STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE"

Transkript

1 STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ Praha 2 telefon fax kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ Brno telefon fax

2 Základním právním pfiedpisem ãeského pracovního práva je zákon ã. 65/1965 Sb., zákoník práce (dále jen zákoník práce ). Tento právní pfiedpis doznal v posledních letech ãetn ch zmûn, které byly vedeny pfiedev ím snahou po harmonizaci tuzemsk ch pfiedpisû s pfiedpisy Evropské unie. Pro lep í názornost jsme se rozhodli rozdûlit tento právní nástin na struãnou charakteristiku práv a povinností pfied vznikem pracovnûprávního vztahu, po dobu jeho trvání a pfii jeho ukonãení, resp. bezprostfiednû poté. Úvodem povaïujeme za dûleïité zdûraznit, Ïe pûsobnost ãeského práva se vztahuje i na pracovnûprávní vztahy mezi cizinci pracujícími na území âeské republiky a tuzemsk mi zamûstnavateli, jakoï i na pracovnûprávní vztahy mezi zamûstnanci a cizozemsk mi zamûstnavateli na území âeské republiky. I. Práva a povinnosti pfied vznikem pracovnûprávního vztahu Pracovnûprávní vztah mezi zamûstnavatelem a zamûstnancem mûïe vzniknout uzavfiením pracovní smlouvy, resp. dnem uveden m jako den nástupu do práce, uzavfiením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní ãinnosti, anebo zvolením ãi jmenováním (napfi. u vedoucích zamûstnancû). Pfii vyjednávání podmínek pracovnûprávního vztahu se uplatní obecné principy smluvního práva. a) Informaãní povinnost Pfied uzavfiením pracovní smlouvy je zamûstnavatel povinen seznámit zamûstnance s právy a povinnostmi, které by pro nûho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdov mi podmínkami, za nichï má práci konat. Zamûstnavatel je dále povinen nejpozdûji do jednoho mûsíce od vzniku pracovního pomûru zamûstnance písemnû informovat o jeho právech a povinnostech vypl vajících z pracovního pomûru. TotéÏ se uplatní i na zmûny tûchto údajû. Informace musí obsahovat jméno zamûstnance, název a sídlo zamûstnavatele, bliï í oznaãení druhu a místa v konu práce, nárok na délku dovolené na zotavenou, popfiípadû uvedení zpûsobu urãování nároku na dovolenou, údaj o v povûdních dobách, údaj o mzdû a zpûsobu odmûàování, splatnosti 2

3 mzdy, termínu v platy mzdy, místu a zpûsobu vyplácení mzdy, stanovení t denní pracovní doby a rozvrïení pracovní doby. V pfiípadû, kdy zamûstnavatel vysílá zamûstnance k v konu práce na území jiného státu, je povinen jej pfiedem informovat o dobû trvání tohoto vyslání a o mûnû, ve které mu bude vyplácena mzda. Tyto informace mohou b t obsaïeny pfiímo v pracovní smlouvû anebo mohou b t nahrazeny odkazem na pfiíslu n pracovnûprávní pfiedpis nebo na kolektivní smlouvu nebo vnitfiní pfiedpis. Tato povinnost se nevztahuje na pracovní pomûry sjednané na dobu krat í neï 1 mûsíc. Zamûstnavatel je povinen pfii nástupu do práce seznámit zamûstnance s pracovním fiádem platn m u zamûstnavatele, vnitfiními pfiedpisy zamûstnavatele a s právními a ostatními pfiedpisy k zaji tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, jeï musí pfii své práci dodrïovat. b) Pracovní smlouva Forma pracovní smlouvy je zpravidla písemná. V jimkou je pfiípad, kdy se jedná o sjednání pracovního pomûru na dobu krat í neï jeden mûsíc a zamûstnanec nepoïádá v slovnû o písemnou formu. Pracovní smlouva musí b t uzavfiena alespoà ve 3 vyhotoveních tak, aby jedno její vyhotovení bylo pfiedáno zamûstnanci, jedno pfiíslu né správû sociálního zabezpeãení a jedno zûstalo zamûstnavateli. Aby byla pracovní smlouva sjednána platnû, musí obsahovat podstatné náleïitosti. Tûmi jsou dohodnut druh práce, na kter je zamûstnanec pfiijímán, místo v konu práce (obec a organizaãní jednotku nebo jinak urãené místo) a den nástupu do práce. Ostatní práva a povinnosti, vãetnû ujednání o mzdû, jiï nemusí b t v slovnû uvedeny v pracovní smlouvû, pfiesto v ak musí b t se zamûstnancem dohodnuty. Doba trvání pracovního pomûru mûïe b t v pracovní smlouvû stanovena jako urãitá anebo neurãitá. JestliÏe pracovní smlouva v slovnû neuvádí dobu trvání pracovního pomûru, je tento sjednán na dobu neurãitou. Pracovní pomûr na dobu urãitou nelze zejména sjednat s absolventy (zamûstnanec, jehoï celková doba zamûstnání v pracovním nebo obdobném pomûru nedosáhla po úspû ném ukonãení studia (pfiípravy) 2 let) a mladistv mi (zamûstnanec do 18 roku jeho Ïivota), jestliïe o to písemnû nepoïádají zamûstnavatele. 3

