankou, splatn m i nesplatn m, vãetnû pohledávek Klienta vypl vajících z jeho úãtû veden ch Bankou nebo z vkladû jím u Banky uloïen ch. Zapoãtení pohledávek denominovan ch v zahraniãní mûnû provede Banka s pouïitím platného smûnného kursu stanoveného Bankou ke dni zapoãtení. Klient v slovnû ujednává a souhlasí s tím, Ïe ustanovení 361 Obchodního zákoníku se nevztahují na Ïádn smluvní vztah mezi Klientem a Bankou. Právo zápoãtu podle tohoto ãlánku mûïe Banka vyuïít i kdykoli po skonãení smluvního vztahu s Klientem. Banka je oprávnûna provést zapoãtení sv ch pohledávek vûãi pohledávce Klienta vypl vající ze Smlouvy o BûÏném úãtu i v období od zániku Smlouvy o BûÏném úãtu do zru ení BûÏného úãtu, zfiízeného na základû zaniklé Smlouvy o BûÏném úãtu. Pokud není v slovnû dohodnuto jinak, není Klient oprávnûn jednostrannû zapoãíst své pohledávky za Bankou proti jak mkoli sv m závazkûm vûãi Bance. 44a. Zúãtování do debetního zûstatku. Banka si vyhrazuje právo úãtovat k tíïi kteréhokoli úãtu Klienta vedeného u Banky jakékoli své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem, zejména: a) pohledávky Banky vzniklé ze smlouvy o úvûru, smlouvy o poskytování bankovní záruky, smlouvy o otevfiení Akreditivu a dal ích; b) odmûny za vedení úãtu a Poplatky; c) ãástky smûnek, ekû a podobn ch instrumentû, které Banka dfiíve pfiipsala k dobru pfiíslu ného úãtu Klienta nebo diskontovala, pokud tyto ãástky nebudou Bance fiádnû a vãas uhrazeny; d) zálohové platby, které Banka poskytla Klientovi na základû uplatnûné reklamace Klienta pfied ukonãením reklamaãního fiízení, pokud Banka zjistí, Ïe reklamace je neoprávnûná; e) ãástky ve v i opravného zúãtování provádûného podle platn ch právních pfiedpisû. Banka je oprávnûna zúãtovat v e uvedené ãástky k tíïi úãtu Klienta i v pfiípadû debetního zûstatku pfiíslu ného úãtu Klienta, ãi vzniku nepovoleného debetního zûstatku z dûvodu takového zúãtování. 45. V povûì smluvního vztahu a okamïitá splatnost závazkû Klienta. Není-li v pfiíslu né smlouvû nebo tûchto Podmínkách uvedeno jinak, je Banka oprávnûna ukonãit platnost pfiíslu ného smluvního vztahu písemnou v povûdí. V povûì nab vá úãinnosti ke konci mûsíce následujícího po mûsíci, ve kterém Banka doruãí v povûì Klientovi. Pokud Klient poru í své povinnosti vûãi Bance, zejména tím, Ïe nesplní nûkter svûj závazek vypl vající z jeho smluvního vztahu s Bankou a pokud Banka stanovila Klientovi lhûtu k nápravû, toto poru ení Klient nenapraví ani ve stanovené lhûtû, je Banka oprávnûna provést nûkteré nebo v echny z následujících opatfiení: a) prohlásit sv m rozhodnutím kterékoli závazky Klienta vûãi Bance za ihned splatné a poïádat Klienta o jejich pfiedãasné splacení. Banka o svém rozhodnutí písemnû vyrozumí Klienta, zejména mu sdûlí den, k nûmuï prohlásila závazky Klienta za ihned splatné a lhûtu, v níï je Klient povinen pfiíslu né závazky Bance uhradit; b) pozastavit poskytování sv ch sluïeb Klientovi aï do doby splnûní poru eného závazku a/nebo odstranûní následkû vznikl ch z takového poru ení; c) vypovûdût pfiíslu n smluvní vztah nebo v echny smluvní vztahy Klienta s Bankou s okamïitou úãinností ke dni doruãení v povûdi Klientovi. 7