4 V pracovní smlouvû mûïe b t sjednána zku ební doba, která ãiní 3 mûsíce. Zku ební doba nemûïe b t sjednána na dobu del í, mûïe v ak b t dohodnuta krat í. Sjednaná zku ební doba nemûïe b t dodateãnû prodluïována. JestliÏe zamûstnanec ve sjednan den nenastoupí do práce, aniï mu v tom bránila pfiekáïka v práci, nebo do t dne neuvûdomí zamûstnavatele o této pfiekáïce, mûïe zamûstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. II. Práva a povinnosti po vzniku pracovnûprávního vztahu RovnûÏ pfii zmûnû podmínek pracovnûprávního vztahu se uplatàují obecné principy smluvního práva. Obecnû není moïno mûnit podmínky pracovnûprávního vztahu jednostrannû. Konkrétní v jimky, kdy je moïno jednostrannû mûnit podmínky pracovnûprávního vztahu, jsou stanoveny zákonem. Jedná se napfi. o moïnost pfievedení na jinou práci, v povûì apod. a) Pracovní doba Délka pracovní doby ãiní nejv e 40 hodin t dnû. Pro urãité jednorázové, resp. sezónní ãinnosti, lze uzavfiít dohody o pracích konan ch mimo pracovní pomûr. Jedná se o dohodu o provedení práce, resp. dohodu o pracovní ãinnosti. Obû dohody mají specifické podmínky a zpravidla specifick daàov reïim. Pracovní doba mûïe b t rozvrïena rovnomûrnû anebo pruïnû. Pracovní doba mûïe b t rozvrïena rovnomûrnû na jednotlivé t dny anebo po dohodû se zamûstnancem na urãité období. Pfii uplatàování pruïné pracovní doby si zamûstnanec volí sám zaãátek, popfiípadû i konec pracovní doby. PruÏná pracovní doba se neuplatní zejména pfii pracovní cestû zamûstnancû, pfii nutnosti zabezpeãení naléhavého pracovního úkolu v rámci smûny, jejíï zaãátek a konec je pevnû stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnûní provozní dûvody. Zamûstnavatel je povinen poskytnout zamûstnanci nejdéle po 4,5 hodinách nepfietrïité práce pracovní pfiestávku na jídlo a oddech v trvání nejménû 30 minut, která se nezapoãítává na pracovní dobu. 4

5 Je-li v pracovní smlouvû dohodnuto, Ïe zamûstnavatel mûïe vyslat zamûstnance na dobu nezbytné potfieby na pracovní cestu, jezamûstnavatel oprávnûn nafiizovat zamûstnanci v kon pracovní cesty. Práci pfiesãas mûïe zamûstnavatel nafiídit jen ve v jimeãn ch pfiípadech, jde-li o váïné provozní dûvody, a to i na dobu nepfietrïitého odpoãinku mezi dvûma smûnami, popfiípadû i na dny pracovního klidu. Nafiízená práce pfiesãas nesmí u zamûstnance ãinit více neï 8 hodin v jednotliv ch t dnech a 150 hodin v kalendáfiním roce. Do poãtu hodin nejv e pfiípustné práce pfiesãas v roce se nezahrnují práce pfiesãas, za které bylo zamûstnanci poskytnuto náhradní volno. Za dobu práce pfiesãas náleïí zamûstnanci mzda dosaïená za v kon práce a dále pfiíplatek ve v i nejménû 25 % prûmûrného v dûlku anebo po dohodû náhradní volno v rozsahu práce konané pfiesãas. V pracovní smlouvû lze sjednat mzdu jiï s pfiihlédnutí k pfiípadné práci pfiesãas za souãasného stanovení limitu práce pfiesãas, kterou mûïe zamûstnavatel zamûstnanci nafiídit. V takovém pfiípadû zamûstnanci jiï nenáleïí pfiíplatek za práci pfiesãas ani náhradní volno. Zamûstnavatel je povinen vést evidenci pracovní doby, práce pfiesãas, pracovní pohotovosti a noãní práce u jednotliv ch zamûstnancû. Na Ïádost zamûstnance je zamûstnavatel povinen umoïnit mu nahlédnout do evidence jeho pracovní doby. b) Dovolená na zotavenou Obecnû vzniká zamûstnanci za stanoven ch podmínek nárok na dovolenou za kalendáfiní rok nebo na její pomûrnou ãást, nebo na dovolenou za odpracované dny. Pomûrná ãást dovolené ãiní za kaïd cel kalendáfiní mûsíc nepfietrïitého trvání téhoï pracovního pomûru 1/12 dovolené za kalendáfiní rok. Základní v mûra dovolené ãiní 4 t dny. Její délka mûïe b t prodlouïena o dal í t dny pouze u zamûstnancû zamûstnavatelû, ktefií provozují podnikatelskou ãinnost. Dobu ãerpání dovolené urãuje zamûstnavatel podle plánu dovolen ch tak, aby si zamûstnanec mohl dovolenou vyãerpat zpravidla vcelku a do konce kalendáfiního roku. Pfii stanovení plánu dovolen ch je nutno pfiihlíïet k úkolûm zamûstnavatele a k oprávnûn m zájmûm zamûstnance. Poskytuje-li se zamûstnanci dovolená v nûkolika ãástech, musí alespoà jedna ãást ãinit 5

6 nejménû 2 t dny, pokud se zamûstnanec se zamûstnavatelem nedohodne jinak. Urãenou dobu ãerpání dovolené je zamûstnavatel povinen oznámit zamûstnanci alespoà 14 dnû pfiedem. Zamûstnavatel je povinen nahradit zamûstnanci náklady, které mu bez jeho zavinûní vznikly proto, Ïe zamûstnavatel zmûnil jemu urãenou dobu ãerpání dovolené nebo Ïe ho odvolal z dovolené. Zamûstnanci pfiíslu í za dobu ãerpání dovolené náhrada mzdy ve v i prûmûrného v dûlku a pfiípadné naturální poïitky. Náhradu mzdy za nevyãerpanou dovolenou je zamûstnavatel povinen zamûstnanci poskytnout pouze tehdy, jestliïe zamûstnanec nemohl vyãerpat dovolenou ani do konce pfií tího kalendáfiního roku, protoïe mu zamûstnavatel neurãil dobu ãerpání dovolené nebo mu urãil nesprávnou délku dovolené, nebo pro pfiekáïky v práci na stranû zamûstnance, anebo pro skonãení pracovního pomûru. RovnûÏ za dovolenou nebo její ãást, kterou zamûstnanec nemohl vyãerpat, pfiíslu í náhrada mzdy ve v i prûmûrného v dûlku, nejv e v ak za 4 t dny. c) Konkurence Po dobu trvání pracovního pomûru mohou zamûstnanci vedle svého zamûstnání vykonávaného v pracovnûprávním vztahu vykonávat v dûleãnou ãinnost, která je shodná s pfiedmûtem ãinnosti zamûstnavatele, u nûhoï jsou zamûstnáni, jen s jeho pfiedchozím písemn m souhlasem. Udûlen souhlas mûïe zamûstnavatel s odûvodnûním kdykoliv písemnû odvolat. Dále lze v pracovní smlouvû písemnû dohodnout, Ïe zamûstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle v ak 1 rok po skonãení pracovního pomûru, vykonávat pro jiného zamûstnavatele nebo na vlastní úãet ãinnost, která byla pfiedmûtem ãinnosti zamûstnavatele, nebo jinou ãinnost, která by mûla soutûïní povahu vûãi podnikání zamûstnavatele, a to za podmínek, za nichï to lze od zamûstnance spravedlivû poïadovat. Za poru ení takového závazku mûïe b t sjednána pfiimûfiená smluvní pokuta. Konkurenãní doloïka odporující uveden m podmínkám je neplatná. 6