20 Odpovûdnost Banky 46. Omezení odpovûdnosti. Banka neodpovídá Klientovi za kodu vzniklou v dûsledku jednání ãesk ch nebo zahraniãních správních úfiadû nebo soudû, odepfiení nebo pozdního vydání nezbytn ch úfiedních povolení, pfiípadû vy í moci, zejména pfiírodních událostí a Ïivelních katastrof, obãansk ch nepokojû, stávek ãi v luk, poruch trhu, dopravních kolapsû, války nebo jin ch událostí, které jsou mimo kontrolu Banky nebo za které Banka neodpovídá, ani za kodu vzniklou v dûsledku událostí, jeï má pod kontrolou nebo jeï mûïe ovlivnit Klient, ãi v dûsledku neplnûní nebo opoïdûného plnûní Klientov ch závazkû vznikl ch na základû tûchto Podmínek nebo kterékoli smlouvy ãi jiného ujednání mezi Klientem a Bankou. 47. Vylouãení odpovûdnosti Banky, od kodnûní za jednání na základû dispozic Klienta. Banka neodpovídá za chybnou platbu nebo provedení jiné Instrukce, která byla uskuteãnûna v souladu s dispozicemi Klienta. Klient Banku od kodní za jakoukoli kodu ãi náklady, jeï Bance vzniknou v dûsledku jednání Banky na základû uveden ch dispozic nebo které Bance vzniknou jin m zpûsobem v souvislosti s takov mi dispozicemi. Banka není povinna pouãit Klienta o kursovém ãi jiném podnikatelském nebo finanãním riziku ani o dal ích moïn ch dûsledcích jím provádûn ch finanãních operací nebo dal ích bankovních obchodû ãi o hodnotû pfiedmûtû pfiedan ch Bance k úschovû. Ani v tûchto pfiípadech Banka neodpovídá za dûsledky Klientov ch rozhodnutí a zvolen ch postupû. 48. Tfietí strana jako zástupce. Banka je oprávnûna podle svého uváïení pouïít v rozsahu potfiebném pro plnûní sv ch smluvních povinností sluïeb jí zvolen ch tfietích osob. Pokud je ãinnost, jeï má b t provedena takto zvolenou tfietí osobou, takového charakteru, Ïe vzhledem k pfiedmûtu podnikání Banky a odborn m kvalitám PracovníkÛ Banky provádûjících bankovní obchody a sluïby nelze rozumnû oãekávat, Ïe by tato ãinnost byla v pfiípadû, Ïe by ji provádûla samotná Banka, provedena s odbornou péãí, odpovídá Banka pouze za peãliv v bûr takov ch zvolen ch osob, za poskytnutí správn ch a náleïit ch Instrukcí tûmto osobám a za ovûfiení provedení takov ch Instrukcí, av ak Banka neodpovídá za jednání, opomenutí ani opoïdûné splnûní povinností takovou zvolenou tfietí osobou v souvislosti s jednáním poïadovan m po ní. Banka v uveden ch pfiípadech poskytne potfiebnou souãinnost a pomoc za úãelem odvrácení ãi zmírnûní kody, která by v této souvislosti Klientovi mohla vzniknout. Poplatky a úhrada nákladû 49. Poplatky a Sazebník. Banka a Klient se dohodli, Ïe Banka je oprávnûna úãtovat Klientovi Poplatky a Klient se zavazuje vyúãtované Poplatky platit. Banka je oprávnûna Poplatky prûbûïnû mûnit, ru it ãi doplàovat s tím, Ïe zmûny PoplatkÛ nab vají úãinnosti ke dni uvedeném v pfiíslu ném rozhodnutí Banky o zmûnû PoplatkÛ. Banka zpracovává pfiehled PoplatkÛ v Sazebníku, v nûmï UvefiejÀuje dále podmínky, za kter ch nebude úãtovat Poplatky za vybrané sluïby. Aktuální úplné znûní Sazebníku Banka Uvefiejní. 