7 d) Informaãní povinnost Zamûstnanci mají právo na informace a projednání. Zamûstnavatel je povinen informovat zamûstnance a jednat s nimi pfiímo, nepûsobí-li u nûho zástupci zamûstnancû (napfi. odbory). Projednáním se rozumí jednání mezi zamûstnavatelem a zamûstnanci, popfiípadû jednání mezi zamûstnavatelem a zástupci zamûstnancû, za úãelem dosaïení shody. Zamûstnavatel je povinen informovat zamûstnance zejména o své ekonomické a finanãní situaci, dûsledcích jeho ãinnosti na Ïivotní prostfiedí a jeho ekologick ch opatfieních, jeho právním postavení a jeho zmûnách, vnitfiním uspofiádání a osobû oprávnûné za nûj jednat v pracovnûprávních vztazích a uskuteãnûn ch zmûnách v pfiedmûtu ãinnosti zamûstnavatele, jeho pravdûpodobném v voji zamûstnanosti, zam len ch strukturálních zmûnách, racionalizaãních nebo organizaãních opatfieních a opatfieních v souvislosti s hromadn m propou tûním zamûstnancû, stavu a struktufie zamûstnancû, základních otázkách pracovních podmínek a jejich zmûnách a bezpeãnosti a ochranû zdraví pfii práci (tyto otázky je zamûstnavatel povinen se zamûstnanci rovnûï projednat). e) Vnitfiní pfiedpisy zamûstnavatele a pracovní fiád Zamûstnavatel je oprávnûn nûkteré pracovnûprávní nároky upravit sv m vlastním vnitfiním pfiedpisem. Vnitfiní pfiedpis je neplatn, pokud nebyl vydán písemnû nebo je v rozporu s právními pfiedpisy nebo byl vydán zamûstnavatelem, u nûhoï pûsobí odborová organizace, anebo je v rozporu s kolektivní smlouvou. Zamûstnavatelé mohou dále vydávat pracovní fiády. Pracovní fiád blíïe rozvádí v souladu s právními pfiedpisy ustanovení zákoníku práce podle zvlá tních podmínek u zamûstnavatele. Pracovní fiád je závazn pro zamûstnavatele a pro v echny jeho zamûstnance. Nab vá úãinnosti dnem, kter je v nûm stanoven, nejdfiíve v ak dnem, kdy byl u zamûstnavatele vyhlá en. V ichni zamûstnanci musí b t s pracovním fiádem seznámeni. Pracovní fiád musí b t v em zamûstnancûm zamûstnavatele vefiejnû pfiístupn. f) OdmûÀování zamûstnancû Zamûstnanci náleïí za vykonanou práci mzda (pojem plat se pouïívá zejména u zamûstnancû státní správy, neziskov ch organizací, pro zamûstnance ve kolství apod.). V e mzdy musí ãinit nejménû ãástku, pfiedepsanou nafiízením vlády ã. 303/1995 Sb., o minimální mzdû. 7

8 Od 1.ledna 2003 ãiní minimální mzda u zamûstnancû, ktefií jsou odmûàování hodinovou mzdou =36,90 Kã/hod., u zamûstnancû odmûàovan ch pevnou mûsíãní mzdou =6.200 Kã/mûsíc. Tato minimální mzda je urãena pro 40 hodinovou pracovní dobu. Pracuje-li zamûstnanec na krat í pracovní úvazek, minimální mzda se mu pomûrnû krátí. Citované nafiízení vlády stanoví dal í podmínky, kdy lze minimální mzdu krátit (napfi. u mladistv ch zamûstnancû apod.). Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozdûji v mûsíci následujícím po kalendáfiním mûsíci, za kter mzda pfiíslu í. V pracovní smlouvû lze sjednat odli nou splatnost mzdy. Mzda se vyplácí v penûzích, v úvahu pfiipadá hrazení ãásti mzdy v naturálních dávkách (napfi. u zamûstnancû v zemûdûlství apod.). Mzda se vyplácí v pracovní dobû v hotovosti na pracovi tû, pokud se zamûstnavatel nedohodl se zamûstnancem jinak (napfi. poukázáním mzdy bezhotovostnû na bankovní úãet zamûstnance). Zamûstnanec mûïe k pfiijetí mzdy písemnû zmocnit jinou osobu. Bez ohledu na zpûsob v platy mzdy je zamûstnavatel povinen vydat zamûstnanci písemn doklad obsahující údaje o jednotliv ch sloïkách mzdy a o proveden ch ãástkách. SráÏky ze mzdy lze provést jen na základû dohody o sráïkách ze mzdy. Bez této dohody mûïe zamûstnavatel srazit ze mzdy zamûstnanci pouze zákonem vymezené poloïky. Za trvání pracovního pomûru mohou nastat jak na stranû zamûstnavatele, tak na stranû zamûstnance, dûvody pro pfieru ení nebo nekonání práce, které naz váme pfiekáïky v práci. V tûchto pfiípadech, jakoï i v pfiípadû dovolené, odstupného, náhrad kody apod. pak zákon pouïívá pojem prûmûrn v dûlek. Tento pojem je pfiesnû vymezen v zákonû ã. 1/1992 Sb., o mzdû, odmûnû za pracovní pohotovost a o prûmûrném v dûlku. PrÛmûrn v dûlek se zji Èuje z hrubé mzdy zúãtované zamûstnanci k v platû v rozhodném období, kter m je zpravidla pfiedchozí kalendáfiní ãtvrtletí. g) Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci Zamûstnavatel je povinen zajistit bezpeãnost a ochranu zdraví zamûstnancû pfii práci s ohledem na rizika moïného ohroïení jejich Ïivota a zdraví, t kající se v konu práce. Tato povinnost zamûstnavatele se vztahuje na v echny osoby, které se s jeho vûdomím zdrïují na jeho pracovi tích. K eliminaci rizik vzniku moïného po kození zdraví zamûstnancû je 8

9 zamûstnavatel povinen pfiijímat úãinná preventivní opatfiení. Speciálním právním pfiedpisem pro tuto oblast je zejména nafiízení vlády ã. 178/2001 Sb., kter m se stanoví podmínky ochrany zdraví zamûstnancû pfii práci. V pfiípadû, Ïe bezpeãnostní a zdravotní rizika nelze dostateãnû odstranit technick mi prostfiedky, je zamûstnavatel povinen poskytnout zamûstnancûm osobní ochranné prostfiedky. BliÏ í specifikaci ochrann ch prostfiedkû pro konkrétní druhy práce stanoví speciální pfiedpisy. Zamûstnavatel je povinen zajistit zamûstnancûm kolení o právních a ostatních pfiedpisech k zaji tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. U zamûstnancû, ktefií v souvislosti s v konem práce fiídí motorové vozidlo, je tfieba provádût taktéï kolení dle speciálního pfiedpisu, a to vyhlá ky ã. 213/1991 Sb., obezpeãnosti práce a technick ch zafiízení pfii provozu, a to nejménû jednou za 2 roky. Zamûstnavatel je povinen vést o proveden ch koleních dokumentaci, doporuãujeme, aby tato dokumentace obsahovala taktéï podpisy zamûstnancû, kter mi bude stvrzeno absolvování kolení. h) Pracovní úraz a nemoc z povolání Zamûstnavatel je povinen vy etfiit pfiíãiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za úãasti zamûstnance, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav. Zamûstnavatel vyhotovuje záznam a vede dokumentaci o v ech pracovních úrazech, jejichï následkem do lo ke zranûní zamûstnance s pracovní neschopností del í neï tfii kalendáfiní dny nebo k úmrtí zamûstnavatele. Podrobnosti tohoto postupu stanoví nafiízení vlády ã. 494/2001 Sb., kter m se stanoví zpûsob evidence, hlá ení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánû a institucí, kter m se ohla uje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. i) Odpovûdnost za kodu, náhrada kody Zamûstnavatel je povinen zaji Èovat sv m zamûstnancûm takové pracovní podmínky, aby mohli fiádnû plnit své pracovní úkoly bez ohroïení zdraví a majetku. Zjistí-li závady, je povinen uãinit opatfiení k jejich odstranûní. K ochranû majetku zamûstnavatele je zamûstnavatel oprávnûn provádût v nezbytném rozsahu kontrolu vûcí, které zamûstnanci odná ejí od zamûstnavatele, pfiípadnû prohlídky zamûstnancû. Zamûstnanci jsou povinni poãínat si tak, aby nedocházelo ke kodám na zdraví a majetku ani k bezdûvodnému 9

10 obohacení. Hrozí-li koda, jsou na ni povinni upozornit nadfiízeného, event. sami uãinit neodkladn zákrok. U institutu odpovûdnosti za kodu zamûstnance i zamûstnavatele jsou v zákonû vymezeny dûvody, kdy se kûdce zprostí odpovûdnosti za kodu zcela nebo z ãásti (zejm. pfiipadá v úvahu spoluúãast zamûstnance i zamûstnavatele na vzniku kody). Odpovûdnost zamûstnance V rámci obecné odpovûdnosti zamûstnance odpovídá zamûstnanec zamûstnavateli za kodu, kterou mu zpûsobil zavinûn m poru ením povinností. Tento druh odpovûdnosti se pouïije tam, kde nepfiipadá v úvahu vyuïití níïe uveden ch speciálních odpovûdností za kodu. Zamûstnanec je povinen zpûsobenou kodu nahradit zamûstnavateli v penûzích, pokud ji neodstranil uvedením v pfiede l stav. V e náhrady kody zpûsobené z nedbalosti v ak nesmí pfiesáhnout 4,5 násobek prûmûrného mûsíãního v dûlku zamûstnance (neplatí v pfiípadû kody zpûsobené v opilosti nebo pod vlivem jin ch návykov ch látek). kodu zpûsobenou úmyslnû hradí zamûstnanec v plné v i, zamûstnavatel mûïe poïadovat i náhradu jiné kody (napfi. u l zisk). Odpovûdnost za nesplnûní povinností k odvrácení kody se vztahuje na zamûstnance, kter vûdomû ani neupozornil vedoucího zamûstnance na hrozící kodu ani nezakroãil proti hrozící kodû, aãkoliv by tím bylo zabránûno bezprostfiednímu vzniku kody (v e náhrady kody zamûstnancem nesmí pfiesáhnout ãástku rovnající se 3 násobku jeho prûmûrného mûsíãního v dûlku). Odpovûdnost za schodek na svûfien ch hodnotách, které je zamûstnanec povinen vyúãtovat. Tento druh kody se t ká zamûstnancû, ktefií uzavfieli se zamûstnavatelem písemnou dohodu o hmotné odpovûdnosti (za svûfienou hotovost, ceniny, zboïí, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je zamûstnanec povinen vyúãtovat). Tuto dohodu lze uzavírat pouze se zamûstnanci, ktefií dosáhli 18 let vûku. Zamûstnanec hradí v tomto pfiípadû kodu v plné v i. Odpovûdnost za ztrátu svûfien ch pfiedmûtû se t ká zamûstnancû, ktefií od zamûstnavatele pfievzali nástroje, ochranné pracovní prostfiedky a jiné podobné pfiedmûty oproti písemnému potvrzení. Zamûstnanec hradí v tomto pfiípadû kodu v plné v i. 10