50. Od kodnûní a úhrada nákladû. Klient se zavazuje Banku od kodnit nad rámec jistiny, sjednané smluvní pokuty, smluvních úrokû a úrokû z prodlení a uhradit jí neprodlenû na její poïádání v echny náklady, které jí vzniknou v souvislosti s poru ením tûchto Podmínek nebo kterékoli smlouvy nebo jiného ujednání mezi Klientem a Bankou, zejména v souvislosti s vymáháním splatn ch pohledávek za Klientem, vãetnû nákladû na právní zastoupení Banky a soudních a správních poplatkû a dal ích nákladû spojen ch se soudním ãi mimosoudním vymáháním pohledávek, pokud koda ãi uvedené náklady Bance vzniknou v souvislosti s poru- ením závazkû ãi prohlá ení nebo na základû jak chkoli dal ích skuteãností podle Podmínek nebo smlouvy ãi jiného ujednání mezi Bankou a Klientem ze strany Klienta nebo pokud Bance vzniknou v souvislosti s fie ením jejích sporû s Klientem. Klient rovnûï Banku od kodní a uhradí jí na poïádání náklady, jeï jí vzniknou v rámci soudních nebo mimosoudních jednání, kter ch se bude Banka úãastnit v souvislosti se soudním fiízením nebo sporem mezi Klientem a tfietími osobami, které mohou mít vliv na smluvní vztah mezi Bankou a Klientem. 51. Úhrada nákladû, které lze pfiipsat Klientovi. Klient se dále zavazuje neprodlenû Bance uhradit nad rámec její odmûny a PoplatkÛ ve keré dal í náklady, jeï jí vzniknou v souvislosti s uzavfiením, zmûnami a ukonãením smluvního vztahu s Klientem a které lze tomuto smluvnímu vztahu pfiipsat, zejména notáfiské, soudní, správní a jiné poplatky, náklady na nadstandardní dokumentaci, náklady na právní sluïby a sluïby znalcû a daàov ch a ekonomick ch poradcû, pfiekladatelû a tlumoãníkû a nadstandardní náklady na dálnopis, telefon ãi jiné komunikaãní prostfiedky. 52. Zúãtování PoplatkÛ, debetní zûstatek, právo na v povûì. Není-li mezi Klientem a Bankou sjednáno jinak, jsou odmûny za vedení úãtu a Poplatky Klientem splatné ke dni uvedenému v Sazebníku a pokud Sazebník takov údaj neobsahuje, zpravidla mûsíãnû vïdy v poslední den pfiíslu ného mûsíce. Odmûna Banky za vedení úãtu a Poplatky jsou splatné z úãtu Klienta k uveden m datûm postupem dle ãlánkû 44 a 44a Podmínek. Informace o úãtovan ch Poplatcích a odmûnách za poskytnuté sluïby jsou uvedeny jako samostatné poloïky na V pisu, v nichï je uveden i typ a pfiípadnû i poãet jednotliv ch poloïek, k nimï se úãtovaná ãástka vztahuje. Poplatky a odmûny se vztahují na poloïky zúãtované v období od data pfiedcházejícího úãtování PoplatkÛ a odmûn; obvyklá lhûta zúãtování je jeden kalendáfiní mûsíc. 8

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Žádost/Smlouva o vydání kreditní karty Îádám tímto Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4, Iâ: 49240901, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk m soudem v Praze, oddíl

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844

Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015. www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Sazebník poplatků ZA PRODUKTY A SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE PLATNÝ OD 1. 7. 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ÚNORA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních službách v

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU OBCHODNÍ PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU PS TERMÍNOVANÝ VKLAD S INDIVIDUÁLNÍ ÚROKOVOU SAZBOU 1. Československá obchodní banka, a. s, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více