11 Odpovûdnost zamûstnavatele za kodu vûãi zamûstnancûm Obdobnû jako v pfiípadû kody zpûsobené zamûstnanci se obecn druh odpovûdnosti zamûstnavatele za kodu pouïije tam, kde nelze vyuïít níï uveden ch speciálních druhû odpovûdnosti za kodu. V této souvislosti je praktické vûdût, Ïe zamûstnavatel neodpovídá za kodu na dopravním prostfiedku, které zamûstnanec pouïil pfii plnûní pracovních úkolû nebo v pfiímé souvislosti s ním bez souhlasu zamûstnavatele. Odpovûdnost za kodu pfii pracovních úrazech a nemocech z povolání se uplatní v pfiípadech, kdy do lo u zamûstnance pfii plnûní pracovních úkolû nebo v pfiímé souvislosti s nimi k po kození zdraví nebo smrti. Pracovním úrazem není úraz, kter se zamûstnanci pfiihodil pfii cestû do zamûstnání a zpût. Zamûstnanci, kter utrpûl pracovní úraz nebo u nûhoï byla zji tûna nemoc z povolání, je zamûstnavatel povinen poskytnout náhradu za ztrátu v dûlku, náhradu za bolest a ztíïení spoleãenského uplatnûní, náhradu úãelnû vynaloïen ch nákladû spojen ch s léãením (napfi. náklady na zvlá tní v Ïivu, náklady na cestu do zdravotnického zafiízení) a vûcnou kodu (napfi. po kozen odûv). Odpovûdnost zamûstnavatele za kodu na odloïen ch vûcech, které u nûj zamûstnanec odloïil v souvislosti s plnûním pracovním povinností na místû, kde se obvykle odkládají. Za kodu na vûcech, které se do zamûstnání obvykle nenosí (vût í ãástky penûz, klenoty apod.) a které nebyly pfievzaty do zvlá tní úschovy, odpovídá zamûstnavatel jen do ãástky =5.000 Kã. V pfiípadû, Ïe koda byla zpûsobena jin m zamûstnancem, odpovídá zamûstnavatel i za kodu pfiesahující tuto ãástku. Zamûstnanec je povinen uvûdomit zamûstnavatele o vzniku této kody neprodlenû, nejpozdûji v ak ve lhûtû 15 dnû ode dne, kdy se o kodû dovûdûl. Pokud tak neuãiní, jeho nárok na náhradu kody bez dal ího zaniká. j) Jednání za zamûstnavatele Za zamûstnavatele, kter je právnickou osobou, ãiní právní úkony v pracovnûprávních vztazích pfiedev ím jeho statutární orgán (jednatel). Místo nûj mohou jednat i osoby jimi povûfiené. Jiní zamûstnanci zamûstnavatele jsou oprávnûni jako orgány zamûstnavatele ãinit jménem zamûstnavatele právní úkony vypl vající z jejich funkcí stanoven ch organizaãními pfiedpisy. Dále pak mûïe zamûstnavatel v mezích své pûsobnosti písemnû povûfiit dal í své zamûstnance, aby ãinili urãité právní úkony v pracovnûprávních vztazích jeho jménem. 11

12 JestliÏe orgán nebo povûfien zamûstnanec pfiekroãil právním úkonem v pracovnûprávních vztazích své oprávnûní, nezavazují tyto úkony zamûstnavatele, pokud zamûstnanec musel vûdût, Ïe tento orgán nebo povûfien zamûstnanec své oprávnûní pfiekroãil. TotéÏ platí, jestliïe právní úkon uãinil zamûstnanec zamûstnavatele, kter k tomu nebyl oprávnûn ze své funkce ani tím nebyl povûfien. III. Práva a povinnosti související se zánikem pracovnûprávního vztahu Pracovní pomûr lze skonãit dohodou, v povûdí, okamïit m zru ením, zru ením ve zku ební dobû ãi odstoupením zamûstnavatele, nenastoupí-li zamûstnanec do práce ve sjednan den. Pracovní pomûr zaniká taktéï smrtí zamûstnance nebo zánikem zamûstnavatele bez právního nástupce. Pfii skonãení pracovního pomûru je zamûstnavatel povinen vydat zamûstnanci potvrzení o zamûstnání (tzv. zápoãtov list). i pracovní posudek. Na Ïádost zamûstnance je zamûstnavatel povinen vydat a) Dohoda Dohodnou-li se zamûstnavatel a zamûstnanec na rozvázání pracovního pomûru, konãí pracovní pomûr sjednan m dnem. Dohodu o rozvázání pracovního pomûru je tfieba uzavfiít písemnû. DÛvody rozvázání pracovního pomûru dohodou je v dohodû tfieba uvádût pouze v pfiípadû, Ïe o to zamûstnanec poïádá. V pfiípadû, Ïe k zániku pracovního pomûru dohodou dochází z dûvodû uveden ch v ustanovení 46odst. 1, písm. a) aï c) zákoníku práce (zru ení zamûstnavatele, pfiemístûní zamûstnavatele, nadbyteãnost zamûstnance), vzniká zamûstnanci nárok na odstupné, a to ve v i 2 násobku prûmûrného v dûlku. b) V povûì V povûdí, jako jednostrann m právním úkonem, mûïe rozvázat pracovní pomûr zamûstnanec i zamûstnavatel. Zamûstnanec mûïe rozvázat pracovní pomûr v povûdí z jakéhokoliv dûvodu nebo i bez udání dûvodu. Zamûstnavatel mûïe rozvázat pracovní pomûr v povûdí pouze 12

13 z dûvodû, v slovnû stanoven ch ustanovením 46odst. 1 zákoníku práce. V povûdní dûvod je tfieba specifikovat zcela pfiesnû, nikoli pouze citováním konkrétního zákonného ustanovení. V povûì musí b t písemná. V povûdní doba ãiní 2 mûsíce. Pfii v povûdi dle ustanovení 46 odst. 1, písm. a) aï c) (tzv. v povûì z organizaãních dûvodû) ãiní v povûdní doba 3 mûsíce, zamûstnanci pfii naplnûní nûkterého z vyjmenovan ch dûvodû náleïí odstupné ve v i 2 násobku prûmûrného v dûlku. V povûdní doba zaãíná prvním dnem kalendáfiního mûsíce následujícího po doruãení v povûdi. Zamûstnavatel nesmí dát zamûstnanci v povûì v tzv. ochranné dobû (tj. kdy je zamûstnanec uznán doãasnû neschopn m práce pro nemoc nebo úraz, pfii povolání ke sluïbû v ozbrojen ch silách, pro v kon vefiejné funkce, kdy je zamûstnankynû tûhotná, ãerpá matefiskou dovolenou nebo trvale peãuje alespoà o jedno dítû mlad í neï 3 roky). Za urãit ch okolností by v povûdi zamûstnavatele mûla pfiedcházet nabídka jiné vhodné pracovní pozice, pokud tato u zamûstnavatele existuje a zákon v urãit ch pfiípadech dokonce vyïaduje, aby zamûstnavatel úãinnû pomáhal zamûstnanci pfii získávání nového vhodného zamûstnání. c) Dal í dûvody zru ení pracovního pomûru Ve zku ební dobû mûïe zamûstnanec i zamûstnavatel zru it pracovní pomûr písemnû z jakékoliv dûvodu nebo i bez uvedení dûvodu. Písemné oznámení o zru ení pracovního pomûru má b t doruãeno druhé stranû zpravidla alespoà 3 dny pfied zam len m skonãením pracovního pomûru. OkamÏité zru ení pracovního pomûru není v praxi ãasto vyuïíváno s ohledem na specifické zákonné podmínky, které musí b t splnûny. d) Nároky z neplatného rozvázání pracovního pomûru V pfiípadû, Ïe se zamûstnanec nebo zamûstnavatel domnívají, Ïe pracovní pomûr byl druhou stranou skonãen neplatnû, mohou se domáhat urãení neplatnosti rozvázání pracovního pomûru u soudu, a to nejpozdûji ve lhûtû 2 mûsícû ode dne, kdy mûl pracovní pomûr skonãit tímto rozvázáním. Tato lhûta je prekluzívní, tzn. Ïe po jejím uplynutí se jiï nelze úspû nû domáhat nárokû z neplatného rozvázání pracovního pomûru. 13

14 Nároky z neplatného rozvázání pracovního pomûru vûãi zamûstnanci jsou jednak povinnost zamûstnance nadále zamûstnávat (pokud na tom trvá), v praxi je v ak ãastûj í povinnost nahradit zamûstnanci u lou mzdu. Tento struãn právní nástin praktick ch otázek z oblasti pracovního práva v âeské republice bez na eho pfiedchozího písemného souhlasu nelze uïít k jin m úãelûm, neï jako informativní podklad pro získání prvotního pfiehledu o základní úpravû vybran ch institutû ãeského pracovního práva. Cílem tohoto struãného právního nástinu praktick ch otázek pracovního práva tak není podat vyãerpávajícím zpûsobem anal zu ãeského pracovního práva, ale poukázat na jeho základní otázky a komplikace, které mohou v praxi nastat. Na základû tohoto dokumentu nelze v Ïádném pfiípadû ãinit koneãná rozhodnutí ani jej pouïívat pro Ïádná správní, obãanskoprávní ani trestní fiízení. Pro fie ení konkrétních praktick ch otázek a problémû doporuãujeme vïdy konzultovat záleïitost s právním zástupcem. 14

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 9 ROâNÍK 13 Zvolení devíti nezávisl ch kandidátû do senátu je bezesporu tak zajímavou událostí, Ïe si zaslouïí více pozornosti neï drtivé vítûzství ODS v senátních i komunálních volbách. S komentáfii

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 14 15. ÍJNA 2003 Konkrétní pfiípad ãlenky jedné na í odborové organizace mû donutil pfiem let nad hodnotami a perspektivami obyãejného fiadového ãlovíãka v na em státû, v této spoleãnosti.

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví).

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví). DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. červen 2010 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 12/2010 DaÀov pohled na finanãní leasing hmotného majetku v závislosti

Více

Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby. MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby. MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI âlánky Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI The Relation Between the Code of Administrative Procedure

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek Poji tûní vozidel EU 4229/1 V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 UCZ/05 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû âíslo 7 ROâNÍK 17 18. ZÁ Í 2006 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû nekoneãn ch pfiestfielek a pokusû o dohodu jmenoval prezident novou vládu. Vláda

Více

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP)

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní () Úvodní ustanovení Investiãní Ïivotní poji tûní, které poskytuje

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. UÏ zase zvoní rolniãky

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. UÏ zase zvoní rolniãky âíslo 10 ROâNÍK 13 UÏ zase zvoní rolniãky Je polovina adventu, za pár dní jsou tu nejkrásnûj í svát- V â Í S L E : Minimální mzda vzroste (str. 3) Seznamujeme se s novelou zákoníku práce (str. 4) Pravomoci

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 17 Jak byl rok 2005 si kaïd z nás zhodnotí ze svého úhlu pohledu. Odbory jej urãitû hodnotí kladnû, protoïe se jim v tomto roce podafiilo pfiekonat ve - kerá úskalí a pfiekáïky, které byly

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV)

V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV) Schváleno Ministerstvem financí âeské republiky dne 4. fiíjna

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003)

V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003) 99 47 32 04 02.2003 verze 01 Pro oblasti:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy 8. V e dûchodu V e v ech druhû dûchodû se nyní zásadnû skládá ze dvou sloïek základní v mûry a procentní v mûry; urãité odchylky platí pfii soubûhu dûchodû (viz dále kapitola 15.), protoïe kaïdému dûchodci

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 16 19. ZÁ Í 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Proã se bojí odborû? Záfií a s ním spojen zaãátek kolního roku znamená definitivní návrat od mofií, rybníkû, z lesû a chat ke kaïdodenním

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max Limity plnûní v Kã Poji tûní Comfort Exclusive Gold Léãebné v lohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Dal í sluïby poskytované asistenãní sluïbou pojistitele Repatriace * 500 000 1 500 000 bez limitu Repatriace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

UCZ/Î/10. V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/Î/10. V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro Ïivotní poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/Î/10

Více

Odpoãet od základu danû

Odpoãet od základu danû 13 Odpoãet od základu danû V této kapitole se budeme vûnovat uplatnûní nejãastûj ích odpoãtû od základu danû z pfiíjmû fyzick ch osob: odpoãet darû ( 15 odst. 1 zákona o daních z pfiíjmû), odpoãet úrokû

Více